менеджмент персоналу. аналіз статей

Project

Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима
Гетьмана»
Кафедра управління персоналом та економіки праці
Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій
з дисципліни:
«Менеджмент персоналу»
На тему:
«Стратегічне управління організацією»
Підготувала:
Студентка заочної форми навчання
Юридичного факультету
5 групи
Ковальчук М.С.
Перевірив:
Доц. Ільніцький Ярослав Васильович
Київ – 2015
Аналітичний (критичний) огляд статті № 1
Назва статті: «Удосконалення стратегічного управління організацією»
Автори статті: Науменко М. О., Гура Т. В., Красногрудь О. С.
Стаття взята з наукового журналу «Бізнес Інформ» №2, 2013р.
Мета даної статті є опис методів і підходів до розробки стратегії для
досягнення конкурентоспроможності; визначення перспективних напрямів
діяльності, що забезпечують її зростання і розквіт; виділення об’єктивного
процесу стратегічного управління, що забезпечить зростання і закріплення
позицій організації.
Огляд статті
В даній статті розглянуто як теоретичні, так і практичні актуальні аспекти
стратегічного розвитку організації в умовах ринку. Обґрунтовано актуальність
постійного вдосконалення процесу управління підприємством. Також
досліджено актуальність постійного вдосконалення процесу управління
підприємством. Узагальнено теоретичні концепції, які розглядають процес
управління підприємством. Визначено методи та підходи до розробки стратегії
для досягнення конкурентоспроможності підприємства, а також перспективні
напрями діяльності, що забезпечують його зростання та розквіт.
Виклад основного матеріалу автори починають з визначення поняття
управління підприємством т поставлених перед ним цілей.
Автори стверджують, що управління підприємством за своїм змістом
спрямоване на досягнення визначених цілей шляхом організації взаємодії i
взаємного впливу груп людей у процесі їхньої спільної виробничо-
господарської діяльності. У найбільш загальному розумінні управління є
цілеспрямованим впливом суб'єкта управління на об'єкт з метою змінити його
стан або поведінку у зв'язку зі зміною обставин.
Також автори доводять, що система взаємопов’язаних,
взаємопідтримуючих цілей передбачає наявність у ній різних за змістом,
термінами, орієнтацією та механізмами досягнення цілей і завдань. Стратегічні
цілі охоплюють зовнішній стан організації, фінансові результати, яких
підприємство бажає досягти, інші характеристики підприємства, за допомогою
яких можна визначити його стратегічні успіхи. Ступінь усвідомлення та роль
цілей дає змогу визначити різні типи управління.
В статті також автори наводять схему циклу управління підприємством.
Автори зазначають, що Стратегічним планування є набір дій і рішень,
зроблених керівництвом, які ведуть до розробки специфічних стратегій,
призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей.
В даній статті наголошується на ролі керівника вищої ланки, що полягає в
більшому, ніж проста ініціація, процесу стратегічного планування. Вона також
пов’язана зі здійсненням, об’єднанням і оцінкою цього процесу.
Автори пояснюють, що основною метою стратегічного менеджменту є
досягнення оптимального рівня ефективності і конкурентоспроможності
товарів і організації в цілому. Виходячи з цього, можна сформулювати загальні
принципи, на основі яких має будуватись стратегічна діяльність.
В кінці даної статті автори пропонують поняття «стратегічної сегментації
ринку», що означає дослідження ринку з метою прогнозування його параметрів
для розробки стратегії фірми.
Аналітичний (критичний) огляд статті № 2
Назва статті: «Формування схеми контролю мотиваційного механізму
стратегічного управління підприємством»
Автори статті: Бєлова О.І.
Стаття взята з наукового журналу «Бізнес Інформ» №5, 2013р.
Метою даної статті є створення загальної схеми контролю
мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством.
Огляд статті
У статті проаналізовано етапи формування та реалізації мотиваційного
механізму стратегічного управління підприємством, визначено важливість та
необхідність контролю механізму як засобу оптимізації та гармонізації.
Визначено вимоги до контролю та сім етапів контролю мотиваційного
механізму стратегічного управління підприємством: формування робочої
групи; визначення напрямків контролю; визначення методів контролю;
визначення термінів контролю; складання інструкцій; складання звітної
документації; перевірка ефективності контролю. Сформовано схему контролю
за реалізацією мотиваційного механізму стратегічного управління
підприємством, яка визначає зв’язок між етапами та шляхи подолання
можливих перешкод. Сформульовано основні проблеми, з якими підприємство
може зіштовхнутися на етапі контролю. Сформульовано основні правила та
принципи, якими менеджери мають керуватися у процесі здійснення контролю
за механізмом.
Основний матеріал статті автор починає з того, що особливість
мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством полягає в
тому, що він складає основу для досягнення підприємством поставлених
стратегічних цілей.
Автор стверджує, що реалізація мотиваційного механізму стратегічного
управління підприємством дозволяє оцінити напрямок і спосіб просування
підприємства на ринку та шляхи досягнення ним цілей; втілення мотиваційного
механізму стратегічного управління підприємством створює умови для того,
щоб підприємство змогло реалізувати свою стратегію.
Автор підкреслює, що головною метою контролю мотиваційного
механізму стратегічного управління підприємством, на відміну від звичайного
стратегічного контролю, на нашу думку, виступає спрямування на те, наскільки
правильно або навпаки неправильно здійснюється реалізація стратегії, а також
з’ясування того, чи призведе реалізація стратегії за допомогою мотиваційного
механізму стратегічного управління підприємством до реалізації поставлених
цілей.
Найбільш значущими вимогами для інформаційного забезпечення у
побудові системи контролю мотиваційного механізму стратегічного управління
підприємством є такі:
- Своєчасність;
- Правильність;
- Точність.
Автор розробив схему контролю за реалізацією мотиваційного механізму
стратегічного управління підприємством.
Автором були сформульовані наступні принципи, якими менеджери
мають керуватися у процесі здійснення контролю за системою мотиваційного
механізму стратегічного управління підприємством:
- Простота для сприйняття;
- Гнучкість;
- Економічність;
- Своєчасність;
- Точність;
- Об’єктивність;
- Комплексність.
Тому, автор стверджує, що запропонована схема контролю мотиваційного
механізму стратегічного управління підприємством дозволяє не тільки
об’єктивно оцінити всі заплановані показники ефективності, але й усунути
можливі причини невиконання реалізації цього механізму. Подальші
дослідження з цього питання вбачаються у формуванні математичної моделі
оцінки ефективності та дієвості мотиваційного механізму стратегічного
управління підприємством.
Аналітичний (критичний) огляд статті № 3
Назва статті: «Теоретичні аспекти стратегічного управління
підприємством та його персоналом»
Автори статті: Л.М. Романюк, доц., канд. екон. наук.
Стаття взята з наукових праць КНТУ. Економічні науки, № 17, 2010.
Метою даної статті полягає у визначенні сутності теоретичних аспектів
стратегічного управління підприємства та його персоналу, здійсненні
класифікації стратегій підприємства.
Огляд статті
У статті визначено сутність теоретичних аспектів стратегічного
управління підприємством та його персоналом, здійснено класифікацію
стратегій підприємства, удосконалено визначення поняття «стратегічне
управління персоналом».
Автор зазначає, що будь яка модель управління підприємством базується
на відповідній концепції. Концепція управління – це система ідей, принципів,
уявлень, що зумовлюють мету функціонування організації, механізм взаємодії
суб’єкта та об’єкта управління, характер взаємодії між окремими ланками його
внутрішньої структури, а також необхідний ступінь урахування впливу
зовнішнього середовища на розвиток підприємства.
Автор стверджує, що Реалізація концепції стратегічного управління
підприємством можлива лише тоді, коли підприємство є стратегічно
орієнтованим. Тобто підприємство, в якому персонал має стратегічне мислення,
застосовується система стратегічного планування, що дає змогу розробляти та
використовувати систему стратегічних планів.
Узагальнивши різні трактування, автор узагальнив сутність стратегій і
визначив їх як модель певних рішень, дій, довгостроковий план підприємства,
мистецтво мати необхідних фахівців та активи з метою досягнення
конкурентних переваг.
В залежності від рівня управління, на якому розробляються стратегії,
розрізняють: корпоративну, ділову, функціональну, ресурсну та операційну
стратегію. Серед загальних стратегій, які мають місце впродовж “життєвого
циклу” підприємства виділяють: стратегію зростання, стабілізації, скорочення
та реструктуризації.
Автор стверджує, що стратегія представляє собою досить складну
організаційно-економічну категорію, яка передбачає певну процедуру
розробки. Традиційний підхід до формування та розробки стратегії
підприємства передбачає наступні етапи: аналіз стану галузі і позиції
підприємства в галузі; аналіз цілей підприємства; аналіз привабливості ринку;
аналіз фінансових ресурсів; аналіз ризику; аналіз внутрішньої структури
підприємства, його сильних та слабких сторін; аналіз кваліфікації працівників;
аналіз зовнішнього середовища; аналіз фактору часу.
Розробка стратегії являє собою складний процес, який охоплює
визначення стратегічних намірів. Процедура розробки стратегії, із
застосуванням всіх зазначених елементів, цілком придатна та необхідна для
застосування на українських підприємствах.
Автор робить висновки, що персонал підприємства слід вважати не
просто ресурсом, а людським капіталом, який потребує зміни філософії
кадрового менеджменту. Необхідно перейти від поточного управління
персоналом до стратегічного управління, яке дасть змогу забезпечити процес
нагромадження людського капіталу, покращення його кількісних і якісних
характеристик. Стратегічне управління персоналом – це сукупність
цілеспрямованих дій довгострокового характеру, які направлені на формування
та розвиток продуктивних здібностей персоналу, їх ефективне використання,
що забезпечує підприємству досягнення переваг в конкурентній боротьбі.
Стратегічне управління персоналом реалізується через розробку персонал
стратегії.

Recommandé

Науковий апарат дослідження par
Науковий апарат дослідженняНауковий апарат дослідження
Науковий апарат дослідженняШкола №7 Миргород
5.8K vues27 diapositives
Філософія екзистенціалізму. Проблема часу par
Філософія екзистенціалізму. Проблема часуФілософія екзистенціалізму. Проблема часу
Філософія екзистенціалізму. Проблема часуIrina Litvinchuk
12.2K vues71 diapositives
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки. par
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.NinaDrokina
2K vues28 diapositives
тема 3 страхові ризики та їх оцінка par
тема 3 страхові ризики та їх оцінкатема 3 страхові ризики та їх оцінка
тема 3 страхові ризики та їх оцінкаRudInna1
196 vues16 diapositives
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури par
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиновітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиltymnevaLA
93.1K vues78 diapositives
рекомендація до написання роботи в ман par
рекомендація до написання роботи в манрекомендація до написання роботи в ман
рекомендація до написання роботи в манelena elena
61K vues39 diapositives

Contenu connexe

Tendances

презентація тема 1 par
презентація  тема 1презентація  тема 1
презентація тема 1cit-cit
5.5K vues26 diapositives
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ par
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИMarina Radchenko
28.1K vues42 diapositives
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходів par
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходівАпсайклінг - творчий підхід до застосування відходів
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходівСнежана Дужук
3.2K vues28 diapositives
презентація організаційна культура par
презентація організаційна культурапрезентація організаційна культура
презентація організаційна культураmetodistinf
4K vues22 diapositives
Стратегія і політика менеджменту персоналу par
Стратегія і політика менеджменту персоналуСтратегія і політика менеджменту персоналу
Стратегія і політика менеджменту персоналуОксана Кравчук
4.4K vues40 diapositives
Як написати успішне есе par
Як написати успішне есеЯк написати успішне есе
Як написати успішне есеolyasmetyukh
67.4K vues35 diapositives

Tendances(20)

презентація тема 1 par cit-cit
презентація  тема 1презентація  тема 1
презентація тема 1
cit-cit5.5K vues
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ par Marina Radchenko
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
Marina Radchenko28.1K vues
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходів par Снежана Дужук
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходівАпсайклінг - творчий підхід до застосування відходів
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходів
презентація організаційна культура par metodistinf
презентація організаційна культурапрезентація організаційна культура
презентація організаційна культура
metodistinf4K vues
Як написати успішне есе par olyasmetyukh
Як написати успішне есеЯк написати успішне есе
Як написати успішне есе
olyasmetyukh67.4K vues
Презентація до доповіді А. Миргородської par Rebbit2015
Презентація до доповіді А. МиргородськоїПрезентація до доповіді А. Миргородської
Презентація до доповіді А. Миргородської
Rebbit20152.1K vues
Застосування проблемного навчання на уроках математики par eduspanpal44
Застосування проблемного навчання на уроках математикиЗастосування проблемного навчання на уроках математики
Застосування проблемного навчання на уроках математики
eduspanpal44541 vues
Система оцінювання навчальних досягнень учнів як чинник мотивації par Лариса Скрипко
Система оцінювання навчальних досягнень учнів як чинник мотиваціїСистема оцінювання навчальних досягнень учнів як чинник мотивації
Система оцінювання навчальних досягнень учнів як чинник мотивації
ГС_ОНДтаТТ_Л_2_презентація par Oleksandr Liulka
ГС_ОНДтаТТ_Л_2_презентаціяГС_ОНДтаТТ_Л_2_презентація
ГС_ОНДтаТТ_Л_2_презентація
Oleksandr Liulka3.7K vues
Педагогічна рада «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів у ... par Inna Gornikova
Педагогічна рада «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів у ...Педагогічна рада «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів у ...
Педагогічна рада «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів у ...
Inna Gornikova975 vues
Самоаналіз уроку інформатики par Helen Pata
Самоаналіз уроку інформатикиСамоаналіз уроку інформатики
Самоаналіз уроку інформатики
Helen Pata1.4K vues
Презентація Урок -ділова гра "Банківська справа" з алгебри на тему «Відсотков... par 270479
Презентація Урок -ділова гра "Банківська справа" з алгебри на тему «Відсотков...Презентація Урок -ділова гра "Банківська справа" з алгебри на тему «Відсотков...
Презентація Урок -ділова гра "Банківська справа" з алгебри на тему «Відсотков...
2704792K vues
мпр т 4 par Ivan
мпр т 4мпр т 4
мпр т 4
Ivan 28.6K vues
інформатика. 5 клас. мій конспект. 2018 par ssuserb2b046
інформатика. 5 клас. мій конспект. 2018інформатика. 5 клас. мій конспект. 2018
інформатика. 5 клас. мій конспект. 2018
ssuserb2b0461.2K vues
мпр т 5 par Ivan
мпр т 5мпр т 5
мпр т 5
Ivan 28.7K vues

Similaire à менеджмент персоналу. аналіз статей

с par
сс
сolexii4
2.8K vues47 diapositives
стратегічний менеджмент par
стратегічний менеджментстратегічний менеджмент
стратегічний менеджментRudInna1
103 vues10 diapositives
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва par
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва Victor Step
9K vues36 diapositives
Тема 2.1. par
Тема 2.1.Тема 2.1.
Тема 2.1.Yaroslav Kornienko
427 vues16 diapositives
STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ... par
STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ...STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ...
STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ...grebeshkov
579 vues17 diapositives
управління персоналом par
управління персоналомуправління персоналом
управління персоналомRudInna1
193 vues17 diapositives

Similaire à менеджмент персоналу. аналіз статей(20)

с par olexii4
сс
с
olexii42.8K vues
стратегічний менеджмент par RudInna1
стратегічний менеджментстратегічний менеджмент
стратегічний менеджмент
RudInna1103 vues
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва par Victor Step
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Victor Step9K vues
STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ... par grebeshkov
STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ...STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ...
STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ...
grebeshkov579 vues
управління персоналом par RudInna1
управління персоналомуправління персоналом
управління персоналом
RudInna1193 vues
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог... par KNEU
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
KNEU1.6K vues
Технологія Контролінгу par DmytryLozovytskiy
Технологія Контролінгу Технологія Контролінгу
Технологія Контролінгу
планування як загальна функція менеджменту par uliana8
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
uliana83.5K vues
Модель Мак-Кінсі «7s» par Yura Stakh
Модель Мак-Кінсі «7s»Модель Мак-Кінсі «7s»
Модель Мак-Кінсі «7s»
Yura Stakh5.6K vues
тема 6 то par Anna_30
тема 6 тотема 6 то
тема 6 то
Anna_302.1K vues
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности par Yuri Navruzov
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальностиОсновы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Yuri Navruzov222 vues
Збалансована система показників від «А» до «Я» par DmytryLozovytskiy
Збалансована система показників від «А» до «Я»Збалансована система показників від «А» до «Я»
Збалансована система показників від «А» до «Я»
DmytryLozovytskiy1.2K vues

менеджмент персоналу. аналіз статей

 • 1. Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Кафедра управління персоналом та економіки праці Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з дисципліни: «Менеджмент персоналу» На тему: «Стратегічне управління організацією» Підготувала: Студентка заочної форми навчання Юридичного факультету 5 групи Ковальчук М.С. Перевірив: Доц. Ільніцький Ярослав Васильович Київ – 2015
 • 2. Аналітичний (критичний) огляд статті № 1 Назва статті: «Удосконалення стратегічного управління організацією» Автори статті: Науменко М. О., Гура Т. В., Красногрудь О. С. Стаття взята з наукового журналу «Бізнес Інформ» №2, 2013р. Мета даної статті є опис методів і підходів до розробки стратегії для досягнення конкурентоспроможності; визначення перспективних напрямів діяльності, що забезпечують її зростання і розквіт; виділення об’єктивного процесу стратегічного управління, що забезпечить зростання і закріплення позицій організації. Огляд статті В даній статті розглянуто як теоретичні, так і практичні актуальні аспекти стратегічного розвитку організації в умовах ринку. Обґрунтовано актуальність постійного вдосконалення процесу управління підприємством. Також досліджено актуальність постійного вдосконалення процесу управління підприємством. Узагальнено теоретичні концепції, які розглядають процес управління підприємством. Визначено методи та підходи до розробки стратегії для досягнення конкурентоспроможності підприємства, а також перспективні напрями діяльності, що забезпечують його зростання та розквіт. Виклад основного матеріалу автори починають з визначення поняття управління підприємством т поставлених перед ним цілей. Автори стверджують, що управління підприємством за своїм змістом спрямоване на досягнення визначених цілей шляхом організації взаємодії i взаємного впливу груп людей у процесі їхньої спільної виробничо- господарської діяльності. У найбільш загальному розумінні управління є цілеспрямованим впливом суб'єкта управління на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв'язку зі зміною обставин. Також автори доводять, що система взаємопов’язаних, взаємопідтримуючих цілей передбачає наявність у ній різних за змістом, термінами, орієнтацією та механізмами досягнення цілей і завдань. Стратегічні цілі охоплюють зовнішній стан організації, фінансові результати, яких підприємство бажає досягти, інші характеристики підприємства, за допомогою
 • 3. яких можна визначити його стратегічні успіхи. Ступінь усвідомлення та роль цілей дає змогу визначити різні типи управління. В статті також автори наводять схему циклу управління підприємством. Автори зазначають, що Стратегічним планування є набір дій і рішень, зроблених керівництвом, які ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей. В даній статті наголошується на ролі керівника вищої ланки, що полягає в більшому, ніж проста ініціація, процесу стратегічного планування. Вона також пов’язана зі здійсненням, об’єднанням і оцінкою цього процесу. Автори пояснюють, що основною метою стратегічного менеджменту є досягнення оптимального рівня ефективності і конкурентоспроможності товарів і організації в цілому. Виходячи з цього, можна сформулювати загальні принципи, на основі яких має будуватись стратегічна діяльність. В кінці даної статті автори пропонують поняття «стратегічної сегментації ринку», що означає дослідження ринку з метою прогнозування його параметрів для розробки стратегії фірми. Аналітичний (критичний) огляд статті № 2 Назва статті: «Формування схеми контролю мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством» Автори статті: Бєлова О.І. Стаття взята з наукового журналу «Бізнес Інформ» №5, 2013р. Метою даної статті є створення загальної схеми контролю мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством. Огляд статті У статті проаналізовано етапи формування та реалізації мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством, визначено важливість та необхідність контролю механізму як засобу оптимізації та гармонізації. Визначено вимоги до контролю та сім етапів контролю мотиваційного
 • 4. механізму стратегічного управління підприємством: формування робочої групи; визначення напрямків контролю; визначення методів контролю; визначення термінів контролю; складання інструкцій; складання звітної документації; перевірка ефективності контролю. Сформовано схему контролю за реалізацією мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством, яка визначає зв’язок між етапами та шляхи подолання можливих перешкод. Сформульовано основні проблеми, з якими підприємство може зіштовхнутися на етапі контролю. Сформульовано основні правила та принципи, якими менеджери мають керуватися у процесі здійснення контролю за механізмом. Основний матеріал статті автор починає з того, що особливість мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством полягає в тому, що він складає основу для досягнення підприємством поставлених стратегічних цілей. Автор стверджує, що реалізація мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством дозволяє оцінити напрямок і спосіб просування підприємства на ринку та шляхи досягнення ним цілей; втілення мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством створює умови для того, щоб підприємство змогло реалізувати свою стратегію. Автор підкреслює, що головною метою контролю мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством, на відміну від звичайного стратегічного контролю, на нашу думку, виступає спрямування на те, наскільки правильно або навпаки неправильно здійснюється реалізація стратегії, а також з’ясування того, чи призведе реалізація стратегії за допомогою мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством до реалізації поставлених цілей. Найбільш значущими вимогами для інформаційного забезпечення у побудові системи контролю мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством є такі: - Своєчасність; - Правильність;
 • 5. - Точність. Автор розробив схему контролю за реалізацією мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством. Автором були сформульовані наступні принципи, якими менеджери мають керуватися у процесі здійснення контролю за системою мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством: - Простота для сприйняття; - Гнучкість; - Економічність; - Своєчасність; - Точність; - Об’єктивність; - Комплексність. Тому, автор стверджує, що запропонована схема контролю мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством дозволяє не тільки об’єктивно оцінити всі заплановані показники ефективності, але й усунути можливі причини невиконання реалізації цього механізму. Подальші дослідження з цього питання вбачаються у формуванні математичної моделі оцінки ефективності та дієвості мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством. Аналітичний (критичний) огляд статті № 3 Назва статті: «Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством та його персоналом» Автори статті: Л.М. Романюк, доц., канд. екон. наук. Стаття взята з наукових праць КНТУ. Економічні науки, № 17, 2010. Метою даної статті полягає у визначенні сутності теоретичних аспектів стратегічного управління підприємства та його персоналу, здійсненні класифікації стратегій підприємства.
 • 6. Огляд статті У статті визначено сутність теоретичних аспектів стратегічного управління підприємством та його персоналом, здійснено класифікацію стратегій підприємства, удосконалено визначення поняття «стратегічне управління персоналом». Автор зазначає, що будь яка модель управління підприємством базується на відповідній концепції. Концепція управління – це система ідей, принципів, уявлень, що зумовлюють мету функціонування організації, механізм взаємодії суб’єкта та об’єкта управління, характер взаємодії між окремими ланками його внутрішньої структури, а також необхідний ступінь урахування впливу зовнішнього середовища на розвиток підприємства. Автор стверджує, що Реалізація концепції стратегічного управління підприємством можлива лише тоді, коли підприємство є стратегічно орієнтованим. Тобто підприємство, в якому персонал має стратегічне мислення, застосовується система стратегічного планування, що дає змогу розробляти та використовувати систему стратегічних планів. Узагальнивши різні трактування, автор узагальнив сутність стратегій і визначив їх як модель певних рішень, дій, довгостроковий план підприємства, мистецтво мати необхідних фахівців та активи з метою досягнення конкурентних переваг. В залежності від рівня управління, на якому розробляються стратегії, розрізняють: корпоративну, ділову, функціональну, ресурсну та операційну стратегію. Серед загальних стратегій, які мають місце впродовж “життєвого циклу” підприємства виділяють: стратегію зростання, стабілізації, скорочення та реструктуризації. Автор стверджує, що стратегія представляє собою досить складну організаційно-економічну категорію, яка передбачає певну процедуру розробки. Традиційний підхід до формування та розробки стратегії підприємства передбачає наступні етапи: аналіз стану галузі і позиції підприємства в галузі; аналіз цілей підприємства; аналіз привабливості ринку;
 • 7. аналіз фінансових ресурсів; аналіз ризику; аналіз внутрішньої структури підприємства, його сильних та слабких сторін; аналіз кваліфікації працівників; аналіз зовнішнього середовища; аналіз фактору часу. Розробка стратегії являє собою складний процес, який охоплює визначення стратегічних намірів. Процедура розробки стратегії, із застосуванням всіх зазначених елементів, цілком придатна та необхідна для застосування на українських підприємствах. Автор робить висновки, що персонал підприємства слід вважати не просто ресурсом, а людським капіталом, який потребує зміни філософії кадрового менеджменту. Необхідно перейти від поточного управління персоналом до стратегічного управління, яке дасть змогу забезпечити процес нагромадження людського капіталу, покращення його кількісних і якісних характеристик. Стратегічне управління персоналом – це сукупність цілеспрямованих дій довгострокового характеру, які направлені на формування та розвиток продуктивних здібностей персоналу, їх ефективне використання, що забезпечує підприємству досягнення переваг в конкурентній боротьбі. Стратегічне управління персоналом реалізується через розробку персонал стратегії.