Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

трансформаторні тендери

344 vues

Publié le

Порівняння цін на трансформаторних тендерах 2015 і 2016

Publié dans : Business
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

трансформаторні тендери

  1. 1. ИЙЙЮ гайд / (п ПРОТОКОЛ оцйнки пропзнцйй конкурсних торгїв, Цїновпх пропознцйй І. Замобтт 1,1, найменуввння: Днїп овська ЕС ДП «НЕК «Укренерго» 1.2, Мїсцезнаходження: 9096, м. Запорїжжя, вул. Гребельна, 2. 13, вїдповїдальний за ровсдення торгїв: Бубновська Ольга Анатолїївна, телефон: (051) 258-47-16, факс: (61) 2558-23-78, Соломкїн Г еннадїй Олексййовнч, телефон: (061) 258-35-74. 2. Інфорїнацйя про пред 1ет закупївлї: «27.11.4 Трансформатори електрнчнї (27,11.41-80.ІЈ0 Автотрпсформатор АТДЦТН-250000/330/150/385 (АТМ2) длн пс 330 кВ "Гїрп ша" (Днїпропетропська обл. , Широкївськъяй р-н, с, ми ролюбївка, вул. Ічдова, 51))». 3, Дата опрнлюдкяенп н та номер оголощення про проведения процедури здд-упївлй, розмїщеног на веб-порталї Уповноваженого органу з питань закупївель: : 17.03.2015. М<2089958. 4. одїнку пропозицїй к нкурсних торгйв (цїпових пропознцйй) проведено: І 1.06.2015р. 09-00. 5, перелїк пїдхиленнх пропознцїй конкурсни: : торгїв (цїнових пронозицйй) 'га причини їх вїдхнлення - . б. перелїк пропознцїй конкурсннх торгйв (цйнопнх пропозицїй); допущеннх до прддедурпя оцїнкн Учасник На] ЗАО «Зне гомаш (Екатсрнпбург) ~ Уралзлектротяжмашщ Учасннк М22 ПАТ «Зап рїжгрансформатор», 7. методика оцйнки пр познцйй конкурсни: : торгїв (цїновнх пропознцїй) Секретар комїтету с конкурсннх торгїв Бубновська О. А. повїдомила, що при проддденнї процедури цїнкн пропозицїї конкурсннх торгїв критерии оцїнювання „ропознцїй конкурсних тргйв Учасникїв е цйна. 8. Оцїнка п в познцйй асникйв * поддд найменуваячня (для Кръгтерїї' ' Значения Кїлькїстъ Прнмїтка . дридццної особн) або І оцїпкн покњзникїв оцїночълих прјдвшце, Ім'я. по батьковп (д пропознцїй згїдно з . Одинщњ за . рддцчної сюобн), кол за конкурсннх пропошцйяьяи крпперїямн едрпоу/ рссстрацїйнгяй ном торгїв конкурсннх торгїв вїдповйдно до обддкдвої' карткн платннка (нїнових (цїновими методики оцїнкн подвткїв* учасннка процедур пропознпїй) пропозицїями) за (не заповпюсться закунївлї кртрйямгя оцїнкн для процедури запту цїновнх п ипозипїй І ЗАО «Зпергомаш Цїъаа, грн. (Екятернпбург) - без ПДВ 112 810 030.00 1 12 810 030.00 уралзлектротпжмя ш» 20% грн. грн, код 1096673002172 ПАТ Цїна. пт. - «запорьь-Ірансфорьяатор» без ПДВ Шо Зїг/ :цјїоо Шо 8?7Н27>*0О „д „а едгпоу 00213428 20% Р - Т* - „ 9. Ре ьТаТП ПІЈОВВДННЯ Оцїикн пропозпцїй конкурсннх торгїв (цйновпх
  2. 2. пропожицїй) (рїшепкня ро визнання пропознцїї найбїльш економїч но вигїдною) Вїдповїдно до оиїнкгд пропозицїй конкурсннх торгїв на закупївлю «27.1].4 Трансформаторн сле гричккї (27.11.41-80.00 Автотрансформитор АТДЦТН- 2500001330/150/385 (А К22) для ПС 330 кВ "Прилича" (Днїпропетровська обл. , Широкївськъяй р~н, с. Мнролюбйвка, вул. Садово. 51))» наданих учасникамтї процедури вїдкритнх то гїв, найбїпьщ економїчно внгїдноІо е пропозицїя Учасника М92 - ПАТ «Запорїжтра сформаторж На пїдставї више таведеного, пропонуетъся ирийнятьа рїшення про акцент пропозицїї' конкурсних 'горгїв ПАТ «Здпорїжтрансформатор», як переможця вйдкрнтих торгїв на 3 упївпко «27.11.4 'Грансформатори електрнчнї (27.11.41- 80110 Автотрансформа ор АТДЦТН-250000/330/1501385 (АТМІЗ) для ПС 330 кВ "Гїрнъпча" (Днїпропет овськд обл. , Широкйвський р-н, с. Миролюбївка, вул. Садова. 51))», повїдомъ гн про Це всїх учасннкїв вїдкритих торгїв та опрнлюдннти повїдоътлення про акцеп на веб-порталї «Державнї закупївлїж 10. Члени комїтету з к курсннх торгїв: Давиденко МО, Онмщенко 0.0. Коваленко СВ. Хомченко Г.1. Лїтовченко М. І. Бїлостоцький 13.13. Бойченко М.1. Трифонова Г. Ф. Саптико ва ВВ. Клалъко СЕ. Голова комїтету з копь рсних торгїв Гапоиов В. М. Секретар кокиїтстј* з ко: курсних торгїв Бубпопська О. А.
  3. 3. ПРОТОКОЛ оцйнки проп І зицїй конкурсни: : торгїв, цїнових пропозицїй 1. Здмовник 1 11 д Найменування: Днїповськса ЕС ДП «НЕК «Укренерго» 1.2, їугїсцезнаходження: 9096, м. Запорїжжя, вул. Г ребельна, 2. 1.3. вїдповїдальний за роведення торгїв: Бубновська Ольга Анатолїївна, телефон: (061) 2258-4746, факс; (61) 258к23-78, Соломкїн Геннадїй Олексїйович. телефон: (051)258-35~74. . . . 2, Інформяцйя про пдмет закупІвлІ: «27.11.4 Трансформатори електрични (27,11,41-80.00 Автотриеформатор АТШІТН-ЈЅООООІЗЗОІ]501385 (АТМзІ) та лгнїйннй трцисформа р ЛТДН-63000/38,5 ДЛЯ ПС 330 КВ "Днїпро-Донбас" (Здпдрїзька обл. , м. За орїжжи, пул. Ацтодорожна, 3-А))>›. 3. дата оприлюднешя ти номер оголошения про проведения процедури Зак-упїнлй, розмїщеъко в на веб-порталї Уповиовяженого оргаиу 3 пнтань Закупївель: : 17.03.2015. 1190139959. 4 Оцјнку пропозицїй кннгурсних торгїв (цїионих пропозицїй) проведено: 11„о6,2015р. О9-00. 5. перелїк вйдхнленках пропознцїй конкурсннх торгйв (цїновнх пропозниїй) та „рнчипиїх вїдхилепяня ~ . ' Щ б' перелїк пропозпцїй конкурсни: : торгш (цйнових пропозиши), допущеннх до процедури ошнки Учасник Мн 1 ЗАО «Зле гомаш (Екатерннбург) - Уралзлектдготяжмащщ учасник Ле 2 ПАТ «Зап о рйжтраъисформаторж 7' Методика оцїтякн пр позицйй конъсурсиих торгйп (цїновнх пропознцїй) Секретар комїтету конкурсни): торгїв Бубновська О. А. повїдомила, ЩО при „роведеннй процедури цїнки пропознцйї конкурсних торгїв критерпем оцшюваиня пропдзицїй конкурсни): лчргпз Учасникпв е цІиа. 3. одацкя п позицїй у асннкїв пиене „аймелтуввания (для Критерїї' Значения. Кїгнькїсть Примїтка юІншичної особн) абе . оцїнки І показникш оцїиочиих прјдвпше. њйя. по батьконІ ( я пропозицхй згщно 3 І одинииь 'и: фшдчної' особи), код за конкурсни: : пропозицІимъх І кртерІямъІ СДрПОУ/ реестрацїйпсий ном р торта КОІІКУрОННХ торпв вщпоыдъпо до облїкової' карт-ки платнища додати* учясника процецур 'закупиш: (цїнових пропозицйй] (цїновими методики оцїики пропозицїямн) за (не зановиюетьси критврйяьян оцїнки для процедури запту цїновнх п зпозицїй 3,40 «Знергомапд (Екатеринбург) - урддзлектротшкьяа ш» хдд 1096673002! 72 144 295 680,00 грн. 144 295 680,00 грн. ПАТ (<3д„„ршсгрансформатор› код , д сДРІІОУ 00213428 115 657 025,00 грн. 115 657 025,00 грн. 9 Результатът провеннп оцїнки пропознцїй конкурсни: : торгїв (нїиовнх
  4. 4. пропооицйй) (рйшення ро визнапня пропозпцйї найбїльш економйчно внгйдною) Вїдповщно до оцїнки пропозицїй конкурсних торгїв на закупївлю «27.11.4 трансформатори еле рнчнї (27.11.41-80.00 Автотраисформатор Атдцтн. 250000/330/150/38,5 (А Ко! ) та лїнййпий трансформатор ЛТДІІ-63000/385 для [ПС 330 КВ "Днйпро-До Јбас" (Запорйзькя обл. , м. Запорїжжя, пул. Автодорожна, 3,А))» наданих учасни ами процедури вїдкритнх торгїв, найбїльщ економјцно вигїдною е пропозицїя часника М92 - ПАТ «Запорїжтрансформаторњ На пїдставї пиш аведеного, пропонуеться прийняти рїшення про акцент пропознцїї' Коокурсних торгїв ПАТ «Запорїшринсформатор», як персможддд вїдкрнтгях торгІв на заупївлю «27.11.4 Трапсформатори електричнї (27.11.41- 80.00 Автотрансформ- ор АТДЦТН-250000/330/150/38,5 (АТМІ) та лїнїйнпй трансформатор ЛТДН 63000/386 для ПС 330 кВ "ДнЕпро-Донбас" (Запорйзька обл. . Мо 3811013559“. ву . Автодорожна, 3-А))», повїдомити про це воїх учасникйв вїдкритгях. торгоз : га прилюднити повїдомпення про акцепт на веб~порталї «Державш закупшлш. 10. Члени комїтету з кнкурсних торгїв: Давиденко М. О. Онищенко 0.0. Ковалснко СВ. Хомченко Г. І. Л їтовченко М. І. Бїлостоцькзїй В. В. Бойченко М. І. Трифонова Г. Ф. Салтикова В. В. Кладхько 6.6“. Голова комїтету з кон рснпх торгїв Гапопов В. М. Секретар комїтсту з ко курсннх торгїв Бубновська О. А.
  5. 5. ПРОТОКОЛ оцйнкн проп знцїй конкурсни: : торгїв, цйновнх пропозкпцїй 1 . замениш: 1 - 1 „ Ъ-Іайменування: Днїповська ЕС ДП «НЕК «Укренерго» 1.2, гыїїсцезнвходнсення: 9096, м. Запорїжжя, вул. Гребельна, 2. 1.3. Вїдповїдальннй за роведення торгїв: Бубновська Ольга Анатолїївиа, телефон: (061) 2523-47-16, факс: (61) 258-23-78, Соломкїн Г еннадїй Олексїйовхяч, телефон: (061) 258-35-74. ч 2. пнформацйя про пред ет закупївлй: «27.11.4 Трансформатори спектри-нн (27,1т1.4І-80.00 Автотрнсформатор АТДЦТН-2500О0/330/І50/38,5 (АТЈЧЪІ) для ПС 330 кВ "Першот онава" (Дъкїпропетровська обл. , Тернопський р-н, м. К? „вий Рїг, вул. Арсен 'сащ 2~В))». 3. дата опрнлюдненн та номер оголошення про проведения процедури за Купйвлї, розмйщеног на веб-порталй Уповноваженого органу з питань Зак-ул ївель: : 17.03.2015 . М9089960. 4. оцјнку пропознцїй к нкурснпх торгїв (цїнових пропознцйй) проведено: 1 1,06-2О1Ѕр. 09-00. 5. перелйк вщкнленнх пропознцїй конкурсни: : торгйв (цїнових пропознцйй) та „рдчнкпжїх вїдхнлення: -, б. Перелїк пропозицїй конкурсни: : торгїв (цїповнх пропозицїй), допущених до процедури оцйнки* УЧЗСНІ-ІК Ме! ЗАО «Знер омаш (Екатерннбург) - Уралзлекгротяжмашщ Учасннк М22 ПАТ «Запо с їжтрансформаторм 7' Методика оцйнки пр познцїй конкурсни): торгїп (цйнових пронознцйй) Секретар коотїтсїу : конкурсних торгїв Бубновська О. А. оокїдомила, що при провсдсннї процедури о їнки пропознцйї' конкурсни): торгїв крнтерїсъа оцїнювання „Рдпозишй конкурсни): т рглв Учаснпкпв с шна. 8. одїнкн п опозицїй асиикйв їїїъане н айменування (для Критсрй' Значения Кйлькїсть Примїтка 'Орњднч ноїособхя) або оцїнкн показникїп оцїночннх дрїзвнще. Ім'я, по батьковї ( - пропозицйй згїдно з одиннць за фдыдцної' особн). код за конкурсннх пропозинїяьяъс кръггерїялчи торгїв (Цїпових пропозицїй) конкурсннх торгїв яїдповїдно до (цїноонми методики оцІІІкн пропознцїями) : ш (не ваповнюегься критерїями оцйнкн для процедури запигу цїнових пдрпознцїй) Сдрпоу/ ресстраиїйний ном в обдїкової карткн платника податкїв* учнспика процедур закупиш: ЗАО «Зпергонташ (Е катерннбург) - УрНІІЗ-ІІФКТРОТЯЖМВІЦ» ко): 1096673002172 [12 810 030.00 грн. І 12 810 030,00 грн. пЗ/ хтор, апсформчтор» ыјїїњн' ноо 718 320.00 ІОО 718 820,00 ц І ' „од за едрпоу 002І3428 20% ГРН' ГР”-
  6. 6. 9- Результатн провед ннн оцйнкн нропозъїцїй конкурсннх торгйв (цшовнх пропозицйй) (рїшення ро визнапня пропозццїї найбйльш економйчно внгїдною) Вїдповїдно до оцїики пропозицїй конкурсник торгїв на . закупївлю «27.І1.4 трансформатори еле ричнї (27.І1.41-80.00 Автотрансфорнтатор АТДЦТН- 250000/330/150/385 АТМ! ) для ПС 330 кВ "Першотравнева" (Днїпроцтетровсьтса об . , Терновськцтй р-н, м. Крнвий Рїг, пул. Арсенттвя, 2» В))» наданнк учаснгтк ми процедури вїдкритих торгїв, найбїльш економїчно вигїдною е пропозицйя часника М92 - ПАТ «Запорїжгрансформаторм На пїдставї впщ аведеного, пропонуеться прнйняття рїшення про акцент пропознцїї' коикурсних торгїв ПАТ «Запорйжтрпнсформаторщ як переможця вїдкритих торгїв на за упївлю «27.11.4 Траисформаторпп електрнчнй (27,11,41- 80.00 Автотрансформа ор АТДЦТН-НОООО/ ЗЗО/ І50/38,5 (АТМІ) для ПС 330 кВ "Першотравнева" (Дн пропетровська обл. , Терновськнй р. н, м. Крнвцй Рад вул. Арсеиттва, З-ВЈ) , повїдомттти про це всїх учасникїв вїдкритих торгїв та оп рилюднити повїдомле ня про акцент на веб-порталї «Державнї закупївлњ. 10. Члени комїтету 3 к курсних торгйв: Давиденко МО. Онищенко 0.0. Коиаленко СВ. Хомчепко Г. І. Лїтовченко М. І. Бїлостоцький В. В. Бойчепко М. Ј. Трифонова Г. Ф. Сшпнкопа В. В. Кпадько СБ. Голова комїтету з конку сннх торгїв Гапонов В. М. Секретар комїтету з ко: урсних торгїв Бубновська О. А.

×