Ta på den digitala ledartröjan

Alenio
AlenioAlenio
Ta	
  på	
  den	
  digitala	
  
ledartröjan!
Konceptutveckla
tillsammans
Lär	
  känna
din	
  kund
Dansa	
  som
en	
  Start-­‐up
Sök	
  digitala	
  
affärsmöjligheter
Ta på den digitala ledartröjan
Alenios erbjudande
Vårt	
  erbjudande	
  är	
  att	
  digitalisera	
  
verksamheten	
  hos	
  våra	
  kunder	
  och	
  få	
  
deras	
  affärer	
  att	
  växa.	
  
Vi	
  är	
  erfarna	
  experter	
  inom	
  digital	
  
strategi,	
  ledning	
  och	
  framgångsrikt	
  
genomförande.	
  
Alenio
Accelerates	
  
your	
  digital	
  
business
Insights
Strategy
Innovate	
  &	
  Transform
Project	
  
management
Innehåll
• Inledning
• Varför	
  dyker	
  Uber upp	
  nu?
• Hur	
  kan	
  du	
  nå	
  digitalt	
  ledarskap?
• Avslutning
4
Ta på den digitala ledartröjan
Full	
  kontroll	
  för	
  användaren
när	
  Taxin	
  anländer.
Dynamisk	
  prissättning	
  baserat
på efterfrågan	
  och	
  utbud.
Använder	
  egna	
  plattformen	
  för	
  
att	
  jobba	
  med	
  kundlojalitet.	
  
Nya	
  ekosystem
Molnet Mobilt	
  och	
  sensorer
Analytics och	
  Big	
  Data Sociala	
  Nätverk
Drivkrafter	
  bakom	
  
digitaliseringen
Digital transformation means that digital usages inherently enable
new types of innovation and creativity in a particular domain,
rather than simply enhance and support the traditional methods.
Hur	
  digitalt	
  mogen	
  är	
  din	
  organisation?
Traditionell Utvecklad Optimerad
Kundfokus
• Visst	
  kundfokus som	
  utgår	
  från	
  
befintliga	
  produkter
• Fokus	
  på	
  lösningar	
  snarare	
  än	
  
behov	
  och	
  upplevelse
• Samma	
  upplevelse	
  för	
  alla
• Förbättring	
   av	
  kundupplevelsen	
  
i	
  prioriterade	
   kanaler	
  och	
  
kontaktpunkter
• Fokus	
  på	
  att	
  optimera	
  flöden	
  
och	
  göra	
  det	
  enklare
• Förankrad	
  ”passion”	
  i	
  hela	
  org
för att	
  vässa	
  kundupplevelsen.
• Lösa behov	
  och	
  möta	
  för-­‐
väntningarna	
  i	
  hela	
  livscykeln	
  och	
  
alla	
  kontaktpunkter.
• Personaliserad och	
  minnesvärd	
  
upplevelse
Strategi,	
  vision
och	
  KPI
• Det	
  digitala	
  är	
  en	
  inte	
  styrande
eller	
  en	
  central	
  del	
  i	
  den	
  
övergripande	
   strategin
• Tydlig	
  digital	
  vision och	
  strategi.
• Prioriteras	
   i	
  organisation	
   och	
  
uppföljning
• Den	
  digitala	
  visionen genom-­‐
syrar	
  hela	
  organisationen
• Agil och	
  adaptiv	
  strategi
Data	
  och	
  teknologi
• Datasilos, grundläggande	
  analys
• Legacy plattformar	
   och	
  
restriktioner	
   i	
  arkitektur
• Multikanal/	
  Omnichannel,	
  
integrerar	
   data	
  och	
  information
• Software	
  as	
  a	
  service
• Sammanhållen	
  kundbild	
   som är	
  
tillgänglig	
  för	
  alla
• ”Dashboards” som integrerar
båda	
  digitala	
  och	
  fysiska	
  kanaler
• Beslut	
   i	
  realtid, Cloud	
   och	
  IoT
Medarbetar,
team	
  och	
  kultur
• Begränsad digital	
  kompetens	
  
som	
  är	
  isolerad	
  i	
  vertikaler
• Kompetenscenter	
   med	
  
specialister	
   inom	
  digitalt
• Viss	
  generell teknikkompetens
• ”T-­‐shaped”med djup	
  kunskap,	
  
kunskapsdelning,	
  agil kultur	
   och	
  
samarbete.	
  Utgår	
  från	
  behov.
Arbetssätt,	
  
processer och	
  
verktyg
• Rigida	
  strukturer, vattenfall	
  och	
  
projektledning.
• Långa	
  lanseringscykler
• Agil utveckling/SCRUM
• Testa	
  och	
  lära,	
  snabbare	
  
prototyping och	
  byggen
• Förmåga	
  att	
  anpassa	
  kompetens	
  
efter	
  behov
• Små tvärfunktionella team
• Tillåtet att	
  misslyckas
Källa:	
  Anpassad	
  efter	
  Econsultancy ”Digital	
  Transformation	
   in	
  the	
  Retail Sector”	
  
Fråga:
Hur ligger ni till när det gäller digital mognad?
Svara på en skala från 1-10
Ta på den digitala ledartröjan
Innehåll
• Inledning
• Varför	
  dyker	
  Uber upp	
  nu?
• Hur	
  kan	
  du	
  nå	
  digitalt	
  ledarskap?
• Avslutning
12
13
Framgångsfaktorer	
  för	
  digitalt	
  ledarskap
Konceptutveckla
tillsammans
Lär	
  känna
din	
  kund
Dansa	
  som
en	
  Start-­‐up
Sök	
  digitala	
  
affärsmöjligheter
När	
  vi	
  utvecklar	
  produkter	
  och	
  
tjänster	
  för	
  människor,	
  behöver	
  vi	
  
förstå	
  vad	
  de	
  har	
  för	
  behov	
  och	
  
drivkrafter,	
  vilka förväntningar	
  de	
  
har	
  på	
  oss	
  och	
  i	
  vilka	
  sammanhang
de	
  vill	
  träffa	
  oss.	
  
Kvalitet	
  +	
  kvantitet	
  =	
  kännedom
•Data	
  berättar	
  för	
  oss	
  exakt	
  VAD våra	
  kunder	
  gör,	
  NÄR de	
  gör	
  det	
  och	
  
på	
  VILKEN enhet	
  och	
  hur	
  OFTA de	
  gör	
  det.
•Men	
  data	
  berättar	
  inte	
  för	
  oss	
  VARFÖR kunderna	
  gör	
  som	
  de	
  gör.
Kvantitativ metoder	
  =	
  kundernas	
  beteende
Kvalitativa	
  metoder=	
  kundernas	
  motivation
Nu	
  börjar	
  vi	
  lära	
  känna	
  våra	
  kunder	
  …
Effektmål	
   4
Effektmål	
   1
Effektmål	
   3
Effektmål	
   2
Magkänsla/hypotes
•Jag	
  tror/tycker	
   att	
  …
Optimerad	
  digital
kundupplevelse	
  
Konceptuella  principer  …
Idé	
  uppstår Idé	
  trycktestas,	
  utvecklas	
  &	
  realiseras
Dataanalys
Användarnas	
  faktiska	
  
beteende	
  
Användartester
Användarnas	
  förväntningar	
  
&	
  agerande	
  
Omvärldsbevakning
Användarnas	
  drivkrafter
Alla	
  kan	
  ge	
  input.	
  
Kan	
  ske	
  
okontrollerat.
Drivs	
  prioriterat.	
  Sker	
  kontrollerat.
Kunder,	
  användare	
  och	
  medarbetare	
  är	
  med	
  
i	
  arbetet	
  från	
  början.	
  
Prototyp LanseraIterera
Vi	
  lär	
  oss. Vi	
  vet!Vi	
  tror	
  …
Idé
Från	
  magkänsla	
  till	
  konvertering	
  – från	
  jag	
  tycker till	
  
vi	
  vet WOW!	
  Här	
  
känner	
  vi	
  vår	
  
kund!
17
Framgångsfaktorer	
  för	
  digitalt	
  ledarskap
Konceptutveckla
tillsammans
Lär	
  känna
din	
  kund
Dansa	
  som
en	
  Start-­‐up
Sök	
  digitala	
  
affärsmöjligheter
18
Andel	
  av	
  
omsättning
LågHög
Låg Hög
Osäkerhet
Prioritera
Distraktion
Utforska
19
Andel	
  av	
  
omsättning
LågHög
Låg Hög
Osäkerhet
Värdemått Business	
  case Potential	
  och	
  robusthet	
  
vid	
  scenarios
Nyckel-­‐
personer
Verksamhet ”Champions”	
   och	
  
visionärer
Nytta
Tid
Utveckla	
  och	
  försvara	
  
kärnaffären
Bygg	
  tillväxtaffärer
Utforska	
  möjliga	
  
affärer
21
Framgångsfaktorer	
  för	
  digitalt	
  ledarskap
Konceptutveckla
tillsammans
Lär	
  känna
din	
  kund
Dansa	
  som
en	
  Start-­‐up
Sök	
  digitala	
  
affärsmöjligheter
Vi konceptutvecklaren landningsbana
Skissa	
  tidigt
Kommunicera	
  med	
  skisser
Bygg	
  MVP
Benchmarking
GOOB – get	
  out of the	
  building
Iterera
Iterera
Leverera.	
  (Att	
  leka	
  slår	
  allt!)
Läs	
  om	
  hela	
  caset på	
  www.klas.one/2016/03/20/the-­‐kids-­‐are-­‐agile
Det handlar inte om skisser eller post-its …
Det handlar om den kommunikation & de
konversationer skisser och post-its skapar.
Vårt	
  mål	
  är	
  inte	
  att	
  skapa	
  leverabler och	
  
output	
  – det	
  är	
  att	
  skapa	
  resultat.
Utforska
Utveckla
Validera
Börja	
  inte	
  från	
  början	
  …
34
Framgångsfaktorer	
  för	
  digitalt	
  ledarskap
Konceptutveckla
tillsammans
Lär	
  känna
din	
  kund
Dansa	
  som
en	
  Start-­‐up
Sök	
  digitala	
  
affärsmöjligheter
Vad	
  kan	
  vi	
  lära	
  från	
  start-­‐ups?
Riktning Rörelse
Önskat	
  läge
Möjliga	
  vägar
Planera Test
MätningInförande
Affärsvärde	
  uppstår	
  när	
  båda	
  hjulen	
  snurrar
Agil ansats	
  &	
  motiverade	
  teamKundinsiktsdriven	
  utveckling
Smart	
  kunddialog	
  &	
  löpande	
  optimeringAffärsprioriteringar	
  &	
  digital	
  projektportfölj
Innehåll
• Inledning
• Varför	
  dyker	
  Uber upp	
  nu?
• Hur	
  kan	
  du	
  nå	
  digitalt	
  ledarskap?
• Avslutning
36
Verktyg	
  för	
  digitalt	
  ledarskap
Traditionell Utvecklad Optimerad
Kundfokus
• Visst	
  kundfokus som	
  utgår	
  från	
  
befintliga	
  produkter
• Fokus	
  på	
  lösningar	
  snarare	
  än	
  
behov	
  och	
  upplevelse
• Samma	
  upplevelse	
  för	
  alla
• Förbättring	
   av	
  kundupplevelsen	
  
i	
  prioriterade	
   kanaler	
  och	
  
kontaktpunkter
• Fokus	
  på	
  att	
  optimera	
  flöden	
  
och	
  göra	
  det	
  enklare
• Förankrad	
  ”passion”	
  i	
  hela	
  org
för att	
  vässa	
  kundupplevelsen.
• Lösa behov	
  och	
  möta	
  för-­‐
väntningarna	
  i	
  hela	
  livscykeln	
  och	
  
alla	
  kontaktpunkter.
• Personaliserad och	
  minnesvärd	
  
upplevelse
Strategi,	
  vision
och	
  KPI
• Det	
  digitala	
  är	
  en	
  inte	
  styrande
eller	
  en	
  central	
  del	
  i	
  den	
  
övergripande	
   strategin
• Tydlig	
  digital	
  vision och	
  strategi.
• Prioriteras	
   i	
  organisation	
   och	
  
uppföljning
• Den	
  digitala	
  visionen genom-­‐
syrar	
  hela	
  organisationen
• Agil och	
  adaptiv	
  strategi
Data	
  och	
  teknologi
• Datasilos, grundläggande	
  analys
• Legacy plattformar	
   och	
  
restriktioner	
   i	
  arkitektur
• Multikanal/	
  Omnichannel,	
  
integrerar	
   data	
  och	
  information
• Software	
  as	
  a	
  service
• Sammanhållen	
  kundbild	
   som är	
  
tillgänglig	
  för	
  alla
• ”Dashboards” som integrerar
båda	
  digitala	
  och	
  fysiska	
  kanaler
• Beslut	
   i	
  realtid
• Cloud	
   och	
  IoT
Medarbetar,
team	
  och	
  kultur
• Begränsad digital	
  kompetens	
  
som	
  är	
  isolerad	
  i	
  vertikaler
• Kompetenscenter	
   med	
  
specialister	
   inom	
  digitalt
• Viss	
  generell teknikkompetens
• ”T-­‐shaped”med djup	
  kunskap,	
  
kunskapsdelning,	
  agil kultur	
   och	
  
samarbete.	
  Utgår	
  från	
  behov.
Arbetssätt,	
  
processer och	
  
verktyg
• Rigida	
  strukturer, vattenfall	
  och	
  
projektledning.
• Långa	
  lanseringscykler
• Agil utveckling/SCRUM
• Testa	
  och	
  lära,	
  snabbare	
  
prototyping och	
  byggen
• Förmåga	
  att	
  anpassa	
  kompetens	
  
efter	
  behov
• Små tvärfunktionella team
• Tillåtet att	
  misslyckas
Konceptutveckla
tillsammans
Lär	
  känna
din	
  kund
Dansa	
  som
en	
  Start-­‐up
Sök	
  digitala	
  
affärsmöjligheter
Boktips
Exempel	
  på	
  aktuella	
  erfarenheter
Digitalt	
  erbjudande	
  för	
  
etablerad	
  detaljhandelskedja
Hyperlokal	
  social	
  plattform	
  &	
  
mobiltjänster	
  	
  -­‐nytt	
  fastighetskoncept
Digital	
  strategi	
  för
global	
  katastroforganisation
Digital	
  hälsoplattform	
  för	
  bättre	
  
dokumentation	
  och	
  ökad	
  dialog	
  mellan	
  
patienter	
  och	
  vården
Strategi	
  för	
  framtida	
  kundmöte
inom	
  Försäkring
Digital	
  marknadsstrategi	
  för	
  
marknadsledare	
  med
4	
  miljarder	
  omsättning	
  via	
  E-­‐handel
Tack	
  för	
  er	
  uppmärksamhet!
1 sur 40

Recommandé

Digital Transformation - från status quo till verklig handling par
Digital Transformation - från status quo till verklig handlingDigital Transformation - från status quo till verklig handling
Digital Transformation - från status quo till verklig handlingAlenio
618 vues27 diapositives
Så ska ni jobba för att nå digitalt ledarskap par
Så ska ni jobba för att nå digitalt ledarskapSå ska ni jobba för att nå digitalt ledarskap
Så ska ni jobba för att nå digitalt ledarskapAlenio
2.1K vues29 diapositives
Framtidens kundmöte och den effektiva organisationen par
Framtidens kundmöte och den effektiva organisationenFramtidens kundmöte och den effektiva organisationen
Framtidens kundmöte och den effektiva organisationenAlenio
2.5K vues30 diapositives
Genomföra komplexa webbprojekt par
Genomföra komplexa webbprojektGenomföra komplexa webbprojekt
Genomföra komplexa webbprojektFredrik Dolleus
2.4K vues41 diapositives
Digitala strategier - dags att tänka nytt! par
Digitala strategier - dags att tänka nytt!Digitala strategier - dags att tänka nytt!
Digitala strategier - dags att tänka nytt!Alenio
659 vues39 diapositives
Daniel Eriksson, Daresay, om att innovera med kundens hjälp par
Daniel Eriksson, Daresay, om att innovera med kundens hjälpDaniel Eriksson, Daresay, om att innovera med kundens hjälp
Daniel Eriksson, Daresay, om att innovera med kundens hjälpDaresay
937 vues42 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi par
Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital StrategiAlenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi
Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital StrategiPatrik Blomberg
954 vues52 diapositives
SN4 Customer Experience Management par
SN4 Customer Experience ManagementSN4 Customer Experience Management
SN4 Customer Experience ManagementMattias Handley
176 vues8 diapositives
IBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kunden par
IBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kundenIBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kunden
IBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kundenIBM Sverige
496 vues23 diapositives
Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva... par
Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva...Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva...
Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva...Crescando
98 vues66 diapositives
Presentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbart par
Presentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbartPresentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbart
Presentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbartFrontit
298 vues26 diapositives
Idun Industrier - Det nya digitala marknadsförings- och säljlandskapet - 190217 par
Idun Industrier - Det nya digitala marknadsförings- och säljlandskapet - 190217Idun Industrier - Det nya digitala marknadsförings- och säljlandskapet - 190217
Idun Industrier - Det nya digitala marknadsförings- och säljlandskapet - 190217Crescando
202 vues68 diapositives

Tendances(10)

Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi par Patrik Blomberg
Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital StrategiAlenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi
Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi
Patrik Blomberg954 vues
IBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kunden par IBM Sverige
IBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kundenIBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kunden
IBM BC2016 - Försäkringskassan - Digitalisering för kunden
IBM Sverige496 vues
Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva... par Crescando
Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva...Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva...
Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva...
Crescando98 vues
Presentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbart par Frontit
Presentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbartPresentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbart
Presentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbart
Frontit298 vues
Idun Industrier - Det nya digitala marknadsförings- och säljlandskapet - 190217 par Crescando
Idun Industrier - Det nya digitala marknadsförings- och säljlandskapet - 190217Idun Industrier - Det nya digitala marknadsförings- och säljlandskapet - 190217
Idun Industrier - Det nya digitala marknadsförings- och säljlandskapet - 190217
Crescando202 vues
Content Marketing och Försäljning - varför är det viktigt? par Structsales
Content Marketing och Försäljning - varför är det viktigt?Content Marketing och Försäljning - varför är det viktigt?
Content Marketing och Försäljning - varför är det viktigt?
Structsales609 vues
Marknadskommunikation fördjupning: Content Marketing och Marketing Automation... par Crescando
Marknadskommunikation fördjupning: Content Marketing och Marketing Automation...Marknadskommunikation fördjupning: Content Marketing och Marketing Automation...
Marknadskommunikation fördjupning: Content Marketing och Marketing Automation...
Crescando624 vues
Seminar on Digital Maturity and Strategy for B2B par ConnectaDigital
Seminar on Digital Maturity and Strategy for B2BSeminar on Digital Maturity and Strategy for B2B
Seminar on Digital Maturity and Strategy for B2B
ConnectaDigital1.2K vues

Similaire à Ta på den digitala ledartröjan

Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation par
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformationKonkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformationDigJourney
474 vues35 diapositives
Skapa & Friends November 26, 2015 par
Skapa & Friends November 26, 2015Skapa & Friends November 26, 2015
Skapa & Friends November 26, 2015Erik Ekholm
207 vues41 diapositives
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926 par
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926Joakim Jansson
852 vues66 diapositives
Låt analysen driva Er digitala transformation! par
Låt analysen driva Er digitala transformation!Låt analysen driva Er digitala transformation!
Låt analysen driva Er digitala transformation!Mattias Malmnäs
241 vues27 diapositives
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014 par
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014Connecta Event: Designing a digital workplace 2014
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014ConnectaDigital
976 vues22 diapositives
Digitala agendan för Halland par
Digitala agendan för HallandDigitala agendan för Halland
Digitala agendan för HallandJoel Sandén
761 vues53 diapositives

Similaire à Ta på den digitala ledartröjan(20)

Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation par DigJourney
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformationKonkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation
DigJourney474 vues
Skapa & Friends November 26, 2015 par Erik Ekholm
Skapa & Friends November 26, 2015Skapa & Friends November 26, 2015
Skapa & Friends November 26, 2015
Erik Ekholm207 vues
Låt analysen driva Er digitala transformation! par Mattias Malmnäs
Låt analysen driva Er digitala transformation!Låt analysen driva Er digitala transformation!
Låt analysen driva Er digitala transformation!
Mattias Malmnäs241 vues
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014 par ConnectaDigital
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014Connecta Event: Designing a digital workplace 2014
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014
ConnectaDigital976 vues
Digitala agendan för Halland par Joel Sandén
Digitala agendan för HallandDigitala agendan för Halland
Digitala agendan för Halland
Joel Sandén761 vues
Men ingen använder väl intranätet ändå? par Intranätverk
Men ingen använder väl intranätet ändå?Men ingen använder väl intranätet ändå?
Men ingen använder väl intranätet ändå?
Intranätverk1.1K vues
Den nya B2B-marknadsföringen | Hägvall & Sjöman - Atomer & Bitar 141014 par Crescando
Den nya B2B-marknadsföringen | Hägvall & Sjöman - Atomer & Bitar 141014Den nya B2B-marknadsföringen | Hägvall & Sjöman - Atomer & Bitar 141014
Den nya B2B-marknadsföringen | Hägvall & Sjöman - Atomer & Bitar 141014
Crescando2.8K vues
Tänk stort och agera smått på väg mot den digitala arbetsplatsen par Intranätverk
Tänk stort och agera smått på väg mot den digitala arbetsplatsenTänk stort och agera smått på väg mot den digitala arbetsplatsen
Tänk stort och agera smått på väg mot den digitala arbetsplatsen
Intranätverk1.1K vues
Digital Rules Of Engagement - att vinna kunder, medborgare och medarbetare i ... par Creuna Sverige
Digital Rules Of Engagement - att vinna kunder, medborgare och medarbetare i ...Digital Rules Of Engagement - att vinna kunder, medborgare och medarbetare i ...
Digital Rules Of Engagement - att vinna kunder, medborgare och medarbetare i ...
Creuna Sverige965 vues
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf par Frontit
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdfPresentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Frontit172 vues
Social Selling presentation for a group of sales managers par Erik Ekholm
Social Selling presentation for a group of sales managersSocial Selling presentation for a group of sales managers
Social Selling presentation for a group of sales managers
Erik Ekholm316 vues

Ta på den digitala ledartröjan

 • 1. Ta  på  den  digitala   ledartröjan! Konceptutveckla tillsammans Lär  känna din  kund Dansa  som en  Start-­‐up Sök  digitala   affärsmöjligheter
 • 3. Alenios erbjudande Vårt  erbjudande  är  att  digitalisera   verksamheten  hos  våra  kunder  och  få   deras  affärer  att  växa.   Vi  är  erfarna  experter  inom  digital   strategi,  ledning  och  framgångsrikt   genomförande.   Alenio Accelerates   your  digital   business Insights Strategy Innovate  &  Transform Project   management
 • 4. Innehåll • Inledning • Varför  dyker  Uber upp  nu? • Hur  kan  du  nå  digitalt  ledarskap? • Avslutning 4
 • 6. Full  kontroll  för  användaren när  Taxin  anländer. Dynamisk  prissättning  baserat på efterfrågan  och  utbud. Använder  egna  plattformen  för   att  jobba  med  kundlojalitet.  
 • 7. Nya  ekosystem Molnet Mobilt  och  sensorer Analytics och  Big  Data Sociala  Nätverk Drivkrafter  bakom   digitaliseringen
 • 8. Digital transformation means that digital usages inherently enable new types of innovation and creativity in a particular domain, rather than simply enhance and support the traditional methods.
 • 9. Hur  digitalt  mogen  är  din  organisation? Traditionell Utvecklad Optimerad Kundfokus • Visst  kundfokus som  utgår  från   befintliga  produkter • Fokus  på  lösningar  snarare  än   behov  och  upplevelse • Samma  upplevelse  för  alla • Förbättring   av  kundupplevelsen   i  prioriterade   kanaler  och   kontaktpunkter • Fokus  på  att  optimera  flöden   och  göra  det  enklare • Förankrad  ”passion”  i  hela  org för att  vässa  kundupplevelsen. • Lösa behov  och  möta  för-­‐ väntningarna  i  hela  livscykeln  och   alla  kontaktpunkter. • Personaliserad och  minnesvärd   upplevelse Strategi,  vision och  KPI • Det  digitala  är  en  inte  styrande eller  en  central  del  i  den   övergripande   strategin • Tydlig  digital  vision och  strategi. • Prioriteras   i  organisation   och   uppföljning • Den  digitala  visionen genom-­‐ syrar  hela  organisationen • Agil och  adaptiv  strategi Data  och  teknologi • Datasilos, grundläggande  analys • Legacy plattformar   och   restriktioner   i  arkitektur • Multikanal/  Omnichannel,   integrerar   data  och  information • Software  as  a  service • Sammanhållen  kundbild   som är   tillgänglig  för  alla • ”Dashboards” som integrerar båda  digitala  och  fysiska  kanaler • Beslut   i  realtid, Cloud   och  IoT Medarbetar, team  och  kultur • Begränsad digital  kompetens   som  är  isolerad  i  vertikaler • Kompetenscenter   med   specialister   inom  digitalt • Viss  generell teknikkompetens • ”T-­‐shaped”med djup  kunskap,   kunskapsdelning,  agil kultur   och   samarbete.  Utgår  från  behov. Arbetssätt,   processer och   verktyg • Rigida  strukturer, vattenfall  och   projektledning. • Långa  lanseringscykler • Agil utveckling/SCRUM • Testa  och  lära,  snabbare   prototyping och  byggen • Förmåga  att  anpassa  kompetens   efter  behov • Små tvärfunktionella team • Tillåtet att  misslyckas Källa:  Anpassad  efter  Econsultancy ”Digital  Transformation   in  the  Retail Sector”  
 • 10. Fråga: Hur ligger ni till när det gäller digital mognad? Svara på en skala från 1-10
 • 12. Innehåll • Inledning • Varför  dyker  Uber upp  nu? • Hur  kan  du  nå  digitalt  ledarskap? • Avslutning 12
 • 13. 13 Framgångsfaktorer  för  digitalt  ledarskap Konceptutveckla tillsammans Lär  känna din  kund Dansa  som en  Start-­‐up Sök  digitala   affärsmöjligheter
 • 14. När  vi  utvecklar  produkter  och   tjänster  för  människor,  behöver  vi   förstå  vad  de  har  för  behov  och   drivkrafter,  vilka förväntningar  de   har  på  oss  och  i  vilka  sammanhang de  vill  träffa  oss.  
 • 15. Kvalitet  +  kvantitet  =  kännedom •Data  berättar  för  oss  exakt  VAD våra  kunder  gör,  NÄR de  gör  det  och   på  VILKEN enhet  och  hur  OFTA de  gör  det. •Men  data  berättar  inte  för  oss  VARFÖR kunderna  gör  som  de  gör. Kvantitativ metoder  =  kundernas  beteende Kvalitativa  metoder=  kundernas  motivation Nu  börjar  vi  lära  känna  våra  kunder  …
 • 16. Effektmål   4 Effektmål   1 Effektmål   3 Effektmål   2 Magkänsla/hypotes •Jag  tror/tycker   att  … Optimerad  digital kundupplevelse   Konceptuella  principer  … Idé  uppstår Idé  trycktestas,  utvecklas  &  realiseras Dataanalys Användarnas  faktiska   beteende   Användartester Användarnas  förväntningar   &  agerande   Omvärldsbevakning Användarnas  drivkrafter Alla  kan  ge  input.   Kan  ske   okontrollerat. Drivs  prioriterat.  Sker  kontrollerat. Kunder,  användare  och  medarbetare  är  med   i  arbetet  från  början.   Prototyp LanseraIterera Vi  lär  oss. Vi  vet!Vi  tror  … Idé Från  magkänsla  till  konvertering  – från  jag  tycker till   vi  vet WOW!  Här   känner  vi  vår   kund!
 • 17. 17 Framgångsfaktorer  för  digitalt  ledarskap Konceptutveckla tillsammans Lär  känna din  kund Dansa  som en  Start-­‐up Sök  digitala   affärsmöjligheter
 • 18. 18 Andel  av   omsättning LågHög Låg Hög Osäkerhet Prioritera Distraktion Utforska
 • 20. Värdemått Business  case Potential  och  robusthet   vid  scenarios Nyckel-­‐ personer Verksamhet ”Champions”   och   visionärer Nytta Tid Utveckla  och  försvara   kärnaffären Bygg  tillväxtaffärer Utforska  möjliga   affärer
 • 21. 21 Framgångsfaktorer  för  digitalt  ledarskap Konceptutveckla tillsammans Lär  känna din  kund Dansa  som en  Start-­‐up Sök  digitala   affärsmöjligheter
 • 27. GOOB – get  out of the  building
 • 30. Leverera.  (Att  leka  slår  allt!) Läs  om  hela  caset på  www.klas.one/2016/03/20/the-­‐kids-­‐are-­‐agile
 • 31. Det handlar inte om skisser eller post-its … Det handlar om den kommunikation & de konversationer skisser och post-its skapar.
 • 32. Vårt  mål  är  inte  att  skapa  leverabler och   output  – det  är  att  skapa  resultat. Utforska Utveckla Validera
 • 33. Börja  inte  från  början  …
 • 34. 34 Framgångsfaktorer  för  digitalt  ledarskap Konceptutveckla tillsammans Lär  känna din  kund Dansa  som en  Start-­‐up Sök  digitala   affärsmöjligheter
 • 35. Vad  kan  vi  lära  från  start-­‐ups? Riktning Rörelse Önskat  läge Möjliga  vägar Planera Test MätningInförande Affärsvärde  uppstår  när  båda  hjulen  snurrar Agil ansats  &  motiverade  teamKundinsiktsdriven  utveckling Smart  kunddialog  &  löpande  optimeringAffärsprioriteringar  &  digital  projektportfölj
 • 36. Innehåll • Inledning • Varför  dyker  Uber upp  nu? • Hur  kan  du  nå  digitalt  ledarskap? • Avslutning 36
 • 37. Verktyg  för  digitalt  ledarskap Traditionell Utvecklad Optimerad Kundfokus • Visst  kundfokus som  utgår  från   befintliga  produkter • Fokus  på  lösningar  snarare  än   behov  och  upplevelse • Samma  upplevelse  för  alla • Förbättring   av  kundupplevelsen   i  prioriterade   kanaler  och   kontaktpunkter • Fokus  på  att  optimera  flöden   och  göra  det  enklare • Förankrad  ”passion”  i  hela  org för att  vässa  kundupplevelsen. • Lösa behov  och  möta  för-­‐ väntningarna  i  hela  livscykeln  och   alla  kontaktpunkter. • Personaliserad och  minnesvärd   upplevelse Strategi,  vision och  KPI • Det  digitala  är  en  inte  styrande eller  en  central  del  i  den   övergripande   strategin • Tydlig  digital  vision och  strategi. • Prioriteras   i  organisation   och   uppföljning • Den  digitala  visionen genom-­‐ syrar  hela  organisationen • Agil och  adaptiv  strategi Data  och  teknologi • Datasilos, grundläggande  analys • Legacy plattformar   och   restriktioner   i  arkitektur • Multikanal/  Omnichannel,   integrerar   data  och  information • Software  as  a  service • Sammanhållen  kundbild   som är   tillgänglig  för  alla • ”Dashboards” som integrerar båda  digitala  och  fysiska  kanaler • Beslut   i  realtid • Cloud   och  IoT Medarbetar, team  och  kultur • Begränsad digital  kompetens   som  är  isolerad  i  vertikaler • Kompetenscenter   med   specialister   inom  digitalt • Viss  generell teknikkompetens • ”T-­‐shaped”med djup  kunskap,   kunskapsdelning,  agil kultur   och   samarbete.  Utgår  från  behov. Arbetssätt,   processer och   verktyg • Rigida  strukturer, vattenfall  och   projektledning. • Långa  lanseringscykler • Agil utveckling/SCRUM • Testa  och  lära,  snabbare   prototyping och  byggen • Förmåga  att  anpassa  kompetens   efter  behov • Små tvärfunktionella team • Tillåtet att  misslyckas Konceptutveckla tillsammans Lär  känna din  kund Dansa  som en  Start-­‐up Sök  digitala   affärsmöjligheter
 • 39. Exempel  på  aktuella  erfarenheter Digitalt  erbjudande  för   etablerad  detaljhandelskedja Hyperlokal  social  plattform  &   mobiltjänster    -­‐nytt  fastighetskoncept Digital  strategi  för global  katastroforganisation Digital  hälsoplattform  för  bättre   dokumentation  och  ökad  dialog  mellan   patienter  och  vården Strategi  för  framtida  kundmöte inom  Försäkring Digital  marknadsstrategi  för   marknadsledare  med 4  miljarder  omsättning  via  E-­‐handel
 • 40. Tack  för  er  uppmärksamhet!