تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمند

‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫بررسی‬
‫تلوبیون‬‫های‬ ‫شبکه‬
‫جیب‬ ‫در‬ ‫تلوزیونی‬‫شما‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫توسط‬ ‫ویدیو‬ ‫این‬Atrinnet.com
‫است‬ ‫شده‬ ‫تولید‬.
‫من‬ ‫درباره‬
‫نت‬ ‫آترین‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ارشد‬ ‫امیرحسین‬ ‫من‬
‫با‬ ‫که‬ ‫مفتخرم‬8‫و‬ ‫سئو‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫درخشان‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬
‫قدرتمند‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫توانایی‬ ‫و‬ ‫تجربیات‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫کردم‬ ‫کسب‬ ‫عالی‬ ‫تجربیات‬
‫شد‬ ‫متولد‬ ‫نت‬ ‫آترین‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫خودم‬ ‫های‬.‫امیدوارم‬
‫در‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫بتونم‬
‫خدمت‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اینترنتی‬ ‫تجارت‬ ‫زمینه‬
‫کنم‬ ‫رسانی‬.‫بهترین‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ،‫شما‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬
‫نت‬ ‫آترین‬
‫وب‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ‫ی‬ ‫کلمه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫که‬ ‫تلوبیون‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫نام‬ ‫همین‬ ‫با‬ ‫ماهیتش‬ ،‫است‬.‫مسافرت‬ ‫در‬
‫و‬ ‫فوتبال‬ ‫زنده‬ ‫مسابقات‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫ترافیک‬ ‫حتی‬ ‫یا‬
‫به‬ ‫قادر‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تلویزیون‬ ‫های‬‫سلایر‬
‫نباشید‬ ‫آن‬ ‫تکرار‬ ‫دیدن‬.‫مواقعی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫تلوبیون‬
‫باشد‬ ‫ساز‬ ‫چاره‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬.‫میتوانید‬ ‫شما‬
‫اینترنتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دستگاهی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫لپتاب‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫با‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫تلوبیون‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫دسترسی‬.
‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬
‫سئو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫آنالیز‬ ‫اطالعات‬
‫سایت‬‫تلوبیون‬
420 ‫الکسا‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬(‫جهانی‬)
9 ‫الکسا‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬(‫ایران‬ ‫کشور‬)
3069 ‫آمریکا‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬
5683 ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫تعداد‬
72‫از‬100 ‫سایت‬ ‫کامل‬ ‫سئو‬ ‫امتیاز‬
70% ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سرعت‬ ‫امتیاز‬
2.36MB ‫سایت‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫حجم‬
50.50% ‫کاربران‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫نرخ‬
2.50 ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫بازدید‬ ‫میانگین‬
3:27 ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫میانگین‬
5‫و‬ ‫سال‬6‫روز‬ ‫تلوبیون‬ ‫دامنه‬ ‫سن‬
‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫ریت‬ ‫بانس‬
‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬
‫تلوبیون‬
1.‫کاربران‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫نرخ‬‫یا‬‫ریت‬ ‫بانس‬
‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫رود‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫زمانی‬(‫بازدیدکننده‬)‫صفحات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫وارد‬
‫اولین‬ ‫مشاهده‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دیگری‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫شما‬ ‫سایت‬
‫شود‬ ‫خارج‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫صفحه‬.‫بر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫میزان‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫هر‬
‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫مثبتی‬ ‫تأثیری‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫رنک‬.
2.‫میانگین‬‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫بازدید‬
‫کند‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کننده‬ ‫بازید‬ ‫که‬ ‫صفحاتی‬ ‫تعداد‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬.‫سئو‬ ‫بر‬ ‫بهتری‬ ‫تأثیر‬ ‫باشد‬ ‫باالتر‬ ‫عدد‬ ‫این‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫هر‬
‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫سایت‬.
3.‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫میانگین‬
‫گفته‬ ‫اند‬‫بوده‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫متوسط‬ ‫به‬
‫شود‬‫می‬.‫برای‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫مدت‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫شما‬
‫است‬ ‫تر‬ ‫مطلوب‬.
ATRINNET.COM
4.‫و‬ ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫تگ‬ ‫تایتل‬ ‫های‬ ‫کارکتر‬ ‫تعداد‬
‫از‬72‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫کارکتر‬.
‫بین‬ ‫تایتل‬ ‫تگ‬ ‫در‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫کاراکتر‬ ‫تعداد‬۱۰‫الی‬۷۰‫می‬ ‫کاراکتر‬
‫باشد‬(‫ها‬ ‫فاصله‬ ‫احتساب‬ ‫با‬)
‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬
‫کنید‬ ‫خودداری‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫ایفا‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫از‬.
‫ساختن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫یکتا‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تگ‬ ‫دارای‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫صفحات‬ ‫تمامی‬
‫کنید‬ ‫خودداری‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫با‬ ‫صفحات‬.
5.‫تلوبیون‬ ‫سایت‬‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫سرتیتر‬ ‫یا‬ ‫هدینگ‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫است‬ ‫نکرده‬.
‫سرتیتر‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬‫به‬‫مثال‬ ‫فرض‬H1‫استفاده‬
6.‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫دامنه‬15‫شهریور‬1391‫است‬ ‫رسیده‬ ‫ثبت‬ ‫به‬.
7.‫و‬ ،‫نیست‬ ‫بهینه‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬
‫شوند‬ ‫آپلود‬ ‫کمتری‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬.
‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫گرافیک‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫کنیم‬ ‫می‬...
‫باشید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫نت‬ ‫آترین‬ ‫با‬.
‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫بررسی‬
‫های‬ ‫شبکه‬ ‫زنده‬ ‫پخش‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫ترین‬ ‫قدرتمند‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬
‫است‬ ‫تلوزیونی‬.‫سایت‬‫تلوبیون‬‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫نهم‬ ‫جایگاه‬ ‫ایران‬ ‫در‬
‫است‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫باالی‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫نشان‬ ‫این‬.
•،‫سایت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫ترکیب‬ ‫قرمز‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫تیره‬ ‫طرح‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫توجه‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫اولین‬ ‫شده‬.‫های‬ ‫رنگ‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫شدن‬ ‫شکیل‬ ‫باعث‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬.
•‫سایت‬ ‫این‬ ‫بیشتر‬ ‫جذابیت‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اسالیدر‬ ‫یک‬ ‫حاوی‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬
‫است‬ ‫شده‬.‫سایت‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫پیشنها‬ ‫اسالیدر‬ ‫این‬ ‫در‬
‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬.
•‫بازدید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫بخش‬ ‫اسالیدر‬ ‫پایین‬ ‫در‬
‫یا‬ ‫ببیند‬ ‫فوتبال‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫انتخاب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫سلیقه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کنند‬
•‫با‬ ‫که‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تلوزیونی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫آرشیو‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫قسمت‬ ‫در‬
‫و‬ ‫کنید‬ ‫تماشا‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫آن‬ ‫زنده‬ ‫پخش‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫انتخاب‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫پخش‬ ‫جدول‬ ‫به‬ ‫همچنین‬.
•‫سایت‬ ‫این‬ ‫باالی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫سئو‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫این‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫موفقیت‬ ‫دلیل‬.
‫با‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫بیشتر‬ ‫آشنایی‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫تلوبیون‬ ‫سایت‬
‫است‬.
‫می‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫نشان‬ ‫ایران‬ ‫برتر‬ ‫سایت‬ ‫نهمین‬ ‫عنوان‬ ‫کسب‬
‫باشد‬.‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫همچنین‬420‫ها‬ ‫شک‬ ‫همه‬ ‫دیگر‬ ‫جهانی‬ ‫الکسا‬ ‫رتبه‬ ‫در‬
‫به‬ ‫باید‬ ‫رتبه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫کیفیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫کنم‬ ‫می‬ ‫تشکر‬‫و‬ ‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬‫با‬‫تحلیل‬‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬
‫بودید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬.‫بشناسیم‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬ ‫سایت‬
‫بگیریم‬ ‫ایده‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تا‬.
‫سایت‬ ‫در‬ ‫همچنین‬‫نت‬ ‫آترین‬‫نشانی‬ ‫به‬ATRINNET.COM‫توانید‬ ‫می‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫ویدیو‬ ‫به‬.
‫در‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫آنالیز‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫ترین‬ ‫قدرتمند‬
‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬
‫به‬ ‫ورود‬‫نت‬ ‫آترین‬ ‫سایت‬‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫گزارشات‬ ‫این‬ ‫به‬
‫باشید‬.
‫قسمت‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬‫کاربران‬ ‫سایت‬ ‫تحلیل‬‫سایت‬ ‫در‬
‫نت‬ ‫آترین‬‫ارسال‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫آنالیز‬ ‫خواست‬ ‫در‬
‫کنید‬.
1 sur 14

Contenu connexe

Similaire à تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمند

seoseo
seoElham Gofranpoor
468 vues35 diapositives
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتEhsan Shahsavan
92 vues3 diapositives
seo siteseo site
seo siteesfahandoor95
7 vues2 diapositives

Similaire à تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمند(20)

seoseo
seo
Elham Gofranpoor468 vues
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
Ehsan Shahsavan92 vues
seo siteseo site
seo site
esfahandoor957 vues
طراحی سایت در اراک-www.SiteMand.comطراحی سایت در اراک-www.SiteMand.com
طراحی سایت در اراک-www.SiteMand.com
شرکت رهبان فاخر ساعی تولیدکننده انواع گریتینگ و کف پله122 vues
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
danesh_fd248 vues
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
http://www.novinwebsite.com191 vues
SeoSeo
Seo
ArezouShokrdayi85 vues
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
Masoud Javaheri82 vues
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
طراحی وب سایت فکر برتر49 vues
New Microsoft Word Document.docxNew Microsoft Word Document.docx
New Microsoft Word Document.docx
seoparviratech2 vues

تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمند

 • 1. ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫تلوبیون‬‫های‬ ‫شبکه‬ ‫جیب‬ ‫در‬ ‫تلوزیونی‬‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫توسط‬ ‫ویدیو‬ ‫این‬Atrinnet.com ‫است‬ ‫شده‬ ‫تولید‬.
 • 2. ‫من‬ ‫درباره‬ ‫نت‬ ‫آترین‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ارشد‬ ‫امیرحسین‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫مفتخرم‬8‫و‬ ‫سئو‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫درخشان‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫تجربیات‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫کردم‬ ‫کسب‬ ‫عالی‬ ‫تجربیات‬ ‫شد‬ ‫متولد‬ ‫نت‬ ‫آترین‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫خودم‬ ‫های‬.‫امیدوارم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫بتونم‬ ‫خدمت‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اینترنتی‬ ‫تجارت‬ ‫زمینه‬ ‫کنم‬ ‫رسانی‬.‫بهترین‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ،‫شما‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬
 • 3. ‫نت‬ ‫آترین‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ‫ی‬ ‫کلمه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫که‬ ‫تلوبیون‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫نام‬ ‫همین‬ ‫با‬ ‫ماهیتش‬ ،‫است‬.‫مسافرت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فوتبال‬ ‫زنده‬ ‫مسابقات‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫ترافیک‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تلویزیون‬ ‫های‬‫سلایر‬ ‫نباشید‬ ‫آن‬ ‫تکرار‬ ‫دیدن‬.‫مواقعی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫تلوبیون‬ ‫باشد‬ ‫ساز‬ ‫چاره‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬.‫میتوانید‬ ‫شما‬ ‫اینترنتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دستگاهی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫لپتاب‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫تلوبیون‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫دسترسی‬.
 • 5. ‫سئو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫آنالیز‬ ‫اطالعات‬ ‫سایت‬‫تلوبیون‬ 420 ‫الکسا‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬(‫جهانی‬) 9 ‫الکسا‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬(‫ایران‬ ‫کشور‬) 3069 ‫آمریکا‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ 5683 ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫تعداد‬ 72‫از‬100 ‫سایت‬ ‫کامل‬ ‫سئو‬ ‫امتیاز‬ 70% ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سرعت‬ ‫امتیاز‬ 2.36MB ‫سایت‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫حجم‬ 50.50% ‫کاربران‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫نرخ‬ 2.50 ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫بازدید‬ ‫میانگین‬ 3:27 ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫میانگین‬ 5‫و‬ ‫سال‬6‫روز‬ ‫تلوبیون‬ ‫دامنه‬ ‫سن‬
 • 7. ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫تلوبیون‬ 1.‫کاربران‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫نرخ‬‫یا‬‫ریت‬ ‫بانس‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫رود‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫زمانی‬(‫بازدیدکننده‬)‫صفحات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫وارد‬ ‫اولین‬ ‫مشاهده‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دیگری‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫صفحه‬.‫بر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫میزان‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫مثبتی‬ ‫تأثیری‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫رنک‬.
 • 8. 2.‫میانگین‬‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫بازدید‬ ‫کند‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کننده‬ ‫بازید‬ ‫که‬ ‫صفحاتی‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬.‫سئو‬ ‫بر‬ ‫بهتری‬ ‫تأثیر‬ ‫باشد‬ ‫باالتر‬ ‫عدد‬ ‫این‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫سایت‬. 3.‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫میانگین‬ ‫گفته‬ ‫اند‬‫بوده‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫متوسط‬ ‫به‬ ‫شود‬‫می‬.‫برای‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫مدت‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫شما‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫مطلوب‬. ATRINNET.COM
 • 9. 4.‫و‬ ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫تگ‬ ‫تایتل‬ ‫های‬ ‫کارکتر‬ ‫تعداد‬ ‫از‬72‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫کارکتر‬. ‫بین‬ ‫تایتل‬ ‫تگ‬ ‫در‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫کاراکتر‬ ‫تعداد‬۱۰‫الی‬۷۰‫می‬ ‫کاراکتر‬ ‫باشد‬(‫ها‬ ‫فاصله‬ ‫احتساب‬ ‫با‬) ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫کنید‬ ‫خودداری‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫ایفا‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫از‬. ‫ساختن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫یکتا‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تگ‬ ‫دارای‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫کنید‬ ‫خودداری‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫با‬ ‫صفحات‬. 5.‫تلوبیون‬ ‫سایت‬‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫سرتیتر‬ ‫یا‬ ‫هدینگ‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نکرده‬. ‫سرتیتر‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬‫به‬‫مثال‬ ‫فرض‬H1‫استفاده‬
 • 10. 6.‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫دامنه‬15‫شهریور‬1391‫است‬ ‫رسیده‬ ‫ثبت‬ ‫به‬. 7.‫و‬ ،‫نیست‬ ‫بهینه‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫شوند‬ ‫آپلود‬ ‫کمتری‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬. ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫گرافیک‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫کنیم‬ ‫می‬... ‫باشید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫نت‬ ‫آترین‬ ‫با‬.
 • 11. ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫بررسی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫زنده‬ ‫پخش‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫ترین‬ ‫قدرتمند‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫است‬ ‫تلوزیونی‬.‫سایت‬‫تلوبیون‬‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫نهم‬ ‫جایگاه‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫باالی‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫نشان‬ ‫این‬. •،‫سایت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫ترکیب‬ ‫قرمز‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫تیره‬ ‫طرح‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫توجه‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫اولین‬ ‫شده‬.‫های‬ ‫رنگ‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫شدن‬ ‫شکیل‬ ‫باعث‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬. •‫سایت‬ ‫این‬ ‫بیشتر‬ ‫جذابیت‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اسالیدر‬ ‫یک‬ ‫حاوی‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫است‬ ‫شده‬.‫سایت‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫پیشنها‬ ‫اسالیدر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬. •‫بازدید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫بخش‬ ‫اسالیدر‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫ببیند‬ ‫فوتبال‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫انتخاب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫سلیقه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کنند‬
 • 12. •‫با‬ ‫که‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تلوزیونی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫آرشیو‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تماشا‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫آن‬ ‫زنده‬ ‫پخش‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫انتخاب‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫پخش‬ ‫جدول‬ ‫به‬ ‫همچنین‬. •‫سایت‬ ‫این‬ ‫باالی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫سئو‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫موفقیت‬ ‫دلیل‬. ‫با‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫بیشتر‬ ‫آشنایی‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫است‬. ‫می‬ ‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫نشان‬ ‫ایران‬ ‫برتر‬ ‫سایت‬ ‫نهمین‬ ‫عنوان‬ ‫کسب‬ ‫باشد‬.‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫همچنین‬420‫ها‬ ‫شک‬ ‫همه‬ ‫دیگر‬ ‫جهانی‬ ‫الکسا‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫رتبه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫کیفیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬
 • 13. ‫کنم‬ ‫می‬ ‫تشکر‬‫و‬ ‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬‫با‬‫تحلیل‬‫تلوبیون‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫بودید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬.‫بشناسیم‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫بگیریم‬ ‫ایده‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تا‬. ‫سایت‬ ‫در‬ ‫همچنین‬‫نت‬ ‫آترین‬‫نشانی‬ ‫به‬ATRINNET.COM‫توانید‬ ‫می‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫ویدیو‬ ‫به‬.
 • 14. ‫در‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫آنالیز‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫ترین‬ ‫قدرتمند‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫به‬ ‫ورود‬‫نت‬ ‫آترین‬ ‫سایت‬‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫گزارشات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باشید‬. ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬‫کاربران‬ ‫سایت‬ ‫تحلیل‬‫سایت‬ ‫در‬ ‫نت‬ ‫آترین‬‫ارسال‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫آنالیز‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫کنید‬.