Lygoura neospaidagwgos 1

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ» 
Αντιλήψεις, κίνητρα και εμπόδια 
στην επιμόρφωση των φιλολόγων 
στα πιλοτικά σχολεία 
ΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΑ 
Δρ. ΕΚΠΑ, Καθηγήτρια –Σύμβουλος στο ΕΑΠ 
ΛΥΓΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης, MEd. ΕΑΠ 
ΜΑΙΟΣ,2014 
ΑΘΗΝΑ
Σκοπός 
Κεντρικός σκοπός της έρευνας αποτέλεσε η 
διερεύνηση των αντιλήψεων, των κινήτρων και των 
εμποδίων των εκπαιδευτικών της Δ.Ε. και πιο 
συγκεκριμένα των φιλολόγων που υπηρετούν στα 
πιλοτικά σχολεία της Θεσσαλίας και επιμορφώνονται 
στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής των 
Προγραμμάτων Σπουδών για το «Νέο Σχολείο»
Ερευνητικά Ερωτήματα 
 Πώς αντιλαμβάνονται οι φιλόλογοι την επιμόρφωση τους 
στα πλαίσια του Ν.Σ. 
 Ποια και ποιας φύσης είναι τα κίνητρα που τους ώθησαν 
στην παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 
για το Ν.Σ. 
 Ποια και τι είδους είναι τα εμπόδια που συναντούν οι 
φιλόλογοι ως προς την επιμόρφωσή τους για το Ν.Σ.
Θεωρητικό Πλαίσιο 
 η επιμόρφωση ενηλίκων 
 παράμετρος της δια βίου εκπαίδευσης 
 μια οργανωμένη και συστηματική διαδικασία που τελείται 
από κάποιον αρμόδιο φορέα, απευθύνεται σε ενήλικα 
άτομα και έχει ως στόχο την προσωπική και την 
επαγγελματική τους ανάπτυξη 
 Η αποτελεσματικότητα της, οφείλει να λαμβάνει υπόψη : 
 τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων 
 τις αρχές μάθησης των ενηλίκων εκπαιδευόμενων 
και… 
 να δίνει έμφαση στην ενίσχυση των κινήτρων και στην 
άρση των εμποδίων συμμετοχής και μάθησης (Courau, 
2000; Knowles 1980)
Κίνητρα – Είδη Κινήτρων 
Ο μοχλός της συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
«η εσωτερική, βαθύτερη συναισθηματική παρόρμηση που παρακινεί ένα 
άτομο να συμπεριφερθεί και να δράσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο 
προκειμένου να επιτύχει κάποιον σκοπό» (Bovee & Thill, 1992:151) 
 Εσωτερικά κίνητρα: δυνάμεις που βρίσκονται σε κάθε άτομο και 
δρουν ως ώθηση στη δραστηριοποίηση για την εκτέλεση ενός έργου 
 Αυτοσκοπός , δεν αποβλέπει σε αμοιβή 
 Ορμές, ανάγκες, τάσεις, παρακινήσεις, παρωθήσεις 
 Εξωτερικά κίνητρα: εξωτερικά αίτια που υπαγορεύουν μια 
συμπεριφορά και ωθούν ένα άτομο να ασχοληθεί με ένα έργο και 
έχουν πηγή το περιβάλλον του υποκειμένου 
 η επιδίωξη αμοιβής και η αποφυγή κάποιου κινδύνου
Εμπόδια - Είδη Εμποδίων 
κάθε παράγοντας που δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής 
διαδικασίας 
«Μπορεί να είναι κάτι που υπάρχει ή κάτι που λείπει και του οποίου η παρουσία ή 
η απουσία αντίστοιχα εμποδίζει την αλλαγή που θα προκαλέσει η αφομοίωση 
της νέας γνώσης» (Knowles 1980) 
 Τρεις κατηγορίες εμποδίων (Cross, 1981; Rogers, 1999): 
 εμπόδια κατάστασης (Situational): 
 βιολογικά χαρακτηριστικά του ατόμου (Rogers, 1999)φύλο, ηλικία, 
 τις οικογενειακές, κοινωνικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις (Falasca,2011), 
 το μαθησιακό περιβάλλον (McKeracher et al, 2006) 
 θεσμικά εμπόδια (institutional) 
οργανωτικές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (Κόκκος, 2005). 
 εσωτερικά εμπόδια (dispositional) 
 προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες (Κόκκος, 1999), προκαταλήψεις 
 εκφράζονται μέσα από στάσεις αντιλήψεις και συναισθήματα όπως η 
ανασφάλεια και το άγχος (Κόκκος, ό.π.; Jarvis, 2004). 
Η ανασταλτική ισχύς κάθε τύπου εμποδίων δεν είναι η ίδια (Rogers, 1999)
Ευρήματα Ερευνών (α) 
 Κίνητρα συμμετοχής ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
 ανάγκη ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων 
 εξωτερικές πιέσεις / συμμόρφωση σε τυπικές απαιτήσεις 
 επιθυμία προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο(Morstain & 
Smart, 1974), 
 επαγγελματικά οφέλη/ προσδοκίες(Slowey, 2004 
 γνωστικό ενδιαφέρον (Boeren,2012) 
 η προσωπική εξέλιξη (Wang,1997)
Ευρήματα Ερευνών (β) 
 Εμπόδια συμμετοχής ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
 τα οικονομικά προβλήματα (Archibald & Urion, 1995) 
 ο περιορισμένος χρόνος (Dench & Regan, 2000) 
 η έλλειψη υποστήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον (Furst-Bowe & 
Dillman, 2002) 
 το επιβαλλόμενο σκεπτικό, η υποχρεωτικότητα των επιμορφώσεων και η 
σύνδεση της συμμετοχής με το φόβο της αξιολόγησης (Γιώτη, 2010) 
 η έλλειψη βασικών υποδομών και εξοπλισμού (Potter & Ferguson, 2003) 
 η ανυπαρξία υποστηρικτικών υποδομών (φύλαξη παιδιών και μεταφορά) 
(Cumming, 1992) 
 η ανεπάρκεια των εκπαιδευτών (Archibald & Urion, 1995), 
 ο μη ευέλικτος προγραμματισμός των μαθημάτων (Cumming, ό.π.) 
 τοποθεσία, πρόσβασης (Fitchen et al., 2002), 
 ο μη συμμετοχικός σχεδιασμός των προγραμμάτων (Mullen, 1992; Γιώτη, 
2012). 
 χαμηλή αυτοεκτίμηση, τις αρνητικές προγενέστερες εκπαιδευτικές εμπειρίες 
(Cumming, ό.π.), 
 έλλειψη εμπιστοσύνης (Millar & Falk, 2000), 
 απουσία προσωπικών στόχων, προσδοκιών και φιλοδοξιών (Kerka, 2002)
Μεθοδολογία 
 Ποιοτική έρευνα (qualitative research) 
 φύση του προς διερεύνηση αντικειμένου (συγκέντρωση δεδομένων 
που αναφέρονται σε εμπειρίες, συναισθήματα, κρίσεις, προσδοκίες 
και απόψεις) 
 σκοπός της έρευνας (ανάλυση προσωπικών απόψεων και 
ερμηνειών, διερεύνηση των ιδεών των συμμετεχόντων) 
 Συνεντεύξεις 
 15 ημιδομημένες ατομικές συνεντεύξεις (σημείο κορεσμού) στον 
πληθυσμό των φιλολόγων που υπηρετούσαν στα πιλοτικά σχολεία 
στην περιφέρεια της Θεσσαλίας κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 
του 2011-12 
 ανταπόκριση έφτασε στο 60% του πληθυσμού 
 «Ανάλυση Περιεχομένου» (Content Analysis) 
 λέξεις ή φράσεις από ένα κείμενο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
σε επιμέρους νοηματικές κατηγορίες του υλικού των συνεντεύξεων 
ανέδειξε κεντρικές εννοιολογικές κατηγορίες, καθώς και επιμέρους 
θεματικές, κατηγορίες και υποκατηγορίες (Ιωσηφίδης, 2003:62)
Αποτελέσματα – 1.Αντιλήψεις 
Αντιλήψεις Φιλολόγων για τα σεμινάρια 
επιμόρφωσης για το «Νέο Σχολείο» 
Ποσοστό (%) στο σύνολο των αντιλήψεων 
για τα σεμινάρια (Ν=49) 
ΘΕΤΙΚΕΣ 57% 
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 43% 
Θετικές αντιλήψεις φιλολόγων ως προς τα 
σεμινάρια για το «Νέο Σχολείο» 
Ποσοστό (%) 
στο σύνολο 
των θετικών 
αντιλήψεων 
για τα 
σεμινάρια για 
το Ν.Σ (Ν=28) 
Πρακτική Εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας 
στην τάξη 
32,1% 
Βοήθησε η επιμόρφωση 28,5% 
Μάθηση Χρήσης Νέων Τεχνολογιών 17,8% 
Καλή διάθεση επιμορφωτών 17,8% 
Αίσθημα οικειότητας και ισότητας (στο 
σεμινάριο) 
3,8% 
Αρνητικές αντιλήψεις φιλολόγων 
ως προς τα σεμινάρια για το «Νέο 
Σχολείο» 
Ποσοστό (%) στο σύνολο 
των αρνητικών 
αντιλήψεων για τα 
σεμινάρια για το Ν.Σ 
(Ν=21) 
Λάθος χρόνος/καθυστερημένα 33,5% 
Ελλιπής ενημέρωση θεωρητικά 
προσανατολισμένη 
28,7% 
Βιαστικό και πρόχειρα 
οργανωμένο 
σεμινάριο/επιμορφωτές 
14,2% 
Ανούσια επιμόρφωση 14,2% 
Άγχος και ανασφάλεια 4,7% 
Κουραστικό /εξουθενωτικό 
4,7% 
σεμινάριο 
«προσπάθησα να εφαρμόσω πολλά από όσα 
άκουσα {…}» (Υπ.:1), «Πήρα και εγώ πράγματα 
από την επιμόρφωση. Και όταν ανοίγονται νέοι 
δρόμοι, θέλεις να τους προχωράς τους δρόμους 
αυτούς, ειδικά αν είναι ενδιαφέροντες »(Υπ.:11) 
«ήταν πάρα πολύ αργά, για μένα, να με 
επιμορφώσουν» (Υπ.:6), «αυτή η θεωρητική 
συζήτηση θα μπορούσε να παραμεριστεί και να 
περάσουμε σε πιο συγκεκριμένα 
προγράμματα»(Υπ.:3)
Αποτελέσματα – 2. Κίνητρα 
ΚΙΝΗΤΡΑ Ποσοστό (%) στο σύνολο των κινήτρων 
(Ν=54) 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 79,6% 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 20,4% 
Εσωτερικά κίνητρα φιλολόγων για τη 
συμμετοχή τους στην επιμόρφωση 
για το «Νέο σχολείο» 
Ποσοστό (%) στο 
σύνολο των 
εσωτερικών 
κινήτρων (Ν=43) 
Απόκτηση επιπλέον 
μόρφωσης/εξέλιξη/ενημέρωση 
51,1% 
Δυνατότητα ανταπόκρισης στο νέο 
ρόλο 
39,5% 
Δέσιμο με τους μαθητές 6,9% 
Μη δυνατότητα ενημέρωσης με άλλο 
2,5% 
τρόπο 
Εξωτερικά κίνητρα φιλολόγων για τη 
συμμετοχή τους στην επιμόρφωση για 
το «Νέο σχολείο» 
Ποσοστό (%) στο 
σύνολο των 
εξωτερικών κινήτρων 
(Ν=11) 
Επερχόμενη αξιολόγηση 36,3% 
Πιστοποίηση 27,2% 
Υποχρεωτική φύση σεμιναρίου 18,1% 
Παρότρυνση Διεύθυνσης του σχολείου 9,2% 
Ανασφάλεια (απολύσεων/οικονομική 
συγκυρία) 
9,2% 
«είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ (η 
αξιολόγηση)» (Υπ.:4) 
«Η αλήθεια είναι ότι ειπώθηκε πως θα δοθεί 
βεβαίωση παρακολούθησης» (Υπ:1) 
«λειτούργησε με άλλα λόγια σαν κίνητρο για 
μένα την ίδια να ανανεώσω τις γνώσεις μου, 
να τις διευρύνω, να εκσυγχρονιστώ»(Υπ.:6) 
«Νομίζω ότι λίγο πολύ το καταλάβατε από 
την αρχή σε μένα {… } την ανάγκη να 
εξελιχτώ»(Υπ.:8)
Αποτελέσματα – 3.Εμπόδια 
Θεσμικά εμπόδια ως προς την 
συμμετοχή των φιλολόγων στα 
επιμορφωτικά σεμινάρια 
Ποσοστό (%) στο 
σύνολο των 
εξωτερικών 
εμποδίων (Ν=37) 
Σχεδιασμός-οργάνωση 51,3% 
Ανούσιο σεμινάριο 29,7% 
Ανεπάρκεια εκπαιδευτών 18,9% 
Εμπόδια κατάστασης φιλολόγων 
ως προς την συμμετοχή τους στα 
επιμορφωτικά σεμινάρια 
Ποσοστό (%) στο 
σύνολο των 
εμποδίων 
κατάστασης 
(Ν=41) 
Απόσταση (για την μετάβαση στα 
σεμινάρια) 
29,5% 
Έλλειψη χρόνου 26,8% 
Κόστος 24,3% 
Οικογενειακές υποχρεώσεις 17% 
Μη ύπαρξη Η/Υ 2,4% 
«Λάβαμε δυο επιμορφώσεις, 
καθυστερημένες και οι δυο και η 
καθεμία ήταν παρωδία» (Υπ.:7), 
«Πιστεύω ο χρόνος δεν ήταν 
αρκετός»(Υπ.:11) «Οι επιμορφωτές 
ήταν οι ίδιοι ανενημέρωτοι» (Υπ.:7) 
«Η απόσταση, όταν γίνεται εκτός 
πόλεως»(Υπ.:8),«{…}το κόστος γιατί 
πολλές φορές καλούμαστε να καλύψουμε 
μόνοι μας τα έξοδα μετακίνησης» (Υπ.:9), 
«{…}γιατί εκτός από εργαζόμενη γυναίκα 
είμαι και μητέρα και νοικοκυρά και 
σύζυγος» (Υπ.:8 )
Συμπεράσματα (α) 
 Αντιλήψεις: 
 κατά πλειοψηφία θετικές 
 επιφυλάξεις: ζητήματα οργάνωσης/ενημέρωσης 
 Κίνητρα: 
 εσωτερικά (ανάγκες αυτο-ολοκλήρωσης και αυτό-ανάπτυξης) 
 ικανοποίηση προσωπικών αναγκών/επίτευξη επαγγελματικών στόχων 
 επίγνωση της αναγκαιότητας για συνεχή επιμόρφωση 
 Εμπόδια: 
 τόπου, χρόνου τρόπου που πραγματοποιήθηκαν οι αλλαγές και οι 
επιμορφώσεις 
 όχι παγιωμένες αντιλήψεις  φραγμοί μαθησιακή διαδικασία 
 πλειοψηφία των εμποδίων: θεσμικά και κατάστασης, 
 απουσία αναφορών εσωτερικών εμποδίων
Συμπεράσματα (β) 
Οι εκπαιδευτικοί 
 θεωρούν σημαντική την επιμόρφωση 
 είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε αυτή ξεπερνώντας εμπόδια 
που σχετίζονται με τις αντικειμενικές συνθήκες της προσωπικής 
τους κατάστασης (χρόνος, απόσταση, κόστος, άλλες υποχρεώσεις), 
γιατί επιθυμούν βαθιά την προσωπική και επαγγελματική τους 
ανάπτυξη, 
ωστόσο οι επιφυλάξεις και τα εμπόδια που παρουσιάζονται απορρέουν 
 από τον καθετοποιημένο χαρακτήρα των επιμορφώσεων που 
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των πολιτικών του 
Νέου Σχολείου 
 και από το ευρύτερο πλαίσιο επαγγελματικής ανασφάλειας που 
χαρακτηρίζει τη σημερινή συγκυρία (πιστοποίηση, αξιολόγηση, 
συμμόρφωση στο θεσμικό πλαίσιο).
Ευχαριστώ 
για την προσοχή σας
1 sur 15

Recommandé

Ανακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασ par
Ανακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασΑνακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασ
Ανακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασChristos Gotzaridis
6.2K vues18 diapositives
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ par
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣELENI EFSTATHIADOU
7.8K vues64 diapositives
Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση par
Αυτορρυθμιζόμενη ΜάθησηΑυτορρυθμιζόμενη Μάθηση
Αυτορρυθμιζόμενη ΜάθησηSmaragda Papadopoulou
15.5K vues62 diapositives
Θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας par
Θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας Θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας
Θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας Smaragda Papadopoulou
16K vues36 diapositives
Εκπαιδευτικό Λογισμικό par
Εκπαιδευτικό ΛογισμικόΕκπαιδευτικό Λογισμικό
Εκπαιδευτικό ΛογισμικόNikos Papastamatiou
13K vues53 diapositives
Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης par
Σύγχρονες Θεωρίες ΜάθησηςΣύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Σύγχρονες Θεωρίες ΜάθησηςNikos Papastamatiou
32.6K vues85 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ "Στέλλας Βοσνιάδου" par
ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ "Στέλλας Βοσνιάδου"ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ "Στέλλας Βοσνιάδου"
ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ "Στέλλας Βοσνιάδου"Met Kous
1.3K vues18 diapositives
Εκπαιδευτικο σενάριο par
Εκπαιδευτικο σενάριοΕκπαιδευτικο σενάριο
Εκπαιδευτικο σενάριοStergios
4K vues17 diapositives
Αντεστραμμένη Διδασκαλία και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση par
Αντεστραμμένη Διδασκαλία και Εξ Αποστάσεως ΕκπαίδευσηΑντεστραμμένη Διδασκαλία και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Αντεστραμμένη Διδασκαλία και Εξ Αποστάσεως ΕκπαίδευσηJohn Tzortzakis
429 vues51 diapositives
Το πορτφολιο ως διδακτική συνιστώσα par
Το πορτφολιο ως διδακτική συνιστώσαΤο πορτφολιο ως διδακτική συνιστώσα
Το πορτφολιο ως διδακτική συνιστώσαXristina Fotopoulou
5.4K vues37 diapositives
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία par
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλίαΔιδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλίαNikos Papastamatiou
57.8K vues19 diapositives
Συνέδριο ΕΤΠΕ 2012: Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση και Wikis par
Συνέδριο ΕΤΠΕ 2012: Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση και WikisΣυνέδριο ΕΤΠΕ 2012: Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση και Wikis
Συνέδριο ΕΤΠΕ 2012: Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση και WikisKostas Katsoulas
5K vues27 diapositives

Tendances(19)

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ "Στέλλας Βοσνιάδου" par Met Kous
ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ "Στέλλας Βοσνιάδου"ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ "Στέλλας Βοσνιάδου"
ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ "Στέλλας Βοσνιάδου"
Met Kous1.3K vues
Εκπαιδευτικο σενάριο par Stergios
Εκπαιδευτικο σενάριοΕκπαιδευτικο σενάριο
Εκπαιδευτικο σενάριο
Stergios4K vues
Αντεστραμμένη Διδασκαλία και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση par John Tzortzakis
Αντεστραμμένη Διδασκαλία και Εξ Αποστάσεως ΕκπαίδευσηΑντεστραμμένη Διδασκαλία και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Αντεστραμμένη Διδασκαλία και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
John Tzortzakis429 vues
Το πορτφολιο ως διδακτική συνιστώσα par Xristina Fotopoulou
Το πορτφολιο ως διδακτική συνιστώσαΤο πορτφολιο ως διδακτική συνιστώσα
Το πορτφολιο ως διδακτική συνιστώσα
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία par Nikos Papastamatiou
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλίαΔιδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
Nikos Papastamatiou57.8K vues
Συνέδριο ΕΤΠΕ 2012: Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση και Wikis par Kostas Katsoulas
Συνέδριο ΕΤΠΕ 2012: Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση και WikisΣυνέδριο ΕΤΠΕ 2012: Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση και Wikis
Συνέδριο ΕΤΠΕ 2012: Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση και Wikis
Didaktiki methodologia - Διδακτική Μεθοδολογία par salnk
Didaktiki methodologia - Διδακτική ΜεθοδολογίαDidaktiki methodologia - Διδακτική Μεθοδολογία
Didaktiki methodologia - Διδακτική Μεθοδολογία
salnk35.6K vues
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας par Nikos Papastamatiou
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςΠροτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Nikos Papastamatiou14.3K vues
Οι Θεωρίες Μάθησης και η Ενσωμάτωσή τους στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό par Vasilis Sotiroudas
Οι Θεωρίες Μάθησης και η Ενσωμάτωσή τους στο Εκπαιδευτικό ΛογισμικόΟι Θεωρίες Μάθησης και η Ενσωμάτωσή τους στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Οι Θεωρίες Μάθησης και η Ενσωμάτωσή τους στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Vasilis Sotiroudas3.2K vues
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών par Nikos Papastamatiou
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημώνΗ Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario) par Stergios
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)
Stergios2.6K vues
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής par Nikos Papastamatiou
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της ΔιδακτικήςΣύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής
Nikos Papastamatiou19.2K vues
δμφε ιστορία β΄λυκείου-α. ασημακοπούλου par marygeo2
δμφε ιστορία β΄λυκείου-α. ασημακοπούλουδμφε ιστορία β΄λυκείου-α. ασημακοπούλου
δμφε ιστορία β΄λυκείου-α. ασημακοπούλου
marygeo2421 vues
δμφε ιστορία γ΄ γυμνασίου par marygeo2
δμφε ιστορία γ΄ γυμνασίουδμφε ιστορία γ΄ γυμνασίου
δμφε ιστορία γ΄ γυμνασίου
marygeo2239 vues
Enotita 2.2 Sygxrones Proseggiseis Sti Didaktiki par Stergios
Enotita 2.2 Sygxrones Proseggiseis Sti DidaktikiEnotita 2.2 Sygxrones Proseggiseis Sti Didaktiki
Enotita 2.2 Sygxrones Proseggiseis Sti Didaktiki
Stergios706 vues
Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική par makrib
Σύγχρονες προσεγγίσεις στη ΔιδακτικήΣύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική
Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική
makrib880 vues

Similaire à Lygoura neospaidagwgos 1

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017 par
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017Vasiliki Papaioannou
493 vues120 diapositives
δμφε ιστορία β΄λυκείου-α. ασημακοπούλου par
δμφε ιστορία β΄λυκείου-α. ασημακοπούλουδμφε ιστορία β΄λυκείου-α. ασημακοπούλου
δμφε ιστορία β΄λυκείου-α. ασημακοπούλουmarygeo2
137 vues39 diapositives
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.pptx par
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.pptxGiorgos Skoumpaflos
9 vues32 diapositives
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.pptx par
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.pptxMet Kous
4 vues32 diapositives
Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας - Ερευνητικές Εργασίες και Βιωματικές Δράσεις - Ρόλος τ... par
Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας - Ερευνητικές Εργασίες και Βιωματικές Δράσεις - Ρόλος τ...Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας - Ερευνητικές Εργασίες και Βιωματικές Δράσεις - Ρόλος τ...
Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας - Ερευνητικές Εργασίες και Βιωματικές Δράσεις - Ρόλος τ...Nickos Nickolopoulos
970 vues79 diapositives
Asimaki sakkoulis vergidis_(2016) par
Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)
Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)Dimitris Sakkoulis
25 vues29 diapositives

Similaire à Lygoura neospaidagwgos 1(20)

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017 par Vasiliki Papaioannou
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017
δμφε ιστορία β΄λυκείου-α. ασημακοπούλου par marygeo2
δμφε ιστορία β΄λυκείου-α. ασημακοπούλουδμφε ιστορία β΄λυκείου-α. ασημακοπούλου
δμφε ιστορία β΄λυκείου-α. ασημακοπούλου
marygeo2137 vues
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.pptx par Met Kous
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.pptx
Met Kous4 vues
Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας - Ερευνητικές Εργασίες και Βιωματικές Δράσεις - Ρόλος τ... par Nickos Nickolopoulos
Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας - Ερευνητικές Εργασίες και Βιωματικές Δράσεις - Ρόλος τ...Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας - Ερευνητικές Εργασίες και Βιωματικές Δράσεις - Ρόλος τ...
Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας - Ερευνητικές Εργασίες και Βιωματικές Δράσεις - Ρόλος τ...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές... par KONSTANTINOS KALEMIS
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα par Athina Kmn
Η εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην ΕλλάδαΗ εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα
Η εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα
Athina Kmn328 vues
Portfolio (efthimis tzimos) par efthtzimos
Portfolio (efthimis tzimos)Portfolio (efthimis tzimos)
Portfolio (efthimis tzimos)
efthtzimos429 vues
νέο παρουσίαση του Microsoft office power point par Antonis Lionarakis
νέο παρουσίαση του Microsoft office power pointνέο παρουσίαση του Microsoft office power point
νέο παρουσίαση του Microsoft office power point
διδακτικη του σεπ par Melina Gogou
διδακτικη του σεπδιδακτικη του σεπ
διδακτικη του σεπ
Melina Gogou1.2K vues
διδακτικη του σεπ par melpomeni66
διδακτικη του σεπδιδακτικη του σεπ
διδακτικη του σεπ
melpomeni66729 vues
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ΤΠΕ - Άννα Μυρωνάκη par annamyr
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ΤΠΕ - Άννα ΜυρωνάκηΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ΤΠΕ - Άννα Μυρωνάκη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ΤΠΕ - Άννα Μυρωνάκη
annamyr2.4K vues
Η Βιωματική Μάθηση στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων par Aggeliki Gogola
Η Βιωματική Μάθηση στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης ΕνηλίκωνΗ Βιωματική Μάθηση στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Η Βιωματική Μάθηση στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Aggeliki Gogola373 vues
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών par thcaps
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιώνεισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
thcaps331 vues
σενάριο μαθήματος παρουσίαση par Vasilis Vasileiou
σενάριο μαθήματος παρουσίασησενάριο μαθήματος παρουσίαση
σενάριο μαθήματος παρουσίαση
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT) par John Tzortzakis
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)
John Tzortzakis1.6K vues
Version 6 stai kipros (1) par xpapas
Version 6 stai kipros (1)Version 6 stai kipros (1)
Version 6 stai kipros (1)
xpapas84 vues

Lygoura neospaidagwgos 1

 • 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ» Αντιλήψεις, κίνητρα και εμπόδια στην επιμόρφωση των φιλολόγων στα πιλοτικά σχολεία ΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΑ Δρ. ΕΚΠΑ, Καθηγήτρια –Σύμβουλος στο ΕΑΠ ΛΥΓΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης, MEd. ΕΑΠ ΜΑΙΟΣ,2014 ΑΘΗΝΑ
 • 2. Σκοπός Κεντρικός σκοπός της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των αντιλήψεων, των κινήτρων και των εμποδίων των εκπαιδευτικών της Δ.Ε. και πιο συγκεκριμένα των φιλολόγων που υπηρετούν στα πιλοτικά σχολεία της Θεσσαλίας και επιμορφώνονται στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών για το «Νέο Σχολείο»
 • 3. Ερευνητικά Ερωτήματα  Πώς αντιλαμβάνονται οι φιλόλογοι την επιμόρφωση τους στα πλαίσια του Ν.Σ.  Ποια και ποιας φύσης είναι τα κίνητρα που τους ώθησαν στην παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για το Ν.Σ.  Ποια και τι είδους είναι τα εμπόδια που συναντούν οι φιλόλογοι ως προς την επιμόρφωσή τους για το Ν.Σ.
 • 4. Θεωρητικό Πλαίσιο  η επιμόρφωση ενηλίκων  παράμετρος της δια βίου εκπαίδευσης  μια οργανωμένη και συστηματική διαδικασία που τελείται από κάποιον αρμόδιο φορέα, απευθύνεται σε ενήλικα άτομα και έχει ως στόχο την προσωπική και την επαγγελματική τους ανάπτυξη  Η αποτελεσματικότητα της, οφείλει να λαμβάνει υπόψη :  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων  τις αρχές μάθησης των ενηλίκων εκπαιδευόμενων και…  να δίνει έμφαση στην ενίσχυση των κινήτρων και στην άρση των εμποδίων συμμετοχής και μάθησης (Courau, 2000; Knowles 1980)
 • 5. Κίνητρα – Είδη Κινήτρων Ο μοχλός της συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία «η εσωτερική, βαθύτερη συναισθηματική παρόρμηση που παρακινεί ένα άτομο να συμπεριφερθεί και να δράσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο προκειμένου να επιτύχει κάποιον σκοπό» (Bovee & Thill, 1992:151)  Εσωτερικά κίνητρα: δυνάμεις που βρίσκονται σε κάθε άτομο και δρουν ως ώθηση στη δραστηριοποίηση για την εκτέλεση ενός έργου  Αυτοσκοπός , δεν αποβλέπει σε αμοιβή  Ορμές, ανάγκες, τάσεις, παρακινήσεις, παρωθήσεις  Εξωτερικά κίνητρα: εξωτερικά αίτια που υπαγορεύουν μια συμπεριφορά και ωθούν ένα άτομο να ασχοληθεί με ένα έργο και έχουν πηγή το περιβάλλον του υποκειμένου  η επιδίωξη αμοιβής και η αποφυγή κάποιου κινδύνου
 • 6. Εμπόδια - Είδη Εμποδίων κάθε παράγοντας που δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας «Μπορεί να είναι κάτι που υπάρχει ή κάτι που λείπει και του οποίου η παρουσία ή η απουσία αντίστοιχα εμποδίζει την αλλαγή που θα προκαλέσει η αφομοίωση της νέας γνώσης» (Knowles 1980)  Τρεις κατηγορίες εμποδίων (Cross, 1981; Rogers, 1999):  εμπόδια κατάστασης (Situational):  βιολογικά χαρακτηριστικά του ατόμου (Rogers, 1999)φύλο, ηλικία,  τις οικογενειακές, κοινωνικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις (Falasca,2011),  το μαθησιακό περιβάλλον (McKeracher et al, 2006)  θεσμικά εμπόδια (institutional) οργανωτικές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (Κόκκος, 2005).  εσωτερικά εμπόδια (dispositional)  προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες (Κόκκος, 1999), προκαταλήψεις  εκφράζονται μέσα από στάσεις αντιλήψεις και συναισθήματα όπως η ανασφάλεια και το άγχος (Κόκκος, ό.π.; Jarvis, 2004). Η ανασταλτική ισχύς κάθε τύπου εμποδίων δεν είναι η ίδια (Rogers, 1999)
 • 7. Ευρήματα Ερευνών (α)  Κίνητρα συμμετοχής ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες  ανάγκη ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων  εξωτερικές πιέσεις / συμμόρφωση σε τυπικές απαιτήσεις  επιθυμία προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο(Morstain & Smart, 1974),  επαγγελματικά οφέλη/ προσδοκίες(Slowey, 2004  γνωστικό ενδιαφέρον (Boeren,2012)  η προσωπική εξέλιξη (Wang,1997)
 • 8. Ευρήματα Ερευνών (β)  Εμπόδια συμμετοχής ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες  τα οικονομικά προβλήματα (Archibald & Urion, 1995)  ο περιορισμένος χρόνος (Dench & Regan, 2000)  η έλλειψη υποστήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον (Furst-Bowe & Dillman, 2002)  το επιβαλλόμενο σκεπτικό, η υποχρεωτικότητα των επιμορφώσεων και η σύνδεση της συμμετοχής με το φόβο της αξιολόγησης (Γιώτη, 2010)  η έλλειψη βασικών υποδομών και εξοπλισμού (Potter & Ferguson, 2003)  η ανυπαρξία υποστηρικτικών υποδομών (φύλαξη παιδιών και μεταφορά) (Cumming, 1992)  η ανεπάρκεια των εκπαιδευτών (Archibald & Urion, 1995),  ο μη ευέλικτος προγραμματισμός των μαθημάτων (Cumming, ό.π.)  τοποθεσία, πρόσβασης (Fitchen et al., 2002),  ο μη συμμετοχικός σχεδιασμός των προγραμμάτων (Mullen, 1992; Γιώτη, 2012).  χαμηλή αυτοεκτίμηση, τις αρνητικές προγενέστερες εκπαιδευτικές εμπειρίες (Cumming, ό.π.),  έλλειψη εμπιστοσύνης (Millar & Falk, 2000),  απουσία προσωπικών στόχων, προσδοκιών και φιλοδοξιών (Kerka, 2002)
 • 9. Μεθοδολογία  Ποιοτική έρευνα (qualitative research)  φύση του προς διερεύνηση αντικειμένου (συγκέντρωση δεδομένων που αναφέρονται σε εμπειρίες, συναισθήματα, κρίσεις, προσδοκίες και απόψεις)  σκοπός της έρευνας (ανάλυση προσωπικών απόψεων και ερμηνειών, διερεύνηση των ιδεών των συμμετεχόντων)  Συνεντεύξεις  15 ημιδομημένες ατομικές συνεντεύξεις (σημείο κορεσμού) στον πληθυσμό των φιλολόγων που υπηρετούσαν στα πιλοτικά σχολεία στην περιφέρεια της Θεσσαλίας κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου του 2011-12  ανταπόκριση έφτασε στο 60% του πληθυσμού  «Ανάλυση Περιεχομένου» (Content Analysis)  λέξεις ή φράσεις από ένα κείμενο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε επιμέρους νοηματικές κατηγορίες του υλικού των συνεντεύξεων ανέδειξε κεντρικές εννοιολογικές κατηγορίες, καθώς και επιμέρους θεματικές, κατηγορίες και υποκατηγορίες (Ιωσηφίδης, 2003:62)
 • 10. Αποτελέσματα – 1.Αντιλήψεις Αντιλήψεις Φιλολόγων για τα σεμινάρια επιμόρφωσης για το «Νέο Σχολείο» Ποσοστό (%) στο σύνολο των αντιλήψεων για τα σεμινάρια (Ν=49) ΘΕΤΙΚΕΣ 57% ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 43% Θετικές αντιλήψεις φιλολόγων ως προς τα σεμινάρια για το «Νέο Σχολείο» Ποσοστό (%) στο σύνολο των θετικών αντιλήψεων για τα σεμινάρια για το Ν.Σ (Ν=28) Πρακτική Εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας στην τάξη 32,1% Βοήθησε η επιμόρφωση 28,5% Μάθηση Χρήσης Νέων Τεχνολογιών 17,8% Καλή διάθεση επιμορφωτών 17,8% Αίσθημα οικειότητας και ισότητας (στο σεμινάριο) 3,8% Αρνητικές αντιλήψεις φιλολόγων ως προς τα σεμινάρια για το «Νέο Σχολείο» Ποσοστό (%) στο σύνολο των αρνητικών αντιλήψεων για τα σεμινάρια για το Ν.Σ (Ν=21) Λάθος χρόνος/καθυστερημένα 33,5% Ελλιπής ενημέρωση θεωρητικά προσανατολισμένη 28,7% Βιαστικό και πρόχειρα οργανωμένο σεμινάριο/επιμορφωτές 14,2% Ανούσια επιμόρφωση 14,2% Άγχος και ανασφάλεια 4,7% Κουραστικό /εξουθενωτικό 4,7% σεμινάριο «προσπάθησα να εφαρμόσω πολλά από όσα άκουσα {…}» (Υπ.:1), «Πήρα και εγώ πράγματα από την επιμόρφωση. Και όταν ανοίγονται νέοι δρόμοι, θέλεις να τους προχωράς τους δρόμους αυτούς, ειδικά αν είναι ενδιαφέροντες »(Υπ.:11) «ήταν πάρα πολύ αργά, για μένα, να με επιμορφώσουν» (Υπ.:6), «αυτή η θεωρητική συζήτηση θα μπορούσε να παραμεριστεί και να περάσουμε σε πιο συγκεκριμένα προγράμματα»(Υπ.:3)
 • 11. Αποτελέσματα – 2. Κίνητρα ΚΙΝΗΤΡΑ Ποσοστό (%) στο σύνολο των κινήτρων (Ν=54) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 79,6% ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 20,4% Εσωτερικά κίνητρα φιλολόγων για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση για το «Νέο σχολείο» Ποσοστό (%) στο σύνολο των εσωτερικών κινήτρων (Ν=43) Απόκτηση επιπλέον μόρφωσης/εξέλιξη/ενημέρωση 51,1% Δυνατότητα ανταπόκρισης στο νέο ρόλο 39,5% Δέσιμο με τους μαθητές 6,9% Μη δυνατότητα ενημέρωσης με άλλο 2,5% τρόπο Εξωτερικά κίνητρα φιλολόγων για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση για το «Νέο σχολείο» Ποσοστό (%) στο σύνολο των εξωτερικών κινήτρων (Ν=11) Επερχόμενη αξιολόγηση 36,3% Πιστοποίηση 27,2% Υποχρεωτική φύση σεμιναρίου 18,1% Παρότρυνση Διεύθυνσης του σχολείου 9,2% Ανασφάλεια (απολύσεων/οικονομική συγκυρία) 9,2% «είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ (η αξιολόγηση)» (Υπ.:4) «Η αλήθεια είναι ότι ειπώθηκε πως θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης» (Υπ:1) «λειτούργησε με άλλα λόγια σαν κίνητρο για μένα την ίδια να ανανεώσω τις γνώσεις μου, να τις διευρύνω, να εκσυγχρονιστώ»(Υπ.:6) «Νομίζω ότι λίγο πολύ το καταλάβατε από την αρχή σε μένα {… } την ανάγκη να εξελιχτώ»(Υπ.:8)
 • 12. Αποτελέσματα – 3.Εμπόδια Θεσμικά εμπόδια ως προς την συμμετοχή των φιλολόγων στα επιμορφωτικά σεμινάρια Ποσοστό (%) στο σύνολο των εξωτερικών εμποδίων (Ν=37) Σχεδιασμός-οργάνωση 51,3% Ανούσιο σεμινάριο 29,7% Ανεπάρκεια εκπαιδευτών 18,9% Εμπόδια κατάστασης φιλολόγων ως προς την συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια Ποσοστό (%) στο σύνολο των εμποδίων κατάστασης (Ν=41) Απόσταση (για την μετάβαση στα σεμινάρια) 29,5% Έλλειψη χρόνου 26,8% Κόστος 24,3% Οικογενειακές υποχρεώσεις 17% Μη ύπαρξη Η/Υ 2,4% «Λάβαμε δυο επιμορφώσεις, καθυστερημένες και οι δυο και η καθεμία ήταν παρωδία» (Υπ.:7), «Πιστεύω ο χρόνος δεν ήταν αρκετός»(Υπ.:11) «Οι επιμορφωτές ήταν οι ίδιοι ανενημέρωτοι» (Υπ.:7) «Η απόσταση, όταν γίνεται εκτός πόλεως»(Υπ.:8),«{…}το κόστος γιατί πολλές φορές καλούμαστε να καλύψουμε μόνοι μας τα έξοδα μετακίνησης» (Υπ.:9), «{…}γιατί εκτός από εργαζόμενη γυναίκα είμαι και μητέρα και νοικοκυρά και σύζυγος» (Υπ.:8 )
 • 13. Συμπεράσματα (α)  Αντιλήψεις:  κατά πλειοψηφία θετικές  επιφυλάξεις: ζητήματα οργάνωσης/ενημέρωσης  Κίνητρα:  εσωτερικά (ανάγκες αυτο-ολοκλήρωσης και αυτό-ανάπτυξης)  ικανοποίηση προσωπικών αναγκών/επίτευξη επαγγελματικών στόχων  επίγνωση της αναγκαιότητας για συνεχή επιμόρφωση  Εμπόδια:  τόπου, χρόνου τρόπου που πραγματοποιήθηκαν οι αλλαγές και οι επιμορφώσεις  όχι παγιωμένες αντιλήψεις  φραγμοί μαθησιακή διαδικασία  πλειοψηφία των εμποδίων: θεσμικά και κατάστασης,  απουσία αναφορών εσωτερικών εμποδίων
 • 14. Συμπεράσματα (β) Οι εκπαιδευτικοί  θεωρούν σημαντική την επιμόρφωση  είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε αυτή ξεπερνώντας εμπόδια που σχετίζονται με τις αντικειμενικές συνθήκες της προσωπικής τους κατάστασης (χρόνος, απόσταση, κόστος, άλλες υποχρεώσεις), γιατί επιθυμούν βαθιά την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, ωστόσο οι επιφυλάξεις και τα εμπόδια που παρουσιάζονται απορρέουν  από τον καθετοποιημένο χαρακτήρα των επιμορφώσεων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των πολιτικών του Νέου Σχολείου  και από το ευρύτερο πλαίσιο επαγγελματικής ανασφάλειας που χαρακτηρίζει τη σημερινή συγκυρία (πιστοποίηση, αξιολόγηση, συμμόρφωση στο θεσμικό πλαίσιο).
 • 15. Ευχαριστώ για την προσοχή σας