Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

آسیبها از کجا می آیند؟

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à آسیبها از کجا می آیند؟ (20)

Publicité

آسیبها از کجا می آیند؟

  1. 1. ....44‫گرافیست‬‫....حرفه‬ ....44‫گرافیست‬‫....حرفه‬ 0 1 9   0 1 8   ‫مقدمه‬ ‫‌هاى‬‫ه‬‫حوز‬ ‫تمامى‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گسترده‬ ‫بسيار‬ ‫‌شناسى‬‫ب‬‫آسي‬ ‫واژة‬ ‫امروزه‬ ‫جوانان‬،‫طالق‬،‫خانواده‬‫‌شناسى‬‫ب‬‫آسي‬‫از‬.‫است‬‫كرده‬‫پيدا‬‫كاربرد‬‫اجتماعى‬ ‫اقتصاد‬ ،‫خدمت‬ ‫ضمن‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫‌شناسى‬‫ب‬‫آسي‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫اعتياد‬ ‫و‬ ...‫و‬‫صادرات‬،‫شهرى‬‫توسعه‬‫‌هاى‬‫ح‬‫طر‬،‫اسالمى‬ ‫‌ديده‬‫ب‬‫آسي‬ ‫مناطق‬ ‫از‬ ‫‌بردارى‬‫ت‬‫باف‬ ‫با‬ ‫‌شناسان‬‫ب‬‫آسي‬ ‫پزشكى‬ ‫علم‬ ‫در‬ ‫‌شناسان‬‫ب‬‫آسي‬ .‫‌دهند‬‫ى‬‫م‬ ‫تشخيص‬ ‫را‬ ‫‌زا‬‫ى‬‫بيمار‬ ‫عامل‬ ‫آنها‬ ‫بررسى‬ ‫و‬ ‫را‬‫اجتماعى‬‫‌شناسى‬‫ب‬‫آسي‬‫‌هاى‬‫ه‬‫پاي‬‫علم‬‫اين‬‫از‬‫الگوبردارى‬‫با‬‫اجتماعى‬ ‫و‬‫آن‬‫مختلف‬‫‌هاى‬‫ه‬‫عرص‬‫در‬‫‌ها‬‫ى‬‫‌سامان‬‫ه‬‫ناب‬‫و‬‫‌ها‬‫ى‬‫‌نظم‬‫ى‬‫ب‬‫فرايند‬‫مطالعه‬‫در‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫نهاد‬‫بنا‬‫آن‬‫‌هاى‬‫ت‬‫عل‬‫و‬‫ماهيت‬‫شناخت‬ ‫طراحى‬ ‫همچون‬ ‫شغلى‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫كالبد‬ ‫با‬ ‫انسانى‬ ‫كالبد‬ ‫مشابهت‬ ‫در‬ ‫‌شناسى‬‫ب‬‫آسي‬‫‌توان‬‫ى‬‫م‬،‫هستند‬‫شاغل‬‫آن‬‫در‬‫جامعه‬‫از‬‫افرادى‬‫كه‬‫گرافيك‬ »‫اجتماعى‬‫‌هاى‬‫ى‬‫‌هنجار‬‫ه‬‫ناب‬‫و‬‫‌ها‬‫ى‬‫‌نظم‬‫ى‬‫ب‬‫‌يابى‬‫ه‬‫ريش‬‫و‬‫مطالعه‬«‫را‬‫اجتماعى‬ ‫‌يابى‬‫ه‬‫ريش‬‫و‬‫مطالعه‬« ‫را‬‫گرافيك‬‫طراحى‬‫‌شناسى‬‫ب‬‫آسي‬‫يا‬‫و‬‫كرد‬‫فرض‬ ‫‌طور‬‫ن‬‫هما‬.‫كرد‬‫تعريف‬»‫گرافيك‬‫طراحى‬‫‌هاى‬‫ى‬‫‌سامان‬‫ه‬‫ناب‬‫و‬‫‌ها‬‫ى‬‫‌رو‬‫ج‬‫ك‬ ‫‌هاى‬‫ه‬‫ريش‬‫شناخت‬‫و‬‫مطالعه‬‫از‬‫است‬‫عبارت‬‫اجتماعى‬‫‌شناسى‬‫ب‬‫آسي‬‫كه‬ ‫طراحى‬ ‫‌شناسى‬‫ب‬‫آسي‬ ،‫اجتماعى‬ ‫ارگانيسم‬ ‫و‬ ‫كالبد‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ى‬‫ناهنجار‬ ‫‌هاى‬‫ه‬‫ريش‬‫شناخت‬‫و‬‫مطالعه‬‫از‬‫است‬‫عبارت‬‫نيز‬‫ايران‬‫معاصر‬‫گرافيك‬ ‫اگر‬.‫ايران‬‫معاصر‬‫گرافيك‬‫طراحى‬‫پيكره‬‫در‬‫‌ها‬‫ى‬‫ناكارامد‬‫و‬‫‌ها‬‫ى‬‫نارساي‬ ،‫بيكارى‬ ‫نظير‬ ‫‌هايى‬‫ب‬‫آسي‬ ‫و‬ ‫‌هنجارى‬‫ه‬‫ناب‬ ،‫اجتماعى‬ ‫‌شناسى‬‫ب‬‫آسي‬ ‫در‬ ‫بررسى‬ ‫آن‬ ‫علل‬ ،‫‌شود‬‫ى‬‫م‬ ‫مطالعه‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫طالق‬ ،‫خودكشي‬ ،‫فقر‬ ،‫اعتياد‬ ‫هركدام‬ ‫‌هاى‬‫ه‬‫خاستگا‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫درمان‬ ‫و‬ ‫پيشگيرى‬ ‫‌هاى‬‫ه‬‫شيو‬ ‫و‬ ‫نيز‬ ‫گرافيك‬ ‫طراحى‬ ‫حرفة‬ ‫در‬ ،‫‌گيرد‬‫ى‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫بررسى‬ ‫مورد‬ ‫‌ها‬‫ب‬‫آسي‬ ‫از‬ ،‫محتوا‬ ‫با‬ ‫تايپوگرافى‬ ‫ناهمخوانى‬ ‫نظير‬ ‫‌هايى‬‫ب‬‫آسي‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ى‬‫‌هنجار‬‫ه‬‫ناب‬ ‫ارتباط‬‫برقرارى‬‫عدم‬،‫اثر‬‫سودمندى‬‫و‬‫زيبايى‬‫ميان‬‫تعادل‬‫عدم‬‫و‬‫ضغف‬ ‫پايين‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫خالقانه‬ ‫‌هاى‬‫ه‬‫ايد‬ ‫حضور‬ ‫عدم‬ ،‫هدف‬ ‫مخاطبان‬ ‫با‬ ‫مؤثر‬ ‫و‬ ‫گيرد‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫بايد‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫مفهومى‬ ‫تفكر‬ ‫بررسى‬‫مورد‬‫آنها‬‫اصالح‬‫و‬‫پيشگيرى‬‫‌هاى‬‫ه‬‫شيو‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫خاستگا‬‫همچنين‬ ‫مورد‬ ‫بايد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫اجتماعى‬ ‫‌هاى‬‫ه‬‫پديد‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫آنچه‬ ‫اما‬ .‫گيرد‬ ‫قرار‬ ‫چگونه‬‫‌هنجارها‬‫ه‬‫ناب‬‫با‬‫را‬‫هنجارها‬‫ميان‬‫مرز‬‫كه‬‫است‬‫اين‬‫گيرد‬‫قرار‬‫توجه‬ ‫و‬‫اجتماعى‬‫پديده‬‫يك‬‫در‬‫خاصى‬‫وضعيت‬‫به‬‫اگر‬.‫داد‬‫تشخيص‬‫‌توان‬‫ى‬‫م‬ ‫يا‬‫و‬‫تايپوگرافى‬‫از‬‫خاصى‬‫وضعيت‬‫به‬‫مقاله‬‫اين‬‫موضوع‬‫با‬‫ارتباط‬‫در‬‫يا‬ ‫نامطلوب‬‫را‬‫آن‬‫با‬‫ناهمخوان‬‫وضعيت‬‫و‬‫شويم‬‫قائل‬‫اصالت‬‫‌آرايى‬‫ه‬‫صفح‬ ‫اعمال‬‫‌گذارانه‬‫ش‬‫ارز‬‫نگاهى‬‫آنها‬‫به‬‫نسبت‬،‫آوريم‬‫حساب‬‫به‬‫‌هنجار‬‫ه‬‫ناب‬‫و‬ ‫نسبى‬‫وضعيتى‬‫از‬‫‌هنجارها‬‫ه‬‫ناب‬‫و‬‫هنجارها‬‫كه‬‫‌شود‬‫ى‬‫م‬‫باعث‬‫اين‬.‫‌ايم‬‫ه‬‫كرد‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫جاى‬ ‫متفاوت‬ ‫‌هاى‬‫ت‬‫موقعي‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫حتى‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫برخوردار‬ ‫ناچار‬‫‌شناسانه‬‫ب‬‫آسي‬‫‌هاى‬‫ش‬‫پژوه‬‫در‬‫كه‬‫آنجايى‬‫از‬.‫شود‬‫عوض‬‫يكديگر‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫كاركردها‬ ‫و‬ ‫كنيم‬ ‫نگاه‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫مشخص‬ ‫موضعى‬ ‫از‬ ‫هستيم‬ ‫معاصر‬ ‫گرافيك‬ ‫طراحى‬ ‫‌شناسى‬‫ب‬‫آسي‬ ‫بحث‬ ‫در‬ ،‫دهيم‬ ‫قرار‬ ‫ارزشيابى‬ ‫ارائه‬‫تعريفى‬‫خود‬‫معيار‬‫گرافيك‬‫طراحى‬‫از‬‫بايد‬‫ابتدا‬‫ناگزير‬‫به‬‫نيز‬‫ايران‬ .‫سازيم‬‫جدا‬‫آن‬‫از‬‫را‬‫نامطلوب‬‫و‬‫معيار‬‫غير‬‫‌هاى‬‫ى‬‫طراح‬‫آنگاه‬‫و‬‫كنيم‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫ريش‬ ‫‌هاو‬‫ت‬‫عل‬ ‫نامطلوبى‬ ‫كاركردهاى‬ ‫و‬ ‫مشكالت‬ ‫با‬ ‫ايران‬ ‫معاصر‬ ‫گرافيك‬ ‫طراحى‬ ‫مشخص‬‫آنها‬‫بروز‬‫علل‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫ريش‬،‫شوند‬‫شناسايى‬‫بايد‬‫كه‬‫است‬‫مواجه‬ .‫شود‬‫پيشنهاد‬‫آنها‬‫حل‬‫براى‬‫نظرياتى‬‫سپس‬‫و‬‫شود‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اگر‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫‌فايده‬‫ى‬‫ب‬ ‫مقاله‬ ‫اين‬ ‫موضوع‬ ‫‌شناسى‬‫ب‬‫آسي‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نشود‬ ‫ارائه‬ ‫پيشنهادى‬ ‫آنها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫‌ها‬‫ب‬‫آسي‬ ‫تشخيص‬ ‫در‬.‫نشود‬‫برداشته‬‫آنها‬‫اصالح‬‫و‬‫پيشگيرى‬‫جهت‬‫در‬‫عملى‬‫‌هاى‬‫م‬‫گا‬‫نهايت‬ ‫متعددى‬‫‌نظرات‬‫ه‬‫نقط‬‫ايران‬‫معاصر‬‫گرافيك‬‫طراحى‬‫‌شناسى‬‫ب‬‫آسي‬‫بحث‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫از‬‫‌هايى‬‫ه‬‫نمون‬‫به‬‫كه‬‫است‬‫شده‬‫ارائه‬‫پژوهشگران‬‫و‬‫طراحان‬‫سوى‬‫از‬ :‫‌شود‬‫ى‬‫م‬‫اشاره‬ ‫نديده‬‫آموزش‬‫و‬‫صالحيت‬‫بدون‬‫افراد‬‫توسط‬‫گرافيكى‬‫كارهاى‬‫انجام‬ ‫بخش‬‫شمردن‬‫‌بها‬‫م‬‫ك‬‫و‬‫تبليغاتى‬‫و‬‫فرهنگى‬‫به‬‫گرافيك‬‫كردن‬‫تفكيك‬ ‫آن‬‫تبليغاتى‬ ‫از‬ ‫ادارى‬ ‫‌هاى‬‫م‬‫فر‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ض‬‫قب‬ ،‫بانكى‬ ‫‌هاى‬‫ه‬‫برگ‬ ‫طراحى‬ ‫به‬ ‫‌توجهى‬‫م‬‫ك‬ ‫صالحيت‬‫بدون‬‫افراد‬‫توسط‬‫آنها‬‫طراحى‬‫و‬‫مسئوالن‬‫سوى‬ ‫گرافيكى‬‫مسابقات‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫جشنوار‬‫‌هاى‬‫ى‬‫‌گذار‬‫ت‬‫سياس‬ ‫بودجه‬‫تأمين‬‫عدم‬‫و‬‫اجرايى‬‫امكانات‬‫عدم‬ ‫و‬ ‫گرافيكى‬ ‫اثر‬ ‫‌رسانى‬‫ع‬‫اطال‬ ‫و‬ ‫كاربردى‬ ‫جنبه‬ ‫به‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫توجه‬ ‫گرفتن‬ ‫‌كم‬‫ت‬‫دس‬ ‫برعكس‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫‌شناختى‬‫ى‬‫زيباي‬ ‫جنبه‬ ‫گرفتن‬ ‫ناديده‬ ‫‌شناسى‬‫ى‬‫زيباي‬‫و‬‫فرم‬‫روى‬‫بر‬‫تمركز‬‫و‬‫ارتباطى‬‫جنبه‬ ‫از‬‫(ناشى‬‫‌شود‬‫ى‬‫م‬‫تحميل‬‫بازار‬‫و‬‫مشترى‬‫سوى‬‫از‬‫كه‬‫‌هايى‬‫ت‬‫محدودي‬ )‫مشترى‬‫و‬‫مخاطبان‬‫نازل‬‫درك‬‫و‬‫‌شناختى‬‫ى‬‫زيباي‬‫پايين‬‫سطح‬ ‫آموزشى‬‫ناكارآمد‬‫نظام‬ ‫ارتباطى‬‫فرايند‬‫در‬‫خالقيت‬‫و‬‫‌پردازى‬‫ه‬‫ايد‬‫اهميت‬‫گرفتن‬‫ناديده‬ ‫طراحى‬ ‫‌كه‬‫ن‬‫اي‬ ‫فرض‬ ‫با‬ ‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫‌شود‬‫ى‬‫م‬ ‫مالحظه‬ ‫كه‬ ‫‌طور‬‫ن‬‫هما‬ ‫و‬ ‫علل‬ ‫به‬ ‫همه‬ ،‫است‬ ‫مواجه‬ ‫جدى‬ ‫‌هاى‬‫ب‬‫آسي‬ ‫با‬ ‫ايران‬ ‫معاصر‬ ‫گرافيك‬ ‫اصلى‬‫علت‬‫عنوان‬‫به‬‫مقاله‬‫اين‬‫در‬‫كه‬‫آنچه‬.‫دارند‬‫اشاره‬‫آنها‬‫‌هاى‬‫ه‬‫ريش‬ ‫لحاظ‬‫از‬‫طراح‬‫جايگاه‬،‫گرفته‬‫قرار‬‫تأكيد‬‫مورد‬‫‌ها‬‫ى‬‫‌هنجار‬‫ه‬‫ناب‬‫و‬‫بيمارى‬ ‫به‬‫‌اندازد‬‫ى‬‫م‬‫نگاهى‬‫مقاله‬‫اين‬.‫اوست‬‫رويكردهاى‬‫و‬‫‌ها‬‫ى‬‫تواناي‬‫و‬‫دانش‬ ‫و‬‫مهارت‬،‫دانش‬‫منظر‬‫از‬‫ايران‬‫معاصر‬‫گرافيك‬‫طراحى‬‫‌شناسى‬‫ب‬‫آسي‬ .‫مسئله‬‫آن‬‫حل‬‫و‬‫دارد‬‫دست‬‫در‬‫كه‬‫‌اى‬‫ه‬‫مسئل‬‫به‬‫نسبت‬‫طراح‬‫رويكرد‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫است‬‫محتوايى‬‫تجسمى‬‫بيان‬‫‌دهد‬‫ى‬‫م‬‫روى‬‫گرافيك‬‫طراحى‬‫در‬‫كه‬‫آنچه‬ ‫اين‬‫در‬.‫بگذارد‬‫را‬‫موردنظر‬‫تأثير‬‫و‬‫شود‬‫منتقل‬‫مخاطب‬‫به‬‫است‬‫قرار‬‫كه‬ ‫‌هاى‬‫ه‬‫جنب‬‫از‬‫تركيبى‬‫با‬‫كه‬‫است‬‫معنايى‬‫با‬‫پيام‬‫از‬‫عبارت‬‫محتوا‬،‫تعريف‬ .‫‌كند‬‫ى‬‫م‬‫دنبال‬‫را‬‫مشخصى‬‫هدف‬،‫‌شناختى‬‫ى‬‫زيباي‬‫و‬‫فرهنگى‬،‫كاربردى‬ ‫نسبت‬‫و‬‫كند‬‫دريافت‬‫را‬‫گرافيكى‬‫اثر‬‫است‬‫قرار‬‫كه‬‫است‬‫كسى‬‫مخاطب‬ ‫محتواى‬‫به‬‫بخشيدن‬‫تجسم‬،‫بيان‬‫و‬.‫دهد‬‫نشان‬‫بازخورد‬‫و‬‫واكنش‬‫آن‬‫به‬ ‫عالئم‬‫و‬‫‌ها‬‫ل‬‫سمب‬،‫تايپ‬،‫تصوير‬‫همچون‬‫ديدارى‬‫رسانه‬‫طريق‬‫از‬‫موردنظر‬ ‫عوامل‬‫اين‬‫مجموعه‬.‫‌گيرد‬‫ى‬‫م‬‫صورت‬‫طراح‬‫توسط‬‫كه‬‫است‬‫گرافيكى‬ ‫برقرار‬‫زمانى‬‫ارتباط‬‫اين‬.‫‌دهند‬‫ى‬‫م‬‫شكل‬‫را‬‫ارتباطى‬‫فرايندى‬،‫روابط‬‫و‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫معنا‬ ،‫پيام‬ ،‫گرافيكى‬ ‫اثر‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫مخاطب‬ ‫كه‬ ‫‌شود‬‫ى‬‫م‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫واكنشى‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫دريافت‬ ‫درستى‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫طراح‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نشان‬ ‫زير‬ ‫نمودار‬ ‫شكل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرايند‬ ‫اين‬ ‫بخواهيم‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫برانگيخته‬ ‫‌گيرند‬‫ى‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫نمودار‬ ‫سوى‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫كننده‬ ‫دريافت‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ،‫بدهيم‬ ‫و‬‫دادن‬‫صيقل‬‫نقش‬‫‌اى‬‫ه‬‫واسط‬‫و‬‫ارتباطى‬‫پل‬‫همچون‬‫گرافيك‬‫طراح‬‫و‬ .‫‌كند‬‫ى‬‫م‬‫ايفا‬‫را‬‫گرافيكى‬‫‌اى‬‫ه‬‫رسان‬‫به‬‫آن‬‫كردن‬‫تبديل‬‫و‬‫محتوا‬‫اعتالى‬ ‫محتوی‬ ‫بیان‬ ‫دریافت‬ ‫گرافيك‬ ‫طراح‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫پيام‬ ‫همان‬ ‫محتوا‬ ،‫دياگرام‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫پيام‬‫گيرنده‬‫و‬‫كننده‬‫دريافت‬‫كه‬‫مخاطب‬‫به‬‫و‬‫‌كند‬‫ى‬‫م‬‫پيدا‬‫تجسمى‬‫بيانى‬ ‫فرايند‬‫اين‬‫در‬‫كه‬‫‌ناپذيرى‬‫ى‬‫جداي‬‫و‬‫مهم‬‫اصل‬‫دو‬.‫‌شود‬‫ى‬‫م‬‫فرستاده‬‫است‬ ‫طراح‬‫توسط‬‫محتوا‬‫درست‬‫تفسير‬‫و‬‫درك‬‫نخست‬‫است‬‫مطرح‬‫ارتباطى‬ ‫مفاهيم‬‫به‬‫بخشيدن‬‫تجسم‬‫در‬‫او‬‫مهارت‬‫و‬‫توانايى‬‫دوم‬‫و‬‫است‬‫گرافيك‬ ‫درك‬‫قابل‬‫و‬‫بامعنا‬،‫جذاب‬‫مخاطب‬‫براى‬‫كه‬‫‌اى‬‫ه‬‫گون‬‫به‬،‫‌هاست‬‫ه‬‫ايد‬‫و‬ :‫باشد‬ ‫محتوا‬‫تفسير‬‫و‬‫درك‬)1 ‫يزدانى‬ ‫عليرضا‬ ‫‌آيند؟‬‫ى‬‫م‬‫كجا‬‫از‬‫‌ها‬‫ب‬‫آسي‬
  2. 2. ....44‫گرافیست‬‫....حرفه‬ ....44‫گرافیست‬‫....حرفه‬ 0 2 1   0 2 0   ‫‌ها‬‫ه‬‫ايد‬‫و‬‫مفاهيم‬‫به‬‫بخشيدن‬‫تجسم‬‫‌هاى‬‫ك‬‫تكني‬)2 ‫دو‬‫اين‬‫از‬‫‌شود‬‫ى‬‫م‬‫وارد‬‫ايران‬‫معاصر‬‫گرافيك‬‫طراحى‬‫به‬‫كه‬‫آسيبى‬‫عمده‬ ‫دست‬‫در‬‫كه‬‫‌اى‬‫ه‬‫مسئل‬‫به‬‫نسبت‬‫طراح‬‫‌نگرى‬‫ى‬‫سطح‬‫يعنى‬‫است؛‬‫ناحيه‬ ‫مفاهيم‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫ايد‬‫كردن‬‫گرافيكى‬‫در‬‫او‬‫ناتوانى‬‫دارد‬ ‫محتوا‬ ‫تفسير‬ ‫و‬ ‫درك‬ ‫عدى‬ُ‫ب‬‫در‬‫كه‬‫است‬‫خامى‬‫مواد‬‫‌گيرد‬‫ى‬‫م‬‫تحويل‬‫گرافيك‬‫طراح‬‫كه‬‫آنچه‬ ‫كلى‬‫است‬‫مفهومى‬‫و‬‫معنا‬.‫دارد‬‫وجود‬‫‌دهنده‬‫ش‬‫سفار‬‫ذهن‬‫در‬‫غيرمادى‬ ‫تحويل‬‫را‬‫آن‬‫گرافيك‬‫طراح‬‫كه‬‫هنگامى‬.‫انتقال‬‫قابل‬‫غير‬‫و‬‫‌شكل‬‫ى‬‫ب‬‫اما‬ ‫شناخت‬‫‌آيد‬‫ى‬‫برم‬‫درصدد‬‫و‬‫‌نگرد‬‫ى‬‫م‬‫‌اى‬‫ه‬‫مسئل‬‫همچون‬‫آن‬‫به‬،‫‌گيرد‬‫ى‬‫م‬ ‫دور‬ ‫طراح‬ ‫ديد‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫‌اى‬‫ه‬‫جنب‬ ‫هر‬ .‫آورد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫‌اى‬‫ه‬‫‌جانب‬‫ه‬‫هم‬ ‫بود‬‫خواهد‬‫آسيبى‬‫‌اش‬‫ه‬‫نتيج‬،‫شود‬‫انداخته‬‫آن‬‫به‬‫سطحى‬‫نگاهى‬‫يا‬‫و‬‫بماند‬ .‫داد‬‫خواهد‬‫نشان‬‫را‬‫خود‬‫ارتباط‬‫فرايند‬‫در‬‫كه‬ ‫دامنه‬ ‫با‬ ،‫گرافيك‬ ‫طراح‬ ‫يك‬ ‫كار‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫كلى‬ ‫نگاه‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫‌شويم‬‫ى‬‫م‬‫مواجه‬‫‌شناختى‬‫ى‬‫زيباي‬‫و‬‫فرهنگى‬،‫كاربردى‬‫‌هاى‬‫ه‬‫جنب‬‫از‬‫وسيعى‬ ‫همچون‬‫‌هايى‬‫ه‬‫حوز‬‫‌روند؛‬‫ى‬‫م‬‫كار‬‫به‬‫گرافيك‬‫از‬‫وسيعى‬‫‌هاى‬‫ه‬‫حوز‬‫در‬‫كه‬ ،‫‌بندى‬‫ه‬‫بست‬‫طراحى‬،‫پوستر‬‫طراحى‬،‫تبليغاتى‬‫طراحى‬،‫مطبوعات‬‫و‬‫نشر‬ ‫سازمانى‬‫هويت‬‫و‬‫لوگو‬‫طراحى‬،‫محيطى‬‫گرافيك‬،‫كامپيوتر‬‫گرافيك‬ ...‫و‬ ‫يافتن‬ ‫احاطه‬ ‫و‬ ‫مسئله‬ ‫دقيق‬ ‫شناخت‬ ‫مرحله‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫طراح‬ ‫نخست‬ ‫گام‬ .‫باشد‬‫داشته‬‫خود‬‫در‬‫بايد‬‫گرافيكى‬‫اثر‬‫كه‬‫است‬‫چيزهايى‬‫آن‬‫تمامى‬‫بر‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫طراحى‬ ‫متدولوژى‬ ‫به‬ ‫گرافيك‬ ‫طراح‬ ‫‌كه‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫پيش‬ ‫نقطه‬ ‫بايد‬ ‫او‬ .‫بيانديشد‬ ‫مسئله‬ ‫خود‬ ‫‌هاى‬‫ى‬‫ويژگ‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫بپردازد‬ ‫متمركز‬ ‫آن‬ ‫روى‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حواس‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫پيدا‬ ‫را‬ ‫كارش‬ ‫‌آل‬‫ه‬‫ايد‬ ‫مسئله‬‫آن‬‫به‬‫مربوط‬‫كليدى‬‫‌هاى‬‫ش‬‫پرس‬،‫مرحله‬‫اين‬‫در‬‫بايد‬‫طراح‬.‫سازد‬ ‫پيدا‬‫‌اى‬‫ه‬‫خالقان‬‫و‬‫روشن‬‫‌هاى‬‫خ‬‫پاس‬‫آنها‬‫براى‬‫و‬‫بپرسد‬‫خود‬‫از‬‫را‬‫مشخص‬ ‫نسبت‬‫و‬‫گرافيكى‬‫اثر‬‫كاربردى‬‫و‬‫‌شناسى‬‫ى‬‫زيباي‬‫ميان‬‫مرزهاى‬‫بايد‬.‫كند‬ ‫براى‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫هوش‬ ‫همه‬ ‫بايد‬ ‫او‬ .‫دهد‬ ‫تشخيص‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫ميان‬ ‫به‬‫را‬‫خود‬‫تجربه‬‫و‬‫دانش‬‫بايد‬.‫گيرد‬‫كار‬‫به‬‫مفاهيم‬‫اعتالى‬‫و‬‫ايده‬‫پروردن‬ .‫سازد‬‫معطوف‬‫دارد‬‫دست‬‫در‬‫كه‬‫‌اى‬‫ه‬‫مسئل‬‫محتواى‬‫كردن‬‫غنى‬‫و‬‫پربار‬ ‫اگر‬،‫باشد‬‫آشنا‬‫جديد‬‫‌هاى‬‫ى‬‫تكنولوژ‬‫با‬‫كه‬‫هم‬‫هرچقدر‬‫گرافيك‬‫طراح‬ ‫‌پذيرى‬‫ب‬‫آسي‬،‫باشد‬‫ناتوان‬‫آن‬‫مفاهيم‬‫اعتالى‬‫و‬‫مسئله‬‫شناخت‬‫مرحله‬‫در‬ ‫از‬‫توجهى‬‫قابل‬‫اندوخته‬‫بايد‬‫او‬.‫بود‬‫خواهد‬‫‌ناپذير‬‫ب‬‫اجتنا‬‫گرافيكى‬‫اثر‬ ‫تفسير‬‫و‬‫نقد‬‫در‬‫مهارت‬‫همچنين‬‫و‬‫ادبى‬‫و‬‫تصويرى‬‫فرهنگ‬،‫هنر‬‫تاريخ‬ ‫عميق‬‫معناهاى‬‫و‬‫خالقانه‬‫‌هاى‬‫ه‬‫ايد‬‫‌كه‬‫ن‬‫اي‬‫باالخره‬‫و‬،‫باشد‬‫داشته‬‫را‬‫‌ها‬‫ه‬‫ايد‬ .‫دهد‬‫قرار‬‫تأكيد‬‫مورد‬‫‌اش‬‫ى‬‫طراح‬‫در‬‫را‬ ‫راحتى‬‫به‬،‫كنيد‬‫مالحظه‬‫را‬»!‫نمايند‬‫كاردان‬«‫تبليغاتى‬‫كمپين‬‫‌هاى‬‫ى‬‫طراح‬ ‫در‬ ‫منفعل‬ ‫روشى‬ ،‫مسئله‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫آثار‬ ‫اين‬ ‫طراح‬ ‫كه‬ ‫برد‬ ‫پى‬ ‫‌توان‬‫ى‬‫م‬ ‫مجازى‬‫بيانى‬‫سراغ‬‫به‬‫مفهومى‬‫تفكرى‬‫با‬‫است‬‫كرده‬‫تالش‬‫و‬‫نگرفته‬‫پيش‬ .‫كند‬‫ترغيب‬‫شكوفايى‬‫و‬‫پيشرفت‬‫براى‬‫را‬‫مخاطب‬‫و‬‫برود‬ ‫در‬ ‫نهفته‬ ‫معهناهاى‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫مخاطب‬ ‫دادن‬ ‫شركت‬ ‫به‬ ‫طراح‬ ‫توجه‬ ‫اهميت‬ ‫به‬ ‫گرافيك‬ ‫طراحان‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫مشهود‬ ‫خوبى‬ ‫به‬ ‫گرافيكى‬ ‫اثر‬ ‫بدون‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬‫آگاهى‬ ‫خود‬ ‫مخاطبين‬ ‫ادراكى‬‫نظام‬ ‫بودن‬ ‫استعارى‬ ‫‌شان‬‫ى‬‫گرافيك‬‫اثر‬‫مفاهيم‬‫به‬‫بخشيدن‬‫تعمق‬‫براى‬‫آن‬‫بستن‬‫‌كار‬‫ه‬‫ب‬‫در‬‫شك‬ ‫زيادى‬ ‫ارجاعات‬ ‫و‬ ‫مفاهيم‬ ‫به‬ ‫قطعآ‬ ‫امينيان‬ ‫تهمتن‬ .‫كرد‬ ‫خواهند‬ ‫تالش‬ ‫‌هاى‬‫ح‬‫طر‬‫اين‬‫به‬‫تا‬‫است‬‫آزموده‬‫را‬‫متعددى‬‫‌هاى‬‫ه‬‫شيو‬‫و‬‫است‬‫كرده‬‫فكر‬ .‫بيافزايد‬ ‫‌فرستد‬‫ى‬‫م‬‫مخاطبانش‬ ‫براى‬ ‫كه‬‫پيامى‬‫قدرت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫برسد‬ ‫پخته‬ ‫از‬‫را‬‫مخاطبانش‬‫و‬‫است‬‫درآورده‬‫رمز‬‫به‬‫را‬‫پيام‬‫هوشيارانه‬‫رفتارى‬‫با‬‫او‬ ‫استعارى‬‫مهيج‬‫معناهاى‬‫ادراك‬‫سطح‬‫به‬‫اطالعات‬‫صرف‬‫دريافت‬‫سطح‬ ‫جانب‬‫از‬‫همواره‬‫‌اى‬‫ه‬‫مسئوالن‬‫و‬‫عميق‬‫نگرش‬‫چنين‬‫اما‬.‫است‬‫داده‬‫ارتقاء‬ ‫در‬‫‌كنند‬‫ى‬‫م‬‫برخورد‬‫‌مسئوليتى‬‫ى‬‫ب‬‫و‬‫‌دانشى‬‫ى‬‫ب‬‫روى‬‫از‬‫مسئله‬‫با‬‫كه‬‫كسانى‬ .‫دارد‬‫قرار‬‫آسيب‬‫معرض‬ ‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫جشنواره‬‫و‬‫کنفرانس‬‫پنجمین‬‫تبليغ‬‫براى‬‫كه‬‫آثار‬‫اين‬‫در‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫ارجاعاتى‬ ‫و‬ ‫نيست‬ ‫نهفته‬ ‫‌اى‬‫ه‬‫ايد‬ ‫‌است‬‫ه‬‫شد‬ ‫طراحى‬ ‫بیمه‬ ‫امینیان‬‫تهمتن‬‫کار‬ !‫نمانید‬‫کاردان‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫انفورماتيك‬‫كانون‬‫تبليغ‬ ‫هنرمند‬:‫حرفه‬‫مجله‬‫در‬‫شده‬‫چاپ‬ 28‫شماره‬ ‫تهران‬‫فنى‬‫مجتمع‬‫تبليغ‬ ‫هنرمند‬:‫حرفه‬‫مجله‬‫در‬‫شده‬‫چاپ‬ 28‫شماره‬ )‫راست‬‫(تصویر‬ ‫جشنواره‬‫و‬‫کنفرانس‬‫آگهی‬ ‫بیمه‬‫کار‬‫و‬‫کسب‬ ‫نامه‬ ‫هفته‬‫در‬‫شده‬ ‫چاپ‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
  3. 3. ....44‫گرافیست‬‫....حرفه‬ ....44‫گرافیست‬‫....حرفه‬ 0 2 3   0 2 2   ‫آثار‬‫اين‬.‫‌خورد‬‫ى‬‫نم‬‫چشم‬‫به‬‫بگذارد‬‫ماندگارى‬‫يا‬‫فورى‬‫تأثير‬‫مخاطب‬ ‫اثر‬ ‫يك‬ ‫آنچه‬ ‫گليزر‬ ‫ميلتون‬ ‫گفته‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫چرا‬ ‫‌كنند‬‫ى‬‫نم‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫بيننده‬ ‫آن‬ ‫طراح‬ ‫توانايى‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ،‫‌كند‬‫ى‬‫م‬ ‫كردن‬ ‫نگاه‬ ‫شايسته‬ ‫را‬ ‫گرافيكى‬ )‫هالند‬‫براد‬‫با‬‫‌وگو‬‫ت‬‫گف‬،26‫شماره‬،‫هنرمند‬:‫(حرفه‬.‫دارد‬‫ريشه‬ ،‫نوظهور‬‫رويكردهاى‬‫به‬‫نسبت‬‫بايد‬‫ديزاينرها‬‫است‬‫معتقد‬‫زاپاترا‬‫يوالندا‬ :‫(حرفه‬ ‫باشند‬ ‫آگاه‬ ‫خود‬ ‫زمانه‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫تكنولوژى‬ ‫تغييرات‬ ،‫فرهنگ‬ ‫ـ‬ 127 ،‫نشريات‬ ‫هنرى‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫‌آرايى‬‫ه‬‫صفح‬ ،38 ‫شماره‬ ،‫هنرمند‬ ‫احساس‬‫يكجا‬‫را‬‫اينها‬‫همه‬)‫انفورماتيك‬‫كانون‬‫(تبليغ‬‫زير‬‫طرح‬‫در‬.)95 )‫تهران‬‫فنى‬‫مجتمع‬‫(تبليغ‬‫ديگرى‬‫طرح‬‫در‬‫كه‬‫حالى‬‫در‬،‫‌كنيم‬‫ى‬‫م‬‫تجربه‬‫و‬ ‫طراح‬‫كه‬‫چرا‬،‫‌دهد‬‫ى‬‫م‬‫دست‬‫ما‬‫به‬‫‌رمقى‬‫ى‬‫ب‬‫و‬‫كهنگى‬‫احساس‬،‫برعكس‬ ‫ارتباطى‬ ‫درصدد‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫درخشانى‬ ‫‌بندى‬‫ب‬‫تركي‬ ‫دغدغه‬ ‫نه‬ .‫است‬‫برآمده‬‫مخاطب‬‫با‬‫تأثيرگذار‬ ‫آن‬‫كاربردى‬‫جنبه‬‫در‬‫صرفآ‬‫گرافيك‬‫طراحى‬‫‌كنند‬‫ى‬‫م‬‫فكر‬‫كه‬‫كسانى‬ ‫نيازى‬‫هيچ‬‫صورت‬‫اين‬‫در‬.‫هستند‬‫اشتباه‬‫در‬‫سخت‬،‫است‬‫شده‬‫خالصه‬ ‫احساس‬ ‫مخاطب‬ ‫به‬ ‫پيام‬ ‫انتقال‬ ‫فرايند‬ ‫در‬ ‫گرافيك‬ ‫طراحان‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫‌كند‬‫ى‬‫م‬ ‫جذاب‬ ‫فرم‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ‫كه‬ ‫چيزى‬ ‫آن‬ .‫‌شد‬‫ى‬‫نم‬ ‫ادراكات‬ ‫و‬ ‫احساسات‬ ‫و‬ ‫‌سازد‬‫ى‬‫م‬ ‫تبديل‬ ‫قدرتمندى‬ ‫تلويحى‬ ‫معناى‬ ‫به‬ ‫مشهودى‬‫‌هاى‬‫ش‬‫جه‬‫و‬‫طراحانه‬‫تفكر‬‫و‬‫شعور‬‫‌انگيزاند‬‫ى‬‫برم‬‫را‬‫مخاطب‬ ‫و‬ ‫يكنواخت‬ ‫وضعيت‬ ‫با‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫غير‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫گرافيك‬ ‫طراح‬ ‫كه‬ ‫معتقدند‬ ‫بستلى‬ ‫راسل‬ ‫و‬ ‫نوبل‬ ‫يان‬ .‫‌شويم‬‫ى‬‫م‬ ‫مواجه‬ ‫‌آورى‬‫ت‬‫كسال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پيام‬ ‫او‬ ‫بلكه‬ ،‫ندارد‬ ‫را‬ ‫ساده‬ ‫‌رسان‬‫م‬‫پيا‬ ‫يك‬ ‫نقش‬ ‫صرفآ‬ ‫طراح‬ ،‫هنرمند‬ :‫(حرفه‬ ‫‌كند‬‫ى‬‫م‬ ‫ترجمه‬ ‫‌ترى‬‫ه‬‫گسترد‬ ‫ايدئولوژيك‬ ‫چارچوب‬ 168 ،‫ساخت؟‬ ‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫زيبا‬ ‫را‬ ‫‌اى‬‫ه‬‫ابلهان‬ ‫چيز‬ ‫بايد‬ ‫چرا‬ ،38 ‫شماره‬ .)164‫ـ‬ ‫باشد‬‫داشته‬‫را‬‫توانايى‬‫اين‬‫گرافيك‬‫طراح‬‫كه‬‫نيست‬‫قرار‬‫اگر‬‫راستى‬‫به‬ ،‫‌پذير‬‫ك‬‫ادرا‬،‫سودمند‬‫اثرى‬‫همچون‬‫كه‬‫بخشد‬‫اعتال‬‫‌گونه‬‫ن‬‫آ‬‫را‬‫محتوا‬‫كه‬ ‫چه‬‫به‬‫او‬‫پس‬،‫گيرد‬‫قرار‬‫مخاطب‬‫چشمان‬‫برابر‬‫در‬‫تأثيرگذار‬‫و‬‫جذاب‬ ‫حرفه‬‫اين‬‫بردن‬‫ناكجا‬‫به‬‫و‬‫گرافيك‬‫به‬‫رساندن‬‫آسيب‬‫جز‬‫‌آيد‬‫ى‬‫م‬‫كارى‬ ‫ارتباطى؟‬‫پرقدرت‬‫و‬‫مدرن‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫ايد‬‫و‬‫مفاهيم‬‫به‬‫بخشيدن‬‫تجسم‬‫در‬‫مهارت‬ ‫طراح‬‫اكنون‬‫ارتباطى‬‫مسئله‬‫يك‬‫خالقانه‬‫بررسى‬‫و‬‫‌پردازى‬‫ه‬‫ايد‬‫از‬‫پس‬ ‫اثرى‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تجسمى‬ ‫شيسوه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫‌آيد‬‫ى‬‫برم‬ ‫درصدد‬ ‫گرافيك‬ ‫مرحله‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫مخاطبان‬ ‫توجه‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫گرافيكى‬ ‫پيام‬‫تا‬‫‌شود‬‫ى‬‫م‬‫تركيب‬‫او‬‫فنى‬‫‌هاى‬‫ت‬‫مهار‬‫با‬‫طراح‬‫‌خورده‬‫ل‬‫صيق‬‫‌هاى‬‫ه‬‫ايد‬ ‫به‬‫گرافيكى‬‫فرم‬،‫ممكن‬‫شكل‬‫‌ترين‬‫ل‬‫كام‬‫و‬‫بهترين‬‫به‬‫موردنظر‬‫مفهوم‬‫و‬ ‫‌بينيم‬‫ى‬‫م‬‫بازگرديم‬‫آمد‬‫مقاله‬‫ابتداى‬‫در‬‫كه‬‫نمودارى‬‫به‬‫اگر‬.‫بگيرد‬‫خود‬ ‫مخاطبى‬ ‫او‬ ‫ديگر‬ ‫سوى‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫محتوا‬ ،‫طراح‬ ‫سوى‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫از‬ ‫يكى‬ ‫به‬ ‫مخاطب‬ ‫اكنون‬ ‫پس‬ .‫كند‬ ‫دريافت‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫كه‬ ‫قرار‬ ‫كه‬ ‫كارى‬ ‫تمامى‬ ‫بايد‬ ‫طراح‬ .‫‌شود‬‫ى‬‫م‬ ‫تبديل‬ ‫طراح‬ ‫اصلى‬ ‫مسائل‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫مخاطبى‬ ‫سازد؛‬ ‫استوار‬ ‫مخاطب‬ ‫درك‬ ‫بر‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫است‬ ‫خاصى‬ ‫‌شناختى‬‫ن‬‫روا‬ ‫و‬ ‫فرهنگى‬ ‫‌هاى‬‫ى‬‫ويژگ‬ ‫از‬ ‫‌اش‬‫ى‬‫اجتماع‬ ‫موقعيت‬ ‫مخاطبان‬‫بصرى‬‫ادراك‬‫سازوكار‬‫به‬‫نسبت‬‫طراح‬‫اگر‬.‫است‬‫برخوردار‬ ‫نداشته‬‫كافى‬‫آگاهى‬‫آنان‬‫زندگى‬‫سبك‬‫و‬‫‌شناختى‬‫ه‬‫جامع‬‫‌هاى‬‫ى‬‫ويژگ‬‫و‬ ‫هدفى‬ ‫سوى‬ ‫به‬ ‫تاريكى‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌اى‬‫ه‬‫گلول‬ ‫كه‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫اين‬ ‫مانند‬ ،‫باشد‬ ‫خورد‬‫نخواهد‬‫هدف‬‫به‬‫او‬‫گرافيكى‬‫اثر‬‫محتواى‬.‫كند‬‫شليك‬‫نامشخص‬ ‫مخاطب‬‫گمراهى‬‫حتى‬‫شايد‬‫و‬‫شد‬‫نخواهد‬‫برقرار‬‫هم‬‫ارتباطى‬‫درنتيجه‬‫و‬ ‫جنبه‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫آن‬ ‫شاز‬ ‫پى‬ ‫گرافيك‬ ‫طراح‬ ‫پس‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫پى‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫فكر‬‫مخاطبانش‬‫در‬‫تأثيرگذارى‬‫به‬‫بايد‬‫كند‬‫فكر‬‫كارش‬‫‌شناسى‬‫ى‬‫زيباي‬ ‫ارتباط‬‫در‬‫يعنى‬،‫آن‬‫خارجى‬‫جنبه‬‫در‬‫طراح‬‫كار‬‫كيفيت‬‫واقعى‬‫معيار‬.‫كند‬ .‫آن‬‫‌شناختى‬‫ى‬‫زيباي‬‫قلمرو‬‫از‬‫فراتر‬‫يعنى‬،‫است‬‫نهفته‬‫كار‬‫عملى‬‫نتايج‬‫با‬ ‫كاركردهاى‬‫همواره‬‫گرافيكى‬‫اثر‬‫يك‬‫طراحى‬‫روند‬‫در‬‫گرافيك‬‫طراح‬ ‫اطالعات‬‫‌ريزى‬‫ح‬‫طر‬‫براى‬‫بداند‬‫بايد‬‫طراح‬.‫‌كند‬‫ى‬‫م‬‫‌بندى‬‫ت‬‫اولوي‬‫را‬‫آن‬ ،‫صفحه‬‫سفيد‬‫معناهاى‬‫همچون‬‫مختلفى‬‫عوامل‬‫چگونه‬‫آن‬‫مسيريابى‬‫و‬ ‫ديدن‬‫به‬‫را‬‫مخاطب‬‫تا‬‫بگيرد‬‫كار‬‫به‬‫را‬‫مختلف‬‫عناصر‬‫‌هاى‬‫ى‬‫‌بند‬‫ه‬‫گرو‬‫و‬ »‫تلخ‬ ‫‌هاى‬‫ط‬‫بلو‬« ‫پوستر‬.‫دهد‬‫سوق‬ ‫درست‬‫درك‬‫و‬ ‫‌دار‬‫ت‬‫جه‬ ‫خواندن‬ ‫و‬ ‫سودمندى‬ ‫و‬ ‫زيبايى‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫محور‬ ‫مخاطب‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫بارزى‬ ‫نمونه‬ ‫تلويزيون‬ ‫تبليغاتى‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫مخاطب‬ ‫آيا‬ ‫ولى‬ ،‫دارد‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫را‬ ‫دلپذير‬ ‫سير‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫و‬ ‫تماشاكردن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫راحت‬ ‫نيز‬ ‫پاناسونيك‬ ‫‌شود؟‬‫ى‬‫م‬‫برانگيخته‬‫آن‬ ‫پاناسونیک‬‫تلویزیون‬‫تبلیغ‬ ‫هنرمند‬:‫حرفه‬‫مجله‬‫در‬‫شده‬‫چاپ‬ 23‫شماره‬ )‫چپ‬‫(تصویر‬ ‫تئاتر‬‫پوستر‬ ‫مشکی‬‫ساعد‬‫طراح‬ ‫زیبایی‬‫سالن‬‫تبلیغ‬ ‫برتر‬ ‫پیک‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬ )‫راست‬‫(تصویر‬ ‫پوست‬‫کرم‬‫تبلیغ‬
  4. 4. ....44‫گرافیست‬‫....حرفه‬ ....44‫گرافیست‬‫....حرفه‬ 0 2 5   0 2 4   ‫بدون‬،‫ریخته‬‫صفحه‬‫روی‬‫بر‬‫دانسته‬‫دست‬‫در‬‫آنچه‬‫هر‬‫طراح‬‫که‬‫گویی‬ ‫انسجام‬‫از‬‫آن‬‫متعدد‬‫عناصر‬‫نه‬.‫باشد‬‫کرده‬‫فکر‬‫مخاطب‬‫به‬‫‌ای‬‫ه‬‫ذر‬‫آنکه‬ ‫ارتباط‬‫اثر‬‫کل‬‫نه‬‫و‬‫برخوردارند‬‫یکدیگر‬‫با‬‫درست‬‫ارتباط‬‫و‬‫هماهنگی‬‫و‬ .‫می‌کند‬‫برقرار‬‫مخاطب‬‫با‬‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫می‌تواند‬ ‫شرایطی‬ ‫چه‬ ‫تحت‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باید‬ ‫طراح‬ ‫باید‬‫او‬.‫باشد‬‫داشته‬‫آگاهی‬،‫کند‬‫منتقل‬‫صراحت‬‫و‬‫دقت‬‫با‬‫و‬‫زیبا‬‫‌ای‬‫ه‬‫گون‬ ‫بتواند‬‫تا‬‫سازد‬‫معطوف‬‫کلیدی‬‫اطالعات‬‫کدام‬‫به‬‫را‬‫خود‬‫توجه‬‫که‬‫بداند‬ ‫راهنمای‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫بانکی‬ ‫ورق‬ ‫یک‬ ‫از‬ ،‫دهد‬ ‫انتقال‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫م‬‫پیا‬ .‫دارو‬‫یک‬‫مصرف‬‫دستور‬‫راهنمای‬‫یا‬‫و‬‫میز‬‫یک‬‫قطعات‬‫نصب‬ ،‫کنیم‬‫مالحظه‬‫می‌کند‬‫تبلیغ‬‫را‬‫پوست‬‫‌کنندة‬‫ب‬‫مرطو‬‫یک‬‫که‬‫طرحی‬‫اگر‬ ‫چگونه‬‫مخاطب‬‫ادراک‬‫نحوة‬‫بر‬‫تکیه‬‫با‬‫طراح‬‫که‬‫می‌شویم‬‫متوجه‬‫راحتی‬‫به‬ ‫‌بندی‬‫ه‬‫دست‬ ‫آنها‬ ‫قرارگیری‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نوشتاری‬ ‫عناصر‬ ‫وقتی‬.‫است‬‫ساخته‬‫برقرار‬‫متن‬‫و‬‫تصویر‬‫میان‬‫متناسبی‬‫ارتباط‬‫چه‬‫و‬‫کرده‬ ‫می‌شویم‬‫متوجه‬‫کنیم‬‫مقایسه‬‫آن‬‫با‬ )‫زیبایی‬‫سالن‬‫(تبلیغ‬‫را‬‫دیگری‬‫کار‬ ‫تشخیص‬‫در‬‫طراح‬‫توانایی‬‫و‬‫آگاهی‬‫عدم‬‫خاطر‬‫به‬‫گرافیکی‬‫اثر‬‫یک‬‫که‬ ‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫نوشت‬‫اندازة‬،‫‌گذاری‌ها‬‫ه‬‫فاصل‬،‫می‌برد‬‫کار‬‫به‬‫که‬‫کاراکترهایی‬‫میزان‬ ‫به‬‫و‬‫می‌گیرد‬‫قرار‬‫آسیب‬‫معرض‬‫در‬‫راحت‬‫و‬‫ساده‬‫چقدر‬‫طرح‬‫پسزمینة‬ ‫ورود‬‫در‬‫را‬‫خواننده‬‫که‬‫خاص‬‫مراتبی‬‫سلسله‬‫بدون‬‫و‬‫‌سامان‬‫ه‬‫ناب‬‫تجمعی‬ .‫می‌شود‬‫تبدیل‬،‫کند‬‫یاری‬‫متن‬‫به‬‫درست‬ ‫عناصر‬‫كدام‬‫بايد‬‫خود‬‫طرح‬‫در‬‫كه‬‫اين‬‫به‬‫پاسخ‬‫در‬‫اگر‬‫گرافيك‬‫طراح‬ ‫سازمان‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫ساختارى‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫برگزيند‬ ‫عنصر‬ ‫هزاران‬ ‫ميان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫و‬‫سالم‬‫بستر‬‫در‬‫كه‬‫توانست‬‫نخواهد‬‫هرگز‬‫و‬‫هرگز‬،‫باشد‬‫ناتوان‬،‫بدهد‬ ‫‌هنجارى‬‫ه‬‫ناب‬‫ورطه‬‫در‬‫قطع‬‫طور‬‫به‬‫و‬‫بردارد‬‫گام‬‫گرافيك‬‫از‬‫ارزشمندى‬ .‫غلتيد‬‫درخواهد‬‫تخريب‬‫و‬ ‫راه‬ ‫داراى‬ ‫گرافيكى‬ ‫مسئله‬ ‫يك‬ ،‫رياضى‬ ‫برخالف‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫چاپ‬‫تصویر‬‫توضیح‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫سال‬‫گرافیک‬ ‫نظر‬:‫ناشر‬ ‫شده‬‫چاپ‬‫تصاویر‬‫توضیح‬ 89‫‌ای‬‫ه‬‫نقر‬ ‫سرو‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫گرافيك‬‫يك‬‫در‬‫ممكن‬‫‌هاى‬‫ل‬‫‌ح‬‫ه‬‫را‬‫اين‬‫همه‬‫اما‬،‫است‬‫متفاوتى‬‫‌هاى‬‫ل‬‫ح‬ .‫‌يابند‬‫ى‬‫م‬‫ارزش‬،‫كنند‬‫عمل‬‫درستى‬‫به‬‫مخاطب‬‫با‬‫ارتباط‬‫در‬‫بايد‬‫كه‬‫سالم‬ ‫انتخاب‬‫در‬‫است‬‫ممكن‬‫طراحى‬‫هر‬‫تايپوگرافى‬‫با‬‫رابطه‬‫در‬‫مثال‬‫‌طور‬‫ه‬‫ب‬ ‫اما‬ ،‫كند‬ ‫عمل‬ ‫متفاوتى‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫توزيع‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫فون‬ ‫چشم‬ ‫كه‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫‌اى‬‫ه‬‫گون‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ‫بايد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫نتيجه‬ ‫مهم‬ ‫سوى‬ ‫از‬ ‫مقاومت‬ ‫كمترين‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫هدايت‬ ‫صفحه‬ ‫روى‬ ‫بر‬ ‫درستى‬ ‫به‬ .‫شود‬‫مواجه‬‫خواننده‬ ‫اول‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫‌شوند‬‫ى‬‫م‬ ‫مربوط‬ ‫تصاوير‬ ‫توضيح‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫زير‬ ‫نمونه‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫كرده‬ ‫استفاده‬ ‫يكسان‬ ‫ضخامت‬ ‫با‬ ‫فونت‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫طراح‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫چيده‬ ‫سرهم‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫كننده‬ ‫متمايز‬ ‫تمهيدى‬ ‫‌گونه‬‫چ‬‫هي‬ ‫نام‬‫اما‬‫است‬‫اولى‬‫مشابه‬‫‌بندى‬‫ب‬‫تركي‬‫لحاظ‬‫از‬‫‌كه‬‫ن‬‫اي‬‫وجود‬‫با‬‫دوم‬‫نمونه‬ ‫متمايز‬‫براى‬‫و‬‫كرده‬‫جدا‬‫توضيحات‬‫بقيه‬‫از‬‫سياه‬‫حروف‬‫با‬‫را‬‫آثار‬‫طراحان‬ ‫كرده‬‫استفاده‬‫عمودى‬‫جداساز‬‫خط‬‫يك‬‫از‬‫تصويرى‬‫هر‬‫توضيحات‬‫كردن‬ .‫است‬ ‫اول‬‫نمونه‬‫به‬‫نسبت‬‫چقدر‬‫ساده‬‫تمهيدات‬‫همين‬‫با‬‫كه‬‫‌كنيم‬‫ى‬‫م‬‫مشاهده‬ .‫‌شود‬‫ى‬‫نم‬‫سردرگمى‬‫دچار‬‫خواننده‬‫و‬‫است‬‫شده‬‫‌تر‬‫ى‬‫كاربرد‬‫و‬‫خواناتر‬ ‫معاصر‬‫گرافيك‬‫طراحى‬‫در‬‫مخرب‬‫و‬‫فراگير‬‫پديده‬‫اين‬‫به‬‫بايد‬‫پايان‬‫در‬ ‫هنرى‬ ‫احساسات‬ ‫بيان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫طراحان‬ ‫از‬ ‫برخى‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫اشاره‬ ‫ايران‬ ‫وجود‬ ‫‌كنند‬‫ى‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫اصرار‬ ‫گرافيك‬ ‫‌هاى‬‫ه‬‫حوز‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫وجه‬ ‫طراحان‬ ‫اين‬ .‫شوند‬ ‫يادآور‬ ‫مخاطب‬ ‫به‬ ‫طراح‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌گذارند‬‫ى‬‫م‬‫زيرپا‬‫خود‬‫وجود‬‫ابراز‬‫و‬‫تحميل‬‫قيمت‬‫به‬‫را‬‫كارشان‬‫ارتباطى‬ ‫نمايشى‬‫‌هاى‬‫ت‬‫حرك‬‫جوالنگاه‬‫گرافيكى‬‫اثر‬‫يك‬‫كه‬‫‌كنند‬‫ى‬‫م‬‫فراموش‬‫و‬ ‫سريع‬‫و‬‫درست‬‫درك‬‫از‬‫را‬‫مخاطب‬‫تمركز‬‫و‬‫توجه‬‫نبايد‬‫و‬‫نيست‬‫طراح‬ .‫ساخت‬‫منحرف‬‫اثر‬ ‫سفارش‬ .1386 ‫ـ‬ ‫‌باغی‬‫ه‬‫در‬ ‫مرتضی‬ ‫نقاشی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫پوستر‬ .6 .‫‌گالری‬‫ه‬‫کاف‬ :‫دهنده‬ ‫6831.سفارش‬ ‫ـ‬ ‫دهدشتی‬ ‫رامین‬ ‫‌های‬‫س‬‫عک‬ ‫نمایشگاه‬ ‫پوستر‬ .5 ‌‫ـ‬‫بتهون‬ Beerhoven String Quartets‫دی‬‫سی‬‫جلد‬‫روی‬.8.1383-‫پیانو‬‫هنر‬ TheArt of Piano‫سی‌دی‬‫جلد‬‫روی‬.7.‫‌باغی‬‫ه‬‫در‬‫مرتضی‬:‫دهنده‬ ‫روحانی‬‫شهرداد‬‫سی‌دی‬‫جلد‬‫روی‬.11.1382‫ـ‬‫شیطان‬‫رقص‬ Devil Dance‫سی‌دی‬‫جلد‬‫روی‬.10.1383-‫چهارفصل‬‫سی‌دی‬‫جلد‬‫روی‬.9.1382 .‫روحانی‬‫شهرداد‬:‫دهنده‬‫سفارش‬.1383 ‫نمایشگاه‬ ،‫اتوپرتره‬ ‫‌فر‬‫ش‬‫انو‬ ‫‌رضا‬‫ی‬‫عل‬ .80 ‫رسولی‬ ‫سارا‬ :‫عکاس‬ _ 1387 ،‫راه‬ ‫کوتاه‬ ‫فیلم‬ ‫اشتری‬ ‫خسرو‬ .79 ‫رسولی‬ ‫سارا‬ :‫عکاس‬ _1386 ،‫حضور‬ ‫کوتاه‬ ‫فیلم‬ ‫اشتری‬ ‫87.خسرو‬ 1386،‫سعیدنیا‬‫آرمین‬‫از‬‫چیدمانی‬‫‌فر‬‫ش‬‫انو‬‫‌رضا‬‫ی‬‫عل‬.81 1388،‫طراحی‬ ‫و‬ ‫نقاشی‬

×