آنالیز سایت بیتوته

‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫آنالیز‬
‫بیتوته‬
‫سایت‬ ‫سیزدهمین‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬
‫ایران‬ ‫برتر‬
Atrinnet.com
Atrinnet.com
‫بیتوته‬ ‫پورتال‬‫در‬ ‫جامع‬ ‫سایتی‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫هدف‬ ‫با‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫فارسی‬ ‫وب‬ ‫اجتماعی‬ ‫حوزه‬1388‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬
‫محتوایی‬ ‫فعالیت‬ ‫حوزه‬ ‫کوتاهی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫آغاز‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬150‫داده‬ ‫گسترش‬ ‫مجموعه‬ ‫عنوان‬
‫است‬.‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سال‬ ‫چندین‬ ‫بیتوته‬ ‫همچنین‬
‫قرار‬ ‫کشور‬ ‫اجتماعی‬ ‫خبری‬ ‫پورتال‬ ‫ترین‬ ‫پربیننده‬
‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫روزانه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬700‫نفر‬ ‫هزار‬
‫دارد‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬.
‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫گرایش‬ ‫هرگونه‬ ‫بدون‬ ‫بیتوته‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬
‫ذیل‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫همواره‬ ‫خاصی‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫حزب‬
‫است‬ ‫داشته‬:
Atrinnet.com
‫آگاهی‬ ‫سطح‬ ‫ارتقا‬…..
–‫و‬ ‫اقتصادی‬ ،‫اجتماعی‬ ،‫فرهنگی‬ ،‫علمی‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ‫سطح‬ ‫ارتقاء‬
‫عمومی‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫سایر‬
–‫خبری‬ ‫محتوای‬ ‫انتشار‬ ‫در‬ ‫امانتداری‬ ‫و‬ ‫صداقت‬ ‫حفظ‬
–‫همچنین‬ ‫و‬ ‫خبري‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫جانبه‬‫همه‬ ،‫فراگیر‬ ‫نگاه‬
‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫كارشناسانه‬ ‫رویكرد‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬‫دیدگاه‬ ‫طرح‬
‫قانون‬
–‫جامعه‬ ‫مختلف‬ ‫طبقات‬ ‫و‬ ‫اقشار‬ ‫فکری‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬
–‫مخاطبان‬ ‫فعال‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫تعاملی‬ ‫فضای‬ ‫ایجاد‬
–‫تقویت‬ ‫و‬ ‫ترویج‬ ،‫ها‬ ‫خانواده‬ ‫بنیان‬ ‫تحکیم‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫به‬ ‫کمک‬
‫خودباوری‬ ‫و‬ ‫امید‬ ‫روحیه‬
–‫صیانت‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مصالح‬ ‫و‬ ‫منافع‬ ‫تبین‬ ،‫ملی‬ ‫وحدت‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫حفظ‬
‫آنها‬ ‫از‬
–‫ملی‬ ‫و‬ ‫مذهبی‬ ‫عمیق‬ ‫و‬ ‫کهن‬ ‫درست‬ ‫باورهای‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫اشاعه‬
www.beytoote.com
‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫آنالیز‬ ‫اطالعات‬
673 ‫الکسا‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬(‫جهانی‬)
13 ‫الکسا‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬(‫کشور‬
‫ایران‬)
2738 ‫آمریکا‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬
19936 ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫تعداد‬
57‫از‬100 ‫سایت‬ ‫کامل‬ ‫سئو‬ ‫امتیاز‬
80% ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سرعت‬ ‫امتیاز‬
1.50MB ‫سایت‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫حجم‬
67.50% ‫کاربران‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫نرخ‬
2.04 ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫بازدید‬ ‫میانگین‬
‫سایت‬ ‫صفحات‬
2:41 ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫میانگین‬
‫سایت‬
$ 42,113,520.00 ‫بر‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫تقریبی‬ ‫ارزش‬
‫الکسا‬ ‫رتبه‬ ‫اساس‬
9‫و‬ ‫سال‬110‫روز‬ ‫بیتوته‬ ‫دامنه‬ ‫سن‬
Atrinnet.com
‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫ریت‬ ‫بانس‬
‫سئو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬
‫بیتوته‬ ‫سایت‬
‫کاربران‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫نرخ‬‫یا‬‫بانس‬‫ریت‬
‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫رود‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫زمانی‬(‫بازدیدکننده‬)‫صفحات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫وارد‬
‫اولین‬ ‫مشاهده‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دیگری‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫شما‬ ‫سایت‬
‫شود‬ ‫خارج‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫صفحه‬.‫رنک‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫میزان‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫هر‬
‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫مثبتی‬ ‫تأثیری‬ ‫شما‬ ‫سایت‬.
‫میانگین‬‫صفحات‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫بازدید‬‫سایت‬
‫کند‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کننده‬ ‫بازید‬ ‫که‬ ‫صفحاتی‬ ‫تعداد‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬.‫سئو‬ ‫بر‬ ‫بهتری‬ ‫تأثیر‬ ‫باشد‬ ‫باالتر‬ ‫عدد‬ ‫این‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫هر‬
‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫سایت‬.
‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫میانگین‬
‫گفته‬ ‫اند‬‫بوده‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫متوسط‬ ‫به‬
‫شود‬‫می‬.‫برای‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫مدت‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫شما‬
‫است‬ ‫تر‬ ‫مطلوب‬.
‫بیش‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫عنوان‬ ‫تگ‬ ‫یا‬ ‫تگ‬ ‫تایتل‬ ‫های‬ ‫کارکتر‬ ‫تعداد‬
‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫حد‬ ‫از‬84‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫کارکتر‬.
‫بین‬ ‫تایتل‬ ‫تگ‬ ‫در‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫کاراکتر‬ ‫تعداد‬۱۰‫الی‬۷۰‫می‬ ‫کاراکتر‬
‫باشد‬(‫ها‬ ‫فاصله‬ ‫احتساب‬ ‫با‬)
‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬
‫خودداری‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫ایفا‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬
‫کنید‬.‫و‬ ‫باشند‬ ‫یکتا‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تگ‬ ‫دارای‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫صفحات‬ ‫تمامی‬
‫خودداری‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫با‬ ‫صفحات‬ ‫ساختن‬ ‫از‬‫کنید‬
‫توضیحات‬‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫طوالنی‬ ‫بسیار‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫متا‬302‫کارکتر‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬.
‫یکی‬‫خواص‬ ‫از‬HTML‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬
‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫مختصری‬ ‫توضیح‬ ‫سایت‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫موضوع‬ ‫درباره‬
‫در‬ ‫و‬‫واقع‬‫نمایش‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬.‫میشود‬ ‫گفته‬ ‫متادیسکریپشن‬ ‫مختصر‬ ‫توضیح‬ ‫این‬ ‫به‬.
‫باید‬‫این‬‫این‬ ‫با‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫شود‬ ‫انتخاب‬ ‫زیرکی‬ ‫با‬ ‫توضیحات‬
‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫کلیک‬ ‫میشوند‬ ‫ترغیب‬ ‫کوتاه‬ ‫توضیحات‬.
‫مناسب‬‫حالت‬ ‫ترین‬160‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫دیسکریپشن‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬ ‫کارکتر‬
ATRINNET.COM
‫و‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫استفاده‬ ‫مناسب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫هدینگ‬ ‫از‬ ‫بیتوته‬ ‫در‬
‫هدینگ‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫این‬2‫یا‬H2‫است‬ ‫نکرده‬ ‫استفاده‬.
‫سرتیتر‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬(‫مثال‬ ‫فرض‬ ‫به‬H1)‫کنید‬ ‫استفاده‬.‫قرار‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫شما‬ ‫وبسایت‬ ‫صفحات‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫در‬ ‫سرتیتر‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫دادن‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫سئو‬ ‫رتبه‬ ‫بهبودی‬ ‫برای‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫همیشه‬ ‫و‬.
‫تعداد‬‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫بهینه‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫از‬.‫قبل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬
‫از‬ ‫عکس‬ ‫آپلود‬ ‫از‬‫سایت‬imagecompressor.com‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بهینه‬ ‫را‬ ‫عکس‬.
‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫در‬GZIP‫استفاده‬‫است‬ ‫نشده‬.
‫اگر‬‫فراوانی‬ ‫اهمیت‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫لود‬ ‫سرعت‬ ‫افزایش‬ ‫قطعا‬ ‫باشید‬ ‫سایتی‬ ‫صاحب‬
‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫بارگذاری‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬‫شما‬‫انجامد‬‫می‬ ‫طول‬ ‫به‬
‫است‬ ‫صفحاتش‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫مهم‬ ‫فاکتورهای‬ ‫جز‬.‫که‬ ‫دارید‬ ‫اطالع‬ ‫حتما‬ ‫پس‬
‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫بودن‬ ‫باال‬‫میزان‬ ‫چه‬‫کاربری‬ ‫دفع‬ ‫نرخ‬ ‫در‬(Bounce rate)،‫کاربری‬ ‫تجربه‬
(User Experience)‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫دهی‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫طور‬‫همین‬ ‫و‬‫که‬‫از‬ ‫یکی‬‫عوامل‬‫مهم‬
‫دارد‬ ‫تاثیر‬ ،‫است‬.
‫را‬ ‫سایت‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫تا‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫به‬ ‫کمتر‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫فایل‬
‫کنند‬ ‫مشاهده‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫تر‬ ‫سریع‬.‫باید‬ ‫البته‬
‫تابع‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬Gzip‫فشرده‬ ،‫کند‬‫نمی‬ ‫سازی‬ ‫فشرده‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫فایلی‬ ‫هر‬
‫های‬‫فایل‬ ‫به‬ ‫منوط‬ ‫صرفا‬ ‫سازی‬HTML،‫دهی‬‫استایل‬ ‫های‬‫فایل‬(stylesheets)‫جاوا‬ ‫و‬
ATRINNET.COM
‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫بررسی‬
‫است‬ ‫ایرانی‬ ‫قدرتمند‬ ‫پرتال‬ ‫دومین‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬.‫بگم‬ ‫باید‬
‫و‬ ‫میشود‬ ‫پیدا‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آدمیزاد‬ ‫جون‬ ‫تا‬ ‫مرغ‬ ‫شیر‬ ‫از‬ ‫که‬
‫این‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هستید‬ ‫کامل‬ ‫مجله‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫اگر‬
‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سایت‬.
‫کسب‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫آنالیز‬ ‫از‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫گزارشی‬ ‫طبق‬
‫کردیم‬:
•‫قرار‬ ‫ایرانی‬ ‫برتر‬ ‫سایت‬ ‫سیزدهمین‬ ‫رده‬ ‫در‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬
‫است‬ ‫گرفته‬.
•‫قدمت‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬9‫دامنه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫سال‬beytoote.com
‫در‬‫تاریخ‬8‫خرداد‬1388‫جمعه‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬‫رسیده‬ ‫ثبت‬ ‫به‬
‫است‬.
•‫ستون‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬‫تشکیل‬‫است‬ ‫شده‬.
•‫این‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫ستون‬ ‫مهمترین‬ ‫وسط‬ ‫ستون‬ ‫یا‬ ‫دوم‬ ‫ستون‬
‫است‬ ‫سایت‬.
•‫در‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫ستون‬ ‫این‬ ‫در‬
‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ‫ترین‬ ‫جدید‬ ‫ها‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫این‬
‫است‬ ‫شده‬.
•‫سیاسی‬ ‫اخبار‬–‫سالمت‬ ‫های‬ ‫تازه‬–‫سرگرمی‬ ‫های‬ ‫تازه‬–‫تازه‬
‫و‬ ‫مد‬ ‫دنیای‬ ‫های‬…‫از‬‫موضوعات‬‫سایت‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬
‫است‬.
•‫منو‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫تمام‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫ستون‬ ‫در‬
‫سایت‬ ‫یک‬ ،‫بیتوته‬ ‫سایت‬‫فوق‬
‫است‬ ‫قدرتمند‬ ‫العاده‬‫و‬
‫از‬ ‫ما‬ ‫هدف‬‫فقط‬ ‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫تولید‬
‫کسب‬‫اطالعات‬
‫به‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫جدید‬
‫ضربه‬ ‫قصد‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬
‫زدن‬‫داشت‬ ‫نخواهیم‬ ‫را‬ ‫سایتی‬ ‫به‬.
‫را‬ ‫ایران‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫ترین‬ ‫قدرتمند‬
‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫آنالیز‬
‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬
‫سایت‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫با‬ ‫توانید‬
‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫گزارشات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نت‬ ‫آترین‬
‫باشید‬.
1 sur 13

Contenu connexe

Similaire à آنالیز سایت بیتوته

seoseo
seoElham Gofranpoor
387 vues35 diapositives
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze sitedanesh_fd
248 vues31 diapositives
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتEhsan Shahsavan
92 vues3 diapositives

Similaire à آنالیز سایت بیتوته(20)

seoseo
seo
Elham Gofranpoor387 vues
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
danesh_fd248 vues
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
Ehsan Shahsavan92 vues
سئو داخلی.pdfسئو داخلی.pdf
سئو داخلی.pdf
maedehnosoohian8 vues
META IRANMETA IRAN
META IRAN
Hamid Chamanchi269 vues
17 seo-2016-clicktools17 seo-2016-clicktools
17 seo-2016-clicktools
Razmik Ghookas170 vues
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
http://www.novinwebsite.com191 vues
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
Masoud Javaheri82 vues
Presentation1Presentation1
Presentation1
naghme tazkari234 vues
Seo part3Seo part3
Seo part3
Amir Reza Shokouh26 vues

آنالیز سایت بیتوته

 • 1. ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫آنالیز‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫سیزدهمین‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫ایران‬ ‫برتر‬ Atrinnet.com
 • 2. Atrinnet.com ‫بیتوته‬ ‫پورتال‬‫در‬ ‫جامع‬ ‫سایتی‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫فارسی‬ ‫وب‬ ‫اجتماعی‬ ‫حوزه‬1388‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫محتوایی‬ ‫فعالیت‬ ‫حوزه‬ ‫کوتاهی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫آغاز‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬150‫داده‬ ‫گسترش‬ ‫مجموعه‬ ‫عنوان‬ ‫است‬.‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سال‬ ‫چندین‬ ‫بیتوته‬ ‫همچنین‬ ‫قرار‬ ‫کشور‬ ‫اجتماعی‬ ‫خبری‬ ‫پورتال‬ ‫ترین‬ ‫پربیننده‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫روزانه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬700‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫دارد‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬. ‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫گرایش‬ ‫هرگونه‬ ‫بدون‬ ‫بیتوته‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬ ‫ذیل‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫همواره‬ ‫خاصی‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫حزب‬ ‫است‬ ‫داشته‬:
 • 3. Atrinnet.com ‫آگاهی‬ ‫سطح‬ ‫ارتقا‬….. –‫و‬ ‫اقتصادی‬ ،‫اجتماعی‬ ،‫فرهنگی‬ ،‫علمی‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ‫سطح‬ ‫ارتقاء‬ ‫عمومی‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫سایر‬ –‫خبری‬ ‫محتوای‬ ‫انتشار‬ ‫در‬ ‫امانتداری‬ ‫و‬ ‫صداقت‬ ‫حفظ‬ –‫همچنین‬ ‫و‬ ‫خبري‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫جانبه‬‫همه‬ ،‫فراگیر‬ ‫نگاه‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫كارشناسانه‬ ‫رویكرد‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬‫دیدگاه‬ ‫طرح‬ ‫قانون‬ –‫جامعه‬ ‫مختلف‬ ‫طبقات‬ ‫و‬ ‫اقشار‬ ‫فکری‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ –‫مخاطبان‬ ‫فعال‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫تعاملی‬ ‫فضای‬ ‫ایجاد‬ –‫تقویت‬ ‫و‬ ‫ترویج‬ ،‫ها‬ ‫خانواده‬ ‫بنیان‬ ‫تحکیم‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫خودباوری‬ ‫و‬ ‫امید‬ ‫روحیه‬ –‫صیانت‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مصالح‬ ‫و‬ ‫منافع‬ ‫تبین‬ ،‫ملی‬ ‫وحدت‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫آنها‬ ‫از‬ –‫ملی‬ ‫و‬ ‫مذهبی‬ ‫عمیق‬ ‫و‬ ‫کهن‬ ‫درست‬ ‫باورهای‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫اشاعه‬
 • 5. ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫آنالیز‬ ‫اطالعات‬ 673 ‫الکسا‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬(‫جهانی‬) 13 ‫الکسا‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬(‫کشور‬ ‫ایران‬) 2738 ‫آمریکا‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ 19936 ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫تعداد‬ 57‫از‬100 ‫سایت‬ ‫کامل‬ ‫سئو‬ ‫امتیاز‬ 80% ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سرعت‬ ‫امتیاز‬ 1.50MB ‫سایت‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫حجم‬ 67.50% ‫کاربران‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫نرخ‬ 2.04 ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫بازدید‬ ‫میانگین‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ 2:41 ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫میانگین‬ ‫سایت‬ $ 42,113,520.00 ‫بر‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫تقریبی‬ ‫ارزش‬ ‫الکسا‬ ‫رتبه‬ ‫اساس‬ 9‫و‬ ‫سال‬110‫روز‬ ‫بیتوته‬ ‫دامنه‬ ‫سن‬
 • 7. ‫سئو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫کاربران‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫نرخ‬‫یا‬‫بانس‬‫ریت‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫رود‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫زمانی‬(‫بازدیدکننده‬)‫صفحات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫وارد‬ ‫اولین‬ ‫مشاهده‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دیگری‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫صفحه‬.‫رنک‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫میزان‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫مثبتی‬ ‫تأثیری‬ ‫شما‬ ‫سایت‬. ‫میانگین‬‫صفحات‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫بازدید‬‫سایت‬ ‫کند‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کننده‬ ‫بازید‬ ‫که‬ ‫صفحاتی‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬.‫سئو‬ ‫بر‬ ‫بهتری‬ ‫تأثیر‬ ‫باشد‬ ‫باالتر‬ ‫عدد‬ ‫این‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫سایت‬. ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫میانگین‬ ‫گفته‬ ‫اند‬‫بوده‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫متوسط‬ ‫به‬ ‫شود‬‫می‬.‫برای‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫مدت‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫شما‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫مطلوب‬.
 • 8. ‫بیش‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫عنوان‬ ‫تگ‬ ‫یا‬ ‫تگ‬ ‫تایتل‬ ‫های‬ ‫کارکتر‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫حد‬ ‫از‬84‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫کارکتر‬. ‫بین‬ ‫تایتل‬ ‫تگ‬ ‫در‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫کاراکتر‬ ‫تعداد‬۱۰‫الی‬۷۰‫می‬ ‫کاراکتر‬ ‫باشد‬(‫ها‬ ‫فاصله‬ ‫احتساب‬ ‫با‬) ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫خودداری‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫ایفا‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کنید‬.‫و‬ ‫باشند‬ ‫یکتا‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تگ‬ ‫دارای‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫خودداری‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫با‬ ‫صفحات‬ ‫ساختن‬ ‫از‬‫کنید‬ ‫توضیحات‬‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫طوالنی‬ ‫بسیار‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫متا‬302‫کارکتر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬. ‫یکی‬‫خواص‬ ‫از‬HTML‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫مختصری‬ ‫توضیح‬ ‫سایت‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫موضوع‬ ‫درباره‬ ‫در‬ ‫و‬‫واقع‬‫نمایش‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬.‫میشود‬ ‫گفته‬ ‫متادیسکریپشن‬ ‫مختصر‬ ‫توضیح‬ ‫این‬ ‫به‬. ‫باید‬‫این‬‫این‬ ‫با‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫شود‬ ‫انتخاب‬ ‫زیرکی‬ ‫با‬ ‫توضیحات‬ ‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫کلیک‬ ‫میشوند‬ ‫ترغیب‬ ‫کوتاه‬ ‫توضیحات‬. ‫مناسب‬‫حالت‬ ‫ترین‬160‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫دیسکریپشن‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬ ‫کارکتر‬
 • 9. ATRINNET.COM ‫و‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫استفاده‬ ‫مناسب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫هدینگ‬ ‫از‬ ‫بیتوته‬ ‫در‬ ‫هدینگ‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫این‬2‫یا‬H2‫است‬ ‫نکرده‬ ‫استفاده‬. ‫سرتیتر‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬(‫مثال‬ ‫فرض‬ ‫به‬H1)‫کنید‬ ‫استفاده‬.‫قرار‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫شما‬ ‫وبسایت‬ ‫صفحات‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫در‬ ‫سرتیتر‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫دادن‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫سئو‬ ‫رتبه‬ ‫بهبودی‬ ‫برای‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫همیشه‬ ‫و‬. ‫تعداد‬‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫بهینه‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫از‬.‫قبل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫از‬ ‫عکس‬ ‫آپلود‬ ‫از‬‫سایت‬imagecompressor.com‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بهینه‬ ‫را‬ ‫عکس‬. ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫در‬GZIP‫استفاده‬‫است‬ ‫نشده‬. ‫اگر‬‫فراوانی‬ ‫اهمیت‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫لود‬ ‫سرعت‬ ‫افزایش‬ ‫قطعا‬ ‫باشید‬ ‫سایتی‬ ‫صاحب‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫بارگذاری‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬‫شما‬‫انجامد‬‫می‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫صفحاتش‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫مهم‬ ‫فاکتورهای‬ ‫جز‬.‫که‬ ‫دارید‬ ‫اطالع‬ ‫حتما‬ ‫پس‬ ‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫بودن‬ ‫باال‬‫میزان‬ ‫چه‬‫کاربری‬ ‫دفع‬ ‫نرخ‬ ‫در‬(Bounce rate)،‫کاربری‬ ‫تجربه‬ (User Experience)‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫دهی‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫طور‬‫همین‬ ‫و‬‫که‬‫از‬ ‫یکی‬‫عوامل‬‫مهم‬ ‫دارد‬ ‫تاثیر‬ ،‫است‬. ‫را‬ ‫سایت‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫تا‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫به‬ ‫کمتر‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫کنند‬ ‫مشاهده‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫تر‬ ‫سریع‬.‫باید‬ ‫البته‬ ‫تابع‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬Gzip‫فشرده‬ ،‫کند‬‫نمی‬ ‫سازی‬ ‫فشرده‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫فایلی‬ ‫هر‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫به‬ ‫منوط‬ ‫صرفا‬ ‫سازی‬HTML،‫دهی‬‫استایل‬ ‫های‬‫فایل‬(stylesheets)‫جاوا‬ ‫و‬
 • 10. ATRINNET.COM ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫بررسی‬ ‫است‬ ‫ایرانی‬ ‫قدرتمند‬ ‫پرتال‬ ‫دومین‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬.‫بگم‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫پیدا‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آدمیزاد‬ ‫جون‬ ‫تا‬ ‫مرغ‬ ‫شیر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هستید‬ ‫کامل‬ ‫مجله‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫اگر‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سایت‬.
 • 11. ‫کسب‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫آنالیز‬ ‫از‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫گزارشی‬ ‫طبق‬ ‫کردیم‬: •‫قرار‬ ‫ایرانی‬ ‫برتر‬ ‫سایت‬ ‫سیزدهمین‬ ‫رده‬ ‫در‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬ ‫است‬ ‫گرفته‬. •‫قدمت‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬9‫دامنه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫سال‬beytoote.com ‫در‬‫تاریخ‬8‫خرداد‬1388‫جمعه‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬‫رسیده‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫است‬. •‫ستون‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫بیتوته‬ ‫سایت‬‫تشکیل‬‫است‬ ‫شده‬. •‫این‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫ستون‬ ‫مهمترین‬ ‫وسط‬ ‫ستون‬ ‫یا‬ ‫دوم‬ ‫ستون‬ ‫است‬ ‫سایت‬. •‫در‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫ستون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ‫ترین‬ ‫جدید‬ ‫ها‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫شده‬. •‫سیاسی‬ ‫اخبار‬–‫سالمت‬ ‫های‬ ‫تازه‬–‫سرگرمی‬ ‫های‬ ‫تازه‬–‫تازه‬ ‫و‬ ‫مد‬ ‫دنیای‬ ‫های‬…‫از‬‫موضوعات‬‫سایت‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫است‬. •‫منو‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫تمام‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫ستون‬ ‫در‬
 • 12. ‫سایت‬ ‫یک‬ ،‫بیتوته‬ ‫سایت‬‫فوق‬ ‫است‬ ‫قدرتمند‬ ‫العاده‬‫و‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫هدف‬‫فقط‬ ‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫تولید‬ ‫کسب‬‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫ضربه‬ ‫قصد‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫زدن‬‫داشت‬ ‫نخواهیم‬ ‫را‬ ‫سایتی‬ ‫به‬.
 • 13. ‫را‬ ‫ایران‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫ترین‬ ‫قدرتمند‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫آنالیز‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫گزارشات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نت‬ ‫آترین‬ ‫باشید‬.