Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ce Va Fi Dupa Moarte

678 vues

Publié le

Publié dans : Spirituel
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Ce Va Fi Dupa Moarte

 1. 1. Ce va fi după<br /> moarte?<br />
 2. 2. Credincioşii după moarte:<br />PlecareaacasălaHristos<br />Suntstrânsdindouăpărţi; aşdorisămămutşisăfiuîmpreunăcuHristos,căciarficumultaibine; dar, pentruvoi, estemultmaidetrebuinţăsărămânîntrup. (Filipeni 1:23-24)<br />Ştim, înadevăr, că, dacăsedesfacecasapământeascăacortuluinostrutrupesc, avemoclădireîncerdelaDumnezeu, ocasă, carenuestefăcutădemânăciesteveşnică.(2 Corinteni 5)<br />Lamoarteasa, sufletulcreştinuluipărăseştetrupulacestacasăpleceacasălaDomnulIsusHristos, undevaurma…<br />
 3. 3. Credincioşii după moarte:<br />JudecataluiHristos<br />CăcitoţitrebuiesăneînfăţişămînainteascaunuluidejudecatăalluiHristos, pentrucafiecaresă-şiprimeascărăsplatadupăbinelesaurăul, pecare-lvafifăcutcândtrăiaîntrup. (2 Corinteni 5:10)<br />AcestejudecăţivorfisupuşitoţicreştiniişieanuţinedefapteleşitrăireanoastrăînaintecasăîncheiemlegământcuDomnulIsus. <br />
 4. 4. Credincioşii după moarte:<br />RăpireaşiÎnvierea<br />...noiceivii, carevomrămânepânălavenireaDomnului, nuvomlua-oînainteaceloradormiţi. CăciînsuşiDomnul, cuunstrigăt, cuglasulunuiarhanghelşicutrâmbiţaluiDumnezeu, Sevapogorîdincer, şiîntâivorînviaceimorţiînHristos. Apoi, noiceivii, carevomfirăpiţitoţiîmpreunăcuei, înnori, casăîntâmpinămpeDomnulînvăzduh; şiastfelvomfitotdeaunacuDomnul. (1Tesaloniceni4:13-17)<br />
 5. 5. Credincioşii după moarte:<br />Lajudecatadeapoi<br />CreştiniiaufostiertaţidetoatepăcateleatuncicândaucrezutînDomnulIsusşiauîncheiatlegământcuEl. Deaceea, einuvormaifijudecaţilaaceamarejudecatădeapoi, careestedescrisăîncarteaApocalipsa. Dareivorfiprezenţiacolo, casăjudecelumeaşipeîngeri, aşacumscrieînEpistola I aluiPavelcătreCorintenicândîntreabă:<br />Nuştiţicăsfinţiivorjudecalumea? Şidacălumeavafijudecatădevoi, sunteţivoinevrednicisăjudecaţilucruridefoartemicăînsemnătate? Nuştiţicănoivomjudecapeîngeri? Cuatâtmaimultlucrurilevieţiiacesteia? (1 Corinteni 6:2-3)<br />
 6. 6. Necredincioşii după moarte:<br />SufletelenecredincioşilorpleacăînLocuinţamorţilor<br />... văspuncă, înziuajudecăţii, vafimaiuşorpentruTirşiSidondecâtpentruvoi. Şitu, Capernaume, veifiînălţatoarepânălacer? VeifipogorâtpânălaLocuinţamorţilor; căcidacăarfifostfăcuteînSodomaminunile, careaufostfăcuteîntine, eaarfirămasînpicioarepânăînziuadeastăzi. (Ev. Matei 11:21-23)<br />DinacestpasajesteabsolutclarcăLocuinţamorţilorestepusăîncontrastcucerulşiseaflăînadânculpământului, lucrupecareîlconfirmăîntreagaScriptură, iaraiciestescriscăesteunlocundeoameniisepogoară.<br />
 7. 7. Necredincioşii după moarte:<br />Locuinţamorţilorestelocdechinundeceinecredincioşiaşteaptăjudecata<br />Eraunombogat, careseîmbrăcaînporfirăşiinsubţire; şiînfiecareziduceaoviaţăplinădeveselieşistrălucire. Lauşalui, zăceaunsărac, numitLazăr, plindebube. Şidoreamultsăsesaturecufărâmiturile, carecădeaudelamasabogatului; pânăşicâiniiveneauşi-ilingeaububele. Cuvremeasăraculamurit; şiafostdusdeîngeriînsânulluiAvraam. A muritşibogatul, şil-auîngropat. PecânderaelînLocuinţamorţilor, închinuri, şi-aridicatochiiînsus, avăzutdedepartepeAvraam, şipeLazărînsânullui; şiastrigat: „PărinteAvraame, fie-ţimilădemine, şitrimitepeLazărsă-şimoaievârfuldegetuluiînapă, şisă-mirăcoreascălimba; căci(Ev. Luca 16:19-24)<br />Bogatulcareşi-atrăitviaţaignorândcredinţaînDumnezeu, fiindînLocuinţamorţilor, seaflaînaşachinuridemari, cădei-arfiatinscinevabuzelecuundegetmuiatînapă, iarmaifiuşuratpuţindinacestechinuri. Deci, Locuinţamorţiloresteunlocundeceiceaurespinscredinţa, suntchinuiţigrozavînvăpaie.<br />
 8. 8. Necredincioşii după moarte:<br />Judecatadeapoi<br />Apoiamvăzutunscaundedomniemareşialb, şipeCelceşedeapeel. PământulşicerulaufugitdinainteaLui, şinus-amaigăsitlocpentruele. Şiamvăzutpemorţi, marişimici, stândînpicioareînainteascaunuluidedomine. Niştecărţiaufostdeschise. Şiafostdeschisăoaltăcarte, careestecarteavieţii. Şimorţiiaufostjudecaţidupăfaptelelor, dupăceleceerauscriseîncărţileacelea. Mareaadatînapoipemorţiicareerauînea; MoarteaşiLocuinţamorţiloraudatînapoipemorţiicareerauînele. Fiecareafostjudecatdupăfaptelelui. Şimoarteaşilocuinţamorţiloraufostaruncateîniazuldefoc. Iazuldefocestemoarteaadoua. Oricinen-afostgăsitscrisîncarteavieţii, afostaruncatîniazuldefoc. (Apocalipsa 20:11-15)<br />ÎncarteavieţiisuntscrisedoarnumelecelorceaucrezutdintoatăinimaînDomnulIsusHristosşiauîncheiatlegământcuEl, trăindapoiîntr-odeplinăascultaredeEl. <br />
 9. 9. Poţi la judecata de apoi să fii salvat după faptele tale?<br />Sănucreadănimenicăpoateprinfapteleluisăajungăafi salvat, pentrucăînBibliescrie:<br />Căcitoţiaupăcătuit, şisuntlipsiţideslavaluiDumnezeu. (Romani 3:23)<br />Şimaiscrie:<br />Fiindcăplatapăcatuluiestemoartea: dardarulfărăplatăalluiDumnezeu, esteviaţaveşnicăînIsusHristos, Domnulnostru. (Romani 6:23)<br />Deci, nuesteniciunomcareşi-atrăitviaţaînaşafel, calajudecatadeapoi, înbazafaptelorpropriisăpoatăfi salvat.<br />
 10. 10. Necredincioşii după moarte:<br />La judecata de apoi Necredinţaestepăcatulcelmaimare<br />Lucrulcelmaitristestecăpăcatulcelmaimarecarelevafiincriminatlajudecatadeapoicelornecredincioşiestetocmainecredinţalor, aşacumaspusDomnulIsusHristos:<br />OricinecredeînEl (DomnulIsus), nuestejudecat; darcinenucrede, aşifostjudecat, pentrucăn-acrezutînNumelesinguruluiFiualluiDumnezeu. <br />(Ev. Ioan 3:18)<br />
 11. 11. Necredincioşii după moarte:<br />Chinurilenecredincioşilornuvoraveasfârşit<br />Şidiavolul, care-iînşela, afostaruncatîniazuldefocşidepucioasă, undeestefiaraşiprooroculmincinos. Şivorfimunciţizişinoapteînveciivecilor. (Apocalipsa 20:10)<br />
 12. 12. Ceesteiadul?<br />ÎntraducereaînlimbaromânăaBiblieifăcutădepreotulDumitruCornilescu, nuestefolositcuvântul „iad”. Acestcuvântprovinedelagrecescul „Hades” întâlnitînNoulTestamentşicareestetradusîntraducereamenţionatăcutermenul „LocuinţaMorţilor”. AceastaestesemnificaţiacuvântuluiHades. Dacăpriviţiotraducereînlimbarusă, veţivedeacăînmultepasajeestefolositcuvântul „ad” adică „iad” acoloundeîntraducerearomâneascăestefolosităexpresia „Locuinţamorţilor”. CualtecuvinteiadulşiLocuinţamorţilorsuntunulşiacelaşilucruşisereferălaunulşiacelaşicuvântdinlimbagreacă „Hades”. IadulesteloculdechinundesufletelecelornecredincioşisevoraflapânălaJudecataluiDumnezeu, saujudecatadeapoi, aşacumscrieîncarteaApocalipsa:<br />Mareaadatînapoipemorţiicareerauînea; MoarteaşiLocuinţamoriloraudatînapoipemorţiicareerauînele. Fiecareafostjudecatdupăfaptelelui. (Apocalipsa 20:13)<br />
 13. 13. Iadul (Locuinţamorţilor) vafiaruncatîniazuldefoc<br />IadulesteLocuinţamorţilorcarevafiaruncatăapoi, dupăJudecataluiDumnezeuîniazuldefocşidepucioasă.<br />ŞiMoarteaşiLocuinţamorţiloraufostaruncateîniazuldefoc. Iazuldefocestemoarteaadoua. Oricinen-afostgăsitscrisîncarteavieţii, afostaruncatîniazuldefoc. (Apocalipsa 20:14-15)<br />
 14. 14. EstenumeletăuscrisînCarteaVieţii???<br />

×