Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Session 8 Anna Gemzell Elin Pietroni

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Session 46 Karin Edenius
Session 46 Karin Edenius
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Session 8 Anna Gemzell Elin Pietroni

Télécharger pour lire hors ligne

ITS Umeå - Miljöbudskap i trafikstyrning, en ny möjlighet att skapa aktiva vägval
Transportforum 2014
Trafikstryrning på VMS-skyltar med miljöbudskap.

ITS Umeå - Miljöbudskap i trafikstyrning, en ny möjlighet att skapa aktiva vägval
Transportforum 2014
Trafikstryrning på VMS-skyltar med miljöbudskap.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Session 8 Anna Gemzell Elin Pietroni (20)

Publicité

Session 8 Anna Gemzell Elin Pietroni

 1. 1. ITS Umeå - Miljöbudskap i trafikstyrning, en ny möjlighet att skapa aktiva vägval Elin Pietroni, planeringschef, Umeå kommun Anna Gemzell, samhällsplanerare, Trafikverket DÅLIG LUFT UMEÅ CENTRUM VÄLJ RINGLED E4/E12 Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. 1 2014-01-13
 2. 2. Kan vi med hjälp av miljöbudskap få ett bättre och mer effektivt nyttjande av en ny vägsystemlösning och genom det, förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå? 2 2014-01-13
 3. 3. Bakgrund - luftmiljöproblem i Umeå Umeå överskrider miljökvalitetsnormen för NO2 och PM10 i centrala Umeå Ett nytt vägsystem introduceras – en ny systemlösning som trafikanten ska ta till sig och förstå Maximera nyttan av genomförda investeringar Hur kan ITS användas för att ytterligare stärka de positiva effekterna av Umeå ringled samt förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå? 3 2014-01-13
 4. 4. Ett gemensamt ansvar Europeiska kommissionens formella underrättelse angående fullgörandet av Sveriges skyldigheter i fråga om större partiklar (PM10) enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG Kommande underrättelse för kvävedioxider? Ett samarbete mellan kommun och Trafikverk ITS Umeå – en del av åtgärdsprogram för luft (MKN) 4 2014-01-13
 5. 5. ITS Umeå - sammanhang Umeåprojektet – TRV bygger ringled E4/E12 för förbättrad framkomlighet och förbättrad luft i centrala Umeå Umeå kommuns Översiktsplan – skapar en helhet med aktivt och modigt arbete kring luftfrågorna, exempelvis förtätning, trafikstrategi, satsningar på kollektivtrafik, MM-arbete, underlätta cykling, parkeringsstrategi, park and ride, osv. Genomfartsförbud för tung trafik på väg 503, tidigare E4/E12 Miljözon Ombyggnation av väg 503 (fd E4/E12) till stadsgata då ringleden klar = Gemensamt och målinriktat arbete med en bredd av verktyg för att förbättra luftmiljön och öka nyttan av ringleden 5 2014-01-13
 6. 6. Trafikstyrning med miljöbudskap – det första i sitt slag • Unik försöksverksamhet • ITS – stärker effekterna av genomförd investering i Umeåprojektet • Ökat medvetande om luftmiljö • Påverkar bilistens aktiva val • Pussel av åtgärder som ger en samlad effekt • Förbättrad luftmiljö 6 2014-01-13
 7. 7. ITS Umeå - projektets bakgrund • Gemensamt projekt mellan Umeå kommun och Trafikverket • Trafikverkets finansiering sker genom FOI-medel för pilotprojekt för att testa trafikstyrning med miljöbudskap • Umeå kommuns finansiering sker genom åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormen för kvävedioxid • Åtgärden identifierades i kommunens möjlighetsstudie 2010 där en rad ITS-lösningar identifierades. VMSskyltar med miljöbudskap bedömdes mest lönsamt och drevs därför vidare 7 2014-01-13
 8. 8. VMS Trafikinformationstavlor – vad är det? En stödfunktion till ringledssystemet En tydlig och synlig åtgärd med utvecklingsmöjligheter Exempelvis restidsinformation Miljöbudskap i realtid Trafikstörningar Evenemangstrafik 8 2014-01-13
 9. 9. 9 2014-01-13
 10. 10. Från signal till aktivt budskap Kontinuerliga mätningar NO2 och partiklar publicerad på web av Umeå kommun 2014-01-13 Trafikledningscentral SLS Mätvärden Gränsvärden Skickar larm 10 Informationen hämtas av TRV NTS Trafikledare startar åtgärdsplan Publicering på skylt UMS Skickar ut budskap
 11. 11. Miljöbudskap – diskuterade formuleringar DÅLIG LUFT UMEÅ CENTRUM VÄLJ RINGLED E4/E12 DÅLIG LUFT UMEÅ CENTRUM ÅK KOLLEKTIVT IMORGON FÖRBÄTTRA LUFTEN UMEÅ CENTRUM VÄLJ RINGLED E4/E12 11 2014-01-13
 12. 12. Kompletterande informationsinsatser VMS-tavlor kan inte ge fullständig information Viktigt med kompletterande information om luftmiljö och ringled i webbmiljö, både på kommunens och Trafikverkets hemsidor Samarbete med media Luftvisulator i centrala Umeå sedan 2012 Parallella åtgärder – alternativ till bilen 14 2014-01-13
 13. 13. Tidplan Installation - december 2013 Driftsättning - januari/februari 2014 Driftsättning miljöbudskap – april 2014 Utvärdering i första hand på 6 månaders och 1 års basis 15 2014-01-13
 14. 14. Uppföljning • Kontinuerliga luft- och trafikmätningar • Resvaneundersökning 2014 • Samarbete med Umeå universitet och Be green • Framtagande av enkät som griper över attityder, intentioner, beteende, besvär, hälsa, m.m. i relation till transporter • Utvärdering och forskning kring effekterna av en större infrastrukturinvestering, beteendepåverkande åtgärder och reseoch transportval. 16 2014-01-13
 15. 15. ITS Umeå - slutsats Kan vi med hjälp av miljöbudskap få ett bättre och mer effektivt nyttjande av en ny vägsystemlösning och genom det, förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå? • Innovativ användning av etablerad teknik! • Uppmuntra till förändrade väg- och transportval med miljöbudskap • En bredd av åtgärder kopplade till åtgärdsprogrammet och Umeåprojektet för att förbättra luftmiljön i centrala Umeå • Kopplar till fysisk investering i enlighet med fyrstegsprincipen 18 2014-01-13
 16. 16. Nästa steg i projektet - utvecklingstankar • • • • • Åtgärdsprogram för luft revideras Virtuellt studiebesök KTH: Test av ny teknik för luftmätning Restidsinformation då hela ringleden klar Samarbete med Umeå universitet gällande hälsoeffekter och beteendeförändringar • Portal för attraktiv resetjänst, reseinformation • Stöd till cyklister 19 2014-01-13

×