Examensarbete - Kungälv Energi

EXAMENSARBETE
Högskoletekniker med inriktning mot elkraft (TGEAT)
Institutionen för ingenjörsvetenskap
2011-05-27
Lokal kompensering av kapacitiv
jordfelsström.
Andreas Lundell Jakob Kadesjö
EXAMENSARBETE
i
Lokal kompensering av kapacitiv jordfelsström.
Sammanfattning
Allt eftersom att kraven på driftsäkerhet ökar väljer företagen att kablifiera
mellanspänningsnätet på landsbygden. Detta medför problem med kapacitiva
jordfelsströmmar, då de ökar kraftigt vid kablifiering. För att följa föreskrifter måste dessa
strömmar kompenseras bort. Kompenseringen görs med hjälp av en spole som genererar
en induktiv ström, vilket är i motsatt rikting mot nätets kapacitiva jordfelsström.
Kompenseringen kan ske med hjälp av två metoder, antingen med central kompensering i
fördelningsstationen eller med lokal kompensering i nätstationen på utgående ledningar
från fördelningsstationen. Författarna bakom denna rapport har fått i uppdrag av Kungälv
Energi AB att ta fram förslag på placering av reaktorer för lokal kompensering. Rapporten
beskriver grundläggande teorier som bör kännas till, förklaring på olika kompenserings-
metoder och tillvägagångssätt för att komma fram till optimal placering. Resultatet av
denna rapport blev ett förslag till placering av tre reaktorer ämnade för lokal kompensering.
Datum: 2011-05-27
Författare: Andreas Lundell, Jakob Kadesjö
Examinator: Ulf Sandberg, Högskolan Väst, ulf.sandberg@hv.se
Handledare: Gert Risberg, Kungälv Energi AB
Program: Elanläggningsteknik
Huvudområde: Elektroteknik Utbildningsnivå: Grundnivå
Poäng: 15 högskolepoäng
Nyckelord: Kapacitiv, Jordfelsström, nollpunktsreaktor, kompensering, lokal kompensering
Utgivare: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap,
461 86 Trollhättan
Tel: 0520-22 30 00 Fax: 0520-22 32 99 Web: www.hv.se
BACHELOR’S THESIS
ii
Local compensation of capacitive earth fault current
Summary
As the requirements for reliability increases, the companies choose to wire medium voltage
network in rural areas. This entails that the problem of capacitive earth fault currents is
increasing sharply. Comply with regulations; the capacitive earth fault currents must be
compensated. The compensation is done with a coil that generates a current in opposite
direction to the networks capacitive earth fault currents. The compensation can be done in
two ways, one is central compensation in the distribution station, and the second one is a
local compensation of the substation out of line. The writers behind this report have been
requested of Kungälv Energi AB to make suggestions on placement of reactors for local
compensation. The report describes some basic theories that should be known, explanation
of various compensation methods and procedure to come up with optimal position. The
result was a proposal to deploy three reactors for compensation on a power line.
Date: May 27, 2011
Author: Andreas Lundell, Jakob Kadesjö
Examiner: Ulf Sandberg, Högskolan Väst, ulf.sandberg@hv.se
Advisor: Gert Risberg, Kungälv Energi
Programme: Power System Technology
Main field of study: Electrical Engineering Education level: first
Credits: 15 HE credits
Keywords Capacitive, Local compensation, neutral reactor, Ground fault current
Publisher: University West, Department of Engineering Science,
S-461 86 Trollhättan, SWEDEN
Phone: + 46 520 22 30 00 Fax: + 46 520 22 32 99 Web: www.hv.se
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
iii
Förord
Detta Examensarbete vid Högskolan Väst har utförts på uppdrag av Kungälv Energi AB.
Vi vill tacka Kungälv Energi AB för visat förtroende.
Ett speciellt tack till:
Gert Risberg, Kungälv Energi AB
Magnus Hermansson, Kungälv Energi AB
Göran Sandberg, Kungälv Energi AB
Ulf Karle, Kungälv Energi AB
Arne Berlin, Vattenfall Power Consulting/ Högskolan Väst.
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
iv
Innehåll
Sammanfattning .................................................................................................................................i
Local compensation of capacitive earth fault current .................................................................ii
Summary.............................................................................................................................................ii
Förord................................................................................................................................................iii
Nomenklatur.....................................................................................................................................vi
1 Inledning......................................................................................................................................1
1.1 Bakgrund/problembeskrivning......................................................................................1
1.2 Kungälv Energi AB .........................................................................................................1
1.3 Syfte/ mål/avgränsningar...............................................................................................1
2 Bakgrundsteori............................................................................................................................2
2.1 Jordfelsströmmar .............................................................................................................2
2.2 Kompensering av jordfelsströmmar..............................................................................3
2.2.1 Central kompensering........................................................................................4
2.2.2 Lokal kompensering...........................................................................................4
2.3 Starkströmsföreskrifter....................................................................................................6
3 Olika typer av utlokaliserade spolar.........................................................................................7
3.1 Utanpåliggande spole.......................................................................................................7
3.2 Transformator med inbyggd spole................................................................................8
3.3 Hexaformer transformator med inbyggd spole...........................................................8
4 Tillvägagångssätt.........................................................................................................................9
4.1 Steg 1, avstämning av nollpunktsreaktorer...................................................................9
4.1.1 Resultat ..............................................................................................................10
4.1.2 Analys.................................................................................................................10
4.2 Steg 2, nätberäkningar ...................................................................................................10
4.2.1 Metod 1 Facilplus.............................................................................................11
4.2.2 Metod 2 Manuella beräkningar.......................................................................11
4.3 Jämförelse av resultat.....................................................................................................12
4.4 Kompenseringsbehov vid reservmatning...................................................................12
5 Förslag till kompensering........................................................................................................13
5.1 Nätstation, 6038 Silversväg...........................................................................................13
5.2 Nätstation, 5092 Norra Aröd.......................................................................................14
5.3 Nätstation, 6053 Kolekärr ............................................................................................14
6 Resultat ......................................................................................................................................14
6.1 Driftomläggning.............................................................................................................14
6.2 Ekonomi..........................................................................................................................14
7 Slutsats .......................................................................................................................................16
Källförteckning................................................................................................................................17
Bilagor
A. L604
B. Reservmatning
C. Områden för kompensering
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
v
D. Kabeldata
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
vi
Nomenklatur
𝐼0𝑐 Ledningens kapacitiva tomgångsström (A)
𝐼𝑐𝑗 Kapacitiv jordfelsström, i detta fall 𝐼𝑐𝑗 = 3 ∙ 𝐼0𝐶
𝐼𝑟𝑗 Nollpunktsmotståndets ström (A)
𝐼 𝑥𝑗 Nollpunktsreaktorns ström (A)
𝐼𝑗 Totala jordfelsströmmen (A)
𝑋 𝑛 Nollpunktsreaktor
𝑅 𝑛 Nollpunktsmotstånd
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
1
1 Inledning
Denna rapport beskriver ett arbete om lokal kompensering av kapacitiva
jordfelsströmmar i 10 kV nätet ägt av Kungälv Energi AB.
1.1 Bakgrund/problembeskrivning
Allt eftersom kraven på leveranssäkerheten ökar väljer energibolagen att övergå från
luftledning till markkabel i mellanspänningsnäten på landbygden. Detta görs för att
vädersäkra nätet. Markkabel är inte känslig för vädrets påverkan, då den ligger
skyddad i marken. Med denna metod fås ett mer driftsäkert nät jämfört med
luftledning som vid till exempel stormar ofta drabbas av driftstörningar.
När kablifieringen av näten ökar, framför allt på landsbygden, ökar också de
kapacitiva jordfelsströmmarna kraftigt. Jämfört med en luftledning genererar en
markkabel upp till 50 gånger högre kapacitiv ström.
För att följa starkströmsföreskrifterna (se stycke 2.2) måste dessa strömmar
kompenseras för att begränsa beröringsspänningen som kan uppstå i jordade delar vid
jordfel. På Kungälv Energi AB sker denna kompensering med nollpunktsreaktorer ute
i fördelningsstationerna.
1.2 Kungälv Energi AB
Kungälv Energi AB är ett kommunalt energibolag i Kungälvs kommun. Bolaget har
tre affärsområden, Elnät, Värme och Bredband. El-distributionsområde innefattar
Kungälvs Kommun (utom Marstrand), Jörlanda i Stenungsunds kommun och
Torskog i Lilla Edets kommun. Kungälv Energis nät är anslutet till Vattenfalls
överliggande regionnät via två mottagningsstationer, M1 i Kungälv och M9 i Rollsbo.
I dessa stationer transformeras regionledningens spänning på 130 kV ned till 10- och
20 kV. Kungälv Energi AB har fem stycken fördelningsstationer (M2-M6) som matas
med ett 20 kV slingnät. Transformeringen i dessa stationer är 20/10 kV.
1.3 Syfte/ mål/avgränsningar
Detta examensarbete går ut på att dimensionera nollpunktsreaktorer ute i
fördelningsstationerna, samt utplacering av reaktorer för lokal kompensering av
kapacitiva jordfelsströmmar. Hänsyn ska tas till framtida utbyggnad och reserv-
matning. Med rätt placerade reaktorer skall omkoppling mellan fördelningsstationerna
inte innebära något behov av justering av nollpunktsreaktorerna i fördelnings-
stationern. Målet är att se över nätet från fördelningsstationen M6 i Kode.
 Steg ett - beräkna och analysera vilken sträcka som genererar störst kapacitiv
felström.
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
2
 Steg två - undersöka optimal placering av lokal kompensering.
Rapporten innehåller inte några djupare ekonomiska aspekter. Någon geografisk
planering av kabelförläggning kommer inte göras.
2 Bakgrundsteori
Kapitlet beskriver grundläggande teorier som är nödvändig att känna till för att förstå
denna rapport.
2.1 Jordfelsströmmar
Varje isolerad ledare placerad i närheten av jord erhåller en kapacitiv koppling likt en
kondensator [9]. Detta medför att det kommer flyta en kapacitiv tomgångsström (𝐼0𝑐)
i ledningen oberoende om ledningen är belastad eller ej, se Figur 2.1.
Figur 2.1. Figuren visar de kapacitiva tomgångsströmmarna vid normal drift.
Storleken på den kapacitiva tomgångsströmen för markkabel kan beräknas med
samband (1)
𝐼0𝑐 = 𝜔𝐶𝑈𝑓 (1)
Där
𝜔 = 100𝜋
𝐶 = 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠
𝐼0𝑐 för luft ledning räknas ut med sambandet nedan
𝐼0𝑐 = 𝑈ℎ
𝐿
300
(2)
Där
𝑈ℎ = ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑖 𝑘𝑉
𝐿 = 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑘𝑚
𝐼0𝑐
𝐼0𝑐
𝐼0𝑐
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
3
Vid ett jordfel i en markkabel blir den kapacitiva jordfelsströmmen (𝐼𝑐𝑗) tre gånger
större än den kapacitiva tomgångsströmen.
2.2 Kompensering av jordfelsströmmar
Storleken på jordfelsströmmen i ett icke direktjordat nät bestäms av nätets kapacitiva
koppling samt systemets nollpunktskoppling till jord. För att minska den kapacitiva
jordfelsströmmen i nätet ansluts en nollpunktsreaktor (𝑋 𝑛) till transformatorns
nollpunkt. Vid ett jordfel genererar nollpunktsreaktorn en ström (𝐼 𝑥𝑗) i motsatt
riktning mot nätets kapacitiva jordfelsström (Figur 2.2). Detta medför att den totala
resulterande jordfelsströmmen 𝐼𝑗 minskar kraftigt [3].
Normalt finns ett motstånd (𝑅 𝑛) inkopplat parallellt med 𝑋 𝑛, för att generera
tillräckligt stor utlösningsström så att reläskydden ska kunna detektera fel [8]. 𝑅 𝑛
genererar en aktiv ström (𝐼𝑟𝑗) som också matas mot felstället. Följden av 𝐼 𝑥𝑗 och 𝐼𝑟𝑗
blir att jordfelsströmmen genom felstället minskar.
Figur 2.2. Schemat visar de olika strömmarna vid jordfel.
Den resulterande jordfelsströmmen efter kompensering kan beräknas med följande
samband (3).
𝐼𝑗 = √ 𝐼𝑟𝑗
2
+ (𝐼𝑐𝑗 − 𝐼 𝑥𝑗)
2
(3)
𝐼0𝑐 𝐼0𝑐
𝐼𝑐𝑗 = 3 ∙ 𝐼0𝑐
𝑋 𝑛 𝑅 𝑛
𝐼𝑗
𝐼𝑥𝑗
𝐼𝑟𝑗
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
4
2.2.1 Central kompensering
Med central kompensering menas att reaktorn är placerad i fördelningsstationen.
Reaktorn, också kallad Petersénspole, är parallellkopplad med ett nollpunktsmotstånd.
Reaktorn är en variabel reaktans som ställs in manuellt eller automatiskt beroende på
typ.
En manuell reaktor ställs in för hand genom att på plats skruva på regleranordningen
med hjälp av en vev. Automatisk inställbar reaktor känner av nätets kapacitiva bidrag
och ställer in sig automatiskt efter nätets behov. Kungälv Energi AB använder i
dagsläget central kompensering i fördelningsstationerna. Reaktorerna som används är
manuella och måste därmed manövreras på plats.
2.2.2 Lokal kompensering
Allt eftersom markkabelnätet ökar räcker inte befintliga central kompensering till.
Istället för att köpa in en ny större nollpunktreaktor för central kompensering kan
metoden med lokal kompensering tillämpas.
Lokal kompensering innebär att en spole motsvarande 10 – 15 A induktiv
kompenseringsström placeras ut i distributionstransformatorns nollpunkt på
högspänningssidan.
Rent teoretisk skulle metoden med lokal kompensering kunna ersätta den befintliga
centrala kompenseringen. Lokal kompensering fungerar i praktiken som ett
komplement till den befintliga centrala kompenseringen.
Det finns två huvudmotiv till varför lokal kompensering används:
 Minska 𝐼𝑟-strömmen vid långa markkabellängder
 Stabilisera reglering av kompensering vid sektionering
Enligt en analys som gjorts i examensarbetet skrivet av Lars Andersson [2], är det inte
gynnsamt att placera spolarna nära fördelningsstationen. Genom att istället placera
spolarna längre ut på ledningen kan ”transportsträckan” av 𝐼𝑟-stömmen minska.
Om ett fel uppstår långt ut på en ledning och ingen lokal kompensering finns, blir
transportsträckorna av den reaktiva kompenseringsströmmen långa. Detta orsakar
aktiva förluster i nätet vilket försämrar känsligheten hos nollspänningsskydden.
Varje utlokaliserad nollpunktsreaktor antas ha ett nollföljdsförhållande (R/X) som är
2 – 2,5 %. Detta medför att varje utlokaliserad nollpunktsreaktor ger ett tillskott på
aktiv ström. Denna aktiva ström kan oftast försummas eftersom
”transportsträckorna” är för korta för att visa någon effekt. Lars Anderssons [1]
studier visar också att:
”en utledning inte ska kompenseras fullt ut. En underkompensering på cirka 20 A är det
ideala”.
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
5
Med underkompensering menas att ledningen inte kompenseras fullt ut från
fördelningsstationen. De första 20 Amperen kompenseras centralt medans resterande
kompenseras med utlokaliserade reaktorer. se Figur 2.3.
Figur 2.3 visar principen med underkompensering av en ledning.
En stor fördel med lokal kompensering är att sektioneringsområdet blir själv-
kompenserande, vilket innebär att nollpunktsreaktorn i matande fördelningsstation
inte påverkas.
Carl Evaldsson har i sitt examensarbete [3] kommit fram till två egenskaper för att
lokal kompensering ska kunna användas på ett så ekonomiskt och problemfritt sätt
som möjligt. Dessa egenskaper är:
 ”Effektbehovet för stationen ska helst inte överstiga 100 kVA”
 ”Reaktorn ska helst inte placeras i en station som matas av luftledning. Luftledningen är
störningskänsligare och där med är det större risk att reaktorn försvinner ur nätet om en
storm skulle inträffa.”
Anledningen till att effektbehovet inte bör överskrida 100 kVA är att det inte är
ekonomiskt försvarbart för företaget att köpa in större transformator då prisskillnaden
är stor.
Området för
underkompensering, 20 A
10 A 10 A20/10 kV
Nollpunktsutrustning
i fördelningsstationen
Distributionstransformator med 10 A
spole för kompensering
Område för lokal kompensering
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
6
2.3 Starkströmsföreskrifter
Enligt Kap 5 § 6 [1] finns inget krav på bortkoppling för endast markkabel i nät med
25 kV nominell spänning. Men krav på automatisk signalering finns.
Enligt Kap 5 § 4 - 5 [1] ska frånkoppling vara säkerställd, beroende på ledningstyp, för
resistansvärden 3000 respektive 5000 ohm.
I tabell 2.4 [1] visas högsta tillåtna spänningssättning av utsatta delar och längsta tid
innan automatisk frånkoppling av anläggningen.
Tabell 2.4 Högsta tillåtna värden vid spänningssättning av jordade delar [1].
Anläggningsdel Högsta tillåtna värden vid enpoligt jordslutning
Frånkoppling automatiskt
inom
Signalera
automatiskt
2 Sekunder 5 sekunder
Skyddsledare och PEN-ledare
som tillhör något annat
ledningssystem anslutet över
transformator i vilket en punkt
är direkt jordad (TN-system)
- vid gemensam jordning 100 V 100 V 50 V
- vid skilda jordningar 200 V 200 V 100 V
Utsatta dela i driftrum eller på
sådana platser där människor
ofta vistas
400 V 300 V 100 V
Övriga delar 800 V 600 V 200 V
Eftersom Kungälv Energi AB nät är samjordat kan ur Tabell 2.4 fås att högsta
spänning vid enpoligt jordfel inte får överskrida 100 V. Som nämnts tidigare måste
den kapacitiva jordfelsströmmen kompenseras för inte spänningen ska överskrida 100
V. Ur sambandet nedan kan det ses att beröringsspänningen är beroende av storleken
på strömmen genom felstället och jordtagets resistans.
𝑈𝑗 = 𝑅𝑗 ∙ 𝐼𝑗
Beröringsspänningen är alltså den potentialskillnad som kan uppstå mellan jordade
och ojordade delar. Till exempel mellan spisen och diskbänken i köket.
Genom att kompensera bort delar av strömmen kan en högre resistans i jordtaget
tillåtas utan att spänningen överskrider maxvärdet.
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
7
3 Olika typer av utlokaliserade spolar
Detta kapitel behandlar tre olika utföranden av lokal kompenseringsutrustning. De tre
utförandena är transformator med utanpåliggande spole, transformator med inbyggd
spole och Hexaformer-transformator med inbyggd spole. Transformatorerna med
lokal kompenseringsutrustning finns i storlekarna 50 kVA – 315 kVA. De flesta
fabrikaten som erbjuder distributionstransformatorer för lokal kompensering har en
inbyggd Petersénspole.
3.1 Utanpåliggande spole
En äldre variant av reaktor är nollpunktsinduktor [8]. Denna typ av reaktor består av
en luftisolerad kopparspole monterad mellan två gavlar av isolermaterial.
Transformatorn har ingen järnkärna och ingen deltalindning, vilket medför sämre
elektriska egenskaper.
Reaktorn kopplas till högspänningssidans nollpunkt i en transformator med
kopplingstyp YNzn [8]. Nackdelen med denna reaktor är att vid ett isolationsfel blir
systemet direktjordat och jordfelsströmmen ökar då kraftigt, från cirka 10 A till 5-10
kA. Bild 3.1 visar hur en nättransformator med inkopplad nollpunktsinduktor ser ut.
Bild 3.1 bilden visar en nättransformator med inkopplad nollpunktsinduktor.
Nollpunktsinduktorn är den röd-gula spolen till vänster i bilden.
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
8
3.2 Transformator med inbyggd spole
En distributionstransformator med inbyggd spole bygger på principen med en trebent
transformator där en Petersénspole kopplas mellan transformatorns nollpunkt och
jord på högspänningssidan.
Det finns två huvudfabrikat som rapporten beskriver. Det är transformatorer med
inbyggd spole från ABB och Transfix. Transformatorer med inbyggd spole från
Transfix har en inbygg deltakopplad utjämningslindning med kopplingstyp Znyn.
Utjämningslindningen, även kallad deltalindning, används för att sänka
nollföljdsimpedansen i transformatorn.
Transfix har även en inbyggd högspänningssäkring, vilket gör transformatorn
självskyddande. Spolen ger ett lågt bidrag av aktiv ström. Transformator med inbygg
spole, från Transfix, finns i storlekarna 100- och 200 kVA. ABB har en transformator
med liknande lösning.
3.3 Hexaformer transformator med inbyggd spole
Kungälv Energi AB har valt att köpa in tre transformatorer av märket Hexaformer.
Hexaformer är en oljeisolerad 3-fas transformator med inbyggd Petersénspole,
konstruktionen av transformatorn skiljer sig från andra tillverkar med sin udda
konstruktion[7].
Spolarna som används är 10 A för 11 kV system och 15 A i 22 kV system [7].
Transformatorns finns i utförande från 100 kVA – 315 kVA. Transformatorn har ett
R/X förhållande på <2,5 % [7].
Transformatorn är tringelformad och är av kopplingstyp ZNzn (se figur 3.2), vilket
medför att utjämningslindning i Petersénspolen inte behövs [7]. Fördelen med den här
konstruktionen är att nollpunkten på primärsidan förblir stabil även vid ojämn
belastning mellan faserna på sekundärsidan [7]. Petersénspolen blir endast aktiv vid
jordfel på högspänningssidan.
Figur 3.2. visar uppbyggnad av Hexaformers transformator med inbyggd 10 A Petersénspole. [7]
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
9
4 Tillvägagångssätt
Två steg har används för att komma fram till optimal placering av nollpunkts-
reaktorerna. Första steget är avstämning av nollpunktsreaktorer i fördelnings-
stationerna. Syftet med avstämningen är att få rätt avstämda nollpunktsreaktorer samt
få en tydlig bild på vilken fördelningsstation som är högst belastad av kapacitiva
jordfelsströmmar. Steg två är nätberäkningar. Nätberäkningarna görs på
fördelningsstationens utgående ledningar.
4.1 Steg 1, avstämning av nollpunktsreaktorer
Vid avstämning av centrala nollpunktreaktorer utnyttjas den befintliga
driftosymmetrin vilket främst uppkommer vid olika steg på nollpunktsreaktorn.
Denna spänning bildar en resonanskurva där nollpunktsspänningen är en funktion av
reaktorströmmen. När reaktorn är avstämd mot nätets kapacitiva jordfelsström fås en
resonanspunkt. För att få en tydligare resonanspunkt kan nollpunktsmotståndet
kopplas ur under mätningen.
Figur 4.1 diagrammet visar typisk resonanskurva.
En annan metod för att ställa in nollpunktreaktorn är att beräkna den optimala
inställningen, metoden bygger på att en ströminjiceringsutrustning används i
nollpunkten för att injicera en ström och därmed förändrar nätets symmetri. Genom
att mäta ström och spänningsförändring vid injicering kan resonanspunkten beräknas
fram. Denna metod har inte används då ströminjiceringsutrustning inte fanns att tillgå
på Kungälv Energi AB.
0,76
0,78
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
47 48 49 50 51 54 56 57 58 59 60
U0
Inställt strömvärde på central nollpunktsreatorn [A]
Serie1
Resonanspunkt
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
10
Det inställda värdet på reaktorn bör ligga några Ampere från resonanspunkten, detta
för att få en liten snedavstämning. Snedavstämning innebär alltså att reaktorn inte är
helt inställd efter nätets behov. Ur detekteringssynpunkt krävs en viss snedavstämning
för att inte nollföljdsspänningen ska bli för liten för att reläskydden ska kunna
detektera fel. Resultatet efter avstämning visas i Tabell 4.1.
4.1.1 Resultat
Tabell 4.1 visar värden på reaktorstorlek och inställt värde efter avstämning utförd genom mätningar
på reaktorerna.
Station Inställt värde [A] Reaktorstorlek
[A]
M1-T1 68 126
M1-T2 >80 80
M1-T3 49 126
M2 22 63
M3 89 126
M4 54 63
M5 48 63
M6 >63 63
M9-T1 57 80
M9-T2 31 80
4.1.2 Analys
Avstämningen visar att nollpunktsreaktorn i fördelningsstationerna M6 i Kode och
M1-T2 i Kungälv är inställd på ett värde större än reaktorns storlek. M1-T2 är
planerad att bytas ut mot en större reaktor. För att undgå byte av reaktorn i
fördelningsstation M6 kommer lokal kompensering av utgående ledningar från M6
tillämpas. Rapporten kommer här efter att behandla utgående ledningar från M6.
4.2 Steg 2, nätberäkningar
Detta kapitel behandlar två metoder som används vid nätberäkningar. Metod ett
utfördes med hjälp av programmet Facilplus, metod två gjordes med manuella
beräkningar. Utgående mellanspänningsnät från fördelningsstationen M6 består av
fyra stycken ledningar, L601-L604. Varje ledning består i sin tur av ledningssträckor
med olika förläggningssätt och kabeltyper.
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
11
4.2.1 Metod 1 Facilplus
För att utföra beräkningar på nätet använder sig Kungälv Energi AB av programmet
Facilplus. Där fås bland annat information om geografisk placering av ledningsnätet,
kabellängder, kabeltyper, förläggningssätt samt nätstationens typ och utförande.
Facilplus gör nätberäkningar med hänsyn tagen till bland annat kabeltyp, förläggnings-
sätt och spänningsnivå. Resultatet efter gjorda beräkningar i Facilplus redovisas i
Tabell 4.2
4.2.1.1 Resultat
Tabell 4.2 visar vad varje ledning ut från fördelningsstationen M6 genererar i kapacitiv jordfelsström
samt det totala värdet.
Ledning 𝐼𝑐𝑗 [A]
L601 20.5
L602 3.9
L603 6.6
L604 40.1
Totalt 71.1
4.2.1.2 Analys
Som tabell 4.2 visar är den totala kapacitiva jordfelsström för fördelningsstationen M6
71.1 A. Det höga kapacitiva bidraget beror på att stor del av ledningarna är utförd
som markkabel. Som kan ses ur tabellen är L604 den ledning som genererar högst
kapacitiva jordfelsström, 40,1 A, detta beror på att stor del av ledningen, 18.2 km, är
utförd som markkabel.
4.2.2 Metod 2 Manuella beräkningar
För manuella beräkningar används samband (1, 2). Hänsyn vid manuella beräkningar
är tagen till kabeltyp, kabelarea, förläggningssätt och driftspänning. Beräkningar valdes
att göras på ledning L604 då den genererar högst kapacitiva jordfelsström enligt
tidigare analys. Fabrikatet på kablarna som används vid manuella beräkningar är
Ericsson och Prysmian [4-6], kabeldata visas i Bilaga D. Resultatet av beräkningarna
vid driftspänning 10.7 kV redovisas i tabell 4.3.
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
12
4.2.2.1 Resultat
Tabell 4.3 visar L604 totala längd och totala kapacitiva strömbidrag.
Ledning Total längd [km] Totalt 𝑰 𝒄𝒋 [A]
L604 36,3 41,4
4.2.2.2 Analys
Efter gjorda manuella beräkningar på ledning L604 kan det konstateras att resultatet
av beräkningarna inte helt stämmer överens med resultatet från beräkningar med
Facilplus.
4.3 Jämförelse av resultat
När metoderna jämfördes konstaterades det att resultatet inte helt stämmer överens.
(se tabell 4.4). Vidare studier gjordes då i Facilplus. Vid beräkningar i Facilplus
används en märkspänning som är satt till 10,5 kV, verkliga driftspänningen på
Kungälv Energi AB är 10,7 kV. Resultatet av beräkningarna i Facilplus blir då något
felaktiga. Metod 2 är där med att föredra.
Tabell 4.4 visar resultatet av uträkningar på ledning L604.
Beräkningsmetod 𝑰 𝒄𝒋 för ledning L604
[A]
Metod 1 40,1
Metod 2 41,4
4.4 Kompenseringsbehov vid reservmatning
För att få ett självkompenserande nät måste hänsyn tas till frånskiljningspunkter i
nätet [8]. Placering bör ske mellan två frånskiljningspunkter och storleken på
mellanliggande nät bör generera en total kapacitiv jordfelsström som motsvarar
storleken på den utlokaliserade spolen.
Detta medför att vid reservmatning från en annan fördelningsstation kommer inte
grundinställningarna påverkas hos nollpunktsreaktorn i matande fördelningsstation.
L604 kan reservmatas från två olika punkter (Bilaga B), antingen från ledningen L503
från fördelningsstationen M5 eller från ledning L601 från fördelningsstationen M6.
När matning från M5 sker påverkas för närvarande inställningarna på
nollpunktsreaktorn. Utan lokal kompensering på L604 skulle M5 vid reservmatning få
ett tillskott på kapacitiv jordfelsström på 41,4 A, detta innebär att nollpunktreaktorn i
M5 skulle få en kraftig snedavstämning.
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
13
5 Förslag till kompensering
Efter gjorda beräkningar på utgående ledningar från fördelningsstationen M6 har
ledning L604 valts att kompenseras. Dels för att denna ledning generar en hög
kapacitiv jordfelsström samt att den kan reservmatas från en annan fördelningsstation.
Bilaga A visar L604:s utbredning. Heldragen linje visar luftledning och streckad linje
visar markkabel.
Vid placering av lokal kompensering bör hänsyn tas till:
 Sektioneringspunkter
 Transformatorns storlek
 Inkommande matning
 Placering på ledning
För att kompensera ledning L604 finns två alternativ. Ett alternativ skulle vara att byta
ut nuvarande nollpunktsreaktor i M6 mot en större nollpunktsreaktor. För att inte
problemet med stor snedavstämning, vid reservmatning, ska kvarstå skulle det då
behövas köpas in ytterligare en nollpunktsreaktor, med automatik, till fördelnings-
stationen M5. Detta för att klara föreskriftskraven vid reservdrift.
Ur både tekniska och ekonomiska aspekter bedöms inte detta som rimligt. Därför
kommer här presenteras tre förlag på placering av transformatorer med inbyggd spole
för lokal kompensering.
5.1 Nätstation, 6038 Silversväg
6038 Silversväg är en markstation som matas med en 11 kV markkabel. Stationen har
tre utgående lågspänningsledningar. Transformatorn i stationen är på 315 kVA och är
belastad till 36 % vid höglast.
Efter beräkningar i Facilplus kunde det konstateras att den befintliga transformatorn
på 315 kVA kunde ersättas med en transformator på 100 kVA med inbyggd 10A
spole.
Belastningsgraden med den nya transformatorn kommer vid höglast att ligga på
87,1%. Hänsyn vid beräkningar har tagits till planerad utbyggnad. En 10 A reaktor
beräknas kompensera den rödmarkerade sträckan i bilaga A figur 4.
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
14
5.2 Nätstation, 5092 Norra Aröd
5092 Norra Aröd är också en markstation, stationen matas även den av en 11 kV
markkabel med har fyra utgående lågspänningsledningar. Befintlig transformator i
stationen är på 200 kVA och är belastad till 87 % vid höglast.
Här ges ett förslag på att byta ut befintlig transformator på 200 kVA till en Hexaform-
transfomator på 100 kVA. Belastningsgraden vid höglast bli 106,5 %.
Detta bedöms rimligt då en transformator kan belastas upp till 120 % under en vis tid.
En 10 A reaktor beräknas kompensera den blåmarkerade sträckan i bilaga A figur 4
5.3 Nätstation, 6053 Kolekärr
6053 Kolekärr, markstation med tre utgående lågspänningsledningar. Stationen är
matad med en 11 kV markkabel och transformatorn som transformerar ner
spänningen till 0,4 kV är på 100 kVA.
Befintlig 100 kVA transformator byts ut mot en 100 kVA transformator med 10 7A
spole. Belastningsgraden i detta fal blir oförändrad. En 10A reaktor beräknas
kompensera den grönmarkerade sträckan i bilaga A figur 5.
6 Resultat
Detta kapitel redovisar konsekvenserna av placeringen av de utlokaliserade
nollpunktsreaktorerna.
Resultatet av kompenseringen blir att cirka 28 A av den kapacitiva jordfelsströmmen
kommer att kompenseras lokalt ute på ledningen, resterande 13,28 A kompenseras via
den centrala nollpunktsreaktorn.
Det medför också att det inställda värde, >63, på den centrala nollpunktsreaktorn i
M6, kan minskas. Enligt Facilplus genererar utgående mellanspänningsnätet från
fördelningsstationen M6 en kapacitiv ström på 70,1 A, med lokal kompensering av
L604 skulle denna ström minska till 42,1 A.
6.1 Driftomläggning
Genom att utnyttja lokal kompensering av ledning L604 blir stor del av ledningen
självkompenserande. Fördelen med detta blir att nollpunktsreaktorn i M5 vid
reservmatning inte får lika stor snedavstämning.
6.2 Ekonomi
Ur ekonomiska aspekter kan det vara lönsamt att använda reaktorer för lokal
kompensering. Alternativt skulle den centrala nollpunktsreaktorn kunna bytas ut mot
en ny större.
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
15
Som nämndes tidigare i rapporten behövs då två nya centrala nollpunktsreaktorer med
automatik köpas in, för att inte problemet med stor snedavstämning vid
reservmatning ska kvarstå. Kungälv Energi AB har valt att köpa in tre stycken
transformatorer, från Hexaformer, med inbyggd Petersénspole för lokal
kompensering. De har ett styckpris på 88 250 kronor (prisuppgifterna är hämtade ur
fakturor på Kungälv Energi AB).
En ny större central nollpunktsreaktor med automatik till fördelningsstationen kostar
cirka 290 000 kronor/styck. I priset ingår en nollpunktsreaktor med reglerområde 20-
200 A, ett 5 A nollpunktsmotstånd, ströminjiceringsutrustning och utrustning för
automatik.
Tabell 6.1 tabellen visar en ekonomisk jämförelse mellan central- alternativt lokal kompensering.
Typ styckpris antal totalt
Central kompensering 290 000 kr 2 580 000 kr
Lokalkompensering 88 250 kr 3 246 750 kr
Prisskillnad 333 250 kr
Som kan ses ovan är lokal kompensering i detta fall en billig lösning på att minska
problemen med kapacitiv jordfelsström vid förläggning av markkabel.
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
16
7 Slutsats
Lokal kompensering är en säker, enkel och robust metod att kompensera kapacitiva
jordfelsströmmar. Denna rapport visar även at det är ekonomiskt försvarbart att
använda denna metod. Andra fördelar med lokal kompensering är:
 Den aktiva strömmen minskar
 ”Transportsträckan” av kapacitiv jordfelsström minskar
 Snedavstämningen vid reservmatning från annan fördelningsstation minskar.
Lokal kompensering är ett komplement till central kompensering. Dock måste hänsyn
tas till vissa punkter som nämnts tidigare.
Vid placering av lokala reaktorer eftersträvas självklart att få en så optimal placering
som möjligt. Det är inte alltid möjligt beroende på stationens utförande eller
transformatorns effekt. Istället placeras då transformatorn, med inbyggd spole, så nära
den optimala placeringen som möjligt.
I detta fall har optimal placering inte kunnat tillämpas fullt ut. Stationen 5092 Norra
Aröd blir vid höglast något överbelastad men vald placering bedöms ändå som rimlig.
Lokal kompensering av L604 ses vara den mest effektiva och mest ekonomiska
metoden att minska kapacitiv jordfelsström i fördelningsstationen M6.
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
17
Källförteckning
1. Elsäkerhetsverket (2008). ELSÄK-FS 2008:1. [Elektronisk] Elsäkerhetsverket.
Tillgänglig:
<http://www.elsakerhetsverket.se/Global/F%C3%B6reskrifter/2008-1.pdf>
[2011-04-12]
2. Andersson, Lars (2006). Analys av systemegenskaper vid kablifiering av
mellanspänningsnät. [Elektronisk] Högskolan Väst, Institutionen för teknik,
matematik och datavetenskap. Tillgänglig <http://hv.diva-
portal.org/smash/record.jsf?searchId=4&pid=diva2:214934> [2011-04-18]
3. Evaldsson, Carl (2010). Kompensering av kapacitiva jordfelsströmmar i 10 kV kabelnät.
Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap.
4. Ericsson.com (2010). AXCEL-LT (12)kV. [Elektronisk] Ericsson.com.
Tillgänglig <
http://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=3/28701-
FGC101681&Lang=EN > [2011-05-04]
5. Ericsson.com (2010). AXCEL, AXCEK 6/10(12)kV. [Elektronisk]
Ericsson.com. Tillgänglig <
http://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=7/28701-
FGC101681&Lang=EN&HighestFree=Y > [2011-05-04]
6. Ericsson.com (2010). AXKJ 6/10(12)kV. [Elektronisk] Ericsson.com. Tillgänglig
< http://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=9/28701-
FGC101681&Lang=EN&HighestFree=Y > [2011-05-04]
7. Hexaformer Produktion AB (2010). 3 Phase transformers with Petersén coil, 11kV.
[Elektronisk]. Hexaformer Produktion AB. Tillgänglig <
http://www.hexaformer.com/ExternaDokument/Petersen-coil-11kV-
version2.1.pdf > [2011-05-16]
8. Sveriges elleverantörer (1998). Jordningsteknik och jordfelsströmmar vid kablifiering av
landsbygdsnät. Stockholm: Arne Löfgren Offset
9. Svenska Elföreningen (1992). Jordfelsteknik. Emmaboda: Åkesson
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
Bilaga A:1
A. L604
Figur A.1. Visar hur ledning L604 breder ut sig. Figuren är hämtad ur Facilplus.
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
Bilaga B:1
B. Reservmatning
Figur B.1. Schema visar punkter för reservmatning av ledning L604. Figuren är hämtad ur Facilplus
Punkten för
reservmatning från L601
Punkt för reservmatning
från L503,
fördelningsstation M5
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
Bilaga C:1
C. Områden för kompensering
Figur C.1 visar område A (rödmarkerat) och B (blåmarkerat) i schemaform. Figuren är hämtad ur Facilplus.
Placering av
utlokaliserade spolar
med 10 A
kompensering i
stationen 6038 och
5092
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
Bilaga C:2
Figur C.2. Visar område C (grönmärkt) i schemaform. Figuren är hämtad ur Facilplus.
Placering av utlokaliserad spole
med 10 A kompensering, 6053
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
Bilaga D:1
D. Kabeldata
Tabell D.1. kabeldata på det kablar som används vid beräkning
Resistans
(ohm/km) Induktans Kapacitans
Jordfelsström vid 10,7
kV
Kabel beteckning Ledare Skärm (mH/km) (Uf/km) (A/km)
AXCEL 3x95/16 0,32 1,2 0,3 0,28 1,63
AXCE-LT 1x50/16 0,641 1,2 0,4/0,72 0,23 1,339
AXCE-LT 1x95/16 0,32 1,2 0,36/0,66 0,3 1,747
AXCE-LT 1x150/25 0,206 0,8 0,34/0,62 0,35 2,038
AXKJ 1x50/16 0,641 1,2 0,4/0,72 0,23 1,339
AXAL-TT 3x50/25AL 0,641 1,2 0,37 0,16 0,932
AXAL-TT 3x240/35AL 0,125 0,8 0,29 0,27 1,57
AXLJ-F LT 3x50/16 F1 0,641 1,2 0,33 0,24 1,397
AXLJ-F LT 3x95/16 F1 0,32 1,2 0,3 0,3 1,747
AXLJ-F LT 3x150/25 F1 0,206 0,8 0,29 0,36 2,096
AXLJ-F LT 3x240/25 F1 0,125 0,8 0,27 0,44 2,562
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
Bilaga D:2
Tabell D.2. visar område etts kabel beteckning, längd, kabeltyp och dess 𝑰 𝒄𝒋 ström.
Område 1
Kabel
beteckning Kabel Typ Grafisk längd [m] 𝐼𝑐𝑗 [A]
K616 AXKJ 35 524,6 0,6560
SK627 AXCEL 95 25,1 0,0409
K681 AXCEL 95 460,8 0,7511
K682 AXCEL 95 347 0,5656
K680 AXCEL 95 532,1 0,8673
K679 AXCEL 95 615,7 1,0036
K678 AXCEL 95 269,6 0,4394
K677 AXCEL 95 304,1 0,4957
K676 AXCEL 95 261,5 0,4262
K675 AXCEL 95 354,1 0,5772
K673 AXCEL 95 238,5 0,3888
SK673 AXCE 50 167,8 0,6741
K672 AXCE 50 129,7 0,5210
K671 AXCE 50 61,5 0,2470
K671 AXCE 50 297 1,1930
K671 AXLJ 95 215,9 0,3772
K671 AXCE 50 104,1 0,4182
K671 AXLJ 95 471,5 0,8237
K672 AXLJ 95 408,2 0,7131
K672 AXLJ 95 50,4 0,0880
K761 AXLJ 95 444,3 0,7762
K777 AXLJ 95 260,4 0,4549
K777 AXCE 50 42,9 0,1723
K777 AXLJ 95 131,9 0,2304
K667 AXCE 50 401,4 1,6124
K667 AXLJ 95 197,2 0,3445
K668 AXCE 50 286,6 1,1513
Summa 7603,90 16,01
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
Bilaga D:3
Tabell D.3. visar område tvås kabel beteckning, längd, kabeltyp och dess 𝑰 𝒄𝒋 ström
Område 2
Kabel
beteckning Kabel Typ Grafisk längd [m] 𝐼𝑐𝑗 [A]
K753 AXLJ 95 70,5 0,1232
K753 AXLJ 95 301,4 0,5265
K751 AXLJ 95 217,2 0,3794
K751 AXLJ 95 490,5 0,8569
K751 AXLJ 95 112,4 0,1964
K752 AXLJ 50 484,9 0,6774
K752 AXLJ 50 252,2 0,3523
K750 AXLJ 95 218,7 0,3821
K750 AXLJ 95 491,9 0,8593
K749 AXLJ 95 514,2 0,8983
K747 AXLJ 95 487,5 0,8517
K748 AXLJ 95 28,8 0,0503
604345 - T6029 ALL 99 300,5 0,0107
T6029 - 604354 ALL 99 310,3 0,0111
604354 - 604365 ALL 99 417,4 0,0149
604365 - 604467 ALL 99 197,3 0,0070
K282 AXCE 50 15 0,0603
604365 - T6033 CU 16 45,7 0,0016
604365 - 604369 ALL 62 207,1 0,0074
K624 AXAL 50 19,7 0,0184
604369 - 604437 ALL 62 426,6 0,0152
HK623 AXAH 50 2,6 0,0001
604354 - 604372 ALL 99 191,9 0,0068
K661 AXCE 50 145,2 0,5833
SK66101 -
T6030 AXCE 50 58,3 0,2342
K690 AXCE 95 231,7 1,2143
604375 -604377 ALL 99 162,5 0,0058
604377 - T6031 BLX 99 436 0,0156
T6031 - 604388 BLX 99 246,5 0,0088
604388 - 604391 BLX 99 164,5 0,0059
604391 - T6032 CU 25 115,1 0,0041
604391 - T6069 ALL 99 505,8 0,0180
604388 - 604424 ALL 99 164,1 0,0059
K324 AXCE 150 150,3 0,9189
604345 - 604342 ALL 99 150,1 0,0054
604342 - 604341 ALL 99 53,1 0,0019
604341 - 604250 ALL 99 638,3 0,0228
K794 AXLJ 50 236 0,3297
K793 AXLJ 240 63,3 0,1622
K793 AXLJ 240 495,2 1,2687
K793 AXLJ 240 393,9 1,0092
Summa 10214,2 12,1218
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
Bilaga D:4
Tabell D.4. visar område tres kabel beteckning, längd, kabeltyp och dess 𝑰 𝒄𝒋 ström
Område 3
Kabel
beteckning Kabel Typ Grafisk längd [m] 𝐼𝑐𝑗 [A]
L604446-T5264 ALL99 402,7 0,0144
604445-604446 ALL234 85,2 0,0030
604172-604445 ALL 99 65,2 0,0023
604172-T5087 ALL 99 91,6 0,0033
604163-604172 ALL 99 297,8 0,0106
604163-604164 ALL99 57,4 0,0020
604164-T5086 CU16 289,3 0,0103
604153-604163 ALL99 267,1 0,0095
604153-T5085 ALL99 243,6 0,0087
T5085-604436 ALL 99 407,8 0,0145
604151-604153 ALL99 234,9 0,0084
604151-604405 CU25 125,8 0,0045
604151-T5219 CU25 179,2 0,0064
EF16-604151 ALL99 130,6 0,0047
604145-EF16 CU35 45,9 0,0016
604117-604145 CU25 708,9 0,0253
604117-604120 FEAL49 154,2 0,0055
604120-604125 FEAL49 285,8 0,0102
604125-604128 FEAL31 246,1 0,0088
604128-T5279 ALL99 150 0,0054
604128-T5083 FEAL31 578,9 0,0206
604112-604117 CU25 172,8 0,0062
604112-T5082 CU10 227 0,0081
604106-604112 CU25 410,1 0,0146
604106-T5084 ALL62 115,9 0,0041
604089-604106 CU25 642,7 0,0229
604089-T5081 ALL99 504,3 0,0180
T5081-604096 ALL99 97,5 0,0035
604079-604083 CU25 311 0,0111
604083-T5217 CU25 280,1 0,0100
604079-T5079 FEAL 49 70,8 0,0025
T5079-604080 FEAL 49 53,9 0,0019
604080-T5215 ALL 62 558 0,0199
604069-604079 CU25 366,5 0,0131
604067-604069 ALL99 145,1 0,0052
604041-604067 CU50 191,5 0,0068
604041-T5239 CU50 341 0,0122
604030-60433 FEAL31 156,5 0,0056
EF80-T5273 ALL234 402,9 0,0144
T5273-604030 ALL234 226,2 0,0081
604030-604026 ALL234 361,1 0,0129
604026-F128 ALL234 1115,8 0,0398
F128-T5077 ALL234 305,4 0,0109
T5077-604010 ALL234 332,8 0,0119
604010-604001 ALL234 870,5 0,0310
K538 AXCE 50 74,9 0,3009
K208 AXCE 50 28 0,1125
K652 AXCE 50 481,7 1,9350
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät
Bilaga D:5
K792 AXLJ 240 747,8 1,9159
K791 AXLJ 50 633,2 0,8846
K791 AXLJ 50 273,9 0,3826
K606 AXAL 50 78,4 0,0731
K669 AXLJ 50 379,1 0,5296
K669 AXCE 50 338,7 1,3606
K790 AXLJ 240 198,2 0,5078
K790 AXLJ 240 631,9 1,6189
K790 AXLJ 240 481,3 1,2331
K789 AXLJ 240 331,2 0,8485
K509 AXCE 50 64,7 0,2599
K147 AXKJ50 270,5 0,362869
HK249 AXCE 50 97,8 0,3929
K139 AXAL240 55,1 0,0866
Summa 18473,8 13,2799
Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät

Recommandé

EXPERIENCE WITH EQUIPMENT FOR SERIES AND SHUNT COMPENSATION par
EXPERIENCE WITH EQUIPMENT FOR SERIES AND SHUNT COMPENSATIONEXPERIENCE WITH EQUIPMENT FOR SERIES AND SHUNT COMPENSATION
EXPERIENCE WITH EQUIPMENT FOR SERIES AND SHUNT COMPENSATIONPower System Operation
174 vues146 diapositives
Maximo KPI Maintenance & Asset Reliability Support Workshop IMC 2013 presenta... par
Maximo KPI Maintenance & Asset Reliability Support Workshop IMC 2013 presenta...Maximo KPI Maintenance & Asset Reliability Support Workshop IMC 2013 presenta...
Maximo KPI Maintenance & Asset Reliability Support Workshop IMC 2013 presenta...Julie Rampello
9.1K vues30 diapositives
Asset management manual par
Asset management manualAsset management manual
Asset management manualnvs24
26.6K vues155 diapositives
09. operating instruction c20 c30 par
09. operating instruction c20 c3009. operating instruction c20 c30
09. operating instruction c20 c30vietcdt
9.7K vues36 diapositives
Règles de تجويد par
Règles de تجويدRègles de تجويد
Règles de تجويدMansour1
4.7K vues38 diapositives
C300 communications and Batch presentation par
C300 communications and Batch presentationC300 communications and Batch presentation
C300 communications and Batch presentationMarc Schuilwerve
980 vues31 diapositives

Contenu connexe

En vedette

"Erimma" par
"Erimma""Erimma"
"Erimma"Dinaka Ezeani
150 vues62 diapositives
Introduction to STEM for the Boys and Girls Club par
Introduction to STEM for the Boys and Girls ClubIntroduction to STEM for the Boys and Girls Club
Introduction to STEM for the Boys and Girls ClubDan Hrehov PE
75 vues7 diapositives
Samuel Mason | Inspirational Quotes For Teachers par
Samuel Mason | Inspirational Quotes For TeachersSamuel Mason | Inspirational Quotes For Teachers
Samuel Mason | Inspirational Quotes For TeachersSamuel Mason
208 vues9 diapositives
SELF CONTROL SUMMARY par
SELF CONTROL SUMMARYSELF CONTROL SUMMARY
SELF CONTROL SUMMARYDan McKinney
793 vues3 diapositives
To master sha par
To master shaTo master sha
To master shaZhu Lu
334 vues25 diapositives
Läslogg.bilspel par
Läslogg.bilspelLäslogg.bilspel
Läslogg.bilspelvippan
577 vues2 diapositives

En vedette(14)

Introduction to STEM for the Boys and Girls Club par Dan Hrehov PE
Introduction to STEM for the Boys and Girls ClubIntroduction to STEM for the Boys and Girls Club
Introduction to STEM for the Boys and Girls Club
Dan Hrehov PE75 vues
Samuel Mason | Inspirational Quotes For Teachers par Samuel Mason
Samuel Mason | Inspirational Quotes For TeachersSamuel Mason | Inspirational Quotes For Teachers
Samuel Mason | Inspirational Quotes For Teachers
Samuel Mason208 vues
To master sha par Zhu Lu
To master shaTo master sha
To master sha
Zhu Lu334 vues
Läslogg.bilspel par vippan
Läslogg.bilspelLäslogg.bilspel
Läslogg.bilspel
vippan577 vues
Alteraciones de la informacion genetica par AbgErik
Alteraciones de la informacion geneticaAlteraciones de la informacion genetica
Alteraciones de la informacion genetica
AbgErik317 vues
NASA: Wearable haptics for directing par Apurva Gupta
NASA: Wearable haptics for directingNASA: Wearable haptics for directing
NASA: Wearable haptics for directing
Apurva Gupta361 vues
Reproducción Celular par yoicegb
Reproducción CelularReproducción Celular
Reproducción Celular
yoicegb157 vues
Delkurs 1 referat par vippan
Delkurs 1  referatDelkurs 1  referat
Delkurs 1 referat
vippan2.9K vues
Top Proven Classroom Management Tips par Samuel Mason
Top Proven Classroom Management TipsTop Proven Classroom Management Tips
Top Proven Classroom Management Tips
Samuel Mason725 vues
DIY Classroom Organization | Cost Effective Tips & Tricks par Samuel Mason
DIY Classroom Organization | Cost Effective Tips & TricksDIY Classroom Organization | Cost Effective Tips & Tricks
DIY Classroom Organization | Cost Effective Tips & Tricks
Samuel Mason463 vues

Examensarbete - Kungälv Energi

 • 1. EXAMENSARBETE Högskoletekniker med inriktning mot elkraft (TGEAT) Institutionen för ingenjörsvetenskap 2011-05-27 Lokal kompensering av kapacitiv jordfelsström. Andreas Lundell Jakob Kadesjö
 • 2. EXAMENSARBETE i Lokal kompensering av kapacitiv jordfelsström. Sammanfattning Allt eftersom att kraven på driftsäkerhet ökar väljer företagen att kablifiera mellanspänningsnätet på landsbygden. Detta medför problem med kapacitiva jordfelsströmmar, då de ökar kraftigt vid kablifiering. För att följa föreskrifter måste dessa strömmar kompenseras bort. Kompenseringen görs med hjälp av en spole som genererar en induktiv ström, vilket är i motsatt rikting mot nätets kapacitiva jordfelsström. Kompenseringen kan ske med hjälp av två metoder, antingen med central kompensering i fördelningsstationen eller med lokal kompensering i nätstationen på utgående ledningar från fördelningsstationen. Författarna bakom denna rapport har fått i uppdrag av Kungälv Energi AB att ta fram förslag på placering av reaktorer för lokal kompensering. Rapporten beskriver grundläggande teorier som bör kännas till, förklaring på olika kompenserings- metoder och tillvägagångssätt för att komma fram till optimal placering. Resultatet av denna rapport blev ett förslag till placering av tre reaktorer ämnade för lokal kompensering. Datum: 2011-05-27 Författare: Andreas Lundell, Jakob Kadesjö Examinator: Ulf Sandberg, Högskolan Väst, ulf.sandberg@hv.se Handledare: Gert Risberg, Kungälv Energi AB Program: Elanläggningsteknik Huvudområde: Elektroteknik Utbildningsnivå: Grundnivå Poäng: 15 högskolepoäng Nyckelord: Kapacitiv, Jordfelsström, nollpunktsreaktor, kompensering, lokal kompensering Utgivare: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, 461 86 Trollhättan Tel: 0520-22 30 00 Fax: 0520-22 32 99 Web: www.hv.se
 • 3. BACHELOR’S THESIS ii Local compensation of capacitive earth fault current Summary As the requirements for reliability increases, the companies choose to wire medium voltage network in rural areas. This entails that the problem of capacitive earth fault currents is increasing sharply. Comply with regulations; the capacitive earth fault currents must be compensated. The compensation is done with a coil that generates a current in opposite direction to the networks capacitive earth fault currents. The compensation can be done in two ways, one is central compensation in the distribution station, and the second one is a local compensation of the substation out of line. The writers behind this report have been requested of Kungälv Energi AB to make suggestions on placement of reactors for local compensation. The report describes some basic theories that should be known, explanation of various compensation methods and procedure to come up with optimal position. The result was a proposal to deploy three reactors for compensation on a power line. Date: May 27, 2011 Author: Andreas Lundell, Jakob Kadesjö Examiner: Ulf Sandberg, Högskolan Väst, ulf.sandberg@hv.se Advisor: Gert Risberg, Kungälv Energi Programme: Power System Technology Main field of study: Electrical Engineering Education level: first Credits: 15 HE credits Keywords Capacitive, Local compensation, neutral reactor, Ground fault current Publisher: University West, Department of Engineering Science, S-461 86 Trollhättan, SWEDEN Phone: + 46 520 22 30 00 Fax: + 46 520 22 32 99 Web: www.hv.se
 • 4. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät iii Förord Detta Examensarbete vid Högskolan Väst har utförts på uppdrag av Kungälv Energi AB. Vi vill tacka Kungälv Energi AB för visat förtroende. Ett speciellt tack till: Gert Risberg, Kungälv Energi AB Magnus Hermansson, Kungälv Energi AB Göran Sandberg, Kungälv Energi AB Ulf Karle, Kungälv Energi AB Arne Berlin, Vattenfall Power Consulting/ Högskolan Väst.
 • 5. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät iv Innehåll Sammanfattning .................................................................................................................................i Local compensation of capacitive earth fault current .................................................................ii Summary.............................................................................................................................................ii Förord................................................................................................................................................iii Nomenklatur.....................................................................................................................................vi 1 Inledning......................................................................................................................................1 1.1 Bakgrund/problembeskrivning......................................................................................1 1.2 Kungälv Energi AB .........................................................................................................1 1.3 Syfte/ mål/avgränsningar...............................................................................................1 2 Bakgrundsteori............................................................................................................................2 2.1 Jordfelsströmmar .............................................................................................................2 2.2 Kompensering av jordfelsströmmar..............................................................................3 2.2.1 Central kompensering........................................................................................4 2.2.2 Lokal kompensering...........................................................................................4 2.3 Starkströmsföreskrifter....................................................................................................6 3 Olika typer av utlokaliserade spolar.........................................................................................7 3.1 Utanpåliggande spole.......................................................................................................7 3.2 Transformator med inbyggd spole................................................................................8 3.3 Hexaformer transformator med inbyggd spole...........................................................8 4 Tillvägagångssätt.........................................................................................................................9 4.1 Steg 1, avstämning av nollpunktsreaktorer...................................................................9 4.1.1 Resultat ..............................................................................................................10 4.1.2 Analys.................................................................................................................10 4.2 Steg 2, nätberäkningar ...................................................................................................10 4.2.1 Metod 1 Facilplus.............................................................................................11 4.2.2 Metod 2 Manuella beräkningar.......................................................................11 4.3 Jämförelse av resultat.....................................................................................................12 4.4 Kompenseringsbehov vid reservmatning...................................................................12 5 Förslag till kompensering........................................................................................................13 5.1 Nätstation, 6038 Silversväg...........................................................................................13 5.2 Nätstation, 5092 Norra Aröd.......................................................................................14 5.3 Nätstation, 6053 Kolekärr ............................................................................................14 6 Resultat ......................................................................................................................................14 6.1 Driftomläggning.............................................................................................................14 6.2 Ekonomi..........................................................................................................................14 7 Slutsats .......................................................................................................................................16 Källförteckning................................................................................................................................17 Bilagor A. L604 B. Reservmatning C. Områden för kompensering
 • 6. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät v D. Kabeldata
 • 7. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät vi Nomenklatur 𝐼0𝑐 Ledningens kapacitiva tomgångsström (A) 𝐼𝑐𝑗 Kapacitiv jordfelsström, i detta fall 𝐼𝑐𝑗 = 3 ∙ 𝐼0𝐶 𝐼𝑟𝑗 Nollpunktsmotståndets ström (A) 𝐼 𝑥𝑗 Nollpunktsreaktorns ström (A) 𝐼𝑗 Totala jordfelsströmmen (A) 𝑋 𝑛 Nollpunktsreaktor 𝑅 𝑛 Nollpunktsmotstånd
 • 8. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 1 1 Inledning Denna rapport beskriver ett arbete om lokal kompensering av kapacitiva jordfelsströmmar i 10 kV nätet ägt av Kungälv Energi AB. 1.1 Bakgrund/problembeskrivning Allt eftersom kraven på leveranssäkerheten ökar väljer energibolagen att övergå från luftledning till markkabel i mellanspänningsnäten på landbygden. Detta görs för att vädersäkra nätet. Markkabel är inte känslig för vädrets påverkan, då den ligger skyddad i marken. Med denna metod fås ett mer driftsäkert nät jämfört med luftledning som vid till exempel stormar ofta drabbas av driftstörningar. När kablifieringen av näten ökar, framför allt på landsbygden, ökar också de kapacitiva jordfelsströmmarna kraftigt. Jämfört med en luftledning genererar en markkabel upp till 50 gånger högre kapacitiv ström. För att följa starkströmsföreskrifterna (se stycke 2.2) måste dessa strömmar kompenseras för att begränsa beröringsspänningen som kan uppstå i jordade delar vid jordfel. På Kungälv Energi AB sker denna kompensering med nollpunktsreaktorer ute i fördelningsstationerna. 1.2 Kungälv Energi AB Kungälv Energi AB är ett kommunalt energibolag i Kungälvs kommun. Bolaget har tre affärsområden, Elnät, Värme och Bredband. El-distributionsområde innefattar Kungälvs Kommun (utom Marstrand), Jörlanda i Stenungsunds kommun och Torskog i Lilla Edets kommun. Kungälv Energis nät är anslutet till Vattenfalls överliggande regionnät via två mottagningsstationer, M1 i Kungälv och M9 i Rollsbo. I dessa stationer transformeras regionledningens spänning på 130 kV ned till 10- och 20 kV. Kungälv Energi AB har fem stycken fördelningsstationer (M2-M6) som matas med ett 20 kV slingnät. Transformeringen i dessa stationer är 20/10 kV. 1.3 Syfte/ mål/avgränsningar Detta examensarbete går ut på att dimensionera nollpunktsreaktorer ute i fördelningsstationerna, samt utplacering av reaktorer för lokal kompensering av kapacitiva jordfelsströmmar. Hänsyn ska tas till framtida utbyggnad och reserv- matning. Med rätt placerade reaktorer skall omkoppling mellan fördelningsstationerna inte innebära något behov av justering av nollpunktsreaktorerna i fördelnings- stationern. Målet är att se över nätet från fördelningsstationen M6 i Kode.  Steg ett - beräkna och analysera vilken sträcka som genererar störst kapacitiv felström.
 • 9. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 2  Steg två - undersöka optimal placering av lokal kompensering. Rapporten innehåller inte några djupare ekonomiska aspekter. Någon geografisk planering av kabelförläggning kommer inte göras. 2 Bakgrundsteori Kapitlet beskriver grundläggande teorier som är nödvändig att känna till för att förstå denna rapport. 2.1 Jordfelsströmmar Varje isolerad ledare placerad i närheten av jord erhåller en kapacitiv koppling likt en kondensator [9]. Detta medför att det kommer flyta en kapacitiv tomgångsström (𝐼0𝑐) i ledningen oberoende om ledningen är belastad eller ej, se Figur 2.1. Figur 2.1. Figuren visar de kapacitiva tomgångsströmmarna vid normal drift. Storleken på den kapacitiva tomgångsströmen för markkabel kan beräknas med samband (1) 𝐼0𝑐 = 𝜔𝐶𝑈𝑓 (1) Där 𝜔 = 100𝜋 𝐶 = 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠 𝐼0𝑐 för luft ledning räknas ut med sambandet nedan 𝐼0𝑐 = 𝑈ℎ 𝐿 300 (2) Där 𝑈ℎ = ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑖 𝑘𝑉 𝐿 = 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑘𝑚 𝐼0𝑐 𝐼0𝑐 𝐼0𝑐
 • 10. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 3 Vid ett jordfel i en markkabel blir den kapacitiva jordfelsströmmen (𝐼𝑐𝑗) tre gånger större än den kapacitiva tomgångsströmen. 2.2 Kompensering av jordfelsströmmar Storleken på jordfelsströmmen i ett icke direktjordat nät bestäms av nätets kapacitiva koppling samt systemets nollpunktskoppling till jord. För att minska den kapacitiva jordfelsströmmen i nätet ansluts en nollpunktsreaktor (𝑋 𝑛) till transformatorns nollpunkt. Vid ett jordfel genererar nollpunktsreaktorn en ström (𝐼 𝑥𝑗) i motsatt riktning mot nätets kapacitiva jordfelsström (Figur 2.2). Detta medför att den totala resulterande jordfelsströmmen 𝐼𝑗 minskar kraftigt [3]. Normalt finns ett motstånd (𝑅 𝑛) inkopplat parallellt med 𝑋 𝑛, för att generera tillräckligt stor utlösningsström så att reläskydden ska kunna detektera fel [8]. 𝑅 𝑛 genererar en aktiv ström (𝐼𝑟𝑗) som också matas mot felstället. Följden av 𝐼 𝑥𝑗 och 𝐼𝑟𝑗 blir att jordfelsströmmen genom felstället minskar. Figur 2.2. Schemat visar de olika strömmarna vid jordfel. Den resulterande jordfelsströmmen efter kompensering kan beräknas med följande samband (3). 𝐼𝑗 = √ 𝐼𝑟𝑗 2 + (𝐼𝑐𝑗 − 𝐼 𝑥𝑗) 2 (3) 𝐼0𝑐 𝐼0𝑐 𝐼𝑐𝑗 = 3 ∙ 𝐼0𝑐 𝑋 𝑛 𝑅 𝑛 𝐼𝑗 𝐼𝑥𝑗 𝐼𝑟𝑗
 • 11. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 4 2.2.1 Central kompensering Med central kompensering menas att reaktorn är placerad i fördelningsstationen. Reaktorn, också kallad Petersénspole, är parallellkopplad med ett nollpunktsmotstånd. Reaktorn är en variabel reaktans som ställs in manuellt eller automatiskt beroende på typ. En manuell reaktor ställs in för hand genom att på plats skruva på regleranordningen med hjälp av en vev. Automatisk inställbar reaktor känner av nätets kapacitiva bidrag och ställer in sig automatiskt efter nätets behov. Kungälv Energi AB använder i dagsläget central kompensering i fördelningsstationerna. Reaktorerna som används är manuella och måste därmed manövreras på plats. 2.2.2 Lokal kompensering Allt eftersom markkabelnätet ökar räcker inte befintliga central kompensering till. Istället för att köpa in en ny större nollpunktreaktor för central kompensering kan metoden med lokal kompensering tillämpas. Lokal kompensering innebär att en spole motsvarande 10 – 15 A induktiv kompenseringsström placeras ut i distributionstransformatorns nollpunkt på högspänningssidan. Rent teoretisk skulle metoden med lokal kompensering kunna ersätta den befintliga centrala kompenseringen. Lokal kompensering fungerar i praktiken som ett komplement till den befintliga centrala kompenseringen. Det finns två huvudmotiv till varför lokal kompensering används:  Minska 𝐼𝑟-strömmen vid långa markkabellängder  Stabilisera reglering av kompensering vid sektionering Enligt en analys som gjorts i examensarbetet skrivet av Lars Andersson [2], är det inte gynnsamt att placera spolarna nära fördelningsstationen. Genom att istället placera spolarna längre ut på ledningen kan ”transportsträckan” av 𝐼𝑟-stömmen minska. Om ett fel uppstår långt ut på en ledning och ingen lokal kompensering finns, blir transportsträckorna av den reaktiva kompenseringsströmmen långa. Detta orsakar aktiva förluster i nätet vilket försämrar känsligheten hos nollspänningsskydden. Varje utlokaliserad nollpunktsreaktor antas ha ett nollföljdsförhållande (R/X) som är 2 – 2,5 %. Detta medför att varje utlokaliserad nollpunktsreaktor ger ett tillskott på aktiv ström. Denna aktiva ström kan oftast försummas eftersom ”transportsträckorna” är för korta för att visa någon effekt. Lars Anderssons [1] studier visar också att: ”en utledning inte ska kompenseras fullt ut. En underkompensering på cirka 20 A är det ideala”.
 • 12. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 5 Med underkompensering menas att ledningen inte kompenseras fullt ut från fördelningsstationen. De första 20 Amperen kompenseras centralt medans resterande kompenseras med utlokaliserade reaktorer. se Figur 2.3. Figur 2.3 visar principen med underkompensering av en ledning. En stor fördel med lokal kompensering är att sektioneringsområdet blir själv- kompenserande, vilket innebär att nollpunktsreaktorn i matande fördelningsstation inte påverkas. Carl Evaldsson har i sitt examensarbete [3] kommit fram till två egenskaper för att lokal kompensering ska kunna användas på ett så ekonomiskt och problemfritt sätt som möjligt. Dessa egenskaper är:  ”Effektbehovet för stationen ska helst inte överstiga 100 kVA”  ”Reaktorn ska helst inte placeras i en station som matas av luftledning. Luftledningen är störningskänsligare och där med är det större risk att reaktorn försvinner ur nätet om en storm skulle inträffa.” Anledningen till att effektbehovet inte bör överskrida 100 kVA är att det inte är ekonomiskt försvarbart för företaget att köpa in större transformator då prisskillnaden är stor. Området för underkompensering, 20 A 10 A 10 A20/10 kV Nollpunktsutrustning i fördelningsstationen Distributionstransformator med 10 A spole för kompensering Område för lokal kompensering
 • 13. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 6 2.3 Starkströmsföreskrifter Enligt Kap 5 § 6 [1] finns inget krav på bortkoppling för endast markkabel i nät med 25 kV nominell spänning. Men krav på automatisk signalering finns. Enligt Kap 5 § 4 - 5 [1] ska frånkoppling vara säkerställd, beroende på ledningstyp, för resistansvärden 3000 respektive 5000 ohm. I tabell 2.4 [1] visas högsta tillåtna spänningssättning av utsatta delar och längsta tid innan automatisk frånkoppling av anläggningen. Tabell 2.4 Högsta tillåtna värden vid spänningssättning av jordade delar [1]. Anläggningsdel Högsta tillåtna värden vid enpoligt jordslutning Frånkoppling automatiskt inom Signalera automatiskt 2 Sekunder 5 sekunder Skyddsledare och PEN-ledare som tillhör något annat ledningssystem anslutet över transformator i vilket en punkt är direkt jordad (TN-system) - vid gemensam jordning 100 V 100 V 50 V - vid skilda jordningar 200 V 200 V 100 V Utsatta dela i driftrum eller på sådana platser där människor ofta vistas 400 V 300 V 100 V Övriga delar 800 V 600 V 200 V Eftersom Kungälv Energi AB nät är samjordat kan ur Tabell 2.4 fås att högsta spänning vid enpoligt jordfel inte får överskrida 100 V. Som nämnts tidigare måste den kapacitiva jordfelsströmmen kompenseras för inte spänningen ska överskrida 100 V. Ur sambandet nedan kan det ses att beröringsspänningen är beroende av storleken på strömmen genom felstället och jordtagets resistans. 𝑈𝑗 = 𝑅𝑗 ∙ 𝐼𝑗 Beröringsspänningen är alltså den potentialskillnad som kan uppstå mellan jordade och ojordade delar. Till exempel mellan spisen och diskbänken i köket. Genom att kompensera bort delar av strömmen kan en högre resistans i jordtaget tillåtas utan att spänningen överskrider maxvärdet.
 • 14. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 7 3 Olika typer av utlokaliserade spolar Detta kapitel behandlar tre olika utföranden av lokal kompenseringsutrustning. De tre utförandena är transformator med utanpåliggande spole, transformator med inbyggd spole och Hexaformer-transformator med inbyggd spole. Transformatorerna med lokal kompenseringsutrustning finns i storlekarna 50 kVA – 315 kVA. De flesta fabrikaten som erbjuder distributionstransformatorer för lokal kompensering har en inbyggd Petersénspole. 3.1 Utanpåliggande spole En äldre variant av reaktor är nollpunktsinduktor [8]. Denna typ av reaktor består av en luftisolerad kopparspole monterad mellan två gavlar av isolermaterial. Transformatorn har ingen järnkärna och ingen deltalindning, vilket medför sämre elektriska egenskaper. Reaktorn kopplas till högspänningssidans nollpunkt i en transformator med kopplingstyp YNzn [8]. Nackdelen med denna reaktor är att vid ett isolationsfel blir systemet direktjordat och jordfelsströmmen ökar då kraftigt, från cirka 10 A till 5-10 kA. Bild 3.1 visar hur en nättransformator med inkopplad nollpunktsinduktor ser ut. Bild 3.1 bilden visar en nättransformator med inkopplad nollpunktsinduktor. Nollpunktsinduktorn är den röd-gula spolen till vänster i bilden.
 • 15. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 8 3.2 Transformator med inbyggd spole En distributionstransformator med inbyggd spole bygger på principen med en trebent transformator där en Petersénspole kopplas mellan transformatorns nollpunkt och jord på högspänningssidan. Det finns två huvudfabrikat som rapporten beskriver. Det är transformatorer med inbyggd spole från ABB och Transfix. Transformatorer med inbyggd spole från Transfix har en inbygg deltakopplad utjämningslindning med kopplingstyp Znyn. Utjämningslindningen, även kallad deltalindning, används för att sänka nollföljdsimpedansen i transformatorn. Transfix har även en inbyggd högspänningssäkring, vilket gör transformatorn självskyddande. Spolen ger ett lågt bidrag av aktiv ström. Transformator med inbygg spole, från Transfix, finns i storlekarna 100- och 200 kVA. ABB har en transformator med liknande lösning. 3.3 Hexaformer transformator med inbyggd spole Kungälv Energi AB har valt att köpa in tre transformatorer av märket Hexaformer. Hexaformer är en oljeisolerad 3-fas transformator med inbyggd Petersénspole, konstruktionen av transformatorn skiljer sig från andra tillverkar med sin udda konstruktion[7]. Spolarna som används är 10 A för 11 kV system och 15 A i 22 kV system [7]. Transformatorns finns i utförande från 100 kVA – 315 kVA. Transformatorn har ett R/X förhållande på <2,5 % [7]. Transformatorn är tringelformad och är av kopplingstyp ZNzn (se figur 3.2), vilket medför att utjämningslindning i Petersénspolen inte behövs [7]. Fördelen med den här konstruktionen är att nollpunkten på primärsidan förblir stabil även vid ojämn belastning mellan faserna på sekundärsidan [7]. Petersénspolen blir endast aktiv vid jordfel på högspänningssidan. Figur 3.2. visar uppbyggnad av Hexaformers transformator med inbyggd 10 A Petersénspole. [7]
 • 16. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 9 4 Tillvägagångssätt Två steg har används för att komma fram till optimal placering av nollpunkts- reaktorerna. Första steget är avstämning av nollpunktsreaktorer i fördelnings- stationerna. Syftet med avstämningen är att få rätt avstämda nollpunktsreaktorer samt få en tydlig bild på vilken fördelningsstation som är högst belastad av kapacitiva jordfelsströmmar. Steg två är nätberäkningar. Nätberäkningarna görs på fördelningsstationens utgående ledningar. 4.1 Steg 1, avstämning av nollpunktsreaktorer Vid avstämning av centrala nollpunktreaktorer utnyttjas den befintliga driftosymmetrin vilket främst uppkommer vid olika steg på nollpunktsreaktorn. Denna spänning bildar en resonanskurva där nollpunktsspänningen är en funktion av reaktorströmmen. När reaktorn är avstämd mot nätets kapacitiva jordfelsström fås en resonanspunkt. För att få en tydligare resonanspunkt kan nollpunktsmotståndet kopplas ur under mätningen. Figur 4.1 diagrammet visar typisk resonanskurva. En annan metod för att ställa in nollpunktreaktorn är att beräkna den optimala inställningen, metoden bygger på att en ströminjiceringsutrustning används i nollpunkten för att injicera en ström och därmed förändrar nätets symmetri. Genom att mäta ström och spänningsförändring vid injicering kan resonanspunkten beräknas fram. Denna metod har inte används då ströminjiceringsutrustning inte fanns att tillgå på Kungälv Energi AB. 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 47 48 49 50 51 54 56 57 58 59 60 U0 Inställt strömvärde på central nollpunktsreatorn [A] Serie1 Resonanspunkt
 • 17. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 10 Det inställda värdet på reaktorn bör ligga några Ampere från resonanspunkten, detta för att få en liten snedavstämning. Snedavstämning innebär alltså att reaktorn inte är helt inställd efter nätets behov. Ur detekteringssynpunkt krävs en viss snedavstämning för att inte nollföljdsspänningen ska bli för liten för att reläskydden ska kunna detektera fel. Resultatet efter avstämning visas i Tabell 4.1. 4.1.1 Resultat Tabell 4.1 visar värden på reaktorstorlek och inställt värde efter avstämning utförd genom mätningar på reaktorerna. Station Inställt värde [A] Reaktorstorlek [A] M1-T1 68 126 M1-T2 >80 80 M1-T3 49 126 M2 22 63 M3 89 126 M4 54 63 M5 48 63 M6 >63 63 M9-T1 57 80 M9-T2 31 80 4.1.2 Analys Avstämningen visar att nollpunktsreaktorn i fördelningsstationerna M6 i Kode och M1-T2 i Kungälv är inställd på ett värde större än reaktorns storlek. M1-T2 är planerad att bytas ut mot en större reaktor. För att undgå byte av reaktorn i fördelningsstation M6 kommer lokal kompensering av utgående ledningar från M6 tillämpas. Rapporten kommer här efter att behandla utgående ledningar från M6. 4.2 Steg 2, nätberäkningar Detta kapitel behandlar två metoder som används vid nätberäkningar. Metod ett utfördes med hjälp av programmet Facilplus, metod två gjordes med manuella beräkningar. Utgående mellanspänningsnät från fördelningsstationen M6 består av fyra stycken ledningar, L601-L604. Varje ledning består i sin tur av ledningssträckor med olika förläggningssätt och kabeltyper.
 • 18. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 11 4.2.1 Metod 1 Facilplus För att utföra beräkningar på nätet använder sig Kungälv Energi AB av programmet Facilplus. Där fås bland annat information om geografisk placering av ledningsnätet, kabellängder, kabeltyper, förläggningssätt samt nätstationens typ och utförande. Facilplus gör nätberäkningar med hänsyn tagen till bland annat kabeltyp, förläggnings- sätt och spänningsnivå. Resultatet efter gjorda beräkningar i Facilplus redovisas i Tabell 4.2 4.2.1.1 Resultat Tabell 4.2 visar vad varje ledning ut från fördelningsstationen M6 genererar i kapacitiv jordfelsström samt det totala värdet. Ledning 𝐼𝑐𝑗 [A] L601 20.5 L602 3.9 L603 6.6 L604 40.1 Totalt 71.1 4.2.1.2 Analys Som tabell 4.2 visar är den totala kapacitiva jordfelsström för fördelningsstationen M6 71.1 A. Det höga kapacitiva bidraget beror på att stor del av ledningarna är utförd som markkabel. Som kan ses ur tabellen är L604 den ledning som genererar högst kapacitiva jordfelsström, 40,1 A, detta beror på att stor del av ledningen, 18.2 km, är utförd som markkabel. 4.2.2 Metod 2 Manuella beräkningar För manuella beräkningar används samband (1, 2). Hänsyn vid manuella beräkningar är tagen till kabeltyp, kabelarea, förläggningssätt och driftspänning. Beräkningar valdes att göras på ledning L604 då den genererar högst kapacitiva jordfelsström enligt tidigare analys. Fabrikatet på kablarna som används vid manuella beräkningar är Ericsson och Prysmian [4-6], kabeldata visas i Bilaga D. Resultatet av beräkningarna vid driftspänning 10.7 kV redovisas i tabell 4.3.
 • 19. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 12 4.2.2.1 Resultat Tabell 4.3 visar L604 totala längd och totala kapacitiva strömbidrag. Ledning Total längd [km] Totalt 𝑰 𝒄𝒋 [A] L604 36,3 41,4 4.2.2.2 Analys Efter gjorda manuella beräkningar på ledning L604 kan det konstateras att resultatet av beräkningarna inte helt stämmer överens med resultatet från beräkningar med Facilplus. 4.3 Jämförelse av resultat När metoderna jämfördes konstaterades det att resultatet inte helt stämmer överens. (se tabell 4.4). Vidare studier gjordes då i Facilplus. Vid beräkningar i Facilplus används en märkspänning som är satt till 10,5 kV, verkliga driftspänningen på Kungälv Energi AB är 10,7 kV. Resultatet av beräkningarna i Facilplus blir då något felaktiga. Metod 2 är där med att föredra. Tabell 4.4 visar resultatet av uträkningar på ledning L604. Beräkningsmetod 𝑰 𝒄𝒋 för ledning L604 [A] Metod 1 40,1 Metod 2 41,4 4.4 Kompenseringsbehov vid reservmatning För att få ett självkompenserande nät måste hänsyn tas till frånskiljningspunkter i nätet [8]. Placering bör ske mellan två frånskiljningspunkter och storleken på mellanliggande nät bör generera en total kapacitiv jordfelsström som motsvarar storleken på den utlokaliserade spolen. Detta medför att vid reservmatning från en annan fördelningsstation kommer inte grundinställningarna påverkas hos nollpunktsreaktorn i matande fördelningsstation. L604 kan reservmatas från två olika punkter (Bilaga B), antingen från ledningen L503 från fördelningsstationen M5 eller från ledning L601 från fördelningsstationen M6. När matning från M5 sker påverkas för närvarande inställningarna på nollpunktsreaktorn. Utan lokal kompensering på L604 skulle M5 vid reservmatning få ett tillskott på kapacitiv jordfelsström på 41,4 A, detta innebär att nollpunktreaktorn i M5 skulle få en kraftig snedavstämning.
 • 20. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 13 5 Förslag till kompensering Efter gjorda beräkningar på utgående ledningar från fördelningsstationen M6 har ledning L604 valts att kompenseras. Dels för att denna ledning generar en hög kapacitiv jordfelsström samt att den kan reservmatas från en annan fördelningsstation. Bilaga A visar L604:s utbredning. Heldragen linje visar luftledning och streckad linje visar markkabel. Vid placering av lokal kompensering bör hänsyn tas till:  Sektioneringspunkter  Transformatorns storlek  Inkommande matning  Placering på ledning För att kompensera ledning L604 finns två alternativ. Ett alternativ skulle vara att byta ut nuvarande nollpunktsreaktor i M6 mot en större nollpunktsreaktor. För att inte problemet med stor snedavstämning, vid reservmatning, ska kvarstå skulle det då behövas köpas in ytterligare en nollpunktsreaktor, med automatik, till fördelnings- stationen M5. Detta för att klara föreskriftskraven vid reservdrift. Ur både tekniska och ekonomiska aspekter bedöms inte detta som rimligt. Därför kommer här presenteras tre förlag på placering av transformatorer med inbyggd spole för lokal kompensering. 5.1 Nätstation, 6038 Silversväg 6038 Silversväg är en markstation som matas med en 11 kV markkabel. Stationen har tre utgående lågspänningsledningar. Transformatorn i stationen är på 315 kVA och är belastad till 36 % vid höglast. Efter beräkningar i Facilplus kunde det konstateras att den befintliga transformatorn på 315 kVA kunde ersättas med en transformator på 100 kVA med inbyggd 10A spole. Belastningsgraden med den nya transformatorn kommer vid höglast att ligga på 87,1%. Hänsyn vid beräkningar har tagits till planerad utbyggnad. En 10 A reaktor beräknas kompensera den rödmarkerade sträckan i bilaga A figur 4.
 • 21. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 14 5.2 Nätstation, 5092 Norra Aröd 5092 Norra Aröd är också en markstation, stationen matas även den av en 11 kV markkabel med har fyra utgående lågspänningsledningar. Befintlig transformator i stationen är på 200 kVA och är belastad till 87 % vid höglast. Här ges ett förslag på att byta ut befintlig transformator på 200 kVA till en Hexaform- transfomator på 100 kVA. Belastningsgraden vid höglast bli 106,5 %. Detta bedöms rimligt då en transformator kan belastas upp till 120 % under en vis tid. En 10 A reaktor beräknas kompensera den blåmarkerade sträckan i bilaga A figur 4 5.3 Nätstation, 6053 Kolekärr 6053 Kolekärr, markstation med tre utgående lågspänningsledningar. Stationen är matad med en 11 kV markkabel och transformatorn som transformerar ner spänningen till 0,4 kV är på 100 kVA. Befintlig 100 kVA transformator byts ut mot en 100 kVA transformator med 10 7A spole. Belastningsgraden i detta fal blir oförändrad. En 10A reaktor beräknas kompensera den grönmarkerade sträckan i bilaga A figur 5. 6 Resultat Detta kapitel redovisar konsekvenserna av placeringen av de utlokaliserade nollpunktsreaktorerna. Resultatet av kompenseringen blir att cirka 28 A av den kapacitiva jordfelsströmmen kommer att kompenseras lokalt ute på ledningen, resterande 13,28 A kompenseras via den centrala nollpunktsreaktorn. Det medför också att det inställda värde, >63, på den centrala nollpunktsreaktorn i M6, kan minskas. Enligt Facilplus genererar utgående mellanspänningsnätet från fördelningsstationen M6 en kapacitiv ström på 70,1 A, med lokal kompensering av L604 skulle denna ström minska till 42,1 A. 6.1 Driftomläggning Genom att utnyttja lokal kompensering av ledning L604 blir stor del av ledningen självkompenserande. Fördelen med detta blir att nollpunktsreaktorn i M5 vid reservmatning inte får lika stor snedavstämning. 6.2 Ekonomi Ur ekonomiska aspekter kan det vara lönsamt att använda reaktorer för lokal kompensering. Alternativt skulle den centrala nollpunktsreaktorn kunna bytas ut mot en ny större.
 • 22. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 15 Som nämndes tidigare i rapporten behövs då två nya centrala nollpunktsreaktorer med automatik köpas in, för att inte problemet med stor snedavstämning vid reservmatning ska kvarstå. Kungälv Energi AB har valt att köpa in tre stycken transformatorer, från Hexaformer, med inbyggd Petersénspole för lokal kompensering. De har ett styckpris på 88 250 kronor (prisuppgifterna är hämtade ur fakturor på Kungälv Energi AB). En ny större central nollpunktsreaktor med automatik till fördelningsstationen kostar cirka 290 000 kronor/styck. I priset ingår en nollpunktsreaktor med reglerområde 20- 200 A, ett 5 A nollpunktsmotstånd, ströminjiceringsutrustning och utrustning för automatik. Tabell 6.1 tabellen visar en ekonomisk jämförelse mellan central- alternativt lokal kompensering. Typ styckpris antal totalt Central kompensering 290 000 kr 2 580 000 kr Lokalkompensering 88 250 kr 3 246 750 kr Prisskillnad 333 250 kr Som kan ses ovan är lokal kompensering i detta fall en billig lösning på att minska problemen med kapacitiv jordfelsström vid förläggning av markkabel.
 • 23. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 16 7 Slutsats Lokal kompensering är en säker, enkel och robust metod att kompensera kapacitiva jordfelsströmmar. Denna rapport visar även at det är ekonomiskt försvarbart att använda denna metod. Andra fördelar med lokal kompensering är:  Den aktiva strömmen minskar  ”Transportsträckan” av kapacitiv jordfelsström minskar  Snedavstämningen vid reservmatning från annan fördelningsstation minskar. Lokal kompensering är ett komplement till central kompensering. Dock måste hänsyn tas till vissa punkter som nämnts tidigare. Vid placering av lokala reaktorer eftersträvas självklart att få en så optimal placering som möjligt. Det är inte alltid möjligt beroende på stationens utförande eller transformatorns effekt. Istället placeras då transformatorn, med inbyggd spole, så nära den optimala placeringen som möjligt. I detta fall har optimal placering inte kunnat tillämpas fullt ut. Stationen 5092 Norra Aröd blir vid höglast något överbelastad men vald placering bedöms ändå som rimlig. Lokal kompensering av L604 ses vara den mest effektiva och mest ekonomiska metoden att minska kapacitiv jordfelsström i fördelningsstationen M6.
 • 24. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät 17 Källförteckning 1. Elsäkerhetsverket (2008). ELSÄK-FS 2008:1. [Elektronisk] Elsäkerhetsverket. Tillgänglig: <http://www.elsakerhetsverket.se/Global/F%C3%B6reskrifter/2008-1.pdf> [2011-04-12] 2. Andersson, Lars (2006). Analys av systemegenskaper vid kablifiering av mellanspänningsnät. [Elektronisk] Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap. Tillgänglig <http://hv.diva- portal.org/smash/record.jsf?searchId=4&pid=diva2:214934> [2011-04-18] 3. Evaldsson, Carl (2010). Kompensering av kapacitiva jordfelsströmmar i 10 kV kabelnät. Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap. 4. Ericsson.com (2010). AXCEL-LT (12)kV. [Elektronisk] Ericsson.com. Tillgänglig < http://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=3/28701- FGC101681&Lang=EN > [2011-05-04] 5. Ericsson.com (2010). AXCEL, AXCEK 6/10(12)kV. [Elektronisk] Ericsson.com. Tillgänglig < http://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=7/28701- FGC101681&Lang=EN&HighestFree=Y > [2011-05-04] 6. Ericsson.com (2010). AXKJ 6/10(12)kV. [Elektronisk] Ericsson.com. Tillgänglig < http://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=9/28701- FGC101681&Lang=EN&HighestFree=Y > [2011-05-04] 7. Hexaformer Produktion AB (2010). 3 Phase transformers with Petersén coil, 11kV. [Elektronisk]. Hexaformer Produktion AB. Tillgänglig < http://www.hexaformer.com/ExternaDokument/Petersen-coil-11kV- version2.1.pdf > [2011-05-16] 8. Sveriges elleverantörer (1998). Jordningsteknik och jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät. Stockholm: Arne Löfgren Offset 9. Svenska Elföreningen (1992). Jordfelsteknik. Emmaboda: Åkesson
 • 25. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät Bilaga A:1 A. L604 Figur A.1. Visar hur ledning L604 breder ut sig. Figuren är hämtad ur Facilplus.
 • 26. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät Bilaga B:1 B. Reservmatning Figur B.1. Schema visar punkter för reservmatning av ledning L604. Figuren är hämtad ur Facilplus Punkten för reservmatning från L601 Punkt för reservmatning från L503, fördelningsstation M5
 • 27. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät Bilaga C:1 C. Områden för kompensering Figur C.1 visar område A (rödmarkerat) och B (blåmarkerat) i schemaform. Figuren är hämtad ur Facilplus. Placering av utlokaliserade spolar med 10 A kompensering i stationen 6038 och 5092
 • 28. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät Bilaga C:2 Figur C.2. Visar område C (grönmärkt) i schemaform. Figuren är hämtad ur Facilplus. Placering av utlokaliserad spole med 10 A kompensering, 6053
 • 29. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät Bilaga D:1 D. Kabeldata Tabell D.1. kabeldata på det kablar som används vid beräkning Resistans (ohm/km) Induktans Kapacitans Jordfelsström vid 10,7 kV Kabel beteckning Ledare Skärm (mH/km) (Uf/km) (A/km) AXCEL 3x95/16 0,32 1,2 0,3 0,28 1,63 AXCE-LT 1x50/16 0,641 1,2 0,4/0,72 0,23 1,339 AXCE-LT 1x95/16 0,32 1,2 0,36/0,66 0,3 1,747 AXCE-LT 1x150/25 0,206 0,8 0,34/0,62 0,35 2,038 AXKJ 1x50/16 0,641 1,2 0,4/0,72 0,23 1,339 AXAL-TT 3x50/25AL 0,641 1,2 0,37 0,16 0,932 AXAL-TT 3x240/35AL 0,125 0,8 0,29 0,27 1,57 AXLJ-F LT 3x50/16 F1 0,641 1,2 0,33 0,24 1,397 AXLJ-F LT 3x95/16 F1 0,32 1,2 0,3 0,3 1,747 AXLJ-F LT 3x150/25 F1 0,206 0,8 0,29 0,36 2,096 AXLJ-F LT 3x240/25 F1 0,125 0,8 0,27 0,44 2,562
 • 30. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät Bilaga D:2 Tabell D.2. visar område etts kabel beteckning, längd, kabeltyp och dess 𝑰 𝒄𝒋 ström. Område 1 Kabel beteckning Kabel Typ Grafisk längd [m] 𝐼𝑐𝑗 [A] K616 AXKJ 35 524,6 0,6560 SK627 AXCEL 95 25,1 0,0409 K681 AXCEL 95 460,8 0,7511 K682 AXCEL 95 347 0,5656 K680 AXCEL 95 532,1 0,8673 K679 AXCEL 95 615,7 1,0036 K678 AXCEL 95 269,6 0,4394 K677 AXCEL 95 304,1 0,4957 K676 AXCEL 95 261,5 0,4262 K675 AXCEL 95 354,1 0,5772 K673 AXCEL 95 238,5 0,3888 SK673 AXCE 50 167,8 0,6741 K672 AXCE 50 129,7 0,5210 K671 AXCE 50 61,5 0,2470 K671 AXCE 50 297 1,1930 K671 AXLJ 95 215,9 0,3772 K671 AXCE 50 104,1 0,4182 K671 AXLJ 95 471,5 0,8237 K672 AXLJ 95 408,2 0,7131 K672 AXLJ 95 50,4 0,0880 K761 AXLJ 95 444,3 0,7762 K777 AXLJ 95 260,4 0,4549 K777 AXCE 50 42,9 0,1723 K777 AXLJ 95 131,9 0,2304 K667 AXCE 50 401,4 1,6124 K667 AXLJ 95 197,2 0,3445 K668 AXCE 50 286,6 1,1513 Summa 7603,90 16,01
 • 31. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät Bilaga D:3 Tabell D.3. visar område tvås kabel beteckning, längd, kabeltyp och dess 𝑰 𝒄𝒋 ström Område 2 Kabel beteckning Kabel Typ Grafisk längd [m] 𝐼𝑐𝑗 [A] K753 AXLJ 95 70,5 0,1232 K753 AXLJ 95 301,4 0,5265 K751 AXLJ 95 217,2 0,3794 K751 AXLJ 95 490,5 0,8569 K751 AXLJ 95 112,4 0,1964 K752 AXLJ 50 484,9 0,6774 K752 AXLJ 50 252,2 0,3523 K750 AXLJ 95 218,7 0,3821 K750 AXLJ 95 491,9 0,8593 K749 AXLJ 95 514,2 0,8983 K747 AXLJ 95 487,5 0,8517 K748 AXLJ 95 28,8 0,0503 604345 - T6029 ALL 99 300,5 0,0107 T6029 - 604354 ALL 99 310,3 0,0111 604354 - 604365 ALL 99 417,4 0,0149 604365 - 604467 ALL 99 197,3 0,0070 K282 AXCE 50 15 0,0603 604365 - T6033 CU 16 45,7 0,0016 604365 - 604369 ALL 62 207,1 0,0074 K624 AXAL 50 19,7 0,0184 604369 - 604437 ALL 62 426,6 0,0152 HK623 AXAH 50 2,6 0,0001 604354 - 604372 ALL 99 191,9 0,0068 K661 AXCE 50 145,2 0,5833 SK66101 - T6030 AXCE 50 58,3 0,2342 K690 AXCE 95 231,7 1,2143 604375 -604377 ALL 99 162,5 0,0058 604377 - T6031 BLX 99 436 0,0156 T6031 - 604388 BLX 99 246,5 0,0088 604388 - 604391 BLX 99 164,5 0,0059 604391 - T6032 CU 25 115,1 0,0041 604391 - T6069 ALL 99 505,8 0,0180 604388 - 604424 ALL 99 164,1 0,0059 K324 AXCE 150 150,3 0,9189 604345 - 604342 ALL 99 150,1 0,0054 604342 - 604341 ALL 99 53,1 0,0019 604341 - 604250 ALL 99 638,3 0,0228 K794 AXLJ 50 236 0,3297 K793 AXLJ 240 63,3 0,1622 K793 AXLJ 240 495,2 1,2687 K793 AXLJ 240 393,9 1,0092 Summa 10214,2 12,1218
 • 32. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät Bilaga D:4 Tabell D.4. visar område tres kabel beteckning, längd, kabeltyp och dess 𝑰 𝒄𝒋 ström Område 3 Kabel beteckning Kabel Typ Grafisk längd [m] 𝐼𝑐𝑗 [A] L604446-T5264 ALL99 402,7 0,0144 604445-604446 ALL234 85,2 0,0030 604172-604445 ALL 99 65,2 0,0023 604172-T5087 ALL 99 91,6 0,0033 604163-604172 ALL 99 297,8 0,0106 604163-604164 ALL99 57,4 0,0020 604164-T5086 CU16 289,3 0,0103 604153-604163 ALL99 267,1 0,0095 604153-T5085 ALL99 243,6 0,0087 T5085-604436 ALL 99 407,8 0,0145 604151-604153 ALL99 234,9 0,0084 604151-604405 CU25 125,8 0,0045 604151-T5219 CU25 179,2 0,0064 EF16-604151 ALL99 130,6 0,0047 604145-EF16 CU35 45,9 0,0016 604117-604145 CU25 708,9 0,0253 604117-604120 FEAL49 154,2 0,0055 604120-604125 FEAL49 285,8 0,0102 604125-604128 FEAL31 246,1 0,0088 604128-T5279 ALL99 150 0,0054 604128-T5083 FEAL31 578,9 0,0206 604112-604117 CU25 172,8 0,0062 604112-T5082 CU10 227 0,0081 604106-604112 CU25 410,1 0,0146 604106-T5084 ALL62 115,9 0,0041 604089-604106 CU25 642,7 0,0229 604089-T5081 ALL99 504,3 0,0180 T5081-604096 ALL99 97,5 0,0035 604079-604083 CU25 311 0,0111 604083-T5217 CU25 280,1 0,0100 604079-T5079 FEAL 49 70,8 0,0025 T5079-604080 FEAL 49 53,9 0,0019 604080-T5215 ALL 62 558 0,0199 604069-604079 CU25 366,5 0,0131 604067-604069 ALL99 145,1 0,0052 604041-604067 CU50 191,5 0,0068 604041-T5239 CU50 341 0,0122 604030-60433 FEAL31 156,5 0,0056 EF80-T5273 ALL234 402,9 0,0144 T5273-604030 ALL234 226,2 0,0081 604030-604026 ALL234 361,1 0,0129 604026-F128 ALL234 1115,8 0,0398 F128-T5077 ALL234 305,4 0,0109 T5077-604010 ALL234 332,8 0,0119 604010-604001 ALL234 870,5 0,0310 K538 AXCE 50 74,9 0,3009 K208 AXCE 50 28 0,1125 K652 AXCE 50 481,7 1,9350
 • 33. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät Bilaga D:5 K792 AXLJ 240 747,8 1,9159 K791 AXLJ 50 633,2 0,8846 K791 AXLJ 50 273,9 0,3826 K606 AXAL 50 78,4 0,0731 K669 AXLJ 50 379,1 0,5296 K669 AXCE 50 338,7 1,3606 K790 AXLJ 240 198,2 0,5078 K790 AXLJ 240 631,9 1,6189 K790 AXLJ 240 481,3 1,2331 K789 AXLJ 240 331,2 0,8485 K509 AXCE 50 64,7 0,2599 K147 AXKJ50 270,5 0,362869 HK249 AXCE 50 97,8 0,3929 K139 AXAL240 55,1 0,0866 Summa 18473,8 13,2799