Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Maven Fundamentals
Maven Fundamentals
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Iso ruse

Télécharger pour lire hors ligne

Management standards certification of the courier companies in Bulgaria: The object of this paper is to analyse the use of Management standards in the Bulgarian courier companies. Web survey of the activities of courier operators in the country and in particular their use of Management standards to enhance their competitiveness in the market of courier services is conducted. The advantages of the usage of the Management standards are leaded out.

Management standards certification of the courier companies in Bulgaria: The object of this paper is to analyse the use of Management standards in the Bulgarian courier companies. Web survey of the activities of courier operators in the country and in particular their use of Management standards to enhance their competitiveness in the market of courier services is conducted. The advantages of the usage of the Management standards are leaded out.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Iso ruse (20)

Publicité

Iso ruse

 1. 1. Сертификация по управленски стандарти на куриерските фирми в България ВУ “Колеж по телекомуникации и пощи” - София Русенски университет “Ангел Кънчев” гл. ас. Анна Оцетова e-mail: aotsetova@yahoo.com проф. д-р инж. Красимир Ениманев e-mail: kenimanev@uni-ruse.bg
 2. 2. В последните години няколко куриерските фирмите в страната проявяват засилен интерес към въвеждането на системи за управление и тяхното сертифициране по линия на международните стандарти. В условията на засилена конкуренция в бранша усъвършенстването на управленските процеси на операторите е една от важните насоки за постигане на адекватна конкурентоспособност в условията на единния европейски и световен пазар. В това отношение определяща роля играе внедряването на системи за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти. Актуалност на проблема
 3. 3. Цел на доклада: (1) да се изведат най-често прилаганите международни стандарти от куриерските фирми в България; (2) да се определи количественото разпределение между сертифицираните и несертифицираните фирми; (3) да се определи видовото разпределение между стандартите и тяхната приложимост измежду сертифицираните куриерски фирми. да се направи проучване на сертификацията на куриерските фирми в България по международно признати стандарти. Задачи:
 4. 4. Обем на извадката Към края на 2011 г. броят на регистрираните оператори, предоставящи неуниверсални пощенски услуги е 96. Всички те, съгласно регистрацията им, включват в предмета на дейността си предоставяне на куриерски услуги. От тях: 6 фирми са заличени, 24 са декларирали, че не са извършвали дейност през 2011 г., 27 нямат собствен сайт. В проучването са обхванати 39 куриерски оператори, като критерий за попадане в извадката е наличието на функциониращ сайт в Интернет към края на месец Юли 2012 г. За целта беше проведено собствено проучване “от място” на информацията относно прилаганите стандарти, публикувана на уеб сайтовете на куриерските фирми; регистъра на сертифицираните фирми в страната и годишните доклади на Комисия за регулиране на съобщенията.
 5. 5. • ISO 9001 – Системи за управление на качеството; Стандарти, прилагани от куриерските фирми в страната • ISO 14001 – Системи за управление на околната среда; • ISO 27001 – Системи за управление на сигурността на информацията; • ISO 28000 – Системи за управление на сигурността във веригата на доставки; • ISO 26000 – Указание за социална отговорност; • BS OHSAS 18001 - система за управление на здравословните и безопасни условия на труд; • Investor in People - Британски стандарт за качество в управлението на персонала.
 6. 6. 28% от фирмите имат въведена една или друга система за управление в съответствие с международните стандарти. Сертифицираните фирми са операторите с най-голям пазарен дял на пазара на куриерски услуги в страната, а именно: „Ди Ейч Ел”, „ТНТ”, „Ин Тайм”, „Български пощи“, „Еконт Експрес”, „Европът”, „Спиди”, „ДиД Експрес”, „Тип Топ Куриер” и др. Резултати от проучването Визираните фирми имат и най-продължително присъствие на пазара, предлагат вътрешни и международни куриерски услуги, и формират около 93% от приходите от предоставянето на НПУ.
 7. 7. Разпределение на куриерски фирми по брой прилагани стандарти
 8. 8. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 64 36 18 18 18 9 Приложимостнастандартитеот сертифициранитекурирескифирми-% разпределение Вид стандарт Приложимост на международните стандарти от куриерските фирми в страната
 9. 9. Сигурност на доставките • 36% от сертифицираните куриерски оператори притежават сертификат за съответствие с ISO 28000 - Системи за управление на сигурността във веригата на доставки. • 18% сертификат за съответствие с ISO 27001 - Системи за управление на сигурността на информацията. • ISO 9001:ISO 27001 – В страна 33:1, в сферата на куриерските услуги 6:1. Сигурност на информацията
 10. 10. 18% от сертифицираните куриерски оператори имат въведена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Съотношението между броя на издадените сертификати за качество и за управление на здравословните и безопасни условия на труд за всички сертифицирани фирми в страната е 7:1, в сферата на куриерските услуги това съотношение е 6:1. Стандарта „Investor in people“ се прилага от 9% от сертифицираните куриерски фирми. Човешки производствен фактор При въвеждането на ISO 9001:2000 съвместно с „Инвеститор в хората“ в „TНT България“ са отчетени следните резултати: оборота на компанията се увеличава двойно; текучеството намалява от 9% на 1,8%; качеството на услугите рязко се е повишило.
 11. 11. Изводи: (1) приоритетно се прилагат стандартите, гарантиращи качеството на услугата, опазването на околната среда, сигурността на доставките и информационните активи; (2) спецификата на куриерската услуга, предопределя изпреварващото, в сравнение с фирмите в страната като цяло, въвеждане в бранша на системите за управление на сигурността на информацията и системите за управление на здравословните и безопасни условия на труд; (3) принципите и изискванията на стандартите осигуряват възможности за ефективно управление на фирмите, водещо до завоюване на конкуренти предимства и устойчиво развитие - за това свидетелства факта, че сертифицираните куриерски фирми са операторите с лидерски позиции на вътрешния и международния пазар.
 12. 12. Получените резултати ще послужат като база за последващо анкетно проучване с цел: (1) идентифициране на нагласите на потребителите на куриерски услуги, относно влиянието на наличието на определени сертификати върху решението им за избор на конкретен куриерски оператор; (2) идентифициране на мотивационните фактори, подтикнали ръководствата на сертифицираните куриерски фирми към въвеждане на системи за управление, както и резултатите от реализирането на техните изисквания на практика; (3) изучаване на нагласите на мениджърите на несертифицираните фирми към въвеждането на системи за управление в съответствие с международните стандарти.
 13. 13. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! ВУ “Колеж по телекомуникации и пощи” - София Русенски университет “Ангел Кънчев” гл. ас. Анна Оцетова e-mail: aotsetova@yahoo.com проф. д-р инж. Красимир Ениманев e-mail: kenimanev@uni-ruse.bg

×