Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

بر ترس از آب خود غلبه کنید.docx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
ُSuccess
ُSuccess
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

بر ترس از آب خود غلبه کنید.docx

  1. 1. ‫کنید‬ ‫غلبه‬ ‫خود‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫بر‬ ‫اید‬ ‫رفته‬ ‫دریا‬ ‫ساحل‬ ‫به‬ ‫تفریح‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫زیبا‬ ‫تابستانی‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫توی‬ ‫شما‬ ‫اما‬ ‫پیچد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫گوش‬ ‫در‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫بازی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫دوستان‬ ‫خنده‬ ‫صدای‬ ‫حتی‬ ‫نمیکنی‬ ‫جرات‬ !!‫دهی‬ ‫قرار‬ ‫آب‬ ‫داخل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پاهای‬ ‫آب‬ ‫فوبیا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫اسم‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫دنیاست‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫هزاران‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫جرات‬ ‫حتی‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫میگفت‬ ‫بهم‬ ‫هنرجوهام‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫میاد‬ ‫یادم‬ .‫میشناسنش‬ !‫برم‬ ‫حمام‬ ‫دوش‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫نمیکردم‬ ‫کر‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫ترس‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫خیلی‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دن‬ .‫میزارم‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫ساده‬ ‫کار‬ ‫راه‬ ‫چند‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫تو‬ ‫چجوری؟‬ ‫واقعا‬ ‫اما‬.‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫نابودگر‬ ‫غواصی‬ ‫شناوری‬ ‫بحث‬ ‫مثل‬ .‫ندارند‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کاملی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫میترسند‬ ‫چیزی‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫اکثر‬ .‫میگیرید‬ ‫قرار‬ ‫آب‬ ‫داخل‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫جلیقه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫هست‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ابزاری‬ ‫غواصی‬ ‫در‬ ‫خواستید‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫تسلط‬ ‫خود‬ ‫شناوری‬ ‫بر‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫غواصی‬ ‫بدون‬ ‫آب‬ ‫سطح‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مثبت‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫شناوری‬ ‫جلیقه‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫اولیه‬ ‫اصول‬ ‫اگر‬ . ‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫تالشی‬ ‫کوچکترین‬ ‫میتوانید‬ ‫بدانید‬ ‫را‬ ‫غواصی‬ ‫جلیقه‬ ‫ز‬ ‫گرفتن‬ ‫یاد‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫همچنین‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫کنترل‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫اضطراب‬ ‫بر‬ ‫کنید‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫غواصی‬ ‫رگالتور‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫تنفس‬ ‫میتوانید‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫صحیح‬ ‫تنفس‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫اعتماد‬ ‫غواصی‬ ‫تجهیزات‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫میکنه‬ ‫کمک‬ .‫شوید‬ ‫چیره‬ ‫خود‬ ‫ترس‬ ‫بر‬ ‫قدم‬
  2. 2. ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫آهسته‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫خود‬ ‫مربی‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫میتوانید‬ ‫که‬ ‫جایی‬ . ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫استخر‬ ‫عمق‬ ‫کم‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫تمرین‬ ‫مربی‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫غواصی‬ ‫تجهیزات‬ ‫از‬ ‫میکند‬ ‫لمس‬ ‫را‬ ‫استخر‬ ‫کف‬ ‫شما‬ ‫پاهای‬ ‫را‬ ‫آرام‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫صبر‬ ‫و‬ ‫حوصله‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫ای‬ ‫دوستانه‬ ‫رابطه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫چیزهایی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫مثبت‬ .‫شوید‬ ‫چیره‬ ‫خود‬ ‫ترس‬ ‫بر‬ ‫آرام‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫پس‬ ‫کند‬ ‫آرام‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫نمیتواند‬ ‫شما‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫کنید‬ ‫مرتبط‬ .‫شوید‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫کنید‬ ‫استراحت‬ ‫احساس‬ ‫اید‬ ‫شده‬ ‫خسته‬ ‫و‬ ‫اومده‬ ‫شما‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫ترس‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫اضطراب‬ ‫میکنید‬ ‫احساس‬ ‫اگر‬ ‫هرگز‬ .‫کنید‬ ‫استراحت‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫که‬ ‫بخواهید‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بگذارید‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫مربی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عملکرد‬ ‫بهترین‬ ‫بکند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آماده‬ ‫شما‬ ‫مربی‬ ‫نکنید‬ ‫مخفی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫احساسات‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫باشید‬ ‫خودش‬ ‫کار‬ ‫توی‬ ‫که‬ ‫میکنید‬ ‫کمک‬ ‫مربی‬ ‫به‬ ‫خودتون‬ ‫احساسات‬ ‫بیان‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫شما‬ .‫باشه‬ ‫موفق‬ ‫بکنید‬ ‫تنفس‬ ‫آب‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫که‬ ‫بکنید‬ ‫تمرین‬ ‫هست‬ ‫شدن‬ ‫غرق‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫افراد‬ ‫اکثر‬ ‫برای‬ ‫صحیح‬ ‫تنفس‬ ‫مهارت‬ ‫گرفتن‬ ‫یاد‬ ‫کنید‬ ‫تنفس‬ ‫غواصی‬ ‫رگالتور‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آب‬ ‫داخل‬ ‫شما‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫ترس‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫آگاهانه‬ ‫تنفس‬ ‫انجام‬ .‫میبرد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫آب‬ ‫زیر‬ .‫میکنند‬ ‫تمرین‬ ‫یوگا‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫مثل‬ ‫درست‬ ‫کنید‬ ‫تجربه‬ ‫رو‬ ‫بیشتری‬ ‫آرامش‬ ‫میکنه‬ ‫کمک‬ ‫شناو‬ ‫ری‬ ‫کنید‬ ‫امتحان‬ ‫را‬ ‫مثل‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫غواصی‬ ‫مهارت‬ ‫مهمترین‬ ‫این‬ . ‫کنید‬ ‫تمرین‬ ‫خود‬ ‫مربی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شناوری‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫ریه‬ ‫حجم‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬ ‫ماهی‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ‫درست‬ ‫میماند‬ ‫بازی‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫میشه‬ ‫باعث‬ ‫مهارت‬ ‫این‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بگذارید‬ ‫تاثیر‬ ‫خود‬ ‫شناوری‬ .‫نکنید‬ ‫خستگی‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫معلق‬ ‫آب‬ ‫درون‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫اضافه‬ ‫حرکات‬
  3. 3. ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کمک‬ ‫مهارت‬ ‫این‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫تمرین‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مداومت‬ . ‫کنید‬ ‫تمرین‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫احتیاج‬ ‫ها‬ ‫زیر‬ ‫دنیای‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫شناخت‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫عشقی‬ ‫بشه‬ ‫تبدیل‬ ‫عشق‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫آب‬ ‫ترس‬ ‫میشه‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫آب‬ ‫احساسی‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫صبور‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫مربی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫تمرین‬ . ‫عجله‬ ‫ها‬ ‫تمرین‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ . ‫دارد‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫خوبی‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫شرط‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫هر‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫باور‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫مثبت‬ ‫تصاویر‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ذهن‬ ‫کنترل‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ .‫هستید‬ ‫توانا‬ ‫کاری‬

×