Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

กลุ่ม 9.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

กลุ่ม 9.pptx

 1. 1. ว่าที่ น.ท.สุวิทย์ กล ้วยหอม เลขที่ ๘๔ น.ต.กวิศ พันธุ์เอี่ย น.ต.ภูมิ ภูมมะภูติ เลขที่ ๕๖ น.ต.สุริยา ใยอ่อน เล น.ต.สุพจน์ จินดาทิพย์ เลขที่ ๗๙ น.ต.ธีรชัย เจิมมธุรพ น.ต.พันเลิศ พูลช่วย เลขที่ ๔๙ น.ต.วิเชียร ศรีภูธร พ.ต.ปรียกิติ์ เยาวภัทรศิริ เลขที่ ๑๐๑ พ.ต.อภิสิทธิ์ เกียรติภ
 2. 2. 2 • ประวัติประธานาธิบดี จอร ์จ เอช ดับเบิลยู บูช อดีตจนถึงปัจจุบัน • วิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้นาของ ประธานาธิบดี จอร ์จ เอช ดับเบิลยู บุช • วิเคราะห์การตัดสินใจของประธานาธิบดี จอร ์จ เอช ดับเบิลยู บุช ในเหตุการณ์สงครามอ่าว เปอร ์เซีย พร้อมแสดงการยุทธ/สถานการณ์หรือ เหตุผลประกอบการวิเคราะห์รวมทั้งผลดีหรือ ผลกระทบจากการตัดสินใจนั้น ๆ • การนาเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อพัฒนา
 3. 3. 3 ชื่อเต็ม : จอร ์จ เฮอร ์เบิร ์ต วอล์คเกอร ์บุช (George Herbert Walker Bush) วันเกิด : 12 มิถุนายน ค.ศ. 1924 เสียชีวิต : 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อายุรวม : 94 ปี บิดา : เพรสคอตต์เชลดอน บุช มารดา : โดโรธี วอล์คเกอร ์ คู่สมรส : บาร ์บารา เพียซ บุช จานวนบุตร : 6 คน 1. จอร ์จ วอล์คเกอร ์บุช (ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาคนที่ 43) 2. พอลีน โรบินสัน บุช
 4. 4. 4 ยศสุดท้าย : เรือโท (Lieutenant Junior Grade) สังกัด : กองทัพเรือ ตาแหน่ง : นักบินเครื่องบินทิ้งตอร ์ปิ โด Grumman TBF Avenger ประจาเรือบรรทุก เครื่องบิน USS San Jacinto ประวัติการรบ : สงครามโลกครั้งที่ 2 ปฏิบัติการฝั่ง มหาสมุทรแปซิฟิ ก เกียรติประวัติ : ได้รับเหรียญ “Distinguished Flying Cross” หลังจากเครื่องถูกยิงตกจาก ปฏิบัติการโจมตีเกาะ Chichijama ประเทศญี่ปุ่ น
 5. 5. 5 พรรคการเมือง : รีพับลิกัน ตาแหน่งทางการเมืองที่สาคัญ : - ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 41 (ค.ศ.1989- 1993) - รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 43 (ใน สมัย ปธน. โรนัลด์เรแกน) - ผู้อานวยการสานักข่าวกรองกลาง (CIA) คนที่ 11 - หัวหน้าสานักงานประสานงานสหรัฐ ฯ ใน ประเทศจีนคนที่ 2 (Chief of the US Liaison Office) - ประธานคณะกรรมการบริหารพรรครีพับลิกัน
 6. 6. 6 - สิ้นสุดสงครามเย็น ค.ศ.1989 - การรวมประเทศเยอรมนี ค.ศ.1990 - การรุกรานประเทศปานามา (ปฏิบัติการ Just Cause) ค.ศ.1990 - สงครามอ่าวเปอร ์เซีย ค.ศ.1990 - การล่มสลายของสหภาพโซเวียต ค.ศ.199 - ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAF ค.ศ.1992
 7. 7. 7
 8. 8. 8 ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ (Great Man Theory)1900’s ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory) 1950’s-1960’s ทฤษฎีผันแปร (Contingency Theory) 1960’s-1970’s ทฤษฎีพฤติกรรม (Behavioral Theory) 1960’s-1970’s ทฤษฎีสถานการณ์ (Situational Theory) 1970’s-1980’s ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลง (Transactional & Transformational Theories) 1980’s-1990’s ทฤษฎีกระบวนการคิด (Cognitive Theory) 2000’s –…
 9. 9. 9 Trait Continge cy Theory Behavioral Theory Situational Theory Transactiona & Transformati nal Theories มีจุดมุ่งหมาย ชัดเจน เป็ นผู้นา มั่นใจ ตนเอง ทะเยอทะยาน ผู้นามอง สถานการณ์ เป็ นหลัก ใช้ โอกาส “สถานการ ณ์สร้าง วีรบุรุษ” พฤติกรรมของ ผู้นา มีผลต่อ ประสิทธิภาพ ของผู้ตาม ผู้นาอาศัยสไตล์ การเป็ นผู้นาที่ หลากหลายเพื่อ ตอบสนองแต่ละ เหตุการณ์ที่ ต่างๆ กัน -Transactional ลักษณะงาน ราชการทาดีมีผล ให้คุณโทษ ควบคุม งานเป็ น Job - งานเอกชน แรงจูงใจ โน้มน้าว ่
 10. 10. 10 • ปลูกฝังการมีคุณธรรม (WASP) • การได้รับคัดเลือกเป็ นประธานสภา นักเรียน • ได้รับคัดเลือกเป็ นกัปตันทีมเบส บอล • บรรณาธิการหนังสือของโรงเรียน • มีต้นแบบ ความกล้าในการเป็ น นักบิน Dive Bomb • ขอเข้าร่วมสงครามหลังภารกิจ โจมตี ญี่ปุ่ น Trait Theory Behavior al Continge ncy Theory 20%
 11. 11. 11 • เป็ นกัปตันทีมเบสบอลโดยการ พิสูจน์ตนเอง • เป็ นสมาชิกนักศึกษาเรียนดี • ประสบความสาเร็จด้านธุรกิจและ ขายกิจการก่อนเข้าสู่การเมือง • บุตรเสียชีวิต ตั้งมูลนิธิช่วยเหลือ สังคม Trait Theory 60% Conting ency Theory 15% Behaviora l Theory 15% Situational Theory 10%
 12. 12. 12 สงครามอ่าวเปอร ์เซีย • ขอมติ โน้มน้าวประเทศสมาชิก เข้าร่วมสงคราม • ปกป้ องทรัพยากรน้ามัน • ลดการสูญเสีย ไม่โค่นล้มซัดดัม • โน้มน้าวอิสราเอลไม่ให้ตอบโต้ อิรัก • อิรักเสนอถอนทหารแต่ ปธน.ไม่ รับข้อเสนอ การรุนรานประเทศปานามา Trait Theory 30% Continge ncy Theory 40% Situational Theory 20% Transforma tion Theory 10% การรวมประเทศเยอรมัน และการ ล่มสลายของโซเวียต • การเจรจากับโกบาชอฟในการ รวมประเทศแม้ผู้บริหารไม่เห็น
 13. 13. 13 จากการวิเคราะห์การตัดสินใจของประธานาธิบดี จอร ์จ เอช ดับเบิล ยู บุช แบ่งออกได้ ๓ ช่วง การเตรียมการ ปธน. มีการเตรียมการ ทั้งด้านการเมือง การทหารอย่างละเอียด รอบคอบทาให้ ประสบความสาเร็จและได้รับการยอมรับ การดาเนินการ ทางทหารและการเมืองควบคู่กันไป ตามเหตุการณ์ Desert Shield โดยอ้างเสริมกาลังเพื่อป้ องกัน ซาอุดีอาระเบีย จากการรุกราน ซึ่งเป็ นการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเล็งผลต่อการปฏิบัติการในคูเวต รวมทั้งหารือกับมิตร
 14. 14. 14 ช่วงดาเนินการ ดาเนินการระงับภัยคุกคามเป็ นลาดับ ขั้นตอนเพื่อตอบโต้ตั้งแต่ การประณาม การคว่าบาตร การปิ ด ล้อมทางทะเล จนถึงการถอนทหารออกจากคูเวต โดยในมติที่ ๖๗๘ ถ้าอิรักไม่ถอนทหารสามารถใช้กาลังจากสภาคองเกรสได้ จากการวิเคราะห์การตัดสินใจ จอร ์จ เอช ดับเบิล ยู บุช ใช้ ประสบการณ์ทางการทูตประจาองค์การสหประชาชาติ ประสบการณ์งานด้านต่างประเทศ แสดงให้เห็น Trait Theory สร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ มองสถานะการณ์รอบด้าน
 15. 15. 15 การวิเคราะห์ผลดีและผลกระทบ จากการดาเนินการ ทางทหารและทางการเมืองระหว่างประเทศถือเป็ น ช่วงเวลาที่สาคัญอย่างยิ่งในความสาเร็จในสงครามอ่าว เปอร ์เซียและที่สาคัญคือได้รับความร่วมมือจากชาติต่าง ๆ แต่ในทางกลับกัน ถ้าไม่ดาเนินการทางทหารและทางการ เมืองด้วยการหาความชอบธรรมจากสหประชาชาติ ไม่ได้ รับการสนับสนุนจากสภาวะภายในและภายนอกจะส่งผล เสียอย่างมากต่อการปฏิบัติการ ถูกตีตราจากชาวโลกว่า ่ ้
 16. 16. 16 จากการวิเคราะห์ภาวะผู้นาของประธานาธิบดี จอร ์จ เอช ดับเบิล ยู บุช ทาให้เข้าใจอิทธิพลที่หล่อหลอมตั้งแต่ เด็กทั้ง ปัจจัยภายใน และภายนอก การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ความสาเร็จจากการกระทาหน้าที่ต่างๆ รวมทั้ง การแสดงออกถึงความกล้าหาญ ความเสียสละ และการ ยึดบุคคลมาเป็ นต้นแบบ จึงเป็ นหลักฐานได้ว่าการเป็ นผู้นา นั้นไม่ใช่เป็ นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หากเกิดจากการ เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาและฝึ กฝน
 17. 17. 17 โดยการวิเคราะห์ภาวะผู้นาทาให้ทราบถึงการตัดสินใจ ในสงครามอ่าวเปอร ์เซีย ในปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน จอร ์จ เอช ดับเบิล ยู บุช ในการตัดสินใจสภาวะเหตุการณ์ที่ กาลังเกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและบรรลุภารกิจ ยกตัวอย่าง ๑. อิรักเสนอการถอนทหารออกจากคูเวต และมีข้อ เรียกร้องเพิ่มเติม แต่ บุชไม่รับข้อเสนอโดยบอกว่าต้องมี การถอนทหารออกจากคูเวตก่อนเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า
 18. 18. 18 ๒. สร้างความชอบธรรมกับในการไม่โค่นล้มซัดดัม ไม่ให้กาลังพลต้องสูญเสียหากดาเนินการต่อกองกาลัง สหประชาชาติจะไม่เห็นด้วยแสดงให้เห็นว่าใช้ Trait Theory ในด้าน ความซื่อสัตย์ความเชื่อถือได้ Contingency Theory ในการมองโอกาสที่จะเกิดขึ้น Situational Theory ในการตอบสนองแต่ละเหตุการณ์ที่ ต่างๆกัน
 19. 19. 19 ๓. ใช้ประสบการณ์ทางการทูตประจาองค์การ สหประชาชาติประสบการณ์ด้านงานต่างประเทศ แสดงให้ เห็น Trait Theory สร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ความขัดแย้งระหว่างประเทศมองสถานะการณ์รอบด้าน โน้มน้าวชาติต่าง ๆ เพื่อธารงสันติภาพของโลก ซึ่ง สอดคล้องกับทฤษฎี Transformation Theory โดยอาศัย กระบวนการผู้นา ผู้ตาม ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์
 20. 20. 20 ทาให้ทางกลุ่มสัมมนาได้เรียนรู ้และการนาไปประยุกต์คือ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่แตกต่างตามสถานการณ์การ เลือกใช้หลักการทฤษฎีบางเหตุการณ์มีเพียง ๑ ทฤษฎี หรือบางเหตุการณ์มีหลายทฤษฎีมาเกี่ยวข้อง ผู้นาที่ดี ควรรู ้จักการนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกใช้ หลักการทฤษฎีให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ทั้งนี้การ ตัดสินในของผู้นาควรพิจารณาถึงปัจจัย ผู้นา ผู้ตาม เหตุการณ์ ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสาเร็จ

×