Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

प्रवेशासाठी पत्र.docx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025
दिन ांक-
१५/०६/२०१९
प्रति,
मा.प्राचार्य,
स्वामी तििेकानंद कतनष्ठ महातिदर्ालर्...
तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि......
सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ
महोिय,
र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण...
उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर
कॉले र् मध्य...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 40 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

प्रवेशासाठी पत्र.docx

 1. 1. U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक- १५/०६/२०१९ प्रति, मा.प्राचार्य, स्वामी तििेकानंद कतनष्ठ महातिदर्ालर्, जळगाि.िा.तज.जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ महोिय, र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये िरुण संदीप खत्री ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१९-२० ल इयत्त १२ िीत प्रिेि घेऊ इच्छितो.य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-१०/०७ /२०१७ प्रति, मा.प्राचार्य, आर.आर.ज्युतनअर कॉले ज, जळगाि.
 2. 2. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ महोिय, र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये हशयल गोपीचंद पाटील ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१७-१८ ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो.य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-१६/०५/२०१८ प्रदत, म .प्र च यभ, स्व मी दििेक नांि कदनष्ठ मह दिद्य लय , र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-१५/०५/२०१८ महोिय,
 3. 3. उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये अंक ु श प्रकाश तसंधिाणी ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-30/०५/२०१८ प्रति, मा.प्राचार्य, स्वामी तििेकानंद कतनष्ठ महातिद्यालर् , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-30/०५/२०१८ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये अतदत्य अजर् िाधिानी ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू
 4. 4. U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-०१/०६/२०१८ प्रति, मा.प्राचार्य, स्वामी तििेकानंद कतनष्ठ महातिद्यालर् , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-0१/०६/२०१८ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये हषय कल् पेश तपपारीर्ा ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू
 5. 5. U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-०१/०६/२०१८ प्रति, मा.प्राचार्य, श्री.एस.एस.पाटील कला, भाऊसाहेब टी.टी.साळुं खे िातणज्य श्री.जी.आर.पंडीि तिज्ञान कतनष्ठ महातिद्यालर्,जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-0१/०६/२०१८ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये तनिृत्ती ज्ञानेश्िर बारी ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-०५/०६/२०१८
 6. 6. प्रति, मा.प्राचार्य, स्वामी तििेकानंद कतनष्ठ महातिद्यालर् , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०५/०६/२०१८ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये तसद्धेश रतिंद्र पाटील ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-०७/०६/२०१८ प्रति, मा.प्राचार्य, डॉ.अण्णा साहेब जी.डी.बेंडाळे मतहला महातिद्यालर्, जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०७/०६/२०१८
 7. 7. महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये अंजन गोपालदास िाधिानी ही दिद्य र्थीनी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-०८/०६/२०१८ प्रति, मा.प्राचार्य, स्वामी तििेकानंद कतनष्ठ महातिद्यालर् , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०८/०६/२०१८ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये पराग तिशाल मंधान ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल.
 8. 8. कळ िे. आपला तिश्िासू दिन ांक-०८/०६/२०१८ प्रति, मा.प्राचार्य, स्वामी तििेकानंद कतनष्ठ महातिद्यालर् , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०८/०६/२०१८ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये कोमल राजेश पेहिाणी ही दिद्य दर्थभनी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छिते . य दिद्य दर्थभनीने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स दतल र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू
 9. 9. दिन ांक-०८/०६/२०१८ प्रति, मा.प्राचार्य, स्वामी तििेकानंद कतनष्ठ महातिद्यालर् , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०८/०६/२०१८ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये अतिनाश प्रदीपक ु मार क े सिानी ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी िातणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू
 10. 10. दिन ांक-०८/०६/२०१८ प्रति, मा.प्राचार्य, स्वामी तििेकानंद कतनष्ठ महातिद्यालर् , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०८/०६/२०१८ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये साहील मनोहरलाल अहुजा ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी िातणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू दिन ांक-०८/०६/२०१८ प्रति, मा.प्राचार्य, स्वामी तििेकानंद कतनष्ठ महातिद्यालर् , जळगाि.
 11. 11. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०८/०६/२०१८ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये सौरभ अतनलक ु मार िलरेजा ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी िातणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू दिन ांक-०८/०६/२०१८ प्रति, मा.प्राचार्य, स्वामी तििेकानंद कतनष्ठ महातिद्यालर् , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०८/०६/२०१८ महोिय,
 12. 12. उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये तपर्ुष संजर्क ु मार बालानी ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी िातणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू दिन ांक-०८/०६/२०१८ प्रति, मा.प्राचार्य, स्वामी तििेकानंद कतनष्ठ महातिद्यालर् , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०८/०६/२०१८ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये तदपक अशोकक ु मार गेरडा ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी िातणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू
 13. 13. U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-१८/०५/२०१८ प्रदत, म .प्र च यभ, एस.एस.पी.डी. र्थेपडे उच्च म ध्यदमक दििय लय , म्हस िि . दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-१२/०६ /२०१८ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये अलिीन अब्दुल बाकीद देशमुख ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू
 14. 14. U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-१८/०६/२०१८ प्रदत, म .प्र च यभ, र ि स हेब रुपचांि कदनष्ठ मह दिद्य लय, र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-१८/०६ /२०१८ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये धनश्री चंद्रशेखर जोशी ही दिद्य र्थीनी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इिीते. य दिद्य दर्थभनीने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स तील र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू
 15. 15. U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-१९/०५/२०१८ प्रदत, म .प्र च यभ, स्व मी दििेक नांि कदनष्ठ मह दिद्य लय , र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-१९/०५/२०१८ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये अमन हुन्दलमल दुसेजा ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१८-१९ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-०६/०६/२०१९ प्रदत, म .प्र च यभ, स्व मी दििेक नांि कदनष्ठ मह दिद्य लय , र्ळग ि.
 16. 16. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०४/०६/२०१९ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये र्श अतनल सोनार ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१९-२० ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-०७/०६/२०१९ प्रदत, म .प्र च यभ, स्व मी दििेक नांि कदनष्ठ मह दिद्य लय , र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०४/०६/२०१९ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये तचराग पुरुषोत्तम लढे ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१९-२० ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य
 17. 17. दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-०७/०६/२०१९ प्रदत, म .प्र च यभ, स्व मी दििेक नांि कदनष्ठ मह दिद्य लय , र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०४/०६/२०१९ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये पूिेश तनिीन पाटील ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१९-२० ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू
 18. 18. U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-०७/०६/२०१९ प्रदत, म .प्र च यभ, स्व मी दििेक नांि कदनष्ठ मह दिद्य लय , र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०७/०६/२०१९ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये लतलि तिनोद चौधरी ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१९-२० ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू
 19. 19. U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-०८/०६/२०१९ प्रदत, म .प्र च यभ, स्व मी दििेक नांि कदनष्ठ मह दिद्य लय , र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०७/०६/२०१९ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये आर्ुष राजक ु मार नागदेि ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१९-२० ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक- १८/०६/२०१९ प्रदत, म .प्र च यभ, स्व मी दििेक नांि कदनष्ठ मह दिद्य लय , र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-१७/०६/२०१९ महोिय,
 20. 20. उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये जर्ेंद्र रतिंद्र पाटील ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०१९-२० ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-१८/०७/२०२० प्रति, मा.प्राचार्य, छत्रपिी तशिाजी कतनष्ठ तिज्ञान महातिद्यालर् , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... संदभय:- तिद्यातथयनीचा अजय तदनांक-१७/०७/२०२० महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये िन्वी चंद्रशेखर पाटील ही दिद्य र्थीनी िैक्षदणक िर्भ २०२०-२१ ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छिते. य दिद्य र्थ् भनीने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स सिर दिद्य दर्थभनीस र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू
 21. 21. U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-२४/०७/२०२० प्रदत, म .प्र च यभ, स्व मी दििेक नांि कदनष्ठ मह दिद्य लय , र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-२४/०७/२०२० महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये तपर्ुष प्रमोद जाधि ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२०-२१ ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू
 22. 22. U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-२४/०७/२०२० प्रदत, म .प्र च यभ, स्व मी दििेक नांि कदनष्ठ मह दिद्य लय , र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-२४/०७/२०२० महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये मंगेश प्रमोद जाधि ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२०-२१ ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-२५/०७/२०२० प्रदत, म .प्र च यभ, धन र्ी न न चौधरी कदनष्ठ मह दिद्य लय , र्ळग ि.
 23. 23. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-२५/०७/२०२० महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये तिनर् हेमंि चिान ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२०-२१ ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-१२/०८/२०२० प्रति, मा.प्राचार्य, श्री.एस.एस.पाटील कला, भाऊसाहेब टी.टी.साळुं खे िातणज्य श्री.जी.आर.पंडीि तिज्ञान कतनष्ठ महातिद्यालर्,जळगाि.
 24. 24. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-१२/०८/२०२० महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये ररिेश रतिंद्र िाडे ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२०-२१ ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-१२/०८/२०२० प्रति, मा.प्राचार्य, श्री.एस.एस.पाटील कला, भाऊसाहेब टी.टी.साळुं खे िातणज्य श्री.जी.आर.पंडीि तिज्ञान कतनष्ठ महातिद्यालर्,जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-१२/०८/२०२० महोिय,
 25. 25. उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये सागर क ै लास िाडे ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२०-२१ ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-०१/०७/२०२१ प्रदत, म .प्र च यभ, स्व मी दििेक नांि कदनष्ठ मह दिद्य लय , र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०१/०७/२०२१ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये मोहक राहुल अग्रिाल ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२१-२२ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू
 26. 26. U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-०१/०७/२०२१ प्रदत, म .प्र च यभ, अड दसत र म( बबनर् ऊ) ब हेती आर््भस, कॉमसभ, स यन्स ज्युदनअर कॉले र् र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक-०१/०७/२०२१ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये र्श चंद्रशेखर राका ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२१-२२ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू
 27. 27. U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक-२४/०७/२०२१ प्रदत, म .प्र च यभ, स्व मी दििेक नांि कदनष्ठ मह दििय लय र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक- २४/०७/२०२१ महोिय,
 28. 28. उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये तननाद तपर्ुष क ु लकणी ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२१-२२ ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक- १०/०८/२०२१ प्रदत, म .प्र च यभ, स्व मी दििेक नांि कदनष्ठ मह दििय लय र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक- १०/०८/२०२१ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये क ु शल तप्रिम बठे जा ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२१-२२ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य
 29. 29. दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू दिन ांक-१८/०९/२०२१ प्रति, मा.प्राचार्य, डॉ.अण्णा साहेब जी.डी.बेंडाळे मतहला महातिद्यालर्, जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक- १६/०९/२०२१ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये शेख असेफा खािून अफसर अली ही दिद्य र्थीनी िैक्षदणक िर्भ २०२१-२२ ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य दर्थभनीने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स दतल र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल.
 30. 30. कळ िे. आपला तिश्िासू दिन ांक- ०४/०४/२०२२ प्रति, मा.प्राचार्य, सेंट िेरेझा ज्युतनअर कॉले ज , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक- ०४/०४/२०२२ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये गौिम नरेंद्र क े सिानी ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२२-२३ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य ल र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे.
 31. 31. आपला तिश्िासू दिन ांक- ०४/०४/२०२२ प्रति, मा.प्राचार्य, सेंट िेरेझा ज्युतनअर कॉले ज , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक- ०४/०४/२०२२ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये तधरेन प्रदीपक ु मार हासिाणी ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२२-२३ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य ल र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू
 32. 32. दिन ांक- २१/०४/२०२२ प्रति, मा.प्राचार्य, सेंट िेरेझा ज्युतनअर कॉले ज , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक- २१/०४/२०२२ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये मोतबन बतशर रानांनी ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२२-२३ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य ल र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू
 33. 33. दिन ांक- ०२/०५/२०२२ प्रति, मा.प्राचार्य, सेंट िेरेझा ज्युतनअर कॉले ज , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक- ०२/०५/२०२२ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये ध्रुि तनले श सोनिणे ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२२-२३ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य ल र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू
 34. 34. दिन ांक- ०२/०५/२०२२ प्रति, मा.प्राचार्य, सेंट िेरेझा ज्युतनअर कॉले ज , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक- ०२/०५/२०२२ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये क ृ ष्णा सुशीलक ु मार िलरेजा ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२२-२३ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य ल र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू
 35. 35. दिन ांक- ०२/०५/२०२२ प्रति, मा.प्राचार्य, सेंट िेरेझा ज्युतनअर कॉले ज , जळगाि. तिषर्:- इर्त्ता १२ िीि प्रिेश देणे बाबि...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक- ०२/०५/२०२२ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये क ृ ष्णा सुशीलक ु मार िलरेजा ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२२-२३ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य ल र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपला तिश्िासू
 36. 36. दिन ांक- १०/०५/२०२२ प्रदत, म .प्र च यभ, सेंर् तेरेझ ज्युदनअर कॉले र् , र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक- १०/०५/२०२२ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये योग सुरेि गेही ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२२-२३ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य ल र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू
 37. 37. U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक- १८/०५/२०२२ प्रदत, म .प्र च यभ, स्व मी दििेक नांि कदनष्ठ मह दििय लय र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक- १८/०५/२०२२ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये र्श शंकरलाल कािना ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२२-२३ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू
 38. 38. U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक- १८/०५/२०२२ प्रदत, म .प्र च यभ, स्व मी दििेक नांि कदनष्ठ मह दििय लय र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक- १८/०५/२०२२ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये अतपयि कन्हेर्ालाल क ु करेजा ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२२-२३ ल इयत्त १२ िी ि दणज्य ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू
 39. 39. U-DISE NO.- 27030905907 INDEX NO.- J 1516025 दिन ांक- ११/०६/२०२२ प्रदत, म .प्र च यभ, ऑदक भ ड ग्लोबल स्क ू ल ऑफ अक ॅ डेदमक अांड स्पोर््भस र्ुदनअर कॉले र् ऑफ आर््भस,कॉमसभ अांड स यन्स, किेडे त लुक - कर्भत दर्ल् ह -र यगड दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक ०९/०६/२०२२ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये अरिन अलत फ िेख ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२२-२३ ल इयत्त १२ िी दिज्ञ न ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य स र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू
 40. 40. दिन ांक- प्रदत, म .प्र च यभ, सेंर् तेरेझ ज्युदनअर कॉले र् , र्ळग ि. दिर्य:- इयत्त १२ िीत प्रिेि िेणे ब बत...... सांिर्भ:- दिद्य र्थ् भच अर्भ दिन ांक- /०६/२०२२ महोिय, उपरोक्त दिर्य स अनुसरून र्ी.एच. र यसोनी ज्युदनअर कॉले र् ग्र मीण दिर् ग त दिरसोली रोड मोह डी दिि र त आहे. सिर कॉले र् मध्ये ह दिद्य र्थी िैक्षदणक िर्भ २०२२-२३ ल इयत्त १२ िी ि खेत प्रिेि घेऊ इच्छितो. य दिद्य र्थ् भने प्रिेि स ठी आिश्यक असण रे सिभ क गिपत् ांची पूतभत क े ल् य स त्य ल र्ी.एच.र यसोनी ज्युदनअर कॉले र्मध्ये प्रिेि िेणे िक्य होईल. कळ िे. आपल दिश्ि सू

×