Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

March 8, 2020

296 vues

Publié le

Church of Christ Lesson

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

March 8, 2020

 1. 1. PAN-AY CHURCH OF CHRIST Welcome to March 8, 2020 Pan-ay, Clarin Misamis Occidental
 2. 2. Opening Hymn: Page 58 Iyang Gisalipdan Ang Akong Kalag
 3. 3. Opening Hymn: Iyang Gisalipdan Ang Akong Kalag I Kahibulongan ang gugma ni Jesus Kay giluwas Niya ako Gisalipdan Niya ang akong kalag Ug malipayon na ako
 4. 4. Opening Hymn: Iyang Gisalipdan Ang Akong Kalag Koro Gisakit man S’ya, tungod sa sala ta Igsoon ko palandonga Talikding sala buhat nga dautan Sala mo’y Iyang namatyan, Sala mo’y Iyang namatyan.
 5. 5. Opening Hymn: Iyang Gisalipdan Ang Akong Kalag II Mga panalangin dili maasoy Nga akong natagamtaman Ang himaya sa Dios atong awiton Kay S’yang atong manunubos
 6. 6. Opening Hymn: Iyang Gisalipdan Ang Akong Kalag Koro Gisakit man S’ya, tungod sa sala ta Igsoon ko palandonga Talikding sala buhat nga dautan Sala mo’y Iyang namatyan, Sala mo’y Iyang namatyan.
 7. 7. Opening Hymn: Iyang Gisalipdan Ang Akong Kalag III Sa adlaw nga pagakuha-on ako Sa adlaw sa pagbalik Niya Sa panganod kami magasugatay Ngadto sa dayong puloy-an
 8. 8. Next Hymn: Matahom Nga Bisti Koro Gisakit man S’ya, tungod sa sala ta Igsoon ko palandonga Talikding sala buhat nga dautan Sala mo’y Iyang namatyan, Sala mo’y Iyang namatyan.
 9. 9. Opening Hymn: Page 67 Matahom nga Bisti
 10. 10. Opening Hymn: Matahom nga Bisti I Matahom nga bisti sa Dios nga gi-andam Puloy-ang masidlak wala na’y kangitngit Koronang matahom didto magasidlak Didto sa langit magtigom kita
 11. 11. Opening Hymn: Matahom nga Bisti Koro Bisting tahom…langit usab (Bisti nga matahom sa Dios nga giandam) Puloy-anan…nga masidlak (Puloy-ang masidlak wala na’y kangitngit) Korona ko…magasidlak (Koronang matahom didto magasidlak) Sa puloy-anan magtigom kita
 12. 12. Opening Hymn: Matahom nga Bisti II Pagkatahom gayod kon palandungan ko Nga sa eternidad magapuyo ako Sa balay’ng langitnon ako malipayon Padangata ko maoy ampo ko
 13. 13. Opening Hymn: Matahom Nga Bisti Koro Bisting tahom…langit usab (Bisti nga matahom sa Dios nga giandam) Puloy-anan…nga masidlak (Puloy-ang masidlak wala na’y kangitngit) Korona ko…magasidlak (Koronang matahom didto magasidlak) Sa puloy-anan magtigom kita
 14. 14. Opening Hymn: Matahom nga Bisti III Mga butang tahom didto’s kalangitan, Busa magabiya ko sa kahilayan, Wala’y kamatayon ug wala’y kaguol, Dad-a ako sa puloy-anan Mo.
 15. 15. Next Hymn: Gusto Kong Mag-alagad Koro Bisting tahom…langit usab, (Bisti nga matahom sa Dios nga giandam) Puloy-anan…nga masidlak, (Puloy-ang masidlak wala na’y kangitngit) Korona ko…magasidlak, (Koronang matahom didto magasidlak) Sa puloy-anan magtigom kita.
 16. 16. Opening Hymn: Page 152 Gusto Ko Mag-alagad
 17. 17. Opening Hymn: Gusto Ko Mag-alagad I Gusto kong mag-alagad kang Jesus, Ug magasalig sa pulong Niya, Mag-awit, mag-ampo sa tanan nga panahon, Diha sa parasan N’ya.
 18. 18. Opening Hymn: Gusto Kong Mag-alagad Koro Magbuhat, mag-ampo, Uban sa kalipay magbuhat kita, Magbuhat, mag-ampo; Magbuhat adlaw-adlaw, Diha sa parasan N’ya.
 19. 19. Opening Hymn: Gusto Ko Mag-alagad II Gusto kong magbuhat adlaw-adlaw, Sa pagmantala sa pulong N’ya; Tudloang katawhan sa langitnong puloy-an, Buhat kining balaan.
 20. 20. Opening Hymn: Gusto Kong Mag-alagad Koro Magbuhat, mag-ampo, Uban sa kalipay magbuhat kita, Magbuhat, mag-ampo; Magbuhat adlaw-adlaw, Diha sa parasan N’ya.
 21. 21. Opening Hymn: Gusto Ko Mag-alagad III Magma-isugon ta sa pagsangyaw, Sa pagtuman sa sugo ni Jesus; Siya magaluwas sa tanan nga mosugot, Sa balaang pulong N’ya.
 22. 22. Next Hymn: Ang Panahon sa Pag-ampo Koro Magbuhat, mag-ampo, Uban sa kalipay magbuhat kita, Magbuhat, mag-ampo; Magbuhat adlaw-adlaw, Diha sa parasan N’ya.
 23. 23. Opening Hymn: Page 93 Ang Panahon sa Pag- ampo
 24. 24. Opening Hymn: Ang Panahon sa Pag-ampo I Ang panahon sa pag-ampo Nagatawag, nagatawag Duolon ta ang Amahan Sa kinahanglan suginlan
 25. 25. Opening Hymn: Ang Panahon sa Pag-ampo I Siya ang mananabang ta Sa pagsulay ug kaguol Sa pagtintal manluluwas Ug pahulayan sa kalag.
 26. 26. Opening Hymn: Ang Panahon sa Pag-ampo II Ning takna sa pangaliya Magpahimulos ang tanan Nga sa pagbalik ni Jesus Magmalipayon kay andam
 27. 27. Opening Hymn: Ang Panahon sa Pag-ampo II Magmadali sa pagduol Sa harianon nga dapit Sa pagpangita kang Jesus Malulot nga dalangpanta
 28. 28. Opening Hymn: Ang Panahon sa Pag-ampo III (Palihug manindog) Sa takna sa pangaliya Ang pangamuyo moy pako Ngadto sa dayong Amahan Sa atong hangyo nga tanan
 29. 29. Opening Hymn: Ang Panahon sa Pag-ampo III (Palihug manindog) Tan-awon tang Iyang nawong Sa pulong N’ya mosalig man Ug sa panahong matam-is Sa pangamuyo maghulat
 30. 30. Opening Prayer
 31. 31. Bible Study Worship Like The Bible Says
 32. 32. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing Ephesians 5:19
 33. 33. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing How do we sing?
 34. 34. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing
 35. 35. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing Ephesians 5:19 Nga magsinultihay kamo nga may mga salmo ug mga awit, ug mga alawiton nga espirituhanon, nga MAGAAWIT ug magaambahan nga DINUYOGAN SA INYONG KASINGKASING NGADTO SA GINOO.
 36. 36. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing : WHY NO INSTRUMENTS? Because it… 1. Was NOT commanded by Christ 6. Is NOT walking by faith 2. Goes beyond the doctrine of Christ, and adds to the Word of God 3. Makes worship vain 4.Is NOT part of TRUE Worship 5. Is NOT part of the “TRUTH” of the Apostles
 37. 37. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing : WHY NO INSTRUMENTS? Because it was NOT commanded by Christ Mateo 28: 18-20 Col. 3 : 17
 38. 38. Bible Study: Worship Like the Bible Says 18Ug miduol si Jesus ug nagsulti kanila nga nagaingon: Ang tibook nga gahum gitugyan kanako sa langit ug sa yuta; 19Busa, panlakaw kamo, ug panudloan ninyo ang tanang mga nasud, nga magpabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo; Mateo 28: 18-20
 39. 39. Bible Study: Worship Like the Bible Says 20Magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo Ko kaninyo; ug ania karun, Ako magauban kaninyo kanunay hangtud sa katapusan sa kalibutan. Mateo 28: 18-20
 40. 40. Bible Study: Worship Like the Bible Says Ug ang tanan nga inyong pagabuhaton, sa pulong ug sa buhat, buhata ninyo sa ngatanan sa ngalan sa Ginoong Jesucristo, nga magpasalamat kamo sa Dios nga Amahan pinaagi Kaniya. Col 3:17
 41. 41. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing : WHY NO INSTRUMENTS? Because it… 1. Was NOT commanded by Christ 2. Goes beyond the doctrine of Christ, and adds to the Word of God
 42. 42. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing : WHY NO INSTRUMENTS? Because it goes beyond the doctrine of Christ, and adds to the Word of God . II John 9-11 I John 3 : 4
 43. 43. Bible Study: Worship Like the Bible Says 9Bisan kinsa nga nagauna ug dili magapabilin diha sa pagtulon-an ni Cristo, siya wala magbaton sa Dios; siya nagapabilin diha sa pagtulon-an ni Cristo, anaa man kaniya ang Amahan ug ang Anak usab. 10Kong may moabot kaninyo ug wala magapadala niini nga pagtolon-an, dili ninyo siya pagadawaton sa inyong balay, ayaw siya pangumostaha. II Juan 9-11
 44. 44. Bible Study: Worship Like the Bible Says 11Kay ang magpangumosta, makaambit sa iyang mga buhat nga dautan. II Juan 9-11
 45. 45. Bible Study: Worship Like the Bible Says Ang tanang nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon usab; kay ang sala mao ang pagkamasulipon. I Juan 3 : 4
 46. 46. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing : WHY NO INSTRUMENTS? Because it… 1. Was NOT commanded by Christ 2. Goes beyond the doctrine of Christ, and adds to the Word of God 3. Makes worship vain
 47. 47. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing : WHY NO INSTRUMENTS? Because it makes worship in vain. Mateo 15 : 1-9
 48. 48. Bible Study: Worship Like the Bible Says 9Apan kawang lamang ang pagsimba nila Kanako, nga nagatudlo sila sa mga pagtolon-an nga mao ang sugo sa mga tawo! Mateo 15: 1 - 9
 49. 49. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing : WHY NO INSTRUMENTS? Because it… 1. Was NOT commanded by Christ 2. Goes beyond the doctrine of Christ, and adds to the Word of God 3. Makes worship vain 4.Is NOT part of TRUE Worship
 50. 50. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing : WHY NO INSTRUMENTS? Because it is NOT part of TRUE worship. Juan 4 : 24
 51. 51. Bible Study: Worship Like the Bible Says Ang Dios Espiritu man, ug kinahanglan nga ang mga magasimba Kaniya, managsimba Kaniya pinaagi sa epiritu ug kamatuoran. Juan 4: 24
 52. 52. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing : WHY NO INSTRUMENTS? Because it… 1. Was NOT commanded by Christ 2. Goes beyond the doctrine of Christ, and adds to the Word of God 3. Makes worship vain 4.Is NOT part of TRUE Worship 5. Is NOT part of the “TRUTH” of the Apostles
 53. 53. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing : WHY NO INSTRUMENTS? Because it is NOT part of the “TRUTH” of the Apostles. Juan 16 : 13 Juan 17 : 17
 54. 54. Bible Study: Worship Like the Bible Says Apan kung Siya, ang Espiritu sa kamatuoran moanhi na, Siya magamando kaninyo sa tibook nga kamatuoran; kay Siya dili mosulti sa Iyang kaugalingon, kondili nga Siya magapamulong sa tanan nga Iyang hingdunggan; ug magapahayag kaninyo sa mga butang nga mahitabo. Juan 16: 13
 55. 55. Bible Study: Worship Like the Bible Says Balaanon mo sila sa kamatuoran, ang Imong mga pulong mao ang kamatuoran. Juan 17: 17
 56. 56. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing : WHY NO INSTRUMENTS? Because it… 1. Was NOT commanded by Christ 6. Is NOT walking by faith 2. Goes beyond the doctrine of Christ, and adds to the Word of God 3. Makes worship vain 4.Is NOT part of TRUE Worship 5. Is NOT part of the “TRUTH” of the Apostles
 57. 57. Bible Study: Worship Like the Bible Says I. Singing : WHY NO INSTRUMENTS? Because it is NOT walking by faith. Roma 10 : 17
 58. 58. Bible Study: Worship Like the Bible Says Sa ingon niini, ang pagtoo nagagikan sa pagpatalinghug; ug ang pagpatalinghug sa pulong ni Cristo. Roma 10 : 17
 59. 59. Salamat sa Inyong Pagpaminaw
 60. 60. Lord’s Supper I Cor. 11 : 23-26
 61. 61. Lord’s Supper: Page 48 Tipkang Tinapay sa Kinabuhi
 62. 62. Lord’s Supper: Tipka’ng Tinapay sa Kinabuhi I Tipka’ng tinapay sa kinsabuhi Alang kanako O Ginoo ko Sa kasulatan gipangita Ka O buhing pulong ginahandom ko.
 63. 63. Lord’s Supper: Tipka’ng Tinapay sa Kinabuhi II Panalangini na ang pulong Mo Sama didto sa Galilia man Unya tanang gapos malugtas na Ug ang kalinaw Mo madawat ko
 64. 64. Lord’s Supper: Tipka’ng Tinapay sa Kinabuhi III Buhing tinapay Ka, O Ginoo Ang pulong Mo ang kaluwasan Ko Ang gitingoha ko gihatag Mo Sa paghigugma tudlo-I ako.
 65. 65. Giving I Cor. 16 : 1-2
 66. 66. Giving: Page 108 Ihapa ang Panalangin Mo
 67. 67. Giving: Ihapa Ang Panalangin Mo I Kon ginadag-umang kinsabuhi mo Ug kadasig man daw nagakahanaw Ipha sa tinagsang panalangin mo Ang kahibulongang buhat ni Jesus
 68. 68. Giving: Ihapa Ang Panalangin Mo Koro Ihapa ang panalangin mo Ug susiha ang nabuhat N’ya Sa tinagsa pag-isipon mo Ang kahibulongang buhat ni Jesus
 69. 69. Giving: Ihapa Ang Panalangin Mo II Kung makita mong mga adunahan Palandunga ang gisaad ni Jesus Ipha sa tinagsang panalangin mo Ang kabiling langitnong gisaad N’ya
 70. 70. Giving: Ihapa Ang Panalangin Mo Koro Ihapa ang panalangin mo Ug susiha ang nabuhat N’ya Sa tinagsa pag-isipon mo Ang kahibulongang buhat ni Jesus
 71. 71. Giving: Ihapa Ang Panalangin Mo III Kung anaa ka sa kangitngitan mo Paghinumdumi lang ang Ginoong Dios Ipha sa tinagsang panalangin mo Sa tanan nga panaw mo buligan ka.
 72. 72. Giving: Ihapa Ang Panalangin Mo Koro Ihapa ang panalangin mo Ug susiha ang nabuhat N’ya Sa tinagsa pag-isipon mo Ang kahibulongang buhat ni Jesus
 73. 73. Thanksgiving Prayer
 74. 74. Pagpahibalo
 75. 75. Closing Hymn: Page 116 Ang Dios Magauban Kaninyo
 76. 76. Closing Hymn: Ang Dios Magauban Kaninyo I Ang Dios magauban kaninyo Iyang tambag magamando Iyang bukton magapandong Ang Dios magauban kaninyo
 77. 77. Closing Hymn: Ang Dios Magauban Kaninyo Koro Sa panahon, sa panahon Hangtod nga magakitaay ta Sa tiilan ni Jesu-Kristo Ang Dios magauban kaninyo.
 78. 78. Closing Hymn: Ang Dios Magauban Kaninyo II Ang Dios magauban kaninyo Sa tanan nga kalisdanan Dili ta Niya pasagdan Ang Dios magauban kaninyo
 79. 79. Closing Hymn: Ang Dios Magauban Kaninyo Koro Sa panahon, sa panahon Hangtod nga magakitaay ta Sa tiilan ni Jesu-Kristo Ang Dios magauban kaninyo.
 80. 80. Closing Hymn: Ang Dios Magauban Kaninyo III Ang Dios magauban kaninyo Dad-ong bandila sa gugma Isangyaw tang pulong Niya Ang Dios magauban kaninyo
 81. 81. Closing Hymn: Ang Dios Magauban Kaninyo Koro Sa panahon, sa panahon Hangtod nga magakitaay ta Sa tiilan ni Jesu-Kristo Ang Dios magauban kaninyo.
 82. 82. Closing Prayer
 83. 83. PAN-AY CHURCH OF CHRIST See You next Sunday March 15, 2020 Pan-ay, Clarin Misamis Occidental

×