Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Etyka w biznesie.pptx

  1. Etyka w biznesie – dbanie o środowisko Autor/ka: Sylwia Bokuniewicz Opracowanie graficzne: Malwina Szkolnicka
  2. 1. Uczestnicy zajęć: osoby dorosłe, grupy po 6-8 osób 2. Czas zajęć: 4 godz. (pierwsza część zajęć 2 godz., przerwa pół godzinna, 1,5 godz. zajęć) 3. Pomoce/środki dydaktyczne: komputer i podłączony do niego rzutnik, głośniki, prezentacja multimedialna, telefony lub komputery z dostępem do Internetu, Arkusze papieru (po jednym na parę lub trójkę uczestników, plus kilka zapasowych), flipchart, kolorowe markery lub pisaki 4. Cel główny: Zdobycie wiedzy dotyczącej projektowania kampanii społecznej dotyczącej dbania o środowisko źródło: https://www.canva.com/photos/MADGx1oSgGs-flat-lay-of-minimal-workspace-desk-with-smartphone/
  3. 5. Cele operacyjne • Wiedza: - uczestnik warsztatów wie czym jest etyka w biznesie w kontekście dbania o środowisko; jakie są sposoby dbania o środowisko; jakie korzyści i trudności przynosi dbanie o środowisko, czym jest kampania społeczna, zna podstawowe elementy skutecznej kampanii społecznej • Kompetencje i umiejętności: - uczestnik potrafi zaprojektować kampanię społeczną dotyczącą dbania o środowisko; potrafi odróżnić kampanię etyczną od wątpliwej etycznie; potrafi wskazać odbiorców kampanii. źródło: https://www.canva.com/photos/MADGxoIgOkk-dart-pin-in-the-middle-of-dartboard/
  4. Tok warsztatów Opis zadania Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno - metodyczne 1. Czynności organizacyjno - porządkowe Powitanie i przedstawienie się prowadzącego. Krótkie ćwiczenie integrujące grupę, np. podanie swojego imiennie i cechy charakterystycznej, następnie powtarzane przez resztę uczestników. Zapoznanie z celami warsztatów. Pytania do grupy: - co to jest etyka? (pytania dodatkowe: skąd wiemy, że coś jest etyczne? Czy warto być etycznym w działaniach? itd.) - czym jest etyka w biznesie? Dyskusja 15 min. Pozwalamy grupie podyskutować ze sobą, wychodzimy z inicjatywą, tylko gdy grupie zabraknie pomysłów. Jedynie moderujemy dyskusję. 2. Zapoznanie i omówienie treści zajęć Prowadzący przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące etyki w biznesie: - przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących etyki w biznesie - znaczenie kampanii społecznej - znaczenie ekologii w biznesie - w jaki sposób określamy odbiorców kampanii społecznej - pokazanie kilku kampanii traktujących o ekologii – przykłady dobrych praktyk w kontekście dbania o środowisko oraz przykłady kampanii, które okazały się niekorzystne. Wykład 35 min Środki dydaktyczne: komputer, rzutnik, głośniki, prezentacja multimedialna
  5. 3. Zintegrowanie nowych wiadomości z umiejętnościami już nabytymi i ich systematyzacja Uczestnicy otrzymują zadanie zaprojektowania kampanii społecznej dotyczącej ekologii i dbania o środowisko dla wybranej przez siebie grupy docelowej. Ważne jest by odpowiednio zadbali o etyczne aspekty przedsięwzięcia. Ćwiczenia praktyczne 60 min. Dzielimy grupę w pary (bądź jedną trójkę, jeśli grupa jest nieparzysta). Środki dydaktyczne: telefony lub komputery z dostępem do Internetu, arkusze papieru (po jednym na parę lub trójkę uczestników), kolorowe markery lub pisaki 4. Podsumowanie zadania oraz ustalenie kolejności prezentowania projektów kampanii Prowadzący zbiera materiały i wytwory, które udało się przygotować uczestnikom. Dyskusja na temat trudności i wątpliwości w przygotowywanych projektach, a także pozytywnych aspektach podejmowanej aktywności dyskusja 10 min. Pozwalamy grupie podyskutować ze sobą, wychodzimy z inicjatywą, tylko gdy grupie zabraknie pomysłów. Jedynie moderujemy dyskusję. PRZERWA 1,5 GODZ.
  6. 5. Kontrola opanowania nowych wiadomości i umiejętności Uczestnicy warsztatów w ustalonej wcześniej kolejności prezentują projekty kampanii społecznych, które przygotowali. Uczestnicy wspólnie omawiają poszczególne projekty. Rozważają etyczność kampanii, jej przydatność, cele, grupę odbiorców (czy została dobrze dobrana oraz czy projekt jest trafny); przekazują informacje zwrotne dotyczące projektów; grupa zastanawia się nad ulepszaniem kampanii – co można jeszcze zrobić? Jak można zrobić to lepiej? itd. Prezentacje, dyskusja 60 min Uczestnicy mają dostęp do komputera połączonego z rzutnikiem lub w inny sposób prezentują swoje prace 6. Podsumowanie i zakończenie zajęć Przygotowanie ,,Instrukcji tworzenia kampanii społecznej” na podstawie doświadczeń z zajęć. Uczestnicy najpierw dyskutują i ustalają ważne aspekty tworzenia kampanii, a następnie te, które w procesie burzy mózgów uznali z istotne, dokonują także oceny stworzonych projektów z punktu widzenia etyki, a następnie zapisują je na flipcharcie. Uczestnicy opowiadają o swoich doświadczeniach w procesie tworzenia kampanii reklamowej, szczególnie jej etycznych aspektach, o trudnościach jakie napotkali oraz o tym co zabierają ze sobą na koniec zajęć. Burza mózgów, dyskusja 30 min Środki dydaktyczne: kartki, flipchart, markery lub pisaki
  7. Literatura: • Gasparski W. (2012). Biznes, etyka, odpowiedzialność, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. • Pawełczyk P. (2015). Kampanie społeczne jako forma socjotechniki. Warszawa: Nieoczywiste. • Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. źródło: https://www.canva.com/photos/MADGxqKTPVM-white-ballpoint-pen-on-book-pages/
  8. • Prezentacja powstała w ramach realizacji Projektu 2020-1- PL01-KA104-079997, program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. Level up. • PROJEKT LUB PUBLIKACJA ODZWIERCIEDLAJĄ JEDYNIE STANOWISKO ICH AUTORA I KOMISJA EUROPEJSKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMIESZCZONĄ W NICH ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ
Publicité