Publicité

Knowledge Management (Persian)

R&D expert à Bank Pasargad
8 Jul 2014
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Knowledge Management (Persian)(20)

Publicité

Knowledge Management (Persian)

 1. ‫گردآورنده‬:‫رفیعی‬ ‫امیر‬(‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫اداره‬ ‫کارشناس‬) ‫تیرماه‬1393 ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ 1
 2. 3
 3. 4
 4. ‫ت‬‫و‬‫ثر‬ ‫تولید‬ ‫منابع‬ ‫تغییر‬:‫صنعت‬‫پایه‬ ‫بر‬ ‫اقتصاد‬ ‫از‬ 5 ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫اقتصاد‬ ‫صنعت‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫اقتصاد‬ ‫دانش‬ ‫شد‬‫ر‬‫نرخ‬ ‫اقتصادی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫تجهیزات‬ ‫خانه‬‫ر‬‫کا‬ ‫سرمایه‬
 5. ‫ت‬‫و‬‫ثر‬ ‫تولید‬ ‫منابع‬ ‫تغییر‬:‫دانش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اقتصاد‬ ‫به‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫اقتصاد‬ ‫صنعت‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫اقتصاد‬ ‫دانش‬ ‫شد‬‫ر‬‫نرخ‬ ‫اقتصادی‬ ‫اعتبار‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫توسعه‬ ‫قابتی‬‫ر‬ ‫مزیت‬ ‫اختراعات‬ ‫شبکه‬ ‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬ .... 6
 6. ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫طریق‬‫از‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫خلق‬: 1)‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫ان‬‫ر‬‫سهامدا‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ 2)‫برنامه‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫مدیریت‬ 3)‫ترسیم‬‫دانش‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫نجیره‬‫ز‬‫ی‬‫گیر‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫و‬ 4)‫خلق‬‫بنیان‬‫دانش‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ 5)‫منابع‬‫دانش‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫نجیره‬‫ز‬‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ 6)‫سنجش‬‫ان‬‫ر‬‫سهامدا‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ 7)‫نقش‬IT‫در‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫نجیره‬‫ز‬‫به‬‫دانش‬ ‫انتقال‬ 8)‫سنجش‬‫ان‬‫ر‬‫سهامدا‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫ات‬‫ر‬‫تغیی‬ 9)‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫خلق‬ 7
 7. ‫ان‬‫ر‬‫سهامدا‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬: ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ،‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫هر‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫می‬ ‫ان‬‫ر‬‫سهامدا‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ر‬‫سودآو‬ ‫باشد‬. 8
 8. ‫تولید‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫دانش‬‫ر‬‫محو‬‫مهمترین‬‫موضوع‬‫در‬‫مبحث‬‫خلق‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫ده‬‫و‬‫افز‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ان‬‫ر‬‫سهامدا‬‫می‬،‫باشد‬‫یکه‬‫ر‬‫بطو‬‫توانایی‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫د‬‫ر‬ ‫تبدیل‬‫دانش‬‫و‬‫توانایی‬‫های‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫و‬‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬‫به‬‫ت‬‫و‬‫ثر‬‫آفرینی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ان‬‫ر‬‫سهامدا‬‫اصلی‬‫ترین‬‫مبحث‬‫معیار‬‫هشتم‬MAKE‫می‬‫باشد‬. 9
 9. ‫نجیره‬‫ز‬ ‫ال‬‫ر‬‫جن‬ ‫مدل‬ ‫دانش‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫زنجیره‬‫طری‬‫از‬ ‫دانش‬ ‫دانش،جریان‬ ‫مدیریت‬ ‫ارزش‬‫ق‬ ‫است‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ایندهای‬‫ر‬‫زیرف‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬‫در‬ ‫که‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬(‫بکارگ‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ،‫ذخیره‬، ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬‫ی‬‫یر‬) ‫یابد‬ ‫می‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫ارزش‬.‫شکل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫که‬‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ارتباطی‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫در‬ 4‫توز‬ ،‫دانش‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخیره‬ ،‫دانش‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫حوزه‬‫یع‬ ‫فع‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دانش‬ ‫ی‬‫بکارگیر‬ ‫و‬‫الیت‬ ‫سازمان‬ ،‫ارتباطی‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫های‬‫و‬ ‫د‬‫ارزش‬ ‫زنجیره‬ ‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫نیز‬ ‫مدیریت‬‫انش‬ ‫نهادینه‬ ‫ن‬‫همچو‬ ‫مواردی‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫انجمن‬ ،‫آموزش‬ ،‫ی‬ ‫دانش‬ ‫فرهنگ‬ ‫کردن‬‫خبرگ‬‫ی‬ COP،‫فرهنگ‬‫و‬ ‫سازمانی‬...‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬‫ا‬‫ر‬.
 10. ‫مدل‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫دانش‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫نجیره‬‫ز‬ ‫تر‬‫ر‬‫پو‬ ‫نجیره‬‫ز‬،‫پورتر‬ ‫مدل‬‫اساس‬ ‫بر‬‫مدیری‬ ‫ساخت‬‫یر‬‫ز‬‫شامل‬ ‫دانش‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫ت‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫ایندها‬‫ر‬‫ف‬‫و‬ ‫دانش‬.‫همان‬‫ساخت‬‫یر‬‫ز‬‫این‬ ‫ای‬‫ز‬‫اج‬ ‫یا‬‫ی‬ ‫دانش‬ ‫های‬‫بلوک‬Building Block‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬‫ها‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫با‬ ‫ها‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫ساخت‬‫به‬ ‫اقدام‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫مشتریان‬.‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ایند‬‫ر‬‫ف‬ ‫کلی‬‫بطور‬‫اساس‬ ‫بر‬‫این‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫طبقه‬‫پنج‬ ‫به‬ ‫نظریه‬.‫چ‬ ‫نقطه‬‫خطوط‬‫در‬‫ین‬ ‫که‬‫است‬‫آن‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬‫شکل‬3‫عامل‬‫اصلی‬(‫جذب‬ ‫دانش‬‫نیروی‬ ،‫انسانی‬‫با‬ ‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬‫دانش‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخیره‬ ‫قابلیت‬‫تام‬‫و‬ ‫شرکا‬‫ین‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬‫مشتریان‬)‫د‬‫ی‬ ‫خاص‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬‫ر‬ ‫باشند‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬.‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫دانش‬ ‫مدیر‬‫صورتیکه‬‫ر‬‫د‬CKO‫فعالیت‬ ‫با‬ ‫می‬‫حمایت‬ ‫نجیره‬‫ز‬‫کل‬ ‫از‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫در‬‫ی‬ ‫خاص‬‫ی‬ ‫دانش‬‫نماید‬.
 11. ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫چرخه‬ ‫مدل‬APQC‫و‬Arthur Anderson ‫بر‬‫اساس‬‫این‬‫مدل‬‫های‬‫ز‬‫توانمندسا‬ ‫مدیریت‬‫دانش‬‫شامل‬‫چهار‬‫عامل‬ ‫فرهنگ‬،‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫و‬‫هبر‬‫ر‬،‫ی‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫اطالعات‬‫و‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬،‫ی‬‫گیر‬‫الیه‬ ‫بیرونی‬‫و‬‫حمایتی‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫مدیریت‬‫د‬‫انش‬ ‫ا‬‫ر‬‫تشکیل‬‫می‬‫دهد‬. 12
 12. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫برنامه‬: ‫تالش‬ ‫ه‬‫ر‬‫هموا‬ ‫بایستی‬ ‫می‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫هست‬ ‫های‬ ‫دانش‬ ‫تبدیل‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫نماید‬‫ه‬ ‫انه‬‫ر‬‫نوآو‬ ‫های‬ ‫دانش‬‫به‬ ‫خود‬ ‫ای‬ ‫در‬‫قبا‬‫ر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫وضعیت‬ ‫بدین‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫انه‬‫ر‬‫نوآو‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫خود‬‫سهم‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫با‬ ‫طریق‬ ‫سهام‬ ‫قیمت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫باعث‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫گردد‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫در‬ ‫خود‬. 13
 13. ‫دانش‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫نجیره‬‫ز‬: ‫سرمایه‬‫های‬‫ی‬‫فکر‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫با‬‫بکار‬‫ی‬‫گیر‬ ‫چرخه‬‫آیندی‬‫ر‬‫ف‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫از‬‫طری‬‫ق‬ ‫تبدیل‬‫دانش‬‫های‬‫ضمنی‬‫به‬‫آشکار‬‫و‬‫پر‬ ‫نمودن‬‫شکاف‬‫دانش‬(‫آنچه‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫می‬ ‫داند‬‫و‬‫آنچه‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫باید‬‫بداند‬)‫در‬ ‫استای‬‫ر‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫های‬‫کالن‬‫بانک‬‫خ‬‫لق‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ان‬‫ر‬‫سهامدا‬‫ا‬‫ر‬‫با‬‫اثربخش‬‫ی‬ ‫ی‬‫باالتر‬‫دنبال‬‫می‬‫نمایند‬. 14
 14. ‫و‬ ‫دی‬‫ر‬‫همد‬‫احساس‬ ‫تقابل‬ ‫جهت‬‫همدلی‬ ‫ضمنی‬ ‫های‬‫دانش‬ ‫اعضای‬ ‫میان‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫اجتماعی‬ ‫صورت‬‫به‬‫انی‬‫ر‬‫سخن‬ ‫متبلور‬ ‫جهت‬ ‫شمرده‬ ‫به‬ ‫ضمنی‬‫ی‬ ‫دانش‬ ‫نمودن‬ ‫خارج‬ ‫طریق‬‫از‬ ‫آشکار‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫جهت‬‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫آشکار‬ ‫های‬‫دانش‬ ‫تجمیع‬ ‫ترکیب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫دانش‬‫از‬‫نوع‬‫این‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫آشکار‬‫دانش‬ ‫تجسم‬ ‫خلق‬ ‫جهت‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ضمنی‬ ‫های‬‫دانش‬ ‫های‬‫دانش‬‫از‬‫بیشتر‬ ‫داخلی‬ ‫طریق‬‫از‬ ‫آشکار‬ ‫ی‬‫ساز‬
 15. ‫ان‬‫ر‬‫سهامدا‬ ‫کل‬ ‫بازده‬ Total Shareholders Return ‫ارسهام‬‫ز‬‫با‬ ‫قیمت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ Share Price ‫ناگهانی‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغیی‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬‫قیمت‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬‫در‬ ‫سهم‬ ‫داخلی‬ ‫عوامل‬ Internal Factors ‫فکری‬‫های‬‫سرمایه‬ IC ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫ارتباطی‬ ‫تامین‬‫و‬‫شرکاء‬ ‫کنندگان‬ ‫برند‬/‫وفاداری‬ ‫مشتریان‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫انسانی‬ ‫جوان‬ ‫ان‬‫ر‬‫همکا‬ ‫ان‬‫ر‬‫همکا‬ ‫فرهیخته‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫ی‬‫ساختار‬ ‫سازمانی‬‫فرهنگ‬ ‫هبری‬‫ر‬ ‫خارجی‬ ‫عوامل‬ External Factors ‫بانک‬ ‫های‬ ‫سیاست‬‫تغییر‬ ‫مرکزی‬/،‫ی‬ ‫سیاس‬ ‫تحوالت‬ ‫اقتصادی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫باالتر‬‫نقدی‬ ‫سود‬‫دریافت‬ Dividends ‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫و‬‫ها‬ ‫سیاست‬‫ی‬ ‫بانک‬ ‫های‬/‫تصمیمات‬ AGM ‫سهام‬‫و‬‫مالی‬‫امور‬ ‫مدیره‬‫هیات‬/‫اتژی‬‫ر‬‫است‬ ‫اداره‬ ‫سرمایه‬‫توسعه‬‫امور‬ ‫انسانی‬ ‫عمومی‬‫روابط‬‫امور‬/‫بانکداری‬ ‫شرکتی‬‫و‬‫ی‬ ‫اختصاص‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬‫معاونت‬ ‫ها‬‫شرکت‬‫و‬ ‫انفورماتیک‬‫امور‬ ‫مطالعات‬‫معاونت‬ ‫بانکی‬‫و‬ ‫اقتصادی‬(‫اداره‬ ‫ریسک‬) ‫حسابرس‬‫و‬ ‫ی‬ ‫بازرس‬ ‫امور‬‫ی‬ ‫داخلی‬ ‫شو‬ ‫پول‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫اداره‬‫یی‬ ‫حقوقی‬ ‫امور‬ ‫مطالعات‬‫معاونت‬ ‫بانکی‬‫و‬ ‫اقتصادی‬(‫اداره‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬ ‫یزی‬‫ر‬ ‫برنامه‬) ‫مطالعات‬‫معاونت‬ ‫بانکی‬‫و‬ ‫اقتصادی‬(‫اداره‬ ‫اقتصادی‬‫مطالعات‬) ‫سازمان‬‫دانش‬‫مدیر‬ CKO ‫از‬ ‫هریک‬ ‫در‬‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫ی‬‫فکر‬ ‫سرمایه‬‫های‬ ‫حوزه‬ ‫شده‬‫مدیریت‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ی‬‫نحو‬ ‫است‬ ‫نقش‬IT‫هر‬ ‫در‬ ‫دانش‬‫انتقال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫حوزه‬ ‫از‬‫یک‬ ‫تحلیل‬ PESTEL/ ‫رقب‬ ‫تحلیل‬‫ا‬ ‫ابط‬‫ر‬ ‫در‬‫تحلیلی‬‫جامع‬ ‫ارش‬‫ز‬‫گ‬ ‫تهیه‬‫با‬ ‫ه‬ ‫درجه‬ ‫و‬‫عوامل‬ ‫از‬‫یک‬ ‫هر‬ ‫تاثیر‬ ‫درصد‬ ‫آن‬ ‫اهمیت‬ ‫ی‬ ‫ارزش‬ ‫زنجیره‬‫جامع‬ ‫ی‬ ‫بررس‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫ج‬ ‫مدیره‬‫هیات‬ ‫به‬ ‫پیشنهاد‬‫هت‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫ضعف‬‫نقاط‬ ‫اصالح‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬
 16. ‫مدل‬‫شاخص‬ ‫آمریکائی‬ ‫ضایت‬‫ر‬‫مشتریان‬ ACSI (American Customer Satisfaction Index) Model
 17. ‫کنندگان‬‫یج‬‫و‬‫تر‬ ‫خالص‬ ‫امتیاز‬ ‫شاخص‬ The Net Promoter Score ®
 18. ‫انساني‬ ‫سرمایه‬ ‫تعديل‬‫اهب‬‫ر‬‫ات‬‫ر‬‫تغيی‬‫گرفتن‬‫نظر‬‫در‬‫با‬‫ردي‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ماني‬‫ز‬‫سا‬‫مشاغل‬ ‫ماندهي‬‫ز‬‫سا‬ ‫كاهش‬‫ان‬‫ر‬‫مدي‬‫پاداش‬ ‫ان‬‫ر‬‫همکا‬ ‫انه‬‫ر‬‫کا‬‫پرداخت‬‫ثاب‬ ‫ق‬‫حقو‬‫بجاي‬‫عملكرد‬‫بر‬ ‫مبتي‬‫ت‬ ‫ماهانه‬ ‫كاهش‬‫هاي‬ ‫برنامه‬‫با‬‫آن‬‫كردن‬‫هماهنگ‬ ‫و‬‫ها‬ ‫ق‬‫حقو‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬ ‫در‬ ‫اهبردي‬‫ر‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫شد‬‫ر‬‫تر‬‫آهسته‬‫انساني‬ ‫سرمایه‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫آمد‬‫ر‬‫د‬ ‫به‬‫نسبت‬ ‫ايش‬‫ز‬‫اف‬‫ت‬‫ر‬‫مها‬‫و‬‫ان‬‫ر‬‫همکا‬‫آنها‬‫كردن‬ ‫تي‬‫ر‬‫مها‬ ‫چند‬ ‫كوتاه‬‫كردن‬‫خدمات‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫تبديل‬‫وقت‬ ‫ه‬‫ر‬‫پا‬ ‫به‬‫وقت‬‫تمام‬‫نیروهاي‬ ‫ن‬‫و‬‫بر‬‫ن‬ ‫به‬‫شده‬ ‫واگذار‬‫هاي‬‫ر‬‫كا‬ ‫جمله‬‫از‬ ‫ها‬‫فعاليت‬ ‫ي‬‫سپار‬‫یروي‬ ‫انساني‬‫متخصص‬ ‫نمونه‬ ‫های‬‫ر‬‫اهکا‬‫ر‬ ‫کاهش‬ ‫هزینه‬
 19. ‫ي‬‫كار‬‫ر‬‫دو‬ ‫و‬‫اطالعات‬‫ي‬‫ر‬‫فناو‬ ‫از‬‫گسترده‬‫استفاده‬ ‫و‬‫حقيقي‬‫اشخاص‬‫از‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ق‬‫معو‬‫مطالبات‬‫كاهش‬ ‫ماني‬‫ز‬‫سا‬ ‫ن‬‫و‬‫بر‬ ‫حقوقي‬ ‫ها‬ ‫ي‬‫كار‬ ‫ه‬‫ر‬‫دوبا‬‫و‬‫ها‬‫اشتباه‬،‫ضايعات‬‫كاهش‬ ‫خدمات‬ ‫و‬‫محصوالت‬‫كيفيت‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬ ‫م‬‫ز‬‫سا‬‫تسهيالت‬ ‫و‬‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬‫از‬ ‫مشترك‬‫استفاده‬‫ان‬ ‫فعا‬‫اي‬‫ر‬‫اج‬‫از‬‫قبل‬ ‫ي‬‫يز‬‫ر‬ ‫برنامه‬ ‫به‬‫بيشتر‬ ‫توجه‬‫ها‬‫ليت‬ ‫ي‬‫ژ‬‫انر‬ ‫مديريت‬ ‫تسهيم‬‫با‬ ‫ماني‬‫ر‬‫د‬‫و‬‫فاهي‬‫ر‬‫هاي‬ ‫هزينه‬‫ان‬‫ر‬‫همکا‬ ‫توسعه‬‫مديريتي‬‫هاي‬‫سيستم‬‫ک‬ ‫تامین‬‫و‬ ‫شرکا‬‫نندگان‬ ‫از‬‫و‬‫افز‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫ن‬‫بدو‬ ‫منابع‬‫و‬‫ها‬‫فعاليت‬ ‫بردن‬‫بین‬‫ده‬ ‫كاهش‬‫ماني‬‫ز‬‫سا‬‫سفرهاي‬ ‫و‬‫ها‬ ‫يت‬‫ر‬‫مامو‬،‫جلسات‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫كاغذباز‬ ‫و‬‫ها‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫حجم‬‫كاهش‬ ‫و‬ ‫جذب‬‫مان‬‫ز‬‫در‬‫بخش‬‫اثر‬ ‫مديريت‬‫ي‬‫بكارگیر‬‫سرما‬‫یه‬ ‫انساني‬
 20. ‫كاهش‬‫هاي‬ ‫هزينه‬‫سربار‬ ‫جابجا‬‫نكردن‬‫انساني‬ ‫سرمایه‬‫مخ‬‫هاي‬‫قسمت‬ ‫بین‬‫تلف‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ل‬‫كنتر‬‫عملياتي‬ ‫بودجه‬‫دقيق‬ ‫تعطيل‬‫واحد‬‫يا‬ ‫بخش‬ ‫يك‬‫كردن‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫در‬ ‫ماني‬‫ز‬‫سا‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬‫نداشتن‬ ‫ايش‬‫ز‬‫اف‬‫همچنین‬ ‫و‬ ‫خدمات‬‫و‬ ‫محصوالت‬‫در‬‫انعطاف‬ ‫ي‬‫بكارگیر‬‫انساني‬ ‫سرمایه‬ ‫كاهش‬‫ماني‬‫ز‬‫سا‬ ‫ن‬‫و‬‫در‬‫آمدهاي‬ ‫و‬‫فت‬‫ر‬‫ان‬‫ر‬‫همکا‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫بهبود‬ ‫و‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫اطالعات‬‫مناسب‬‫ات‬ ‫ايش‬‫ز‬‫اف‬‫سرعت‬‫خدمات‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫بهبود‬‫نوين‬‫هاي‬‫ي‬‫ر‬‫فناو‬ ‫از‬‫استفاده‬ ‫و‬‫ها‬‫ي‬‫ر‬‫فناو‬ ‫مديريت‬‫تامین‬ ‫چرخه‬ ‫همسو‬‫با‬‫ها‬‫فعاليت‬‫كردن‬‫های‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫و‬‫اهداف‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫کالن‬
 21. ‫نقش‬IT‫در‬‫به‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫نجیره‬‫ز‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫هریک‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫های‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫ی‬‫فکر‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫از‬ ‫می‬‫ز‬ ‫این‬ ‫در‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫متفاوت‬‫نه‬ ‫اطالعات‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مناسب‬‫بستر‬ ‫است‬ ‫توانسته‬‫جهت‬ ‫ی‬ ‫ضمن‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫دانش‬ ‫تبدیل‬‫ی‬ ‫نمای‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫آشکار‬ ‫به‬‫د‬. 23
 22. ‫در‬‫دنیای‬‫ی‬‫تجار‬‫به‬‫شدت‬‫قابت‬‫ر‬‫ی‬ ،‫ز‬‫و‬‫امر‬‫مدیریت‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫با‬‫مشتر‬‫ی‬ ‫میتواند‬‫بعنوان‬‫اه‬‫ر‬‫حل‬‫نهایی‬‫ه‬‫م‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫مشتر‬‫و‬‫هم‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫مطرح‬‫شود‬.‫در‬‫مدیریت‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫با‬،‫ی‬‫مشتر‬‫مشتریان‬‫ر‬‫ا‬ ‫بعنوان‬‫اء‬‫ز‬‫اج‬‫جی‬‫ر‬‫خا‬‫در‬‫نظر‬‫نمی‬ ‫گیرند‬‫بلکه‬‫آن‬‫ها‬‫ا‬‫ر‬‫بعنوان‬‫عض‬‫و‬ ‫داخلی‬‫ت‬‫ر‬‫تجا‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫و‬ ‫هدف‬‫ایجاد‬‫یک‬‫ابطه‬‫ر‬‫بلند‬‫مدت‬‫با‬ ‫آنها‬‫می‬‫باشد‬
 23. ‫تحقيقا‬‫ت‬‫نشان‬‫داده‬‫است‬‫كه‬‫هزينه‬‫ج‬‫ذب‬ ‫مشتريان‬‫جديد‬‫به‬‫دليل‬‫هزينه‬‫هاي‬ ‫يابي‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫و‬،‫تبليغات‬‫بيشتر‬‫از‬‫هزي‬‫نه‬‫هاي‬ ‫حفظ‬‫مشتريان‬‫است‬.‫به‬‫ر‬‫طو‬‫كلي‬ ‫تحقيقات‬‫نشان‬‫مي‬‫دهد‬‫كه‬‫هزينه‬‫هاي‬ ‫جذب‬‫مشتريان‬‫جديد‬‫پنج‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫بيشت‬‫ر‬‫از‬ ‫حفظ‬‫يا‬‫مديريت‬‫مشتريان‬‫موجود‬‫است‬. ‫اين‬‫امر‬‫بدين‬‫معناست‬‫كه‬‫به‬‫جاي‬‫متما‬‫يز‬ ‫ساختن‬،‫محصوالت‬‫ما‬‫ز‬‫سا‬‫نها‬‫بايد‬‫مش‬‫تريان‬ ‫ا‬‫ر‬‫بشناسند‬‫و‬‫از‬‫تاكيد‬‫بر‬‫سهم‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫ب‬‫ه‬ ‫سهم‬‫ي‬‫مشتر‬‫تغيیر‬‫جهت‬‫دهند‬.
 24. ‫مدیریت‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫با‬‫ی‬‫مشتر‬‫موفق‬‫ی‬‫چیز‬‫بیش‬‫از‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫ساده‬‫با‬‫مشتریان‬‫به‬‫معنای‬ ‫ی‬‫پیگر‬‫فتار‬‫ر‬‫مشتریان‬‫و‬‫به‬‫ی‬‫کارگیر‬‫داده‬‫ها‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫حداکثر‬‫ی‬‫ساز‬‫ی‬‫ر‬‫سودآو‬‫و‬‫ی‬‫وفادار‬ ‫در‬‫اسر‬‫ر‬‫س‬‫چرخه‬‫ندگی‬‫ز‬‫از‬‫جذب‬‫تا‬‫حفظ‬‫ی‬‫مشتر‬‫است‬ ‫د‬‫ر‬‫یچا‬‫ر‬‫تیل‬‫در‬‫تحقیقات‬‫خ‬‫ود‬ ‫نشان‬‫داده‬‫است‬‫که‬‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ 5‫صدی‬‫ر‬‫د‬‫حفظ‬‫ی‬‫مشتر‬ ‫میتواند‬‫تاثیر‬30‫تا‬95 ‫صدی‬‫ر‬‫د‬‫بر‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫فعلی‬ ‫خالص‬‫و‬‫تاثیر‬‫مشابه‬‫بر‬‫س‬‫ود‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫داشته‬‫باشد‬.
 25. ‫سنجش‬ ‫و‬‫شناسایی‬ ‫یکردهای‬‫و‬‫ر‬ ‫سرمایه‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ی‬‫فکر‬ ‫های‬: ‫ها‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫ده‬‫ز‬‫با‬‫یکرد‬‫و‬‫ر‬(ROA) ‫سرمایه‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫یکرد‬‫و‬‫ر‬(MCM) ‫ی‬‫فکر‬ ‫سرمایه‬‫مستقیم‬‫یکرد‬‫و‬‫ر‬(DIC) ‫ی‬‫امتیاز‬‫ت‬‫ر‬‫کا‬‫یکرد‬‫و‬‫ر‬(SC) Ghosh and Wu, 2007; Lev, 2001; Ballow, Burgman & Molnar (2004) ‫مالی‬ ‫های‬‫نامه‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫ت‬ ‫در‬ ‫نامشهود‬ ‫ایی‬‫ر‬‫دا‬ ‫دهی‬‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫وضعیت‬‫دهی‬‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫نامشهود‬‫در‬‫های‬‫نامه‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫ت‬‫مالی‬‫های‬‫شرکت‬‫بورس‬‫چگونه‬‫است؟‬ ‫فرضیه‬:‫بیش‬‫از‬80‫صد‬‫ر‬‫د‬‫ها‬‫شرکت‬‫وضعیت‬‫دهی‬‫ش‬‫ر‬‫گزا‬‫ستی‬‫ر‬‫د‬‫از‬‫های‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫نامشهود‬‫ند‬‫ر‬‫ندا‬. 27
 26. ‫ي‬‫فكر‬ ‫سرمايه‬ ‫ي‬‫گیر‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫اهداف‬ .1‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫شان‬ ‫اتژيهاي‬‫ر‬‫است‬ ‫كردن‬‫فرموله‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫به‬ ‫كمك‬ .2‫ها‬‫ي‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫اي‬‫ر‬‫اج‬ ‫نحوه‬‫يابي‬‫ز‬‫ار‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬ .3‫شركت‬ ‫هاي‬‫ي‬‫گیر‬ ‫تصميم‬‫تنوع‬ ‫و‬‫گسترش‬‫به‬‫كمك‬ .4‫به‬‫تواند‬ ‫مي‬‫ي‬‫فكر‬ ‫سرمايه‬ ‫غیرمالي‬ ‫هاي‬‫يابي‬‫ز‬‫ار‬‫طرح‬‫هاي‬‫شود‬ ‫داده‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬،‫ان‬‫ر‬‫مدي‬ ‫هاي‬‫پاداش‬ ‫و‬‫پرداخت‬‫باز‬ .5‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫اختيار‬ ‫در‬‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫فكر‬ ‫سرمايه‬‫كه‬‫شركت‬‫از‬ ‫خارج‬‫ان‬‫ر‬‫سهامدا‬‫با‬‫ابطه‬‫ر‬‫ايجاد‬ ‫جهت‬
 27. ‫محاسبه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ ‫دو‬ROI‫دانش‬ ‫مدیریت‬: 1.‫با‬‫مطالعه‬‫ب‬‫ر‬‫تجا‬‫شرکت‬‫های‬‫موفق‬‫دنیا‬‫د‬‫ر‬ ‫صنعت‬،‫خود‬‫پیش‬‫از‬‫سرمایه‬‫ی‬‫گذار‬‫در‬‫مدیری‬‫ت‬ ،‫دانش‬ROI‫آن‬‫در‬‫برنامه‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫های‬‫اولیه‬ ‫دیده‬‫شود‬(‫تخمین‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫حاصل‬‫از‬‫مدیریت‬ ‫دانش‬‫پیش‬‫از‬‫اقدام‬) 2.‫بعد‬‫از‬‫ار‬‫ر‬‫استق‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫و‬‫با‬‫در‬‫نظر‬ ‫گرفتن‬‫ل‬‫طو‬‫ه‬‫ر‬‫دو‬‫پیاده‬،‫ی‬‫ساز‬‫ان‬‫ز‬‫می‬‫هزین‬‫ه‬ ‫و‬‫سود‬‫حاصل‬‫از‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫ی‬‫گیر‬ ‫شود‬.
 28. ‫سا‬ ‫ی‬‫فکر‬ ‫سرمایه‬ ‫سنجش‬ ‫یکردهای‬‫و‬‫ر‬ ‫سایر‬‫مان‬‫ز‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫رویکرد‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫سرمايه‬ ‫حال‬MCM= Market Capitalization methods ‫مي‬ ‫برده‬‫كار‬ ‫به‬‫ماني‬‫ز‬‫سرما‬ ‫مبلغ‬‫جمع‬ ‫بین‬‫تفاوت‬‫كه‬ ‫شوند‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫و‬‫يه‬ ‫ي‬‫دفتر‬(‫خالص‬ ‫ايي‬‫ر‬‫دا‬)‫باشد‬‫محاسبه‬‫قابل‬‫ان‬‫ر‬‫دا‬‫سهام‬. ‫رویکرد‬‫مستقيم‬ ‫ي‬‫فكر‬ ‫سرمايه‬DIC= Direct Intellectual Capital Methods ‫مي‬ ‫برده‬‫كار‬ ‫به‬‫ماني‬‫ز‬‫نامش‬ ‫هاي‬‫ايي‬‫ر‬‫دا‬‫مختلف‬‫اي‬‫ز‬‫اج‬‫كه‬‫شوند‬،‫هود‬ ‫شوند‬‫ي‬‫گذار‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ً ‫مستقيما‬‫و‬ ‫باشند‬‫تشخيص‬‫قابل‬. ‫ي‬‫امتياز‬ ‫ت‬‫ر‬‫كا‬‫رویکرد‬SC= Score Card ‫مي‬ ‫برده‬‫كار‬ ‫به‬‫ماني‬‫ز‬‫ي‬‫فكر‬ ‫سرمايه‬ ‫مختلف‬‫اي‬‫ز‬‫اج‬‫كه‬‫شوند‬‫ن‬ّ‫معی‬ ‫منعكس‬‫اف‬‫ر‬‫گ‬‫يا‬‫و‬ ‫ي‬‫امتياز‬‫ت‬‫ر‬‫كا‬ ‫حسب‬‫بر‬‫ا‬‫ر‬‫آنها‬‫بتوان‬،‫بوده‬‫كرد‬.
 29. 31 ‫یافتگی‬ ‫توسعه‬ ‫شاخص‬ Salamudin et al., 2010
 30. ‫ی‬‫فکر‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫بر‬ ‫منطبق‬IFAC1998 32
 31. ‫مدل‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ی‬‫فکر‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫لیست‬‫جامع‬ Ramboll‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ان‬‫ر‬‫حسابدا‬‫سمی‬‫ر‬ ‫انجمن‬ ‫تایید‬‫مدیریتی‬CIMA 33
 32. ‫در‬‫مطالعات‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫پذیرفته‬‫توسط‬ APQC،‫نرخ‬‫ده‬‫ز‬‫با‬‫سرمایه‬‫گذار‬‫ی‬ ROI‫مدیریت‬‫دانش‬‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫های‬‫و‬‫پیشر‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫متوسط‬‫به‬‫م‬‫ان‬‫ز‬‫ی‬ 200%‫سرمایه‬‫ی‬‫گذار‬‫های‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫پذیرفته‬‫می‬‫باشد‬.‫ان‬‫ز‬‫می‬‫این‬‫سر‬‫مایه‬ ‫ی‬‫گذار‬‫ها‬‫ساالنه‬‫بین‬1‫ن‬‫میلیو‬‫تا‬ 100‫ن‬‫میلیو‬‫دالر‬‫متغیر‬‫می‬‫باشد‬‫که‬ ‫بستگی‬‫به‬،‫اهداف‬‫ان‬‫ز‬‫می‬‫و‬‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫فعالیت‬‫های‬‫ی‬ ‫دانش‬‫و‬‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫چگی‬‫ر‬‫یکپا‬‫آن‬‫با‬‫آیندهای‬‫ر‬‫ف‬‫کلی‬‫دی‬ 34
 33. ‫نامشهود‬ ‫ایی‬‫ر‬‫دا‬ ‫دهی‬‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫نامه‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫ت‬ ‫در‬ ‫حالت‬1 35 ‫حالت‬2:‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫که‬‫در‬‫قسمت‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫غیر‬‫ی‬‫جار‬،‫نامه‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫ت‬‫یا‬‫با‬‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫نامشهود‬‫و‬‫یا‬‫در‬‫قس‬‫مت‬ ‫سایر‬،‫ها‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫با‬‫اتی‬‫ر‬‫عبا‬‫نظیر‬‫سرقفلی‬،‫ه‬‫ز‬‫مغا‬‫حق‬‫انشعاب‬‫چاه‬،‫آب‬،‫فاضالب‬،‫ق‬‫بر‬‫گ‬،‫از‬،‫آب‬ ‫تلفن‬،‫ثابت‬‫تلفن‬،‫همراه‬،‫فاکس‬،‫تلکس‬،‫ها‬‫ودیعه‬‫امتیاز‬‫دفتر‬،‫ی‬‫تجار‬‫خدمات‬‫عمو‬،‫می‬ ‫های‬‫هزینه‬،‫اشتراک‬‫های‬‫هزینه‬‫قبل‬‫از‬‫بهره‬،‫ی‬‫بردار‬‫ها‬‫سپرده‬‫و‬‫وام‬‫بلند‬‫مدت‬‫و‬‫در‬‫ال‬‫و‬‫ر‬‫عادي‬ ‫عمليات‬‫واحد‬‫ي‬‫تجار‬‫به‬‫قصد‬‫ش‬‫و‬‫فر‬‫ي‬‫نگهدار‬،‫شوند‬‫مي‬‫جزء‬‫اییهای‬‫ر‬‫دا‬‫نامشهود‬‫تلقی‬‫نم‬‫ی‬‫شوند‬ (‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫ه‬‫ر‬‫شما‬17). ‫حالت‬3:‫ید‬‫ر‬‫خ‬‫حق‬‫لیسانس‬‫های‬‫نام‬‫ی‬‫تجار‬‫به‬‫ر‬‫منظو‬‫یافت‬‫ر‬‫د‬‫نمایندگی‬‫و‬‫یا‬‫خرید‬‫ن‬‫فرموالسیو‬‫مواد‬ ،‫شده‬‫تولید‬‫هزینه‬‫های‬‫تحقیق‬‫و‬‫توسعه‬‫و‬،‫تبليغات‬،‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫باز‬‫ی‬ ‫مهندس‬‫فرایند‬‫ه‬،‫ا‬‫مدل‬ ‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫و‬...
 34. 36
 35. 37
 36. 38
 37. 39
 38. 40
 39. 41
 40. 42
 41. 43
 42. 44
 43. 45
 44. 46
 45. 47
 46. 48
 47. ‫آیا‬‫با‬‫وجود‬‫شد‬‫ر‬‫تولید‬‫علم‬‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫در‬،‫جهان‬‫اهمیت‬‫بی‬‫ی‬‫به‬ ‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫نامشهود‬‫قابل‬‫توجیه‬‫است؟‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬‫حتی‬‫در‬‫نامه‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫ی‬ ‫حسابرس‬‫شده‬‫به‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬ ‫نامشهود‬‫اهمیت‬‫کافی‬‫داده‬‫نشده‬‫است؟‬ ‫دو‬‫پیامد‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫ی‬‫گذار‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫نامشهود‬ ‫پیامد‬‫بین‬‫املللی‬:‫وضعیت‬‫تبه‬‫ر‬‫ی‬‫ر‬‫کشو‬‫ا‬‫ر‬‫د‬‫ر‬‫میان‬ ‫های‬‫ر‬‫کشو‬‫جهان‬‫بهبود‬‫میدهد‬‫و‬‫ر‬‫کشو‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫دیف‬‫ر‬ ‫های‬‫ر‬‫کشو‬‫تمند‬‫ر‬‫قد‬‫اقتصادی‬‫و‬‫توسعه‬‫یافتگ‬‫ی‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫میدهد‬. ‫پیامد‬‫نق‬‫و‬‫ر‬‫علمی‬‫و‬‫اقتصادی‬:‫با‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫شدن‬ ‫مصادیق‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫نامشهود‬‫مانند‬،‫دانش‬،‫ایده‬ ‫تحقیقات‬‫و‬‫منابع‬‫انسانی‬‫و‬‫تالش‬‫جهت‬‫نیل‬‫ب‬‫ه‬‫این‬ ‫سمت‬‫و‬‫نق‬‫و‬‫ر‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫شگ‬‫ز‬‫ار‬‫این‬‫نوع‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬ ‫خواسته‬‫ها‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬‫و‬‫شرکت‬‫ها‬‫و‬‫ان‬‫ر‬‫حسابدا‬:‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫های‬ ‫نامشهود‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬،‫شناسایی‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫ی‬‫گیر‬‫و‬‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫کنید‬‫و‬‫آنها‬‫ا‬‫ر‬‫توسعه‬‫دهید‬. ‫ایی‬‫ر‬‫دا‬،‫نامشهود‬‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬‫و‬‫ت‬‫ر‬‫قد‬‫ا‬‫ز‬‫است‬. 50
 48. ‫مدیریت‬‫دانش‬‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫همانند‬‫آب‬‫ی‬‫جار‬ ‫در‬‫البه‬‫الی‬‫سنگ‬‫های‬‫یک‬‫رودخانه‬‫می‬‫با‬‫شد‬ ‫بدین‬‫معنا‬‫که‬‫به‬‫هیچ‬‫عنوان‬‫نمی‬‫بایس‬‫تی‬‫به‬ ‫صورت‬‫یک‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫ا‬‫ز‬‫مج‬‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫به‬‫آن‬ ‫نگریسته‬‫شود‬. ‫تشکر‬ ‫با‬
Publicité