Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx

A
Paaralan LIPA CITY NATIONAL HIGH SCHOOL Antas Siyam
Guro JOHN ALREI D. MEA Asignatura Araling Panlipunan
Araw ng pagtuturo February 27-March 3, 2023 Markahan Ikatlo
DAILY LESSON LOG
Araw LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
Oras at Seksyon NICKEL
(1:25-2:25)
NICKEL
(1:25-2:25)
NICKEL
(1:25-2:25)
I. Layunin
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Ang mag-aaral ay naipamamalas ng mag- aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya
bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa.
B. Pamantayang
Pagganap
Ang mag-aaral ay nakapagmumungkahi ng mga pamamaraan kung paanong ang pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang
ekonomiya ay nakapagpapabuti sa pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran.
C. Pinakamahalagang
kasanayang
pampagkatuto
Nasusuri ang pambansang produkto (Gross National Product- Gross Domestic Product) bilang panukat ng kakayahan ng
isang ekonomiya. AP9MAKIIIb- 4
D. Kasanayan sa
pagkatuto
Nasusukat ang
kakayahan ng mga
mag-aaral sa
pamamagitan ng
pagsasagot ng
pagsusulit batay sa
natutunan sa mga
aralin.
Naipaliliwanag ang
kahulugan ng Gross
National Product (GNI) at
Gross Domestic Product
Naihahambing ang Gross
National Product (GNI) at
Gross Domestic Product
bilang panukat ng
kakayahan ng isang
ekonomiya
Naipaliliwanag ang
kahulugan ng Gross
National Product (GNI) at
Gross Domestic Product
Naihahambing ang
Gross National Product
(GNI) at Gross Domestic
Product bilang panukat
ng kakayahan ng isang
ekonomiya
Nakikilala ang mga
pamamaraan sa pagsukat
ng pambansang produkto
Nakikilala ang mga
pamamaraan sa
pagsukat ng
pambansang produkto
A. NILALAMAN PAGSUSULIT PAMBANSANG KITA PAMBANSANG KITA
MGA PAMAMARAAN SA
PAGSUKAT NG
PAMBANSANG
PRODUKTO
MGA PAMAMARAAN
SA PAGSUKAT NG
PAMBANSANG
PRODUKTO
B. KAGAMITANG
PANTURO
Laptop, chalk, smart TV, visual aids, activity sheets, powerpoint
A. Sanggunian
1.Mga Pahina sa
Gabay ng Guro
Ekonomiks: Teacher's
Guide pp. 162-169
Ekonomiks: Teacher's
Guide pp. 162-169
Ekonomiks: Teacher's
Guide pp. 162-169
Ekonomiks: Teacher's
Guide pp. 162-169
Ekonomiks: Teacher's
Guide pp. 162-169
2.Mga Pahina sa
Kagamitang Pang
Mag- aaral
Ekonomiks , Deped
Modyul para sa Mag-
aaral , ph. 231-232
DepEdModyul para sa
Mag-aaral , ph. 243-247
DepEdModyul para sa
Mag-aaral , ph. 243-247
DepEdModyul para sa
Mag-aaral , ph. 243-247
DepEdModyul para sa
Mag-aaral , ph. 243-
247
3.Mga Pahina sa
Teksbuk
Ekonomiks , Deped
Modyul para sa Mag-
aaral , ph. 228-230
DepEdModyul para sa
Mag-aaral , ph. 243-247
DepEdModyul para sa
Mag-aaral , ph. 243-247
DepEdModyul para sa
Mag-aaral , ph. 243-247
DepEdModyul para sa
Mag-aaral , ph. 243-
247
4.Karagdagang
Kagamitan mula
sa portal ng
Learning
Resources o ibang
website
www.wikipedia.com
www.slideshare.com
www.youtube.com
www.wikipedia.com
www.slideshare.com
www.youtube.com
www.wikipedia.com
www.slideshare.com
www.youtube.com
www.wikipedia.com
www.slideshare.com
www.youtube.com
www.wikipedia.com
www.slideshare.com
www.youtube.com
B. IBA PANG
KAGAMITANG
PANTURO
C. Pamamaraan
BAGWIS
Balitaan
Pagbibigay balita ng
mga mag-aaral ukol
sa napapanahong
pangyayari sa loob at
labas ng bansa na
may kaugnayan sa
paksa.
Pagbibigay balita ng mga
mag-aaral ukol sa
napapanahong pangyayari
sa loob at labas ng bansa
na may kaugnayan sa
paksa.
Pagbibigay balita ng mga
mag-aaral ukol sa
napapanahong
pangyayari sa loob at
labas ng bansa na may
kaugnayan sa paksa.
Pagbibigay balita ng mga
mag-aaral ukol sa
napapanahong pangyayari
sa loob at labas ng bansa
na may kaugnayan sa
paksa.
Pagbibigay balita ng
mga mag-aaral ukol
sa napapanahong
pangyayari sa loob at
labas ng bansa na
may kaugnayan sa
paksa.
A. Balik-aral
Pagkakaroon ng
balik-aral tungkol sa
paikot na daloy ng
ekonomiya at iba’t
ibang modelo ng
pambansang
ekonomiya.
Pagkakaroon ng balik-aral
tungkol sa iba’t ibang
modelo ng pambansang
ekonomiya.
Pagkakaroon ng balik-
aral tungkol sa iba’t
ibang modelo ng
pambansang ekonomiya.
Pagkakaroon ng balik-aral
tungkol sa kahulugan ng
Pambansang kita.
Pagkakaroon ng balik-
aral tungkol sa
kahulugan ng
Pambansang kita.
B. Paghahabi sa
Layunin ng Aralin
Nasasagutan ng mga
mag-aaral ng maayos
ang pagsusulit batay
sa pagbibigay ng mga
panuto sa pagsasagot
ng pagsusulit.
Suriing mabuti ang mga
larawan at pagkatapos ay
ibigay ang nahulaang
sagot mula sa larawan.
Suriing mabuti ang mga
larawan at pagkatapos
ay ibigay ang nahulaang
sagot mula sa larawan.
Ipapakita ng guro sa mga
mag-aaral ang iba’t ibang
larawan na may
kaugnayan sa pagsukat
ng pambansang kita.
Tatawag siya ng 4 na
mag-aaral at bawat isa ay
pipili ng larawan na nais
ipaliwanag o bigyan ng
pahayag.
Ipapakita ng guro sa
mga mag-aaral ang
iba’t ibang larawan na
may kaugnayan sa
pagsukat ng
pambansang kita.
Tatawag siya ng 4 na
mag-aaral at bawat
isa ay pipili ng
larawan na nais
ipaliwanag o bigyan
ng pahayag.
Pamprosesong Tanong:
1. Ano ang tinutukoy sa
mga larawan?
Pamprosesong Tanong:
1. Ano ang tinutukoy sa
mga larawan?
Pamprosesong tanong:
1. Ano ang ipinahihiwatig
ng nasa larawan?
Ipaliwanag.
Pamprosesong tanong:
1. Ano ang
ipinahihiwatig ng
nasa larawan?
Ipaliwanag.
C. Pag-uugnay ng
mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
Suriin ang larawan na
makikita sa Powerpoint.
Gamit ang iba’t ibang
estratehiya, ipaliwanag
ang interpretasyon sa
larawan.
Suriin ang larawan na
makikita sa Powerpoint.
Gamit ang iba’t ibang
estratehiya, ipaliwanag
ang interpretasyon sa
larawan.
Pagsasagawa ng isang
pangkatang gawain na
nauugnay sa iba’t ibang
paraan ng pagsukat sa
pambansang kita.
Papangkatin ng guro sa
limang pangkat ang mga
mag-aaral. Maglalaan ang
guro ng 15 minuto upang
magsagawa ang mga mag-
aaral ng iba’t ibang
paraan ng pag-uulat sa
mga paksang ibibigay ng
guro sa kanila. (graphic
organizer, concept map,
venn diagram, data
retrieval chart, klaster,
news casting, tableu,
reporting , game show,
atbp. )
Pagsasagawa ng isang
pangkatang gawain na
nauugnay sa iba’t
ibang paraan ng
pagsukat sa
pambansang kita.
Papangkatin ng guro
sa limang pangkat
ang mga mag-aaral.
Maglalaan ang guro
ng 15 minuto upang
magsagawa ang mga
mag-aaral ng iba’t
ibang paraan ng pag-
uulat sa mga paksang
ibibigay ng guro sa
kanila. (graphic
organizer, concept
map, venn diagram,
data retrieval chart,
Mga Paksang
pagtatalakayan ng bawat
pangkat
1. Paraan ng pagsukat ng
Pambansang kita batay sa
paggasta
2. Pagsukat paraan ng
batay s pinagmulang
industriya
3.Paraan ng pagsukat
batay sa kita
4. Current at Nominal
Gross National Income
5. Real at Constant Price
Gross National Income
klaster, news casting,
tableu, reporting ,
game show, atbp. )
Mga Paksang
pagtatalakayan ng
bawat pangkat
1. Paraan ng pagsukat
ng Pambansang kita
batay sa paggasta
2. Pagsukat paraan ng
batay s pinagmulang
industriya
3.Paraan ng pagsukat
batay sa kita
4. Current at Nominal
Gross National
Income
5. Real at Constant
Price Gross National
Income
D. Pagtalakay ng
Bagong konsepto at
paglalahad ng bagong
kasanayan # 1
Suriin ang ipinapahiwatig
ng larawan. Matapos
suriin, ipaliwanag ito ayon
sa pagkakaunawa.
Pamprosesong Tanong:
1. Ano kaya ang
ipinahihiwatig ng
larawan?
2. Ano ang naging
batayan mo sa
Suriin ang
ipinapahiwatig ng
larawan. Matapos suriin,
ipaliwanag ito ayon sa
pagkakaunawa.
Pamprosesong Tanong:
4. Ano kaya ang
ipinahihiwatig ng
larawan?
Gamit muli ang mga
larawan na makikita sa
power point , sasagutin ng
mga mag-aaral ang
pamprosesong
katanungan .
Pamprosesong Tanong:
1. Sa inyong palagay, ano
kaya ang nais ipahiwatig
ng mga larawan?
2. Ito kaya ay
nararanasan o nakikita sa
ating pambansang
ekonomiya? Ipaliwanag
ang kasagutan?
Gamit muli ang mga
larawan na makikita
sa power point ,
sasagutin ng mga
mag-aaral ang
pamprosesong
katanungan .
Pamprosesong
Tanong:
1. Sa inyong palagay,
ano kaya ang nais
ipahiwatig ng mga
larawan?
2. Ito kaya ay
nararanasan o
nakikita sa ating
pambansang
pagkompleto ng
pangungusap?
3. Sa iyong palagay,
ano ang mga
ginagamit na
panukat upang
matukoy ang
kalagayan ng
ekonomiya?
5. Ano ang naging
batayan mo sa
pagkompleto ng
pangungusap?
6. Sa iyong palagay,
ano ang mga
ginagamit na
panukat upang
matukoy ang
kalagayan ng
ekonomiya?
3. Paano sinusukat ang
pambansang kita kapag
ang paraan ginamit ay
ang paraan batay sa
paggasta? kung ang
paraang ginamit ay batay
sa pinagmulang
industriya at kung ang
batayan ay kita?
4. Ano ang pagkakaiba ng
nominal GNP sa real o
constant GNP? Paano ito
sinusukat?
ekonomiya?
Ipaliwanag ang
kasagutan?
3. Paano sinusukat
ang pambansang kita
kapag ang paraan
ginamit ay ang paraan
batay sa paggasta?
kung ang paraang
ginamit ay batay sa
pinagmulang
industriya at kung
ang batayan ay kita?
4. Ano ang
pagkakaiba ng
nominal GNP sa real o
constant GNP? Paano
ito sinusukat?
E. Pagtalakay ng
bagong konsepto at
paglalahad ng bagong
karanasan # 2
Pawang Katotohanan
Lamang
May tatlong pahayag na
nasa ibaba tungkol sa
paksa. Isa sa mga
pahayag na ito ay walang
katotohanan. Magsagawa
ng brainstorming ang
bawat pangkat upang
malaman kung alin sa
mga pahayag ang may
katotohanan at walang
katotohanan.Bawat isa ay
magbabahagi ng kaniyang
nalalaman upang
makabuo ng mga
kolektibong pagsang-ayon
ang buong pangkat. Iuulat
ng tagapagsalita ang
nabuong kasagutan.
Pawang Katotohanan
Lamang
May tatlong pahayag na
nasa ibaba tungkol sa
paksa. Isa sa mga
pahayag na ito ay
walang katotohanan.
Magsagawa ng
brainstorming ang bawat
pangkat upang malaman
kung alin sa mga
pahayag ang may
katotohanan at walang
katotohanan.Bawat isa
ay magbabahagi ng
kaniyang nalalaman
upang makabuo ng mga
kolektibong pagsang-
ayon ang buong
pangkat. Iuulat ng
Gumawa ng isang
maikling tula na binubuo
ng 2 hanggang 3 taludtod
na nagpapakita ng
paghanga at pagmamalaki
sa pambansang
ekonomiya ng ating
bansa. Pagtuunan pansin
din sa paggawa ng tula
ang ekonomiya ng inyong
lokal na komunidad. Ang
bawat mag-aaral ay
malayang makagagawa ng
sariling pamagat.
Gumawa ng isang
maikling tula na
binubuo ng 2
hanggang 3 taludtod
na nagpapakita ng
paghanga at
pagmamalaki sa
pambansang
ekonomiya ng ating
bansa. Pagtuunan
pansin din sa
paggawa ng tula ang
ekonomiya ng inyong
lokal na komunidad.
Ang bawat mag-aaral
ay malayang
makagagawa ng
sariling pamagat.
1. Ginagamit ang
Gross National
Income at Gross
Domestic Product
upang masukat
ang economic
performance ng
isang ekonomiya
2. Tanging halaga ng
mga tapos na
produkto lamang
ang isinasama sa
pagkukuwenta ng
Gross National
Income
3. Ang halaga ng mga
nabuong produkto
ng mga dayuhang
nagtatrabaho sa
loob ng Pilipinas
ay hindi ibinibilang
sa pagkukuwenta
ng GrossNational
Income ng
bansang kanilang
pinanggalingan
tagapagsalita ang
nabuong kasagutan.
1. Ginagamit ang
Gross National
Income at Gross
Domestic Product
upang masukat
ang economic
performance ng
isang ekonomiya
2. Tanging halaga
ng mga tapos na
produkto lamang
ang isinasama sa
pagkukuwenta ng
Gross National
Income
3. Ang halaga ng
mga nabuong
produkto ng mga
dayuhang
nagtatrabaho sa
loob ng Pilipinas
ay hindi
ibinibilang sa
pagkukuwenta ng
GrossNational
Income ng
bansang kanilang
pinanggalingan
F. Paglinang sa
kabihasaan
Pagsasagawa ng isang
pangkatang gawain na
nauugnay sa kahalagahan
ng pagsukat sa
pambansang kita.
Papangkatin ng guro sa
limang pangkat ang mga
mag-aaral. At pagkatapos
ay magkakaroon ng isang
malayang talakayan
upang masagot at
maisagawa ang mga
mungkahing gawain ng
guro.
Pangkat I. Ipaliwanag sa
pamamagitan ng paggamit
ng isang graphic organizer
ang iba’t ibang
kahalagahan ng pagsukat
ng pambansang kita.
Pangkat 2. Sa
pamamagitan ng isang
Klaster, talakayin ang
konsepto ng Gross
National Income.
Pangkat 3. Gumawa ng
isang venn diagram na
nagpapakita ng
pagkakaiba ng GNI at
GDP Pangkat
4. Gumawa ng isang tula
na nagpapahayag ng
kahalagahan ng GNI at
GDP Pangkat
Pagsasagawa ng isang
pangkatang gawain na
nauugnay sa
kahalagahan ng
pagsukat sa
pambansang kita.
Papangkatin ng guro sa
limang pangkat ang mga
mag-aaral. At
pagkatapos ay
magkakaroon ng isang
malayang talakayan
upang masagot at
maisagawa ang mga
mungkahing gawain ng
guro.
Pangkat I. Ipaliwanag sa
pamamagitan ng
paggamit ng isang
graphic organizer ang
iba’t ibang kahalagahan
ng pagsukat ng
pambansang kita.
Pangkat 2. Sa
pamamagitan ng isang
Klaster, talakayin ang
konsepto ng Gross
National Income.
Pangkat 3. Gumawa ng
isang venn diagram na
nagpapakita ng
pagkakaiba ng GNI at
GDP Pangkat
4. Gumawa ng isang tula
na nagpapahayag ng
Gamit ang graphic
organizer, ibigay ang iba’t
ibang kahalagahan ng
pagsukat ng pambansang
kita,
Gamit ang graphic
organizer, ibigay ang
iba’t ibang
kahalagahan ng
pagsukat ng
pambansang kita,
5. Gumawa ng isang
slogan na may kaugnayan
sa pambansang kita.
Mga Pamprosesong
tanong:
1. Batay sa isinagawang
pangkatang gawain , bakit
mahalaga na masukat ang
pambansang kita?
2. Ano ang Gross National
Income? Paaano
isinasagawa ang pagsukat
ng GNI?
3. Ano ang pagkakaiba ng
GNI at GDP?
4. Bakit may mga gawaing
hindi kabilang sa
pagsukat ng GNI at GDP.
kahalagahan ng GNI at
GDP Pangkat
5. Gumawa ng isang
slogan na may
kaugnayan sa
pambansang kita.
Mga Pamprosesong
tanong:
1. Batay sa isinagawang
pangkatang gawain ,
bakit mahalaga na
masukat ang
pambansang kita?
2. Ano ang Gross
National Income?
Paaano isinasagawa ang
pagsukat ng GNI?
3. Ano ang pagkakaiba
ng GNI at GDP?
4. Bakit may mga
gawaing hindi kabilang
sa pagsukat ng GNI at
GDP.
G. Paglalapat ng
aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Punan ng angkop na
pahayag ang
pangungusap sa ibaba
Mahalaga na masukat ang
economic performance ng
isang bansa sapagkat
__________________________
__________________________
__________________________
Punan ng angkop na
pahayag ang
pangungusap sa ibaba
Mahalaga na masukat
ang economic
performance ng isang
bansa sapagkat
________________________
________________________
________________________
Para sa iyo, bakit
mahalaga na masukat ang
pambansang ekonomiya
ng isang bansa?
Nararapat ba talaga na
sukatin ang ekonomiya ng
bansa?
Para sa iyo, bakit
mahalaga na masukat
ang pambansang
ekonomiya ng isang
bansa? Nararapat ba
talaga na sukatin ang
ekonomiya ng bansa?
H. Paglalahat ng
aralin
Ano ang kahalagahan ng
pagsukat ng GNI at GDP
sa kakayahan ng isang
ekonomiya?
Ano ang kahalagahan ng
pagsukat ng GNI at GDP
sa kakayahan ng isang
ekonomiya?
Bakit mahalaga na
masukat ang pambansang
kita ng bansa?
Bakit mahalaga na
masukat ang
pambansang kita ng
bansa?
I. Pagtataya ng aralin
Pagwawasto ng mga
natapos na
pagsusulit.
Panuto: Punan ng angkop
na sagot ang bawat
patlang.
1. Ang kakayahan ng
isang bansa sa paglikha
ng produkto at serbisyo ay
sinusukat ng __________
( Gross National Product )
2. Ang ______________ ay
isang panukat sa
ekonomiya kung saan ito
ay kumakatawan sa
kontribusyon ng
mamamayang Pilipino sa
kabuuang kalakal at
serbisyo ng Pilipinas sa
loob ng isang taon?
( Gross National Income )
3. Kung ang GNP ay
sumusukat sa kabuuang
produksiyon na nagawa
ng isang bansa sa loob ng
isang taon, ang GDP
naman ay
___________________.
4. Sa paghahambing ng
_______________________ sa
loob ng isang taon,
masusubaybayan natin
ang direksiyon na
tinatahak ng ating
ekonomiya at malalaman
kung may nagaganap na
pag-unlad o pagbaba sa
kabuuang produksiyon ng
bansa. (pambansang kita )
5. Ang ________________ay
sinusukat gamit ang
Panuto: Punan ng
angkop na sagot ang
bawat patlang.
1. Ang kakayahan ng
isang bansa sa paglikha
ng produkto at serbisyo
ay sinusukat ng
__________
( Gross National Product
)
2. Ang ______________ ay
isang panukat sa
ekonomiya kung saan ito
ay kumakatawan sa
kontribusyon ng
mamamayang Pilipino sa
kabuuang kalakal at
serbisyo ng Pilipinas sa
loob ng isang taon?
( Gross National Income )
3. Kung ang GNP ay
sumusukat sa kabuuang
produksiyon na nagawa
ng isang bansa sa loob
ng isang taon, ang GDP
naman ay
___________________.
4. Sa paghahambing ng
_______________________
sa loob ng isang taon,
masusubaybayan natin
ang direksiyon na
tinatahak ng ating
ekonomiya at malalaman
kung may nagaganap na
pag-unlad o pagbaba sa
kabuuang produksiyon
ng bansa. (pambansang
kita )
Panuto: Isulat sa
sagutang papel ang
pinakawastong sagot .
1. May mga pamamaraan
na ginagamit sa pagtutuos
upang malaman ang
pambansang kita GNP.
Aling pamamaraan ang
hindi nito ginagamit?
A. pamamaraan batay sa
gastos
B. pamamaraan batay sa
kita ng salik ng
produksyon
C. pamamaraan batay sa
suplay at demand
D. pagpasok ng mga
dayuhan
2 . Ang Pamamaraan ng
Gastusin ay isang uri ng
panukat ng pambansang
kita kung saan sinusukat
ang karagdagang halaga
ng produksiyon ng bawat
sektor ng ekonomiya tulad
ngagrikultura,pangingisda
at panggugubat,
industriya at paglilingkod.
3. Ang Gastusin Personal
ay tumutukoy sa gastusin
na kinapapalooban ng
gastos sa pagkain, damit,
paglilibang, serbisyo ng
manggugupit at iba pa.
4. Ang Depresasyon ay
tumutukoy sa pagbaba ng
halaga ng yamang pisikal
bunga ng pagkaluma
bunga ng tuloy – tuloy na
Panuto: Isulat sa
sagutang papel ang
pinakawastong sagot .
1. May mga
pamamaraan na
ginagamit sa
pagtutuos upang
malaman ang
pambansang kita
GNP. Aling
pamamaraan ang
hindi nito ginagamit?
A. pamamaraan batay
sa gastos
B. pamamaraan batay
sa kita ng salik ng
produksyon
C. pamamaraan batay
sa suplay at demand
D. pagpasok ng mga
dayuhan
2 . Ang Pamamaraan
ng Gastusin ay isang
uri ng panukat ng
pambansang kita
kung saan sinusukat
ang karagdagang
halaga ng
produksiyon ng bawat
sektor ng ekonomiya
tulad
ngagrikultura,panging
isda at panggugubat,
industriya at
paglilingkod.
3. Ang Gastusin
Personal ay
tumutukoy sa
gastusin na
kinapapalooban ng
salapi ng isang bansa.
(GNI)
5. Ang
________________ay
sinusukat gamit ang
salapi ng isang bansa.
(GNI)
paggamit paglipas ng
panahon .
5. Ang gastusin sa
panlabas na sektor ay
makukuha sa
pamamagitan ng
pagbabawas ng inaangkat
sa iniluluwas . Tama o
Mali ( Mali )
gastos sa pagkain,
damit, paglilibang,
serbisyo ng
manggugupit at iba
pa.
4. Ang Depresasyon
ay tumutukoy sa
pagbaba ng halaga ng
yamang pisikal bunga
ng pagkaluma bunga
ng tuloy – tuloy na
paggamit paglipas ng
panahon .
5. Ang gastusin sa
panlabas na sektor ay
makukuha sa
pamamagitan ng
pagbabawas ng
inaangkat sa
iniluluwas . Tama o
Mali ( Mali )
J. Karagdagang
Gawain para sa
Takdang-
aralin at
Remediation
Gumawa ng isang fact
storming web na
nagpapakita ng iba’t ibang
paraan ng pagsukat ng
Gross National Income
(GNI)
Gumawa ng isang fact
storming web na
nagpapakita ng iba’t
ibang paraan ng
pagsukat ng Gross
National Income (GNI)
Gumawa ng isang klaster
na nagpapakita ng mga
limitasyon at kahalagahan
ng Pambansang Kita .
Gumawa ng isang
klaster na
nagpapakita ng mga
limitasyon at
kahalagahan ng
Pambansang Kita .
D. MGA TALA
E. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral
na nakakuha ng
80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral
na nangangailangan
ng iba pang Gawain
para sa remedation
C. Nakatulong ba ang
remedial?
D. Bilang ng mga mag-
aaral na
magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga
estratehiyang
pagtuturo na
nakatulong ng
lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang
aking naranasan na
solusyon na tulong
ng aking
punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang
panturo ang aking
nadibuho nan ais
kong ibahagi sa mga
kapwa guro?
Inihanda ni: Binigyang-pansin ni: Pinagtibay ni:
JOHN ALREI D. MEA ALMA G. MARQUEZ JOE I. TITULAR
Guro I, AP Ulongguro III, AP Punongguro IV
1 sur 11

Recommandé

Aralin 3 - Kagustuhan at Pangangailangan par
Aralin 3 - Kagustuhan at PangangailanganAralin 3 - Kagustuhan at Pangangailangan
Aralin 3 - Kagustuhan at PangangailanganPATRONAGE OF MARY DEVELOPMENT SCHOOL (PMDS)
5.7K vues24 diapositives
Modyul araling anlipunan 9 aralin 3 pangangailangan at kagustuhan par
Modyul araling anlipunan 9 aralin 3 pangangailangan at kagustuhanModyul araling anlipunan 9 aralin 3 pangangailangan at kagustuhan
Modyul araling anlipunan 9 aralin 3 pangangailangan at kagustuhanMartha Deliquiña
2K vues4 diapositives
Module 6 session 1 par
Module 6 session 1Module 6 session 1
Module 6 session 1andrelyn diaz
1.2K vues4 diapositives
Modyul 4 produksyon proseso ng pagsasama-sama par
Modyul 4  produksyon proseso ng pagsasama-samaModyul 4  produksyon proseso ng pagsasama-sama
Modyul 4 produksyon proseso ng pagsasama-sama南 睿
87.9K vues44 diapositives
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan) par
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)Maria Jiwani Laña
58.9K vues19 diapositives
Industriya par
IndustriyaIndustriya
Industriyadanie tolentino
5.2K vues2 diapositives

Contenu connexe

Tendances

MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo par
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoMELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoRivera Arnel
9.9K vues26 diapositives
Aralin 6 - Produksyon par
Aralin 6 - ProduksyonAralin 6 - Produksyon
Aralin 6 - ProduksyonJaja Manalaysay-Cruz
16.1K vues20 diapositives
Aralin 5 - Pagkonsumo (Ekonomiks 9) par
Aralin 5 - Pagkonsumo (Ekonomiks 9)Aralin 5 - Pagkonsumo (Ekonomiks 9)
Aralin 5 - Pagkonsumo (Ekonomiks 9)Jayson Merza
1.4K vues23 diapositives
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay par
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEdna Azarcon
51K vues29 diapositives
Aralin 3 Pagkalahatang Kita Pagkonsumo at Pag-iipon par
Aralin 3 Pagkalahatang Kita Pagkonsumo at Pag-iiponAralin 3 Pagkalahatang Kita Pagkonsumo at Pag-iipon
Aralin 3 Pagkalahatang Kita Pagkonsumo at Pag-iiponedmond84
4K vues20 diapositives
Produksiyon par
ProduksiyonProduksiyon
Produksiyonjeffrey lubay
7.9K vues71 diapositives

Tendances(20)

MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo par Rivera Arnel
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoMELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
Rivera Arnel9.9K vues
Aralin 5 - Pagkonsumo (Ekonomiks 9) par Jayson Merza
Aralin 5 - Pagkonsumo (Ekonomiks 9)Aralin 5 - Pagkonsumo (Ekonomiks 9)
Aralin 5 - Pagkonsumo (Ekonomiks 9)
Jayson Merza1.4K vues
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay par Edna Azarcon
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Edna Azarcon51K vues
Aralin 3 Pagkalahatang Kita Pagkonsumo at Pag-iipon par edmond84
Aralin 3 Pagkalahatang Kita Pagkonsumo at Pag-iiponAralin 3 Pagkalahatang Kita Pagkonsumo at Pag-iipon
Aralin 3 Pagkalahatang Kita Pagkonsumo at Pag-iipon
edmond844K vues
Aralin 2 Price Elasticity ng Demand par edmond84
Aralin 2 Price Elasticity ng DemandAralin 2 Price Elasticity ng Demand
Aralin 2 Price Elasticity ng Demand
edmond849.1K vues
Aralin 6 produksyon par edmond84
Aralin 6 produksyonAralin 6 produksyon
Aralin 6 produksyon
edmond84558 vues
PAGKONSUMO (ARALIN 5) par John Labrador
PAGKONSUMO (ARALIN 5)PAGKONSUMO (ARALIN 5)
PAGKONSUMO (ARALIN 5)
John Labrador151.2K vues
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKS par Jaime Hermocilla
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKSSTRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKS
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKS
Jaime Hermocilla15K vues
Mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo par vhiemejia031095
Mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumoMga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo
Mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo
vhiemejia03109561.6K vues
Pangangailangan at kagustuhan par jeffrey lubay
Pangangailangan at kagustuhanPangangailangan at kagustuhan
Pangangailangan at kagustuhan
jeffrey lubay18.9K vues
Pangangailangan at kagustuhan par MaRvz Nismal
Pangangailangan at kagustuhanPangangailangan at kagustuhan
Pangangailangan at kagustuhan
MaRvz Nismal101.1K vues
Kagustuhan-at-Pangangailangan.pptx par Quennie11
Kagustuhan-at-Pangangailangan.pptxKagustuhan-at-Pangangailangan.pptx
Kagustuhan-at-Pangangailangan.pptx
Quennie111.1K vues
Aralin Panlipunan 8 - Ang demand ng mga mamimili par Charles Banaag
Aralin Panlipunan 8 - Ang demand ng mga mamimiliAralin Panlipunan 8 - Ang demand ng mga mamimili
Aralin Panlipunan 8 - Ang demand ng mga mamimili
Charles Banaag4.5K vues
aralin 1 ang kahulagan at Kahalagahan ng pag-aaral ng ekonomiks par edmond84
aralin 1 ang kahulagan at Kahalagahan ng pag-aaral ng ekonomiksaralin 1 ang kahulagan at Kahalagahan ng pag-aaral ng ekonomiks
aralin 1 ang kahulagan at Kahalagahan ng pag-aaral ng ekonomiks
edmond841.5K vues

Similaire à Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx

AP 9 & 10 Com. 9-14.docx par
AP 9 & 10 Com. 9-14.docxAP 9 & 10 Com. 9-14.docx
AP 9 & 10 Com. 9-14.docxfaderogmarkvincent
17 vues10 diapositives
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal par
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalGlenn Rivera
1.2K vues9 diapositives
DLL-2022-2023.docx par
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxMelodyJaneNavarrete2
188 vues7 diapositives
DLL_EPP 4_Q4_W6.docx par
DLL_EPP 4_Q4_W6.docxDLL_EPP 4_Q4_W6.docx
DLL_EPP 4_Q4_W6.docxCHRISTINESALVIA2
2 vues4 diapositives
Grade 4 DLL EPP-ICT 4 Q1 Week 7.docx par
Grade 4 DLL EPP-ICT 4 Q1 Week 7.docxGrade 4 DLL EPP-ICT 4 Q1 Week 7.docx
Grade 4 DLL EPP-ICT 4 Q1 Week 7.docxssuserc777cf
36 vues3 diapositives
DLL_ESP 4_Q1_W5.docx par
DLL_ESP 4_Q1_W5.docxDLL_ESP 4_Q1_W5.docx
DLL_ESP 4_Q1_W5.docxRoquesaManglicmot1
11 vues3 diapositives

Similaire à Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx(20)

DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal par Glenn Rivera
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
Glenn Rivera1.2K vues
Grade 4 DLL EPP-ICT 4 Q1 Week 7.docx par ssuserc777cf
Grade 4 DLL EPP-ICT 4 Q1 Week 7.docxGrade 4 DLL EPP-ICT 4 Q1 Week 7.docx
Grade 4 DLL EPP-ICT 4 Q1 Week 7.docx
ssuserc777cf36 vues
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9 june 26 to 30 par DIEGO Pomarca
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9  june 26 to 30Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9  june 26 to 30
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9 june 26 to 30
DIEGO Pomarca4.5K vues
DLL Grade 9 1st Grading (1).docx par PantzPastor
DLL Grade 9 1st Grading (1).docxDLL Grade 9 1st Grading (1).docx
DLL Grade 9 1st Grading (1).docx
PantzPastor9 vues
Dll araling panlipunan 4 q2_w4 par FLAMINGO23
Dll araling panlipunan 4 q2_w4Dll araling panlipunan 4 q2_w4
Dll araling panlipunan 4 q2_w4
FLAMINGO231.3K vues
FINAL-DEMO-ENGLISH-GRADE-5 English.docx par ReysieJayRamos
FINAL-DEMO-ENGLISH-GRADE-5 English.docxFINAL-DEMO-ENGLISH-GRADE-5 English.docx
FINAL-DEMO-ENGLISH-GRADE-5 English.docx
ReysieJayRamos130 vues

Dernier

ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN par
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN JowelCastro
36 vues29 diapositives
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx par
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxJanetteSJTemplo
22 vues27 diapositives
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptx par
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxSinaunang kabihasnan sa asya.pptx
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxJERAMEEL LEGALIG
67 vues40 diapositives
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini... par
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...CarmenTTamac
25 vues3 diapositives
Balagtasan.docx par
Balagtasan.docxBalagtasan.docx
Balagtasan.docxGemmaAbrogarTeraza
12 vues4 diapositives
Araling Panlipunan 6.docx par
Araling Panlipunan 6.docxAraling Panlipunan 6.docx
Araling Panlipunan 6.docxGemmaAbrogarTeraza
14 vues7 diapositives

Dernier(10)

ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN par JowelCastro
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
JowelCastro36 vues
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini... par CarmenTTamac
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
CarmenTTamac25 vues
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P... par TiollyPeaflor
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...
TiollyPeaflor9 vues
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx par JanetteSJTemplo
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
JanetteSJTemplo42 vues
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx par JanetteSJTemplo
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
JanetteSJTemplo43 vues
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf par EliseoFerolino
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf

Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx

 • 1. Paaralan LIPA CITY NATIONAL HIGH SCHOOL Antas Siyam Guro JOHN ALREI D. MEA Asignatura Araling Panlipunan Araw ng pagtuturo February 27-March 3, 2023 Markahan Ikatlo DAILY LESSON LOG Araw LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES Oras at Seksyon NICKEL (1:25-2:25) NICKEL (1:25-2:25) NICKEL (1:25-2:25) I. Layunin A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mag-aaral ay naipamamalas ng mag- aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa. B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay nakapagmumungkahi ng mga pamamaraan kung paanong ang pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay nakapagpapabuti sa pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. C. Pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto Nasusuri ang pambansang produkto (Gross National Product- Gross Domestic Product) bilang panukat ng kakayahan ng isang ekonomiya. AP9MAKIIIb- 4 D. Kasanayan sa pagkatuto Nasusukat ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsasagot ng pagsusulit batay sa natutunan sa mga aralin. Naipaliliwanag ang kahulugan ng Gross National Product (GNI) at Gross Domestic Product Naihahambing ang Gross National Product (GNI) at Gross Domestic Product bilang panukat ng kakayahan ng isang ekonomiya Naipaliliwanag ang kahulugan ng Gross National Product (GNI) at Gross Domestic Product Naihahambing ang Gross National Product (GNI) at Gross Domestic Product bilang panukat ng kakayahan ng isang ekonomiya Nakikilala ang mga pamamaraan sa pagsukat ng pambansang produkto Nakikilala ang mga pamamaraan sa pagsukat ng pambansang produkto A. NILALAMAN PAGSUSULIT PAMBANSANG KITA PAMBANSANG KITA MGA PAMAMARAAN SA PAGSUKAT NG PAMBANSANG PRODUKTO MGA PAMAMARAAN SA PAGSUKAT NG PAMBANSANG PRODUKTO B. KAGAMITANG PANTURO Laptop, chalk, smart TV, visual aids, activity sheets, powerpoint A. Sanggunian 1.Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Teacher's Guide pp. 162-169 Ekonomiks: Teacher's Guide pp. 162-169 Ekonomiks: Teacher's Guide pp. 162-169 Ekonomiks: Teacher's Guide pp. 162-169 Ekonomiks: Teacher's Guide pp. 162-169 2.Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag- aaral Ekonomiks , Deped Modyul para sa Mag- aaral , ph. 231-232 DepEdModyul para sa Mag-aaral , ph. 243-247 DepEdModyul para sa Mag-aaral , ph. 243-247 DepEdModyul para sa Mag-aaral , ph. 243-247 DepEdModyul para sa Mag-aaral , ph. 243- 247
 • 2. 3.Mga Pahina sa Teksbuk Ekonomiks , Deped Modyul para sa Mag- aaral , ph. 228-230 DepEdModyul para sa Mag-aaral , ph. 243-247 DepEdModyul para sa Mag-aaral , ph. 243-247 DepEdModyul para sa Mag-aaral , ph. 243-247 DepEdModyul para sa Mag-aaral , ph. 243- 247 4.Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website www.wikipedia.com www.slideshare.com www.youtube.com www.wikipedia.com www.slideshare.com www.youtube.com www.wikipedia.com www.slideshare.com www.youtube.com www.wikipedia.com www.slideshare.com www.youtube.com www.wikipedia.com www.slideshare.com www.youtube.com B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO C. Pamamaraan BAGWIS Balitaan Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa napapanahong pangyayari sa loob at labas ng bansa na may kaugnayan sa paksa. Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa napapanahong pangyayari sa loob at labas ng bansa na may kaugnayan sa paksa. Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa napapanahong pangyayari sa loob at labas ng bansa na may kaugnayan sa paksa. Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa napapanahong pangyayari sa loob at labas ng bansa na may kaugnayan sa paksa. Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa napapanahong pangyayari sa loob at labas ng bansa na may kaugnayan sa paksa. A. Balik-aral Pagkakaroon ng balik-aral tungkol sa paikot na daloy ng ekonomiya at iba’t ibang modelo ng pambansang ekonomiya. Pagkakaroon ng balik-aral tungkol sa iba’t ibang modelo ng pambansang ekonomiya. Pagkakaroon ng balik- aral tungkol sa iba’t ibang modelo ng pambansang ekonomiya. Pagkakaroon ng balik-aral tungkol sa kahulugan ng Pambansang kita. Pagkakaroon ng balik- aral tungkol sa kahulugan ng Pambansang kita. B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Nasasagutan ng mga mag-aaral ng maayos ang pagsusulit batay sa pagbibigay ng mga panuto sa pagsasagot ng pagsusulit. Suriing mabuti ang mga larawan at pagkatapos ay ibigay ang nahulaang sagot mula sa larawan. Suriing mabuti ang mga larawan at pagkatapos ay ibigay ang nahulaang sagot mula sa larawan. Ipapakita ng guro sa mga mag-aaral ang iba’t ibang larawan na may kaugnayan sa pagsukat ng pambansang kita. Tatawag siya ng 4 na mag-aaral at bawat isa ay pipili ng larawan na nais ipaliwanag o bigyan ng pahayag. Ipapakita ng guro sa mga mag-aaral ang iba’t ibang larawan na may kaugnayan sa pagsukat ng pambansang kita. Tatawag siya ng 4 na mag-aaral at bawat isa ay pipili ng larawan na nais ipaliwanag o bigyan ng pahayag.
 • 3. Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang tinutukoy sa mga larawan? Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang tinutukoy sa mga larawan? Pamprosesong tanong: 1. Ano ang ipinahihiwatig ng nasa larawan? Ipaliwanag. Pamprosesong tanong: 1. Ano ang ipinahihiwatig ng nasa larawan? Ipaliwanag. C. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Suriin ang larawan na makikita sa Powerpoint. Gamit ang iba’t ibang estratehiya, ipaliwanag ang interpretasyon sa larawan. Suriin ang larawan na makikita sa Powerpoint. Gamit ang iba’t ibang estratehiya, ipaliwanag ang interpretasyon sa larawan. Pagsasagawa ng isang pangkatang gawain na nauugnay sa iba’t ibang paraan ng pagsukat sa pambansang kita. Papangkatin ng guro sa limang pangkat ang mga mag-aaral. Maglalaan ang guro ng 15 minuto upang magsagawa ang mga mag- aaral ng iba’t ibang paraan ng pag-uulat sa mga paksang ibibigay ng guro sa kanila. (graphic organizer, concept map, venn diagram, data retrieval chart, klaster, news casting, tableu, reporting , game show, atbp. ) Pagsasagawa ng isang pangkatang gawain na nauugnay sa iba’t ibang paraan ng pagsukat sa pambansang kita. Papangkatin ng guro sa limang pangkat ang mga mag-aaral. Maglalaan ang guro ng 15 minuto upang magsagawa ang mga mag-aaral ng iba’t ibang paraan ng pag- uulat sa mga paksang ibibigay ng guro sa kanila. (graphic organizer, concept map, venn diagram, data retrieval chart,
 • 4. Mga Paksang pagtatalakayan ng bawat pangkat 1. Paraan ng pagsukat ng Pambansang kita batay sa paggasta 2. Pagsukat paraan ng batay s pinagmulang industriya 3.Paraan ng pagsukat batay sa kita 4. Current at Nominal Gross National Income 5. Real at Constant Price Gross National Income klaster, news casting, tableu, reporting , game show, atbp. ) Mga Paksang pagtatalakayan ng bawat pangkat 1. Paraan ng pagsukat ng Pambansang kita batay sa paggasta 2. Pagsukat paraan ng batay s pinagmulang industriya 3.Paraan ng pagsukat batay sa kita 4. Current at Nominal Gross National Income 5. Real at Constant Price Gross National Income D. Pagtalakay ng Bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan # 1 Suriin ang ipinapahiwatig ng larawan. Matapos suriin, ipaliwanag ito ayon sa pagkakaunawa. Pamprosesong Tanong: 1. Ano kaya ang ipinahihiwatig ng larawan? 2. Ano ang naging batayan mo sa Suriin ang ipinapahiwatig ng larawan. Matapos suriin, ipaliwanag ito ayon sa pagkakaunawa. Pamprosesong Tanong: 4. Ano kaya ang ipinahihiwatig ng larawan? Gamit muli ang mga larawan na makikita sa power point , sasagutin ng mga mag-aaral ang pamprosesong katanungan . Pamprosesong Tanong: 1. Sa inyong palagay, ano kaya ang nais ipahiwatig ng mga larawan? 2. Ito kaya ay nararanasan o nakikita sa ating pambansang ekonomiya? Ipaliwanag ang kasagutan? Gamit muli ang mga larawan na makikita sa power point , sasagutin ng mga mag-aaral ang pamprosesong katanungan . Pamprosesong Tanong: 1. Sa inyong palagay, ano kaya ang nais ipahiwatig ng mga larawan? 2. Ito kaya ay nararanasan o nakikita sa ating pambansang
 • 5. pagkompleto ng pangungusap? 3. Sa iyong palagay, ano ang mga ginagamit na panukat upang matukoy ang kalagayan ng ekonomiya? 5. Ano ang naging batayan mo sa pagkompleto ng pangungusap? 6. Sa iyong palagay, ano ang mga ginagamit na panukat upang matukoy ang kalagayan ng ekonomiya? 3. Paano sinusukat ang pambansang kita kapag ang paraan ginamit ay ang paraan batay sa paggasta? kung ang paraang ginamit ay batay sa pinagmulang industriya at kung ang batayan ay kita? 4. Ano ang pagkakaiba ng nominal GNP sa real o constant GNP? Paano ito sinusukat? ekonomiya? Ipaliwanag ang kasagutan? 3. Paano sinusukat ang pambansang kita kapag ang paraan ginamit ay ang paraan batay sa paggasta? kung ang paraang ginamit ay batay sa pinagmulang industriya at kung ang batayan ay kita? 4. Ano ang pagkakaiba ng nominal GNP sa real o constant GNP? Paano ito sinusukat? E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong karanasan # 2 Pawang Katotohanan Lamang May tatlong pahayag na nasa ibaba tungkol sa paksa. Isa sa mga pahayag na ito ay walang katotohanan. Magsagawa ng brainstorming ang bawat pangkat upang malaman kung alin sa mga pahayag ang may katotohanan at walang katotohanan.Bawat isa ay magbabahagi ng kaniyang nalalaman upang makabuo ng mga kolektibong pagsang-ayon ang buong pangkat. Iuulat ng tagapagsalita ang nabuong kasagutan. Pawang Katotohanan Lamang May tatlong pahayag na nasa ibaba tungkol sa paksa. Isa sa mga pahayag na ito ay walang katotohanan. Magsagawa ng brainstorming ang bawat pangkat upang malaman kung alin sa mga pahayag ang may katotohanan at walang katotohanan.Bawat isa ay magbabahagi ng kaniyang nalalaman upang makabuo ng mga kolektibong pagsang- ayon ang buong pangkat. Iuulat ng Gumawa ng isang maikling tula na binubuo ng 2 hanggang 3 taludtod na nagpapakita ng paghanga at pagmamalaki sa pambansang ekonomiya ng ating bansa. Pagtuunan pansin din sa paggawa ng tula ang ekonomiya ng inyong lokal na komunidad. Ang bawat mag-aaral ay malayang makagagawa ng sariling pamagat. Gumawa ng isang maikling tula na binubuo ng 2 hanggang 3 taludtod na nagpapakita ng paghanga at pagmamalaki sa pambansang ekonomiya ng ating bansa. Pagtuunan pansin din sa paggawa ng tula ang ekonomiya ng inyong lokal na komunidad. Ang bawat mag-aaral ay malayang makagagawa ng sariling pamagat.
 • 6. 1. Ginagamit ang Gross National Income at Gross Domestic Product upang masukat ang economic performance ng isang ekonomiya 2. Tanging halaga ng mga tapos na produkto lamang ang isinasama sa pagkukuwenta ng Gross National Income 3. Ang halaga ng mga nabuong produkto ng mga dayuhang nagtatrabaho sa loob ng Pilipinas ay hindi ibinibilang sa pagkukuwenta ng GrossNational Income ng bansang kanilang pinanggalingan tagapagsalita ang nabuong kasagutan. 1. Ginagamit ang Gross National Income at Gross Domestic Product upang masukat ang economic performance ng isang ekonomiya 2. Tanging halaga ng mga tapos na produkto lamang ang isinasama sa pagkukuwenta ng Gross National Income 3. Ang halaga ng mga nabuong produkto ng mga dayuhang nagtatrabaho sa loob ng Pilipinas ay hindi ibinibilang sa pagkukuwenta ng GrossNational Income ng bansang kanilang pinanggalingan
 • 7. F. Paglinang sa kabihasaan Pagsasagawa ng isang pangkatang gawain na nauugnay sa kahalagahan ng pagsukat sa pambansang kita. Papangkatin ng guro sa limang pangkat ang mga mag-aaral. At pagkatapos ay magkakaroon ng isang malayang talakayan upang masagot at maisagawa ang mga mungkahing gawain ng guro. Pangkat I. Ipaliwanag sa pamamagitan ng paggamit ng isang graphic organizer ang iba’t ibang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita. Pangkat 2. Sa pamamagitan ng isang Klaster, talakayin ang konsepto ng Gross National Income. Pangkat 3. Gumawa ng isang venn diagram na nagpapakita ng pagkakaiba ng GNI at GDP Pangkat 4. Gumawa ng isang tula na nagpapahayag ng kahalagahan ng GNI at GDP Pangkat Pagsasagawa ng isang pangkatang gawain na nauugnay sa kahalagahan ng pagsukat sa pambansang kita. Papangkatin ng guro sa limang pangkat ang mga mag-aaral. At pagkatapos ay magkakaroon ng isang malayang talakayan upang masagot at maisagawa ang mga mungkahing gawain ng guro. Pangkat I. Ipaliwanag sa pamamagitan ng paggamit ng isang graphic organizer ang iba’t ibang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita. Pangkat 2. Sa pamamagitan ng isang Klaster, talakayin ang konsepto ng Gross National Income. Pangkat 3. Gumawa ng isang venn diagram na nagpapakita ng pagkakaiba ng GNI at GDP Pangkat 4. Gumawa ng isang tula na nagpapahayag ng Gamit ang graphic organizer, ibigay ang iba’t ibang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita, Gamit ang graphic organizer, ibigay ang iba’t ibang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita,
 • 8. 5. Gumawa ng isang slogan na may kaugnayan sa pambansang kita. Mga Pamprosesong tanong: 1. Batay sa isinagawang pangkatang gawain , bakit mahalaga na masukat ang pambansang kita? 2. Ano ang Gross National Income? Paaano isinasagawa ang pagsukat ng GNI? 3. Ano ang pagkakaiba ng GNI at GDP? 4. Bakit may mga gawaing hindi kabilang sa pagsukat ng GNI at GDP. kahalagahan ng GNI at GDP Pangkat 5. Gumawa ng isang slogan na may kaugnayan sa pambansang kita. Mga Pamprosesong tanong: 1. Batay sa isinagawang pangkatang gawain , bakit mahalaga na masukat ang pambansang kita? 2. Ano ang Gross National Income? Paaano isinasagawa ang pagsukat ng GNI? 3. Ano ang pagkakaiba ng GNI at GDP? 4. Bakit may mga gawaing hindi kabilang sa pagsukat ng GNI at GDP. G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Punan ng angkop na pahayag ang pangungusap sa ibaba Mahalaga na masukat ang economic performance ng isang bansa sapagkat __________________________ __________________________ __________________________ Punan ng angkop na pahayag ang pangungusap sa ibaba Mahalaga na masukat ang economic performance ng isang bansa sapagkat ________________________ ________________________ ________________________ Para sa iyo, bakit mahalaga na masukat ang pambansang ekonomiya ng isang bansa? Nararapat ba talaga na sukatin ang ekonomiya ng bansa? Para sa iyo, bakit mahalaga na masukat ang pambansang ekonomiya ng isang bansa? Nararapat ba talaga na sukatin ang ekonomiya ng bansa? H. Paglalahat ng aralin Ano ang kahalagahan ng pagsukat ng GNI at GDP sa kakayahan ng isang ekonomiya? Ano ang kahalagahan ng pagsukat ng GNI at GDP sa kakayahan ng isang ekonomiya? Bakit mahalaga na masukat ang pambansang kita ng bansa? Bakit mahalaga na masukat ang pambansang kita ng bansa?
 • 9. I. Pagtataya ng aralin Pagwawasto ng mga natapos na pagsusulit. Panuto: Punan ng angkop na sagot ang bawat patlang. 1. Ang kakayahan ng isang bansa sa paglikha ng produkto at serbisyo ay sinusukat ng __________ ( Gross National Product ) 2. Ang ______________ ay isang panukat sa ekonomiya kung saan ito ay kumakatawan sa kontribusyon ng mamamayang Pilipino sa kabuuang kalakal at serbisyo ng Pilipinas sa loob ng isang taon? ( Gross National Income ) 3. Kung ang GNP ay sumusukat sa kabuuang produksiyon na nagawa ng isang bansa sa loob ng isang taon, ang GDP naman ay ___________________. 4. Sa paghahambing ng _______________________ sa loob ng isang taon, masusubaybayan natin ang direksiyon na tinatahak ng ating ekonomiya at malalaman kung may nagaganap na pag-unlad o pagbaba sa kabuuang produksiyon ng bansa. (pambansang kita ) 5. Ang ________________ay sinusukat gamit ang Panuto: Punan ng angkop na sagot ang bawat patlang. 1. Ang kakayahan ng isang bansa sa paglikha ng produkto at serbisyo ay sinusukat ng __________ ( Gross National Product ) 2. Ang ______________ ay isang panukat sa ekonomiya kung saan ito ay kumakatawan sa kontribusyon ng mamamayang Pilipino sa kabuuang kalakal at serbisyo ng Pilipinas sa loob ng isang taon? ( Gross National Income ) 3. Kung ang GNP ay sumusukat sa kabuuang produksiyon na nagawa ng isang bansa sa loob ng isang taon, ang GDP naman ay ___________________. 4. Sa paghahambing ng _______________________ sa loob ng isang taon, masusubaybayan natin ang direksiyon na tinatahak ng ating ekonomiya at malalaman kung may nagaganap na pag-unlad o pagbaba sa kabuuang produksiyon ng bansa. (pambansang kita ) Panuto: Isulat sa sagutang papel ang pinakawastong sagot . 1. May mga pamamaraan na ginagamit sa pagtutuos upang malaman ang pambansang kita GNP. Aling pamamaraan ang hindi nito ginagamit? A. pamamaraan batay sa gastos B. pamamaraan batay sa kita ng salik ng produksyon C. pamamaraan batay sa suplay at demand D. pagpasok ng mga dayuhan 2 . Ang Pamamaraan ng Gastusin ay isang uri ng panukat ng pambansang kita kung saan sinusukat ang karagdagang halaga ng produksiyon ng bawat sektor ng ekonomiya tulad ngagrikultura,pangingisda at panggugubat, industriya at paglilingkod. 3. Ang Gastusin Personal ay tumutukoy sa gastusin na kinapapalooban ng gastos sa pagkain, damit, paglilibang, serbisyo ng manggugupit at iba pa. 4. Ang Depresasyon ay tumutukoy sa pagbaba ng halaga ng yamang pisikal bunga ng pagkaluma bunga ng tuloy – tuloy na Panuto: Isulat sa sagutang papel ang pinakawastong sagot . 1. May mga pamamaraan na ginagamit sa pagtutuos upang malaman ang pambansang kita GNP. Aling pamamaraan ang hindi nito ginagamit? A. pamamaraan batay sa gastos B. pamamaraan batay sa kita ng salik ng produksyon C. pamamaraan batay sa suplay at demand D. pagpasok ng mga dayuhan 2 . Ang Pamamaraan ng Gastusin ay isang uri ng panukat ng pambansang kita kung saan sinusukat ang karagdagang halaga ng produksiyon ng bawat sektor ng ekonomiya tulad ngagrikultura,panging isda at panggugubat, industriya at paglilingkod. 3. Ang Gastusin Personal ay tumutukoy sa gastusin na kinapapalooban ng
 • 10. salapi ng isang bansa. (GNI) 5. Ang ________________ay sinusukat gamit ang salapi ng isang bansa. (GNI) paggamit paglipas ng panahon . 5. Ang gastusin sa panlabas na sektor ay makukuha sa pamamagitan ng pagbabawas ng inaangkat sa iniluluwas . Tama o Mali ( Mali ) gastos sa pagkain, damit, paglilibang, serbisyo ng manggugupit at iba pa. 4. Ang Depresasyon ay tumutukoy sa pagbaba ng halaga ng yamang pisikal bunga ng pagkaluma bunga ng tuloy – tuloy na paggamit paglipas ng panahon . 5. Ang gastusin sa panlabas na sektor ay makukuha sa pamamagitan ng pagbabawas ng inaangkat sa iniluluwas . Tama o Mali ( Mali ) J. Karagdagang Gawain para sa Takdang- aralin at Remediation Gumawa ng isang fact storming web na nagpapakita ng iba’t ibang paraan ng pagsukat ng Gross National Income (GNI) Gumawa ng isang fact storming web na nagpapakita ng iba’t ibang paraan ng pagsukat ng Gross National Income (GNI) Gumawa ng isang klaster na nagpapakita ng mga limitasyon at kahalagahan ng Pambansang Kita . Gumawa ng isang klaster na nagpapakita ng mga limitasyon at kahalagahan ng Pambansang Kita . D. MGA TALA E. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remedation C. Nakatulong ba ang remedial?
 • 11. D. Bilang ng mga mag- aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho nan ais kong ibahagi sa mga kapwa guro? Inihanda ni: Binigyang-pansin ni: Pinagtibay ni: JOHN ALREI D. MEA ALMA G. MARQUEZ JOE I. TITULAR Guro I, AP Ulongguro III, AP Punongguro IV