-١-
-٢-
‫ا‬ ‫آ‬ ‫وا‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أر‬ ‫رئ‬ ‫ا‬ ‫ي‬
‫ا‬ ‫آ‬ ‫إذا‬‫آ‬ ‫ا‬Click bank.
‫أر‬ ‫آ‬‫أ‬‫آ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫رئ‬ ‫ا‬
‫ك‬ ‫أ‬‫ف‬ ...
-٣-
‫م‬‫ان‬ ‫ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫ا‬
‫ر‬
‫ا‬
1‫ت‬‫ا‬‫آ‬3
2‫آ‬‫ـ‬‫اك‬ ‫ـ‬ ‫ا‬‫ـ‬‫آ‬4
3‫آ‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬)(5
4‫آ‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬)...
-٤-
•.
•1998.
•)
.....(
•)Pay Pel(
•110.000100/.
•2.311.900.500.
49$.
.
7777‫آ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬:
<:.<:.
7777‫ا‬ ‫ه...
-٥-
•"50%
"
•
)25:%75(%.
•.
•
10.075$.
</http://clickbank.com
<"Sign Up".
<.
<sign up.
‫آ‬‫ـ‬‫اك‬ ‫ـ‬ ‫ا‬‫ـ‬‫آ‬
‫ول‬ ‫ا‬ ‫...
-٦-
<
.
<:
θ2.θ2.
θ2.θ2),!,$,€......@.(
θContinue
<.
<"Market place".
<"Categories".
7777‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫آ‬ ‫م...
-٧-
θAvg%/sale.θGrav.
θCat.θInitial$/sale
7777‫آ‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬ ‫ا‬:
<"Promote".
<"Create".
<HTML.
)ً ‫ح‬(
‫أو‬‫رك‬ ‫ا‬‫ة‬ ...
-٨-
7777‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫آ‬ ‫و‬‫؟‬
<)50 : 75(%.
<)($ 30 : 100.
-‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬‫ا‬‫آ‬‫ء‬.
7777‫ك‬ ‫ه‬...
-٩-
""
.
F‫و‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫أ‬‫ـ‬.
.
F‫ث‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫اه‬‫آ‬ ‫ا‬:
.
"..."
.
%‫أ‬‫ل‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫إ‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬...
-١٠-
.
‫وإ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ـ‬‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬:
<
.
<
‫ـ‬‫ا‬‫أ‬‫ـ‬‫ص‬‫ـ‬:
<
.
<
.
%‫ـ‬‫ل‬:‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫ب‬ ‫آ‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬،‫ق...
-١١-
F‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬:)gmail(ctt:File type
Gmail.
F‫أه‬ ‫أآ‬ ‫ط‬:
E-Mail Marketing
<.
F‫ح‬:
.
(Blogger).
‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫ق...
-١٢-
•Facebook
.
•Google Adwords
Google Adsense.
•Gmail.
•
Google Adsense
.
•3 : 4.
•100
100
.....
•
Feedburner.
•
adwords...
-١٣-
adwords:
......
.
-‫ح‬
‫و‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ول‬SEO‫ف‬ ‫ب‬ ‫ا‬
‫ا‬ ‫إذ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫وار‬ ‫ا‬.
-‫ح‬
‫ذا‬ ‫ا‬‫ت...
-١٤-
<GmailGoogle.
<
<http://gmail.com
<.
<.
<.
<http://blogger.com
<.<"."
</
.
<.
<//.
<
Niche.
<
.
‫ـ‬Gmail
‫و‬ ‫ء‬blogg...
-١٥-
<
.
‫ا‬"promoto"‫ق‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫أ‬:
<
.
<
////
""
.
<///HTML/.
‫و‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫ك‬ ‫ء‬ ‫إ‬:
...
http://...
-١٦-
500.
http://sitemaps-builder.com1000
SEO‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫وإ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫آ‬:
<.
SEO:"Search Engine Optimization"،‫إ‬ ‫و‬
:
<...
-١٧-
‫إ‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫آ‬.
.
.
.
Page Rank.
""
.
"":
.".
.""":
‫ا‬‫ـ‬‫ا‬‫ـ‬:
all, noarchive , notranslate.
/all,noidex,noarchiv...
-١٨-
""""
"."
2 : 3.
%‫ــ‬‫ـ‬‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬:
•
"."
•/
.
•
.
•.
•.
•Google Analytics
.
•feedage.
•sitemap.
•Feedburner..
•.
•..
...
-١٩-
•
.
•
.
•.
•.
•
.
‫م‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫رة‬ ‫إ‬ ‫أرد‬ ‫إذ‬:
.
.
Alexa
).(
‫أ‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫إ‬ ‫و‬:
% Google :
<
http:/...
-٢٠-
% MSN :
<
http://search.msn.com/docs/submit.aspx
% Dmoz :
‫وأ‬‫إ‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ه‬‫ذات‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬page rank6‫أو‬8
...
-٢١-
•"Publicize".
•""Email subscriptions
.
•Activate.
•HTML /Javascrip.
•""Enter you email address"."
•""Subscribe"."
•Co...
-٢٢-
•"Branding"Logo url.
•Pings hot""Activate
.
•Nolndex"Activate".
•.
.
.
Squeeze page template
Kompozer.
.
http://4shar...
-٢٣-
‫ت‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫وأ‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ز‬‫ا‬
‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫وا‬‫و‬ ‫ا‬.
<.
<Amzon<.
</http://www.alexa.com
<.<.
<.
<.<Da...
-٢٤-
<Page rankgoogle Adsense
Google/http://www.trtebk.com
)Cickbank,Amzon,Ebay(.
)%55:75(
.
"Google adwords""facebook. "
...
-٢٥-
/
.
......
"e-ditor eBook compiler".
.
7777‫ن؟‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫إذن‬!
•"
"
.
•""Word
.
•''
.
•
.
-‫ن‬ ‫آ‬ ‫ا‬)‫ا...
-٢٦-
•
"".
•+=.
•:
•≠.
•+=.
•+=.
•)+=(.
•
.
•)(
.
.
....
‫ـــ‬‫ا‬ ‫ذا‬‫ـــ‬
‫ـ‬‫ب‬‫ــ‬ ‫ا‬
‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ‬ ‫ا‬‫وإ‬‫ــ‬‫ا‬ ‫ع‬‫ـ...
-٢٧-
.
.
‫ا‬ ‫ك‬ ‫ه‬‫إ‬ ‫وا‬)‫إ‬ ‫و‬.(‫د‬ ‫أ‬ ‫و‬
‫ا‬ ‫ا‬ ‫ظ‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ص‬ ‫أ‬:
.
"".
.
%‫ـ‬‫ل‬:‫ل‬"‫أ‬ ‫أن‬ ‫أر‬""‫أ‬ ...
-٢٨-
.
.
‫ا‬،،،، ‫ا‬
‫ق‬ ‫ا‬...‫ـــ‬ ‫أ‬Amiin2019@gmail.com
‫و‬ ‫ه‬ ‫رئ‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫أ‬‫آ‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ا‬‫ا‬
‫...
-٢٩-
‫اءة‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ي‬ ‫أ‬ ‫ء‬ ‫وأ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬
‫أآ‬‫ا‬ ‫ر‬ ‫أآ‬ ‫و‬‫و‬‫و‬
‫أ‬.
‫ـــ‬ ‫وا‬ ‫ــ‬ ‫وا‬ ‫ــ‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ـ‬
-٣٠-
E-book.
.
‫ا‬،،،، ‫ا‬
‫ق‬ ‫ا‬...
‫ـــ‬ ‫أ‬
Amiin2019@gmail.com
‫أي‬ ‫د‬ ‫و‬‫رات‬ ‫ا‬‫أو‬ ‫آ‬ ‫أو‬‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫ل‬ ‫ا‬‫...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Clickbank cell.

332 vues

Publié le

Everyone always wants to get more views on YouTube but not everyone knows the best ways to do it. In fact, there isn't just one single way to racking up those YouTube views on your videos, there are a lot. Today we are going to cover a simple way of getting more views on your videos and channel with slideshare. It's super eay to get more youtube views with slideshare. This video tutorial will teach

Publié dans : Marketing
0 commentaire
1 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
332
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
3
Actions
Partages
0
Téléchargements
12
Commentaires
0
J’aime
1
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Clickbank cell.

 1. 1. -١-
 2. 2. -٢- ‫ا‬ ‫آ‬ ‫وا‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أر‬ ‫رئ‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫إذا‬‫آ‬ ‫ا‬Click bank. ‫أر‬ ‫آ‬‫أ‬‫آ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫رئ‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫أ‬‫ف‬ ‫ه‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ا‬10.075$‫أ‬‫وأآ‬. ‫ا‬ ‫ا‬ً‫ة‬ ‫و‬ ‫اءة‬ ‫ا‬ ‫ــ‬‫ـ‬
 3. 3. -٣- ‫م‬‫ان‬ ‫ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ 1‫ت‬‫ا‬‫آ‬3 2‫آ‬‫ـ‬‫اك‬ ‫ـ‬ ‫ا‬‫ـ‬‫آ‬4 3‫آ‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬)(5 4‫آ‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬)(6 5‫آ‬‫ا‬10.075$‫أ‬8 6‫و‬ ‫ء‬ ‫إ‬ ‫ح‬Blogger11 7‫آ‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬Niche12 8‫ت‬)blogger(‫ا‬13 9 SEO‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫وإ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫ا‬ 14 10‫ام‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫زا‬ ‫د‬ ‫دة‬ ‫ز‬feedburner18 11‫آ‬)E-mail Marketing(20 12‫ا‬ ‫ح‬ALexa21 13‫دة‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫آ‬ ‫ا‬22 14‫و‬ ‫إ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫آ‬٢٣ 15‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬24 16‫ـ‬‫ــ‬26 17‫ل‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ق‬27 ‫س‬ ‫ـــ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬
 4. 4. -٤- •. •1998. •) .....( •)Pay Pel( •110.000100/. •2.311.900.500. 49$. . 7777‫آ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬: <:.<:. 7777‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬: ‫آ‬ ‫ت‬Clickbank 7777‫ـ‬‫ا‬‫ـ‬) :‫آ‬ ‫ا‬( : ‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬Vendor ‫ا‬‫ــ‬‫ق‬Marketer ‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬Commission
 5. 5. -٥- •"50% " • )25:%75(%. •. • 10.075$. </http://clickbank.com <"Sign Up". <. <sign up. ‫آ‬‫ـ‬‫اك‬ ‫ـ‬ ‫ا‬‫ـ‬‫آ‬ ‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ان‬ ‫ا‬I ‫ان‬ ‫ا‬II ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬
 6. 6. -٦- < . <: θ2.θ2. θ2.θ2),!,$,€......@.( θContinue <. <"Market place". <"Categories". 7777‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫آ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫أ‬‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬‫دم‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬: θ.θ. ref % ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫آ‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬)( :
 7. 7. -٧- θAvg%/sale.θGrav. θCat.θInitial$/sale 7777‫آ‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬ ‫ا‬: <"Promote". <"Create". <HTML. )ً ‫ح‬( ‫أو‬‫رك‬ ‫ا‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ه‬)‫ي‬+‫ة‬+= ‫وة‬.( "$10.075 Click bank." . 7777‫أ‬‫رئ‬ ‫ا‬‫أ‬‫؟‬ ‫ذا‬ ‫ف‬ ‫ه‬ <"". ‫ا‬‫ــ‬‫ــ‬ ‫آ‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬)( :
 8. 8. -٨- 7777‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫آ‬ ‫و‬‫؟‬ <)50 : 75(%. <)($ 30 : 100. -‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬‫ا‬‫آ‬‫ء‬. 7777‫ك‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ه‬40%‫ا‬ ‫و‬30$‫ذا‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫و‬‫؟‬ F‫وإ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ب‬: . 7777‫ر‬ ‫ا‬‫إ‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ا‬70‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وه‬. F‫و‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ذا‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬: 100 3 : 4 . F‫ــ‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ي‬: . F‫ط‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫وإ‬: ... ... F‫ـ‬‫ا‬‫ـ‬‫ل‬:
 9. 9. -٩- "" . F‫و‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫أ‬‫ـ‬. . F‫ث‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫اه‬‫آ‬ ‫ا‬: . "..." . %‫أ‬‫ل‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫إ‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫وأ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫زوار‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫آ‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫أ‬. F‫ي‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آ‬‫ا‬10.075$‫أ‬‫ـ‬: ‫ـ‬‫آ‬‫ــ‬‫ر‬ ‫و‬‫ـ‬‫ث‬ ‫ــ‬ ‫وآ‬ ‫و‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫إ‬ ‫آ‬ ‫ح‬ ‫م‬‫ق‬ ‫ره‬ ‫إ‬ ‫وا‬ ‫ا‬.
 10. 10. -١٠- . ‫وإ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ـ‬‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬: < . < ‫ـ‬‫ا‬‫أ‬‫ـ‬‫ص‬‫ـ‬: < . < . %‫ـ‬‫ل‬:‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫ب‬ ‫آ‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬،‫ق‬ ‫ا‬ ‫ا‬. )Amzon,ebay,clickbank,.....( facebook . .
 11. 11. -١١- F‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬:)gmail(ctt:File type Gmail. F‫أه‬ ‫أآ‬ ‫ط‬: E-Mail Marketing <. F‫ح‬: . (Blogger). ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫إ‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫أو‬ ،. • . •. ‫ا‬‫ـ‬‫ا‬ ‫ت‬‫ــ‬ ‫ا‬‫ـ‬‫ــ‬ ‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬
 12. 12. -١٢- •Facebook . •Google Adwords Google Adsense. •Gmail. • Google Adsense . •3 : 4. •100 100 ..... • Feedburner. • adwords. •: ‫اك‬ ‫ــ‬ ‫ا‬
 13. 13. -١٣- adwords: ...... . -‫ح‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ول‬SEO‫ف‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫إذ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫وار‬ ‫ا‬. -‫ح‬ ‫ذا‬ ‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬‫و‬)Blogger(‫؟‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ "" Google. <. <. <10$. <. <. ‫ـ‬‫إ‬ ‫ح‬‫ـ‬‫و‬ ‫ء‬‫ـ‬Blogger ‫ت‬ ‫و‬ ‫ات‬ Blogger ‫آ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ء‬
 14. 14. -١٤- <GmailGoogle. < <http://gmail.com <. <. <. <http://blogger.com <.<"." </ . <. <//. < Niche. < . ‫ـ‬Gmail ‫و‬ ‫ء‬blogger ‫ء‬ ‫إ‬ ‫آ‬/‫أو‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫ت‬ ‫رآ‬ ‫آ‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬
 15. 15. -١٥- < . ‫ا‬"promoto"‫ق‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫أ‬: < . < //// "" . <///HTML/. ‫و‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫ك‬ ‫ء‬ ‫إ‬: ... http://www.google.com/cse/?hl=ar ً: . http://ar.cooltext.com ً ‫را‬:SitemapBlogger"Xml"/ http://www.xml-sitemaps.com """""Add Sitemap". ‫آ‬ ‫ت‬ ‫إ‬ ‫آ‬Click bank‫و‬ ‫إ‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬)blogger( ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬
 16. 16. -١٦- 500. http://sitemaps-builder.com1000 SEO‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫وإ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫آ‬: <. SEO:"Search Engine Optimization"،‫إ‬ ‫و‬ : <On page seo techniques <Off page seo techniques • . •"Meta tag". •//HTML/. •F3CTR+Fhead"." ً‫ة‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬: <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> <meta content=' ' name='description'/> <meta content = ' ' name='keywords'/> <meta content='global' name='distribution'/> <meta content='10 days' name='revisit'/> <meta content='10 days' name='revisit-after'/> <meta content='document' name='resource-type'/> <meta content='all' name='audience'/> <meta content='general' name='rating'/> <meta content='all' name='robots'/> <meta content='index, follow' name='robots'/> <meta content=' ' name='author'/> <meta content='ar' name='language'/> <meta content=' ' name='country'/>
 17. 17. -١٧- ‫إ‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫آ‬. . . . Page Rank. "" . "": .". .""": ‫ا‬‫ـ‬‫ا‬‫ـ‬: all, noarchive , notranslate. /all,noidex,noarchive,noodp /all,noodp,noarchive,noodp,notranslate . :.
 18. 18. -١٨- """" "." 2 : 3. %‫ــ‬‫ـ‬‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬: • "." •/ . • . •. •. •Google Analytics . •feedage. •sitemap. •Feedburner.. •. •.. •. • .
 19. 19. -١٩- • . • . •. •. • . ‫م‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫رة‬ ‫إ‬ ‫أرد‬ ‫إذ‬: . . Alexa ).( ‫أ‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫إ‬ ‫و‬: % Google : < http://google.com/intl/ar/add_url.html http://google.com/addurl <. % Bing : < http://bing.com/toolbox/submit-site-url
 20. 20. -٢٠- % MSN : < http://search.msn.com/docs/submit.aspx % Dmoz : ‫وأ‬‫إ‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ه‬‫ذات‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬page rank6‫أو‬8 ‫ا‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ارة‬‫و‬‫ص‬ ‫أ‬: • . http://www.dmoz.org/world/lang/ "lang". FeedburnerGoogle . •/feedburner.com •""Claim your feed burner. •Next. •. •"Feed title" •Feed Address"" •"Skip directly feed management". ‫و‬ ‫ي‬ ‫زا‬ ‫د‬ ‫دة‬ ‫ز‬ ‫آ‬‫ام‬ feedburner ‫ــ‬‫ا‬ ‫ح‬‫ــ‬
 21. 21. -٢١- •"Publicize". •""Email subscriptions . •Activate. •HTML /Javascrip. •""Enter you email address"." •""Subscribe"." •Communication preference"". •Email from address"". •""Confirmation email subject. •""Confirmation email body. •Confirmation}${ •/ •)(/ $}Confirmation{ •Save. •""delivery options . ‫آ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬ ‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫و‬ ‫ا‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ا‬‫ـ‬‫ح‬
 22. 22. -٢٢- •"Branding"Logo url. •Pings hot""Activate . •Nolndex"Activate". •. . . Squeeze page template Kompozer. . http://4shared.com Youtube. Awaber.Getresponse "list wire" . ‫وه‬ ‫آ‬E-mail Marketing ‫آ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫اك‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ــ‬‫ــ‬‫ر‬
 23. 23. -٢٣- ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫وأ‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ز‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫وا‬‫و‬ ‫ا‬. <. <Amzon<. </http://www.alexa.com <.<. <. <.<DashboardHome. <Add a new site <URL.<Meta. <Verify my id <. <)Html(. ‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ـ‬Alexa ‫آ‬‫ـ‬‫ا‬‫ــ‬
 24. 24. -٢٤- <Page rankgoogle Adsense Google/http://www.trtebk.com )Cickbank,Amzon,Ebay(. )%55:75( . "Google adwords""facebook. " ).( . ‫و‬ ‫إ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫آ‬E- Book ‫دة‬ ‫ا‬‫آ‬ ‫ا‬‫وا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬
 25. 25. -٢٥- / . ...... "e-ditor eBook compiler". . 7777‫ن؟‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫إذن‬! •" " . •""Word . •'' . • . -‫ن‬ ‫آ‬ ‫ا‬)‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬.( ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ـ‬‫و‬‫ـ‬‫ـ‬
 26. 26. -٢٦- • "". •+=. •: •≠. •+=. •+=. •)+=(. • . •)( . . .... ‫ـــ‬‫ا‬ ‫ذا‬‫ـــ‬ ‫ـ‬‫ب‬‫ــ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ‬ ‫ا‬‫وإ‬‫ــ‬‫ا‬ ‫ع‬‫ـ‬‫ــ‬‫ن‬ ‫إ‬‫ـ‬‫ا‬ ‫رة‬‫ــ‬ ‫ت‬ ‫ا‬
 27. 27. -٢٧- . . ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ه‬‫إ‬ ‫وا‬)‫إ‬ ‫و‬.(‫د‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ظ‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ص‬ ‫أ‬: . "". . %‫ـ‬‫ل‬:‫ل‬"‫أ‬ ‫أن‬ ‫أر‬""‫أ‬ ‫أن‬ ‫أر‬."‫إ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫وا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫أ‬ ‫أن‬‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫أ‬ ‫أو‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ب‬‫ا‬. "‫وا‬ ‫ه‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫آ‬" . ‫ا‬ ‫ورد‬ ‫ا‬ ‫وآ‬ ‫ا‬ ‫ا‬
 28. 28. -٢٨- . . ‫ا‬،،،، ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬...‫ـــ‬ ‫أ‬Amiin2019@gmail.com ‫و‬ ‫ه‬ ‫رئ‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫أ‬‫آ‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ا‬‫ا‬ ‫و‬‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آ‬Click Bank ‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
 29. 29. -٢٩- ‫اءة‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ي‬ ‫أ‬ ‫ء‬ ‫وأ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫أآ‬‫ا‬ ‫ر‬ ‫أآ‬ ‫و‬‫و‬‫و‬ ‫أ‬. ‫ـــ‬ ‫وا‬ ‫ــ‬ ‫وا‬ ‫ــ‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ـ‬
 30. 30. -٣٠- E-book. . ‫ا‬،،،، ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬... ‫ـــ‬ ‫أ‬ Amiin2019@gmail.com ‫أي‬ ‫د‬ ‫و‬‫رات‬ ‫ا‬‫أو‬ ‫آ‬ ‫أو‬‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ت‬ :‫أ‬‫ـ‬‫ـ‬. :amiin2019@gmail.com. :+201121659705 :‫ا‬‫ــ‬‫ا‬‫ـــ‬

×