Publicité
گفتگو با علیرضا سمیع آذر
گفتگو با علیرضا سمیع آذر
گفتگو با علیرضا سمیع آذر
Prochain SlideShare
Contemporary Russian literature at the beginning of the 21st centuryContemporary Russian literature at the beginning of the 21st century
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

گفتگو با علیرضا سمیع آذر

  1. ‫با‬ ‫یزدانی‬ ‫علیرضا‬ ‫گوی‬ ‫و‬ ‫گفت‬‫سمیع‬ ‫علیرضا‬ ‫دکتر‬‫آذر‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫تحوالتی‬ ‫شاهد‬ ،‫ایران‬ ‫معاصر‬ ‫هنر‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫کوتاهی‬ ‫مقطع‬ ‫در‬‫سیاست‬ ‫و‬ ‫هنری‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫بودیم‬ ‫تجسمی‬ ‫هنرهای‬ ‫ی‬‫از‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫های‬ ‫مربوطه‬ ‫نهادهای‬ ‫سوی‬‫ن‬‫رهیافت‬ ‫و‬ ‫رویدادها‬ .‫نمود‬ ‫ایفا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بارزی‬ ‫قش‬‫این‬ ‫هنری‬ ‫های‬‫سال‬‫سمیع‬ ‫علیرضا‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ها‬‫گره‬ ‫آذر‬ .‫است‬ ‫خورده‬ ‫سمیع‬ ‫علیرضا‬ ‫دکتر‬‫موزه‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫تجسمی‬ ‫هنرهای‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫مسئولیت‬ ‫دوران‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫آذر‬‫ادامه‬ ‫از‬ ،‫تهران‬ ‫معاصر‬ ‫هنرهای‬ ‫ی‬‫نه‬ ‫باز‬ ‫راه‬ ‫ی‬‫و‬ ‫ایستاد‬ ‫رویکردهای‬ ‫آخرین‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫معاصر‬ ‫هنرمندان‬ ‫آثار‬ ‫معرفی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬‫جنبش‬.‫داد‬ ‫ادامه‬ ‫جهان‬ ‫هنری‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫فوق‬ ‫مباحث‬ ‫تدریس‬ ‫و‬ ‫تجارب‬ ‫این‬ ‫پی‬ ‫در‬‫سمیع‬ ‫علیرضا‬ ‫دکتر‬ ،‫اخیر‬ ‫های‬‫بررسی‬ ‫حاصل‬ ‫آذر‬‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫تحت‬ ‫ای‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫نظر‬ ‫نشر‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫نخست‬ ‫جلد‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫ارائه‬ ‫جهان‬ ‫معاصر‬ ‫هنر‬ ‫تاریخ‬ ‫عنوان‬«‫مدرنیسم‬ ‫افول‬ ‫و‬ ‫اوج‬»‫در‬‫سال‬8811‫به‬ .‫شد‬ ‫منتشر‬ ‫گفت‬ ‫مناسبت‬ ‫همین‬‫و‬.‫خوانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫یزدانی‬ ‫علیرضا‬ ‫توسط‬ ‫گویی‬ ‫تاریخی‬ ‫تحوالت‬ ‫قطار‬ ‫در‬ ‫مسافری‬ ‫همچون‬ ‫هنر‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫هنر‬ ‫تنیدگی‬ ‫درهم‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫تحوالت‬ ‫با‬ ‫مدرن‬ ‫هنر‬ ‫ارتباط‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫کتاب‬ ‫در‬‫دهه‬ ‫های‬‫ی‬0491 ‫تأ‬ ‫امریکا‬‫کرده‬ ‫کید‬‫جامعه‬ ‫رویکرد‬ ‫چرا‬ ‫بفرمایید‬ً‫لطفا‬ .‫اید‬‫اکسپرسیونیسم‬ ‫جنبش‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫رویکرد‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫را‬ ‫شناسانه‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫انتزاعی‬‫اید؟‬ ‫پس‬ ‫در‬ ‫هنری‬ ‫تحوالت‬ ‫و‬ ‫هنر‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫زمینه‬‫ا‬ .‫نیست‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫تاریخی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫رخدادهای‬ ‫ی‬‫در‬ ‫گر‬ ‫دوره‬ ‫هر‬ ‫مورد‬‫می‬ ‫هم‬ ‫هنر‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫ی‬‫می‬ ‫تالش‬ ًَ‫حتما‬ ‫نوشتم‬‫که‬ ‫چرا‬ .‫نکنم‬ ‫توصیف‬ ‫خأل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫را‬ ‫هنر‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫کردم‬ ً‫احتماال‬ ‫و‬ ‫برگرفته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تأثیراتی‬ً‫قطعا‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫پدید‬ ‫خاص‬ ‫اجتماعی‬ ،‫فرهنگی‬ ‫شرایط‬ ‫یک‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫مردمی‬ ‫میان‬ ‫در‬ً‫حتما‬ ‫هنری‬ ‫جریان‬ ‫یک‬‫بعضی‬ ‫منشأ‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫جامعه‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫تأثیرات‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫اعتقاد‬‫شکل‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫جهانی‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫های‬‫خیلی‬ ‫تأثیرپذیری‬ ‫این‬ ،‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫جنبش‬ ‫گیری‬ ‫جریان‬ ‫سپس‬ .‫بود‬ ‫دیده‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫هنر‬ ‫تاریخ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫تحوالتی‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬‫برابر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫هایی‬‫به‬ ،‫افراشتند‬ ‫بر‬ ‫قد‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫سیاسی‬ ‫خاستگاه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫هم‬ ،‫کشیدند‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شناختی‬ ‫زیبایی‬ ‫و‬ ‫ساختاری‬ ‫مبانی‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫پرداختند‬ ‫آن‬ ‫نقد‬‫ـ‬‫و‬ ‫مشخص‬ ‫اجتماعی‬ ‫جنبش‬ ‫مبانی‬ ،‫تحقیق‬ ‫قابل‬‫سازمان‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫نظری‬ ‫های‬.‫کردند‬ ‫دهی‬ ‫انت‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫جنبش‬ ‫در‬‫هیچ‬ ‫بدون‬ ‫آن‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫هنرمند‬ ‫خود‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫هنری‬ ‫کار‬ ‫موضوع‬ ‫خاب‬‫زیبایی‬ ‫محدودیت‬ ‫گونه‬ ‫دانسته‬ ‫مرتبط‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫و‬ ‫فردگرایی‬ ‫یعنی‬ ،‫روزگار‬ ‫آن‬ ‫امریکایی‬ ‫ایدئولوژی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شناختی‬‫و‬ ‫هنری‬ ‫رویکرد‬ ‫میان‬ ‫توازی‬ ‫این‬ ‫آیا‬ .‫اید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫ایدئولوژیکی‬ ‫ساختار‬‫جنبش‬ ‫به‬ ‫توان‬‫ه‬ ‫های‬‫داد؟‬ ‫تعمیم‬ ‫هم‬ ‫دیگر‬ ‫نری‬ ‫در‬ ،‫بگذارد‬ ‫قدم‬ ‫هم‬ ‫قطار‬ ‫این‬ ‫حرکت‬ ‫با‬ ‫معکوس‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سوار‬ ‫تاریخی‬ ‫تحوالت‬ ‫قطار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مسافری‬ ‫همچون‬ ‫نهایی‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬ ‫هنر‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫آن‬ ‫حرکت‬ ‫برآیند‬ ‫بر‬ ‫قطار‬ ‫کلی‬ ‫حرکت‬ ‫مجموع‬‫دوره‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ .‫گذارد‬‫دوره‬ً‫مثال‬ ‫تاریخی‬ ‫ی‬‫نو‬ ‫قرن‬ ‫یا‬ ‫رنسانس‬ ‫ی‬‫تحوالت‬ ‫تأثیر‬ً‫قطعا‬ ،‫زدهم‬ ‫می‬ ‫هنر‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬‫شکل‬ ،‫خصوص‬ ‫به‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بکنیم‬ ‫مشاهده‬ ‫توانیم‬‫جریان‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫اروپا‬ ‫در‬ ‫مدرنیسم‬ ‫گیری‬‫مثل‬ ‫مدرنیستی‬ ‫های‬ ،‫کنستراکتیویسم‬ ‫یا‬ ‫کوبیسم‬‫ج‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫سیاق‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫بود‬ ‫گرفته‬ ‫تأثیر‬ ‫اروپا‬ ‫وقت‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫فضای‬ ‫از‬ً‫قطعا‬‫شکل‬ ،‫دوم‬ ‫هانی‬‫گیری‬ ‫جریان‬ ‫از‬ ‫تاریخ‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫هنر‬ ‫که‬ ‫تأثیری‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تاریخی‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫تأثیرپذیری‬ ‫این‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫جریان‬‫فکری‬ ‫های‬- ‫می‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫شدت‬ ‫گاه‬ ‫نیست؛‬ ‫یکسان‬ ‫گیرد‬‫کمرنگ‬ ‫گاه‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تر‬‫نمی‬ ‫صفر‬ ‫به‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫اما‬ ،‫شود‬‫از‬ ‫هنرمند‬ ‫گاه‬ ‫هیچ‬ .‫رسد‬ ‫مجموعه‬ ‫که‬ ‫جامعه‬ ‫شرایط‬.‫نیست‬ ‫مستقل‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫پارامترهای‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫جنبش‬ ‫میان‬ ‫در‬‫ست‬ُ‫پ‬ ‫به‬ ‫موسوم‬ ‫های‬‫دریافت‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ ‫خیلی‬ ‫کوبیسم‬ ،‫اروپا‬ ‫در‬ ‫امیرسیونیسم‬،‫زمان‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫کشف‬ ‫هندسه‬‫جایگ‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ریمانی‬ ‫ی‬‫هندسه‬ ‫زین‬‫نظریه‬ ،‫اقلیدسی‬ ‫ی‬‫بنابراین‬ .‫بود‬ ‫پذیرفته‬ ‫تأثیر‬ ،‫نور‬ ‫فیزیک‬ ‫در‬ ‫تازه‬ ‫کشفیات‬ ‫و‬ ‫انشتاین‬ ‫نسبیت‬ ‫ی‬ ‫می‬‫علم‬ ‫از‬ ‫متأثر‬ ‫زیاد‬ ‫خیلی‬ ‫کوبیسم‬ ‫که‬ ‫بگوییم‬ ‫توانیم‬‫تکنیکی‬ ‫نگاهی‬ ‫لذا‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫جدید‬ ‫گرایی‬‫می‬ ‫بصری‬ ‫ادراک‬ ‫و‬ ‫نقاشی‬ ‫به‬ ‫تر‬‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫کنستراکتیوی‬ ‫آن‬ ‫مشابه‬ ‫و‬ ‫کوبیسم‬‫پیشرفت‬ ‫از‬ ‫فوتوریسم‬ ‫و‬ ‫سم‬‫نگاه‬ ‫زیاد‬ ‫خیلی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫و‬ ‫سوررئالیسم‬ ،‫بودند‬ ‫متأثر‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫اجتماعی‬‫آن‬ ‫از‬ ‫تاثیرپذیری‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫متنوع‬ ‫فرهنگی‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫درگیر‬ ‫کیفیت‬ ‫بنابراین‬ .‫رساندند‬ ‫ظهور‬ ‫به‬ ‫هنر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تری‬ .‫است‬ ‫قطعی‬ ‫بهره‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کتاب‬ ‫در‬‫امریک‬ ‫برداری‬‫جنبش‬ ‫از‬ ‫ا‬‫کرده‬ ‫اشاره‬ ‫شوروی‬ ‫جماهیر‬ ‫اتحاد‬ ‫با‬ ‫سرد‬ ‫جنگ‬ ‫در‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬،‫اید‬ ‫بهره‬ ‫بفرمایید‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫چگونه‬ ‫ابعادی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫سیاسی‬ ‫برداری‬‫دارد؟‬ ‫سابقه‬ ‫هم‬ ‫دیگر‬ ‫جاهای‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫امریکایی‬ ‫برای‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬.‫بود‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫مبارک‬ ‫تولدی‬ ‫ها‬‫آن‬‫فرهنگی‬ ‫نبرد‬ ‫در‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫ها‬‫سیاسی‬ ‫بلوک‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫اروپا‬ ‫با‬ ‫شان‬ ‫ارزش‬ ‫از‬ ‫شرق‬‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫شناختی‬ ‫زیبایی‬ ‫های‬‫هنری‬ ‫جریان‬ ‫با‬ ‫همین‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ .‫نبودند‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬‫چپ‬ً‫نوعا‬ ‫هنرمندان‬ ‫از‬ ‫برآمده‬ ‫که‬ ‫ای‬‫منتقد‬ ‫و‬ ‫گرا‬ ‫رابطه‬ ‫و‬ ‫مشتاقانه‬ ،‫بود‬ ‫آمریکا‬ ‫حاکمیت‬‫کرد‬ ‫برقرار‬ ‫کننده‬ ‫حمایت‬ ‫ی‬‫سرمایه‬ ،‫ند‬‫هنر‬ ‫این‬ ‫جهانی‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫هنرمندان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫فکری‬ ‫مبانی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ،‫معترض‬ ‫هنرمندان‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫درگیر‬ ‫جای‬ ‫به‬ً‫عمال‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫صرف‬‫اکسپرسیونیسم‬ .‫ساختند‬ ‫همراه‬ ‫بود‬ ‫حاکم‬ ‫امریکایی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫سرمایه‬ ‫ضد‬ ً‫الزاما‬ ‫جریان‬ ‫یک‬ ‫انتزاعی‬‫تفوق‬ ‫مخل‬ ‫و‬ ‫داری‬‫طل‬‫خبر‬ ‫هنرمند‬ ‫افسردگی‬ ‫و‬ ‫یاس‬ ‫نوعی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫تراژیک‬ ‫لحنی‬ ‫اگرچه‬ ،‫نبود‬ ‫امریکا‬ ‫بی‬ ‫می‬.‫داد‬ ‫نوعی‬ ‫بنابراین‬ .‫کمونیستی‬ ‫احزاب‬ ‫و‬ ‫شرق‬ ‫بلوک‬ ‫حمایت‬ ‫مورد‬ ‫رئالیستی‬ ‫نقاشی‬ ‫نفی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫اروپایی‬ ‫مدرنیسم‬ ‫هنری‬ ‫قواعد‬ ‫نقد‬ ‫هم‬ ‫هنر‬ ‫این‬ ‫بی‬ ،‫آزادی‬‫توصیف‬ ‫هنرمند‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫لیبرالی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫قیدی‬‫می‬‫می‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرد‬‫هسته‬ ‫توانست‬،‫بعضی‬ ‫زعم‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫هنر‬ ‫یک‬ ‫مرکزی‬ ‫ی‬ ‫قلم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫راکفلر‬ ‫نلسون‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫امریکایی‬ ‫مقامات‬ ‫استقبال‬ ‫مورد‬ ‫بنابراین‬ .‫بگذارد‬ ‫بنیاد‬ ‫را‬ ،‫امریکایی‬0022‫برای‬ ‫را‬ ‫هنری‬ ‫اثر‬ ‫سفارش‬ ‫جنبش‬ ‫این‬ ‫هنرمندان‬ ‫به‬ ‫بانک‬ ‫مانهتن‬ ‫مختلف‬ ‫شعبات‬‫موزه‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫هنر‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫هنری‬ ‫اثر‬ ‫سفارش‬ ‫بزرگترین‬ ‫که‬ ‫داد‬‫مدرن‬ ‫هنرهای‬ ‫ی‬ ‫وظیفه‬ ‫نیویورک‬.‫گرفت‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اروپا‬ ‫به‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫دنیا‬ ‫نقاط‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫جنبش‬ ‫معرفی‬ ‫ی‬
  2. ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫سابقه‬ ‫ابعادی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫سؤال‬ ‫دیگر‬ ‫بخش‬‫بهره‬ ‫ی‬‫جریا‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫برداری‬‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫هنری‬ ‫ن‬ ‫آن‬ .‫داشت‬ ‫قرار‬ ‫حمایت‬ ‫مورد‬ ‫شدت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫شرق‬ ‫بلوک‬ ‫توسط‬ ‫زمان‬ ‫همین‬ ‫در‬ً‫تقریبا‬ ‫سوسیالیستی‬ ‫رئالیسم‬ .‫بله‬‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫کردند‬ ‫سعی‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫شکل‬ ‫ظاهری‬‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫رئالیستی‬ ‫نقاشی‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫حکومتی‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬‫طبقاتی‬‫مبارزات‬ ‫به‬ ‫مضمون‬ ‫حیث‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گرا‬‫توده‬‫ها‬ ‫سرمایه‬ ‫حاکمیت‬ ‫علیه‬‫می‬ ‫داری‬.‫بود‬ ‫آمرانه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫صریح‬ ،‫علنی‬ ‫بسیار‬ ‫حمایت‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ،‫پرداخت‬ .‫است‬ ‫ندیده‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫هنر‬ ‫تاریخ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مصداق‬ ‫هرگز‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫دنیا‬ ‫بزرگ‬ ‫قدرت‬ ‫دو‬ ‫حمایت‬ ‫مورد‬ ‫هنری‬ ‫جریان‬ ‫دو‬ ‫سیاسی‬ ‫نبرد‬ ‫بزرگترین‬ ‫تقابل‬ ‫این‬‫این‬ ‫پدیده‬‫هنر‬ ‫که‬ ‫بیستمی‬ ‫قرن‬ ‫ی‬‫سال‬ ‫در‬ ‫مشخص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫کرد‬ ‫سیاسی‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫را‬‫دهه‬ ‫های‬.‫رسید‬ ‫خود‬ ‫اوج‬ ‫به‬ ‫شصت‬ ‫و‬ ‫پنجاه‬ ‫ی‬ ‫آن‬‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫خود‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬‫البته‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫سوسیالیستی‬ ‫و‬ ‫چپ‬ ‫خاستگاهی‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫جنبش‬ ،‫اید‬ ‫روحیه‬ ‫کاستن‬ ‫فرو‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫هنرمندان‬ ‫رفتن‬ ‫فرو‬ ‫علل‬‫اعترا‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫انتقادی‬ ‫و‬ ‫ضی‬‫تجربه‬ ‫چنین‬ ‫آیا‬ .‫اید‬‫یا‬ ‫ای‬ ‫دارد؟‬ ‫سابقه‬ ‫ایران‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مشابه‬ ‫نمی‬ ‫شرق‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫غرب‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫هنری‬ ‫هیچ‬ ،‫هنر‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫من‬ً‫اساسا‬ .‫نه‬‫این‬ ‫که‬ ‫شناسم‬‫به‬ ‫منتهی‬ ‫قدر‬ ‫استحاله‬‫شده‬ ‫هنرش‬ ‫در‬ ‫هنرمند‬ ‫ی‬‫درونی‬ ‫بیان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫هنری‬ ‫آفرینش‬ ‫هنرمند‬ ‫که‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫باشد‬‫عمیق‬ ‫و‬ ‫ترین‬‫الیه‬ ‫ترین‬‫و‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ .‫کند‬ ‫تبدیل‬ ‫خود‬ ‫فردی‬ ‫هیچ‬ ‫هنر‬‫پیچیده‬ ‫توی‬ ‫هزار‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫گاه‬‫بنابراین‬ ‫و‬ .‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫تجلی‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چنان‬ ‫آن‬ ‫نبوده‬ ‫هنرمند‬ ‫احساسی‬ ‫و‬ ‫روانی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫نه‬،‫یران‬‫این‬ ‫که‬ ‫ندارم‬ ‫سراغ‬ ‫دنیا‬ ‫جای‬ ‫هیچ‬ ‫در‬‫احساسات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫درگیر‬ ‫خودش‬ ‫هنری‬ ‫اثر‬ ‫با‬ ‫هنرمند‬ ‫قدر‬.‫باشد‬ ‫تنیده‬ ‫هم‬ ‫در‬ ‫اش‬ ‫روحی‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫توصیفی‬-‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ،‫دادید‬ ‫ارائه‬ ‫هنرمندان‬ ‫این‬ ‫روانی‬‫جامعه‬ ‫تند‬ ‫ضرباهنگ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫رسد‬.‫است‬ ‫نداشته‬ ‫همخوانی‬ ‫امریکا‬ ‫روز‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫امریکا‬ ‫در‬ ‫قاعدتا‬ .‫بود‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫پیروزی‬ ‫از‬ ‫سرمست‬ ‫و‬ ‫پرشور‬ ‫بسیار‬ ‫امریکا‬ ‫فضای‬ .‫بله‬‫و‬ ‫پویایی‬ ‫نوعی‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫توانیم‬ ‫سال‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بالندگی‬‫ره‬ ‫ها‬‫فزاینده‬ ‫احساس‬ ،‫نویسندگان‬ ‫و‬ ‫هنرمندان‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫امریکایی‬ ‫روشنفکران‬ ‫نزد‬ ‫اما‬ .‫بکنیم‬ ‫گیری‬‫سرعت‬ ‫به‬ ‫یأس‬ ‫از‬ ‫ای‬‫شکل‬ ‫آرمان‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ ‫سرخوردگی‬ ‫و‬ ‫ناامیدی‬ ‫نوعی‬ ‫و‬ ‫گرفت‬‫ایسم‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫ایدئولوژی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫این‬ ‫منشأ‬ ‫یک‬ .‫شد‬ ‫پدیدار‬ ‫بودند‬ ‫داده‬ ‫وعده‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫ویتنام‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫بمباران‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫هیروشیما‬ ‫بمباران‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫بود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫جنگ‬ ‫وسیع‬ ‫کشتارهای‬ ‫افسردگی‬ ‫هنرم‬،‫بود‬ ‫کرده‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫ناامنی‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ‫و‬ ‫کشتار‬ ‫عکس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫نیاورده‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫آسایش‬ ‫بشر‬ ‫برای‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫سیاست‬ ،‫علم‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ندان‬ ‫همه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫بودند‬ ‫خاطر‬ ‫آزرده‬‫این‬ ‫ی‬‫سال‬ ‫در‬ ‫ها‬‫دهه‬ ‫های‬‫راست‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫امریکا‬ ‫در‬ ‫حاکم‬ ‫سیاسی‬ ‫فضای‬ ‫پنجاه‬ ‫ی‬‫یک‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫گرایانه‬ ‫م‬ ‫فضای‬‫حافظ‬‫می‬ ‫ناراضی‬ ‫حاکمیت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نویسندگان‬ ‫و‬ ‫هنرمندان‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫روشنفکرها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫ناسیونالیسم‬ ‫لوای‬ ‫تحت‬ ‫کارانه‬.‫کرد‬ ‫سال‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫درست‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫سانسور‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫هنرمندان‬ ‫بر‬ ‫فشار‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ها‬‫می‬ ‫صورت‬ ،‫هنری‬ ‫و‬ ‫سینمایی‬ ،‫ادبی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫همین‬ ‫در‬ .‫گرفت‬ ‫سال‬‫را‬ ‫سناتور‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ها‬‫ست‬‫بین‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫حیث‬ ‫از‬ ‫امریکا‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫تهیه‬ ‫روشنفکرها‬ ‫از‬ ‫سیاهی‬ ‫لیست‬ ،‫کارتی‬ ‫مک‬ ‫رابرت‬ ‫امریکا‬ ‫گرای‬‫المللی‬ ‫می‬ ‫سپری‬ ‫اروپا‬ ‫برخالف‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫پررونقی‬ ‫روزهای‬‫فزاینده‬ ‫نارضایتی‬ ‫هنرمندان‬ ‫و‬ ‫روشنفکران‬ ‫بین‬ ‫ولی‬ ،‫کرد‬.‫بود‬ ‫حاکم‬ ‫ای‬ ‫اج‬ ‫هنر‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫فاصله‬ ‫و‬ ‫درونگرایی‬ ‫بخش‬ ‫آن‬‫کتاب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫جنبش‬ ‫در‬ ‫تماعی‬«‫مدرنیسم‬ ‫افول‬ ‫و‬ ‫اوج‬»‫به‬ ‫توده‬ ‫سطحی‬ ‫و‬ ‫غالب‬‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫نوعی‬ ‫عنوان‬‫می‬ ‫زده‬ ‫دامن‬ ‫هم‬ ‫حاکمیت‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مردم‬ ‫ی‬‫کرده‬ ‫توصیف‬ ،‫شد‬‫ممکن‬ .‫اید‬ ‫بدهید؟‬ ‫بیشتری‬ ‫توضیح‬ ‫باره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫نظریه‬ ‫و‬ ‫برجسته‬ ‫منتقد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫همان‬ ‫این‬‫مه‬ ‫امریکایی‬ ‫پرداز‬‫می‬ ‫مطرح‬ ‫شاپیرو‬ ‫یر‬‫از‬ ‫هنرمندان‬ ‫سرخوردگی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫او‬ .‫کند‬ ‫همه‬‫ایسم‬ ‫ی‬‫ایدئولوژی‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫گرفتن‬ ‫فاصله‬ ‫باعث‬ ‫سوسیالیسم‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬‫درونی‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسائل‬ ‫طرح‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫لذا‬ .‫شد‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫مه‬ .‫شدند‬ ‫معطوف‬ ‫خودشان‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬‫آن‬ ‫در‬ ‫شاپیرو‬ ‫یر‬‫می‬ ‫زمان‬‫درونیات‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫هنرمند‬ ‫که‬ ‫هنری‬ .‫است‬ ‫انتزاعی‬ ‫هنر‬ ‫رهایی؛‬ ‫ره‬ ‫تنها‬ ‫گفت‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ‫خودش‬.‫بپردازیم‬ ‫خودمان‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫خوشحالیم‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫پوالک‬ ‫جکسون‬ ‫اعتراف‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫خود‬ ‫متعالی‬ ‫اهداف‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫زمان‬ ‫همین‬ ‫در‬‫می‬ ‫تعارض‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫امریکایی‬ ‫نهادهای‬ ‫تبلیغ‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫عوامانه‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫را‬‫را‬ ‫این‬ .‫دید‬ ‫کلمنت‬‫مقاله‬ ‫در‬ ‫گرینبرگ‬‫معروف‬ ‫ی‬‫عنوان‬ ‫با‬ ‫اش‬«‫کیچ‬ ‫و‬ ‫آوانگارد‬»‫می‬ ‫تشریح‬‫فیلم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مبتذل‬ ‫هنر‬ ‫یا‬ ‫کیچ‬ ‫مصداق‬ ‫که‬ ‫کند‬‫تئاترهای‬ ،‫هالیوودی‬ ‫های‬ ‫م‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫ژورنالیستی‬ ‫فرهنگ‬ ،‫برادوی‬ ‫موزیکال‬‫همین‬ ‫و‬ ‫امریکا‬ ‫طبوعات‬‫نقاشی‬ ‫طور‬‫رمان‬ ‫و‬ ‫رئالیستی‬ ‫های‬‫اشتاین‬ ‫جان‬ ‫آثار‬ ‫مشابه‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫بک‬‫داند‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫متعالی‬ ‫فرهنگ‬ ،‫برعکس‬ ‫و‬«‫آرت‬ ‫های‬»‫می‬ ‫یاد‬ ‫واال‬ ‫هنر‬ ‫یا‬‫می‬ ‫متبلور‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کند‬.‫داند‬ ‫وسیله‬ ‫را‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫چرا‬ ‫امریکا‬ ‫حاکمیت‬‫ای‬‫برگزید؟‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫فرهنگی‬ ‫تبلیغ‬ ‫برای‬ ‫وقت‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫داخلی‬ ‫مصرف‬ً‫عمدتا‬ ‫امریکا‬ ‫کیچ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫عامیانه‬ ‫فرهنگ‬‫می‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ناسیونالیستی‬ ‫اهداف‬ ‫ها‬‫امریکا‬ ‫که‬ ‫نبود‬ ‫چیزی‬ ‫این‬ ‫ولی‬ .‫کرد‬ .‫شود‬ ‫وارد‬ ‫جهانی‬ ‫فرهنگی‬ ‫کارزار‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫بتواند‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬‫حاکمیت‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬‫همه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫مطرح‬ ‫مدرن‬ ‫هنر‬ ‫در‬ ‫پیشرو‬ ‫جایگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫بتواند‬ ‫امریکا‬ ‫بخش‬ ‫امریکا‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ .‫بکند‬ ‫صادر‬ ‫دنیا‬ ‫جای‬‫می‬ ‫حمایت‬ ‫کیچ‬ ‫هنر‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫امریکایی‬ ‫فرهنگی‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫های‬‫در‬ ،‫کرد‬ ‫بز‬ ‫تابلوهای‬ ‫این‬ ‫امریکا‬ ‫خارج‬‫سازمان‬ ‫با‬ً‫عمدتا‬ ،‫کشتی‬ ‫بر‬ ‫سوار‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫هنرمندان‬ ‫رگ‬‫موزه‬ ‫دهی‬،‫نیویورک‬ ‫مدرن‬ ‫هنرهای‬ ‫ی‬ ‫حرکت‬ ‫ژاپن‬ ‫و‬ ‫کانادا‬ ،‫استرالیا‬ ،‫اروپایی‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬ ‫به‬‫درمی‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬.‫آمد‬ ‫می‬ ‫چگونه‬‫می‬ ‫هنرمندان‬ ‫که‬ ‫آثاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانیم‬‫محدوده‬ ‫از‬ ،‫آفرینند‬‫شناخت‬ ‫ی‬‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫برویم‬ ‫فراتر‬ ‫هنرمند‬ ‫خود‬ ‫هویت‬‫های‬ ‫سلیقه‬ ‫ساختن‬ ‫برآورده‬ ‫با‬ ‫چگونه‬ ‫روتکو‬ ‫از‬ ‫اثری‬ً‫مثال‬ ‫بیابیم؟‬ ‫دست‬ ‫جامعه‬ ‫بیرونی‬‫دیگر‬ ‫عوامل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫طیفی‬ ‫شناختی‬ ‫زیبا‬ ‫ی‬ ‫می‬‫باشد؟‬ ‫تأثیرگذار‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫هنرمند‬ ‫فردی‬ ‫درونیات‬ ‫بازتاب‬ً‫صرفا‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬‫نمی‬ ‫مال‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫چیزی‬‫نمی‬ ‫بنابراین‬ .‫کند‬‫آن‬ ‫از‬ ‫شود‬‫اجتماعی‬ ‫توجهی‬ ‫خصلت‬ .‫است‬ ‫اجتماعی‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫بازتاب‬ ،‫جنبش‬ ‫کلیت‬ ‫اما‬ .‫داشت‬ ‫انتظار‬ ‫را‬‫جامعه‬ ‫های‬‫بوده‬ ‫مؤثر‬ ‫جنبش‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫پدید‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫امریکایی‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫است‬.‫کرد‬ ‫بازخوانی‬ ً‫کامال‬ ‫شود‬ ‫فردگر‬ ‫هنرمند‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫در‬‫می‬ ‫سیر‬ ‫خویش‬ ‫شخصی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ا‬‫می‬ ‫را‬ ‫همین‬ .‫کند‬‫خصلت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫توانیم‬‫زمان‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫دارد‬ ‫آفریدن‬ ‫مدرن‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫زیستن‬ ‫مدرن‬ ‫به‬ ‫عمیقی‬ ‫میل‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هنرمند‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫یا‬ .‫بکنیم‬ ‫بازشناسی‬‫شکل‬ ‫مهم‬ ‫های‬‫گیری‬ ‫ه‬ ‫وسیع‬ ‫میل‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬‫می‬ ‫مترادف‬ ‫مطلق‬ ‫انتزاع‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫کردن‬ ‫نقاشی‬ ‫مدرن‬ ‫به‬ ‫امریکایی‬ ‫نرمندان‬.‫دانستند‬ ،‫پوالک‬ ‫جکسون‬ ‫تالش‬‫نقاشی‬ ‫خلق‬ ‫شک‬ ‫بدون‬ ‫دکونینگ‬ ‫ویلم‬ ‫و‬ ‫روتکو‬ ‫مارک‬‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ای‬‫کلمنت‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬ .‫باشد‬ ‫مدرن‬ ‫بسیار‬ ‫اول‬ ‫ی‬ ‫مساوی‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫آوانگارد‬ ‫گرینبرگ‬‫می‬ ‫قلمداد‬ ‫بودن‬ ‫مدرن‬ ‫با‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫هنر‬ .‫کرد‬‫پیشرفت‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫کند‬‫صنعتی‬ ،‫علمی‬ ‫های‬ .‫بدهد‬ ‫توضیح‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫بسیار‬ ‫خاستگاه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫رخ‬ ‫مدرن‬ ‫هنر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تحوالتی‬ ‫روند‬ ‫از‬«‫مدرنیسم‬ ‫وافول‬ ‫اوج‬»‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫آن‬‫می‬ ‫آیا‬ ،‫اید‬‫ت‬‫که‬ ‫گرفت‬ ‫نتیجه‬ ‫وان‬ ‫محور‬ ‫حول‬ ،‫هنر‬ ‫به‬ ‫نگرش‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ‫تحوالت‬ ‫تمامی‬«‫واقعیت‬‫زندگی‬ ‫ملموس‬ ‫های‬»‫شدن‬ ‫نزدیک‬ ‫یا‬ ‫شدن‬ ‫دور‬ ‫نسبت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫شکل‬ ‫شده‬ ‫تبیین‬ ‫محور‬ ‫آن‬ ‫به‬‫می‬ ‫سنجیده‬ ‫و‬ ‫اند‬‫پرداخته‬ ‫جامعه‬ ‫توصیف‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫که‬ ‫این‬ً‫مثال‬ ‫شوند؟‬‫نشان‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫اعتراضی‬ ‫واکنشی‬ ‫یا‬ ،‫اند‬
  3. ‫داده‬‫یا‬ ‫و‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫که‬ ‫این‬.‫بروند‬ ‫فرو‬ ‫خود‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اند‬ ‫ک‬ ‫تعریف‬ ‫نظر‬ ‫فاقد‬ ‫و‬ ‫تکلیف‬ ‫بال‬ ‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫که‬ ‫نبوده‬ ‫هنری‬ ‫جریان‬ ‫هیچ‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫واقعیت‬ ‫با‬ ‫متغیری‬ ‫نسبت‬ ‫تاریخ‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫هنر‬.‫ند‬ ‫تعریف‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫هنر‬ ‫تاریخ‬ ‫طول‬‫در‬ ‫البته‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬‫های‬‫جنبه‬ ‫گاهی‬ :‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫مختلفی‬‫واقعیت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫اجتماعی‬ ‫ی‬ ‫جنبه‬ ‫بیشتر‬ ‫گاه‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اجتماعی‬ ‫رویدادهای‬‫توده‬ ‫طبقاتی‬‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫مبارزات‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫سیاسی‬ ‫ی‬‫نوعی‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫معطوف‬ ‫ها‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫گاه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫سوسیالیستی‬ ‫رئالیسم‬ ‫مثل‬ ‫سیاسی‬ ‫رئالیسم‬‫مرتبط‬ ‫فیزیکی‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫دیگری‬ ‫دنیای‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫متعالی‬ ‫و‬ ‫برتر‬ ‫واقعیت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬‫وصل‬ ‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫نسبتی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫هم‬ ‫سوررئالیسم‬ ‫که‬ ‫نکنیم‬ ‫فراموش‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫سخن‬ ‫تر‬ ‫می‬‫سعی‬ ،‫بود‬ ‫دیدن‬ ‫ادراک‬ ‫در‬ ‫پیشرفت‬ ‫برای‬ ‫نقاشانه‬ً‫کامال‬ ‫تالش‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کوبیسم‬ ‫حتی‬ .‫کرد‬‫ارائه‬ ‫و‬ ‫دیدن‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫واقعیتی‬ ‫داشت‬‫شی‬ ‫ی‬‫مطرح‬ ‫ء‬ ‫دادائیست‬ ‫کارهای‬ .‫کند‬‫آماده‬ ‫حاضر‬ ‫مثل‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫می‬ ‫تلقی‬ ‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫نوعی‬ ،‫دوشان‬ ‫مارسل‬ ‫های‬‫به‬ ‫را‬ ‫عینی‬ ‫شیء‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫شد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫هنری‬ ‫اثر‬ ‫عنوان‬‫ذهنی‬ً‫کامال‬ ‫عمل‬ ‫یک‬ ‫نقاشی‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬‫می‬ ‫پنداشته‬.‫شد‬ ‫اک‬ ‫در‬‫واقعیت‬ ‫از‬ ‫وقتی‬ ‫انتزاعی‬ ‫سپرسیونیسم‬‫می‬ ‫صحبت‬ ‫ها‬‫ژرف‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫موهوم‬ ‫و‬ ‫ناشناخته‬ ‫دنیایی‬ ‫به‬ ‫کنیم‬‫الیه‬ ‫ترین‬‫روانی‬ ‫و‬ ‫احساسی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫هنرمند‬‫حقیقی‬ ‫از‬ ‫آنان‬ ‫خود‬ ‫زعم‬ ‫به‬ ‫البته‬ ‫دنیا‬ ‫این‬ .‫شویم‬‫می‬ ‫خبر‬ ‫هنرمند‬ ‫درونی‬ ‫ابعاد‬ ‫ترین‬.‫دهد‬ ‫آما‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ً‫بعدا‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫البته‬‫جریان‬ ‫حمالت‬ ‫ج‬‫می‬ ‫سیر‬ ‫پندار‬ ‫و‬ ‫خیال‬ ‫عالم‬ ‫در‬ً‫صرفا‬ ‫بود‬ ‫متهم‬ ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫آوانگارد‬ ‫های‬‫لذا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ماده‬ ‫اشیاء‬ ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫نمودهای‬ ‫یا‬ ‫واقعی‬ ‫اشیاء‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫پیشنهاد‬ ‫یک‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫سوق‬ ‫توهم‬ ‫و‬ ‫فریب‬ ‫قلمرو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هنر‬‫قرار‬ ‫هنری‬ ‫کار‬ ‫ی‬ .‫گیرد‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫نئودادا‬‫ی‬8692‫آن‬ ‫بر‬‫عکاسانه‬ ‫تصاویر‬ ‫یا‬ ‫راشنبرگ‬ ‫رابرت‬ ‫سازی‬ ‫سرهم‬ ‫کارهای‬ ‫مثل‬ ‫واقعی‬ ‫اشیاء‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫هنری‬ ‫که‬ ‫بود‬‫عکس‬ ‫مثل‬- ‫نقاشی‬‫نشانه‬ ‫یا‬ ‫ریشتر‬ ‫گرهارد‬ ‫های‬‫دست‬ ‫مثل‬ ‫واقعی‬ ‫های‬‫قالب‬ ‫های‬‫این‬ ‫از‬ .‫کند‬ ‫خلق‬ ‫جاسپرجانز‬ ‫کارهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫گیری‬‫هنر‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ،‫بعد‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫واقعی‬ ‫شیء‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫آوانگارد‬‫سوبژکتیویته‬ ‫از‬ ‫پیوسته‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫معطوف‬ ‫ابژکتیو‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬‫این‬ ‫در‬ .‫گرفت‬ ‫فاصله‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫ی‬‫جا‬ ،‫واقعیت‬ ‫از‬ ‫منظور‬.‫است‬ ‫عینیت‬ ‫و‬ ‫شیء‬ ‫فیزیکی‬ ‫واقعیت‬ ‫بلکه‬ ،‫اجتماعی‬ ‫واقعیت‬ ‫نه‬ ‫کم‬ ‫که‬.‫داشت‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫نقاشی‬ ‫شدن‬ ‫رنگ‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫درست‬ ‫بله‬‫آن‬ ‫که‬‫می‬ ‫فکر‬ ‫ها‬‫کردند‬‫چرا‬ .‫است‬ ‫استوار‬ ‫فریب‬ ‫یک‬ ‫بر‬ً‫اساسا‬ ‫نقاشی‬‫می‬ ‫خلق‬ ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫دنیایی‬ ‫که‬‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫مینیمالیست‬ ‫استدالل‬ ‫بزرگترین‬ .‫است‬ ‫بعدی‬ ‫دو‬ ‫شیء‬ ‫یک‬ ‫خودش‬ ،‫واقعیت‬ ‫در‬‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫مجسمه‬ ‫و‬ ‫حجم‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫رویکرد‬ ‫و‬ ‫نقاشی‬ ‫نقد‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫می‬‫نمی‬ ‫نقاشی‬ ‫گفتند‬.‫شود‬ ‫رها‬ ‫فریب‬ ‫یا‬ ‫توهم‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫هنر‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫مستقلی‬ً‫نسبتا‬ ‫جایگاه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫آمیخته‬ً‫کامال‬ ‫مردم‬ ‫زندگی‬ ‫با‬ ،‫دور‬ ‫های‬‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫مدرن‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫خصوص‬‫می‬ ‫برخوردار‬ ‫کاملی‬ ‫مختاری‬‫جریان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اآلن‬ ‫که‬ ‫توضیحاتی‬ .‫شود‬‫اکسپرسیونیسم‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫های‬ ‫ت‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫دادید‬ ‫انتزاعی‬‫با‬ ‫انگار‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫هنر‬ ‫آمیختگی‬ ‫دوران‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬ ‫دوباره‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫داعی‬ .‫هستیم‬ ‫هنر‬ ‫تاریخ‬ ‫تکرار‬ ‫شاهد‬ ‫دیگر‬ ‫سبکی‬ ،‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫نقاشی‬ ‫برگرداندن‬ ‫برای‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫البته‬‫یا‬ ‫آماده‬ ‫حاضر‬ ‫اشیاء‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫طرد‬ ‫را‬ ‫نقاشی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫کانسپچوالیسم‬ ‫و‬ ‫مینیمالیسم‬ ‫ت‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬‫این‬ ‫بدون‬ ‫برگرداند‬ ‫نقاشی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫واقعیت‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫جریان‬ ‫اما‬ .‫رفتند‬ ‫هنرمند‬ ‫وسط‬‫رسانه‬ ‫که‬‫مصداق‬ .‫بکند‬ ‫نفی‬ ‫را‬ ‫نقاشی‬ ‫ی‬ ‫رسانه‬ ‫قالب‬ ‫کماکان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پاپ‬ ‫هنر‬ ‫آن‬.‫کرد‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫نقاشی‬ ‫ای‬ ‫آرتیست‬ ‫پاپ‬‫نقاش‬ ‫موضوع‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫اشیایی‬ ‫کردند‬ ‫سعی‬ ‫ولی‬ ،‫بودند‬ ‫نقاش‬ً‫عمدتا‬ ‫ها‬‫چیزهای‬ ‫سراغ‬ً‫اوال‬ ‫آنها‬ .‫بدهند‬ ‫قرار‬ ‫خودشان‬ ‫ی‬ .‫پرداختند‬ ‫بیرونی‬ ‫عینی‬ ‫دنیای‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫فیگوراتیو‬ ‫بیانی‬ ً‫ثانیا‬ ‫و‬ ‫رفتند‬ ‫عامه‬ ‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫و‬ ‫ملموس‬ ،‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫با‬‫ب‬ ‫نقاشی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫واقعیت‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫مصمم‬ ‫پاپ‬ ،‫عامه‬ ‫فرهنگ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫فیگوراتیو‬ ‫نقاشی‬ ‫یعنی‬‫که‬ ‫توهمی‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫رگرداند‬ .‫نبود‬ ‫نقاشی‬ ‫نفی‬ ،‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬ ‫رویکرد‬ ‫تنها‬ ‫بنابراین‬ .‫بدهد‬ ‫نجات‬ ‫بود‬ ‫کرده‬ ‫حاکم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫انتزاعی‬ ‫اکسپرسیونیسم‬
Publicité