SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  13
Télécharger pour lire hors ligne
Anna Otsetova, Krasimir Enimanev
70
A Study on Customer Satisfaction of
Courier Services in Bulgaria
Anna Otsetova, PhD Candidate
Faculty of Business and Management, University of Ruse
e-mail: aotsetova@yahoo.com
Prof. Krasimir Enimanev, DSc, PhD
Faculty of Business and Management, University of Ruse,
e-mail: kenimanev@uni-ruse.bg
Изследване на потребителската
удовлетвореност от куриерските
услуги в България
Анна Оцетова, докторант
Факултет „Бизнес и мениджмънт”, Русенски университет
e-mail: aotsetova@yahoo.com
проф. дн инж. Красимир Ениманев
Факултет „Бизнес и мениджмънт”, Русенски университет
e-mail: kenimanev@uni-ruse.bg
Abstract: In the courier service industry, service quality is among the most crucial de-
terminants for customer satisfaction. This paper applies the Logistic Service Quality (LSQ)
model, using variables which include timeliness, condition of order, quality of information,
and quality of personnel in determining the most effective dimensions in providing sound
service quality to achieve customer satisfaction. The LSQ model was tested for its valid-
ity in courier services industry in Bulgaria. Multiple regression analyses indicated that the
condition of order has the greatest impact on the level of customer satisfaction.
Key words: Courier services, Logistic Service Quality, Customer satisfaction.
Резюме: Качеството е сред най-важните фактори, определящи потребителската
удовлетвореност в сферата на куриерските услуги. В настоящата разработка за оценка
на удовлетвореността от предоставяните куриерски услуги е приложен моделът “Lo-
gistic Service Quality” (LSQ). Моделът използва следните показатели за оценка на
качеството на услугите: навременност на доставката, условия на доставката, качество
на предоставяната информацията, качество на обслужващия персонал. Доказана е
приложимостта на модела в сферата на куриерските услуги в България. На базата на
множествен регресионен анализ е доказано, че условията на доставка оказват най-
силно влияние върху нивото на потребителска удовлетвореност.
Ключови думи: куриерски услуги, качество на логистичните услуги, потребителска
удовлетвореност.
JEL Classification: L87, M31
І. Introduction
In the recent decades, the courier ser-
vice sector worldwide underwent radical
changes, to become a significant factor in
the exchange of goods and communica-
tions in today’s era of global connectivity
and mass Internet penetration. Both the
supply and demand are transformed. Tra-
ditional courier services are increasingly
affected by competitive pressure of Infor-
І. Въведение
През изминалите няколко десетилетия
секторът на куриерските услуги в свето-
вен мащаб премина през коренни про-
мени, като се превърна в посредник,
способстващ размяната на стоки и съоб-
щения в настоящата ера на глобална об-
вързаност и масов интернет. Трансфор-
мация е налице както при предлагането,
така и при търсенето. Класическите
A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria
71
mation and Communication Technologies
(ICT) and the process of globalization.
Apart from getting adapted to the rapidly
changing environment, courier companies
strive to become a driving force for change
by offering more specific and diverse ser-
vices. This gives unprecedented possi-
bilities to the customers to express their
specific needs and to request an adequate
response from the companies.
For the modern courier providers cus-
tomer satisfaction becomes a key success
factor. The knowledge of current levels of
satisfaction and, in particular, the key de-
terminants of satisfaction allow the courier
companies to focus and build upon key ar-
eas that lead to highly satisfied customers.
Measuring the level of customer satis-
faction enables the management of cou-
rier companies to identify the factors that
cause leaving of customers and to reduce
their influence. Information on satisfac-
tion helps to detect potential market op-
portunities and to provide competitive
advantages. Customer satisfaction has
many positive consequences for courier
business: increased sales, realization of
follow-purchases, better corporate image,
reduction of customer complaints, lower
marketing costs, reduction of business
risk, lower price elasticity, et al. Given
these positive effects, setting satisfaction
as a primary goal of the courier providers
is understandable and logical.
Courier service industry in Bulgaria is be-
ginning to experience mounting competi-
tion since joining the European Union in
2007. So far there is a lack of information
to pinpoint country specific areas of cus-
tomer satisfaction amongst courier service
providers.
Hence, this paper aims to clarify the
mechanism of formation of customer sat-
isfaction and to determine the role of Lo-
gistic service quality in providing courier
services.
To achieve this goal, the following tasks
have been set:
(1) to identify the service quality di-
mensions that significantly influence cus-
tomer satisfaction level in courier service
industry;
куриерски услуги попадат все повече
под конкурентния натиск на информа-
ционните и комуникационни технологии
(ИКТ) и процеса на глобализация. Освен
да се адаптират към бързо променяща-
та се среда, куриерските оператори се
стремят да станат движеща сила на про-
мените, като предлагат все по-специ-
фични и разнообразни услуги. Това дава
невиждани до този момент възможности
на потребителите да изразяват своите
различия и да изискват адекватен отго-
вор от компаниите.
За съвременните куриерски оператори
потребителската удовлетвореност при-
добива значението на стратегически
фактор за успех. Знанията за нивото на
удовлетвореност и по-конкретно позна-
ването на ключовите фактори, опреде-
лящи удовлетвореността ще позволяват
на куриерските фирми да се съсредо-
точат върху и да надграждат ключови
области, водещи до удовлетвореност
на потребителите. Измерването й дава
възможност на ръководствата на кури-
ерските фирми да идентифицират фак-
торите, които водят до напускане на
клиенти и да ограничат тяхното прояв-
ление. Информацията относно удовлет-
вореността съдейства за разкриване
на потенциални пазарни възможности
и осигуряване на конкурентни предим-
ства. Потребителската удовлетвореност
провокира множество положителни по-
следствия за куриерския бизнес: увели-
чаване на продажбите, осъществяване
на последващи покупки, подобряване на
корпоративния имидж, намаляване на
клиентските оплаквания, понижаване
на маркетинговите разходи, редуциране
на бизнес риска, снижаване на ценовата
еластичност и др. Имайки предвид тези
позитивни ефекти, извеждането на удо-
влетвореността като основна бизнес цел
пред куриерските оператори е обяснимо
и логично.
Конкуренцията в секторът се засили
значително след присъединяването на
страната ни към Европейският съюз
през 2007 г. До момента съществува не-
достиг на информация за спецификата
на удовлетвореността от предоставяни-
те куриерски услуги на територията на
страната.
От тази гледна точка, целта на насто-
ящата разработка е да се изясни меха-
низма на формиране на потребителска
удовлетвореност и да се определи роля-
Anna Otsetova, Krasimir Enimanev
72
(2) to propose a methodology for stud-
ying the relationship between the level of
consumer satisfaction and logistic service
quality dimensions;
(3) to suggest possible ways to improve
the level of customer satisfaction in the
courier service industry.
II. Methodology
The methodology of the study is based on
modern theory and methodology of the
research presented in (Bienstock et al.,
1997; Bingguang, 2002; Rafid & Jaafar,
2006; 2007; Saura et al., 2008; Xu & Cao,
2008; Huang et al., 2009; Mansor & Razali,
2010; Kamble et al. 2010; Ho et al., 2012;
Nedyalkov, 2012).
Individual customers of courier services in
Bulgaria are the main units of the study.
In order to address the core of the re-
search problem, level of satisfaction with
courier services in Bulgaria, the informa-
tion from the customer perspectives plays
an important role.
Quantitative data collection methods were
used to collect all the necessary data
needed for answering the core research
questions and problems of the research.
Therefore, a structured online question-
naire, administered by Survey Gizmo soft-
ware was conducted.
Due to the inability to create a sample
that meets the requirements for a com-
plete random selection we used two types
of non-random sample - volunteers who
agree to participate and snowball sample.
According to the National Statistics Insti-
tute at the beginning of July 2014 the pop-
ulation of Bulgaria is N=6,924,716 peo-
ple. Using the apparatus of mathematical
statistics at significance level α=0,05 and
margin of error ε=0,05 minimum sample
size determined to be 384 (Creative Re-
search System, 2012). The number of re-
turned and valid questionnaires is 423.
Analysis of the data includes Descriptive
Statistics, Multiple Regression Analysis,
calculation of Multiple Correlation Coef-
ficient, ANOVA F-statistic for model ade-
quacy testing.
та на качеството на логистичните услуги
при предоставяне на куриерски услуги.
Задачите, които следва да се решат са:
(1)	 да се идентифицират основните
дименсии на качеството на куриерската
услуга, които водят до повишаване на
потребителската удовлетвореност;
(2)	 да се предложи методика за изу-
чаване на зависимостта между нивото
на потребителска удовлетвореност при
предоставяне на куриерски услуги и из-
ведени показатели;
(3) да се изведат насоки за повиша-
ване на нивото на потребителска удо-
влетвореност при предоставяне на ку-
риерски услуги.
II. Методика на изследването
Методиката на изследването е подчи-
нена на поставената цел и задачи, като
се основава на съвременната теория и
методология на научните изследвания,
представени в (Bienstock et al., 1997;
Bingguang, 2002; Rafid & Jaafar, 2007;
Saura et al., 2008; Xu & Cao, 2008;
Huang et al., 2009; Mansor & Razali,
2010; Kamble et al. 2010; Ho et al., 2012;
Nedyalkov, 2012).
Обект на изследването са индивидуал-
ните потребители на куриерски услуги
на територията на България.
Предмет на изследването е нивото на
потребителска удовлетвореност от пре-
доставянето на куриерски услуги от
регистрираните оператори в страната.
Изследването е направено на базата на
разработена структурирана онлайн ан-
кета, администрирана чрез софтуерен
продукт Survey Gizmo.
Поради невъзможността за създаване на
извадка, която да отговаря на изисква-
нията за пълен случаен подбор, са из-
ползвани т.нар. „извадка според отзова-
лите се“ и извадка тип „снежна топка“.
Обем на извадката. Към началото на ме-
сец юли 2014 г. населението на Бълга-
рия, по данни на Националния статис-
тически институт, е N=6,924,716 души.
Според апарата на математическата ста-
тистика при ниво на значимост α=0,05
и пределно допустима грешка ε=0,05
минималния обем на извадката трябва
да бъде 384 (Creative Research System,
2012). Броят на върнатите и валидни
анкетни карти е 423.
A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria
73
III. Factors affecting customer satis-
faction in the courier service industry
in Bulgaria
The customer satisfaction theory and its
research have been in the focus of re-
searchers over the past three decades.
The positioning of the concept in the
core of research activities is reflected by
the consideration that profits are gener-
ated through the satisfaction of consumer
needs and wants (Kandampully & Suhar-
tanto, 2003; Chan et al., 2010).
Customer satisfaction is very important
in today’s business world, the ability of a
service provider to create a high degree
of satisfaction is crucial for service differ-
entiation and developing strong relation-
ship with customers. The customer not
only plays a role in a co-creation of value,
but shares the service experience through
which that value is created with the provid-
er (England, 2011; Kandampully, 2012).
The foundations of customer satisfaction
may be viewed from two widely accepted
perspectives:
•	 customer satisfaction is defined as
the perceived discrepancy between pre–
purchase expectations and post purchase
evaluation of the service experience (Sa-
manta, 2014; Parasuraman, 2004);
•	 customer satisfaction as an emo-
tional response to an evaluation process
(Westbrook & Oliver, 1991; Mladenova,
2000; Oliver, 2010).
Regarding the relationship between cus-
tomer satisfaction and service quality
there are two opposing views:
•	 satisfaction is seen as an anteced-
ent of service quality, when the last one is
seen as a global perception (Bitner, 1990;
Bolton & Drew, 1991; Woodruff, 1997);
•	 service quality has also been seen as
a cause of customer satisfaction (Clemes
et al., 2007; Negi, 2009).
A review of the existing literature indicates
a wide variance in the definitions of satis-
faction. The lack of a consensus definition
limits the contribution of consumer satis-
faction research. Without a uniform defi-
nition of satisfaction, researchers are un-
Статистическият апарат включва: из-
числяване на средни стойности; при-
ложение на множествен регресионен
анализ; изчисляване на коефициента
на множествена корелация (Coefficient
of Multiple Correlation – R); приложение
на F-статистика за проверка на адекват-
ност на модела.
III. Идентифициране на основните
фактори за постигане на потреби-
телска удовлетвореност в сферата
на куриерските услуги
Концепцията за удовлетвореността на
потребителите и нейното изследване са
във фокуса на учените повече от три-
десет години (предвид обстоятелството,
че организациите генерират приходи
чрез задоволяване на потребителските
нужди и потребности) (Kandampully &
Suhartanto, 2003; Chan et al., 2010).
Повишеното внимание към нея е предиз-
викано от утвърдилата се в практиката
тенденция за налагане на дългосрочни
отношения на фирмите с техните клиен-
ти. Потребителите освен участието си в
създаването на стойност, споделят съв-
местно с доставчиците на услуги про-
цеса, създаващ тази стойност (England,
2011; Kandampully, 2012).
При дефинирането на потребителската
удовлетвореност различните автори се
обединяват в рамките на два основни
подхода:
•	 потребителската удовлетвореност
се разглежда като познавателен про-
цес на сравнение между очакваната
и получената услуга (Samanta, 2014;
Parasuraman, 2004);
•	 дефиниране на потребителската
удовлетвореност като емоционално из-
живяване, което произтича от оценъ-
чен процес (Westbrook & Oliver, 1991;
Mladenova, 2000; Oliver, 2010).
Съществуват две противоположни глед-
ни точки по отношение на връзката
между качеството на услугата и потре-
бителската удовлетвореност:
•	 високата степен на потребителска
удовлетвореност поражда висока степен
на възприемано качество на обслужва-
не (Bitner, 1990; Bolton & Drew, 1991;
Woodruff, 1997);
•	 високата степен на потребителска
удовлетвореност произтича от по-висо-
кото качество на предоставяните услуги
(Clemes et al., 2007; Negi, 2009).
Anna Otsetova, Krasimir Enimanev
74
Тъй като в литературата все още не съ-
ществува единна концепция за удовлет-
вореността на потребителите, е важно
да се даде обяснение, как трябва да се
разбира удовлетвореността на потреби-
телите в сферата на куриерските услуги.
Удовлетвореността е реакция на потре-
бителите на изпълнението на обслужва-
нето, което получават. Това е преценка
за характеристиките на услуга, за сама-
та услуга, за степента на предоставяне
на приятно ниво на потребление, за сте-
пента на превъзходство или изоставане
в нивото на изпълнението. Авторите за-
стъпват тезата, че качеството на кури-
ерските услуги води до повишаване на
удовлетвореността на потребителите.
Предвид спецификата на куриерските
услуги и ключовата роля на логистиката
за конкурентноспособното развитие на
куриерските оператори, в настоящата
разработка за оценка на удовлетворе-
ността от предоставянето на куриерски-
те услуги е приложен моделът “Logistic
Service Quality”.
Моделът използва следните показатели
за оценка на качеството на услугите:
навременност на доставката, условия на
доставката, качество на предоставяната
информацията, качество на обслужва-
щия персонал (Novack et al., 1994; Rafid
& Jaafar, 2007; Rutner & Langley, 2000;
Stank et al., 2003; Shet et al., 2006).
Редица автори (Ho et al. 2012; Mentzer
et al., 2001; Xu & Cao, 2008) признават
важността и значението на LSQ за по-
требителската удовлетвореност в сфе-
рата на куриерските услуги.
В потвърждение на тази теза редица ем-
пирични проучвания доказват позитив-
ния ефект на LSQ върху нивото на потре-
бителска удовлетвореност и лоялността
на клиентите (Daugherty et al., 1998;
Mentzer et al., 2001; Stank et al., 2003;
Vazquez-Casielles et al., 2002). Нещо
повече същите автори обвързват LSQ с
пазарния дял на операторите посред-
ством потребителската удовлетвореност
и лоялност. Повечето от проучванията,
свързани с LSQ, изучават преди всич-
ко операционните параметри, в същото
време на гледната точка на потребите-
лите не се отдава нужното значение.
Навременността на доставката е свър-
зана с изпълнение на поетите от страна
на куриерския оператор ангажименти
по отношение спазването на предвари-
able to select an appropriate definition for
a given context, develop valid measures of
satisfaction, and/or compare and interpret
empirical results. Since in the literature
there is still no unified concept of customer
satisfaction, it is important to explain how
satisfaction in the courier services industry
should be understood. Satisfaction is cus-
tomer response resulting from comparing
the perceived performance or outcome in
relation to the expectation. Customer sat-
isfaction is an evaluative process, it is a
judgment of service feature, or service it-
self, the level of pleasurable consumption
it provides - related fulfillment, including
levels of under- or over-fulfillment. The
authors suppose that the quality of courier
services leads to a higher level of custom-
er satisfaction.
Due to the key role of logistics for the
competitive development of courier pro-
viders, in the present study the customer
satisfaction of courier services is evaluat-
ed by applying the Logistic Service Quality
model.
According to the applied model, service
quality is classified using four dimensions,
namely: timeliness, condition of order,
quality of information and quality of per-
sonnel (also called determinates) (No-
vack et al., 1994; Shet et al., 2006; Rafid
& Jaafar, 2007; Rutner & Langley, 2000;
Stank et al., 2003; Shet et al., 2006).
Many authors (Ho et al. 2012; Mentzer et
al., 2001; Xu & Cao, 2008) recognized the
importance of LSQ and its impact on the
customer satisfaction in the courier ser-
vice industry.
A number of empirical studies support this
finding by establishing the positive effect
of LSQ on the level of customer satisfac-
tion and customer loyalty (Daugherty et
al., 1998; Mentzer et al., 2001; Stank et
al., 2003; Vazquez-Casielles et al., 2002).
Furthermore, LSQ has also been linked to
market share through customer satisfac-
tion and loyalty. Most of the studies focus-
ing on LSQ were examined using the oper-
ational parameters whereas the customer
perspective got relatively little recognition.
A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria
75
Timeliness of delivery is associated with
fulfillment of commitments by the courier
operator relating to compliance with pre-
viously agreed terms of delivery. It has
been found that customer satisfaction can
be further enhanced, given the availabil-
ity of flexible timeliness, based on demand
(Mattila & Mount, 2006; Mentzer et al.,
2001).
According to Xu and Cao, this variable
measures the average effectiveness and
success of a courier provider once they
have received a customers`order (Xu &
Cao, 2008).
The dimension condition of order includes
several key aspects. On the one hand con-
tractual conditions regarding the time,
place and specific conditions of delivery
that have to be met. On the other hand,
condition of order reflects as well the abili-
ty to change the courier service in order to
meet the requirements and needs of each
individual customer. The security of ship-
ment is also part of the dimension condi-
tion of order.
Quality of the information as a dimen-
sion in LSQ model includes: availability
and easy access to information; accuracy,
clarity, appropriate language and various
forms of providing information; speed of
delivery of information; ability to maintain
communication with the client through-
out the process of providing the service;
maintenance of user feedback.
Quality of personnel includes: competence
and speed of servicing; responsiveness;
телно договорените срокове на достав-
ка. Установено е, че удовлетвореност-
та на потребителите се увеличава при
наличие на повече вариант за избор на
времето на доставка, в зависимост от
конкретните нужди на потребителите
(Mattila & Mount, 2006; Mentzer et al.,
2001). Според изследване на Xu и Cao,
навременността на доставките измерва
средната ефективност и успеха на ку-
риерският оператор след получаването
на заявка от потребителите (Xu & Cao,
2008).
В дименсията условия на доставката
се включват няколко основни аспекта.
Първо трябва да бъдат спазени догово-
рените условия по отношение на сро-
ка, мястото и специфичните условия на
доставка. В тази дименсия се включва
и гарантирането на сигурността на дос-
тавките. В условията на доставката на-
мира израз и възможността за промяна
на услугата, с цел отговаряне на изис-
кванията и задоволяване на нуждите на
всеки индивидуален клиент.
Качеството на предоставяната информа-
ция като дименсия в LSQ модела включ-
ва: наличие и лесен достъп до инфор-
мация; точност, яснота, подходящ език
и алтернативни формати на предоста-
вянето й; бързина на предоставяне на
информацията; възможност за поддър-
жане на комуникация с клиента през
целия процес на предоставяне на услу-
гата; поддържане на обратна връзка с
потребителите.
Качеството на обслужващия персонал
включва: компетентност и бързина на
обслужване; отзивчивост и желание на
контактният персонал да помага на кли-
ентите при възникнали въпроси и несъ-
Timeliness
Condition of Order
Quality of Information
Quality of Personnel
Customer Satisfaction
SH1
SH2
SH3
SH4
Fig. 1. Logistic Service Quality Model
Фиг. 1. Модел „Logistic Service Quality“
Anna Otsetova, Krasimir Enimanev
76
willingness of the contact personnel to
help clients; instilling confidence etc.
Based on the above rationale, the fol-
lowing hypotheses are derived:
SН1: Timeliness has a significant influ-
ence on the level of customer satisfaction
of courier services;
SН2: Condition of order has significant in-
fluence on the level of customer satisfac-
tion of courier services;
SН3: Quality of information has significant
influence on the level of customer satisfac-
tion of courier services;
SН4: Quality of personnel has significant
influence on the level of customer satisfac-
tion of courier services.
IV. Results and findings
Multiple regression model was developed
to examine the effects of the above men-
tioned four determinants (timeliness,
condition of order, quality of information,
quality of personnel) of logistic service
quality on the overall customer satisfac-
tion.
Practical application of this model requires
first to determine whether there is a sta-
tistically significant relationship between
the resulting variable and the proposed
set of factors.
Secondly, an adequate model should be
chosen that is able to describe properly
the complex relationship between the re-
sulting variable and a set of factors behind
it. The last dependence must be quantified
to determine the narrowness of the rela-
tionship.
The multiple regression model can be
expressed with the following equa-
tion:
y = b0
+ b1x1
+ b2x2
+...+ bkxk
,	 (1)
where y is the dependent variable;
x1
, x2
, …, xk
are independent variables;
b0
, b1
, …, bk
are the regression coefficients.
There are assumptions that need to be
satisfied, statistical tests to determine the
goodness fit of the data and accuracy of
the multiple regression model. The main
ones at confidential level 95% are:
ответствия; вдъхване на доверие, си-
гурност и др.
На тази основа са издигнати следните
изследователски хипотези:
SН1: Навременността на доставката
оказва влияние върху нивото на потре-
бителска удовлетвореност при предос-
тавяне на куриерски услуги;
SН2: Условията на доставка оказват
влияние върху нивото на потребителска
удовлетвореност при предоставяне на
куриерски услуги;
SН3: Качеството на предоставяната ин-
формация оказва влияние върху нивото
на потребителска удовлетвореност при
предоставяне на куриерски услуги;
SН4: Качеството на обслужващия пер-
сонал оказва влияние върху нивото на
потребителска удовлетвореност при
предоставяне на куриерски услуги.
IV. Резултати от изследването
За установяване на връзката между по-
требителската удовлетвореност и пока-
зателите: навременност на доставката,
условия на доставката, качество на пре-
доставяната информацията и качество
на обслужващия персонал е построен
многофакторен регресионен модел.
Постановката при практическото прила-
гане на този модел изисква първо да се
установи дали между явлението-след-
ствие и предполагаемия набор от фак-
тори съществува закономерна статисти-
чески значима връзка.
Второ, следва да се избере адекватен
модел на връзката, който да е в състоя-
ние правилно да опише комплексната
зависимост между резултативната про-
менлива и серията обуславящи я фак-
тори. Последната зависимост трябва
да бъде количествено измерена, за да
се определи теснотата на зависимостта
между включените в модела фактори и
явлението-следствие.
Многофакторният регресионен мо-
дел има вида:
y = b0
+ b1x1
+ b2x2
+...+ bkxk
	 (1)
където: x1
, x2
, …, xk
са k на брой фактор-
ни променливи;
b0
, b1
, …, bk
са регресионни коефициен-
ти.
Регресионният модел се счита за статис-
тически значим и пригоден за практи-
ческо използване и прогнози ако удо-
A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria
77
•	 The probability of the F-statistic
(ANOVA Table) for the overall regression
relationship has to be less than or equal to
the level of significance of 0,05;
•	 Value of the coefficient of determina-
tion (R2
), and absolute value of the coef-
ficient of multiple correlation (R) greater
than 0,5 are considered acceptable;
•	 Acceptable level of multicollinearity
between the independent variables (Mul-
ticollineary statistics with SPSS - Variance
Inflation Factor (VIF)<10).
As independent variables in the proposed
model were used indicators: timeliness of
delivery, condition of order, quality of in-
formation and quality of personnel, and as
a dependent variable (or consequence) -
the level of consumer satisfaction.
The result in ANOVA Table indicates that
there is statistically significant relationship
between customer satisfaction and LSQ di-
mensions as the probability of F-statistic is
less than significance level (0,000<0,05).
The estimated coefficient of multiple cor-
relation (Multiple R=0,917) measured the
strength of the correlation between the re-
sulting (dependent) variable and the set
of factors (independent variables, called
predictors) that are included in the regres-
sion model and have joint influence. Cor-
relation results clearly show a very strong
relationship between customer satisfac-
tion and timeliness of delivery, condition
of order, quality of information and quality
of personnel.
R2
is the coefficient of multiple determina-
tion. R2
criterion represents the fraction of
the sample variation of the y values that
is explained by the independent variables,
included in the model. The calculated val-
ue of R2
is 0,841, which means that ap-
proximately 84,1% of the variation of
customer satisfaction is explained by the
independent variables. Therefore, selected
factors significantly affect the dependable
variable (customer satisfaction), which
confirms the correctness of their inclusion
in the model.
The calculated values of VIF indicate no
significant multicollinearity, confirming the
adequacy of the proposed model.
влетворява определени статистически
оценки. Основните от тях при гаран-
ционна вероятност 95% са:
•	 Нивото на значимост на целия мо-
дел, оценяван с F-статистика (в таблица
ANOVA) трябва да бъде < 0,05;
•	 Коефициентът на детерминация
(R2
) и абсолютната стойност на коефи-
циента на многомерна корелация (R)
трябва да са близки до 1 и желателно
по-големи от 0,5;
•	 Изследването за мултиколинеар-
ност между независимите променливи да
е приемливо (за SPSS тестът е Variance
Inflation Factor (VIF)<10).
Като независими променливи в пред-
ложения модела са използвани пока-
зателите: навременност на доставката,
условия на доставката, качество на пре-
доставяната информацията и качество
на обслужващия персонал, а като зави-
сима променлива – нивото на потреби-
телска удовлетвореност.
Резултатите в ANOVA таблицата показ-
ват, че многофакторния регресионен
модел е адекватен. Основание за това
ни дава равнището на значимост на F-
критерия, означено като Sig.F. То има
стойност 0,000 и е по-малко от грешката
α=0,05 (0,000<0,05).
Изчисленият коефициентът на множест-
вена корелация (Multiple R=0,917) из-
мерва силата на корелационната зависи-
мост между резултативната променлива
и набора от фактори, които са включени
в регресионния модел и влияят съвмест-
но. Получените резултати категорично
показват силна зависимост между ниво-
то на потребителска удовлетвореност и
посочените фактори.
Коефициентът на множествена корела-
ция, повдигнат на квадрат се нарича ко-
ефициент на множествена детерминация
(R2
). Той показва каква част от общата
вариация на резултативната променли-
ва се обяснява с факторите, включени в
регресионния модел. Резултатите показ-
ват (R2
=0,841), че 84,1% от изменени-
ята в потребителската удовлетвореност
се дължат на вариации във факторните
променливи. Следователно избраните
фактори съществено влияят на резул-
тативния признак, което потвърждава
правилността на техните включвания в
построения модел.
Изчислените стойности за VIF показват
отсъствие на значима мултиколинеар-
Anna Otsetova, Krasimir Enimanev
78
Once it was determined that the model
created describes well the experimental
data, the next step is to use the model for
explaining the mechanism of the studied
processes.
Examination of the significance of the co-
efficients of the equation shows that b0
is
outside the critical region of the null hy-
pothesis, i.e. b0
is not statistically signifi-
cant. Coefficients b1
, b2
, b3
and b4
are in
the critical region of the null hypothesis,
therefore they are statistically significant.
Based on the findings, SH1 (timeliness),
SH2 (condition of order), SH3 (quality of
ност, което свидетелства за адекватност
на предложения модел.
След като се установи, че конструира-
ният модел добре описва експеримен-
талните данни, следващата стъпка е из-
ползването на модела за изясняване на
механизма на изследваните процеси.
Проверката за значимост на коефици-
ентите на уравнението показва, че b0
е извън критичната област на нулева-
та хипотеза, т.е. b0
не е статистически
значим. Коефициентите b1
, b2
, b3
и b4
са
в критичната област на нулевата хипо-
теза, следователно те са статистически
значими.
Table 1. ANOVA Table
Таблица 1. ANOVA Таблица
Table 2. Regression results
Таблица 2. Коефициенти на регресионния модел
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 285,918 4 71,480 550,956 ,000b
Residual 54,230 418 ,130
Total 340,148 422
a. Dependent Variable: Customer satisfaction
а. Зависима променлива: Потребителска удовлетвореност
b. Predictors: (Constant), Timeliness, Condition of Order, Quality of Information, Quality of Personnel
b. Независими променливи: Навременност на доставката, условия на доставката, качество на
предоставяната информация, качество на обслужващия персонал
Coefficients a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
Collinearity
Statistics
B
Std.
Error
Beta Tolerance VIF
(Constant) b0
,004 ,029 ,150 ,881
Timeliness b1
Навременност на
доставката b1
,210 ,016 ,214 12,791 ,000 ,174 5,731
Condition of Order b2
Условия на доставката b2
,413 ,015 ,445 26,976 ,000 ,180 5,559
Quality of Information b3
Качество на предоставяна­
та информация b3
,233 ,016 ,220 14,018 ,000 ,199 5,020
Quality of Personnel b4
Качество на персонала b4
,151 ,013 ,170 11,394 ,000 ,220 4,549
a. Dependent Variable: Customer satisfaction
а. Зависима променлива: Потребителска удовлетвореност
information) and SH4 (quality of person-
nel) are supported with Sig. of 0,000<0,05
(SH1), Sig. of 0,000<0,05 (SH2), Sig. of
0,000<0,05 (SH3) and Sig. of 0,000<0,05
(SH4) respectively, and are confirmed.
The results indicate that timeliness, con-
Издигнатите изследователски хипотези
са потвърдени, което дава основание да
се твърди, че навременността на достав-
ките, условията на доставката, качест-
вото на предоставяната информация и
качеството на обслужващия персонал
оказват положително влияние върху ни-
A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria
79
dition of order, quality of information and
quality of personnel have positive relation-
ships with the level of customer satisfac-
tion. There are statistically significant rela-
tionships between the set of independent
variables and the dependent variable.
The Beta value is a measure of how
strongly each predictor variable influences
the resulting (dependent) variable. Thus,
the higher the beta value the greater the
impact of the predictor variable on the de-
pendent variable.
It can be seen that condition of order has
the highest beta at 0,445 which suggests
that this variable is the strongest factor in
influencing customer satisfaction of cou-
rier services.
In summary, the relationship between the
dependent variable (customer satisfac-
tion) and independent variables (timeli-
ness, condition of order, quality of infor-
mation and quality of personnel) in the
courier services sector are as follows:
Y=0,214 Timeliness + 0,445 Condition
of Order + 0,220 Quality of Information
+0,170 Quality of Personnel	 (2)
The main difference in the findings of this
paper is that the most significant variable
for achieving satisfaction among individual
customers in the courier service industry
is the condition of order, showing a con-
trast to previous findings (Mansor & Raza-
li, 2010; Rahman, 2008; Xu & Cao, 2008)
where timeliness was regarded as having
the highest level of influence on customer
satisfaction.
The results suggest that there has been a
shift in the trend, and companies should
start to recognize this.
This should draw the attention of the reg-
istered courier providers in the country to
potential sources of competitive advan-
tages, as follows: providing customizing
services through dynamic response to
changing market conditions; investments
in information and communication tech-
nologies; offering a wide range of servic-
es; investment in training and qualification
of the personnel.
Consumer evaluation of courier providers
вото на потребителска удовлетвореност
в сферата на куриерските услуги (SH1:
0,000<0,05; SH2: 0,000<0,05; SH3:
0,000<0,05; SH4: 0,000<0,05).
Коефициентът Вeta служи за сравнява-
не на влиянието на различните фактор-
ни променливи. Най-силно е влиянието
на онзи фактор, чийто стандартизиран
регресионен коефициент е най-голям.
Условията на доставка, като фактор пре-
допределящ потребителската удовлет-
вореност има най-висока beta стойност
– 0,445, което показва, че той оказва
най-силно влияние върху нивото на по-
требителска удовлетвореност при пре-
доставяне на куриерски услуги.
В заключение връзката между зависима-
та променлива (потребителска удовлет-
вореност) и независимите променливи
(навременност, условия на доставка,
качество на предоставяна информация
и качество на персонала) в сферата на
куриерските услуги, може да се пред-
стави чрез зависимостта:
Y=0,214 Навременност на доставката +
0,445 Условия на доставката + 0,220 Ка-
чество на предоставяната информация
+ 0,170 Качество на обслужващия пер-
сонал	 (2)
Получените резултати обосновават,
че най-значимият фактор за постигане
на удовлетвореност е факторът усло-
вия на доставката, което контрастира
с предходни изследвания по проблема,
при които е установено, че навремен-
ността на доставката е определящ фак-
тор за потребителска удовлетвореност
при предоставяне на куриерски услуги
(Mansor & Razali, 2010; Rahman, 2008;
Xu & Cao, 2008).
Може да се обобщи, че се наблюдава
тенденция на промяна на предпочита-
нията на потребителите, и компаниите
предоставящи, куриерски услуги трябва
да я отчитат.
Това следва да насочи вниманието на ре-
гистрираните оператори в страната към
възможните източници на конкурентни
предимства, а именно: осигуряване на
къстъмизирани услуги, чрез динамична
реакция на променящите се пазарни ус-
ловия; инвестиции в информационни и
комуникационни технологии; предлага-
не на широка гама от услуги; инвести-
ции в обучение и повишаване на квали-
фикацията на обслужващия персонал.
Anna Otsetova, Krasimir Enimanev
80
with the largest market share and the na-
tional postal operator Bulgarian Posts in
four dimensions is presented in Table 3.
Потребителската оценка на оператори с
най-голям пазарен дял и националният
пощенски оператор „Български пощи“
по изведените показатели е представе-
на в Таблица 3.
Table 3. Evaluation of the courier providers by selected criteria
Таблица 3. Оценка на куриерските оператори по избрани критерии
Econt
Express
Еконт
Експрес
DHL
Ди Ейч
Ел
Speedy
Спиди
In Time
Ин Тайм
Bulgarian
Posts
Български
пощи
Others
Други
Timeliness
Навременност на
доставката
4,264 4,278 4,049 4,000 3,429 3,590
Quality of Information
Качество на предоставяна­
та информация
4,069 3,833 3,965 3,333 3,143 3,900
Condition of Order
Условия на доставката
3,900 4,417 3,804 4,000 3,500 3,640
Quality of Personnel
Качество на персонала
3,935 4,490 4,147 4,167 2,786 4,078
The results show that clients of providers
with foreign participation, namely DHL and
In Time (Authorized Service Contractor for
UPS in Bulgaria) registered the highest
level of satisfaction regarding the condi-
tion of order and quality of personnel. This
shows that to be competitive in the mar-
ket, Bulgarian courier operators have to
rely on individual approach that ensures
service flexibility according to customers’
requirements and compliance commit-
ments for all aspects of delivery. Bulgarian
courier operators registered a relative ad-
vantage in terms of quality of information.
National postal operator Bulgarian Posts
has the lowest values of all determinants.
This could be a reason that its market
share has declined rapidly in recent years.
V. Discussions and Conclusions:
This study aimed to examine the aspects
of service quality that contribute to cus-
tomer satisfaction in the courier service
industry in Bulgaria. The main difference
in the findings of this paper is that the
most significant variable for achieving sat-
isfaction among customers in the courier
service is the condition of order.
The implication suggests that there has
been a shift in the trend, and courier com-
panies should start to recognize it. Quality
of information was also found to have a
От данните в нея прави впечатление,
че клиентите на операторите с чуждес-
транно участие, а именно „Ди Ейч Ел“ и
„Ин Тайм“ (официален представител на
UPS за България) регистрират най-ви-
сока степен на удовлетвореност по от-
ношение на условията на доставката и
качеството на обслужващия персонал.
Това показва, че за да бъдат конкурен-
тоспособни на пазара българските кури-
ерски оператори трябва да заложат на
индивидуалния подход при обслужване-
то на клиентите, гарантиращ моделира-
не на услугата според изискванията на
клиентите и спазване на поетите дого-
ворки по отношение на всички аспекти
на доставката. Българските куриерски
оператори регистрират относително
предимство по отношение на качеството
на предоставяната информация.
Националният пощенски оператор „Бъл-
гарски пощи“ има най-ниски стойности
на всички показатели. Не случайно не-
говият пазарен дял намаля главоломно
през последните години.
V. Заключение
Целта на настоящето проучване е да се
изучат аспектите на качеството на услу-
гите, които допринасят за повишаване
на потребителската удовлетвореност в
сферата на куриерските услуги в Бъл-
гария. Установено е, че най-значимата
променливата за постигане на удовлет-
вореност сред индивидуалните потреби-
A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria
81
strong influence on customer satisfaction.
Based on this study, the following conclu-
sions can be formulated:
(1)	 The main factors influencing the
level of consumer satisfaction in the cou-
rier service industry in Bulgaria are clari-
fied;
(2)	Based on regression analysis the
applicability of the LSQ model in the field
of courier services was confirmed. It has
been shown that satisfaction depends sig-
nificantly on the quality of the activities in
the supply chain;
(3)	 By testing statistical hypotheses it
has been shown that there is a statistically
significant relationship between indicators
such as timeliness, quality of information,
condition of order, quality of personnel
and the level of customer satisfaction;
(4)	The particular level of satisfaction
achieved in each of the four dimensions
suggests the direction in which the courier
providers have to work.
The results provide an explicit answer to
the question which the most important fac-
tors that determine the quality of courier
services are. The factors displayed should
be considered as a competitive “weapon”,
which leads to an increased level of cus-
tomer satisfaction of the individual users
of courier services in Bulgaria. This should
draw the attention of the registered cou-
rier providers to these potential sources of
competitive advantages.
тели на куриерски услуги е детерминан-
тата условията на доставка.
Установено е изместване на фокуса и
куриерски фирми трябва да започнат да
го отчитат. Установено е, че качество-
то на предоставяната информация също
оказва силно влияние върху нивото на
потребителска удовлетвореност.
На основата на проведеното изследване
могат да се формулират следните изво-
ди:
(1)	 Изяснени са основните фактори,
оказващи влияние върху нивото на по-
требителска удовлетвореност в сферата
на куриерските услуги в България;
(2)	 С помощта на многофакторен
регресионен анализ е потвърдена при-
ложимостта на модела LSQ в сферата на
куриерските услуги, като е доказано, че
удовлетвореността на потребителите за-
виси силно от качеството на дейностите
във веригата на доставки;
(3)	 При изследване на статистически
хипотези, свързани с потребителската
удовлетвореност е доказано, че същест-
вува статистически значима зависимост
между показателите навременност на
доставката, качество на предоставяна-
та информация, условия на доставката,
качество на обслужващия персонал и
нивото на потребителска удовлетворе-
ност;
(4)	 Определянето на достигната сте-
пен на удовлетвореност по-всяка една
от дименсиите за качество на куриер-
ските услуги подсказва, посоките в кои-
то трябва да работят регистрираните
куриерски оператори на територията на
страната.
Получените резултати дават категори-
чен отговор на въпроса кои са най-ва-
жните фактори, от които зависи качест-
вото на куриерските услуги. Изведените
фактори трябва да се разглежда на кон-
курентно „оръжие“, което води до пови-
шаване на потребителската удовлетво-
реност на индивидуалните потребители
на куриерски услуги в България. Това
трябва да насочи вниманието на реги-
стрираните оператори в страната към
изведените източници на конкурентни
предимства.
Anna Otsetova, Krasimir Enimanev
82
Reference/Литература
Bienstock, C.C., Mentzer, J.T., Bird, M.M. (1997). Measuring physical distribution service quality, Journal of
the Academy of Marketing Science, 25 (1) : 31-44.
Bingguang, Li, (2002). A study of critical factors of customer satisfaction in parcel delivery service, ETD collec-
tion for University of Nebraska - Lincoln. Paper AAI3059955.
Bitner, M. J. (1990). Evaluating service encounters: the effects of physical surroundings and employee re-
sponses, Journal of Marketing, 54 (2) : 69-82.
Bolton, R. N., Drew, J. H. (1991). A multistage model of customers` assessments of service quality and value,
Journal of Consumer Research, 17 (4) : 375-384.
Clemes, M. D., Gan, C. E. C. & Kao, T. H. (2007). University student satisfaction: An empirical analysis, Jour-
nal of Marketing for Higher Education, 17 (2) : 292-325.
Chan, T., Fielt, E., Gable, G., Stark, K. (2010). Business Service Management, Business Service management
White Paper, vol. 2, Australia, Smart Service.
Daugherty, P. J., Stank, T.P., Ellinger, E.A. (1998). Leveraging Logistics/Distribution Capabilities: The Im-
pact of Logistics Service on Market Share, Journal of Business Logistics, 19 (2) : 35-51.
England, R. (2011). Basic Service Management – A 50-page introduction to providing services, Two Hills.
Ho, J.S.Y., Teik, D.O.L., Tiffany, F., Kok, L.F., Tah, T.Y. (2012). Logistic Service Quality among Courier Ser-
vices in Malaysia, International Proceedings of Economics Development & Research.
Huang, Y-K., Kuo, Y-W., Xu., S-W. (2009). Applying importance-performance analysis to evaluate logistics
service quality for online shopping among retailing delivery, International Journal of Electronic Business
Management, 7 (2) : 128-136.
Kamble, S.S, Raut, R.D., Dhume, S.M. (2010). Validating the Logistics Service Quality (LSQ) Scale in Indian
Logistics Industry, International Conference on Business and Economics Research, vol. 1, IACSIT Press,
Kuala Lumpur, Malaysia.
Kandampully, J., Suhartanto, D. (2003). The role of Customer Satisfaction and Image in Gaining Customer
Loyalty in the Hotel Industry, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 10 (1-2) : 3-25.
Kandampully, J. (2012). Service Management, The New Paradigm in Retailing (Ed.) Springer, XXXII.
Mladenova, G. (2000). Marketing analyses, Trakiya M, Sofia (in Bulgarian).
Mansor, N., Razali, C.H. (2010). Customer’s Satisfaction towards Counter Service of Local Authority in Tereng-
ganu Malaysia, Canadian Centre of Science and Education, 6 (8) : 197-208.
Mattila, A. S., Mount, D. J. (2006). The Impact of Timeliness on Complaint Satisfaction in the Context of Call-
Centers, Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 14 (3) : 5-16.
Mentzer, J.T., Flint, D.J., Hult, T.M. (2001). Logistics service quality as a segment-customized process, Jour-
nal of Marketing, 65 (4) : 82-104.
Nedyalkov, А. (2012). Quality Challenges in Service Operations Management, Primax, Ruse (in Bulgarian).
Negi, R. (2009). Determining customer satisfaction through perceived service quality: A study of Ethiopian mo-
bile users, International Journal of Mobile Marketing, 4 (1) : 31-38.
Novack, R.A., Rinehart, L.M., Langley, C.J. (1994). An Internal Assessment of Logistics Value, Journal of
Business Logistics, 15 (1) : 113-152.
Oliver, R. (2010). Satisfaction – A Behavioral Perspective on the Consumer, Armonk, M. E. Sharpe Inc.
Parasuraman, А. (2004). Assessing and Improving Service Performance for Maximum Impact: Insights from a
Two-Decade-Long Research Journey, Performance Measurement and Metrics, 5 (2) : 45-52.
Rafid, M., Jaafar, H.S. (2007). Measuring Customers’ Perceptions of Logistics Service Quality of 3PL Service
Providers, Journal of Business Logistics, 28 : (2) : 159-175.
Rahman, S. (2008). Quality Management in Logistics Practices: A Comparison Between Manufacturing Compa-
nies and Logistics Firms in Australia, Total Quality Management, 19 (5): 535-550.
Rutner, S.M., Langley, C.J. (2000). Logistics Value: Definition, Process and Measurement, International Jour-
nal of Logistics Management, 1 (2) : 73-82.
Samanta, I. (2014). Strategic Marketing in Fragile Economic Conditions, A volume in the Advances in Market-
ing, Customer Relationship Management, IGI Global.
Saura, I.G., Frances, D.S., Contrı, G.B., Blasco, M.F. (2008). Logistics Service Quality: a new way to loyalty,
Industrial Management & Data Systems, 108 (5) : 650-668.
Shet, N., Deshmukh, S.G. and Vrat, P. (2006). A conceptual model for quality of service in the supply chain,
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 36 (7) : 547-775.
Stank, T.P., Goldsby, T.J., Vickery, S.K., Savitskie, K. (2003). Logistics service performance: estimating its
influence on market share, Journal of Business Logistics, 24 (1) : 27-55.
Vazquez-Casielles, R., Iglesias Arguelles, V., Dıaz Martın, A.M., del Rıo Lanza, A.B. (2002). Calidad y
satisfaccion en mercados industriales: influencia de las relaciones entre proveedor y comprador, Revista
Europea de Direccion y Economıa de la Empresa, 11 (2) : 23-47.
Westbrook, R. A., Oliver, R. L. (1991). The Dimensionality of Consumption Emotion Patterns and Consumer
Satisfaction, Journal of Consumer Research 18 (1) : 84-91.
Woodruff, R. B. (1997). Customer value: The next source for competitive advantage, Academy of Marketing
Science Journal, 25 (2) : 139-153.
Xu, J., Cao, Z. P. (2008). Logistics Service Quality Analysis Based on Gray Correlation Method, International
Journal of Business and Management, 3 (1) : 58-61.
Creative Research System (2012). Sample Size Calculator, Available at <http://www.surveysystem.com/ss-
calc.htm> Accessed on [March 5, 2014].

Contenu connexe

En vedette (10)

Kennismaking Flynth Regio Midden
Kennismaking Flynth Regio MiddenKennismaking Flynth Regio Midden
Kennismaking Flynth Regio Midden
 
Pdf00001
Pdf00001Pdf00001
Pdf00001
 
Powerpoint to slideshare
Powerpoint to slidesharePowerpoint to slideshare
Powerpoint to slideshare
 
Holaaa
HolaaaHolaaa
Holaaa
 
06 2014-jei-otsetova-enimanev
06 2014-jei-otsetova-enimanev06 2014-jei-otsetova-enimanev
06 2014-jei-otsetova-enimanev
 
Ut 3 p.
Ut 3 p.Ut 3 p.
Ut 3 p.
 
Ut 3 p.
Ut 3 p.Ut 3 p.
Ut 3 p.
 
Ut 3
Ut 3Ut 3
Ut 3
 
Ut 3
Ut 3Ut 3
Ut 3
 
Newsletter
NewsletterNewsletter
Newsletter
 

Similaire à 06 2014-jei-otsetova-enimanev

Summary strategy
Summary strategySummary strategy
Summary strategyDERBZ
 
M.Sc Project
M.Sc ProjectM.Sc Project
M.Sc Projectapel
 
New strategy mirchev 2015 final
New strategy mirchev 2015 finalNew strategy mirchev 2015 final
New strategy mirchev 2015 finalDERBZ
 
Предизвикателства пред омниканалните вериги за доставки
Предизвикателства пред омниканалните вериги за доставкиПредизвикателства пред омниканалните вериги за доставки
Предизвикателства пред омниканалните вериги за доставкиМарияна Кътева
 
Presentation derz
Presentation derzPresentation derz
Presentation derzDERBZ
 
Digital Communication Configurations in Adventure Tourism in Bulgaria
Digital Communication Configurations in Adventure Tourism in BulgariaDigital Communication Configurations in Adventure Tourism in Bulgaria
Digital Communication Configurations in Adventure Tourism in BulgariaUniversity of Economics-Varna
 
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...Светла Иванова
 

Similaire à 06 2014-jei-otsetova-enimanev (10)

Summary strategy
Summary strategySummary strategy
Summary strategy
 
M.Sc Project
M.Sc ProjectM.Sc Project
M.Sc Project
 
New strategy mirchev 2015 final
New strategy mirchev 2015 finalNew strategy mirchev 2015 final
New strategy mirchev 2015 final
 
Предизвикателства пред омниканалните вериги за доставки
Предизвикателства пред омниканалните вериги за доставкиПредизвикателства пред омниканалните вериги за доставки
Предизвикателства пред омниканалните вериги за доставки
 
E tourism1
E tourism1E tourism1
E tourism1
 
Kraglamasa
Kraglamasa Kraglamasa
Kraglamasa
 
Presentation derz
Presentation derzPresentation derz
Presentation derz
 
Digital Communication Configurations in Adventure Tourism in Bulgaria
Digital Communication Configurations in Adventure Tourism in BulgariaDigital Communication Configurations in Adventure Tourism in Bulgaria
Digital Communication Configurations in Adventure Tourism in Bulgaria
 
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...
 
Ivanov 176 ibz
Ivanov 176 ibzIvanov 176 ibz
Ivanov 176 ibz
 

06 2014-jei-otsetova-enimanev

 • 1. Anna Otsetova, Krasimir Enimanev 70 A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria Anna Otsetova, PhD Candidate Faculty of Business and Management, University of Ruse e-mail: aotsetova@yahoo.com Prof. Krasimir Enimanev, DSc, PhD Faculty of Business and Management, University of Ruse, e-mail: kenimanev@uni-ruse.bg Изследване на потребителската удовлетвореност от куриерските услуги в България Анна Оцетова, докторант Факултет „Бизнес и мениджмънт”, Русенски университет e-mail: aotsetova@yahoo.com проф. дн инж. Красимир Ениманев Факултет „Бизнес и мениджмънт”, Русенски университет e-mail: kenimanev@uni-ruse.bg Abstract: In the courier service industry, service quality is among the most crucial de- terminants for customer satisfaction. This paper applies the Logistic Service Quality (LSQ) model, using variables which include timeliness, condition of order, quality of information, and quality of personnel in determining the most effective dimensions in providing sound service quality to achieve customer satisfaction. The LSQ model was tested for its valid- ity in courier services industry in Bulgaria. Multiple regression analyses indicated that the condition of order has the greatest impact on the level of customer satisfaction. Key words: Courier services, Logistic Service Quality, Customer satisfaction. Резюме: Качеството е сред най-важните фактори, определящи потребителската удовлетвореност в сферата на куриерските услуги. В настоящата разработка за оценка на удовлетвореността от предоставяните куриерски услуги е приложен моделът “Lo- gistic Service Quality” (LSQ). Моделът използва следните показатели за оценка на качеството на услугите: навременност на доставката, условия на доставката, качество на предоставяната информацията, качество на обслужващия персонал. Доказана е приложимостта на модела в сферата на куриерските услуги в България. На базата на множествен регресионен анализ е доказано, че условията на доставка оказват най- силно влияние върху нивото на потребителска удовлетвореност. Ключови думи: куриерски услуги, качество на логистичните услуги, потребителска удовлетвореност. JEL Classification: L87, M31 І. Introduction In the recent decades, the courier ser- vice sector worldwide underwent radical changes, to become a significant factor in the exchange of goods and communica- tions in today’s era of global connectivity and mass Internet penetration. Both the supply and demand are transformed. Tra- ditional courier services are increasingly affected by competitive pressure of Infor- І. Въведение През изминалите няколко десетилетия секторът на куриерските услуги в свето- вен мащаб премина през коренни про- мени, като се превърна в посредник, способстващ размяната на стоки и съоб- щения в настоящата ера на глобална об- вързаност и масов интернет. Трансфор- мация е налице както при предлагането, така и при търсенето. Класическите
 • 2. A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria 71 mation and Communication Technologies (ICT) and the process of globalization. Apart from getting adapted to the rapidly changing environment, courier companies strive to become a driving force for change by offering more specific and diverse ser- vices. This gives unprecedented possi- bilities to the customers to express their specific needs and to request an adequate response from the companies. For the modern courier providers cus- tomer satisfaction becomes a key success factor. The knowledge of current levels of satisfaction and, in particular, the key de- terminants of satisfaction allow the courier companies to focus and build upon key ar- eas that lead to highly satisfied customers. Measuring the level of customer satis- faction enables the management of cou- rier companies to identify the factors that cause leaving of customers and to reduce their influence. Information on satisfac- tion helps to detect potential market op- portunities and to provide competitive advantages. Customer satisfaction has many positive consequences for courier business: increased sales, realization of follow-purchases, better corporate image, reduction of customer complaints, lower marketing costs, reduction of business risk, lower price elasticity, et al. Given these positive effects, setting satisfaction as a primary goal of the courier providers is understandable and logical. Courier service industry in Bulgaria is be- ginning to experience mounting competi- tion since joining the European Union in 2007. So far there is a lack of information to pinpoint country specific areas of cus- tomer satisfaction amongst courier service providers. Hence, this paper aims to clarify the mechanism of formation of customer sat- isfaction and to determine the role of Lo- gistic service quality in providing courier services. To achieve this goal, the following tasks have been set: (1) to identify the service quality di- mensions that significantly influence cus- tomer satisfaction level in courier service industry; куриерски услуги попадат все повече под конкурентния натиск на информа- ционните и комуникационни технологии (ИКТ) и процеса на глобализация. Освен да се адаптират към бързо променяща- та се среда, куриерските оператори се стремят да станат движеща сила на про- мените, като предлагат все по-специ- фични и разнообразни услуги. Това дава невиждани до този момент възможности на потребителите да изразяват своите различия и да изискват адекватен отго- вор от компаниите. За съвременните куриерски оператори потребителската удовлетвореност при- добива значението на стратегически фактор за успех. Знанията за нивото на удовлетвореност и по-конкретно позна- ването на ключовите фактори, опреде- лящи удовлетвореността ще позволяват на куриерските фирми да се съсредо- точат върху и да надграждат ключови области, водещи до удовлетвореност на потребителите. Измерването й дава възможност на ръководствата на кури- ерските фирми да идентифицират фак- торите, които водят до напускане на клиенти и да ограничат тяхното прояв- ление. Информацията относно удовлет- вореността съдейства за разкриване на потенциални пазарни възможности и осигуряване на конкурентни предим- ства. Потребителската удовлетвореност провокира множество положителни по- следствия за куриерския бизнес: увели- чаване на продажбите, осъществяване на последващи покупки, подобряване на корпоративния имидж, намаляване на клиентските оплаквания, понижаване на маркетинговите разходи, редуциране на бизнес риска, снижаване на ценовата еластичност и др. Имайки предвид тези позитивни ефекти, извеждането на удо- влетвореността като основна бизнес цел пред куриерските оператори е обяснимо и логично. Конкуренцията в секторът се засили значително след присъединяването на страната ни към Европейският съюз през 2007 г. До момента съществува не- достиг на информация за спецификата на удовлетвореността от предоставяни- те куриерски услуги на територията на страната. От тази гледна точка, целта на насто- ящата разработка е да се изясни меха- низма на формиране на потребителска удовлетвореност и да се определи роля-
 • 3. Anna Otsetova, Krasimir Enimanev 72 (2) to propose a methodology for stud- ying the relationship between the level of consumer satisfaction and logistic service quality dimensions; (3) to suggest possible ways to improve the level of customer satisfaction in the courier service industry. II. Methodology The methodology of the study is based on modern theory and methodology of the research presented in (Bienstock et al., 1997; Bingguang, 2002; Rafid & Jaafar, 2006; 2007; Saura et al., 2008; Xu & Cao, 2008; Huang et al., 2009; Mansor & Razali, 2010; Kamble et al. 2010; Ho et al., 2012; Nedyalkov, 2012). Individual customers of courier services in Bulgaria are the main units of the study. In order to address the core of the re- search problem, level of satisfaction with courier services in Bulgaria, the informa- tion from the customer perspectives plays an important role. Quantitative data collection methods were used to collect all the necessary data needed for answering the core research questions and problems of the research. Therefore, a structured online question- naire, administered by Survey Gizmo soft- ware was conducted. Due to the inability to create a sample that meets the requirements for a com- plete random selection we used two types of non-random sample - volunteers who agree to participate and snowball sample. According to the National Statistics Insti- tute at the beginning of July 2014 the pop- ulation of Bulgaria is N=6,924,716 peo- ple. Using the apparatus of mathematical statistics at significance level α=0,05 and margin of error ε=0,05 minimum sample size determined to be 384 (Creative Re- search System, 2012). The number of re- turned and valid questionnaires is 423. Analysis of the data includes Descriptive Statistics, Multiple Regression Analysis, calculation of Multiple Correlation Coef- ficient, ANOVA F-statistic for model ade- quacy testing. та на качеството на логистичните услуги при предоставяне на куриерски услуги. Задачите, които следва да се решат са: (1) да се идентифицират основните дименсии на качеството на куриерската услуга, които водят до повишаване на потребителската удовлетвореност; (2) да се предложи методика за изу- чаване на зависимостта между нивото на потребителска удовлетвореност при предоставяне на куриерски услуги и из- ведени показатели; (3) да се изведат насоки за повиша- ване на нивото на потребителска удо- влетвореност при предоставяне на ку- риерски услуги. II. Методика на изследването Методиката на изследването е подчи- нена на поставената цел и задачи, като се основава на съвременната теория и методология на научните изследвания, представени в (Bienstock et al., 1997; Bingguang, 2002; Rafid & Jaafar, 2007; Saura et al., 2008; Xu & Cao, 2008; Huang et al., 2009; Mansor & Razali, 2010; Kamble et al. 2010; Ho et al., 2012; Nedyalkov, 2012). Обект на изследването са индивидуал- ните потребители на куриерски услуги на територията на България. Предмет на изследването е нивото на потребителска удовлетвореност от пре- доставянето на куриерски услуги от регистрираните оператори в страната. Изследването е направено на базата на разработена структурирана онлайн ан- кета, администрирана чрез софтуерен продукт Survey Gizmo. Поради невъзможността за създаване на извадка, която да отговаря на изисква- нията за пълен случаен подбор, са из- ползвани т.нар. „извадка според отзова- лите се“ и извадка тип „снежна топка“. Обем на извадката. Към началото на ме- сец юли 2014 г. населението на Бълга- рия, по данни на Националния статис- тически институт, е N=6,924,716 души. Според апарата на математическата ста- тистика при ниво на значимост α=0,05 и пределно допустима грешка ε=0,05 минималния обем на извадката трябва да бъде 384 (Creative Research System, 2012). Броят на върнатите и валидни анкетни карти е 423.
 • 4. A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria 73 III. Factors affecting customer satis- faction in the courier service industry in Bulgaria The customer satisfaction theory and its research have been in the focus of re- searchers over the past three decades. The positioning of the concept in the core of research activities is reflected by the consideration that profits are gener- ated through the satisfaction of consumer needs and wants (Kandampully & Suhar- tanto, 2003; Chan et al., 2010). Customer satisfaction is very important in today’s business world, the ability of a service provider to create a high degree of satisfaction is crucial for service differ- entiation and developing strong relation- ship with customers. The customer not only plays a role in a co-creation of value, but shares the service experience through which that value is created with the provid- er (England, 2011; Kandampully, 2012). The foundations of customer satisfaction may be viewed from two widely accepted perspectives: • customer satisfaction is defined as the perceived discrepancy between pre– purchase expectations and post purchase evaluation of the service experience (Sa- manta, 2014; Parasuraman, 2004); • customer satisfaction as an emo- tional response to an evaluation process (Westbrook & Oliver, 1991; Mladenova, 2000; Oliver, 2010). Regarding the relationship between cus- tomer satisfaction and service quality there are two opposing views: • satisfaction is seen as an anteced- ent of service quality, when the last one is seen as a global perception (Bitner, 1990; Bolton & Drew, 1991; Woodruff, 1997); • service quality has also been seen as a cause of customer satisfaction (Clemes et al., 2007; Negi, 2009). A review of the existing literature indicates a wide variance in the definitions of satis- faction. The lack of a consensus definition limits the contribution of consumer satis- faction research. Without a uniform defi- nition of satisfaction, researchers are un- Статистическият апарат включва: из- числяване на средни стойности; при- ложение на множествен регресионен анализ; изчисляване на коефициента на множествена корелация (Coefficient of Multiple Correlation – R); приложение на F-статистика за проверка на адекват- ност на модела. III. Идентифициране на основните фактори за постигане на потреби- телска удовлетвореност в сферата на куриерските услуги Концепцията за удовлетвореността на потребителите и нейното изследване са във фокуса на учените повече от три- десет години (предвид обстоятелството, че организациите генерират приходи чрез задоволяване на потребителските нужди и потребности) (Kandampully & Suhartanto, 2003; Chan et al., 2010). Повишеното внимание към нея е предиз- викано от утвърдилата се в практиката тенденция за налагане на дългосрочни отношения на фирмите с техните клиен- ти. Потребителите освен участието си в създаването на стойност, споделят съв- местно с доставчиците на услуги про- цеса, създаващ тази стойност (England, 2011; Kandampully, 2012). При дефинирането на потребителската удовлетвореност различните автори се обединяват в рамките на два основни подхода: • потребителската удовлетвореност се разглежда като познавателен про- цес на сравнение между очакваната и получената услуга (Samanta, 2014; Parasuraman, 2004); • дефиниране на потребителската удовлетвореност като емоционално из- живяване, което произтича от оценъ- чен процес (Westbrook & Oliver, 1991; Mladenova, 2000; Oliver, 2010). Съществуват две противоположни глед- ни точки по отношение на връзката между качеството на услугата и потре- бителската удовлетвореност: • високата степен на потребителска удовлетвореност поражда висока степен на възприемано качество на обслужва- не (Bitner, 1990; Bolton & Drew, 1991; Woodruff, 1997); • високата степен на потребителска удовлетвореност произтича от по-висо- кото качество на предоставяните услуги (Clemes et al., 2007; Negi, 2009).
 • 5. Anna Otsetova, Krasimir Enimanev 74 Тъй като в литературата все още не съ- ществува единна концепция за удовлет- вореността на потребителите, е важно да се даде обяснение, как трябва да се разбира удовлетвореността на потреби- телите в сферата на куриерските услуги. Удовлетвореността е реакция на потре- бителите на изпълнението на обслужва- нето, което получават. Това е преценка за характеристиките на услуга, за сама- та услуга, за степента на предоставяне на приятно ниво на потребление, за сте- пента на превъзходство или изоставане в нивото на изпълнението. Авторите за- стъпват тезата, че качеството на кури- ерските услуги води до повишаване на удовлетвореността на потребителите. Предвид спецификата на куриерските услуги и ключовата роля на логистиката за конкурентноспособното развитие на куриерските оператори, в настоящата разработка за оценка на удовлетворе- ността от предоставянето на куриерски- те услуги е приложен моделът “Logistic Service Quality”. Моделът използва следните показатели за оценка на качеството на услугите: навременност на доставката, условия на доставката, качество на предоставяната информацията, качество на обслужва- щия персонал (Novack et al., 1994; Rafid & Jaafar, 2007; Rutner & Langley, 2000; Stank et al., 2003; Shet et al., 2006). Редица автори (Ho et al. 2012; Mentzer et al., 2001; Xu & Cao, 2008) признават важността и значението на LSQ за по- требителската удовлетвореност в сфе- рата на куриерските услуги. В потвърждение на тази теза редица ем- пирични проучвания доказват позитив- ния ефект на LSQ върху нивото на потре- бителска удовлетвореност и лоялността на клиентите (Daugherty et al., 1998; Mentzer et al., 2001; Stank et al., 2003; Vazquez-Casielles et al., 2002). Нещо повече същите автори обвързват LSQ с пазарния дял на операторите посред- ством потребителската удовлетвореност и лоялност. Повечето от проучванията, свързани с LSQ, изучават преди всич- ко операционните параметри, в същото време на гледната точка на потребите- лите не се отдава нужното значение. Навременността на доставката е свър- зана с изпълнение на поетите от страна на куриерския оператор ангажименти по отношение спазването на предвари- able to select an appropriate definition for a given context, develop valid measures of satisfaction, and/or compare and interpret empirical results. Since in the literature there is still no unified concept of customer satisfaction, it is important to explain how satisfaction in the courier services industry should be understood. Satisfaction is cus- tomer response resulting from comparing the perceived performance or outcome in relation to the expectation. Customer sat- isfaction is an evaluative process, it is a judgment of service feature, or service it- self, the level of pleasurable consumption it provides - related fulfillment, including levels of under- or over-fulfillment. The authors suppose that the quality of courier services leads to a higher level of custom- er satisfaction. Due to the key role of logistics for the competitive development of courier pro- viders, in the present study the customer satisfaction of courier services is evaluat- ed by applying the Logistic Service Quality model. According to the applied model, service quality is classified using four dimensions, namely: timeliness, condition of order, quality of information and quality of per- sonnel (also called determinates) (No- vack et al., 1994; Shet et al., 2006; Rafid & Jaafar, 2007; Rutner & Langley, 2000; Stank et al., 2003; Shet et al., 2006). Many authors (Ho et al. 2012; Mentzer et al., 2001; Xu & Cao, 2008) recognized the importance of LSQ and its impact on the customer satisfaction in the courier ser- vice industry. A number of empirical studies support this finding by establishing the positive effect of LSQ on the level of customer satisfac- tion and customer loyalty (Daugherty et al., 1998; Mentzer et al., 2001; Stank et al., 2003; Vazquez-Casielles et al., 2002). Furthermore, LSQ has also been linked to market share through customer satisfac- tion and loyalty. Most of the studies focus- ing on LSQ were examined using the oper- ational parameters whereas the customer perspective got relatively little recognition.
 • 6. A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria 75 Timeliness of delivery is associated with fulfillment of commitments by the courier operator relating to compliance with pre- viously agreed terms of delivery. It has been found that customer satisfaction can be further enhanced, given the availabil- ity of flexible timeliness, based on demand (Mattila & Mount, 2006; Mentzer et al., 2001). According to Xu and Cao, this variable measures the average effectiveness and success of a courier provider once they have received a customers`order (Xu & Cao, 2008). The dimension condition of order includes several key aspects. On the one hand con- tractual conditions regarding the time, place and specific conditions of delivery that have to be met. On the other hand, condition of order reflects as well the abili- ty to change the courier service in order to meet the requirements and needs of each individual customer. The security of ship- ment is also part of the dimension condi- tion of order. Quality of the information as a dimen- sion in LSQ model includes: availability and easy access to information; accuracy, clarity, appropriate language and various forms of providing information; speed of delivery of information; ability to maintain communication with the client through- out the process of providing the service; maintenance of user feedback. Quality of personnel includes: competence and speed of servicing; responsiveness; телно договорените срокове на достав- ка. Установено е, че удовлетвореност- та на потребителите се увеличава при наличие на повече вариант за избор на времето на доставка, в зависимост от конкретните нужди на потребителите (Mattila & Mount, 2006; Mentzer et al., 2001). Според изследване на Xu и Cao, навременността на доставките измерва средната ефективност и успеха на ку- риерският оператор след получаването на заявка от потребителите (Xu & Cao, 2008). В дименсията условия на доставката се включват няколко основни аспекта. Първо трябва да бъдат спазени догово- рените условия по отношение на сро- ка, мястото и специфичните условия на доставка. В тази дименсия се включва и гарантирането на сигурността на дос- тавките. В условията на доставката на- мира израз и възможността за промяна на услугата, с цел отговаряне на изис- кванията и задоволяване на нуждите на всеки индивидуален клиент. Качеството на предоставяната информа- ция като дименсия в LSQ модела включ- ва: наличие и лесен достъп до инфор- мация; точност, яснота, подходящ език и алтернативни формати на предоста- вянето й; бързина на предоставяне на информацията; възможност за поддър- жане на комуникация с клиента през целия процес на предоставяне на услу- гата; поддържане на обратна връзка с потребителите. Качеството на обслужващия персонал включва: компетентност и бързина на обслужване; отзивчивост и желание на контактният персонал да помага на кли- ентите при възникнали въпроси и несъ- Timeliness Condition of Order Quality of Information Quality of Personnel Customer Satisfaction SH1 SH2 SH3 SH4 Fig. 1. Logistic Service Quality Model Фиг. 1. Модел „Logistic Service Quality“
 • 7. Anna Otsetova, Krasimir Enimanev 76 willingness of the contact personnel to help clients; instilling confidence etc. Based on the above rationale, the fol- lowing hypotheses are derived: SН1: Timeliness has a significant influ- ence on the level of customer satisfaction of courier services; SН2: Condition of order has significant in- fluence on the level of customer satisfac- tion of courier services; SН3: Quality of information has significant influence on the level of customer satisfac- tion of courier services; SН4: Quality of personnel has significant influence on the level of customer satisfac- tion of courier services. IV. Results and findings Multiple regression model was developed to examine the effects of the above men- tioned four determinants (timeliness, condition of order, quality of information, quality of personnel) of logistic service quality on the overall customer satisfac- tion. Practical application of this model requires first to determine whether there is a sta- tistically significant relationship between the resulting variable and the proposed set of factors. Secondly, an adequate model should be chosen that is able to describe properly the complex relationship between the re- sulting variable and a set of factors behind it. The last dependence must be quantified to determine the narrowness of the rela- tionship. The multiple regression model can be expressed with the following equa- tion: y = b0 + b1x1 + b2x2 +...+ bkxk , (1) where y is the dependent variable; x1 , x2 , …, xk are independent variables; b0 , b1 , …, bk are the regression coefficients. There are assumptions that need to be satisfied, statistical tests to determine the goodness fit of the data and accuracy of the multiple regression model. The main ones at confidential level 95% are: ответствия; вдъхване на доверие, си- гурност и др. На тази основа са издигнати следните изследователски хипотези: SН1: Навременността на доставката оказва влияние върху нивото на потре- бителска удовлетвореност при предос- тавяне на куриерски услуги; SН2: Условията на доставка оказват влияние върху нивото на потребителска удовлетвореност при предоставяне на куриерски услуги; SН3: Качеството на предоставяната ин- формация оказва влияние върху нивото на потребителска удовлетвореност при предоставяне на куриерски услуги; SН4: Качеството на обслужващия пер- сонал оказва влияние върху нивото на потребителска удовлетвореност при предоставяне на куриерски услуги. IV. Резултати от изследването За установяване на връзката между по- требителската удовлетвореност и пока- зателите: навременност на доставката, условия на доставката, качество на пре- доставяната информацията и качество на обслужващия персонал е построен многофакторен регресионен модел. Постановката при практическото прила- гане на този модел изисква първо да се установи дали между явлението-след- ствие и предполагаемия набор от фак- тори съществува закономерна статисти- чески значима връзка. Второ, следва да се избере адекватен модел на връзката, който да е в състоя- ние правилно да опише комплексната зависимост между резултативната про- менлива и серията обуславящи я фак- тори. Последната зависимост трябва да бъде количествено измерена, за да се определи теснотата на зависимостта между включените в модела фактори и явлението-следствие. Многофакторният регресионен мо- дел има вида: y = b0 + b1x1 + b2x2 +...+ bkxk (1) където: x1 , x2 , …, xk са k на брой фактор- ни променливи; b0 , b1 , …, bk са регресионни коефициен- ти. Регресионният модел се счита за статис- тически значим и пригоден за практи- ческо използване и прогнози ако удо-
 • 8. A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria 77 • The probability of the F-statistic (ANOVA Table) for the overall regression relationship has to be less than or equal to the level of significance of 0,05; • Value of the coefficient of determina- tion (R2 ), and absolute value of the coef- ficient of multiple correlation (R) greater than 0,5 are considered acceptable; • Acceptable level of multicollinearity between the independent variables (Mul- ticollineary statistics with SPSS - Variance Inflation Factor (VIF)<10). As independent variables in the proposed model were used indicators: timeliness of delivery, condition of order, quality of in- formation and quality of personnel, and as a dependent variable (or consequence) - the level of consumer satisfaction. The result in ANOVA Table indicates that there is statistically significant relationship between customer satisfaction and LSQ di- mensions as the probability of F-statistic is less than significance level (0,000<0,05). The estimated coefficient of multiple cor- relation (Multiple R=0,917) measured the strength of the correlation between the re- sulting (dependent) variable and the set of factors (independent variables, called predictors) that are included in the regres- sion model and have joint influence. Cor- relation results clearly show a very strong relationship between customer satisfac- tion and timeliness of delivery, condition of order, quality of information and quality of personnel. R2 is the coefficient of multiple determina- tion. R2 criterion represents the fraction of the sample variation of the y values that is explained by the independent variables, included in the model. The calculated val- ue of R2 is 0,841, which means that ap- proximately 84,1% of the variation of customer satisfaction is explained by the independent variables. Therefore, selected factors significantly affect the dependable variable (customer satisfaction), which confirms the correctness of their inclusion in the model. The calculated values of VIF indicate no significant multicollinearity, confirming the adequacy of the proposed model. влетворява определени статистически оценки. Основните от тях при гаран- ционна вероятност 95% са: • Нивото на значимост на целия мо- дел, оценяван с F-статистика (в таблица ANOVA) трябва да бъде < 0,05; • Коефициентът на детерминация (R2 ) и абсолютната стойност на коефи- циента на многомерна корелация (R) трябва да са близки до 1 и желателно по-големи от 0,5; • Изследването за мултиколинеар- ност между независимите променливи да е приемливо (за SPSS тестът е Variance Inflation Factor (VIF)<10). Като независими променливи в пред- ложения модела са използвани пока- зателите: навременност на доставката, условия на доставката, качество на пре- доставяната информацията и качество на обслужващия персонал, а като зави- сима променлива – нивото на потреби- телска удовлетвореност. Резултатите в ANOVA таблицата показ- ват, че многофакторния регресионен модел е адекватен. Основание за това ни дава равнището на значимост на F- критерия, означено като Sig.F. То има стойност 0,000 и е по-малко от грешката α=0,05 (0,000<0,05). Изчисленият коефициентът на множест- вена корелация (Multiple R=0,917) из- мерва силата на корелационната зависи- мост между резултативната променлива и набора от фактори, които са включени в регресионния модел и влияят съвмест- но. Получените резултати категорично показват силна зависимост между ниво- то на потребителска удовлетвореност и посочените фактори. Коефициентът на множествена корела- ция, повдигнат на квадрат се нарича ко- ефициент на множествена детерминация (R2 ). Той показва каква част от общата вариация на резултативната променли- ва се обяснява с факторите, включени в регресионния модел. Резултатите показ- ват (R2 =0,841), че 84,1% от изменени- ята в потребителската удовлетвореност се дължат на вариации във факторните променливи. Следователно избраните фактори съществено влияят на резул- тативния признак, което потвърждава правилността на техните включвания в построения модел. Изчислените стойности за VIF показват отсъствие на значима мултиколинеар-
 • 9. Anna Otsetova, Krasimir Enimanev 78 Once it was determined that the model created describes well the experimental data, the next step is to use the model for explaining the mechanism of the studied processes. Examination of the significance of the co- efficients of the equation shows that b0 is outside the critical region of the null hy- pothesis, i.e. b0 is not statistically signifi- cant. Coefficients b1 , b2 , b3 and b4 are in the critical region of the null hypothesis, therefore they are statistically significant. Based on the findings, SH1 (timeliness), SH2 (condition of order), SH3 (quality of ност, което свидетелства за адекватност на предложения модел. След като се установи, че конструира- ният модел добре описва експеримен- талните данни, следващата стъпка е из- ползването на модела за изясняване на механизма на изследваните процеси. Проверката за значимост на коефици- ентите на уравнението показва, че b0 е извън критичната област на нулева- та хипотеза, т.е. b0 не е статистически значим. Коефициентите b1 , b2 , b3 и b4 са в критичната област на нулевата хипо- теза, следователно те са статистически значими. Table 1. ANOVA Table Таблица 1. ANOVA Таблица Table 2. Regression results Таблица 2. Коефициенти на регресионния модел ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 285,918 4 71,480 550,956 ,000b Residual 54,230 418 ,130 Total 340,148 422 a. Dependent Variable: Customer satisfaction а. Зависима променлива: Потребителска удовлетвореност b. Predictors: (Constant), Timeliness, Condition of Order, Quality of Information, Quality of Personnel b. Независими променливи: Навременност на доставката, условия на доставката, качество на предоставяната информация, качество на обслужващия персонал Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF (Constant) b0 ,004 ,029 ,150 ,881 Timeliness b1 Навременност на доставката b1 ,210 ,016 ,214 12,791 ,000 ,174 5,731 Condition of Order b2 Условия на доставката b2 ,413 ,015 ,445 26,976 ,000 ,180 5,559 Quality of Information b3 Качество на предоставяна­ та информация b3 ,233 ,016 ,220 14,018 ,000 ,199 5,020 Quality of Personnel b4 Качество на персонала b4 ,151 ,013 ,170 11,394 ,000 ,220 4,549 a. Dependent Variable: Customer satisfaction а. Зависима променлива: Потребителска удовлетвореност information) and SH4 (quality of person- nel) are supported with Sig. of 0,000<0,05 (SH1), Sig. of 0,000<0,05 (SH2), Sig. of 0,000<0,05 (SH3) and Sig. of 0,000<0,05 (SH4) respectively, and are confirmed. The results indicate that timeliness, con- Издигнатите изследователски хипотези са потвърдени, което дава основание да се твърди, че навременността на достав- ките, условията на доставката, качест- вото на предоставяната информация и качеството на обслужващия персонал оказват положително влияние върху ни-
 • 10. A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria 79 dition of order, quality of information and quality of personnel have positive relation- ships with the level of customer satisfac- tion. There are statistically significant rela- tionships between the set of independent variables and the dependent variable. The Beta value is a measure of how strongly each predictor variable influences the resulting (dependent) variable. Thus, the higher the beta value the greater the impact of the predictor variable on the de- pendent variable. It can be seen that condition of order has the highest beta at 0,445 which suggests that this variable is the strongest factor in influencing customer satisfaction of cou- rier services. In summary, the relationship between the dependent variable (customer satisfac- tion) and independent variables (timeli- ness, condition of order, quality of infor- mation and quality of personnel) in the courier services sector are as follows: Y=0,214 Timeliness + 0,445 Condition of Order + 0,220 Quality of Information +0,170 Quality of Personnel (2) The main difference in the findings of this paper is that the most significant variable for achieving satisfaction among individual customers in the courier service industry is the condition of order, showing a con- trast to previous findings (Mansor & Raza- li, 2010; Rahman, 2008; Xu & Cao, 2008) where timeliness was regarded as having the highest level of influence on customer satisfaction. The results suggest that there has been a shift in the trend, and companies should start to recognize this. This should draw the attention of the reg- istered courier providers in the country to potential sources of competitive advan- tages, as follows: providing customizing services through dynamic response to changing market conditions; investments in information and communication tech- nologies; offering a wide range of servic- es; investment in training and qualification of the personnel. Consumer evaluation of courier providers вото на потребителска удовлетвореност в сферата на куриерските услуги (SH1: 0,000<0,05; SH2: 0,000<0,05; SH3: 0,000<0,05; SH4: 0,000<0,05). Коефициентът Вeta служи за сравнява- не на влиянието на различните фактор- ни променливи. Най-силно е влиянието на онзи фактор, чийто стандартизиран регресионен коефициент е най-голям. Условията на доставка, като фактор пре- допределящ потребителската удовлет- вореност има най-висока beta стойност – 0,445, което показва, че той оказва най-силно влияние върху нивото на по- требителска удовлетвореност при пре- доставяне на куриерски услуги. В заключение връзката между зависима- та променлива (потребителска удовлет- вореност) и независимите променливи (навременност, условия на доставка, качество на предоставяна информация и качество на персонала) в сферата на куриерските услуги, може да се пред- стави чрез зависимостта: Y=0,214 Навременност на доставката + 0,445 Условия на доставката + 0,220 Ка- чество на предоставяната информация + 0,170 Качество на обслужващия пер- сонал (2) Получените резултати обосновават, че най-значимият фактор за постигане на удовлетвореност е факторът усло- вия на доставката, което контрастира с предходни изследвания по проблема, при които е установено, че навремен- ността на доставката е определящ фак- тор за потребителска удовлетвореност при предоставяне на куриерски услуги (Mansor & Razali, 2010; Rahman, 2008; Xu & Cao, 2008). Може да се обобщи, че се наблюдава тенденция на промяна на предпочита- нията на потребителите, и компаниите предоставящи, куриерски услуги трябва да я отчитат. Това следва да насочи вниманието на ре- гистрираните оператори в страната към възможните източници на конкурентни предимства, а именно: осигуряване на къстъмизирани услуги, чрез динамична реакция на променящите се пазарни ус- ловия; инвестиции в информационни и комуникационни технологии; предлага- не на широка гама от услуги; инвести- ции в обучение и повишаване на квали- фикацията на обслужващия персонал.
 • 11. Anna Otsetova, Krasimir Enimanev 80 with the largest market share and the na- tional postal operator Bulgarian Posts in four dimensions is presented in Table 3. Потребителската оценка на оператори с най-голям пазарен дял и националният пощенски оператор „Български пощи“ по изведените показатели е представе- на в Таблица 3. Table 3. Evaluation of the courier providers by selected criteria Таблица 3. Оценка на куриерските оператори по избрани критерии Econt Express Еконт Експрес DHL Ди Ейч Ел Speedy Спиди In Time Ин Тайм Bulgarian Posts Български пощи Others Други Timeliness Навременност на доставката 4,264 4,278 4,049 4,000 3,429 3,590 Quality of Information Качество на предоставяна­ та информация 4,069 3,833 3,965 3,333 3,143 3,900 Condition of Order Условия на доставката 3,900 4,417 3,804 4,000 3,500 3,640 Quality of Personnel Качество на персонала 3,935 4,490 4,147 4,167 2,786 4,078 The results show that clients of providers with foreign participation, namely DHL and In Time (Authorized Service Contractor for UPS in Bulgaria) registered the highest level of satisfaction regarding the condi- tion of order and quality of personnel. This shows that to be competitive in the mar- ket, Bulgarian courier operators have to rely on individual approach that ensures service flexibility according to customers’ requirements and compliance commit- ments for all aspects of delivery. Bulgarian courier operators registered a relative ad- vantage in terms of quality of information. National postal operator Bulgarian Posts has the lowest values of all determinants. This could be a reason that its market share has declined rapidly in recent years. V. Discussions and Conclusions: This study aimed to examine the aspects of service quality that contribute to cus- tomer satisfaction in the courier service industry in Bulgaria. The main difference in the findings of this paper is that the most significant variable for achieving sat- isfaction among customers in the courier service is the condition of order. The implication suggests that there has been a shift in the trend, and courier com- panies should start to recognize it. Quality of information was also found to have a От данните в нея прави впечатление, че клиентите на операторите с чуждес- транно участие, а именно „Ди Ейч Ел“ и „Ин Тайм“ (официален представител на UPS за България) регистрират най-ви- сока степен на удовлетвореност по от- ношение на условията на доставката и качеството на обслужващия персонал. Това показва, че за да бъдат конкурен- тоспособни на пазара българските кури- ерски оператори трябва да заложат на индивидуалния подход при обслужване- то на клиентите, гарантиращ моделира- не на услугата според изискванията на клиентите и спазване на поетите дого- ворки по отношение на всички аспекти на доставката. Българските куриерски оператори регистрират относително предимство по отношение на качеството на предоставяната информация. Националният пощенски оператор „Бъл- гарски пощи“ има най-ниски стойности на всички показатели. Не случайно не- говият пазарен дял намаля главоломно през последните години. V. Заключение Целта на настоящето проучване е да се изучат аспектите на качеството на услу- гите, които допринасят за повишаване на потребителската удовлетвореност в сферата на куриерските услуги в Бъл- гария. Установено е, че най-значимата променливата за постигане на удовлет- вореност сред индивидуалните потреби-
 • 12. A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria 81 strong influence on customer satisfaction. Based on this study, the following conclu- sions can be formulated: (1) The main factors influencing the level of consumer satisfaction in the cou- rier service industry in Bulgaria are clari- fied; (2) Based on regression analysis the applicability of the LSQ model in the field of courier services was confirmed. It has been shown that satisfaction depends sig- nificantly on the quality of the activities in the supply chain; (3) By testing statistical hypotheses it has been shown that there is a statistically significant relationship between indicators such as timeliness, quality of information, condition of order, quality of personnel and the level of customer satisfaction; (4) The particular level of satisfaction achieved in each of the four dimensions suggests the direction in which the courier providers have to work. The results provide an explicit answer to the question which the most important fac- tors that determine the quality of courier services are. The factors displayed should be considered as a competitive “weapon”, which leads to an increased level of cus- tomer satisfaction of the individual users of courier services in Bulgaria. This should draw the attention of the registered cou- rier providers to these potential sources of competitive advantages. тели на куриерски услуги е детерминан- тата условията на доставка. Установено е изместване на фокуса и куриерски фирми трябва да започнат да го отчитат. Установено е, че качество- то на предоставяната информация също оказва силно влияние върху нивото на потребителска удовлетвореност. На основата на проведеното изследване могат да се формулират следните изво- ди: (1) Изяснени са основните фактори, оказващи влияние върху нивото на по- требителска удовлетвореност в сферата на куриерските услуги в България; (2) С помощта на многофакторен регресионен анализ е потвърдена при- ложимостта на модела LSQ в сферата на куриерските услуги, като е доказано, че удовлетвореността на потребителите за- виси силно от качеството на дейностите във веригата на доставки; (3) При изследване на статистически хипотези, свързани с потребителската удовлетвореност е доказано, че същест- вува статистически значима зависимост между показателите навременност на доставката, качество на предоставяна- та информация, условия на доставката, качество на обслужващия персонал и нивото на потребителска удовлетворе- ност; (4) Определянето на достигната сте- пен на удовлетвореност по-всяка една от дименсиите за качество на куриер- ските услуги подсказва, посоките в кои- то трябва да работят регистрираните куриерски оператори на територията на страната. Получените резултати дават категори- чен отговор на въпроса кои са най-ва- жните фактори, от които зависи качест- вото на куриерските услуги. Изведените фактори трябва да се разглежда на кон- курентно „оръжие“, което води до пови- шаване на потребителската удовлетво- реност на индивидуалните потребители на куриерски услуги в България. Това трябва да насочи вниманието на реги- стрираните оператори в страната към изведените източници на конкурентни предимства.
 • 13. Anna Otsetova, Krasimir Enimanev 82 Reference/Литература Bienstock, C.C., Mentzer, J.T., Bird, M.M. (1997). Measuring physical distribution service quality, Journal of the Academy of Marketing Science, 25 (1) : 31-44. Bingguang, Li, (2002). A study of critical factors of customer satisfaction in parcel delivery service, ETD collec- tion for University of Nebraska - Lincoln. Paper AAI3059955. Bitner, M. J. (1990). Evaluating service encounters: the effects of physical surroundings and employee re- sponses, Journal of Marketing, 54 (2) : 69-82. Bolton, R. N., Drew, J. H. (1991). A multistage model of customers` assessments of service quality and value, Journal of Consumer Research, 17 (4) : 375-384. Clemes, M. D., Gan, C. E. C. & Kao, T. H. (2007). University student satisfaction: An empirical analysis, Jour- nal of Marketing for Higher Education, 17 (2) : 292-325. Chan, T., Fielt, E., Gable, G., Stark, K. (2010). Business Service Management, Business Service management White Paper, vol. 2, Australia, Smart Service. Daugherty, P. J., Stank, T.P., Ellinger, E.A. (1998). Leveraging Logistics/Distribution Capabilities: The Im- pact of Logistics Service on Market Share, Journal of Business Logistics, 19 (2) : 35-51. England, R. (2011). Basic Service Management – A 50-page introduction to providing services, Two Hills. Ho, J.S.Y., Teik, D.O.L., Tiffany, F., Kok, L.F., Tah, T.Y. (2012). Logistic Service Quality among Courier Ser- vices in Malaysia, International Proceedings of Economics Development & Research. Huang, Y-K., Kuo, Y-W., Xu., S-W. (2009). Applying importance-performance analysis to evaluate logistics service quality for online shopping among retailing delivery, International Journal of Electronic Business Management, 7 (2) : 128-136. Kamble, S.S, Raut, R.D., Dhume, S.M. (2010). Validating the Logistics Service Quality (LSQ) Scale in Indian Logistics Industry, International Conference on Business and Economics Research, vol. 1, IACSIT Press, Kuala Lumpur, Malaysia. Kandampully, J., Suhartanto, D. (2003). The role of Customer Satisfaction and Image in Gaining Customer Loyalty in the Hotel Industry, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 10 (1-2) : 3-25. Kandampully, J. (2012). Service Management, The New Paradigm in Retailing (Ed.) Springer, XXXII. Mladenova, G. (2000). Marketing analyses, Trakiya M, Sofia (in Bulgarian). Mansor, N., Razali, C.H. (2010). Customer’s Satisfaction towards Counter Service of Local Authority in Tereng- ganu Malaysia, Canadian Centre of Science and Education, 6 (8) : 197-208. Mattila, A. S., Mount, D. J. (2006). The Impact of Timeliness on Complaint Satisfaction in the Context of Call- Centers, Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 14 (3) : 5-16. Mentzer, J.T., Flint, D.J., Hult, T.M. (2001). Logistics service quality as a segment-customized process, Jour- nal of Marketing, 65 (4) : 82-104. Nedyalkov, А. (2012). Quality Challenges in Service Operations Management, Primax, Ruse (in Bulgarian). Negi, R. (2009). Determining customer satisfaction through perceived service quality: A study of Ethiopian mo- bile users, International Journal of Mobile Marketing, 4 (1) : 31-38. Novack, R.A., Rinehart, L.M., Langley, C.J. (1994). An Internal Assessment of Logistics Value, Journal of Business Logistics, 15 (1) : 113-152. Oliver, R. (2010). Satisfaction – A Behavioral Perspective on the Consumer, Armonk, M. E. Sharpe Inc. Parasuraman, А. (2004). Assessing and Improving Service Performance for Maximum Impact: Insights from a Two-Decade-Long Research Journey, Performance Measurement and Metrics, 5 (2) : 45-52. Rafid, M., Jaafar, H.S. (2007). Measuring Customers’ Perceptions of Logistics Service Quality of 3PL Service Providers, Journal of Business Logistics, 28 : (2) : 159-175. Rahman, S. (2008). Quality Management in Logistics Practices: A Comparison Between Manufacturing Compa- nies and Logistics Firms in Australia, Total Quality Management, 19 (5): 535-550. Rutner, S.M., Langley, C.J. (2000). Logistics Value: Definition, Process and Measurement, International Jour- nal of Logistics Management, 1 (2) : 73-82. Samanta, I. (2014). Strategic Marketing in Fragile Economic Conditions, A volume in the Advances in Market- ing, Customer Relationship Management, IGI Global. Saura, I.G., Frances, D.S., Contrı, G.B., Blasco, M.F. (2008). Logistics Service Quality: a new way to loyalty, Industrial Management & Data Systems, 108 (5) : 650-668. Shet, N., Deshmukh, S.G. and Vrat, P. (2006). A conceptual model for quality of service in the supply chain, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 36 (7) : 547-775. Stank, T.P., Goldsby, T.J., Vickery, S.K., Savitskie, K. (2003). Logistics service performance: estimating its influence on market share, Journal of Business Logistics, 24 (1) : 27-55. Vazquez-Casielles, R., Iglesias Arguelles, V., Dıaz Martın, A.M., del Rıo Lanza, A.B. (2002). Calidad y satisfaccion en mercados industriales: influencia de las relaciones entre proveedor y comprador, Revista Europea de Direccion y Economıa de la Empresa, 11 (2) : 23-47. Westbrook, R. A., Oliver, R. L. (1991). The Dimensionality of Consumption Emotion Patterns and Consumer Satisfaction, Journal of Consumer Research 18 (1) : 84-91. Woodruff, R. B. (1997). Customer value: The next source for competitive advantage, Academy of Marketing Science Journal, 25 (2) : 139-153. Xu, J., Cao, Z. P. (2008). Logistics Service Quality Analysis Based on Gray Correlation Method, International Journal of Business and Management, 3 (1) : 58-61. Creative Research System (2012). Sample Size Calculator, Available at <http://www.surveysystem.com/ss- calc.htm> Accessed on [March 5, 2014].