SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  18
Zhvillimi i Ulqinit si destinacion turistik 
Punoi: 
Msc. Suzana Muja 
“ Menaxhim Turizmi të Qëndrueshëm”
2 
Pyetjet Kerkimore 
Grupimi 1-re: Menaxhimi I Destinacionit 
Si ndikojnë Organizatat Turistike në ndërtimin e imazhit të destinacionit? 
Si ndikojnë Evenimentet në ndërtimin e imazhit të destinacionit? 
Cilat janë strategjite dhe eventet e planifikuara nga Organizata Turistike? 
Grupimi 2-te: Kerkesa dhe oferta ne treg 
Cili është imazhi dhe mendimi i turistëve, vizitorëve mbi Ulqinin? 
Si ndikon imazhi i destinacionit në zgjedhjen e destinacionit? 
Cilët janë shqetësimet kryesore në lidhje me përzgjedhjen e destinacionit? 
Grupimi 3-te: Zbulimi I nevojave ne menxhim 
Cila është rruaga e drejtë që Ulqini duhet të ndërmarr në menaxhimin e imazhit? 
Cilat janë nevojat e destinacionit në kushtet e ndryshimit të kërkesve turistike? 
Si të arrijë Ulqini një konkurrenc të mire ne treg me destinacionet e tjera?
3 
Qellimi 
Figura 1.1: Modeli i Propozuar
4 
Objektivat e Studimit 
Slide 
Të identifikojë karakteristikat e përgjithshëm të turistëve që vijnë në Ulqin 
Rëndësia e imazhit për proçesin e vendimit konsumator në lidhje me një destinacion 
Të kuptojmë përfshirjen e stakeholderavë në ndërtimin e imazhit të Ulqinit si destinacion turistik. 
Të kuptojmë se cilat atraksione mund të shërbejë për zhvillimin e turizmit në rajonin e Ulqinit 
Të kuptojmë se cilat aktivitete ndihmojnë në rritjen e imazhit në Ulqinit . 
Të kuptojmë rëndësinë e diversifikimit në treg dhe mundësitë e promovimit të destinacionit
5 
Hipoteza e Studimit 
Slide 
H : a) 
H : b) 
Figura 1.2: Qëllimi dhe Koncepti I studimit “Imazhi I Ulqinit si destinacion turistik” 
Hipoteza bazë: Zhvillimi i Ulqinit si destinacion Turistik ka nevoje për një plan veprimi për të 
nxitur përmirësime në ofertën e destinacionit. 
H a: Përceptimet e konsumatorëve kanë një impakt direkt në imazhin e Ulqinit si destinacion. 
H b: Kënaqësia konsumatore ka një impakt pozitiv mbi besnikërinë turistike dhe imazhin e mire.
Metodologjia e Kerkimit 
Kerkimi Sekondar 
K rkimi sekondar sht realizuar n p rmjet shqyrtimit ё ё ё ё ё ё tё njё literature tё gjёrё 
turizmin, atributet e destinacioneve, kënaqësisë së turistëve, lidhja midis atributeve të 
destinacioneve dhe kënaqësisë së turistëve, rendesija e eventeve dhe naifestimeve, roli I 
mrketingut ne turizem etj. 
Kerkimi Primar 
Kёrkimi primarё përmban të dhëna cilësore po ashtu dhe sasiore me Intervista në 
thellësi dhe pyetësor. 
Pyetesori është i përbërë prej pyetjeve të mbyllura, me zgjedhje shumëfishe, shkallë 
kënaqësie dhe të hapura. 
Numri i pyetësorve të plotësuar dhe analizuar për këtë studim është 150. 
Metodat e kërkimit janë deskriptive dhe eksploruese. 
Kampioni është probabilitar i rastësishëm. 
Intervistat ne thellesi jane realizuar me 5 (pese) personazhe kyc ne menaxhimin e 
imazhit te Ulqinit si destincion turistik.
7 
Te dhena sekondare 
Slide 
Sezoni turistik në Ulqin dhe te ardhurat nga turizmi 
Viti Turistet vendas Turistët e huaj Totali I 
turistave 
Netët e fjetjes të 
turistëve vendas 
Tabela 2.1: Të ardhurat e turizmit në Ulqin,Mal të Zi. 
Netët e fjetjes të 
turistëve të huaj 
Totali I netëve 
të realizuar 
2010 13.284 95.533 108.817 84.325 705.987 790.309 
2011 20.644 99.904 120.548 122.023 756.282 878.305 
2012 20.645 103.917 124.562 164.930 757.019 921.949 
2013 20.982 118.037 139.019 171.165 838.441 1.009.606
8 
Te dhena sekondare 
Kërkesa turistike e Ulqinit 
Origjina e Turistëve Numri I turistëve Nr I netëve të 
fjetjeve të realizuar 
Përqindja e 
hyrjeve 
Përqindja e 
fjetjeve 
Kosova 28.853 231.278 1.93 2.46 
Mali I Zi 20.982 171.165 1.41 1.82 
Serbia 14.846 119.009 1.00 1.26 
Bosnja dhe Hercegovina 8.684 70.770 0.58 0.75 
Maqedonia 3.665 59.623 0.25 0.63 
Polonia 11.900 58.236 0.80 0.62 
Rusia 8.618 57.590 0.58 0.61 
Shqipëria 4.528 50.367 0.30 0.54 
Totali 139.019 1.009.606 9.00 10.00 
Tabela 2.2: Origjina e turistëve dhe nr i netëve të akomoduar në Ulqin
Mosha 18 ≤ 30 vite (20%), 30 ≤ 50 vite (53.3%), > 50 vite (26.7%) 
9 
Analiza e pyetësorve 
Slide 
Karaktetistkat demogarfike të të anketuarve. 
Gjinia Femër (56%), Mashkull (44%) 
Qendrimi në Ulqin 1 ditë (30%), 2 ditë (20.7%), 3 ditë (21.3%), 4 ≤ 7 ditë 
Tabela 4.1: Karaktetistkat demogarfike të të anketuarve. 
(11.3%), > 7 ditë (16.7%) 
Prejardhja Alb&Kosova (76%), Ballkani (16.7%), Europa (7.3%)
10 
Analiza e pyetësorve 
Profili i turistit dhe imazhi i tyre për destinacionin. 
Qellimi i vizitës 
· Arsye Pushimi (66%) 
· Evenimentet në Qytetin e Vjetër (17%) 
· Arsye tjera(8%), në seminar ose trajnim (5%) 
· Vizitë familjes edhe shoqërisë (4%) 
Numri i vizitave të mëparshme 
· Vizita e parë (20%) 
· Vizita dytë/treta (23%) 
· Më shumë se tre herë (42%) 
· Pushime të përsëritura (15%) 
Burimi i informacionit 
· Dijeni Personale (37%) 
· Keshilla nga shoqërija (24%) 
· Internet (20%) 
· Travel Agency & Tour Operator (14%) 
· Reklamat Tradicionale (3%) 
· Tjetër (2%) 
Vendi i Akomodimit 
· Hotel (40%) 
· Motel (20%) 
· Tek familiar & Shoqëri (14%) 
· Akomodim Privat (26%) 
Motivimi 
· Plazhi i Ulqinit (50%) 
· Reputacioni (12%) 
· Klima e përshtatshme (10%) 
· Aktivitetet e ofruara (5%), 
· Arsye tjera (23%) 
Tabela 4.2: Profili i turistit dhe imazhi i tyre për destinacionin.
11 
Analiza e pyetësorve 
Analiza e imazhit të Ulqinit si destinacion turistik 
Figura 4.1: Karakteristikat e imazhit të Ulqinit si destinacion turistik.
12 
Analiza e pyetësorve 
Slide 
Vlerësimi I Atributeve dhe Vlerave te Ulqiit si destinacion turistik 
Figura 4.3: Vlerësimi i atributeve kryesore të ofertes së Ulqinit si destinacion turistik
QQëëlllliimmii :: 
ImImaazzhhi ii id dëësshhiriruuaarr 
Një qytet i bukur, i njohur gjërësisht, shumë i lavdëruar dhe njëkohesisht lider i qyteteve kulturo-historike 
të Europës … Një destinacion që njerëzit aspirojnë per ta vizituar, jo vetëm për bukuritë 
Një vend i veçantë me një frymë të pavarur dhe krijuese, i reflektuar në varg dhe shumëllojshmëri të 
dyqaneve, restorante, jetën kulturore… destinacion për të qëndruar dhe dhe shijuar larminë e ofertës 
së rekreacioneve. Një destinacion i cili posedonj një jetë plot kulturë përtej turizmit, i cili mirëpret 
vizitorët por nuk i lejon ata të dominojnë, dhe ku eksplorimi dhe lëvizjet rreth qytetit është një 
13 
Krijimi i një plan veprimi për Ulqinin 
Slide 
Për të zhvilluar një ekonomi të shëndetshme dhe të qëndrueshme mbi turizmin, i cili vazhdon të bëjë një 
kontribut i rëndësishëm për vitalitetin ekonomik të Ulqinit dhe zonën përreth, rrit imazhin e qytetit është 
Për të zhvilluar një ekonomi të shëndetshme dhe të qëndrueshme mbi turizmin, i cili vazhdon të bëjë një 
kontribut i rëndësishëm për vitalitetin ekonomik të Ulqinit dhe zonën përreth, rrit imazhin e qytetit është 
në harmoni me mjedisin e tij unik, dhe shton në cilësinë e jetës për banorët e saj. 
në harmoni me mjedisin e tij unik, dhe shton në cilësinë e jetës për banorët e saj. 
Një qytet i bukur, i njohur gjërësisht, shumë i lavdëruar dhe njëkohesisht lider i qyteteve kulturo-historike 
të Europës … Një destinacion që njerëzit aspirojnë per ta vizituar, jo vetëm për bukuritë 
natyrore dhe plazhet e tij, por sepse qyteti ofronë shumë mundësi dhe eshtë fantastike ta kalosh 
natyrore dhe plazhet e tij, por sepse qyteti ofronë shumë mundësi dhe eshtë fantastike ta kalosh 
kohën aty. 
kohën aty. 
Një vend i veçantë me një frymë të pavarur dhe krijuese, i reflektuar në varg dhe shumëllojshmëri të 
dyqaneve, restorante, jetën kulturore… destinacion për të qëndruar dhe dhe shijuar larminë e ofertës 
së rekreacioneve. Një destinacion i cili posedonj një jetë plot kulturë përtej turizmit, i cili mirëpret 
vizitorët por nuk i lejon ata të dominojnë, dhe ku eksplorimi dhe lëvizjet rreth qytetit është një 
përvojë e papërsëritshme. 
përvojë e papërsëritshme. 
Një vend që frymëzon njerëzit të kthehen përsëri e përsëri, gjithmonë me diçka të freskët për të 
Një vend që frymëzon njerëzit të kthehen përsëri e përsëri, gjithmonë me diçka të freskët për të 
zbuluar... 
zbuluar...
Ulqini duhet të vazhdojë për të tregtuar në mënyrë aktive veten, për të mbajtur pozitën e tij në kornizen e rritjes së 
Më shumë burime do të jetë i nevojshëm në qoftë se Ulqini dëshiron për të ecur përpara dhe për të zhvilluar fusha të reja të 
paraqitur realisht në skeptrin më të mirë dhe të tërheq e një turizëm që është i qëndrueshëm dhe në afat më të gjatë. 
Theksi duhet të jetë në rritjen e vlerës dhe cilësisë në destinacion se sa tek sasija , ne këtë mënyrë për të siguruar që Ulqini 
•Rishikimi I imazhit të Ulqinit për të siguruar që destinacioni është duke projektuar strategji në përputhje më tregun turistik 
dhe nevojat e tij. 
•Mbajtja e Ulqinit në radarin e njerëzve(turistëve potencial) si një vend të dëshirueshëm për të vizituar , duke krijuar për 
Ulqinin profilin më të mirë të mundshëm në Media. 
•Rishikimi I tregut turistik për tu siguruar që Ulqini eshtë gjithmone ne trendin e destinacioneve turistike. 
•Vendosja e e “theksit” gjithnjë e më shumë në gjenerimin e turistëve jashtë pikut të seones turistike dhe eleminimit të këtyre 
barierave. 
•Duke kërkuar mënyra për të pasuruar ofertën e një vizite në Ulqin dhe duke fituar me shumë komente positive në rrjetet 
sociale nga vizita e tyre në Ulqin. 
14 
Krijimi i një Plani: plan Marketingu veprimi dhe Komunikimi për në Ulqin 
Ulqinin 
konkurrencës dhe të ndryshimit të kërkesave të tregut. 
aktivitetit turistik. 
Mesazhet e marketingut jane prioritetet dhe duhet të rishikohen për të siguruar që Ulqini është 
është një vend aspirational për të vizituar. 
Zonat me përparësi 
Validity & Contribution Slide
Qëllimi është që të sigurohet që Ulqini ka shërbimet adekuate dhe objektet përcjellëse për të plotësuar nevojat e tregut, për të 
mbajtur ritmin në krahasim ndryshimet në shijeve në treg dhe ruajtjen e efektit të konkurences në krahasim me destinacionet 
•Rritja e kapacitetet akomoduese dhe e zgjedhjes. Ulqini ka nevojë për kapacitet shtesë në qytet dhe varietet zgjedhjesh në 
tipin e akomodimit, 
•Gjetja e formave për ta kthyer në jetë qyetetin e Ulqinit, për ta kthyer historinë në jetë dhe per të pasuaruar eksperiencën e 
turistëve. 
•Krijimi I një Kalaje active, jo vec një muze, një vend I gjallë dhe kreativ e me shume lëvizje. 
•Krijimi I më shumë festivaleve dhe manifestimeve per të përforcuar imazhin e Ulqinin dhe të stimulojë vizita. 
•Eksplorimi I mundësisë së shtimit të hapesirve në ulqin per konferenca dhe evente kulturore, dhe në këtë mënyrë per të 
krijuar një fryme tjetër për qytetin. 
•Forcimi i produktit rural për të shtuar më mundësi për të bërë gjatë vizitës në Ulqin dhe për të përhapur përfitimet e turizmit 
më gjerësisht. 
15 
Krijimi i një plan veprimi për Ulqinin 
Plani: Produkti Turistik në Ulqin 
tjera. 
Prioriteti kryesor është për të rifreskuar dhe të bërë ofertën ekzistuese të Ulqinit më tërheqëse 
Duke shtuar disa lehtësira të tjera në hotele dhe qenda konferencash. 
Zonat me përparësi 
Validity & Contribution Slide
Të fillohet një studim detal për infrastrukturen akomoduese të nevojshme. 
Të fillojë një proces për të diskutuar strukturat e reja akomoduese me investitort, kompanitë 
egzistuese të interesuara. 
Zhvillimi I një pasqyre historike dhe qasje më të integruar nga muzetë. 
Eksplorimi mbi përdorimin e teknologjisë së re për të interpretuar historinë Ulqinit. 
Inkurajimi I zonave të plazhës për të rishikuar dhe rinovuar prezantimin e tyre. 
Zhvillimi I ngjarjeve argëtuese në bregdetin e Ulqinit, bazuar në trendet e modes nepër botë. 
Ndërtimi I një strategjije të evenimenteve 
 Zhvillimi I më shumë itinerarëve për të tërhequr vizitorët në zonat rurale 
Identifikimi i mundësive për të tërhequr një numër të vogël të te interesuarve ne vizitë dhe 
strehim në zonat rurale. 
Mbështetja e rizhvillimit dhe rivitalizimit të zonave turistike në vështirsi sic janë Valdanosi, 
Kruci ose Ulqini I vjetër , Shasi etj. 
16 
Rekomandime 
Slide
Të fillojë një proçes për të rishikuar markë e Ulqinit me palët e interesuara 
Rregullo mesazhet e marketingut që reflektojnë destinacionin 
Forcimi veprimtarinë PR për të gjeneruar audience dhe për të vazhduar mbulim 
mediatik 
Kontroll më I forte në imazhet dhe pmjet vizuale që përdorën ne fushën e marketingut 
Identifikimi i segmenteve të tregut me potencial rritje 
Zhvillimi i fushatave për të rritur biznesin në sezonen post-turistike 
Bashkëpunim me partnerët për një punë më frytëdhënese 
Fushata , eksplorim, studim, për të tërhequr fonde në benefit të marketingut 
17 
Rekomandime 
Validity & Contribution Slide
18 
Questions

Contenu connexe

Plus de Suzana Muja (7)

Turizmi i Veres ne Shqiperi
Turizmi i Veres ne ShqiperiTurizmi i Veres ne Shqiperi
Turizmi i Veres ne Shqiperi
 
Ambijenti Natyral dhe Ndotesit
Ambijenti Natyral dhe NdotesitAmbijenti Natyral dhe Ndotesit
Ambijenti Natyral dhe Ndotesit
 
Menaxhimi i Vlerave Kulturore ne Ulqin, Mali i Zi
Menaxhimi i Vlerave Kulturore ne Ulqin, Mali i ZiMenaxhimi i Vlerave Kulturore ne Ulqin, Mali i Zi
Menaxhimi i Vlerave Kulturore ne Ulqin, Mali i Zi
 
Ulqini dhe Kapaciteti Turistik
Ulqini dhe Kapaciteti TuristikUlqini dhe Kapaciteti Turistik
Ulqini dhe Kapaciteti Turistik
 
Komunikim Nderkulturor
Komunikim NderkulturorKomunikim Nderkulturor
Komunikim Nderkulturor
 
Menaxhim Evenimenti
Menaxhim EvenimentiMenaxhim Evenimenti
Menaxhim Evenimenti
 
Kenaqesija Konsumatore ne raport me Oferten turistike ne Ulqin
Kenaqesija Konsumatore ne raport me Oferten turistike ne UlqinKenaqesija Konsumatore ne raport me Oferten turistike ne Ulqin
Kenaqesija Konsumatore ne raport me Oferten turistike ne Ulqin
 

Zhvillimi i Ulqinit si destinacion turistik

 • 1. Zhvillimi i Ulqinit si destinacion turistik Punoi: Msc. Suzana Muja “ Menaxhim Turizmi të Qëndrueshëm”
 • 2. 2 Pyetjet Kerkimore Grupimi 1-re: Menaxhimi I Destinacionit Si ndikojnë Organizatat Turistike në ndërtimin e imazhit të destinacionit? Si ndikojnë Evenimentet në ndërtimin e imazhit të destinacionit? Cilat janë strategjite dhe eventet e planifikuara nga Organizata Turistike? Grupimi 2-te: Kerkesa dhe oferta ne treg Cili është imazhi dhe mendimi i turistëve, vizitorëve mbi Ulqinin? Si ndikon imazhi i destinacionit në zgjedhjen e destinacionit? Cilët janë shqetësimet kryesore në lidhje me përzgjedhjen e destinacionit? Grupimi 3-te: Zbulimi I nevojave ne menxhim Cila është rruaga e drejtë që Ulqini duhet të ndërmarr në menaxhimin e imazhit? Cilat janë nevojat e destinacionit në kushtet e ndryshimit të kërkesve turistike? Si të arrijë Ulqini një konkurrenc të mire ne treg me destinacionet e tjera?
 • 3. 3 Qellimi Figura 1.1: Modeli i Propozuar
 • 4. 4 Objektivat e Studimit Slide Të identifikojë karakteristikat e përgjithshëm të turistëve që vijnë në Ulqin Rëndësia e imazhit për proçesin e vendimit konsumator në lidhje me një destinacion Të kuptojmë përfshirjen e stakeholderavë në ndërtimin e imazhit të Ulqinit si destinacion turistik. Të kuptojmë se cilat atraksione mund të shërbejë për zhvillimin e turizmit në rajonin e Ulqinit Të kuptojmë se cilat aktivitete ndihmojnë në rritjen e imazhit në Ulqinit . Të kuptojmë rëndësinë e diversifikimit në treg dhe mundësitë e promovimit të destinacionit
 • 5. 5 Hipoteza e Studimit Slide H : a) H : b) Figura 1.2: Qëllimi dhe Koncepti I studimit “Imazhi I Ulqinit si destinacion turistik” Hipoteza bazë: Zhvillimi i Ulqinit si destinacion Turistik ka nevoje për një plan veprimi për të nxitur përmirësime në ofertën e destinacionit. H a: Përceptimet e konsumatorëve kanë një impakt direkt në imazhin e Ulqinit si destinacion. H b: Kënaqësia konsumatore ka një impakt pozitiv mbi besnikërinë turistike dhe imazhin e mire.
 • 6. Metodologjia e Kerkimit Kerkimi Sekondar K rkimi sekondar sht realizuar n p rmjet shqyrtimit ё ё ё ё ё ё tё njё literature tё gjёrё turizmin, atributet e destinacioneve, kënaqësisë së turistëve, lidhja midis atributeve të destinacioneve dhe kënaqësisë së turistëve, rendesija e eventeve dhe naifestimeve, roli I mrketingut ne turizem etj. Kerkimi Primar Kёrkimi primarё përmban të dhëna cilësore po ashtu dhe sasiore me Intervista në thellësi dhe pyetësor. Pyetesori është i përbërë prej pyetjeve të mbyllura, me zgjedhje shumëfishe, shkallë kënaqësie dhe të hapura. Numri i pyetësorve të plotësuar dhe analizuar për këtë studim është 150. Metodat e kërkimit janë deskriptive dhe eksploruese. Kampioni është probabilitar i rastësishëm. Intervistat ne thellesi jane realizuar me 5 (pese) personazhe kyc ne menaxhimin e imazhit te Ulqinit si destincion turistik.
 • 7. 7 Te dhena sekondare Slide Sezoni turistik në Ulqin dhe te ardhurat nga turizmi Viti Turistet vendas Turistët e huaj Totali I turistave Netët e fjetjes të turistëve vendas Tabela 2.1: Të ardhurat e turizmit në Ulqin,Mal të Zi. Netët e fjetjes të turistëve të huaj Totali I netëve të realizuar 2010 13.284 95.533 108.817 84.325 705.987 790.309 2011 20.644 99.904 120.548 122.023 756.282 878.305 2012 20.645 103.917 124.562 164.930 757.019 921.949 2013 20.982 118.037 139.019 171.165 838.441 1.009.606
 • 8. 8 Te dhena sekondare Kërkesa turistike e Ulqinit Origjina e Turistëve Numri I turistëve Nr I netëve të fjetjeve të realizuar Përqindja e hyrjeve Përqindja e fjetjeve Kosova 28.853 231.278 1.93 2.46 Mali I Zi 20.982 171.165 1.41 1.82 Serbia 14.846 119.009 1.00 1.26 Bosnja dhe Hercegovina 8.684 70.770 0.58 0.75 Maqedonia 3.665 59.623 0.25 0.63 Polonia 11.900 58.236 0.80 0.62 Rusia 8.618 57.590 0.58 0.61 Shqipëria 4.528 50.367 0.30 0.54 Totali 139.019 1.009.606 9.00 10.00 Tabela 2.2: Origjina e turistëve dhe nr i netëve të akomoduar në Ulqin
 • 9. Mosha 18 ≤ 30 vite (20%), 30 ≤ 50 vite (53.3%), > 50 vite (26.7%) 9 Analiza e pyetësorve Slide Karaktetistkat demogarfike të të anketuarve. Gjinia Femër (56%), Mashkull (44%) Qendrimi në Ulqin 1 ditë (30%), 2 ditë (20.7%), 3 ditë (21.3%), 4 ≤ 7 ditë Tabela 4.1: Karaktetistkat demogarfike të të anketuarve. (11.3%), > 7 ditë (16.7%) Prejardhja Alb&Kosova (76%), Ballkani (16.7%), Europa (7.3%)
 • 10. 10 Analiza e pyetësorve Profili i turistit dhe imazhi i tyre për destinacionin. Qellimi i vizitës · Arsye Pushimi (66%) · Evenimentet në Qytetin e Vjetër (17%) · Arsye tjera(8%), në seminar ose trajnim (5%) · Vizitë familjes edhe shoqërisë (4%) Numri i vizitave të mëparshme · Vizita e parë (20%) · Vizita dytë/treta (23%) · Më shumë se tre herë (42%) · Pushime të përsëritura (15%) Burimi i informacionit · Dijeni Personale (37%) · Keshilla nga shoqërija (24%) · Internet (20%) · Travel Agency & Tour Operator (14%) · Reklamat Tradicionale (3%) · Tjetër (2%) Vendi i Akomodimit · Hotel (40%) · Motel (20%) · Tek familiar & Shoqëri (14%) · Akomodim Privat (26%) Motivimi · Plazhi i Ulqinit (50%) · Reputacioni (12%) · Klima e përshtatshme (10%) · Aktivitetet e ofruara (5%), · Arsye tjera (23%) Tabela 4.2: Profili i turistit dhe imazhi i tyre për destinacionin.
 • 11. 11 Analiza e pyetësorve Analiza e imazhit të Ulqinit si destinacion turistik Figura 4.1: Karakteristikat e imazhit të Ulqinit si destinacion turistik.
 • 12. 12 Analiza e pyetësorve Slide Vlerësimi I Atributeve dhe Vlerave te Ulqiit si destinacion turistik Figura 4.3: Vlerësimi i atributeve kryesore të ofertes së Ulqinit si destinacion turistik
 • 13. QQëëlllliimmii :: ImImaazzhhi ii id dëësshhiriruuaarr Një qytet i bukur, i njohur gjërësisht, shumë i lavdëruar dhe njëkohesisht lider i qyteteve kulturo-historike të Europës … Një destinacion që njerëzit aspirojnë per ta vizituar, jo vetëm për bukuritë Një vend i veçantë me një frymë të pavarur dhe krijuese, i reflektuar në varg dhe shumëllojshmëri të dyqaneve, restorante, jetën kulturore… destinacion për të qëndruar dhe dhe shijuar larminë e ofertës së rekreacioneve. Një destinacion i cili posedonj një jetë plot kulturë përtej turizmit, i cili mirëpret vizitorët por nuk i lejon ata të dominojnë, dhe ku eksplorimi dhe lëvizjet rreth qytetit është një 13 Krijimi i një plan veprimi për Ulqinin Slide Për të zhvilluar një ekonomi të shëndetshme dhe të qëndrueshme mbi turizmin, i cili vazhdon të bëjë një kontribut i rëndësishëm për vitalitetin ekonomik të Ulqinit dhe zonën përreth, rrit imazhin e qytetit është Për të zhvilluar një ekonomi të shëndetshme dhe të qëndrueshme mbi turizmin, i cili vazhdon të bëjë një kontribut i rëndësishëm për vitalitetin ekonomik të Ulqinit dhe zonën përreth, rrit imazhin e qytetit është në harmoni me mjedisin e tij unik, dhe shton në cilësinë e jetës për banorët e saj. në harmoni me mjedisin e tij unik, dhe shton në cilësinë e jetës për banorët e saj. Një qytet i bukur, i njohur gjërësisht, shumë i lavdëruar dhe njëkohesisht lider i qyteteve kulturo-historike të Europës … Një destinacion që njerëzit aspirojnë per ta vizituar, jo vetëm për bukuritë natyrore dhe plazhet e tij, por sepse qyteti ofronë shumë mundësi dhe eshtë fantastike ta kalosh natyrore dhe plazhet e tij, por sepse qyteti ofronë shumë mundësi dhe eshtë fantastike ta kalosh kohën aty. kohën aty. Një vend i veçantë me një frymë të pavarur dhe krijuese, i reflektuar në varg dhe shumëllojshmëri të dyqaneve, restorante, jetën kulturore… destinacion për të qëndruar dhe dhe shijuar larminë e ofertës së rekreacioneve. Një destinacion i cili posedonj një jetë plot kulturë përtej turizmit, i cili mirëpret vizitorët por nuk i lejon ata të dominojnë, dhe ku eksplorimi dhe lëvizjet rreth qytetit është një përvojë e papërsëritshme. përvojë e papërsëritshme. Një vend që frymëzon njerëzit të kthehen përsëri e përsëri, gjithmonë me diçka të freskët për të Një vend që frymëzon njerëzit të kthehen përsëri e përsëri, gjithmonë me diçka të freskët për të zbuluar... zbuluar...
 • 14. Ulqini duhet të vazhdojë për të tregtuar në mënyrë aktive veten, për të mbajtur pozitën e tij në kornizen e rritjes së Më shumë burime do të jetë i nevojshëm në qoftë se Ulqini dëshiron për të ecur përpara dhe për të zhvilluar fusha të reja të paraqitur realisht në skeptrin më të mirë dhe të tërheq e një turizëm që është i qëndrueshëm dhe në afat më të gjatë. Theksi duhet të jetë në rritjen e vlerës dhe cilësisë në destinacion se sa tek sasija , ne këtë mënyrë për të siguruar që Ulqini •Rishikimi I imazhit të Ulqinit për të siguruar që destinacioni është duke projektuar strategji në përputhje më tregun turistik dhe nevojat e tij. •Mbajtja e Ulqinit në radarin e njerëzve(turistëve potencial) si një vend të dëshirueshëm për të vizituar , duke krijuar për Ulqinin profilin më të mirë të mundshëm në Media. •Rishikimi I tregut turistik për tu siguruar që Ulqini eshtë gjithmone ne trendin e destinacioneve turistike. •Vendosja e e “theksit” gjithnjë e më shumë në gjenerimin e turistëve jashtë pikut të seones turistike dhe eleminimit të këtyre barierave. •Duke kërkuar mënyra për të pasuruar ofertën e një vizite në Ulqin dhe duke fituar me shumë komente positive në rrjetet sociale nga vizita e tyre në Ulqin. 14 Krijimi i një Plani: plan Marketingu veprimi dhe Komunikimi për në Ulqin Ulqinin konkurrencës dhe të ndryshimit të kërkesave të tregut. aktivitetit turistik. Mesazhet e marketingut jane prioritetet dhe duhet të rishikohen për të siguruar që Ulqini është është një vend aspirational për të vizituar. Zonat me përparësi Validity & Contribution Slide
 • 15. Qëllimi është që të sigurohet që Ulqini ka shërbimet adekuate dhe objektet përcjellëse për të plotësuar nevojat e tregut, për të mbajtur ritmin në krahasim ndryshimet në shijeve në treg dhe ruajtjen e efektit të konkurences në krahasim me destinacionet •Rritja e kapacitetet akomoduese dhe e zgjedhjes. Ulqini ka nevojë për kapacitet shtesë në qytet dhe varietet zgjedhjesh në tipin e akomodimit, •Gjetja e formave për ta kthyer në jetë qyetetin e Ulqinit, për ta kthyer historinë në jetë dhe per të pasuaruar eksperiencën e turistëve. •Krijimi I një Kalaje active, jo vec një muze, një vend I gjallë dhe kreativ e me shume lëvizje. •Krijimi I më shumë festivaleve dhe manifestimeve per të përforcuar imazhin e Ulqinin dhe të stimulojë vizita. •Eksplorimi I mundësisë së shtimit të hapesirve në ulqin per konferenca dhe evente kulturore, dhe në këtë mënyrë per të krijuar një fryme tjetër për qytetin. •Forcimi i produktit rural për të shtuar më mundësi për të bërë gjatë vizitës në Ulqin dhe për të përhapur përfitimet e turizmit më gjerësisht. 15 Krijimi i një plan veprimi për Ulqinin Plani: Produkti Turistik në Ulqin tjera. Prioriteti kryesor është për të rifreskuar dhe të bërë ofertën ekzistuese të Ulqinit më tërheqëse Duke shtuar disa lehtësira të tjera në hotele dhe qenda konferencash. Zonat me përparësi Validity & Contribution Slide
 • 16. Të fillohet një studim detal për infrastrukturen akomoduese të nevojshme. Të fillojë një proces për të diskutuar strukturat e reja akomoduese me investitort, kompanitë egzistuese të interesuara. Zhvillimi I një pasqyre historike dhe qasje më të integruar nga muzetë. Eksplorimi mbi përdorimin e teknologjisë së re për të interpretuar historinë Ulqinit. Inkurajimi I zonave të plazhës për të rishikuar dhe rinovuar prezantimin e tyre. Zhvillimi I ngjarjeve argëtuese në bregdetin e Ulqinit, bazuar në trendet e modes nepër botë. Ndërtimi I një strategjije të evenimenteve  Zhvillimi I më shumë itinerarëve për të tërhequr vizitorët në zonat rurale Identifikimi i mundësive për të tërhequr një numër të vogël të te interesuarve ne vizitë dhe strehim në zonat rurale. Mbështetja e rizhvillimit dhe rivitalizimit të zonave turistike në vështirsi sic janë Valdanosi, Kruci ose Ulqini I vjetër , Shasi etj. 16 Rekomandime Slide
 • 17. Të fillojë një proçes për të rishikuar markë e Ulqinit me palët e interesuara Rregullo mesazhet e marketingut që reflektojnë destinacionin Forcimi veprimtarinë PR për të gjeneruar audience dhe për të vazhduar mbulim mediatik Kontroll më I forte në imazhet dhe pmjet vizuale që përdorën ne fushën e marketingut Identifikimi i segmenteve të tregut me potencial rritje Zhvillimi i fushatave për të rritur biznesin në sezonen post-turistike Bashkëpunim me partnerët për një punë më frytëdhënese Fushata , eksplorim, studim, për të tërhequr fonde në benefit të marketingut 17 Rekomandime Validity & Contribution Slide

Notes de l'éditeur

 1. Welcome everyone
 2. Thank you for your attention. Now we have some time to answer your questions.