Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Arrays in Java

2 612 vues

Publié le

Arrays in Java.

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

Arrays in Java

 1. 1. Skripta për lëndën: Software Development II Arrays (Vargjet)Dardan AliuElvaris Gjinali
 2. 2. Parathënje Skriptën të cilën e keni u dedikohet Studenteve të Fakultetit Publik të Prizrenitdeges së Software Design. Po ashtu mund të përdoret edhe nga të tjerët. Në këtë Scriptë shpejgohen konceptet e Vargjeve(Arrays), deklarimi i tyre,inicializimi, çasja nëpër elemente, gjatësia e vargut dhe vargjet dydimensionale.Detyrat e zhvilluar janë të bazuar në gjuhën programuese Java. Si Programe eshte perdore BlueJ, mipro mund te perdoren edhe tjereprograme si: Eclipsi, NetBeans, JGRPS, drJava etj.
 3. 3. Hyrje Shpesh gjatë programimit na ndodhë që të ruajm një numër të madhë tëvlerave gjatë egzekutimit të një program. Supozoni, për shembull, që ju dëshironi tëlexoni njëqind numra, dhe të gjithë këtyre numrave t’ju gjindet mesatarja, po ashtutë gjinden të gjithë ata numra që janë më të mëdhenjë se numri i mesatares. Së pari,programi juaj ka nevojë që të lexojë të dhënat nga kompjuteri juaj, pastaj ti llogaritëmesataren e atyre numrave, dhe pastaj ti krahasojë çdo numër me mesatarën për tëpërcaktuar numrin më të madhë se numri mesatarë. Të gjithë numrat duhen të ruhennë variabla në mënyrë që detyrën me e përfondu. Ju duhet ti deklaroni njëqindvariabla dhe në mënyrë reciproke, ju shkruani përafërsisht të njetin kodë njëqindhere. Nga pikëpamja praktike, është e pamundur për ta shkruar një program nëkëtë mënyrë. Qasja e organizuar është e nevojshme. Java dhe gjuhët tjera të larta sigurojnë një strukturë të dhënave, array(Vargjet) i cili ruan një koleksion të caktuar të madhsisë së njetë të elementeve tëllojit të njetë.
 4. 4. 1. Deklarimi i vargjeve. Për të përdorur një varg në një program, fillimisht duhet të deklarojmë një variabël i cili referonse çfarë tipi do të jete vargu. Pastaj shkruhet emri i vargut dhe caktohet gjatësia e vargut përmes njëvariabli tjetër i cili inicializohet me nje vlere ose mund të inicialiyohet direkt pasi që e deklaron tipin evargut dhe emrin. Praktikisht deklarimi i një vargu ne gjuhen programuese Java mund të jetë keshtu:  Deklarimi i vargut duke i inicializuar variablat direkte ne varg:int[] vargu = {3, 5, 6, 7, 10};  Deklarimi i vargut ku është i rezervuar memorja për gjatësinë e vargut:tipi_i_vargut[] emri_i_vargut = new tipi_i_vargut[gjatësia_e_vargut];Shembulli 1.0: Të shkruhet kodi ne Java i cili e shtyp në ekran pesë anëtar të vargut të deklaruar.Zgjidhje: Së pari pas deklarimit të klases dhe main metodës si me lartë e deklarojme vargun einicializuar, pasi qe një varg I inicializuar I përmban anëtarët ne vete atëhere duhet të përdorim njëunaze I cili do t’I gjenerojë anëtarët e vargut ne ekran. Si unaze e përdorim unazën for ku tani duhet tëkemi kujdes se anëtari I pare I vargut çdo her fillon me indeks 0, pra nese e kemi pesë anëtare atëherlogjikisht kemi indeksin e fundit numrin katër për arsye se numrimi fillon prej indeksit zero pranumerohet si 0 1 2 3 4. Kurse kufiri I indeksave Brenda unazes tregohet me nje komand I cili shkruhetkeshtu: emri_i_vargut.length.
 5. 5. Shembulli 1.1: Të shkruhet kodi ne Java ku deklarohet një varg kurse mbushja e anëtareve behet përmes panelit JOptionPane dhe pastaj te shtypet ne ekran anëtarët e mbushur.Zgjidhje: Së pari e deklarojmë një variable integer n I cili tregon gjatësinë e vargut dhe pastaj edeklarojmë vargun. Për t’I dhënë vargut anëtarët e përdorim unzën for I cili do të këkroj nga përdoruesitë jep anëtarët e vargut përmes veglës JOptionPane ku dhe e konvertojmë variable e JOptionPane netipin integer. Në fund përsëri përmes një unaze tjeter e shtypim anëtaret e mbushur në ekran.
 6. 6. 2. Çasja dhe manupilimi me anëtarët e vargut Pasi që deklarohet një varg dhe mbushen anëtarët atëhere ne mund të çasemi tek anëtarët dhemund të bëjmë manipulime të ndryshme me ta. Si p.sh mund t’ia gjejme anëtarin me vlerë maksimaleapo minimale, mund ta gjejme mesataren e tyre, mund sortojmë etj. Në vijim do ti marim disa shembujku do të maniplojmë me anëtarë.Shembulli 2.0: Të shkruhet kodi ne Java ku deklarohet një varg dhe gjendet anëtari maksimal dhe minimal I vargut.Zgjidhje: Fillimisht deklarohet vargu, inicializohet apo mbushet me vlera sipas dëshirës. Ne do tëinicializojme anëtarët e vargut dhe pastaj do të zhvillojmë algorimtin e gjetjes se anëtarit maksimal dheminimal. Algoritmi I gjetjes së anëtareve maksimal dhe minimal e përdorë këtë logjikë:Për gjetjen e anëtareve me vlerë maksimale apo minimale se pari duhet të deklarohet nje variable nefillim ku inicializohet me anëtarin e pare të vargut, pra supozohet se anëtari I pare ka vlerë maksimaleapo minimale dhe pastaj brenda unazes krahasohet me anëtarët e tjerë deri sa të gjindet anëtari Ikërkuar. Më poshtë mund të shihni ecurinë e kodit për zgjidhjen e problemit:
 7. 7. Kurse rezultati pas ekzekutimit të kodit to të duket keshtu:Shembulli 2.1: Të shkruhet kodi ne Java ku deklarohet një varg dhe gjendet vlera mesatare e anëtarëve të vargut.Zgjidhje: Për të gjetur vlerën mesatare të anëtarëve në një varg fillimisht duhet të gjejme shumën e tyredhe pastaj të pjestojme me gjatësinë e vargut.
 8. 8. Shembulli 2.2: Të shkruhet kodi ne Java ku deklarohet një varg dhe të sortohen anëtarët prej më të voglit deri te më I madhi.Zgjidhje: Për të sortuar anëtarët e vargut duhet të përdorim algoritmin e sortimit I cili kontrollon të gjithanltarët e vargut dhe I sorton sipas kushtit. Algoritmi I sortimit mund të shpjegohet kështu:Në program është paraparë që anëtarët e vektorit vargu[i] të rradhiten duke unisur prej anëtaritmë të vogël. Prandaj, gjatë procesit të sortimit në unazën e brendshme është vendosur komanda: if (vargu[i]>temp)Nëse plotësohet kushti i shkruar brenda kësaj komande, përmes grupit të komandave: temp=vargu[i]; vargu[i]=vargu[j]; vargu[j]=temp;kompjuterit i urdhërohet që ti ndërroi vlerat e anëtarëve vargu[i] dhe temp, duke e shfrytëzuarvariablën ndërmjetësuese temp.
 9. 9. Kurse rezultati pas ekzekutimit të kodit to të duket keshtu:
 10. 10. 3. Deklarimi i vargjeve dydimensionale dhe manipulimi me anëtarët e tyre. Ngjashëm me vargjet njëdimansionale deklarohen edhe vargjet dydimensionale (matricat). Por,meqë vargjet dydimensionale paraqesin fusha dydimensionale, ato deklarohen si variabla me dyindekse. Kështu, p.sh., për vargun me 3 rreshta dhe me nga 3 anëtarë në çdo rresht, deklarimi përkatësbëhet kështu:  Deklarimi i vargut dydimensional duke i inicializuar variablat direkte ne varg:int[][] vargu = { {3, 5, 6} , {7, 10, 4} , {2, 1, 0} };  Deklarimi i vargut dydemnsional ku është i rezervuar memorja për gjatësinë e vargut:tipi_i_vargut[][] emri_i_vargut = new tipi_i_vargut[m][n];Shembulli 3.0: Të shkruhet kodi ne Java i cili e shtyp në ekran anëtarët vargut dydimensional.Zgjidhje: Pasi qe e cekëm edhe më lartë deklarimi bëhet për rreshta dhe kolona atëher e shkruajm kodinsi në vijim:
 11. 11. Shembulli 3.0: Të shkruhet kodi ne Java i cili e shtyp në ekran anëtarët vargut dydimensional dhe e llogarit vlerën mesatare të anëtarëve.Zgjidhja: Kodi në vijim paraqet zgjidhjen e detyrës:

×