Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

מה שרואים ומה שאין רואים

1 369 vues

Publié le

מה שרואים ומה שאין רואים
תרגום ירדן גזית

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

מה שרואים ומה שאין רואים

 1. 1. ‫את‬ ‫לתקשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בהומור‬ ‫המשתמשים‬ ‫הכלכלנים‬ ‫הם‬ ‫“נדירים‬ ‫פרדריק‬ ‫בולט‬ ‫הכלכלית‬ ‫המחשבה‬ ‫של‬ ‫בהיסטוריה‬ .‫רעיונותיהם‬ ‫הודות‬ ,‫עליזות‬ ‫של‬ ‫כמגדלור‬ ,‫שנה‬ ‫כמאתיים‬ ‫לפני‬ ‫שנולד‬ ,‫בסטייה‬ ‫אקונומיסט‬ ”.‫בסאטירה‬ ‫שלו‬ ‫המבריק‬ ‫לשימוש‬ ‫ג’ורנל‬ ‫סטריט‬ ‫וול‬ ”.‫מאודכם‬ ‫שפגשתם‬ ‫ביותר‬ ‫המקסים‬ ‫“הכלכלן‬ ‫מעולם‬ ‫איש‬ ’!‫פוליטית‬ ‫בכלכלה‬ ‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫ומה‬ ‫שרואים‬ ‫“’מה‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫הקושי‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫במשפט‬ ‫יותר‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫הגדיר‬ ‫לא‬ ‫המכריע‬ ‫הטיעון‬ ‫את‬ ,‫מוסיף‬ ‫והייתי‬ ,‫רציונאלית‬ ‫כלכלית‬ ‫מדיניות‬ ‫מערכת‬ ‫לבסס‬ ‫ניתן‬ ‫שעליו‬ ‫טקסט‬ ‫אכן‬ ‫זהו‬ ...‫כלכלי‬ ‫חופש‬ ‫בעד‬ ”.‫ליברטריאנית‬ ‫כלכלית‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫שלמה‬ ‫בכלכלה‬ ‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫זוכה‬ ,‫האייק‬ ‫פרידריך‬ JERUSALEM INSTITUTE FOR MARKET STUDIES ‫שווקים‬‫לחקר‬‫ירושלים‬‫מכון‬ ‫ש”ח‬ 50 :‫מומלץ‬ ‫מחיר‬ ‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫ומה‬ ‫פוליטית‬ ‫בכלכלה‬ ‫חיבורים‬ ‫ָה‬‫י‬‫י‬ ִ‫ט‬ ְ‫ס‬ָ‫ב‬ ‫פרדריק‬ִ JERUSALEM INSTITUTE FOR MARKET STUDIES ‫שווקים‬‫לחקר‬‫ירושלים‬‫מכון‬
 2. 2. ‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫ומה‬ ‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫פוליטית‬ ‫בכלכלה‬ ‫חיבורים‬ ‫ָה‬‫י‬‫י‬ ִ‫ט‬ ְ‫ס‬ִָ‫ב‬ ‫פרדריק‬ ‫גזית‬ ‫ירדן‬ :‫מצרפתית‬ ‫תרגם‬ ‫אורן‬ ‫מתן‬ :‫לשון‬ ‫עריכת‬ ‫גזית‬ ‫אילת‬ :‫גראפי‬ ‫עיצוב‬ :‫הסופר‬ ‫על‬ ,‫צרפתי‬ ‫ופובליציסט‬ ‫פוליטיקאי‬ ,‫כלכלן‬ ,)1801-50( ‫ָה‬‫י‬‫ִי‬‫ט‬ְ‫ס‬ָּ‫ב‬ ‫פרדריק‬ ‫הוא‬ .19-‫ה‬ ‫במאה‬ ‫הכלכלי‬ ‫הליברליזם‬ ‫של‬ ‫הבולטים‬ ‫ההוגים‬ ‫לאחד‬ ‫נחשב‬ ‫ועד‬ 1840-‫ב‬ ‫מלידתה‬ ‫בצרפת‬ ‫החופשי‬ ‫הסחר‬ ‫למען‬ ‫התנועה‬ ‫את‬ ‫הנהיג‬ ‫ליברה‬ ‫בשם‬ ‫חדשותי‬ ‫שבועון‬ ‫ייסד‬ ‫בסטייה‬ .1850-‫ב‬ ,‫עת‬ ‫בטרם‬ ‫למותו‬ ‫פמפלטים‬ ‫של‬ ‫מחברם‬ ‫והיה‬ ‫עת‬ ‫כתבי‬ ‫בכמה‬ ‫כתב‬ ,)‫חופשי‬ ‫(סחר‬ ‫אשאנג׳‬ ‫מהפכת‬ ‫בימי‬ ‫נכתבו‬ ‫כתביו‬ ‫רוב‬ .‫היום‬ ‫לענייני‬ ‫שנגעו‬ ‫רבים‬ ‫ונאומים‬ ‫כנציג‬ .‫סוציאליסטית‬ ‫מדיניות‬ ‫לאמץ‬ ‫צרפת‬ ‫מיהרה‬ ‫שבה‬ ‫תקופה‬ ,1848 ‫עמיתיו‬ ‫מרבית‬ ‫אולם‬ ,‫זו‬ ‫מדיניות‬ ‫נגד‬ ‫בסטייה‬ ‫נאבק‬ ‫הנבחרים‬ ‫בבית‬ ‫למעלה‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫רלוונטיים‬ ‫עודם‬ ‫כתביו‬ .‫מאזהרותיו‬ ‫להתעלם‬ ‫בחרו‬ .‫כתיבתם‬ ‫מזמן‬ ‫שנה‬ 160-‫מ‬ JERUSALEM INSTITUTE FOR MARKET STUDIES ‫שווקים‬‫לחקר‬‫ירושלים‬‫מכון‬ ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ 2 .................................................................................. ‫הסופר‬ ‫על‬ 5 ...................................................................................... ‫הקדמה‬ 9 ................................................... ‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫ומה‬ ‫שרואים‬ ‫מה‬ 9 ......................................................................................... ‫מבוא‬ 10 .................................................................... ‫השבור‬ ‫החלון‬ .1 12 .................................................................. ‫מהצבא‬ ‫שחרור‬ .2 15 .................................................................................. ‫מסים‬ .3 18 .......................................... ‫והאמנויות‬ ‫התיאטראות‬ ‫סבסוד‬ .4 23 ................................................. )‫(ציבוריות‬ ‫יזומות‬ ‫עבודות‬ .5 26 ............................................................................. ‫מתווכים‬ .6 31 .................................................. ‫המסחר‬ ‫חופש‬ ‫על‬ ‫הגבלות‬ .7 36 ............................................................................... ‫מכונות‬ .8 41 ............................................................................... ‫אשראי‬ .9 44 .......................................................................... ‫אלג׳יריה‬ .10 47 ................................................................ ‫ומותרות‬ ‫חסכון‬ .11 52 .......................................... ‫לרווח‬ ‫הזכות‬ ,‫לעבודה‬ ‫הזכות‬ .12 55 ................................................................. ‫שלילית‬ ‫ברזל‬ ‫מסילת‬ 56 .......................................................................... ‫המסחרי‬ ‫המאזן‬ 60 .......................................................... ‫הנרות‬ ‫יצרני‬ ‫מאת‬ ‫עתירה‬ 66 .................................... ‫שווקים‬ ‫לחקר‬ ‫ירושלים‬ ‫מכון‬ ‫אודות‬ ‫על‬
 3. 3. ‫הקדמה‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫העומד‬ ‫נושא‬ ‫לכל‬ ‫כמעט‬ .‫כולנו‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫הכלכלה‬ ‫בתחום‬ ‫מקבלים‬ ‫שאנו‬ ‫החלטות‬ .‫כלכלי‬ ‫היבט‬ ‫ישנו‬ ‫הציבורי‬ ‫או‬ ‫האישי‬ ‫או‬ ‫מורידות‬ ,‫ובממשלה‬ ‫בכנסת‬ ‫נציגינו‬ ‫בשמנו‬ ‫שמקבלים‬ ‫או‬ ,‫הכלכלי‬ .‫הכלל‬ ‫נחלת‬ ‫היום‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫בעובדה‬ ‫ההכרה‬ .‫שלנו‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫מעלות‬ ‫אינה‬ ‫כלכלה‬ .‫לכלכלה‬ ‫שנוגע‬ ‫מה‬ ‫בכל‬ ‫שלטת‬ ‫הבורות‬ ,‫זאת‬ ‫למרות‬ ,‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ .‫הבגרות‬ ‫לבחינות‬ ‫חובה‬ ‫מקצוע‬ ‫ואינה‬ ,‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫נלמדת‬ ‫או‬ ,‫הכלכלי‬ ‫בתחום‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫בסיסיים‬ ‫כלים‬ ‫אין‬ ‫האזרחים‬ ‫לרוב‬ .‫וכלכלנים‬ ‫פרשנים‬ ,‫פוליטיקאים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בפניהם‬ ‫המוצגים‬ ‫טיעונים‬ ‫להעריך‬ ‫לאזרחים‬ ‫שיש‬ ,‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המוצדק‬ ,‫החשש‬ ‫היא‬ ‫לכך‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬ ‫כלכלה‬ ‫על‬ ‫כתבו‬ ‫רבים‬ ‫כלכלנים‬ .‫בכלכלה‬ ‫ספרים‬ ‫עם‬ ‫מהתמודדות‬ ‫עוד‬ ‫קטן‬ ‫מיעוט‬ .‫בתמציתיות‬ ‫זאת‬ ‫עשו‬ ‫מהם‬ ‫מעטים‬ ‫רק‬ .‫טעם‬ ‫דברי‬ ,‫טעם‬ ‫דברי‬ ‫כלכלה‬ ‫על‬ ‫לכתוב‬ .‫ועממית‬ ‫פשוטה‬ ‫בשפה‬ ‫זאת‬ ‫עשה‬ ‫יותר‬ ‫שובה‬ ‫בהומור‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫ועוד‬ ,‫ועממית‬ ‫פשוטה‬ ,‫תמציתית‬ ‫בשפה‬ ‫המחשבה‬ ‫של‬ ‫בהיסטוריה‬ .‫סגולה‬ ‫יחידי‬ ‫רק‬ ‫כנראה‬ ‫מסוגלים‬ ‫לכך‬ ,‫לב‬ ‫בולט‬ )Frédéric Bastiat, 1801-1850‫‏‬( ‫ָה‬‫י‬‫ִי‬‫ט‬ְ‫ס‬ָּ‫ב‬ ‫פרדריק‬ ,‫הכלכלית‬ .‫במשימה‬ ‫שעמדו‬ ‫היחידים‬ ‫כאחד‬ 160-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫לפני‬ ‫נכתבו‬ ‫אשר‬ ‫בסטייה‬ ‫של‬ ‫שספריו‬ ‫הסיבה‬ ‫זו‬ ‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫לקוראים‬ ‫ביותר‬ ‫הטובות‬ ‫האפשרויות‬ ‫אחת‬ ‫נותרו‬ ,‫שנה‬ .‫בכלכלה‬ ‫יסוד‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫ומשעשע‬ ‫תמציתי‬ ,‫ברור‬ ‫בהסבר‬ ‫המעוניינים‬ ‫של‬ ‫והסאטירית‬ ‫החדה‬ ‫מכתיבתו‬ ‫ליהנות‬ ‫העברית‬ ‫קוראי‬ ‫גם‬ ‫יוכלו‬ ‫מעתה‬ .‫ולהשכיל‬ ,‫בסטייה‬ 5
 4. 4. ‫גם‬ ‫אולם‬ ,‫הפוליטי‬ ‫ובפועלו‬ ‫בהגותו‬ ‫קלאסי‬ ‫ליברל‬ ‫היה‬ ‫בסטייה‬ ‫בעיקרון‬ ‫עניין‬ ‫ימצאו‬ ‫הכלכלי‬ ‫הליברליזם‬ ‫עם‬ ‫מזדהים‬ ‫שאינם‬ ‫קוראים‬ ‫של‬ ‫שלם‬ ‫ניתוח‬ ,‫לשיטתו‬ .‫כלכליות‬ ‫סוגיות‬ ‫בסטייה‬ ‫מנתח‬ ‫בסיסו‬ ‫שעל‬ ‫כלל‬ ‫עבור‬ ,‫שלה‬ ‫ההשלכות‬ ‫למכלול‬ ‫להתייחס‬ ‫חייב‬ ‫כלכלית‬ ‫בעיה‬ ‫לעין‬ ‫הנגלות‬ ‫בהשלכות‬ ‫רק‬ ‫להתמקד‬ ‫ולא‬ ,‫הארוך‬ ‫ובטווח‬ ‫הציבור‬ ‫שיידבק‬ ‫ראוי‬ ‫בכלכלה‬ ‫שדן‬ ‫מי‬ ‫כל‬ .‫הקצר‬ ‫בטווח‬ ‫מסוימת‬ ‫קבוצה‬ ‫על‬ .‫תהיה‬ ‫אשר‬ ‫הפוליטית‬ ‫השקפתו‬ ‫תהא‬ ,‫זה‬ ‫בעיקרון‬ ‫וכן‬ ,‫רואים״‬ ‫שלא‬ ‫ומה‬ ‫שרואים‬ ‫״מה‬ ‫החיבור‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫זה‬ ‫ספר‬ ‫עסקו‬ ‫בסטייה‬ ‫של‬ ‫כתביו‬ .‫בסטייה‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫קצרים‬ ‫חיבורים‬ ‫שלושה‬ ,‫ועוד‬ ‫בלשנות‬ ,‫פוליטית‬ ‫פילוסופיה‬ ,‫במשפט‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫בכלכלה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ .‫הבולטים‬ ‫הכלכליים‬ ‫בכתביו‬ ‫מתמקד‬ ‫זה‬ ‫פרסום‬ ‫אולם‬ ‫מדגים‬ ‫שבו‬ ,‫מופתי‬ ‫חיבור‬ ‫הוא‬ ‫רואים״‬ ‫שלא‬ ‫ומה‬ ‫שרואים‬ ‫״מה‬ ‫חשיבות‬ ‫את‬ ,‫שלו‬ ‫המפורסם‬ ‫השבור״‬ ‫״החלון‬ ‫משל‬ ‫באמצעות‬ ,‫בסטייה‬ ‫לפני‬ ‫שנים‬ 66 ‫),י‬Opportunity Cost( ‫אלטרנטיבית״‬ ‫״עלות‬ ‫המושג‬ ‫הפך‬ ‫אשר‬ ,‫זה‬ ‫טכני‬ ‫מונח‬ ‫טבע‬ ‫וייזר‬ ‫פון‬ ‫פרידריך‬ ‫האוסטרי‬ ‫שהכלכלן‬ .‫הכלכלי‬ ‫מהז׳רגון‬ ‫לחלק‬ ‫הדבר‬ ,‫חלון‬ ‫בטעות‬ ‫ושובר‬ ‫אבן‬ ‫זורק‬ ‫ילד‬ ‫כאשר‬ :‫המשל‬ ‫תמצית‬ ‫והנה‬ ‫החלון‬ ‫שבירת‬ ‫כי‬ ‫להסיק‬ ‫ניתן‬ ,‫בו‬ ‫רק‬ ‫מתמקדים‬ ‫ואם‬ ,‫לזגג‬ ‫פרנסה‬ ‫מביא‬ ‫ובכסף‬ ,‫לזגג‬ ‫לשלם‬ ‫הבית‬ ‫בעל‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫מראה‬ ‫בסטייה‬ ‫אולם‬ .‫לכלכלה‬ ‫תרמה‬ ‫נעליים‬ ‫זוג‬ ‫כגון‬ ,‫אחר‬ ‫מוצר‬ ‫לקנות‬ ‫עוד‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫לזגג‬ ‫משלם‬ ‫שהוא‬ ‫הנעליים‬ ‫זוג‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫היא‬ ‫החלון‬ ‫של‬ ‫האלטרנטיבית‬ ‫עלותו‬ .‫לקנות‬ ‫שתכנן‬ ‫נגרעה‬ ‫לזגג‬ ‫שניתנה‬ ‫הפרנסה‬ .‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫ועתה‬ ‫לקנות‬ ‫הבית‬ ‫בעל‬ ‫שרצה‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫מצבו‬ ,‫בנוסף‬ .‫לכלכלה‬ ‫תרומה‬ ‫כל‬ ‫כאן‬ ‫אין‬ ‫ולכן‬ ,‫הנעליים‬ ‫מיצרן‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ,‫חדשות‬ ‫נעליים‬ ‫זוג‬ ‫וגם‬ ‫חלון‬ ‫גם‬ ‫לו‬ ‫שיהיו‬ ‫במקום‬ - ‫הורע‬ ‫החנות‬ ‫המסקנה‬ ‫ולכן‬ - ‫חלון‬ ‫רק‬ ,‫בתיקונו‬ ‫והצורך‬ ‫החלון‬ ‫שבירת‬ ‫בגלל‬ ,‫עתה‬ .‫בכללותה‬ ‫לחברה‬ ‫נזק‬ ‫גרמה‬ ‫החלון‬ ‫ששבירת‬ ‫היא‬ ‫ההגיונית‬ ‫תופעות‬ ‫של‬ ‫מגוון‬ ‫לנתח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫בתובנה‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬ ‫בסטייה‬ ‫סבסוד‬ ,‫מסים‬ ,‫חובה‬ ‫גיוס‬ :‫בימינו‬ ‫רלוונטיות‬ ‫רובן‬ ‫אשר‬ ,‫כלכליות‬ .‫ועוד‬ ‫ועוד‬ ,‫וערבויות‬ ‫אשראי‬ ,‫מכסים‬ ,‫לתרבות‬ ‫סוגיות‬ ‫מנתח‬ ‫בסטייה‬ ‫באמצעותו‬ ‫והקולח‬ ‫הפשוט‬ ‫לסגנון‬ ‫דוגמא‬ ‫זוהי‬ 6 :‫זה‬ ‫בספר‬ ‫הכלולים‬ ‫הנוספים‬ ‫בחיבורים‬ ‫גם‬ ‫בולט‬ ‫זה‬ ‫סגנון‬ .‫בכלכלה‬ .‫הנרות״‬ ‫יצרני‬ ‫מאת‬ ‫ו-״עתירה‬ ,‫המסחרי״‬ ‫״המאזן‬ ,‫שלילית״‬ ‫ברזל‬ ‫״מסילת‬ ‫אף‬ ‫או‬ ‫פשטניים‬ ‫להיראות‬ ‫עשויים‬ ‫מפריך‬ ‫שבסטייה‬ ‫הטיעונים‬ ‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫לזכור‬ ‫יש‬ ‫אולם‬ .‫זמננו‬ ‫בני‬ ‫לקוראים‬ ‫ילדותיים‬ ‫הם‬ ,‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫הציבורי‬ ‫בשיח‬ ‫בימינו‬ ‫מוצגים‬ ‫אינם‬ ‫כאלה‬ ‫טיעונים‬ ,‫פוליטיקאים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מתוחכם‬ ‫או‬ ‫עקיף‬ ‫באופן‬ ‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫בו‬ ‫מוצגים‬ .‫כלכלנים‬ ‫ואף‬ ,‫עובדים‬ ‫ועדי‬ ‫מנהיגי‬ ,‫עסקים‬ ‫אנשי‬ ‫טיעונים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יוטעו‬ ‫לא‬ ‫בסטייה‬ ‫של‬ ‫שיטתו‬ ‫את‬ ‫שיישמו‬ ‫קוראים‬ ‫המופיעים‬ ‫בחיבורים‬ ‫מפריך‬ ‫שהוא‬ ‫מהסוג‬ ‫מטעים‬ ‫או‬ ‫מוגבלים‬ ,‫חלקיים‬ ‫שיעריכו‬ ‫לאחר‬ ,‫כלכליות‬ ‫בסוגיות‬ ‫עמדה‬ ‫בעצמם‬ ‫לגבש‬ ‫ויוכלו‬ ,‫זה‬ ‫בספר‬ .‫והתועלת‬ ‫העלות‬ ‫את‬ ‫נכונה‬ ‫ם‬‫התרגו‬ ‫על‬ ‫הייחודי‬ ‫סגנונו‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הניתן‬ ‫ככל‬ ‫השתדלתי‬ ‫בתרגום‬ ,‫לפסקאות‬ ‫החלוקה‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫זה‬ ‫סגנון‬ .‫בסטייה‬ ‫של‬ ‫וההומוריסטי‬ ‫להקל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫זמננו‬ ‫בן‬ ‫לקורא‬ ‫משונים‬ ‫קצת‬ ‫להיראות‬ ‫ושם‬ ‫פה‬ ‫עלולים‬ ‫רק‬ ‫מופיעות‬ ‫והן‬ ,‫שוליים‬ ‫בהערות‬ ‫המעטתי‬ ,‫השוטפת‬ ‫הקריאה‬ ‫על‬ ‫והדמויות‬ ‫המיושן‬ ‫הסגנון‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫הטיעון‬ ‫להבנת‬ ‫הכרחיות‬ ‫הן‬ ‫כאשר‬ ‫החן‬ ‫מלאת‬ ‫שכתיבתו‬ ‫ייווכח‬ ‫ספקן‬ ‫קורא‬ ‫גם‬ ,‫מוכרות‬ ‫הלא‬ ‫ההיסטוריות‬ ‫כעת‬ ‫גם‬ ‫הנמצאים‬ ‫כלכליים‬ ‫לנושאים‬ ‫ומתייחסת‬ ‫עדכנית‬ ‫בסטייה‬ ‫של‬ .‫ימינו‬ ‫של‬ ‫בישראל‬ ‫הציבורי‬ ‫בשיח‬ ‫מרכזיים‬ ‫ולטיעונים‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫בראש‬ ‫תודות‬ .‫מתחילתו‬ ‫התרגום‬ ‫בפרויקט‬ ‫תמך‬ ‫שווקים‬ ‫לחקר‬ ‫ירושלים‬ ‫מכון‬ ‫העריכה‬ ‫את‬ ‫שביצע‬ ‫אורן‬ ‫מתן‬ .‫התרגום‬ ‫בעריכת‬ ‫רבות‬ ‫סייעה‬ ‫גזית‬ ‫אירית‬ ‫יצרני‬ ‫מאת‬ ‫״העתירה‬ ‫בתרגום‬ .‫מועילות‬ ‫הערות‬ ‫לי‬ ‫נתן‬ ,‫לספר‬ ‫הלשונית‬ .‫הכנה‬ ‫תודתי‬ ‫לכולם‬ .‫מאנגלית‬ ‫פרקש‬ ‫יניב‬ ‫של‬ ‫בתרגומו‬ ‫נעזרתי‬ ,‫הנרות״‬ ‫גזית‬ ‫ירדן‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ,2013 ‫מרץ‬ 7
 5. 5. ‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫ומה‬ ‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫מבוא‬ ‫אינם‬ ‫חוק‬ ‫או‬ ‫מוסד‬ ,‫הרגל‬ ,‫שפעולה‬ ‫הרי‬ ‫לכלכלה‬ ‫שנוגע‬ ‫במה‬ ‫הראשון‬ ‫שרק‬ ‫אפקטים‬ ‫של‬ ‫שרשרת‬ ‫אלא‬ ‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫אפקט‬ ‫יוצרים‬ ‫האפקטים‬ ‫שאר‬ .‫אותו‬ ‫רואים‬ ,‫לו‬ ‫לגורם‬ ‫בצמוד‬ ‫בא‬ ‫הוא‬ .‫מיידי‬ ‫שבהם‬ ‫לכל‬ .‫אותם‬ ‫רואים‬ ‫אין‬ ,‫בשרשרת‬ ‫נוספות‬ ‫כחוליות‬ ‫אלא‬ ‫באים‬ ‫אינם‬ .‫הגעתם‬ ‫את‬ ‫לצפות‬ ‫ניתן‬ ,‫היותר‬ ‫מתרכז‬ ‫האחד‬ :‫טוב‬ ‫לכלכלן‬ ‫גרוע‬ ‫כלכלן‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫כל‬ ‫לכם‬ ‫הרי‬ ‫לאלה‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫הנראה‬ ‫לאפקט‬ ‫מודע‬ ‫השני‬ ‫ואילו‬ ‫בלבד‬ ‫הנראה‬ ‫באפקט‬ .‫אותם‬ ‫לצפות‬ ‫שיש‬ ‫התוצאות‬ ,‫חיובית‬ ‫היא‬ ‫המיידית‬ ‫כשהתוצאה‬ ‫שהרי‬ ‫עצום‬ ‫הבדל‬ ‫זהו‬ ‫למדים‬ ‫אנו‬ ‫מכאן‬ .‫ולהיפך‬ ,‫שליליות‬ ,‫תמיד‬ ‫כמעט‬ ,‫יהיו‬ ‫האחרות‬ ‫גדול‬ ‫נזק‬ ‫של‬ ‫במחיר‬ ‫פעוט‬ ‫מיידי‬ ‫טוב‬ ‫על‬ ‫יהבו‬ ‫ישליך‬ ‫גרוע‬ ‫שכלכלן‬ ‫נזק‬ ‫במחיר‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫טוב‬ ‫יעדיף‬ ‫אמיתי‬ ‫כלכלן‬ ‫ואילו‬ ,‫בעקבותיו‬ ‫שיגיע‬ .‫ומיידי‬ ‫קטן‬ ‫לעתים‬ .‫מוסר‬ ‫ולערכי‬ ‫להיגיינה‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫גם‬ ‫אמורים‬ ‫הדברים‬ ‫יבאישו‬ ‫כך‬ ,‫הרגל‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫פירותיו‬ ‫שימתקו‬ ‫ככל‬ ,‫קרובות‬ ,‫לכן‬ .‫כך‬ ‫על‬ ‫יעידו‬ ‫ּת‬‫ו‬‫והבזבזנ‬ ‫ּת‬‫ו‬‫העצל‬ ,‫ּת‬‫ו‬‫הפריצ‬ .‫המאוחרים‬ ‫פירותיו‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫ישכיל‬ ‫ולא‬ ‫הנראה‬ ‫האפקט‬ ‫רושם‬ ‫תחת‬ ‫אדם‬ ‫יימצא‬ ‫כאשר‬ ‫מתוך‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הרי-אסון‬ ‫להרגלים‬ ‫יתמסר‬ ,‫נראים‬ ‫שאינם‬ ‫האפקטים‬ .‫מחושב‬ ‫באופן‬ ,‫לעצמו‬ ‫יסביר‬ ‫כך‬ ,‫אף‬ ‫אלא‬ ,‫טבעית‬ ‫נטייה‬ ‫היא‬ ‫הבורות‬ :‫האנושות‬ ‫של‬ ‫השאול‬ ‫ייסורי‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫נוכל‬ ‫כך‬ ‫פעולותיו‬ ‫את‬ ‫האדם‬ ‫פועל‬ ‫כן‬ ‫על‬ .‫מעריסתו‬ ‫עוד‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫נחלתו‬ 9
 6. 6. ‫אלא‬ ‫שאינן‬ ‫הקודמות‬ ‫פעולותיו‬ ‫של‬ ‫המיידיות‬ ‫לתוצאות‬ ‫בהתאם‬ ‫להביא‬ ‫האדם‬ ‫לומד‬ ‫זמן‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ .‫לראות‬ ‫שביכולתו‬ ‫היחידות‬ ‫התוצאות‬ .‫פעולותיו‬ ‫של‬ ‫המאוחרות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫הניסיון‬ :‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫אותו‬ ‫מלמדים‬ ‫מזה‬ ‫זה‬ ‫מאוד‬ ‫שונים‬ ‫מורים‬ ‫שני‬ ‫לאדם‬ ‫עורך‬ ‫הוא‬ .‫וברוטאלי‬ ‫יעיל‬ ‫באופן‬ ‫מלמד‬ ‫הניסיון‬ .‫הנולד‬ ‫וראיית‬ ‫אותן‬ ‫לחוש‬ ‫לו‬ ‫גורם‬ ‫הוא‬ ,‫פעולותיו‬ ‫של‬ ‫ההשלכות‬ ‫כלל‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫מהאש‬ ‫להיזהר‬ ‫שעליו‬ ‫ללמוד‬ ‫אלא‬ ‫ברירה‬ ‫לאדם‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫ואז‬ ‫בשרו‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫גס‬ ‫מורה‬ ‫להחליף‬ ,‫אפשרי‬ ‫שהדבר‬ ‫ככל‬ ,‫ברצוני‬ .‫למוות‬ ‫יישרף‬ ‫פן‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫השלכותיהן‬ ‫על‬ ‫אעמוד‬ ‫זה‬ ‫לצורך‬ .‫הנולד‬ ‫ראיית‬ :‫אחר‬ ‫במורה‬ ‫ואת‬ ‫הנראים‬ ‫האפקטים‬ ‫את‬ ‫אלה‬ ‫מול‬ ‫אלה‬ ‫ואעמיד‬ ‫כלכליות‬ ‫תופעות‬ .‫אותם‬ ‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫אלה‬ ‫השבור‬ ‫החלון‬ .1 ‫בנו‬ ‫בידי‬ ‫עלה‬ ‫כאשר‬ 1 ,‫כהן‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫לכעסו‬ ‫עדים‬ ‫הייתם‬ ‫מעולם‬ ‫האם‬ ,‫המחזה‬ ‫את‬ ‫ראיתם‬ ‫אם‬ ?‫חנותו‬ ‫של‬ ‫הראווה‬ ‫חלון‬ ‫את‬ ‫לשבור‬ ‫המוכשר‬ ‫להציע‬ ‫שביקשו‬ ,‫במספר‬ 30-‫כ‬ ,‫המרעים‬ ‫חבר‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫ראיתם‬ ‫ודאי‬ ‫התעשייה‬ ,‫טוב‬ ‫יש‬ ‫רע‬ ‫״בכל‬ :‫מוכרות‬ ‫תנחומים‬ ‫מילות‬ ‫הבית‬ ‫לבעל‬ ‫הזגגים‬ ‫עושים‬ ‫היו‬ ‫מה‬ ,‫להתפרנס‬ ‫צריכים‬ ‫כולם‬ ,‫כאלה‬ ‫מתאונות‬ ‫נבנית‬ ‫פעם?״‬ ‫מדי‬ ‫חלונות‬ ‫נשברו‬ ‫אילולא‬ ‫תיאוריה‬ ,‫שלמה‬ ‫תיאוריה‬ ‫מסתתרת‬ ‫זו‬ ‫ניחומים‬ ‫נוסחת‬ ‫מאחורי‬ ‫זו‬ ‫שכן‬ ,‫שכזה‬ ‫פשוט‬ ‫במקרה‬ ‫פעולה‬ ‫בשעת‬ ‫אותה‬ ‫לתפוש‬ ‫שראוי‬ .‫שלנו‬ ‫הכלכליים‬ ‫המוסדות‬ ‫ברוב‬ ,‫לצערנו‬ ,‫הפועלת‬ ‫התיאוריה‬ ‫יבואו‬ ‫אם‬ .‫הנזק‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫פרנקים‬ ‫ששה‬ ‫להוציא‬ ‫שיש‬ ‫נניח‬ ‫שהיא‬ ,‫הזגגות‬ ‫לתעשיית‬ ‫פרנקים‬ ‫שישה‬ ‫הזרימה‬ ‫שהתאונה‬ ‫לי‬ ‫ויאמרו‬ ,‫השגה‬ ‫כל‬ ‫לי‬ ‫אין‬ .‫אסכים‬ ,‫פרנקים‬ ‫שישה‬ ‫של‬ ‫בערך‬ ‫זו‬ ‫תעשייה‬ ‫מעודדת‬ ‫יחכוך‬ ,‫פרנקים‬ ‫שישה‬ ‫יגבה‬ ,‫עבודתו‬ ‫את‬ ‫יעשה‬ ,‫יגיע‬ ‫הזגג‬ .‫נכון‬ ‫הטיעון‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫הילד‬ ‫את‬ ‫בלבו‬ ‫ויברך‬ ‫בסיפוק‬ ‫כפיו‬ 10 ‫הצרפתי‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ Jaques Bonhomme ‫בשם‬ ‫משתמש‬ ‫בסטייה‬ 1 .‫הממוצע‬ ‫לעתים‬ ‫שעושים‬ ‫כפי‬ ,‫למסקנה‬ ‫מגיעים‬ ,‫ההיקש‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ,‫אם‬ ‫אבל‬ ‫כספים‬ ‫של‬ ‫לתנועה‬ ‫גורם‬ ‫שהדבר‬ ,‫חלונות‬ ‫לשבור‬ ‫שטוב‬ ,‫מדי‬ ‫קרובות‬ ‫התיאוריה‬ !‫כאן‬ ‫ִצרו‬‫ע‬ :‫לזעוק‬ ‫עלי‬ ,‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫התעשייה‬ ‫את‬ ‫ומעודד‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקחת‬ ‫ואינה‬ ‫שרואים‬ ‫במה‬ ‫מסתפקת‬ ‫שלכם‬ .‫רואים‬ ‫דבר‬ ‫על‬ ‫פרנקים‬ ‫שישה‬ ‫הוציא‬ ‫החנות‬ ‫שבעל‬ ‫שמכיוון‬ ‫רואים‬ ‫אין‬ ‫שאילולא‬ ‫רואים‬ ‫אין‬ .‫אחר‬ ‫דבר‬ ‫על‬ ‫אותם‬ ‫להוציא‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ,‫אחד‬ ‫הבלויות‬ ‫נעליו‬ ‫את‬ ‫מחליף‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ,‫שבור‬ ‫חלון‬ ‫להחליף‬ ‫עליו‬ ‫היה‬ ‫בששת‬ ‫עושה‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ,‫בקיצור‬ .‫שלו‬ ‫הספרים‬ ‫למדף‬ ‫ספר‬ ‫מוסיף‬ ‫או‬ .‫לעשותו‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫שעתה‬ ‫כלשהו‬ ‫שימוש‬ ‫שלו‬ ‫הפרנקים‬ :‫בכללותה‬ ‫לתעשייה‬ ‫חשבון‬ ‫נעשה‬ ‫בואו‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫הזגגות‬ ‫לתעשיית‬ ‫זרמו‬ ‫פרנקים‬ ‫ושישה‬ ‫נשבר‬ ‫החלון‬ ‫הנעליים‬ ‫לתעשיית‬ ‫זורמים‬ ‫היו‬ ‫פרנקים‬ ‫שישה‬ ,‫החלון‬ ‫נשבר‬ ‫אילולא‬ .‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .)‫אחרת‬ ‫תעשייה‬ ‫לכל‬ ‫(או‬ ,‫שלילית‬ ‫עובדה‬ ‫דהיינו‬ ,‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקחים‬ ‫אם‬ ‫מבינים‬ ,‫חיובית‬ ‫עובדה‬ ‫דהיינו‬ ,‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫שלוקחים‬ ‫כשם‬ ,‫במדינה‬ ‫העובדים‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫בכללותה‬ ‫התעשייה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫שום‬ ‫שאין‬ .‫נשברים‬ ‫שאינם‬ ‫ובין‬ ‫נשברים‬ ‫שחלונות‬ ‫בין‬ .‫כהן‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫חשבונו‬ ‫את‬ ‫נעשה‬ ‫עתה‬ ‫פרנקים‬ ‫שישה‬ ‫הוציא‬ ‫הוא‬ ,‫החלון‬ ‫נשבר‬ ‫שבו‬ ,‫הראשון‬ ‫במקרה‬ ‫במקרה‬ .‫מבריק‬ ‫חלון‬ :‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫לו‬ ‫שהיה‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ ‫תמורתם‬ ‫וקיבל‬ ‫נעליים‬ ‫על‬ ‫פרנקים‬ ‫ששה‬ ‫הוציא‬ ‫הוא‬ ,‫התרחשה‬ ‫לא‬ ‫התאונה‬ ‫שבו‬ ,‫השני‬ .‫חדשות‬ ‫נעליים‬ ‫מזוג‬ ‫והן‬ ‫מבריק‬ ‫מחלון‬ ‫הן‬ ‫ונהנה‬ ‫החברה‬ ‫כי‬ ‫להסיק‬ ‫יש‬ ,‫מהחברה‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫כהן‬ ‫שמר‬ ‫מכיוון‬ ‫ערכו‬ ‫את‬ ‫הפסידה‬ ,‫והתועלת‬ ‫הנזק‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקחים‬ ‫אם‬ ,‫בכללותה‬ .‫השבור‬ ‫החלון‬ ‫של‬ ‫מפסידה‬ ‫״החברה‬ :‫צפויה‬ ‫בלתי‬ ‫למסקנה‬ ‫מגיעים‬ ‫אנו‬ ‫הכללה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יסמרו‬ ‫שבעטיה‬ ‫ולסיסמה‬ ,‫לשווא״‬ ‫שנהרסו‬ ‫חפצים‬ ‫של‬ ‫ערכם‬ ‫את‬ ‫הריסה‬ ,‫״שבירה‬ :‫המסחר‬ ‫חופש‬ ‫בהגבלת‬ ‫המצדדים‬ ‫של‬ ‫שערותיהם‬ .‫רווח״‬ ‫אינו‬ ‫״הרס‬ :‫בקצרה‬ ‫או‬ ,‫לכלכלה״‬ ‫תרומה‬ ‫אינם‬ ‫ופירוק‬ 11
 7. 7. ‫של‬ ‫חסידיו‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫תאמרו‬ ‫מה‬ 2 ?‫התעשייה‬ ‫מפקחי‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫תאמרו‬ ‫מה‬ ‫התעשייה‬ ‫שתפיק‬ ‫הרווח‬ ‫את‬ ‫רב‬ ‫כה‬ ‫בדיוק‬ ‫חישב‬ ‫אשר‬ 3 ,‫סן-שאמאן‬ ‫מר‬ ?‫מחדש‬ ‫לבנות‬ ‫צורך‬ ‫שיהיה‬ ‫הבתים‬ ‫עקב‬ ,‫פריז‬ ‫של‬ ‫משריפתה‬ ‫על‬ ‫השפעתם‬ ‫לאור‬ ‫בייחוד‬ ,‫הגאוניים‬ ‫לחישוביו‬ ‫להפריע‬ ‫לי‬ ‫צר‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫והפעם‬ ‫מחדש‬ ‫לחשב‬ ‫בו‬ ‫אפציר‬ ‫אולם‬ ,‫החקיקה‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫לצד‬ ‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫הקטנה‬ ‫בדרמה‬ ‫בלבד‬ ‫צדדים‬ ‫שני‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ולזכור‬ ‫להתאמץ‬ ‫הקורא‬ ‫על‬ ‫הצרכן‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ,‫כהן‬ ‫מר‬ ,‫הראשון‬ .‫שלושה‬ ‫אלא‬ ,‫בפניו‬ ‫שהעליתי‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ,‫הזגג‬ ,‫השני‬ .‫פרנקים‬ ‫בשישה‬ ‫עושרו‬ ‫את‬ ‫הפחית‬ ‫שההרס‬ ‫(או‬ ‫הנעליים‬ ‫יצרן‬ ‫הוא‬ ‫השלישי‬ .‫תעשייתו‬ ‫את‬ ‫עודדה‬ ‫שהתאונה‬ ‫היצרן‬ .‫גדלה‬ ‫הזגג‬ ‫של‬ ‫שהכנסתו‬ ‫מידה‬ ‫באותה‬ ‫פחתה‬ ‫שהכנסתו‬ )‫אחר‬ ‫יצרן‬ ‫כל‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫ושמגלמת‬ ‫בצל‬ ‫תמיד‬ ‫שנמצאת‬ ‫זו‬ ‫היא‬ ‫השלישית‬ ‫הדמות‬ ‫אותנו‬ ‫ַמד‬‫ל‬ְ‫ּת‬ ‫אשר‬ ‫זו‬ ‫היא‬ .‫במשוואה‬ ‫חיוני‬ ‫מרכיב‬ ‫היותה‬ ‫למרות‬ ,‫רואים‬ ‫אבסורדי‬ ,‫בהרס‬ ‫רווח‬ ‫לראות‬ ‫אבסורדי‬ ‫שבה‬ ‫מידה‬ ‫באותה‬ ‫כי‬ ‫בקרוב‬ ‫כמוה‬ ‫מגבלה‬ ‫הכול‬ ‫ככלות‬ ‫אחרי‬ ‫שכן‬ ,‫מגבלה‬ ‫בהטלת‬ ‫רווח‬ ‫לראות‬ ‫אלא‬ ‫תמצאו‬ ‫לא‬ ‫הגבלות‬ ‫בעד‬ ‫הטיעונים‬ ‫כל‬ ‫בשורש‬ ,‫ואכן‬ .‫חלקי‬ ‫כהרס‬ ‫אילולא‬ ‫הזגגים‬ ‫עושים‬ ‫היו‬ ‫״מה‬ :‫עממית‬ ‫אמרה‬ ‫אותה‬ ‫על‬ ‫פרפראזה‬ ‫פעם?״‬ ‫מדי‬ ‫חלונות‬ ‫נשברו‬ ‫מהצבא‬ ‫שחרור‬ .2 ‫עליהם‬ ,‫כלשהי‬ ‫מהנאה‬ ‫ליהנות‬ ‫מעוניינים‬ ‫בודד‬ ‫אדם‬ ‫או‬ ‫ַם‬‫ע‬‫ש‬ ‫בשעה‬ ‫הגדולה‬ ‫ההנאה‬ ‫הוא‬ ‫הביטחון‬ .‫מחירה‬ ‫את‬ ‫מצדיקה‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫לבחון‬ 100 ‫לגייס‬ ‫יש‬ ‫להשיגו‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אם‬ ‫גם‬ .‫אומה‬ ‫בעבור‬ ‫ביותר‬ ‫והחשובה‬ .‫דבר‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫לומר‬ ‫אוכל‬ ‫לא‬ ,‫פרנקים‬ ‫מיליון‬ 100 ‫ולהוציא‬ ‫חיילים‬ ‫אלף‬ .‫הקרבה‬ ‫של‬ ‫במחיר‬ ‫הנקנית‬ ‫הנאה‬ ‫זו‬ 100 ‫לשחרר‬ ‫מציע‬ ‫מחוקק‬ ‫כאשר‬ .‫נכון‬ ‫לא‬ ‫דבריי‬ ‫את‬ ‫תבינו‬ ‫אל‬ 12 .‫המסחר‬ ‫חופש‬ ‫על‬ ‫ובהגבלות‬ ‫מתחרות‬ ‫בהגנות‬ ‫שתמך‬ ‫צרפתי‬ ‫עיתון‬ 2 ‫שתמך‬ ‫צרפתי‬ ‫פוליטיקאי‬ ,)1777-1861( ‫סאן-שאמאן‬ ‫דה‬ ‫ויקונט‬ ‫אוגוסט‬ 3 .‫מתחרות‬ ‫הצרפתית‬ ‫התעשייה‬ ‫על‬ ‫והגנות‬ ‫היבוא‬ ‫על‬ ‫בהגבלות‬ ‫מיליון‬ 100-‫ב‬ ‫המסים‬ ‫משלמי‬ ‫על‬ ‫העול‬ ‫את‬ ‫להקל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חיילים‬ ‫אלף‬ ‫הפרנקים‬ ‫מיליון‬ 100-‫ו‬ ‫החיילים‬ ‫אלף‬ 100‫״‬ :‫לו‬ ‫המשיבים‬ ‫יש‬ ,‫פרנקים‬ ‫צרפת‬ ‫תיקרע‬ ‫בלעדיה‬ ‫אבל‬ ,‫הקרבה‬ ‫אמנם‬ ‫זו‬ .‫הלאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫נחוצים‬ ‫יכול‬ ‫איני‬ ‫לכך‬ .‫זר״‬ ‫אויב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תיכבש‬ ‫או‬ ‫מיליציות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לגזרים‬ ‫מבחינה‬ ‫אבל‬ ,‫עובדתית‬ ‫שגוי‬ ‫או‬ ‫נכון‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫טיעון‬ .‫להתנגד‬ ‫מנסים‬ ‫כאשר‬ ‫מתחילה‬ ‫הכפירה‬ .‫כפירה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫כלכלית-תיאורטית‬ ‫לרווח‬ ‫מקור‬ ‫מהווה‬ ‫שהיא‬ ‫משום‬ ,‫כיתרון‬ ‫עצמה‬ ‫ההקרבה‬ ‫את‬ ‫להציג‬ .‫מישהו‬ ‫עבור‬ ‫מחוקק‬ ‫יעלה‬ ,‫מהדוכן‬ ‫ההצעה‬ ‫יוזם‬ ‫ד‬‫ר‬ֵ‫י‬‫ש‬ ‫ברגע‬ ,‫טועה‬ ‫אינני‬ ‫אם‬ ‫יעלה‬ ‫מה‬ ?‫בדעתכם‬ ‫עלה‬ ‫מה‬ !?‫חיילים‬ ‫אלף‬ 100 ‫״לשחרר‬ :‫ויאמר‬ ‫אחר‬ ‫אבטלה‬ ‫שישנה‬ ‫יודעים‬ ‫אינכם‬ ‫האם‬ ‫אבל‬ ?‫מעבודה‬ ?‫יחיו‬ ‫ממה‬ ?‫בגורלם‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ?‫המקצועות‬ ‫בכל‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫היצע‬ ‫עודף‬ ‫שיש‬ ?‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫המשרות‬ ‫על‬ ‫התחרות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ,‫העבודה‬ ‫לשוק‬ ‫אותם‬ ‫לזרוק‬ ‫רוצים‬ ‫אפילו‬ ,‫להתפרנס‬ ‫קשה‬ ‫כה‬ ‫שבה‬ ‫בתקופה‬ ?‫העבודה‬ ‫שכר‬ ‫את‬ ‫ולהפחית‬ ‫אלף‬ 100 ‫של‬ ‫לחמם‬ ‫מטה‬ ‫את‬ ‫מספקת‬ ‫שהמדינה‬ ‫ברכה‬ ‫זו‬ ‫האין‬ ,‫בדוחק‬ ‫מעודד‬ ‫שהוא‬ ,‫תחמושת‬ ,‫ביגוד‬ ,‫יין‬ ‫צורך‬ ‫שהצבא‬ ‫בחשבון‬ ‫קחו‬ ?‫יחידים‬ ‫בבחינת‬ ,‫אחרון‬ ‫בחשבון‬ ,‫ושהוא‬ ‫הגבול‬ ‫ובערי‬ ‫בתעשייה‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫ההצעה‬ ‫לשמע‬ ‫רועדים‬ ‫אינכם‬ ‫האם‬ .‫הרבים‬ ‫ספקיו‬ ‫בעבור‬ ‫מתת-אל‬ ‫הזו?״‬ ‫האדירה‬ ‫התעשייתית‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫להרוס‬ ‫חיילים‬ ‫אלף‬ 100 ‫של‬ ‫צבא‬ ‫בהחזקת‬ ‫תומך‬ ,‫רואים‬ ‫אנו‬ ,‫זה‬ ‫נאום‬ .‫הצבאי‬ ‫בשירות‬ ‫הלאומי‬ ‫הצורך‬ ‫בגלל‬ ‫ולא‬ ‫כלכליים‬ ‫שיקולים‬ ‫בגלל‬ .‫להפריך‬ ‫ברצוני‬ ,‫בלבד‬ ‫ואלה‬ ,‫אלה‬ ‫שיקולים‬ ,‫פרנקים‬ ‫מיליון‬ 100 ‫המסים‬ ‫למשלמי‬ ‫העולים‬ ‫חיילים‬ ‫אלף‬ 100 ‫פרנקים‬ ‫מיליון‬ 100-‫ש‬ ‫במידה‬ ‫שלהם‬ ‫הספקים‬ ‫את‬ ‫ומקיימים‬ ‫חיים‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫לקיים‬ ‫יכולים‬ ‫המסים‬ ‫משלמי‬ ‫של‬ ‫מכיסיהם‬ ‫יצאו‬ ‫אשר‬ ‫הפרנקים‬ ‫מיליון‬ 100 ‫אבל‬ ‫במידה‬ ‫המסים‬ ‫משלמי‬ ‫של‬ ‫והספקים‬ ‫המסים‬ ‫משלמי‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫מפסיקים‬ .‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫לקיימם‬ ‫יכולים‬ ‫היו‬ ‫פרנקים‬ ‫מיליון‬ 100 ‫שבה‬ ?‫ההמונים‬ ‫של‬ ‫הרווח‬ ‫היכן‬ - ‫לי‬ ‫ִמרו‬‫א‬‫ו‬ ‫ִשבו‬‫ח‬ ,‫ִפרו‬‫ס‬ ‫לדבר‬ ‫במקום‬ ,‫הפשטות‬ ‫לשם‬ .‫ההפסד‬ ‫היכן‬ ‫לכם‬ ‫אומר‬ ,‫לי‬ ‫באשר‬ 13
 8. 8. ‫אחד‬ ‫חייל‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫הבה‬ ,‫פרנקים‬ ‫מיליון‬ 100-‫ו‬ ‫חיילים‬ ‫אלף‬ 100 ‫על‬ .‫פרנקים‬ ‫ואלף‬ ‫ומגייסת‬ ‫עבודתה‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫הגיוס‬ ‫לשכת‬ .‫א׳‬ ‫בכפר‬ ‫נמצאים‬ ‫אנו‬ .‫פרנקים‬ ‫אלף‬ ‫וגובים‬ ‫עבודתם‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫המסים‬ ‫גובי‬ .‫אחד‬ ‫אדם‬ ‫במשך‬ ‫החייל‬ ‫את‬ ‫הכסף‬ ‫יקיים‬ ‫שם‬ ,‫ֵץ‬‫מ‬ ‫לעיר‬ ‫מועברים‬ ‫והכסף‬ ‫החייל‬ ‫שהדבר‬ ‫תאמרו‬ ‫ודאי‬ ‫לבדה‬ ‫מץ‬ ‫את‬ ‫תבחנו‬ ‫אם‬ .‫דבר‬ ‫שיעשה‬ ‫מבלי‬ ,‫שנה‬ ‫מבטכם‬ ‫תסיטו‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ !‫עמכם‬ ‫יהיה‬ ‫והצדק‬ ,‫העיר‬ ‫עם‬ ‫מאוד‬ ‫מיטיב‬ ,‫בראשכם‬ ‫עיניכם‬ ‫אם‬ .‫אחרת‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫תראו‬ ‫ודאי‬ ,‫א׳‬ ‫הכפר‬ ‫לעבר‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫והפסיד‬ ‫פרנקים‬ ‫אלף‬ ‫הפסיד‬ ,‫עובד‬ ‫הפסיד‬ ‫שהכפר‬ ‫תבחינו‬ .‫הפרנקים‬ ‫אלף‬ ‫מעודדים‬ ‫שהיו‬ ‫העסקית‬ ‫עברה‬ ‫א׳‬ ‫בכפר‬ ‫שהייתה‬ ‫הפעילות‬ .‫איזון‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫ראשון‬ ‫במבט‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ,‫ועבד‬ ‫עמל‬ ‫האדם‬ ‫בכפר‬ :‫ההפסד‬ ‫מקור‬ ‫לכם‬ ‫הרי‬ ‫ואולם‬ .‫למץ‬ ‫בשני‬ ‫זהים‬ ‫ותנועתו‬ ‫הכסף‬ .‫חייל‬ ‫הוא‬ ,‫בסך‬ ‫צועד‬ ‫הוא‬ ‫במץ‬ ‫ואילו‬ .‫פועל‬ - ‫ובמץ‬ ,‫יצרנית‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫ימים‬ ‫מאות‬ ‫שלוש‬ ‫היו‬ ‫בכפר‬ ‫אבל‬ ,‫המקרים‬ ‫יחידה‬ ‫כי‬ ‫מניחים‬ ‫אנו‬ ‫עוד‬ ‫(כל‬ ‫יצרנית‬ ‫לא‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫ימים‬ ‫מאות‬ ‫שלוש‬ .)‫הציבור‬ ‫לביטחון‬ ‫נחוצה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫צבאית‬ ,‫עובדים‬ ‫אלף‬ 100 ‫של‬ ‫היצע‬ ‫עודף‬ ‫נוצר‬ .‫השחרור‬ ‫יום‬ ‫מגיע‬ ‫עתה‬ ‫שכר‬ ‫להורדת‬ ‫לחץ‬ ‫נוצר‬ ,‫משרות‬ ‫על‬ ‫מוגברת‬ ‫תחרות‬ ‫מתעוררת‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫העבודה‬ ‫אלף‬ 100 ‫ששחרור‬ ‫רואים‬ ‫אינכם‬ .‫רואים‬ ‫שאינכם‬ ‫מה‬ ‫הנה‬ ‫אבל‬ ‫החזרתם‬ ‫אלא‬ ,‫פרנקים‬ ‫מיליון‬ 100 ‫השמדת‬ ‫פירושו‬ ‫אין‬ ‫חיילים‬ ‫לשוק‬ ‫חיילים‬ ‫אלף‬ 100 ‫זריקת‬ ‫שעם‬ ‫רואים‬ ‫אינכם‬ .‫המסים‬ ‫למשלמי‬ ‫לשלם‬ ‫שנועדו‬ ‫הפרנקים‬ ‫מיליון‬ 100 ‫גם‬ ‫בזמן‬ ‫בו‬ ‫אליו‬ ‫נזרקים‬ ‫העבודה‬ ‫העובדים‬ ‫היצע‬ ‫את‬ ‫המגביר‬ ‫צעד‬ ‫אותו‬ ‫מכך‬ ‫ושכתוצאה‬ ,‫עבודתם‬ ‫על‬ ‫היא‬ ‫העבודה‬ ‫בשכר‬ ‫שהירידה‬ ‫יוצא‬ ‫מכאן‬ .‫להם‬ ‫הביקוש‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫מגביר‬ 100 ‫בארץ‬ ‫יש‬ ,‫אחריו‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫השחרור‬ ‫שלפני‬ ‫רואים‬ ‫אינכם‬ .‫אשליה‬ ‫ההבדל‬ ‫ושכל‬ ,‫אותם‬ ‫המקיימים‬ ‫פרנקים‬ ‫מיליון‬ 100-‫ו‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫אלף‬ ‫לעשות‬ ‫לא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫שילם‬ ‫המשק‬ ,‫בצבא‬ ‫כשהיו‬ ,‫קודם‬ :‫כאן‬ ‫מצוי‬ ‫האם‬ .‫עבודה‬ ‫תמורת‬ ‫המשק‬ ‫להם‬ ‫ישלם‬ ,‫שחרורם‬ ‫עם‬ ,‫עתה‬ ‫ואילו‬ ,‫דבר‬ ,‫כספו‬ ‫את‬ ‫מוציא‬ ‫המסים‬ ‫משלם‬ ‫כאשר‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫כי‬ ‫רואים‬ ‫אינכם‬ 14 ‫ההשפעות‬ ‫כלל‬ ,‫מה‬ ‫לדבר‬ ‫בתמורה‬ ‫לפועל‬ ‫ואם‬ ‫תמורה‬ ‫בלא‬ ‫לחייל‬ ‫אם‬ ‫המסים‬ ‫משלם‬ ‫השני‬ ‫במקרה‬ ‫אך‬ ,‫זהות‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫הכסף‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ?‫דבר‬ ‫מקבל‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫הראשון‬ ‫במקרה‬ ‫ואילו‬ ‫בתמורה‬ ‫משהו‬ ‫מקבל‬ ‫נרחב‬ ‫יישום‬ ‫של‬ ‫במבחן‬ ‫עומדת‬ ‫אינה‬ ‫כאן‬ ‫מתקיף‬ ‫שאני‬ ‫העמדה‬ ‫רווח‬ ‫יש‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסיכומו‬ ‫אם‬ .‫תיאורטי‬ ‫עקרון‬ ‫לכל‬ ‫הבוחן‬ ‫אבן‬ ‫שהוא‬ ‫הגברים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לדגל‬ ‫לקרוא‬ ‫לא‬ ‫מדוע‬ ,‫לצבא‬ ‫בגיוס‬ ‫לאומי‬ ?‫במדינה‬ ‫מסים‬ .3 ‫הטובה‬ ‫ההשקעה‬ ‫הם‬ ‫״מסים‬ :‫אומר‬ ‫מישהו‬ ‫מימיכם‬ ‫שמעתם‬ ‫לא‬ ‫האם‬ ‫עקבו‬ ,‫מהם‬ ‫מתקיימות‬ ‫משפחות‬ ‫כמה‬ ‫ראו‬ .‫המתגבר‬ ‫כמעיין‬ ‫הם‬ ,‫ביותר‬ .‫החיים!״‬ ,‫האינסוף‬ ‫זה‬ :‫התעשייה‬ ‫על‬ ‫השפעתם‬ ‫אחר‬ .‫הקודמת‬ ‫ההפרכה‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫עלי‬ ,‫זו‬ ‫בדוקטרינה‬ ‫להיאבק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אך‬ ,‫במיוחד‬ ‫מגוונים‬ ‫אינם‬ ‫טיעוניה‬ ‫כי‬ ‫היטב‬ ‫יודעת‬ ‫הפוליטית‬ ‫הכלכלה‬ ‫זה‬ ‫הרי‬ ,)‫עליהם‬ ‫(בחזרה‬ ‫המרבה‬ ‫״כל‬ ‫כי‬ ‫עליהם‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ .‫משובח״‬ ‫ממשכורותיהם‬ ‫הממשלה‬ ‫פקידי‬ ‫שמפיקים‬ ‫התועלת‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫מתחת‬ ‫ממש‬ ‫נמצאים‬ ‫אלה‬ ‫שני‬ .‫לספקים‬ ‫מכך‬ ‫הצומחת‬ ‫התועלת‬ ‫ואת‬ .‫לאפינו‬ ‫חסרון‬ ‫ואת‬ ,‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫זה‬ - ‫המסים‬ ‫משלמי‬ ‫שחשים‬ ‫הנזק‬ ‫אבל‬ ‫צריך‬ ‫שזה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ,‫פחות‬ ‫עוד‬ ‫רואים‬ ‫שלהם‬ ‫לספקים‬ ‫הנגרם‬ ‫הכיס‬ .‫ישר‬ ‫שכל‬ ‫בעל‬ ‫כל‬ ‫לעיני‬ ‫לקפוץ‬ ‫משמעות‬ ,‫נוספים‬ ‫פרנקים‬ 5 ‫להנאתו‬ ‫מוציא‬ ‫ממשלתי‬ ‫פקיד‬ ‫כאשר‬ ‫ההוצאה‬ ‫את‬ ‫אבל‬ .‫פחות‬ ‫פרנקים‬ 5 ‫מוציא‬ ‫המסים‬ ‫שמשלם‬ ‫היא‬ ‫הדבר‬ ‫המסים‬ ‫משלם‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫את‬ ‫ואילו‬ ,‫נעשית‬ ‫שהיא‬ ‫כיוון‬ ‫רואים‬ ‫הפקיד‬ ‫של‬ .‫לעשותה‬ ,‫הצער‬ ‫למרבה‬ ,‫ממנו‬ ‫נמנע‬ ‫שכן‬ ,‫רואים‬ ‫אין‬ ‫לגשם‬ ‫המסים‬ ‫ואת‬ ‫צחיחה‬ ‫מדבר‬ ‫לאדמת‬ ‫המשק‬ ‫את‬ ‫משווים‬ ‫אתם‬ ?‫הזה‬ ‫הגשם‬ ‫מקור‬ ‫מהו‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫עליכם‬ ‫אבל‬ .‫נניח‬ .‫מפרה‬ ‫נוסף‬ ?‫אותה‬ ‫ומייבשים‬ ‫האדמה‬ ‫נוזלי‬ ‫את‬ ‫ְאדים‬‫מ‬‫ש‬ ‫הם‬ ‫מסים‬ ‫אין‬ ‫האם‬ ‫מגשמי‬ ‫מים‬ ‫יותר‬ ‫האדמה‬ ‫תקבל‬ ‫האם‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫עליכם‬ ‫כך‬ ‫על‬ 15
 9. 9. ?‫מאידוי‬ ‫כתוצאה‬ ‫שיאבדו‬ ‫המים‬ ‫כמות‬ ‫מאשר‬ ‫הברכה‬ 5 ‫המסים‬ ‫לגובה‬ ‫משלם‬ ‫כהן‬ ‫מר‬ ‫שכאשר‬ ‫הוא‬ ‫לגמרי‬ ‫שברור‬ ‫מה‬ ‫פקיד‬ ‫כאשר‬ ,‫יותר‬ ‫מאוחר‬ .‫בתמורה‬ ‫דבר‬ ‫מקבל‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ,‫פרנקים‬ ,‫פרנקים‬ 5 ‫של‬ ‫סכום‬ ‫הוצאת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כהן‬ ‫למר‬ ‫אותם‬ ‫מחזיר‬ ‫הממשלה‬ ‫הסופית‬ ‫התוצאה‬ .‫בעבודה‬ ‫או‬ ‫בחיטה‬ ‫שווה‬ ‫לערך‬ ‫בתמורה‬ ‫תמיד‬ ‫הם‬ .‫פרנקים‬ 5 ‫של‬ ‫הפסד‬ ‫היא‬ ‫כהן‬ ‫מר‬ ‫עבור‬ ‫כהן‬ ‫למר‬ ‫הפקיד‬ ‫נותן‬ ‫המקרים‬ ‫ברוב‬ ‫אף‬ ‫או‬ ‫קרובות‬ ‫לעתים‬ ,‫נכון‬ ‫והעסקה‬ ‫מפסיד‬ ‫אינו‬ ‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫איש‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬ .‫ערך‬ ‫שווה‬ ‫שירות‬ ‫להוצאות‬ ‫כלל‬ ‫מתייחס‬ ‫אינו‬ ‫שלי‬ ‫הטיעון‬ ‫כן‬ ‫על‬ .‫חליפין‬ ‫עסקת‬ ‫אלא‬ ‫אינה‬ ‫הוכיחו‬ ,‫ממשלתית‬ ‫פונקציה‬ ‫ליצור‬ ‫ברצונכם‬ ‫אם‬ :‫כך‬ ‫אומר‬ .‫מועילות‬ ,‫תספק‬ ‫שהיא‬ ‫השירות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫כהן‬ ‫למר‬ ‫תניב‬ ‫שהיא‬ ‫הראו‬ .‫תועלתה‬ ‫את‬ ‫אל‬ ,‫זו‬ ‫לתועלת‬ ‫להתייחס‬ ‫בלי‬ ,‫אבל‬ .‫ששילם‬ ‫לסכום‬ ‫ַת-ערך‬‫ו‬‫ש‬ ‫תועלת‬ ‫משפחתו‬ ,‫הממשלתי‬ ‫לפקיד‬ ‫תיצור‬ ‫שהיא‬ ‫התועלת‬ ‫את‬ ‫טיעון‬ ‫בתור‬ ‫תעלו‬ .‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫יוצרת‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫תאמרו‬ ‫אל‬ .‫וספקיו‬ ‫לשירות‬ ‫בתמורה‬ ‫פרנקים‬ 5 ‫הממשלתי‬ ‫לפקיד‬ ‫נותן‬ ‫כהן‬ ‫מר‬ ‫כאשר‬ ‫זהו‬ .‫נעליים‬ ‫זוג‬ ‫תמורת‬ ‫לסנדלר‬ ‫פרנקים‬ 5 ‫נתן‬ ‫כאילו‬ ‫בדיוק‬ ‫זה‬ ,‫מועיל‬ ‫לפקיד‬ ‫פרנקים‬ 5 ‫נותן‬ ‫כהן‬ ‫מר‬ ‫כאשר‬ ‫אבל‬ .‫מאוזן‬ ‫החשבון‬ ,‫וקח‬ ‫תן‬ ‫אותם‬ ‫נתן‬ ‫כאילו‬ ‫זה‬ ‫הרי‬ ,‫עלבון‬ ‫למעט‬ ‫בתמורה‬ ‫שירות‬ ‫שום‬ ‫מקבל‬ ‫ולא‬ ‫רווחת‬ ‫לתועלת‬ ‫בהם‬ ‫ישתמש‬ ‫שהפקיד‬ ‫ולומר‬ ‫לטעון‬ ‫טעם‬ ‫אין‬ .‫לגנב‬ ‫גם‬ ‫עושה‬ ‫היה‬ ‫וכך‬ ‫הגנב‬ ‫גם‬ ‫עושה‬ ‫היה‬ ‫כך‬ ‫שהרי‬ ,‫הלאומית‬ ‫התעשייה‬ ‫שמחוץ‬ ‫זה‬ ,‫הטפילים‬ ‫מן‬ ‫באחד‬ ‫בדרכו‬ ‫נתקל‬ ‫לא‬ ‫אילו‬ ‫עצמו‬ ‫כהן‬ ‫מר‬ .‫החוקי‬ ‫זה‬ ‫או‬ ‫לחוק‬ ‫מה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫לשפוט‬ ‫אפוא‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫נרגיל‬ ‫הבה‬ .‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫שרואים‬ ‫אנשי‬ ,‫החוקה‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫חבר‬ ‫הייתי‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ‫החוקה‬ ‫נוהגת‬ ‫בכך‬ .‫הוועדות‬ ‫מכל‬ ‫לחלוטין‬ ‫מודרים‬ ‫אינם‬ ‫האופוזיציה‬ ‫המפלגה‬ ‫באנשי‬ ‫נאבקתי‬ ‫חיי‬ ‫״כל‬ :‫אומר‬ ‫טייה‬ ‫מר‬ ‫את‬ ‫שמענו‬ .‫בחוכמה‬ ‫אויבנו‬ ‫בינינו‬ ‫שקירב‬ ‫מאז‬ .‫הדתית‬ ‫המפלגה‬ ‫ובאנשי‬ ‫הלגיטימיסטית‬ ‫שהם‬ ‫ולמדתי‬ ‫פתוח‬ ‫באופן‬ ‫דיברנו‬ ,‫הכרנו‬ ,‫ביחד‬ ‫זמן‬ ‫בילינו‬ ,‫המשותף‬ .‫שדמיינתי״‬ ‫המפלצות‬ ‫אינם‬ 16 ‫זו‬ ‫עם‬ ‫זו‬ ‫מתדיינות‬ ‫שאינן‬ ‫מפלגות‬ ‫בין‬ ‫ושנאות‬ ‫יריבויות‬ ,‫אכן‬ ‫לחדור‬ ‫המיעוט‬ ‫מנציגי‬ ‫לכמה‬ ‫יניח‬ ‫הרוב‬ ‫אם‬ .‫וקיצוניות‬ ‫מוגזמות‬ ‫נעשות‬ ‫כה‬ ‫אינם‬ ‫רעיונותיהם‬ ‫כי‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫יראו‬ ‫אולי‬ ,‫הוועדות‬ ‫חוגי‬ ‫אל‬ ‫מנוגדות‬ ‫כה‬ ‫אינן‬ ‫שכנגד‬ ‫הצד‬ ‫כוונות‬ ‫כי‬ ‫ובייחוד‬ ,‫מאלה‬ ‫אלה‬ ‫מרוחקים‬ .‫שדמיינו‬ ‫כפי‬ ‫בכל‬ .‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫חבר‬ ‫הייתי‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ,‫פנים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫הרפובליקה‬ ‫נשיא‬ ‫של‬ ‫שכרם‬ ‫הקפאת‬ ‫על‬ ‫דיבר‬ ‫מעמיתינו‬ ‫שאחד‬ ‫פעם‬ ‫טובתו‬ ‫״למען‬ :‫שונים‬ ‫בנימוקים‬ ‫עמיתיו‬ ‫לו‬ ‫השיבו‬ ,‫והשגרירים‬ ‫השרים‬ ‫הדרך‬ ‫זו‬ ,‫וכבוד‬ ‫יוקרה‬ ‫מסוימות‬ ‫למשרות‬ ‫להעניק‬ ‫עלינו‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫נשיא‬ ‫אל‬ ‫בבקשות‬ ‫פונים‬ ‫רבים‬ ‫גורל‬ ‫מוכי‬ ,‫יכולת‬ ‫בעלי‬ ‫אנשים‬ ‫למשוך‬ ,‫כולם‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫ייאלץ‬ ‫אם‬ ‫נוחה‬ ‫לא‬ ‫בעמדה‬ ‫יעמוד‬ ‫והוא‬ ‫הרפובליקה‬ ‫מהמרכיבים‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫הדיפלומטים‬ ‫החוגים‬ ‫של‬ ‫בסלונים‬ ‫מסוימת‬ ‫נציגות‬ .‫וכו׳״‬ ‫וכו׳‬ ,‫חוקתי‬ ‫ממשל‬ ‫של‬ ‫לבחינה‬ ‫ראויים‬ ‫ודאי‬ ,‫במחלוקת‬ ‫שנויים‬ ‫שהם‬ ‫הגם‬ ,‫אלה‬ ‫טיעונים‬ ‫באופן‬ ‫מוערכת‬ ‫שהיא‬ ‫הגם‬ ,‫הציבור‬ ‫טובת‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הם‬ .‫מדוקדקת‬ ‫הייתי‬ ‫ובוודאי‬ ‫וקנאי‬ ‫עין‬ ‫צר‬ ‫אינני‬ ,‫לי‬ ‫באשר‬ .‫קרובות‬ ‫לעתים‬ ‫שגוי‬ ‫הכלכלי‬ ‫המצפן‬ ‫אבל‬ ,‫צודקים‬ ‫שהם‬ ‫סברתי‬ ‫אילו‬ ‫אלה‬ ‫בנימוקים‬ ‫תומך‬ ‫של‬ ‫האינטלקטואלי‬ ‫למוניטין‬ ‫חשש‬ ‫מתוך‬ ‫מסמיק‬ ‫ואני‬ ‫מיטלטל‬ ‫שלי‬ ‫והבנאלי‬ ‫האבסורדי‬ ‫הטיעון‬ – ‫תמיד‬ ‫קורה‬ ‫וכך‬ – ‫עולה‬ ‫כאשר‬ ‫ארצי‬ :‫בחיוב‬ ‫מתקבל‬ ‫שתמיד‬ ,‫הבא‬ ‫והתעשייה‬ ‫האמנות‬ ‫את‬ ‫מעודדים‬ ‫הבכירים‬ ‫של‬ ‫המותרות‬ ‫״חיי‬ ‫עורכים‬ ‫והשרים‬ ‫המדינה‬ ‫נשיא‬ ‫כאשר‬ .‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ומייצרים‬ ‫תפגע‬ ‫שכרם‬ ‫הפחתת‬ .‫למשק‬ ‫עידוד‬ ‫זריקת‬ ‫נותנים‬ ‫הם‬ ‫ראווה‬ ‫מסיבות‬ .‫כולה״‬ ‫הלאומית‬ ‫ובתעשייה‬ ‫הפריזאית‬ ‫בתעשייה‬ ‫ואל‬ ‫הפשוט‬ ‫החשבון‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫לפחות‬ ‫כבדו‬ !‫רבותי‬ ,‫השם‬ ‫למען‬ ‫חרפתה‬ ‫שברוב‬ ‫חשש‬ ‫מתוך‬ ,‫צרפת‬ ‫של‬ ‫הלאומית‬ ‫האסיפה‬ ‫בפני‬ ‫תטענו‬ ‫מימין‬ ‫כשמחשבים‬ ‫שונה‬ ‫סכום‬ ‫נותן‬ ‫שחיבור‬ ,‫בעמדתכם‬ ‫תתמוך‬ ‫לא‬ .‫לימין‬ ‫משמאל‬ ‫ולא‬ ‫לשמאל‬ ‫שלי‬ ‫בשדה‬ ‫תעלה‬ ‫חפירת‬ ‫על‬ ‫פועל‬ ‫עם‬ ‫מסכם‬ ‫שאני‬ ‫נניח‬ !‫ובכן‬ ‫פקיד‬ ‫בא‬ ‫העסקה‬ ‫את‬ ‫מסכמים‬ ‫שאנו‬ ‫ברגע‬ ‫בדיוק‬ .‫פרנקים‬ 5 ‫תמורת‬ 17
 10. 10. ‫החוזה‬ .‫הפנים‬ ‫לשר‬ ‫אותם‬ ‫ונותן‬ ‫הפרנקים‬ 5 ‫את‬ ‫ממני‬ ‫לוקח‬ ,‫המס‬ ‫תעזו‬ ‫מה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ .‫לארוחתו‬ ‫מנה‬ ‫עוד‬ ‫יוסיף‬ ‫השר‬ ‫אדוני‬ ‫אך‬ ‫מבוטל‬ ‫האם‬ !‫הלאומית‬ ‫לתעשייה‬ ‫תוספת‬ ‫מהווה‬ ‫זו‬ ‫רשמית‬ ‫הוצאה‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫שולחנו‬ ?‫עבודה‬ ‫ושל‬ ‫סיפוק‬ ‫של‬ ‫העברה‬ ‫אלא‬ ‫כאן‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫מבינים‬ ‫אינכם‬ ‫מנוקז‬ ‫יהיה‬ ‫החקלאי‬ ‫של‬ ‫שדהו‬ ‫אבל‬ ,‫נכון‬ ,‫יותר‬ ‫מפואר‬ ‫יהיה‬ ‫השר‬ ‫של‬ 5-‫ב‬ ‫התעשר‬ ‫פריזאי‬ ‫שטבח‬ ‫להודות‬ ‫עלי‬ .‫המידה‬ ‫באותה‬ ‫נכון‬ ‫וזה‬ ,‫פחות‬ ‫כל‬ .‫פרנקים‬ 5 ‫איבד‬ ‫בפריפריה‬ ‫פועל‬ ‫כי‬ ‫להודות‬ ‫עליכם‬ ‫אבל‬ ‫פרנקים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫הטבח‬ ‫של‬ ‫המלא‬ ‫וכיסו‬ ‫השר‬ ‫של‬ ‫שארוחתו‬ ‫הוא‬ ‫לומר‬ ‫שניתן‬ ‫מה‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ,‫מעבודתו‬ ‫המובטל‬ ‫הכפרי‬ ‫והפועל‬ ‫המוצף‬ ‫השדה‬ ;‫שרואים‬ .‫רואים‬ ‫פוליטית‬ ‫שבכלכלה‬ ‫להוכיח‬ ‫כדי‬ ‫רק‬ ‫טרחה‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ !‫השם‬ ‫למען‬ ,‫הדבר‬ ‫אמנם‬ ‫כך‬ ‫כי‬ ‫תוכיחו‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ...‫ארבע‬ ‫הם‬ ‫שתיים‬ ‫ועוד‬ ‫שתיים‬ ‫ויצביעו‬ – ‫משעמם״‬ ‫שזה‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫ברור‬ ‫״זה‬ ‫כי‬ ‫האנשים‬ ‫יתלוננו‬ .‫דבר‬ ‫הוכחתם‬ ‫לא‬ ‫כאילו‬ ‫בקלפי‬ ‫והאמנויות‬ ‫התיאטראות‬ ‫סבסוד‬ .4 ?‫האמנויות‬ ‫את‬ ‫לסבסד‬ ‫המדינה‬ ‫על‬ ‫האם‬ ‫לטעון‬ ‫אפשר‬ .‫זה‬ ‫נושא‬ ‫ונגד‬ ‫בעד‬ ‫לומר‬ ‫מה‬ ‫הרבה‬ ‫שיש‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫שהן‬ ,‫ִשמתה‬‫נ‬ ‫את‬ ‫ומעדנות‬ ‫אומה‬ ‫של‬ ‫דעתה‬ ‫את‬ ‫מרחיבות‬ ‫האמנויות‬ ‫כי‬ ‫ליופי‬ ‫חוש‬ ּ‫ה‬‫בקרב‬ ‫מפתחות‬ ,‫חומריים‬ ‫עיסוקים‬ ‫משורשיה‬ ‫עוקרות‬ .‫התעשייה‬ ‫על‬ ‫ואף‬ ‫המוסר‬ ,‫המנהגים‬ ,‫הנימוסים‬ ‫על‬ ‫לטובה‬ ‫ומשפיעות‬ ‫האיטלקי‬ ‫התיאטרון‬ ‫ללא‬ ‫בצרפת‬ ‫המוזיקה‬ ‫של‬ ‫מצבה‬ ‫היה‬ ‫מה‬ ‫לשאול‬ ‫יש‬ ‫האוספים‬ ‫ללא‬ ‫והפיסול‬ ‫הציור‬ ‫של‬ ‫מצבם‬ ‫היה‬ ‫מה‬ ?‫והקונסרבטוריון‬ ‫הריכוזיות‬ ‫בלא‬ ‫האם‬ ,‫ולתהות‬ ‫יותר‬ ‫רחוק‬ ‫ללכת‬ ‫אפשר‬ ?‫והמוזיאונים‬ ‫היתרון‬ ‫שהוא‬ ‫טוב‬ ‫טעם‬ ‫אותו‬ ‫מתפתח‬ ‫היה‬ ‫ממנה‬ ‫הנובע‬ ‫האמנות‬ ‫וסבסוד‬ ‫בכל‬ ‫צרפת‬ ‫מוצרי‬ ‫להפצת‬ ‫מסייע‬ ‫אשר‬ ‫הצרפתית‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫האצילי‬ ‫כי‬ ‫לטעון‬ ‫פזיזות‬ ‫זו‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫האם‬ ,‫כאלה‬ ‫תוצאות‬ ‫עם‬ ?‫העולם‬ ‫רחבי‬ ‫עליונות‬ ‫את‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫המגשים‬ ,‫האמנויות‬ ‫סבסוד‬ ‫על‬ ‫ויתור‬ ?‫האזרחים‬ ‫בכל‬ ‫יפגע‬ ‫לא‬ ,‫כולּה‬ ‫באירופה‬ ‫ותהילתם‬ ‫הצרפתים‬ ‫אפשר‬ ,‫בכוחם‬ ‫מפקפק‬ ‫שאיני‬ ‫אחרים‬ ‫וטיעונים‬ ‫אלה‬ ‫טיעונים‬ ‫כנגד‬ 18 ‫אודות‬ ‫על‬ ‫השאלה‬ ‫עולה‬ ‫ראשית‬ .‫פחות‬ ‫לא‬ ‫חזקים‬ ‫טיעונים‬ ‫להעמיד‬ ‫שביכולתו‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫רחבות‬ ‫המחוקק‬ ‫של‬ ‫זכויותיו‬ ‫האם‬ .‫החלוקתי‬ ‫הצדק‬ :‫אמר‬ 4 ‫למרטין‬ ‫מר‬ ?‫ָן‬‫ּמ‬ָ‫א‬‫ל‬ ‫אותו‬ ‫ולתת‬ ‫ָן‬‫ּמ‬ֻ‫א‬‫ה‬ ‫של‬ ‫ממשכורתו‬ ‫נתח‬ ‫לקחת‬ ‫לא‬ ‫האם‬ ?‫תתנגדו‬ ‫עוד‬ ‫ְמה‬‫ל‬ ,‫התיאטרון‬ ‫לסבסוד‬ ‫מתנגדים‬ ‫אתם‬ ‫״אם‬ ‫המכונים‬ ,‫המוזיאונים‬ ,‫הפקולטות‬ ‫לסבסוד‬ ‫גם‬ ‫להתנגד‬ ‫מחויבים‬ ‫תהיו‬ ‫כל‬ ‫בסבסוד‬ ‫תומך‬ ‫אתה‬ ‫״אם‬ :‫כך‬ ‫ללמרטין‬ ‫להשיב‬ ‫נוכל‬ .‫והספריות?״‬ ‫לתמוך‬ ‫תרצה‬ ‫לא‬ ‫האם‬ ?‫לסבסד‬ ‫תרצה‬ ‫עוד‬ ‫מה‬ ,‫ומועיל‬ ‫טוב‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫והחינוך?״‬ ‫הצדקה‬ ,‫המסחר‬ ,‫התעשייה‬ ,‫החקלאות‬ ‫בסבסוד‬ ‫זו‬ ‫לשאלה‬ ‫התשובה‬ ?‫האמנות‬ ‫את‬ ‫בהכרח‬ ‫יקדם‬ ‫הסבסוד‬ ‫האם‬ ,‫כך‬ ‫התיאטראות‬ ‫כי‬ ‫בעינינו‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫שהרי‬ ,‫משמעית‬ ‫חד‬ ‫מלהיות‬ ‫רחוקה‬ ‫אם‬ ,‫לבסוף‬ .‫שלהם‬ ‫חשבונם‬ ‫על‬ ‫החיים‬ ‫אלה‬ ‫הם‬ ‫ביותר‬ ‫המשגשגים‬ ‫נולדים‬ ‫והרצונות‬ ‫שהצרכים‬ ‫לב‬ ‫נשים‬ ‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫לשיקולים‬ ‫נתייחס‬ ‫מאפשרת‬ ‫הלאומית‬ ‫החיים‬ ‫שרמת‬ ‫ככל‬ ‫ומתגברים‬ ‫והולכים‬ ‫מאלה‬ ‫אלה‬ ‫לאומית‬ ‫חיים‬ ‫ברמת‬ ‫שכן‬ ‫זה‬ ‫בתהליך‬ ‫להתערב‬ ‫לממשלה‬ ‫אל‬ ;‫סיפוקם‬ ‫את‬ ‫מיסוי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המותרות‬ ‫תעשיית‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫הממשלה‬ ,‫נתונה‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫כיוונו‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫כך‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫חיוניות‬ ‫בתעשיות‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬ ,‫רצונות‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫העתקה‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫הציביליזציה‬ ‫התקדמות‬ ‫ומשאירה‬ ‫מסוכן‬ ‫במצב‬ ‫המדינה‬ ‫את‬ ‫מניחה‬ ‫ואוכלוסיה‬ ‫תעסוקה‬ ,‫טעמים‬ .‫יציב‬ ‫בסיס‬ ‫ללא‬ ‫אותה‬ .‫ממשלתית‬ ‫להתערבות‬ ‫המתנגדים‬ ‫שמעלים‬ ‫טיעונים‬ ‫כמה‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫ורצונותיהם‬ ‫צורכיהם‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫האזרחים‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫אלה‬ ‫אנשים‬ ‫לאלה‬ ‫שייך‬ ‫אני‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫מודה‬ ‫אני‬ .‫התנהלותם‬ ‫על‬ ‫בעצמם‬ ‫ולהחליט‬ ‫ולא‬ ‫מהאזרחים‬ ,‫מלמעלה‬ ‫ולא‬ ‫מלמטה‬ ‫לבוא‬ ‫צריכה‬ ‫הבחירה‬ ‫כי‬ ‫הסבורים‬ .‫האנושי‬ ‫והכבוד‬ ‫החירות‬ ‫להרס‬ ‫לדעתי‬ ‫מובילה‬ ‫הנגדית‬ ‫הדעה‬ .‫מהמחוקק‬ ‫היקש‬ ‫מתוך‬ ,‫הכלכלנים‬ ‫את‬ ‫מאשימים‬ ‫במה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ,‫אבל‬ ‫שאנו‬ ‫אותנו‬ ‫מאשימים‬ ‫לסבסוד‬ ‫מתנגדים‬ ‫אנו‬ ‫כאשר‬ ?‫הוגן‬ ‫ולא‬ ‫מוטעה‬ ‫שפעילויות‬ ‫רוצים‬ ‫אנו‬ ‫וכאשר‬ ‫לסבסד‬ ‫רוצים‬ ‫שאותו‬ ‫לדבר‬ ‫מתנגדים‬ ,‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫שלהן‬ ‫המימון‬ ‫את‬ ‫ויקבלו‬ ‫חופשיות‬ ‫יהיו‬ ‫מסוימות‬ 19 .‫צרפתי‬ ‫ומדינאי‬ ‫משורר‬ ,)1790-1869( ‫למרטין‬ ‫לואי‬ ‫מארי‬ ‫אלפונס‬ 4
 11. 11. ‫לא‬ ‫שהמדינה‬ ‫דורשים‬ ‫כשאנו‬ .‫בהן‬ ‫מחבלים‬ ‫שאנו‬ ‫אותנו‬ ‫מאשימים‬ ‫כשאנחנו‬ ,‫באתאיזם‬ ‫מואשמים‬ ‫אנחנו‬ ,‫דת‬ ‫בענייני‬ ‫מיסוי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תתערב‬ ‫אנחנו‬ ,‫חינוך‬ ‫בענייני‬ ‫מיסוי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תתערב‬ ‫לא‬ ‫שהמדינה‬ ‫דורשים‬ ‫על‬ ‫לסבסד‬ ‫למדינה‬ ‫אל‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ ‫כשאנו‬ .‫הנאורות‬ ‫כאויבי‬ ‫מוצגים‬ ‫התעשיינים‬ ‫כאויבי‬ ‫מוצגים‬ ‫אנחנו‬ ,‫והתעשייה‬ ‫החקלאות‬ ‫את‬ ‫מיסוי‬ ‫ידי‬ ‫אנחנו‬ ‫אמנים‬ ‫לסבסד‬ ‫צריכה‬ ‫לא‬ ‫שהמדינה‬ ‫סבורים‬ ‫וכשאנחנו‬ ‫והפועלים‬ .‫באמנות‬ ‫תועלת‬ ‫כל‬ ‫רואים‬ ‫שאינם‬ ‫כברברים‬ ‫מוצגים‬ .‫אלה‬ ‫האשמות‬ ‫על‬ ‫תוקף‬ ‫בכל‬ ‫מוחה‬ ‫אני‬ ,‫החינוך‬ ,‫הדת‬ ‫את‬ ‫להרוס‬ ‫מבקשים‬ ‫שאנו‬ ‫האבסורדית‬ ‫לטענה‬ ‫בניגוד‬ ‫על‬ ‫תגן‬ ‫שהמדינה‬ ‫דורשים‬ ‫שאנו‬ ‫בשעה‬ ‫והאמנויות‬ ‫העבודה‬ ,‫התעשייה‬ ‫מימונם‬ ‫על‬ ‫האחריות‬ ‫את‬ ‫תעביר‬ ‫ולא‬ ‫שלהם‬ ‫החופשית‬ ‫ההתפתחות‬ .‫הנכון‬ ‫הוא‬ ‫ההפך‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ ,‫לשנייה‬ ‫אחת‬ ‫אזרחים‬ ‫מקבוצת‬ ‫בחברה‬ ‫החיים‬ ‫הכוחות‬ ‫כל‬ ‫יתפתחו‬ ‫חירות‬ ‫של‬ ‫במצב‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ ,‫ניצול‬ ,‫לצרות‬ ‫מקור‬ ‫יהיה‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫לא‬ ‫ואף‬ ‫הרמוני‬ ‫באופן‬ ‫האזרחית‬ .‫כיום‬ ‫שקורה‬ ‫כפי‬ ,‫סדר‬ ‫וחוסר‬ ‫עריצות‬ ‫בחוק‬ ‫מוסדרת‬ ‫או‬ ‫מסובסדת‬ ‫שאינה‬ ‫פעילות‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫יריבינו‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ .‫באנושות‬ ‫ולא‬ ‫במחוקק‬ ‫מאמינים‬ ‫הם‬ ,‫הרוסה‬ ‫פעילות‬ ‫היא‬ .‫במחוקק‬ ‫ולא‬ ‫באנושות‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ ,‫הנכון‬ ‫הוא‬ ‫שההפך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נוהגים‬ ‫היינו‬ ‫״אילו‬ :‫כך‬ ‫למרטין‬ ‫מר‬ ‫אמר‬ ,‫לגישתו‬ ‫נאמן‬ ‫כבודה‬ ‫שהן‬ ‫הציבוריות‬ ‫התערוכות‬ ‫את‬ ‫להשמיד‬ ‫עלינו‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫עקרון‬ .‫הארץ״‬ ‫של‬ ‫ועושרה‬ ‫פירושו‬ ‫לא-לסבסד‬ ,‫השקפתך‬ ‫לפי‬ :‫למרטין‬ ‫למר‬ ‫להשיב‬ ‫הריני‬ ‫רצון‬ ‫ללא‬ ‫קיים‬ ‫אינו‬ ‫דבר‬ ‫כי‬ ‫מניחה‬ ‫שהשקפתך‬ ‫ומכיוון‬ ,‫להשמיד‬ ‫לך‬ ‫אשיב‬ .‫המסים‬ ‫מכספי‬ ‫אלא‬ ‫חי‬ ‫אינו‬ ‫דבר‬ ‫כי‬ ‫מסיק‬ ‫אתה‬ ‫המדינה‬ ‫העובדה‬ ‫אל‬ ‫לבך‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫ואסיט‬ ‫בחרת‬ ‫שאתה‬ ‫הדוגמה‬ ‫באמצעות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנהגתה‬ ‫זו‬ ,‫ביותר‬ ‫האצילית‬ ,‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫שהתערוכה‬ ,‫להגזים‬ ‫בלי‬ ‫ואף‬ ,‫ביותר‬ ‫האוניברסאלית‬ ,‫ביותר‬ ‫הליברלית‬ ‫המחשבה‬ .‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫בלונדון‬ ‫המתקיימת‬ ‫התערוכה‬ ‫היא‬ ,‫ביותר‬ ‫ההומניטארית‬ ‫אינו‬ ‫מס‬ ‫ואף‬ ‫בה‬ ‫מעורבת‬ ‫אינה‬ ‫ממשלה‬ ‫שאף‬ ‫היחידה‬ ‫התערוכה‬ ‫היא‬ 20 5 .‫אותה‬ ‫מסבסד‬ ‫בעד‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫טיעונים‬ ‫לטעון‬ ‫אפשר‬ ,‫כאמור‬ .‫לאמנויות‬ ‫נחזור‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬ ‫של‬ ‫המיוחדת‬ ‫למטרה‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ‫יבין‬ ‫הקורא‬ .‫ונגדו‬ ‫הסבסוד‬ ‫למרטין‬ ‫מר‬ ‫אבל‬ ,‫ביניהם‬ ‫להכריע‬ ‫אנסה‬ ‫ולא‬ ‫הטיעונים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫אפרט‬ ‫לא‬ ‫שייכת‬ ‫שהיא‬ ‫משום‬ ‫בשתיקה‬ ‫עליה‬ ‫לעבור‬ ‫יכול‬ ‫שאינני‬ ‫טענה‬ ‫הציג‬ .‫בהן‬ ‫דן‬ ‫שמאמרי‬ ‫הטענות‬ ‫לסוג‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ :‫למרטין‬ ‫אמר‬ ‫כך‬ ‫אחת‬ ‫במילה‬ ‫מסתכמת‬ ‫לתיאטראות‬ ‫בנוגע‬ ‫הכלכלית‬ ‫השאלה‬ ‫ככל‬ ‫ויצרנית‬ ‫פרי‬ ‫נושאת‬ ‫התיאטרון‬ ‫תעשיית‬ .‫תעסוקה‬ :‫בלבד‬ ‫בצרפת‬ ‫התיאטראות‬ ,‫יודעים‬ ‫שאתם‬ ‫כפי‬ .‫במשק‬ ‫אחרת‬ ‫תעשייה‬ :‫הסוגים‬ ‫מכל‬ ‫פועלים‬ ‫אלף‬ 80-‫מ‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫ומפרנסים‬ ‫מקיימים‬ ‫של‬ ‫לבה‬ ‫לב‬ ‫שהם‬ ‫וכו׳‬ ‫אדריכלים‬ ,‫מלבישים‬ ,‫מעצבים‬ ,‫ציירים‬ ‫ראויים‬ ‫הם‬ ‫ולכן‬ ‫בפריז‬ ‫מסוימים‬ ‫ברבעים‬ ‫הכלכלית‬ ‫הפעילות‬ .‫שלכם‬ ‫לסימפטיה‬ ‫״הסבסוד‬ :‫דבר‬ ‫של‬ ‫ופירושו‬ ‫למרטין‬ ‫אומר‬ ,‫שלכם״‬ ‫״הסימפטיה‬ .‫שלכם״‬ :‫ואומר‬ ‫ממשיך‬ ‫למרטין‬ ‫של‬ ‫הלוקסוס‬ .‫הפריפריה‬ ‫את‬ ‫מפרנסים‬ ‫פריז‬ ‫של‬ ‫התענוגות‬ ‫הסוגים‬ ‫מכל‬ ‫פועלים‬ ‫אלף‬ 100 ‫של‬ ‫והלחם‬ ‫המשכורת‬ ‫הוא‬ ‫העשיר‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫התיאטראות‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫הכה‬ ‫מהתעשייה‬ ‫שמתקיימים‬ ‫את‬ ‫המעשירות‬ ,‫אלו‬ ‫אצילות‬ ‫מהנאות‬ ‫ושמרוויחים‬ ‫הרפובליקה‬ .‫משפחותיהם‬ ‫וחיי‬ ‫חייהם‬ ‫לקיום‬ ‫הכרחית‬ ‫הכה‬ ‫הפרנסה‬ ‫את‬ ,‫צרפת‬ ‫(״יפה‬ ‫פרנקים‬ ‫אלף‬ 60 ‫של‬ ‫סובסידיה‬ ‫דורשים‬ ‫אנחנו‬ ‫בעבורם‬ .)‫ביניים‬ ‫קריאות‬ ‫נשמעות‬ ,‫מאוד!״‬ ‫יפה‬ !‫מאוד‬ 21 .1851-‫ב‬ ‫שבלונדון‬ ‫פארק‬ ‫בהייד‬ ‫שנערכה‬ ‫הגדולה״‬ ‫ל״תערוכה‬ ‫מתייחס‬ ‫הכותב‬ 5 ‫ארגון‬ ,London Society of Arts-‫ה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ניתנה‬ ‫לתערוכה‬ ‫החסות‬ ‫תערוכות‬ ‫בסדרת‬ ‫הראשונה‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫תערוכה‬ .‫האמנויות‬ ‫פיתוח‬ ‫שמטרתו‬ .‫עולמיים״‬ ‫״ירידים‬ ‫או‬ ‫בינלאומיות‬
 12. 12. !‫מאוד‬ ‫״רע‬ :‫לומר‬ ‫עלי‬ ,‫למרטין‬ ‫שהעלה‬ ‫הכלכלי‬ ‫לטיעון‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ .‫מאוד!״‬ ‫רע‬ ‫תעשיית‬ ‫לפועלי‬ ,‫לפחות‬ ‫בחלקם‬ ,‫מגיעים‬ ‫הפרנקים‬ ‫אלף‬ 60 ,‫אכן‬ ‫את‬ ‫נבחן‬ ‫אם‬ .‫שחיתות‬ ‫בגלל‬ ‫בדרך‬ ‫אובד‬ ‫אולי‬ ‫מהכסף‬ ‫חלק‬ .‫התיאטרון‬ ‫הפועלים‬ .‫העוגה‬ ‫את‬ ‫אוכל‬ ‫אחר‬ ‫מישהו‬ ‫כי‬ ‫שנגלה‬ ‫יתכן‬ ‫מקרוב‬ ‫הדברים‬ ‫אבל‬ !‫פירורים‬ ‫כמה‬ ‫להם‬ ‫נשארים‬ ‫אם‬ ‫הטוב‬ ‫מזלם‬ ‫על‬ ‫להודות‬ ‫צריכים‬ ‫ָרים‬‫ּפ‬ַ‫ס‬‫ל‬ ,‫למלבישים‬ ,‫למעצבים‬ ,‫לציירים‬ ‫תגיע‬ ‫כולה‬ ‫שהסובסידיה‬ ‫נניח‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫וכו׳‬ ‫החשוב‬ ,‫השאלה‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫צדה‬ ‫הנה‬ ?‫העוגה‬ ‫מגיעה‬ ‫מאין‬ ‫אבל‬ ‫היו‬ ‫לאן‬ ?‫הפרנקים‬ ‫אלף‬ 60 ‫של‬ ‫מקורם‬ ‫מה‬ .‫הראשון‬ ‫מצדה‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫ריבולי‬ ‫לרחוב‬ ‫ראשית‬ ‫הנבחרים‬ ‫בית‬ ‫אותם‬ ‫העביר‬ ‫אילולא‬ ‫הולכים‬ .‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫זה‬ 6 ?‫גרנל‬ ‫לרחוב‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫את‬ ‫שלפה‬ ‫המחוקקים‬ ‫בבית‬ ‫שההצבעה‬ ‫לטעון‬ ‫יעז‬ ‫לא‬ ‫איש‬ ,‫כמובן‬ ‫תוספת‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מהווה‬ ‫שהיא‬ ,‫הקלפי‬ ‫תיבת‬ ‫מתוך‬ ‫מאין‬ ‫יש‬ ‫הסכום‬ ‫בלתי‬ ‫הפרנקים‬ ‫אלף‬ 60 ‫היו‬ ‫זו‬ ‫ניסית‬ ‫הצבעה‬ ‫שבלי‬ ,‫הלאומי‬ ‫לעושר‬ ‫לעשות‬ ‫הרוב‬ ‫של‬ ‫שביכולתו‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫להודות‬ ‫יש‬ .‫מוחשיים‬ ‫ובלתי‬ ‫נראים‬ ‫כלומר‬ ,‫אחר‬ ‫למקום‬ ‫אותו‬ ‫ולשלוח‬ ‫אחד‬ ‫ממקום‬ ‫הסכום‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫הוא‬ .‫אחר‬ ‫מיעד‬ ‫יימנע‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫ליעדו‬ ‫יגיע‬ ‫הסכום‬ ‫אחד‬ ‫פרנק‬ ‫בן‬ ‫מס‬ ‫ששילם‬ ‫המסים‬ ‫שמשלם‬ ‫ברור‬ :‫כזה‬ ‫הוא‬ ‫המצב‬ ‫בשווי‬ ‫הנאה‬ ‫ממנו‬ ‫נמנעה‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ .‫ממנו‬ ‫שנלקח‬ ‫בפרנק‬ ‫עוד‬ ‫יחזיק‬ ‫לא‬ .‫זהה‬ ‫בערך‬ ‫שכר‬ ‫נמנע‬ ,‫זו‬ ‫הנאה‬ ‫לו‬ ‫מספק‬ ‫שהיה‬ ‫מהפועל‬ ‫וכי‬ ‫אחד‬ ‫פרנק‬ ‫במאי‬ 16-‫ה‬ ‫של‬ ‫שההצבעה‬ ‫הילדותית‬ ‫לאשליה‬ ‫נאמין‬ ‫אל‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫ומשכורות‬ ‫הנאות‬ ‫העבירה‬ ‫היא‬ .‫לתעסוקה‬ ‫או‬ ‫לרווחה‬ ‫מה‬ ‫דבר‬ ‫הוסיפה‬ .‫הכול‬ ‫זה‬ ,‫אחר‬ ‫למקום‬ ‫אחד‬ ‫ממקום‬ ‫אחד‬ ‫וסוג‬ ‫הנאות‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫סוג‬ ‫החליפה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫אפשר‬ ‫האם‬ ‫מוסריות‬ ,‫יותר‬ ‫דחופות‬ ,‫ועבודה‬ ‫הנאות‬ ‫של‬ ‫אחר‬ ‫בסוג‬ ,‫עבודה‬ ‫של‬ ‫אלף‬ 60-‫ש‬ ‫לומר‬ ‫אוכל‬ .‫זה‬ ‫בטיעון‬ ‫להיאבק‬ ‫אוכל‬ ?‫יותר‬ ‫והגיוניות‬ ‫יותר‬ ,‫חקלאים‬ ‫של‬ ‫ממשכורותיהם‬ ‫נגרעו‬ ‫המסים‬ ‫ממשלמי‬ ‫שנלקחו‬ ‫הפרנקים‬ 22 .‫לתיאטראות‬ ‫העירייה‬ ‫מבית‬ 6 ,‫מעצבים‬ ,‫זמרים‬ ‫של‬ ‫לשכרם‬ ‫ונוספו‬ ‫ומסגרים‬ ‫נגרים‬ ,‫תעלות‬ ‫חופרי‬ ‫יותר‬ ‫חשובה‬ ‫השנייה‬ ‫הקבוצה‬ ‫כי‬ ‫הוכחה‬ ‫כל‬ ‫אין‬ .‫ומלבישים‬ ‫ָרים‬‫ּפ‬ַ‫ס‬ ‫התיאטראות‬ ‫עבודת‬ ‫כי‬ ‫אומר‬ ‫הוא‬ .‫כך‬ ‫טוען‬ ‫אינו‬ ‫למרטין‬ ‫מר‬ .‫מהראשונה‬ ‫זו‬ .‫יותר‬ ‫ולא‬ ,‫אחרת‬ ‫עבודה‬ ‫ככל‬ ‫יצרנית‬ ,‫מידה‬ ‫באותה‬ ‫פרי‬ ‫נושאת‬ ‫שעבודה‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫ההוכחה‬ ‫שכן‬ ,‫לערער‬ ‫אפשר‬ ‫עליה‬ ‫שאף‬ ‫אמירה‬ ‫שהראשונה‬ ‫היא‬ ‫הראשון‬ ‫מהסוג‬ ‫כעבודה‬ ‫יצרנית‬ ‫אינה‬ ‫השני‬ ‫מהסוג‬ .‫השנייה‬ ‫את‬ ‫לסבסד‬ ‫נדרשת‬ .‫עבודות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫של‬ ‫ערכם‬ ‫בין‬ ‫להשוות‬ ‫מבקש‬ ‫אינני‬ ‫אבל‬ ‫שמחאו‬ ‫ואלה‬ ‫למרטין‬ ‫מר‬ ‫שאם‬ ‫להראות‬ ‫זה‬ ‫מבקש‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫ספקי‬ ‫שהרוויחו‬ ‫המשכורות‬ ‫את‬ ‫השמאלית‬ ‫בעינם‬ ‫ראו‬ ‫לטיעונו‬ ‫כף‬ ‫משכורותיהם‬ ‫את‬ ‫הימנית‬ ‫בעינם‬ ‫לראות‬ ‫עליהם‬ ‫היה‬ ,‫התיאטראות‬ ‫זאת‬ ‫רואים‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ .‫המסים‬ ‫משלמי‬ ‫של‬ ‫הספקים‬ ‫של‬ ‫האבודות‬ ‫היו‬ ‫אילו‬ .‫רווח‬ ‫הכספים‬ ‫בהעברת‬ ‫הרואה‬ ‫המגוחכת‬ ‫לטעות‬ ‫חשופים‬ ‫הם‬ ‫שנכון‬ ‫מה‬ ‫שכן‬ .‫אינסוף‬ ‫עד‬ ‫סובסידיות‬ ‫מבקשים‬ ‫היו‬ ‫לשיטתם‬ ‫נאמנים‬ .‫פרנקים‬ ‫למיליארד‬ ‫גם‬ ‫נכון‬ ‫פרנקים‬ ‫אלף‬ 60-‫ול‬ ‫אחד‬ ‫לפרנק‬ ‫סיבות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תועלתם‬ ‫את‬ ‫נא‬ ‫הוכיחו‬ ‫במסים‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬ ,‫רבותי‬ ‫מחיות‬ ‫הציבוריות‬ ‫״ההוצאות‬ :‫כגון‬ ‫עלוב‬ ‫טיעון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫מבוססות‬ ‫בעובדה‬ ‫החיונית‬ ‫ההכרה‬ ‫מן‬ ‫מתעלם‬ ‫זה‬ ‫טיעון‬ .‫הפועלים״‬ ‫מעמד‬ ‫את‬ ‫ושכתוצאה‬ ‫פרטיות‬ ‫הוצאות‬ ‫תמיד‬ ‫מחליפות‬ ‫הציבוריות‬ ‫שההוצאות‬ ‫מוסיפות‬ ‫ואינן‬ ‫אחר‬ ‫פועל‬ ‫של‬ ‫חשבונו‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫פועל‬ ‫מקיימות‬ ‫הן‬ ‫מכך‬ ‫מכדי‬ ‫אבסורדי‬ ‫אך‬ ‫אופנתי‬ ‫שלכם‬ ‫הטיעון‬ .‫כולו‬ ‫הפועלים‬ ‫למעמד‬ ‫דבר‬ .‫ההיגיון‬ ‫על‬ ‫שיגבר‬ )‫(ציבוריות‬ ‫יזומות‬ ‫עבודות‬ .5 ‫גדול‬ ‫במפעל‬ ‫להתחיל‬ ‫אומה‬ ‫של‬ ‫מבחירתה‬ ‫יותר‬ ‫טבעי‬ ‫דבר‬ ‫אין‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫מהאזרחים‬ ‫הנאסף‬ ‫מימון‬ ‫באמצעות‬ ‫לפועל‬ ‫אותו‬ ‫ולהוציא‬ ‫שסבלנותי‬ ‫מודה‬ ‫אני‬ ‫ואולם‬ .‫לקהילה‬ ‫יתרום‬ ‫זה‬ ‫שמפעל‬ ‫משוכנעת‬ ‫האשליה‬ ‫את‬ ‫שכאלו‬ ‫במפעלים‬ ‫המצדדים‬ ‫מפי‬ ‫שומע‬ ‫אני‬ ‫כאשר‬ ‫אובדת‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ניצור‬ ‫אלו‬ ‫עצומים‬ ‫מפעלים‬ ‫״בעזרת‬ :‫הבאה‬ ‫הכלכלית‬ .‫לפועלים״‬ 23
 13. 13. ‫כך‬ .‫תעלה‬ ‫חופרת‬ ,‫רחוב‬ ‫מתקנת‬ ,‫ארמון‬ ‫בונה‬ ,‫כביש‬ ‫סוללת‬ ‫מדינה‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫פועלים‬ ‫של‬ ‫מסוים‬ ‫מספר‬ ‫בעבור‬ ‫עבודה‬ ‫יוצרת‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫אחרים‬ ‫פועלים‬ ‫של‬ ‫מסוים‬ ‫ממספר‬ ‫עבודה‬ ‫מונעת‬ ‫היא‬ ,‫ואולם‬ .‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫בוקר‬ ‫בכל‬ ‫מגיעים‬ ‫פועלים‬ ‫אלף‬ .‫בנייתו‬ ‫במהלך‬ ‫כביש‬ ‫לפנינו‬ ‫זו‬ .‫משכורותיהם‬ ‫את‬ ‫ומקבלים‬ ‫ערב‬ ‫בכל‬ ‫לבתיהם‬ ‫חוזרים‬ ,‫לעבודה‬ ‫לממן‬ ‫ההחלטה‬ ‫מתקבלת‬ ‫הייתה‬ ‫אילולא‬ ,‫הכביש‬ ‫נבנה‬ ‫אילולא‬ .‫עובדה‬ ‫ולא‬ ‫עבודתם‬ ‫את‬ ‫לא‬ ‫שם‬ ‫מוצאים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫אלה‬ ‫טובים‬ ‫אנשים‬ ,‫בנייתו‬ ‫את‬ .‫עובדה‬ ‫זו‬ ‫גם‬ .‫משכורותיהם‬ ‫את‬ ‫מה‬ ‫דבר‬ ‫כולל‬ ,‫בכללותו‬ ,‫המפעל‬ ‫האין‬ ?‫הכול‬ ‫זה‬ ‫האם‬ ‫אבל‬ ‫״האסיפה‬ ‫המילים‬ ‫את‬ ‫מפיו‬ ‫מוציא‬ 7 ‫דופן‬ ‫מר‬ ‫שבו‬ ‫ברגע‬ ‫האם‬ ?‫נוסף‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫קופתם‬ ‫לתוך‬ ‫נס‬ ‫דרך‬ ‫הפרנקים‬ ‫מיליוני‬ ‫נכנסים‬ ,‫החליטה״‬ ‫שהמדינה‬ ‫הכרח‬ ‫האין‬ ,‫התהליך‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ 8 ?‫בינו‬ ‫ומר‬ ‫פול‬ ‫האין‬ ?‫הוצאתו‬ ‫את‬ ‫מארגנת‬ ‫שהיא‬ ‫כשם‬ ‫הכסף‬ ‫של‬ ‫גבייתו‬ ‫את‬ ‫תארגן‬ ‫האזרחים‬ ‫מן‬ ‫ולגבות‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫לתור‬ ‫המס‬ ‫גובי‬ ‫את‬ ‫שתשלח‬ ‫הכרח‬ ?‫תרומתם‬ ‫את‬ ‫מה‬ ‫בוחנים‬ ‫אתם‬ ‫כאשר‬ .‫היבטיה‬ ‫שני‬ ‫על‬ ‫הסוגיה‬ ‫את‬ ‫אפוא‬ ‫לימדו‬ ‫היו‬ ‫מה‬ ‫לבחון‬ ‫תשכחו‬ ‫אל‬ ,‫תוציא‬ ‫שהיא‬ ‫במיליונים‬ ‫המדינה‬ ‫תעשה‬ ‫שמפעל‬ ‫מבינים‬ ‫ודאי‬ ‫אתם‬ ,‫ובכן‬ .‫מיליונים‬ ‫באותם‬ ‫האזרחים‬ ‫עושים‬ ‫פועל‬ ‫של‬ ‫דמותו‬ ‫מוטבעת‬ ‫אחד‬ ‫בצד‬ .‫צדדים‬ ‫שני‬ ‫בעל‬ ‫מטבע‬ ‫הוא‬ ‫ציבורי‬ ‫של‬ ‫דמותו‬ ‫מוטבעת‬ ‫השני‬ ‫בצד‬ .‫שרואים״‬ ‫״מה‬ ‫הכיתוב‬ ‫עם‬ ‫בעבודתו‬ .‫רואים״‬ ‫שאין‬ ‫״מה‬ ‫הכיתוב‬ ‫לצד‬ ‫מובטל‬ ‫פועל‬ ‫מאשר‬ ‫ציבוריות‬ ‫לעבודות‬ ‫יותר‬ ‫מסוכנת‬ ‫בה‬ ‫נאבק‬ ‫שאני‬ ‫העמדה‬ ‫תועלת‬ ‫ברזל‬ ‫למסילת‬ ‫או‬ ‫לכביש‬ ‫כאשר‬ .‫ראוותניים‬ ‫ענק‬ ‫למפעלי‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ .‫להצדיקם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫תועלת‬ ‫בציון‬ ‫די‬ ,‫כשלעצמם‬ ‫״חייבים‬ :‫המפוקפק‬ ‫הטיעון‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ?‫עושים‬ ‫מה‬ ,‫זאת‬ ‫לעשות‬ 24 .‫וסנאטור‬ ‫כלכלן‬ ,‫מהנדס‬ ,)1784-1873( ‫דופן‬ ‫שארל‬ 7 ‫בינו‬ ‫מארסיאל‬ ‫וז׳אן‬ ,‫פיננסים‬ ‫ואיש‬ ‫פוליטיקאי‬ ,)1800-1867( ‫פול‬ ‫אשיל‬ 8 .1852 ‫בשנת‬ ‫צרפת‬ ‫של‬ ‫האוצר‬ ‫ושר‬ ‫כלכלן‬ ,‫מהנדס‬ ,)1805-1855( .‫לפועלים״‬ ‫עבודה‬ ‫לספק‬ -‫שאן-דה‬ ‫פארק‬ ‫את‬ ‫ולהרוס‬ ‫לבנות‬ ‫מורים‬ ‫זה‬ ‫טיעון‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫פילנתרופי‬ ‫באופן‬ ‫שפעל‬ ‫האמין‬ ‫הגדול‬ ‫שנפוליאון‬ ‫ואומרים‬ ‫מארס‬ ‫״מה‬ :‫אמר‬ ‫גם‬ ‫הרי‬ ‫הוא‬ .‫אותן‬ ‫לסתום‬ ‫ואז‬ ‫תעלות‬ ‫לחפור‬ ‫הורה‬ ‫כאשר‬ .‫הפועלים״‬ ‫מעמד‬ ‫שצובר‬ ‫העושר‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫מספיק‬ ?‫התוצאה‬ ‫חשובה‬ .‫באשליה‬ ‫לשגות‬ ‫לנו‬ ‫הגורם‬ ‫הוא‬ ‫הכסף‬ .‫דברים‬ ‫של‬ ‫לעומקם‬ ‫נרד‬ ‫מהם‬ ‫לבקש‬ ‫משמעו‬ ‫משותפת‬ ‫פעילות‬ ‫למימון‬ ‫כסף‬ ‫מאזרחים‬ ‫לבקש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫משיג‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫שכן‬ ,‫ממש‬ ‫של‬ ‫בעבודה‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫האזרחים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫נאסוף‬ ‫אם‬ ,‫לכן‬ .‫כמס‬ ‫עליו‬ ‫שהושת‬ ‫הסכום‬ ‫את‬ ‫עבודה‬ ‫מן‬ ‫בכך‬ ‫יהיה‬ ,‫לכול‬ ‫תועלת‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ‫עבודה‬ ‫בעצמם‬ ‫שיבצעו‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ .‫העבודה‬ ‫מתוצאות‬ ‫ההנאה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תמורה‬ ‫יקבלו‬ ‫הם‬ .‫ההיגיון‬ ‫בו‬ ‫ייסע‬ ‫לא‬ ‫שאיש‬ ‫כביש‬ ‫לבנות‬ ‫אותם‬ ‫ונחייב‬ ‫האזרחים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫נאסוף‬ ‫יהיה‬ ,‫עבודה‬ ‫להם‬ ‫לספק‬ ‫כדי‬ ‫זאת‬ ‫וכל‬ ‫בו‬ ‫יתגורר‬ ‫לא‬ ‫שאיש‬ ‫ארמון‬ ‫או‬ ‫מקבלים‬ ‫איננו‬ ‫זו‬ ‫״מעבודה‬ :‫צודקת‬ ‫התנגדות‬ ‫ויעורר‬ ‫אבסורדי‬ ‫הדבר‬ .‫עצמנו״‬ ‫בשביל‬ ‫לעבוד‬ ‫מעדיפים‬ ‫״אנו‬ ,‫האזרחים‬ ‫יאמרו‬ ,‫תמורה״‬ ‫גורע‬ ‫אינו‬ ‫עבודה‬ ‫ולא‬ ‫כסף‬ ‫האזרחים‬ ‫תורמים‬ ‫שבאמצעותו‬ ‫התהליך‬ ‫שותפים‬ ‫הכול‬ ,‫עובדים‬ ‫הכול‬ ‫כאשר‬ ,‫ואולם‬ .‫הכללית‬ ‫מהתוצאה‬ ‫דבר‬ ‫על‬ ‫המועסקים‬ ‫הפועלים‬ ‫מהפסד‬ ‫חומקים‬ ‫היזומה‬ ‫בעבודה‬ ‫ואילו‬ ,‫להפסד‬ .‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫נטל‬ ‫האזרחים‬ ‫לשאר‬ ‫ומשאירים‬ ‫המדינה‬ ‫ידי‬ ‫פיתוח‬ ‫את‬ ‫ומעודדת‬ ‫מסייעת‬ ‫״החברה‬ :‫הקובע‬ ‫סעיף‬ ‫בחוקה‬ ‫יש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המאורגנות‬ ‫יזומות‬ ‫ציבוריות‬ ‫עבודות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ]...[ ‫התעסוקה‬ .‫למובטלים״‬ ‫עבודה‬ ‫יספקו‬ ‫אשר‬ ‫והעיריות‬ ‫המחוזות‬ ,‫המדינה‬ ‫טובה‬ ‫תוצאה‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬ ‫המסים‬ ‫משלמי‬ ‫של‬ ‫כזו‬ ‫להתערבות‬ ‫שכזאת‬ ‫התערבות‬ .‫קשה‬ ‫חורף‬ ‫במהלך‬ ‫או‬ ‫משבר‬ ‫בעת‬ ,‫זמני‬ ‫כאמצעי‬ ‫לוקחת‬ ‫היא‬ ‫אך‬ ‫ולשכר‬ ‫לתעסוקה‬ ‫דבר‬ ‫מוסיפה‬ ‫אינה‬ ‫היא‬ :‫לביטוח‬ ‫דומה‬ ‫לתקופות‬ ,‫בהפסד‬ ‫אמנם‬ ,‫אותן‬ ‫ומעבירה‬ ‫טובות‬ ‫מתקופות‬ ‫ושכר‬ ‫ְרֹות‬‫ׂש‬ִ‫מ‬ .‫קשות‬ ‫הרסנית‬ ‫אשליה‬ ‫אלא‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ,‫ומערכתי‬ ‫כללי‬ ,‫קבוע‬ ‫אמצעי‬ ‫בתור‬ ‫שאותן‬ ,‫שנוצרו‬ ‫ְרות‬‫ׂש‬ִ‫מ‬ ‫מעט‬ ‫המבליטה‬ ‫סתירה‬ ‫זו‬ .‫אפשרית‬ ‫ובלתי‬ .‫רואים‬ ‫אין‬ ‫שאותן‬ ,‫שנמנעו‬ ‫משרות‬ ‫הרבה‬ ‫ומחביאה‬ ,‫רואים‬ 25
 14. 14. ‫מתווכים‬ .6 ‫שאנשים‬ ‫והפרטיים‬ ‫הציבוריים‬ ‫השירותים‬ ‫מכלול‬ ‫היא‬ ‫חברה‬ .‫לזה‬ ‫זה‬ ‫מרצון‬ ‫או‬ ‫מכפייה‬ ‫מספקים‬ ‫קל‬ ‫תמיד‬ ‫שלא‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫ומוסדרים‬ ‫הנקבעים‬ ‫הציבוריים‬ ‫השירותים‬ ‫ולהמשיך‬ ‫החוק‬ ‫לצד‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫לשרוד‬ ‫יכולים‬ ,‫צורך‬ ‫בכך‬ ‫כשיש‬ ‫לשנותו‬ ‫מטרד‬ ‫אלא‬ ‫מהווים‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ‫ציבוריים‬ ‫שירותים‬ ‫להיקרא‬ ‫נמצאים‬ ‫הם‬ ‫כלומר‬ ,‫וולונטאריים‬ ‫הם‬ ‫הפרטיים‬ ‫השירותים‬ .‫ציבורי‬ ‫ויכולתו‬ ‫רצונו‬ ‫לפי‬ ‫מהם‬ ‫ומקבל‬ ‫נותן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ .‫האישית‬ ‫האחריות‬ ‫בתחום‬ ‫בדיוק‬ ‫נמדדת‬ ‫לעולם‬ ‫אלה‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫תועלתם‬ .‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫לאחר‬ ‫סובלים‬ ‫ציבוריים‬ ‫ששירותים‬ ‫הסיבה‬ ‫זו‬ .‫שלהם‬ ‫היחסי‬ ‫הערך‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫הקידמה‬ ‫לחוק‬ ‫מצייתים‬ ‫פרטיים‬ ‫שירותים‬ ‫ואילו‬ ‫מסטטיות‬ ‫בזבוז‬ ‫על‬ ,‫הציבוריים‬ ‫השירותים‬ ‫של‬ ‫המוגזמת‬ ‫ההתרחבות‬ ‫ראו‬ ‫אך‬ .‫בחברה‬ ‫הרסנית‬ ‫טפילות‬ ‫ליצור‬ ‫נוטה‬ ,‫בה‬ ‫הכרוך‬ ‫האנרגיות‬ ‫דווקא‬ ‫זו‬ ‫טפילות‬ ‫מייחסות‬ ‫מודרניות‬ ‫כלכליות‬ ‫אסכולות‬ ,‫פלא‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫כך‬ ‫מתוך‬ ‫לשנות‬ ‫ומנסות‬ ‫פרטיים‬ ‫ולשירותים‬ ‫התנדבותית‬ ‫לפעילות‬ .‫השונים‬ ‫המקצועות‬ ‫בעלי‬ ‫שממלאים‬ ‫הפונקציות‬ ‫להם‬ ‫קוראות‬ ‫שהן‬ ‫מי‬ ‫כנגד‬ ‫בתקיפות‬ ‫יוצאות‬ ‫אלו‬ ‫אסכולות‬ ‫איש‬ ,‫הספקולנט‬ ,‫הבנקאי‬ ,‫הקפיטליסט‬ ‫את‬ ‫ברצון‬ ‫יבטלו‬ ‫הן‬ .‫״מתווכים״‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫מציבים‬ ‫שהם‬ ‫אותם‬ ‫ויאשימו‬ ,‫ונותן‬ ‫והנושא‬ ‫הסוחר‬ ,‫העסקים‬ ‫שירות‬ ‫כל‬ ‫להם‬ ‫לספק‬ ‫ומבלי‬ ‫שניהם‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לצרכן‬ ‫היצרן‬ ‫בין‬ ‫להעביר‬ ‫רוצות‬ ‫אלו‬ ‫אסכולות‬ :‫דיוק‬ ‫וליתר‬ ‫אחרות‬ ‫במילים‬ .‫ערך‬ ‫בעל‬ .‫להתבצע‬ ‫צריכה‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫שהרי‬ ,‫התיווך‬ ‫עבודת‬ ‫את‬ ‫למדינה‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לציבור‬ ‫מראה‬ ‫זו‬ ‫בנקודה‬ ‫הסוציאליסטים‬ ‫טיעון‬ ‫שיהיה‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫ממנו‬ ‫ומסתיר‬ ‫לשירותיהם‬ ‫בתמורה‬ ‫למתווכים‬ ‫משלם‬ ‫מה‬ ‫בין‬ ‫ניגוד‬ ‫אותו‬ ‫זהו‬ .‫שירות‬ ‫לאותו‬ ‫בתמורה‬ ‫למדינה‬ ‫לשלם‬ ‫עליו‬ ‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫בין‬ ,‫הדמיון‬ ‫בכוח‬ ‫רק‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫מה‬ ‫ובין‬ ‫לעין‬ ‫שנגלה‬ .‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫ומה‬ ‫לתיאוריה‬ ‫רחבה‬ ‫בתמיכה‬ ‫לזכות‬ ,‫הצליחו‬ ‫וגם‬ ,‫ניסו‬ ‫הסוציאליסטים‬ ‫היטב‬ ‫ידעו‬ ‫הם‬ .1847 ‫של‬ ‫הרעב‬ ‫בתקופת‬ ‫במיוחד‬ ,‫שלהם‬ ‫ההרסנית‬ ‫של‬ ‫בתמיכתם‬ ‫לזכות‬ ‫סיכוי‬ ‫יש‬ ‫ביותר‬ ‫האבסורדית‬ ‫לתעמולה‬ ‫גם‬ ‫כי‬ 26 .‫רע‬ ‫יועץ‬ ‫הוא‬ ‫הרעב‬ ,‫ברם‬ .‫הסובלים‬ ‫האנשים‬ ‫בני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫ניצול‬ ‫כגון‬ ‫שליליים‬ ‫בביטויים‬ ‫שימוש‬ ‫באמצעות‬ ‫הסוציאליסטים‬ ‫החלו‬ ‫ומונופול‬ ,‫הרעבים‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ספקולציות‬ ,‫אדם‬ .‫שבהם‬ ‫התועלת‬ ‫את‬ ‫ולהסתיר‬ ‫התיווך‬ ‫עסקי‬ ‫את‬ ‫להכפיש‬ ‫ומחצי‬ ‫מארה״ב‬ ‫המזון‬ ‫הבאת‬ ‫את‬ ‫הסוחרים‬ ‫בידי‬ ‫להשאיר‬ ‫״מדוע‬ ‫והעיריות‬ ‫המחוזות‬ ,‫המדינה‬ ‫״על‬ ,‫הסוציאליסטים‬ ‫שאלו‬ ,‫קרים?״‬ ‫האי‬ ‫מזון‬ ‫ימכרו‬ ‫הם‬ .‫מזון‬ ‫של‬ ‫ואחסון‬ ‫הפצה‬ ‫של‬ ‫שירות‬ ‫בעצמם‬ ‫לארגן‬ ‫שהם‬ ‫מהמס‬ ‫ישוחררו‬ ,‫המסכנים‬ ‫האנשים‬ ,‫והאנשים‬ ‫עלות‬ ‫במחירי‬ ‫האינדיבידואליסטי‬ ,‫האגואיסטי‬ ‫כלומר‬ ,‫החופשי‬ ‫לסחר‬ ‫משלמים‬ .‫והאנרכיסטי״‬ ‫שישלמו‬ ‫המס‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫הוא‬ ‫לסוחרים‬ ‫משלם‬ ‫שהציבור‬ ‫ה״מס״‬ .‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫הוא‬ ,‫הסוציאליסטית‬ ‫השיטה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לסוכניה‬ ‫או‬ ‫למדינה‬ ‫אנשים‬ ‫שני‬ ?‫לסוחרים‬ ‫משלם‬ ‫שהציבור‬ ‫כביכול‬ ‫ה״מס״‬ ‫מורכב‬ ‫ממה‬ ‫ובמחיר‬ ‫התחרות‬ ‫לחץ‬ ‫תחת‬ ,‫מוחלט‬ ‫בחופש‬ ,‫שירות‬ ‫לזה‬ ‫זה‬ ‫נותנים‬ ‫והקמח‬ ‫בפריז‬ ‫נמצאת‬ ‫הרעבה‬ ‫הבטן‬ ‫כאשר‬ .‫ומתן‬ ‫במשא‬ ‫עליו‬ ‫שהוסכם‬ ‫יגיע‬ ‫אשר‬ ‫עד‬ ‫לקצו‬ ‫יגיע‬ ‫לא‬ ‫ֶל‬‫ב‬ֵ‫ס‬‫ה‬ ,‫באודסה‬ ‫נמצא‬ ‫להשביעהּ‬ ‫שביכולתו‬ ‫הרעבים‬ ‫האנשים‬ .1 :‫זאת‬ ‫להשיג‬ ‫דרכים‬ ‫שלוש‬ ‫ישנן‬ .‫הבטן‬ ‫אל‬ ‫הקמח‬ ‫מבטחם‬ ‫את‬ ‫לשים‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ .2 .‫הקמח‬ ‫את‬ ‫לחפש‬ ‫בעצמם‬ ‫ללכת‬ ‫יכולים‬ ‫מס‬ ‫עצמם‬ ‫על‬ ‫להטיל‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ .3 .‫זה‬ ‫ממקצוע‬ ‫המתפרנסים‬ ‫באלה‬ ‫הדרכים‬ ‫שלוש‬ ‫מבין‬ .‫בעבורם‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫הממשלה‬ ‫לפקידי‬ ‫ולהורות‬ ?‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הדרך‬ ‫מהי‬ ,‫הללו‬ ‫יותר‬ ‫הנאורים‬ ,‫יותר‬ ‫החופשיים‬ ‫האנשים‬ ,‫מקום‬ ‫ובכל‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫זו‬ ‫שעובדה‬ ‫להודות‬ ‫עליי‬ .‫השנייה‬ ‫בדרך‬ ‫בעצמם‬ ‫בחרו‬ ‫יותר‬ ‫והמנוסים‬ .‫האחרות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫יתרון‬ ‫זו‬ ‫לדרך‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫כדי‬ ‫בעיניי‬ ‫מספיקה‬ ‫לבדה‬ ‫בעניין‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫מטעה‬ ‫בכללותה‬ ‫האנושות‬ ‫כי‬ ‫להודות‬ ‫מסרב‬ ‫מוחי‬ .‫העניין‬ ‫את‬ ‫נבחן‬ ‫הבה‬ ,‫זאת‬ ‫ובכל‬ .‫כך‬ ‫כל‬ ‫מכריע‬ ‫באופן‬ ‫לה‬ ‫הנוגע‬ ‫מיליון‬ 36-‫ש‬ ‫הדעת‬ ‫על‬ ‫להעלות‬ ‫אין‬ .‫מעשית‬ ‫אינה‬ ‫הראשונה‬ ‫הדרך‬ ‫לפעול‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫הצרכנים‬ .‫באודסה‬ ‫קמח‬ ‫לחפש‬ ‫ייסעו‬ ‫אזרחים‬ ‫שהם‬ ‫ובין‬ ‫ממשלה‬ ‫פקידי‬ ‫שהם‬ ‫בין‬ ,‫במתווכים‬ ‫צורך‬ ‫להם‬ ‫ויש‬ ‫בעצמם‬ .‫סוחרים‬ 27

×