SOP Suomeksi Powerpoint

S&OP
Sales & Operations Planning
Mitä? Miksi? Miten?
3/2015
S&OP:n lyhyt historia
2
Lähde: Oliver
Wight
• Oliver Wight kehitti S&OP-
prosessin jo 80-luvulla, kun
kysyntä ja asiakaslähtöinen
markkinointi asetti uuden
haasteen yrityksille:
Tuoteportfoliot kasvoivat ja
toiminnan suunnittelu kävi
haastavammaksi.
• Prosessin alkuperäinen ja yleisin
sovelluskohde on kysynnän ja
tuotannon tasapainottaminen,
mutta hyvin pian huomattiin, että
sillä on huomattavasti enemmän
sovelluskohteita
• Nykyisin puhutaankin integroidusta
liiketoiminnan suunnittelusta (IBP =
Integrated Business Planning), jossa
taloudellinen päätöksenteko pohjautuu
täysin S&OP-prosessiin
Mitä S&OP ei ole?
3
• Se ei ole yksi, kaiken mullistava
teknologia, tietojärjestelmä tai
prosessi
• Se ei ole ainoastaan
toimitusketjun ”puuhastelua”
• Se ei ole johdon hukuttamista
tuhansiin Excel-tiedostoihin
• Se ei ole vain kasa kokouksia
Mikä S&OP on?
• Prosessi, systemaattinen tapa toimia
• Koko organisaatiota koskettava: Ylimmän johdon päätöksenteon työkalu, joka
osallistuttaa kaikki funktiot markkinoinnista rahoitukseen.
• Toistuu säännöllisesti (yleensä kuukausittainen sykli)
• Yhdistää ylhäältä-alas (strateginen) ja alhaalta-ylös (operatiivinen) tapahtuvan
suunnittelun
• Perustuu yleiseen järkeen; ei ole rakettitiedettä
Portfolio
Review
Demand
Review
Supply
Review
Integrated
Review
Executive S&OP
| 4
S&OP-Viitekehys
Portfolio
Review
Demand
Review
Supply
Review
Integrated
Review
Executive S&OP
Opportunities &
Threats
New Product
Development
Obsolete Products
Identify
unconstrained
demand
Measure sales
forecast vs actuals
Identify gap closing
activities
Identify Constrained
Response to
Unconstrained
Demand
Measure Operational,
Plant & Supply
Performance
Identify gap closing
activities
Resolve Imbalances
between Supply and
Demand
Determine agenda
items for Executive
S&OP
Review & Approve
Demand and Supply
plans, Financial
plans, Strategic
Business goals and
any unresolved
issues
Set Strategic
Direction and filter to
functional groups
| 5
Miksi S&OP-prosessia tarvitaan?
6
• Perinteisesti ihmiset (osa)-optimoivat oman funktionsa suoritusta
• ”Second-guessing”
• Puolustaudutaan oman selustan turvaamiseksi
• Kaikilla on oma näkemys tapahtumien kulusta ja omat toimenpiteet
• Siiloutuminen
• Yksittäisen funktion sijaan tulisi optimoida liiketoimintaa
• Prosessi, joka tunnistaa muutokset liiketoiminnassa
• Muutoksen syyt ja seuraukset ymmärretään koko liiketoiminnalle
• Poikkifunktionaalinen ongelmanratkaisu
• Vaihtoehtojen ja suositusten tunnistaminen koko liiketoiminnan tehokkuuden
näkökulmasta
• Esimerkki kommenteissa.
Mitä hyötyä S&OP-prosessista on?
7
1. SAP: IBM case studies
2. Hughenden Consulting
n=131
Mitä hyötyä S&OP-prosessista on?
8
3. Hackett Group
4. GRA
Mitä hyötyä S&OP-prosessista on?
9
• Allokoi tehokkaasti kriittiset resurssit: ihmiset, tuotantovälineet, varaston,
materiaalit, ajan ja rahan
• Muutokset huomataan hyvissä ajoin ja fokus siirtyy tulipalojen sammuttamisesta
niiden syttymisen estämiseen
• Palveluaste nousee, varastot pienenevät. Enemmän myyntiä, pienemmät
kustannukset
 Kannattavuus paranee
Aineettomat hyödytMitattavat hyödyt
• Sitoutunut pääoma
• Ennustetarkkuus
• Toimitusvarmuus
• Tuottavuus
• Poikki-funktionaalinen kommunikaatio
• Yhteistyö
• Luottamus
• Päätöksenteon valtaistuminen
(empowerment)
| 10
Yritykset, jotka noudattavat
S&OP–prosesseja, ovat
tehokkaampia ja tekevät
enemmän rahaa, kuin ne,
jotka eivät noudata.
| 11
Ketkä sitä tekevät?
Useimmat, kuten
Miten?
12
• S&OP-prosessi ei ole projekti; Sillä ei ole loppua ja se muovautuu ja kehittyy
matkan edetessä
• Se tarvitsee toimivat tukiprosessit; Voidaankin sanoa, että S&OP on punainen
lanka, joka yhdistää eri toiminnot ja tukiprossessit.
Portfolio
Review
Demand
Review
Supply
ReviewPortfolio Management
Project Management
Resource Management
Market Management
Demand Management
Sales Management
Supply Chain
Management
Supply Point Management
Supplier ManagementProcurement
Management
Procurement
Management
S&OP tarvitsee hyvät tukiprosessit toimiakseen !
S&OP kehitystaival
13
Maturit
y
Demand forecast
alignment
• Aligning commercial
and operational
demand forecast
• Transparency on
forecast assumptions
Supply demand
matching
Integrated business
planning
Profitability and
business
optimization
• Mid and long term
demand planning
• Capacity planning
• Capacity constrained
• Supply planning
• Inventory forecast
• Demand – supply
alignment
• Financial valuation of
operational plans
• Integrating
operational and
financial plans
• “Single source”
forecasting instead of
forecast alignment
between functions
• General management
led planning process
• Portfolio
management as
part of planning
cycle
• Demand shaping
considering
commercial and
supply situation
• Profit optimizing
demand – supply
allocation and
decision making
Objective • Revenue & Financial
Targets
• Total Supply Chain Cost
• Customer Service
• Capacity Utilization
• Inventory
• Forecast Bias
• Forecast Accuracy
• Total Company
Profit
Get the basics
right
Competitive advantage
S&OP-implementoinnin yleisimmät haasteet
14
• Organisaation rakenne
• Käyttäytymismallit ja niiden haasteet:
• Palkitsemisjärjestelmät
• Vastuiden muuttaminen
• Datan saatavuus ja IT-tuki
• Roolien ymmärtäminen ja tieto-/taitotasot
• Prosessin suunnittelu kuukausittaiseksi
• Tunnistaan S&OP tuoma arvo
• Prosessin ”myyminen” organisaation sisällä
• Yrityksen monimutkaisuus
• Resurssit implementoimiseksi
• Koulutusta tarvitaan ymmärryksen luomiseksi
S&OP-prosessin implementointi
15
• Johdon kouluttaminen ja sitouttaminen
• Resurssien osoittaminen
• Prosessien suunnittelu työpajojen kautta
• Vastuiden ja mittareiden määrittely
• Datan kehittäminen
• Pilotointi yhteen tuoteryhmään / liiketoimintoon ja nopea vyörytys
• Kehitä ! - Matka on pitkä, mutta antoisa.
Hyvän S&OP-prosessin ominaispiirteet
16
Yleensä hyvä Yleensä huono
Kuinka usein? Kuukausittain Viikottain/Kvartaalittain
Aikahorisontti 18-24 kuukautta 3-12 kuukautta
Huomio 4 kuukaudesta
eteenpäin
Seuraavat kuukaudet
Laajuus Segmentit: Tuote- ja
markkinaperheet
SKU & yksityiskohdat
Osallistuminen Ylin ja keskijohto Keskijohto
Tuotos Suunnitelma
tavoitekuilun
sulkemiseksi
Tuotantomäärät
Päätökset Taktiset ja Strategiset Taktiset ja lyhyen aikavälin
Tarkoitus Liiketoiminta-
suunnitelman ja
strategian yhdistäminen
Tapaaminen, jossa
tarkastellaan viimeisimmät
luvut
| 17
Ennustaminen & Kysynnän
hallinta
S&OP:n keskiössä
Kysynnän hallinta – S&OP-prosessin ytimessä
18
• Kysyntä ja sen ennuste ohjaavat
koko muuta ketjua
• S&OP lisää perinteiseen kysynnän
suunnittelun funktioon
(operatiivinen)
pitkän aikavälin (taktinen)
ulottuvuuden
• Ennuste on välttämättömyys, jotta
S&OP-prosessi toimisi
Kysyntä
Hankinta
Materiaalit
Tuotanto
Varastot
Miehitys
Kuljetukset
Ennustamisesta sanottua
19
• Ennusteet ovat aina väärässä
• Eivät ole vaivan arvoisia
• Myynti ja markkinointi tarvitsee ainoastaan
talousennusteen
• Myynnin tulee olla kentällä myymässä, ei
tekemässä paperihommia
• Toimitusketju pystyy ennustamaan
paremmin kuin myynti ja markkinointi
• Kukaan ei pysty ennustamaan meidän
liiketoimintaamme
• Emme pysty hallitsemaan kysyntäämme
Kysynnän ennustaminen - Kenelle se kuuluu?
20
• Kysyntä ei vain tapahdu; Myynnin ja
markkinoinnin toimenpiteet
mahdollistavat kysynnän
Kysynnän suunnitelman tulee
heijastaa suunniteltuja myynnin ja
markkinoinnin toimenpiteitä
Myynti ja markkinointi ovat vastuussa
kysynnän suunnitelmasta
(ennusteesta)
Perinteinen funktionaalinen ennustaminen vs.
integroitu malli
21
Rahoitu
s
Myynti &
Markkinointi
Toimitusket
ju
Tarvitsemme tarpeeksi
tuotteita, jotta voimme ylittää
myyntitavoitteemme
Tarvitsemme realistisen
volyymiennusteen sekä
kysynnästä että tuotannosta
Tuloksen pitää osua
tavoitteeseen ja meidän on
päästä tulostavoitteeseemme
€
€
SKU
?
Rahoitu
s
M&M
Toimitusket
ju
Kysynnän &
Liiketoiminna
n suunnittelu
Meidän tulee saavuttaa
tulostavoitteemme tekemällä
tarkka ja realistinen SKU-
tason suunnitelma rahassa
ja volyymissä.
Kysynnän päällikön (Demand Manager) rooli
22
• Koordinoi kuukausittaista ennustamisprosessia
keräämällä ja suodattamalla dataa
• Toimii yhteystyössä Tuotepäälliköiden ja
toimitusketjun suunnittelun kanssa S&OP-
viitekehyksen mukaisesti ja päivittäisten
haasteiden kanssa
• Avainhenkilö myyntisuunnitelmien kehittämisessä
S&OP-prosessin mukaisesti
• Seuraa toteumia ja kommunikoi muutoksista
• Ohjaa päätöksentekoa epänormaalin kysynnän
ilmetessä
• Päivittäinen yhteistyö myyntikentän ja
tuotannonsuunnittelun kanssa, jotta suunnitelmat
pysyvät jatkuvasti ajan tasalla
Kysynnän suunnittelun prosessi
| 23
Kysynnän suunnittelun prosessi luo
myynnin ja markkinoinnin yhteisen
näkemyksen tulevasta rajoittamattomasta
kysynnästä – rajoittamaton kysynnän
suunnitelma
Tuotantorajoitteiden johdosta
rajoittamaton kysynnän suunnitelma
voidaan korvata S&OP-prosessissa –
rajoitettu kysynnän suunnitelma
Taltioi
historiallinen
kysyntä
Suodata
Muodosta
tilastollinen
ennuste
Sisällytä
markkinointi-
suunnitelmat
Määritä
olettamukset
Saavuta
konsensus &
viimeistele
Kysynnän suunnittelu käytännössä…
24
• Kysynnän suunnittelija ylläpitää ERP:ssä kysynnän
ennusteet 18 kk eteenpäin.
• Toimii pääkäyttäjänä
• Ennusteiden/suunnitelmien omistajuus kuuluu silti
myynnille ja markkinoinnille!
• Masterdata ERP:ssä, Excel vain analysointiin.
• Myynnin sitouttamiseksi prosessiin, on suunnittelun oltava
läpinäkyvää ja helppoa.
 Hyvät työkalut/sovellukset välttämättömiä
 Selkeät mittarit (BIAS, ennustetarkkuus)
| 25
Kuinka edellä kuvattuja
toimintamalleja voisi
hyödyntää teidän
organisaatiossanne?
Yhteenvetona
26
S&OP on toimintamalli,
jonka on todettu
parantavan ydinprosessien
suorituskykyä ja siten
tuottavan lisäarvoa
yritykselle
Useimmat isot yritykset
tekevät sitä ainakin jollain
tasolla
S&OP-prosessin
implementointi ei onnistu
hetkessä ja se kehittyy
ajan myötä;
Organisatorinen oppiminen
(10 vuoden kehityspolku)
Ennustaminen ja kysynnän
suunnittelu ovat keskeinen
osa toimivan S&OP-
prosessin kannalta
1 sur 26

Recommandé

Edge Computing 0204020, Telia Inmics-Nebula par
Edge Computing 0204020, Telia Inmics-NebulaEdge Computing 0204020, Telia Inmics-Nebula
Edge Computing 0204020, Telia Inmics-NebulaTelia Inmics-Nebula
215 vues49 diapositives
SWOT-analyysi | Odeal Oy par
SWOT-analyysi | Odeal OySWOT-analyysi | Odeal Oy
SWOT-analyysi | Odeal OyOdeal Oy
618 vues15 diapositives
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptx par
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptxVille Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptxVille Tolvanen
134 vues5 diapositives
Review of Information Technology Function Critical Capability Models par
Review of Information Technology Function Critical Capability ModelsReview of Information Technology Function Critical Capability Models
Review of Information Technology Function Critical Capability ModelsAlan McSweeney
1.5K vues61 diapositives
Escritório de Processos de Negócios par
Escritório de Processos de NegóciosEscritório de Processos de Negócios
Escritório de Processos de NegóciosCompanyWeb
2.4K vues16 diapositives
K niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationa par
K niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationaK niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationa
K niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationaJussi-Pekka Erkkola
1.2K vues19 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Johdanto leaniin ja ketterään tietotyöhön par
Johdanto leaniin ja ketterään tietotyöhönJohdanto leaniin ja ketterään tietotyöhön
Johdanto leaniin ja ketterään tietotyöhönHouston Inc. Consulting Oy
942 vues112 diapositives
The First 100 Days for a New CIO - Using the Innovation Value Institute IT Ca... par
The First 100 Days for a New CIO - Using the Innovation Value Institute IT Ca...The First 100 Days for a New CIO - Using the Innovation Value Institute IT Ca...
The First 100 Days for a New CIO - Using the Innovation Value Institute IT Ca...Alan McSweeney
17.9K vues44 diapositives
Target operating model definition par
Target operating model definitionTarget operating model definition
Target operating model definitionStuart Robb
7.7K vues13 diapositives
Asiakkuuksien hoitaminen par
Asiakkuuksien hoitaminen Asiakkuuksien hoitaminen
Asiakkuuksien hoitaminen Anne Hietala
1.3K vues64 diapositives
Cloud Operating Model Design par
Cloud Operating Model DesignCloud Operating Model Design
Cloud Operating Model DesignJoseph Schwartz
10.1K vues41 diapositives
IT4IT real life examples & myths and rumors dispelled par
IT4IT real life examples & myths and rumors dispelledIT4IT real life examples & myths and rumors dispelled
IT4IT real life examples & myths and rumors dispelledTony Price
7K vues23 diapositives

Tendances(20)

The First 100 Days for a New CIO - Using the Innovation Value Institute IT Ca... par Alan McSweeney
The First 100 Days for a New CIO - Using the Innovation Value Institute IT Ca...The First 100 Days for a New CIO - Using the Innovation Value Institute IT Ca...
The First 100 Days for a New CIO - Using the Innovation Value Institute IT Ca...
Alan McSweeney17.9K vues
Target operating model definition par Stuart Robb
Target operating model definitionTarget operating model definition
Target operating model definition
Stuart Robb7.7K vues
Asiakkuuksien hoitaminen par Anne Hietala
Asiakkuuksien hoitaminen Asiakkuuksien hoitaminen
Asiakkuuksien hoitaminen
Anne Hietala1.3K vues
IT4IT real life examples & myths and rumors dispelled par Tony Price
IT4IT real life examples & myths and rumors dispelledIT4IT real life examples & myths and rumors dispelled
IT4IT real life examples & myths and rumors dispelled
Tony Price7K vues
VALUE STREAM & CHAINE DE VALEUR - Guide de survie en Business Architecture n°2 par COMPETENSIS
VALUE STREAM & CHAINE DE VALEUR - Guide de survie en Business Architecture n°2VALUE STREAM & CHAINE DE VALEUR - Guide de survie en Business Architecture n°2
VALUE STREAM & CHAINE DE VALEUR - Guide de survie en Business Architecture n°2
COMPETENSIS485 vues
Strategies For Partner Recruitment & Channel Account Management - A Customer ... par dreamforce2006
Strategies For Partner Recruitment & Channel Account Management - A Customer ...Strategies For Partner Recruitment & Channel Account Management - A Customer ...
Strategies For Partner Recruitment & Channel Account Management - A Customer ...
dreamforce200613.2K vues
ADM Target Operating Models par Steven Hall
ADM Target Operating ModelsADM Target Operating Models
ADM Target Operating Models
Steven Hall11.7K vues
YOUR 30-, 60-, AND 90-DAY GAME PLAN FOR CAREER SUCCESS IN TODAY’S LEANER WORK... par Kelly Services
YOUR 30-, 60-, AND 90-DAY GAME PLAN FOR CAREER SUCCESS IN TODAY’S LEANER WORK...YOUR 30-, 60-, AND 90-DAY GAME PLAN FOR CAREER SUCCESS IN TODAY’S LEANER WORK...
YOUR 30-, 60-, AND 90-DAY GAME PLAN FOR CAREER SUCCESS IN TODAY’S LEANER WORK...
Kelly Services38.8K vues
Target Operating Model Strategy Management Governance Organization Leadership... par SlideTeam
Target Operating Model Strategy Management Governance Organization Leadership...Target Operating Model Strategy Management Governance Organization Leadership...
Target Operating Model Strategy Management Governance Organization Leadership...
SlideTeam346 vues
Ersin Kocal 1st_100days in a startup par Ersin KOCAL
Ersin Kocal 1st_100days in a startupErsin Kocal 1st_100days in a startup
Ersin Kocal 1st_100days in a startup
Ersin KOCAL326 vues
Business Architecture - Paul Turner par IIBA UK Chapter
Business Architecture - Paul TurnerBusiness Architecture - Paul Turner
Business Architecture - Paul Turner
IIBA UK Chapter7.8K vues
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan par Jari Jussila
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaanTutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Jari Jussila6.6K vues
From Capability-Based Planning to Competitive Advantage: Assembling Your Bus... par Iver Band
From Capability-Based Planning to Competitive Advantage: Assembling Your Bus...From Capability-Based Planning to Competitive Advantage: Assembling Your Bus...
From Capability-Based Planning to Competitive Advantage: Assembling Your Bus...
Iver Band3.9K vues
CAPABILITY & CAPACITE - Guide de survie en Business Architecture n°1 par COMPETENSIS
CAPABILITY & CAPACITE - Guide de survie en Business Architecture n°1CAPABILITY & CAPACITE - Guide de survie en Business Architecture n°1
CAPABILITY & CAPACITE - Guide de survie en Business Architecture n°1
COMPETENSIS486 vues

Similaire à SOP Suomeksi Powerpoint

Agile & Lean at Tekes par
Agile & Lean at TekesAgile & Lean at Tekes
Agile & Lean at TekesMarko Taipale
2.4K vues18 diapositives
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla? par
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?ICMI Oy
383 vues24 diapositives
Aamu Mercurissa 16.1.2019 par
Aamu Mercurissa 16.1.2019Aamu Mercurissa 16.1.2019
Aamu Mercurissa 16.1.2019Mercuri International Oy / Mercuri Finland
504 vues37 diapositives
Lean 2015 10-21 par
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Paivi Sutinen
1.2K vues32 diapositives
Asiakaspalvelun ulkoistaminen par
Asiakaspalvelun ulkoistaminenAsiakaspalvelun ulkoistaminen
Asiakaspalvelun ulkoistaminenMomentGroupOy
98 vues30 diapositives
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon par
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonSuoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonPetri Pohjala
85 vues17 diapositives

Similaire à SOP Suomeksi Powerpoint(20)

Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla? par ICMI Oy
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
ICMI Oy383 vues
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon par Petri Pohjala
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonSuoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Petri Pohjala85 vues
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014 par DOOR_Finland
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
DOOR_Finland657 vues
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen par SitraTalousTeema
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenVaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
SitraTalousTeema439 vues
Otos V3 mallista par esa100
Otos V3 mallistaOtos V3 mallista
Otos V3 mallista
esa100377 vues
Analytiikka liiketoiminnassa par Jari Jussila
Analytiikka liiketoiminnassaAnalytiikka liiketoiminnassa
Analytiikka liiketoiminnassa
Jari Jussila1.3K vues
Tarjooman johtamisen ABC par Solutive Oy
Tarjooman johtamisen ABCTarjooman johtamisen ABC
Tarjooman johtamisen ABC
Solutive Oy1.3K vues
ICT-palveluprosessit ja toiminnan tehostaminen: Tuukka Heinonen, "Asiakaskoke... par Tieturi Oy
ICT-palveluprosessit ja toiminnan tehostaminen: Tuukka Heinonen, "Asiakaskoke...ICT-palveluprosessit ja toiminnan tehostaminen: Tuukka Heinonen, "Asiakaskoke...
ICT-palveluprosessit ja toiminnan tehostaminen: Tuukka Heinonen, "Asiakaskoke...
Tieturi Oy639 vues
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto par Fonecta
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoUusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Fonecta422 vues

SOP Suomeksi Powerpoint

 • 1. S&OP Sales & Operations Planning Mitä? Miksi? Miten? 3/2015
 • 2. S&OP:n lyhyt historia 2 Lähde: Oliver Wight • Oliver Wight kehitti S&OP- prosessin jo 80-luvulla, kun kysyntä ja asiakaslähtöinen markkinointi asetti uuden haasteen yrityksille: Tuoteportfoliot kasvoivat ja toiminnan suunnittelu kävi haastavammaksi. • Prosessin alkuperäinen ja yleisin sovelluskohde on kysynnän ja tuotannon tasapainottaminen, mutta hyvin pian huomattiin, että sillä on huomattavasti enemmän sovelluskohteita • Nykyisin puhutaankin integroidusta liiketoiminnan suunnittelusta (IBP = Integrated Business Planning), jossa taloudellinen päätöksenteko pohjautuu täysin S&OP-prosessiin
 • 3. Mitä S&OP ei ole? 3 • Se ei ole yksi, kaiken mullistava teknologia, tietojärjestelmä tai prosessi • Se ei ole ainoastaan toimitusketjun ”puuhastelua” • Se ei ole johdon hukuttamista tuhansiin Excel-tiedostoihin • Se ei ole vain kasa kokouksia
 • 4. Mikä S&OP on? • Prosessi, systemaattinen tapa toimia • Koko organisaatiota koskettava: Ylimmän johdon päätöksenteon työkalu, joka osallistuttaa kaikki funktiot markkinoinnista rahoitukseen. • Toistuu säännöllisesti (yleensä kuukausittainen sykli) • Yhdistää ylhäältä-alas (strateginen) ja alhaalta-ylös (operatiivinen) tapahtuvan suunnittelun • Perustuu yleiseen järkeen; ei ole rakettitiedettä Portfolio Review Demand Review Supply Review Integrated Review Executive S&OP | 4
 • 5. S&OP-Viitekehys Portfolio Review Demand Review Supply Review Integrated Review Executive S&OP Opportunities & Threats New Product Development Obsolete Products Identify unconstrained demand Measure sales forecast vs actuals Identify gap closing activities Identify Constrained Response to Unconstrained Demand Measure Operational, Plant & Supply Performance Identify gap closing activities Resolve Imbalances between Supply and Demand Determine agenda items for Executive S&OP Review & Approve Demand and Supply plans, Financial plans, Strategic Business goals and any unresolved issues Set Strategic Direction and filter to functional groups | 5
 • 6. Miksi S&OP-prosessia tarvitaan? 6 • Perinteisesti ihmiset (osa)-optimoivat oman funktionsa suoritusta • ”Second-guessing” • Puolustaudutaan oman selustan turvaamiseksi • Kaikilla on oma näkemys tapahtumien kulusta ja omat toimenpiteet • Siiloutuminen • Yksittäisen funktion sijaan tulisi optimoida liiketoimintaa • Prosessi, joka tunnistaa muutokset liiketoiminnassa • Muutoksen syyt ja seuraukset ymmärretään koko liiketoiminnalle • Poikkifunktionaalinen ongelmanratkaisu • Vaihtoehtojen ja suositusten tunnistaminen koko liiketoiminnan tehokkuuden näkökulmasta • Esimerkki kommenteissa.
 • 7. Mitä hyötyä S&OP-prosessista on? 7 1. SAP: IBM case studies 2. Hughenden Consulting n=131
 • 8. Mitä hyötyä S&OP-prosessista on? 8 3. Hackett Group 4. GRA
 • 9. Mitä hyötyä S&OP-prosessista on? 9 • Allokoi tehokkaasti kriittiset resurssit: ihmiset, tuotantovälineet, varaston, materiaalit, ajan ja rahan • Muutokset huomataan hyvissä ajoin ja fokus siirtyy tulipalojen sammuttamisesta niiden syttymisen estämiseen • Palveluaste nousee, varastot pienenevät. Enemmän myyntiä, pienemmät kustannukset  Kannattavuus paranee Aineettomat hyödytMitattavat hyödyt • Sitoutunut pääoma • Ennustetarkkuus • Toimitusvarmuus • Tuottavuus • Poikki-funktionaalinen kommunikaatio • Yhteistyö • Luottamus • Päätöksenteon valtaistuminen (empowerment)
 • 10. | 10 Yritykset, jotka noudattavat S&OP–prosesseja, ovat tehokkaampia ja tekevät enemmän rahaa, kuin ne, jotka eivät noudata.
 • 11. | 11 Ketkä sitä tekevät? Useimmat, kuten
 • 12. Miten? 12 • S&OP-prosessi ei ole projekti; Sillä ei ole loppua ja se muovautuu ja kehittyy matkan edetessä • Se tarvitsee toimivat tukiprosessit; Voidaankin sanoa, että S&OP on punainen lanka, joka yhdistää eri toiminnot ja tukiprossessit. Portfolio Review Demand Review Supply ReviewPortfolio Management Project Management Resource Management Market Management Demand Management Sales Management Supply Chain Management Supply Point Management Supplier ManagementProcurement Management Procurement Management S&OP tarvitsee hyvät tukiprosessit toimiakseen !
 • 13. S&OP kehitystaival 13 Maturit y Demand forecast alignment • Aligning commercial and operational demand forecast • Transparency on forecast assumptions Supply demand matching Integrated business planning Profitability and business optimization • Mid and long term demand planning • Capacity planning • Capacity constrained • Supply planning • Inventory forecast • Demand – supply alignment • Financial valuation of operational plans • Integrating operational and financial plans • “Single source” forecasting instead of forecast alignment between functions • General management led planning process • Portfolio management as part of planning cycle • Demand shaping considering commercial and supply situation • Profit optimizing demand – supply allocation and decision making Objective • Revenue & Financial Targets • Total Supply Chain Cost • Customer Service • Capacity Utilization • Inventory • Forecast Bias • Forecast Accuracy • Total Company Profit Get the basics right Competitive advantage
 • 14. S&OP-implementoinnin yleisimmät haasteet 14 • Organisaation rakenne • Käyttäytymismallit ja niiden haasteet: • Palkitsemisjärjestelmät • Vastuiden muuttaminen • Datan saatavuus ja IT-tuki • Roolien ymmärtäminen ja tieto-/taitotasot • Prosessin suunnittelu kuukausittaiseksi • Tunnistaan S&OP tuoma arvo • Prosessin ”myyminen” organisaation sisällä • Yrityksen monimutkaisuus • Resurssit implementoimiseksi • Koulutusta tarvitaan ymmärryksen luomiseksi
 • 15. S&OP-prosessin implementointi 15 • Johdon kouluttaminen ja sitouttaminen • Resurssien osoittaminen • Prosessien suunnittelu työpajojen kautta • Vastuiden ja mittareiden määrittely • Datan kehittäminen • Pilotointi yhteen tuoteryhmään / liiketoimintoon ja nopea vyörytys • Kehitä ! - Matka on pitkä, mutta antoisa.
 • 16. Hyvän S&OP-prosessin ominaispiirteet 16 Yleensä hyvä Yleensä huono Kuinka usein? Kuukausittain Viikottain/Kvartaalittain Aikahorisontti 18-24 kuukautta 3-12 kuukautta Huomio 4 kuukaudesta eteenpäin Seuraavat kuukaudet Laajuus Segmentit: Tuote- ja markkinaperheet SKU & yksityiskohdat Osallistuminen Ylin ja keskijohto Keskijohto Tuotos Suunnitelma tavoitekuilun sulkemiseksi Tuotantomäärät Päätökset Taktiset ja Strategiset Taktiset ja lyhyen aikavälin Tarkoitus Liiketoiminta- suunnitelman ja strategian yhdistäminen Tapaaminen, jossa tarkastellaan viimeisimmät luvut
 • 17. | 17 Ennustaminen & Kysynnän hallinta S&OP:n keskiössä
 • 18. Kysynnän hallinta – S&OP-prosessin ytimessä 18 • Kysyntä ja sen ennuste ohjaavat koko muuta ketjua • S&OP lisää perinteiseen kysynnän suunnittelun funktioon (operatiivinen) pitkän aikavälin (taktinen) ulottuvuuden • Ennuste on välttämättömyys, jotta S&OP-prosessi toimisi Kysyntä Hankinta Materiaalit Tuotanto Varastot Miehitys Kuljetukset
 • 19. Ennustamisesta sanottua 19 • Ennusteet ovat aina väärässä • Eivät ole vaivan arvoisia • Myynti ja markkinointi tarvitsee ainoastaan talousennusteen • Myynnin tulee olla kentällä myymässä, ei tekemässä paperihommia • Toimitusketju pystyy ennustamaan paremmin kuin myynti ja markkinointi • Kukaan ei pysty ennustamaan meidän liiketoimintaamme • Emme pysty hallitsemaan kysyntäämme
 • 20. Kysynnän ennustaminen - Kenelle se kuuluu? 20 • Kysyntä ei vain tapahdu; Myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet mahdollistavat kysynnän Kysynnän suunnitelman tulee heijastaa suunniteltuja myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä Myynti ja markkinointi ovat vastuussa kysynnän suunnitelmasta (ennusteesta)
 • 21. Perinteinen funktionaalinen ennustaminen vs. integroitu malli 21 Rahoitu s Myynti & Markkinointi Toimitusket ju Tarvitsemme tarpeeksi tuotteita, jotta voimme ylittää myyntitavoitteemme Tarvitsemme realistisen volyymiennusteen sekä kysynnästä että tuotannosta Tuloksen pitää osua tavoitteeseen ja meidän on päästä tulostavoitteeseemme € € SKU ? Rahoitu s M&M Toimitusket ju Kysynnän & Liiketoiminna n suunnittelu Meidän tulee saavuttaa tulostavoitteemme tekemällä tarkka ja realistinen SKU- tason suunnitelma rahassa ja volyymissä.
 • 22. Kysynnän päällikön (Demand Manager) rooli 22 • Koordinoi kuukausittaista ennustamisprosessia keräämällä ja suodattamalla dataa • Toimii yhteystyössä Tuotepäälliköiden ja toimitusketjun suunnittelun kanssa S&OP- viitekehyksen mukaisesti ja päivittäisten haasteiden kanssa • Avainhenkilö myyntisuunnitelmien kehittämisessä S&OP-prosessin mukaisesti • Seuraa toteumia ja kommunikoi muutoksista • Ohjaa päätöksentekoa epänormaalin kysynnän ilmetessä • Päivittäinen yhteistyö myyntikentän ja tuotannonsuunnittelun kanssa, jotta suunnitelmat pysyvät jatkuvasti ajan tasalla
 • 23. Kysynnän suunnittelun prosessi | 23 Kysynnän suunnittelun prosessi luo myynnin ja markkinoinnin yhteisen näkemyksen tulevasta rajoittamattomasta kysynnästä – rajoittamaton kysynnän suunnitelma Tuotantorajoitteiden johdosta rajoittamaton kysynnän suunnitelma voidaan korvata S&OP-prosessissa – rajoitettu kysynnän suunnitelma Taltioi historiallinen kysyntä Suodata Muodosta tilastollinen ennuste Sisällytä markkinointi- suunnitelmat Määritä olettamukset Saavuta konsensus & viimeistele
 • 24. Kysynnän suunnittelu käytännössä… 24 • Kysynnän suunnittelija ylläpitää ERP:ssä kysynnän ennusteet 18 kk eteenpäin. • Toimii pääkäyttäjänä • Ennusteiden/suunnitelmien omistajuus kuuluu silti myynnille ja markkinoinnille! • Masterdata ERP:ssä, Excel vain analysointiin. • Myynnin sitouttamiseksi prosessiin, on suunnittelun oltava läpinäkyvää ja helppoa.  Hyvät työkalut/sovellukset välttämättömiä  Selkeät mittarit (BIAS, ennustetarkkuus)
 • 25. | 25 Kuinka edellä kuvattuja toimintamalleja voisi hyödyntää teidän organisaatiossanne?
 • 26. Yhteenvetona 26 S&OP on toimintamalli, jonka on todettu parantavan ydinprosessien suorituskykyä ja siten tuottavan lisäarvoa yritykselle Useimmat isot yritykset tekevät sitä ainakin jollain tasolla S&OP-prosessin implementointi ei onnistu hetkessä ja se kehittyy ajan myötä; Organisatorinen oppiminen (10 vuoden kehityspolku) Ennustaminen ja kysynnän suunnittelu ovat keskeinen osa toimivan S&OP- prosessin kannalta

Notes de l'éditeur

 1. “Laadukas tarjooma, kilpailukykyinen hinnoittelu, toimitus ajallaan” Myynti on juuri hyväksymässä erityisen ison promootion. Lisäksi kiikarissa on uusi myyntimahdollisuus. Myyntijohtaja hieroo käsiään tyytyväisenä; Hänelle on tulossa iso bonus, mikäli hän ylittää myyntitavoitteet. Tuotannossa “uusi business” on tuttua. Usein siitä puhutaan, harvemmin mitään tapahtuu. Operatiivinen johtaja tapaa kuukausittain tuotepäälliköt, jotta hän saa käsityksen markkinoista. Tämän jälkeen tuotantosuunnitelma hiotaan yhdessä tuotantopäällikön kanssa. Historiaan perustuen myynnin ennusteista vähennetään 20%; onhan tuotantoon asetettu tiukat tavoitteet sitoutuneen pääoman pienentämiseksi. Varasto saa vihiä promootiosta ja päättävät vuokrata lisätilaa, jotta kysyntään voidaan vastata. Tuotanto on normaalisti myöhässä varastontäydennysten suhteen, joten varastopäällikkö päättää suojata selustansa tilaamalla ylimääräistä todelliseen tarpeeseen nähden. R&D on iskenyt kultasuoneen: Uusi teknologia mahdollistaa paremman laadun ja alhaisemmat kustannukset. Tämä kuitenkin tarkoittaa 6kk viivästystä jo suunniteltuun tuotejulkaisuun, joka aikaisemmin viestitettiin myyntiin. Mutta eihän tällä hetkellä edes ole mitään erityisiä promootioita! Hallituksen puheenjohtaja ja talousjohtaja tapaavat. Tulossennuste näyttää erinomaiselta, sillä myyntien uskotaan kasvavan 10% ensi kvartaalissa uuden tuotejulkaisun myötä. Osakkeenomistajien on syytä olla tyytyväisiä tähän kehitykseen! Hyvin johdettu? Hyvin suunniteltu?
 2. http://fm.sap.com/data/UPLOAD/files/SOP%20Workshop%2004032013.pdf http://www.eft.com/general-supply-chain/analysing-eft%E2%80%99s-first-sop-survey-part-3-it-all-worth-it
 3. 3. http://www.supplychain247.com/article/top_performer_benefits_of_effective_sales_operations_planning 4. http://www.gra.net.au/uploads/resource/11-Sales-Operations-Planning.pdf
 4. Perustuu listaan Oliver Wightin asiakkaista ja McKinseyn tarjoamiin tietoihin http://www.oliverwightasiapacific.com/en-GB/client-area/our-clients