Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Od zamestnania k povolaniu - autor Ján Košturiak

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Od zamestnania k povolaniu - autor Ján Košturiak

 1. 1. Od zamestnania k povolaniu Od zamestnania k povolaniu Ján Košturiak IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 2. 2. Od zamestnania k povolaniu Obsah  Zastavenie sa a sebapoznávanie  Od zamestnania k povolaniu  Hľadanie vlastnej cesty a vytváranie vlastnej práce IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 3. 3. Od zamestnania k povolaniu Zamestnanie Charakterizujte zamestnanie? Povolanie Charakterizujte povolanie? IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 4. 4. Od zamestnania k povolaniu Benedikt XVI, Encyklika Caritas in veritate: „Podnikanie má najskôr ľudský a aţ potom profesionálny . význam. Vpísané je do kaţdej práce, chápanej ako actus personae – osobná činnosť, pričom je dobré, aby sa kaţdému pracujúcemu ponúkla moţnosť vloţiť svoj prínos takým spôsobom, aby on sám mal povedomie, ţe pracuje na svojom.“ Podnikať neznamená primárne zarábať, ale tvoriť a vytvárať – nie pre seba, ale pre druhých, ktorí podnikanie uznajú tým, ţe si kúpia jeho výsledok. Podnikanie je poslanie, sluţba, sebarealizácia a naplnenie talentu, ktorý sme dostali. Často sa diskutuje o tom, či sú poctiví podnikatelia. Môţu byť podnikatelia nepoctiví, ak majú naplniť skutočný obsah tohto slova? Peniaze a bohatstvo, sú len vedľajšími produktmi podnikania. IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 5. 5. Od zamestnania k povolaniu Podnikateľ Tvorca, nie konzument alebo obeť Tvorca úţitku pre druhých Spravodlivý správca vecí na našej zemi Človek, ktorý hľadá vlastnú cestu, jej zmysel a rozvíja svoj talent  Človek, ktorý dokáţe viesť seba – integrita, disciplína, trpezlivosť, pracovitosť, sluţba druhým  Človek, ktorý vedie druhých príkladom a vytváraním podmienok pre ich rozvoj – “nosič vody”  …     IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 6. 6. Od zamestnania k povolaniu Tí, čo našli svoje povolanie IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 7. 7. Od zamestnania k povolaniu 2. Povolanie, podnikanie 1. Svet stratégia pochopenie stratégia pochopenie 3. Ja IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 8. 8. Od zamestnania k povolaniu Aký je svet okolo nás? IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 9. 9. Od zamestnania k povolaniu Na čo by sme sa mali pripraviť?      Záleţí na nás – porozumenie sebe a svetu okolo nás, proaktivita, konanie podľa princípov, sloboda Decentralizácia – rodina, komunita, autonómia, nezávislosť na centrálnych inštitúciách Spolupráca a vzájomná pomoc, sieťovanie sa, učenie sa, inovácie, podnikanie Kaţdý bude podnikateľ – so svojim talentom a ţivotom, budeme si prácu vytvárať sami, byť tvorcom svojho ţivota, objavovať svoju vlastnú cestu Hľadať vo svojom ţivote vyšší zmysel, ţiť viac pre druhých ako pre seba IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 10. 10. Od zamestnania k povolaniu 1. Neverte slepo lekárom. Počúvajte signály tela. Nemoci vám hlásia, ţe týmto spôsobom uţ ďalej ţiť nemôţete. Jan Hnízdil 2. Preberte zodpovednosť za vlastné zdravie. Nespoliehajte sa na zázraky medicíny. Reštart sa uţ nemusí podariť. 3. Ţiadna inštitúcia vám pokojnú starobu nezaistí. Starajte sa o svojich rodičov. Vychovávajte deti k tomu, aby sa starali o vás. 4. Nespoliehajte sa na peniaze. Udrţujte dobré vzťahy rodiny a priateľov. Majte radi nielen seba. 5. Skúste ţiť aspoň jeden deň bez elektrospotrebičov. Keď nastane kolaps, budete pripravení. 6. Nepočúvajte prejavy politikov. Šíria zdraviu nebezpečné negatívne emócie. Keď sa objavia na televíznej obrazovke, prepnite na prírodovedecký program. 7. Ochraňujte ţivotné prostredie ako sami seba. 8. Práca, ktorá prináša uspokojenie vám a prospech čo najväčšiemu počtu ľudí, je najzdravšia. 9. Zdravá strava sama o sebe nestačí. Nie menej dôleţité je kde, ako a s kým si jedlo vychutnáte. Občasný pôst vám len prospeje. 10. Športujte pre radosť. Nenaháňajte sa. Aj tak nič nedobehnete. IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 11. 11. Od zamestnania k povolaniu Kľúčové schopnosti          Progress - pokrok Determination - rozhodnosť Foresight - prezieravosť Compassion - súcit Perseverance - vytrvalosť Devotion - oddanosť Innovation - inovácia Courage - odvaha Bravery - statočnosť IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 12. 12. Od zamestnania k povolaniu Kľúčové schopnosti – Gary Hamel       Poslušnoť Usilovnosť Kompetencia Samostatnosť, iniciatíva Kreativita Vášeň IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 13. 13. Od zamestnania k povolaniu 1. Poznajme seba samého          Aký ste? Čo vás baví a nebaví, čo vás teší a trápi? Čo povaţujete za dobré a zlé? Aké sú vaše dobré a zlé stránky? Pripomeňte si situácie, kde ste sa cítili šťastný a spokojný a situácie, ktoré vám priniesli frustráciu a nepokoj. Čo sa vám darí a nedarí, čo naozaj chcete a nechcete? Čo povaţujete za správne a čo nie? Aký zmysel vám to prináša? Čím máte vyplnený svoj osobný a pracovný čas? Koľko času riešite veci, ktoré môţete zmeniť a koľko času sa zbytočne trápite nad tým, čo je mimo vášho vplyvu? Prevaţujú vo vašej mysli pozitívne alebo negatívne myšlienky? IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 14. 14. Od zamestnania k povolaniu Zdroje sebapoznania      Zastavenie a ticho – byť sám so sebou Spätné väzby – zákazníci, blízki ľudia, 360 Skutočné výsledky Pocity – spokojnosť, svedomie, zmysel, šťastie ... Čo o sebe viete? IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 15. 15. Od zamestnania k povolaniu Sadnite si na pokojné miesto, uvoľnite sa a predstavte si miesta, kde ste ţili a pracovali. Predstavte si budovy, okolie, ľudí a rôzne situácie, v ktorých ste sa vyskytli. Nechajte pokojne plynúť vaše predstavy. Popíšte situácie, v ktorých ste sa v ţivote cítili veľmi dobre a zle. IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 16. 16. Od zamestnania k povolaniu 2. Aktívne spolupracujme     Pochopenie druhého Dôvera, rešpekt, férovosť Spoločný cieľ Tretia alternatíva IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 17. 17. Od zamestnania k povolaniu Tretia alternatíva 1. Spýtajte sa na tretiu alternatívu. Ste ochotný vybrať si lepšie riešenie ako sú doposiaľ predloţené? 2. Definujte kritériá úspechu. Aké by malo byť riešenie, s ktorým budú všetci spokojní? Čo je úspech? Čo je výhry – výhra pre všetky strany? Čo je potrebné urobiť? 3. Vytvorte tretiu alternatívu. Navrhnite schémy, nápady, predstavy, postavte niektoré návrhy hore nohami, kreatívne vytvárajte nové nápady aţ kým nenájdete synergiu. 4. Dosiahnite synergiu – definujte a urobte všetky kroky potrebné na to, aby ste navrhnuté riešenie uviedli natrvalo do ţivota. IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 18. 18. Od zamestnania k povolaniu 3. Pracujme na sebe  Proaktivita  Začínanie od konca  Priority IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 19. 19. Od zamestnania k povolaniu 3. Pracujme na sebe Kaţdý nový deň je krásny. Chodíme do školy, aj keď sme uţ dávno prekročili študentský vek. Hneď ráno máme hodinu sebazaprenia a trpezlivosti. Kaţdé stretnutie s druhým človekom nás môţe obohatiť o niečo nové. Aj tí, ktorým sme nesympatickí a hľadajú na nás chyby, sa patrí poďakovať. Sú ako skener, ktorý odhaľuje nesprávne prvky v našom konaní. Poďakujme sa za tieto lekcie, keď večer bilancujeme svoje chyby a nezdary. Zajtra je zase nový deň, kde všetko môţeme zúţitkovať. Kaţdý deň nášho ţivota je škola s pestrým rozvrhom. Máme v ňom humanitné aj prírodovedné predmety, telocvik aj náboţenstvo. Záleţí iba na tom, či sme otvorení vyhodnocovať a prijímať, čo nám škola prináša. Kedy ste naposledy jedným dychom prečítali dobrú knihu? A kedy ste sa prekonali a urobili športový výkon, na ktorý ste hrdý? Kedy ste sedeli sami a v tichu len tak? Čo vám to ticho povedalo? Kedy ste sa naposledy tešili z krásnych chvíľ so svojimi blízkymi? IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 20. 20. Od zamestnania k povolaniu 3. Nájdime svoju vlastnú cestu     Zákazník Financie Inovácie Procesy IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 21. 21. Od zamestnania k povolaniu 1. Umenie byť sám sebou: Zdá sa, že dlhodobo vydržia len vzťahy s ľuďmi, ktorí veria, v to, čomu veríme aj my. Aby bolo zrejmé, čomu veríme, treba byť čitateľný a začať dostávať do súladu slová a činy. 2. Rodina a priatelia: Práca nemôže dlhodobo fungovať, keď sa nemáme možnosť oprieť o svojich najbližších. Preto sa treba na prvom mieste starať o svoje najbližšie vzťahy. Tomáš Hajzler 3. Téma: Treba si vybrať tému, ktorej sa budete profesijne venovať. Je nutné, aby to bolo niečo, „prečo nemôžete spať“. Čím viac to tak bude, tým viac energie vyvolá a tým skôr pritiahne ľudí. 4. 10 000 hodín: Ďalej je nutné začať sa venovať tomu, aby bol človek dobrý v tom, čo robí. Tí, ktorí dosiahli vo svojich oboroch skutočné majstrovstvo, majú za sebou minimálne 10 000 hodín skúseností. 5. Renomé: Vybrali sme si tému a začíname v nej byť dobrí. Ďalším krokom je dať o tom vedieť ostatným. Dobre honorovaná práca závisí hlavne na tom, ako nás vníma okolie. 6. Spoločenstvo: Čím autentickejšie komunikujeme s ľuďmi, ktorých naša téma zaujíma, tým skôr začne okolo nás vznikať spoločenstvo ľudí, ktoré sa zapája do našich projektov. 7. Produkt: Čo z toho, čo robíte, je pre ľudí tak užitočné, že vám za to chcú zaplatiť? V poslednom kroku treba dobre definovať, čo a za koľko predávate a začať predávať. IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 22. 22. Od zamestnania k povolaniu 4. Inovujme 1. Nájdite zákazníka, ktorý má problém alebo potrebu 2. Nájdite hodnotu, ktorú ocení 3. Vytvorte a doručte mu ju Nevyriešené problémy Zákazníci Technológie Príroda Dizajn, umenie Iné obory Trendy Okolie produktu/sluţ by Emócie IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 23. 23. Od zamestnania k povolaniu 5. Vytvárajme 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Od nápadu k prototypu Rýchle testovanie u zákazníka Keď to nefunguje, tak to oprav Uč sa na chybách druhých a neopakuj vlastné Vytvárajme súčasne produkty aj znalosti Trpezlivosť, vytrvalosť Detail Majstrovstvo IPA Slovakia, s.r.o. Žilina
 24. 24. Od zamestnania k povolaniu 6. Tešme sa zo ţivota • Pozitívna energia namiesto hnevu a nenávisti • Dôvera a viera • Láska a nádej • Odvaha namiesto strachu • Zdravie namiesto choroby IPA Slovakia, s.r.o. Žilina

×