Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Mission statement(20)

Publicité

Mission statement

 1. ‫ماموریت‬ ‫بیانیه‬ ‫بررسی‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫حوزه‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫علی‬‫حیدری‬
 2. ‫شرکت‬‫داده‬‫پردازی‬‫ایران‬ ‫بیانیه‬‫ماموریت‬ ‫شرکت‬‫داده‬‫پردازان‬‫به‬‫پشتوانه‬‫قریب‬‫به‬‫نیم‬‫قرن‬‫سابقه‬‫بهره‬‫گیری‬‫از‬‫دانش‬‫فنی‬‫و‬‫تجربه‬ ‫طوالنی‬‫و‬‫موفق‬‫شرکت‬‫بی‬‫آی‬‫ام‬‫و‬‫حسن‬‫اعتماد‬‫معتبرترین‬‫مشتریان‬‫کشور‬‫ماموریت‬‫د‬‫ارد‬‫که‬ ‫به‬‫صورت‬‫فراگیر‬‫در‬‫قلمرو‬‫صنعت‬‫انفورماتیک‬‫و‬‫فناوری‬،‫اطالعات‬‫پاسخگوی‬‫نیازهای‬‫م‬‫شتریان‬ ‫در‬‫زمینه‬‫های‬‫مختلف‬‫از‬‫جمله‬‫ارائه‬‫راه‬‫های‬‫حل‬،‫جامع‬‫تامین‬‫و‬‫تجهیز‬‫مراکز‬،‫کامپیوتری‬ ،‫طراحی‬‫ایجاد‬‫و‬‫نصب‬‫نرم‬‫افزارهای‬،‫کاربردی‬‫ارائه‬‫خدمات‬‫پشتیبانی‬،‫فنی‬‫اطالع‬‫رسانی‬،‫ارائه‬ ‫خدمات‬‫سرویس‬‫های‬‫شبکه‬‫و‬‫آموزش‬‫و‬‫توسعه‬‫منابع‬‫انسانی‬‫باشد‬. ‫چشم‬‫انداز‬ ‫اندیشه‬‫ما‬‫مبنی‬‫بر‬‫دستیابی‬‫به‬‫سازمانی‬،‫چابک‬‫پیشرو‬‫و‬‫تأثیرگذار‬‫در‬‫حوزه‬‫فناور‬‫ی‬‫اطالعات‬ ‫ارتباطات‬‫ایجاب‬‫میکند‬‫که‬‫ضمن‬‫تثبیت‬‫موقعیت‬‫پیشتازی‬‫خود‬‫در‬‫داخل‬‫کشور‬‫در‬‫ع‬‫های‬‫رصه‬ ‫فراکشوری‬‫و‬‫ای‬‫منطقه‬‫حضور‬‫فعال‬‫داشته‬‫باشیم‬.
 3. ‫شرکت‬‫پارس‬‫آنالین‬ ‫بیانیه‬‫ماموریت‬ ‫گروه‬‫شرکتهای‬‫پارس‬‫آنالین‬‫به‬‫عنوان‬‫اولین‬‫و‬‫بزرگترین‬‫مجموعه‬‫ارائه‬‫کننده‬‫خدمات‬‫ا‬‫ینترنت‬ ‫و‬‫دسترسی‬‫به‬‫های‬‫شبکه‬‫محلی‬‫و‬‫جهانی‬‫در‬،‫ایران‬‫ارائه‬‫خدمات‬‫کارساز‬‫به‬‫مشتریان‬‫و‬ ‫پاسخگویی‬‫موثر‬‫به‬‫نیاز‬‫آنان‬‫را‬‫رکن‬‫اصلی‬‫توسعه‬‫فعالیتها‬‫خود‬‫قرار‬‫داده‬‫است‬. ‫نگرش‬‫مشتری‬‫مداری‬‫حاکم‬‫بر‬‫فعالیتهای‬‫گروه‬‫از‬‫همان‬‫ابتدای‬‫راه‬‫موجب‬‫شده‬‫است‬‫تا‬‫اف‬‫زایش‬ ‫خشنودی‬،‫مشتریان‬‫بهبود‬‫کیفیت‬‫محصوالت‬‫و‬،‫خدمات‬‫نوآوری‬‫و‬‫خالقیت‬‫مستمر‬‫برای‬‫ارائه‬ ‫خدمات‬،‫نوین‬‫افزایش‬‫کارآیی‬‫خدمات‬‫پشتیبانی‬‫فنی‬‫و‬‫رقابت‬‫سالم‬‫و‬‫اصولی‬‫با‬‫رقی‬‫بان‬‫جزو‬ ‫ترین‬‫مهم‬‫اصول‬‫های‬‫ارزش‬‫فعالیتهای‬‫گروه‬‫شرکت‬‫های‬‫پارس‬‫آنالین‬‫باشد‬.‫چه‬‫آن‬،‫که‬ ‫رسانی‬‫خدمت‬‫به‬‫جامعه‬‫و‬‫کمک‬‫به‬‫رشد‬‫و‬‫توسعه‬‫فرهنگ‬‫استفاده‬‫از‬‫اینترنت‬‫و‬‫دیگر‬‫اب‬‫زارهای‬ ‫نوین‬‫ارتباطی‬‫به‬‫عنوان‬‫شاخصی‬‫برای‬‫میزان‬‫رشد‬‫و‬‫توسعه‬‫کشور‬‫نیز‬‫همواره‬‫مورد‬‫توج‬‫ه‬‫مدیران‬ ‫و‬‫کارکنان‬‫پارس‬‫آنالین‬‫بوده‬‫است‬.
 4. ‫شرکت‬‫مهندسی‬‫افزار‬‫نرم‬‫رای‬‫ورز‬ ‫بیانیه‬‫ماموریت‬ ‫مأموریت‬،‫رایورز‬‫ارائه‬‫های‬‫راهکار‬‫بهبود‬‫سازمانی‬‫و‬‫ارتقاء‬‫سطح‬‫وری‬‫بهره‬‫ها‬‫سازمان‬‫با‬‫محوریت‬ ‫فناوری‬‫اطالعات‬‫باشد‬‫می‬‫که‬‫در‬‫حال‬،‫حاضر‬‫طیف‬‫گسترده‬‫مشتریان‬‫بخش‬،‫خصوصی‬‫دو‬‫لتی‬‫و‬ ‫غیردولتی‬‫را‬‫در‬‫سطح‬‫کشور‬‫و‬‫در‬،‫آینده‬‫بازارهای‬‫هدف‬ِ‫ی‬‫خارج‬‫پذیر‬‫امکان‬‫را‬‫گیرد‬‫دربرمی‬. ‫رایورز‬‫با‬‫ارائه‬‫محصوالتی‬‫نظیر‬: •‫های‬‫سیستم‬‫یکپارچه‬‫اطالعات‬‫مدیریت‬ •‫های‬‫سیستم‬‫مدیریت‬‫سازمانی‬‫منابع‬‫اقتصادی‬‫های‬‫بنگاه‬ •‫های‬‫سیستم‬‫با‬‫دولتی‬‫های‬‫سازمان‬‫لجستیکی‬‫رویکرد‬ •‫ابزار‬‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫هوشمندی‬ •‫سیستم‬‫مدیریت‬‫فرآیندهای‬‫وکار‬‫کسب‬ •‫های‬‫پرتال‬‫سازمانی‬‫جهت‬‫ارائه‬‫خدمات‬‫الکترونیکی‬ •‫سیستم‬‫مدیریت‬‫مستندات‬ ‫سبد‬‫کاملی‬‫از‬‫محصوالت‬‫را‬‫جهت‬‫ارائه‬‫راهکار‬‫جامع‬‫به‬‫مشتریان‬‫تدارک‬‫دیده‬‫و‬‫خود‬‫را‬‫موظف‬ ‫به‬‫دهی‬‫پاسخ‬‫به‬‫عمده‬‫نیازهای‬‫مشتریان‬‫جهت‬‫برداری‬‫بهره‬‫از‬‫امکانات‬‫اطالعات‬‫فناوری‬‫د‬‫می‬‫اند‬.
 5. ‫مرکز‬‫گسترش‬‫فناوری‬‫اطالعات‬(‫مگ‬‫فا‬) ‫بیانیه‬‫ماموریت‬ ‫توسعه‬‫و‬‫اشاعه‬‫صنعت‬‫فاوا‬‫در‬‫راستای‬‫بهسازی‬‫و‬‫نوسازی‬‫صنایع‬‫کشور‬ ‫ایفای‬‫نقش‬‫اثربخش‬‫در‬‫جهانی‬‫نمودن‬‫صنعت‬‫فاوا‬‫ایران‬‫و‬‫توسعه‬‫تعامالت‬‫المللی‬‫بین‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬‫در‬‫اجرای‬‫های‬‫طرح‬‫کالن‬‫و‬‫ملی‬‫حوزه‬‫فاوا‬‫با‬‫اولویت‬‫مشارکت‬‫و‬‫توسعه‬ ‫های‬‫ظرفیت‬‫بخش‬‫خصوصی‬ ‫مشارکت‬‫و‬‫سازی‬‫شبکه‬‫در‬‫ارائه‬‫خدمات‬‫و‬‫محصوالت‬‫مبتنی‬‫بر‬‫های‬‫فناوری‬‫نوین‬‫در‬‫حوزه‬‫ف‬‫اوا‬
 6. ‫شرکت‬‫مایکروسافت‬(Microsoft) ‫بیانیه‬‫ماموریت‬ ‫توانمند‬‫ساختن‬‫مردم‬‫و‬‫های‬‫سازمان‬‫سراسر‬‫جهان‬‫برای‬‫درک‬‫های‬‫توانایی‬‫شان‬‫بالقوه‬. ‫شرکت‬‫ام‬‫بی‬‫آی‬(IBM) ‫بیانیه‬‫ماموریت‬ ‫در‬،‫ام‬‫بی‬‫آی‬‫ما‬‫کوشیم‬‫می‬‫تا‬‫به‬‫یک‬‫شرکت‬‫رهبر‬‫در‬،‫اختراع‬‫توسعه‬‫و‬‫تولید‬‫پیشرفت‬‫ترین‬‫ه‬ ‫های‬‫تکنولوژی‬‫اطالعاتی‬‫شامل‬‫های‬‫سیستم‬،‫کامپیوتری‬،‫افزار‬‫نرم‬‫های‬‫سیستم‬‫س‬‫ذخیره‬‫ازی‬‫و‬ ،‫ها‬‫ریزالکترونیک‬‫تبدیل‬‫شویم‬.‫ما‬‫این‬‫های‬‫تکنولوژی‬‫پیشرفته‬‫را‬‫تبدیل‬‫به‬‫ارزش‬‫برای‬ ‫مان‬‫مشتریان‬‫کنیم‬‫می‬‫از‬‫طریق‬‫راه‬‫کارهای‬،‫ای‬‫حرفه‬‫خدمات‬‫مشاوره‬‫در‬‫سراسر‬‫جهان‬.
 7. ‫شرکت‬‫سیسکو‬(Cisco) ‫بیانیه‬‫ماموریت‬ ‫کمک‬‫به‬‫مشتریان‬‫تا‬‫موفق‬‫شوند‬.‫این‬‫مبنای‬‫تصمیمات‬‫و‬‫اعمالی‬‫است‬‫که‬‫توسط‬‫کار‬‫کنان‬‫ما‬‫به‬ ‫صورت‬‫روزانه‬‫گرفته‬‫شود‬‫می‬.‫توجه‬‫به‬‫جزییات‬‫و‬‫به‬‫سادگی‬‫در‬‫دسترس‬‫قرار‬،‫گرفتن‬‫س‬‫طح‬ ‫خدماتی‬‫را‬‫که‬‫هر‬‫مشتری‬‫دریافت‬،‫میکند‬‫ارتقاء‬‫میدهد‬‫و‬‫سرانجام‬‫به‬‫مشتریان‬‫در‬‫تالش‬‫های‬ ‫روزانه‬،‫شان‬‫مزیت‬‫میرساند‬.‫ما‬‫نسبت‬‫به‬‫موفقیت‬‫مشتریان‬‫و‬‫کمک‬‫به‬‫آنها‬‫در‬‫جهت‬‫دس‬‫تیابی‬ ‫به‬،‫اهدافشان‬‫بند‬‫پای‬‫و‬‫متعهد‬‫هستیم‬.‫حفظ‬‫خدمات‬‫برجسته‬‫بسیار‬‫مهم‬‫است‬.‫مسئول‬‫یت‬‫ما‬ ‫ساده‬‫انگاشته‬،‫شود‬‫نمی‬‫موفقیت‬‫مشتریان‬‫نقش‬‫حیاتی‬‫در‬‫موفقیت‬‫ما‬‫دارد‬.
 8. ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫سیسکو‬ ‫ام‬‫بی‬‫آی‬ ‫مایکروسافت‬ ‫مگفا‬ ‫رایورز‬ ‫آنالین‬‫پارس‬ ‫ایران‬‫پردازی‬‫داده‬  -    -  1-‫مشتریان‬ -  -     2-‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصوالت‬ -    -   3-‫بازارها‬ -  - -  -  4-‫فناوری‬ - - - - - - - 5-‫سودآوری‬ ‫و‬ ‫بقا،رشد‬ ‫به‬ ‫توجه‬     -  - 6-‫فلسفه‬ - - - -   - 7-‫ویژگی‬‫ممتاز‬ -  - - -  - 8-‫مردم‬ ‫تصور‬ ‫به‬ ‫توجه‬  - - -  - - 9-‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ها‬‫شرکت‬ ‫ماموریت‬ ‫عناصر‬
 9. ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫بیانیه‬‫ماموریت‬‫شرکت‬‫ها‬‫به‬‫عناصر‬‫زیر‬‫توجه‬‫بیشتری‬‫شده‬‫است‬: •‫مشتریان‬ •‫محوالت‬‫خدمات‬ ‫یا‬ •‫بازارها‬ •‫فلسفه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫توجه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫عناصری‬: •‫فناوری‬ •‫سودآوری‬ ‫و‬ ‫بقا،رشد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ •‫ممتاز‬ ‫ویژگی‬ •‫مردم‬ ‫تصور‬ ‫به‬ ‫توجه‬ •‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫توجه‬
 10. ‫واحد‬‫بازاریابی‬ ‫وظایف‬‫واحد‬ •‫شناسایی‬‫نیازهای‬‫مشتری‬ •‫خریدن‬‫ملزومات‬‫یا‬‫تجهیزات‬ •‫فروختن‬‫محصوالت‬‫یا‬‫خدمات‬ •‫قیمت‬‫گذاری‬ •‫توزیع‬ •‫تحقیقات‬‫بازاریابی‬ •‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫فرصت‬‫ها‬
 11. ‫واحد‬‫مالی‬ ‫وظایف‬‫واحد‬ •‫تصمیم‬‫گیری‬‫در‬‫مورد‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫ها‬ •‫تصمیم‬‫درباره‬‫تامین‬‫مالی‬ •‫تصمیم‬‫گیری‬‫درباره‬‫تقسیم‬‫سود‬ •‫تصمیم‬‫گیری‬‫درباره‬‫توزیع‬‫منابع‬‫مالی‬‫در‬‫سازمان‬
 12. ‫واحد‬‫تولید‬/‫عملیات‬ ‫وظایف‬‫واحد‬ •‫تصمیم‬‫گیری‬‫درباره‬‫تعیین‬‫سیستم‬‫تولید‬‫و‬‫فرآیندهای‬‫تولید‬ •‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫فعالیت‬‫های‬‫واحد‬،‫تولید‬‫محل‬‫کارگاه‬‫ها‬ •‫کنترل‬‫فرایند‬‫تولید‬ •‫برنامه‬‫ریزی‬‫برای‬‫طرفیت‬‫تولید‬ •‫برنامه‬‫ریزی‬‫فعالیت‬‫های‬‫تولید‬ •‫تصمیم‬‫گیری‬‫درباره‬‫موجودی‬‫کاال‬ •‫مدیریت‬‫نیروی‬‫کار‬‫و‬‫تعیین‬‫شاخص‬‫سنجش‬‫عملکرد‬ •‫کنترل‬‫کیفیت‬ •‫کنترل‬‫هزینه‬
 13. ‫واحد‬‫تحقیق‬‫و‬‫توسعه‬ ‫وظایف‬‫واحد‬ •‫پشتیبانی‬‫از‬‫فعالیت‬‫های‬‫فعلی‬‫سازمان‬ •‫کمک‬‫به‬‫گشایش‬‫واحدهای‬‫جدید‬ •‫تولید‬‫و‬‫عرضه‬‫محصوالت‬‫جدید‬ •‫بهبود‬‫کیفیت‬‫محصوالت‬‫کنونی‬ •‫باالبردن‬‫کارایی‬‫واحد‬‫تولید‬ •‫گسترده‬‫تر‬‫نمودن‬‫ظرفیت‬‫فناوری‬‫شرکت‬
Publicité