Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Historia e ekonomise përmbledhje alternativash (2)

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Historia e ekonomise përmbledhje alternativash (2)

 1. 1. Përmbledhje alternativash 1. Banka Botërore u krijua për: a) të ndihmuar financimin e zhvillimit ekonomik të vendeve të varfëra b) të mbikqyrur praktikat e kurseve të këmbimit të vendeve anëtare c) t’u huazuar para vendeve që kanë vështirësi për të përmbushur pagesat e tyre ndërkombëtare d) të gjitha të mësipërmet 2.Në sistemin aktual monetar ndërkombëtar, cili është roli i arit? a) sistemi është një sistem këmbimi ari, i bazuar në vlera fikse për monedhat kryesore b) shërben si një aset stabilizues c) ari këmben çdo monedhë dhe në këtë mënyrë sistemin si një i tërë d) nuk ka asnjë rol të rëndësishëm 3.Cili nga të mëposhtmit mund ta shtyjë një vend që të angazhohet në tregtinë ndërkombëtare? a) ndryshimet në rezervat natyrore të tilla si klima b) ndryshimet në aftësitë e fuqisë punëtore c) ndryshimet në pasuritë natyrore d) paaftësia për të arritur ekonomi shkalle në të gjitha industritë e) të gjitha të mësipërmet 4.Duke përdorur ekuacionin MxV = PxQ, në qoftë se GDP nominale është 10.000$ dhe shpejtësia është 2, oferta e parasë është: a) 2.500 $ b) 5.000$ c) 1.000$ d) 2.000$ 5. Përmirësimi i nivelit të kapitalit human në fuqinë punëtore mund të asistohet: a) duke ulur normën kombëtare të lindjeve b) duke rritur normën kombëtare të vdekjeve c) duke ulur normën kombëtare të vdekjeve d) duke siguruar më shumë fonde për sistemin e arsimimit 6.Tregu i Përbashkët u krijua për: a) të ndihmuar ekonomitë europiane që të rimëkëmbeshin nga lufta b) të rritur bashkëpunimin ekonomik midis vendeve anëtare c) për të konkurruar me Commonwealthin britanik d) të lehtësuar flukset e të mirave midis Europës perëndimore dhe lindore 7.Mrekullia ekonomike gjermane u shkaktua pjesërisht nga: a) politika e denazifikimit b) ndihma sovjetike dhënë Gjermanisë lindore c) ndërtimi i fabrikave të reja, moderne për të zëvendësuar ato që ishin shkatërruar nga lufta d) konkurrenca midis Gjermanisë lindore dhe perëndimore 8. .................................... është karteli më i spikatur në ekonominë ndërkombëtare. a) OAU b) OPEC c) UAE d) COMECON e) ALADI 9. Cila nga të mëposhtmet është një nga monedhat më të rëndësishme në botë: a) euro europiane b) rubla ruse c) pesoja meksikane d) franga belge e) rupee indian 10. Një set i unifikuar tarifash në lidhje me importet ndodh në: a) një bashkim doganor b) një treg të përbashkët c) një zonë të tregtisë së lirë d) një bashkim të varur nga tarifat e) të gjitha këto 11.Cili institucion koordinon këmbimet valutore ndërkombëtare, bilancin e pagesave ndërkombëtare dhe llogaritë kombëtare: a) Banka e Kombeve të Bashkuara b) Banka Botërore c) Organizata Ndërkombëtare e Këmbimit d) Fondi Monetar Ndërkombëtar e) Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim 12. Traktati i Mastrichtit përfshinte klauzola në cilën nga fushat e mëposhtme: a) bashkimi monetar b) çështjet e drejtësisë dhe të brendshme c) integrimi politik dhe ushtarak d) të gjitha të mësipërmet e) asnjë nga të mësipërmet
 2. 2. 13.Integrimi i fakteve dhe ideve të ngjashme mbi një bazë ndërkombëtare që është lehtësuar nga revolucioni në telekomunikacion po çon drejt fenomenit të: a) kulturës globale b) bashkimit funksional c) tregut të përbashkët d) nacionalizmit supranational e) zonës së tregtisë së lirë 14. Cili traktat i 1957 krijoi Komunitetin Ekonomik Europian: a) Traktati i Mastrihtit b) Traktati i Vjenës c) Traktati i Romës d) Traktati i Bonit e) Traktati i Londrës 15.Proçesi i përdorimit të tepricës kapitale për të blerë mallra konsumi dhe shërbime në vend të përmirësimit të faciliteteve të prodhimit është: a) investim b) konsum c) akumulim kapitali d) kapitalizëm 16................................................ janë në favor të rishpërndarjes së të ardhurave drejt punëtorëve që prodhojnë mirëqënien. a) socialistët b) kapitalistët c) merkantilistët d) liberalët e) anarkistët 17. Proçesi i përdorimit të tepricës kapitale për të përmirësuar facilitetet dhe/ose proçeset e prodhimit në vend që të blihen mallra konsumi është: a) investim b) konsum c) akumulim kapitali d) kapitalizëm 18.Disa vende të vogla në Lindjen e Mesme kanë performancë të mirë ekonomike për shkak të: a) eksporteve të tyre të konsiderueshme të naftës b) vendndodhjes së tyre në rrugët tregtare midis Europës dhe Azisë c) strategjisë së tyre të zëvendësimit të importeve d) krizës financiare aziatike të 1997 e) inxhinjerisë kompjuterike dhe industrisë së lehtë 19.Tregjet e zeza janë shembull i: a) varfërimit b) sektorit informal c) varësisë postkolonialiste d) moratoriumit e) mjeteve të këmbimit kryesore në shumicën e vendeve më pak të zhvilluara 20. Tre nga të mëposhtmet shpesh konsiderohen si karakteristika të globalizimit. Cilat janë: I) kufij të përforcuar II) kufij në zhdukje III) distanca në rritje IV) distanca në tkurrje V) kohë në tkurrje a) II, III dhe IV b) I, III dhe IV c) I, IV dhe V d) II, IV dhe V e) I, III dhe IV 21. Dy nga të mëposhtmet konsiderohen si qëllimet kryesore të Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT): I) eleminimi i diskriminimit në tregtinë botërore II) reduktimi i barrierave tarifore III) sigurimi i asistencës financiare për vendet me borxhe IV) bërja ilegale e mbrojtjes së “ industrisë foshnjore” V) për të ndihmuar në dhënien e përparësive ekonomive më të vogla a) II dhe V b) I dhe IV c) II dhe IV d) I dhe II e) III dhe V 22. Si mund t’i rendisni respektivisht UK, USA, Kubën dhe Kinën në një spektër duke filluar nga ekonomia e pastër e komanduar deri në ekonomi të pastër tregu: a) USA, UK, Kina, Kuba b) UK, USA, Kuba, Kina c) Kina, Kuba, USA, UK d) Kuba, Kina, UK, USA e) Kuba, Kina, USA, UK 23.Kursi i Ri përfshinte programe për të arritur të gjithë qëllimet e mëposhtëm me përjashtim të: a) zhvillimit të një sistemi ndërshtetëror autostradash b) stabilizimit të çmimeve bujqësorë c) sigurimit të depozitave bankare d) eleminimit të mbiprodhimit industrial e) sigurimit të punësimit për të papunët 24. „Shoku Nixon” i 1971 i dha fund cilit element të sistemit të Bretton Woodsit? a) standartit të arit b) konvertueshmërisë dollar- ar c) parimit të kombit më të favorizuar d) Fondit Monetar Ndërkombëtar 25. Plani Marshall a) iu ofrua vetëm kombeve të Europës perëndimore b) i dha shtysë kërcënimit komunist në propagandën e tij
 3. 3. c) ishte me përfitime për SHBA meqënëse ndihmoi në krijimin e tregjeve për produktet amerikane d) ishte i pasuksesshëm në përmbushjen e qëllimeve të tij 26. Ky lloj globalizimi i referohet tregjeve globalë dhe flukseve të kapitalit, teknologjisë dhe të mirave. a) globalizimi politik b) globalizimi kulturor c) globalizimi ekonomik d) globalizimi opozitar 27. Në Francë një person pi kafe të importuar nga Brazili, punon në një kompjuter të prodhuar në Japoni, përdor naftë nga Arabia Saudite në autoveturën gjermane. Kjo situatë ilustron konceptin e: a) empatisë b) rrallësisë c) ndërvarësisë d) qytetarisë botërore 28. Cila shprehje është e saktë për Bashkimin Sovjetik që nga koha e Revolucionit Bolshevik deri në 1991? a) arsimi ishte i limituar vetëm për elitën e partisë komuniste b) kërkesa për mallra konsumi ishte më e madhe se prodhimi c) shpenzimet ushtarake ishin të ulëta d) industrializimi nuk ndodhi 29. Cili faktor e aftësoi më shumë Japoninë që të rindërtohet dhe të modernizohet shpejt mbas Luftës së dytë? a) rezerva të mëdha minerale b) sipërfaqe të mëdha të tokave pjellore c) një ushtri e fortë d) një fuqi punëtore e kualifikuar mirë 30. Qëllimi i Marrëveshjes së Përgjithshme mbi Tarifat dhe Tregtinë (GATT) ishte: a) sigurimi i ndihmave ekonomike amerikane për aleatët e NATO-s b) tërheqja e ekonomive në lindje në aleanca tregtare me SHBA c) eleminimi i barrierave ndaj tregtisë së lirë d) rregullimi i kurseve të valutave e) vendosja e standarteve të ndershme të punës për kombet e industrializuara 31. Cili nga të mëposhtmit nuk është një shkak që kontribuoi në Depresionin e Madh? a) kreditë, huatë dhe pagesat e riparimeve që lidhën investitorët britanikë, francezë, gjermanë dhe amerikanë b) mbiprodhimi i disa komoditeteve që çoi në rënie të çmimeve c) dështimi i industrisë amerikane për të ofruar të mira të reja konsumi d) spekulimet në tregun e aksioneve e) një rënie globale në bujqësi për shkak të prodhimit në rritje dhe çmimeve në rënie 32. Pronësia private e pjesës më të madhe të mjeteve të prodhimit është e përbashkët për: a) kapitalizmin dhe komunizmin b) kapitalizmin dhe socializmin c) kapitalizmin dhe fashizmin d) fashizmin dhe komunizmin 33. Cili ishte qëllimi përfundimtar i Marrëveshjes së Bretton Woodsit? a) krijimi i një aleance globale shtetesh b) krijimi i një blloku ekonomik tregtie c) krijimi i një rendi të ri ekonomik botëror d) krijimi i një aleance ushtarake 33. Shkaku kryesor për rritjen masive të tregtisë botërore është: a) rritja e barrierave jotarifore b) reduktimi i tarifave c) proteksionizmi i tregtisë d) rritja e rëndësisë së tregtisë së shërbimeve 34. Një nga bazat e ekonomiksit klasik konsiston në: a) oferta krijon kërkesën e saj b) ekuilibri në ekonomi ekziston edhe në kushtet e papunësisë c) çmimet dhe pagat janë jofleksibël d) kërkesa krijon ofertën e saj 35. Japonia i shet automobila Shteteve të Bashkuara, Shtetet e Bashkuara eksportojnë teknologji të lartë në Arabinë Saudite, Arabia Saudite eksporton naftë në Japoni. Në cilin konkluzion mund të arrijmë nga kjo shprehje: a) Arabia saudite kontrollon pjesën më të madhe të burimeve natyrore të botës b) Shtetet e Bashkuara janë eksportuese kryesues në botë c) shumica e kombeve të botës specializohen në një eksport d) kombet e botës janë ekonomikisht të ndërvarur 36. Studimi i ekonomisë japoneze që nga Lufta e dytë mund të na çojë në konkluzionin që: a) mbështetja e qeverisë e përparimeve teknologjike mund të përmirësojë pozitën ekonomike të një kombi
 4. 4. b) imperializmi është një formë e nevojshme për zhvillimin ekonomik të një kombi c) një sistem komunist çon në prosperitet ekonomik d) sistemi feudal është më produktiv ekonomikisht se sa sistemi i tregut 37. Rezultati i ndihmës së Planit Marshall për vendet e Europës perëndimore ishte që: a) vendet përfituese përjetuan një rimëkëmbje të spikatur ekonomike b) influenca komuniste aktualisht u rrit në vendet që morën ndihmat c) ekonomia e SHBA pothuajse falimentoi nga ky program d) vendet përfituese hynë në konkurrencë të egër me njëri-tjetrin për të fituar pjesë më të madhe nga ndihma 38. Cila organizatë ndërkombëtare promovon tregtinë e lirë globale: a) FMN b) GATT c) OBT d) NAFTA 39. Në periudhën pas Luftës së Dytë Botërore cili sistem i kurseve të këmbimit ekzistonte: a) Sistemi i Bretton Woodsit b) Standarti i Arit b) Sistemi i Kurseve Fleksibël d) Bashkimi Monetar Europian (EMU) 40. Ndërveprimi ekonomik mund të rezultojë në sa më poshtë me përjashtim të: a) të shtyjë vendet drejt standartizimit të produkteve b) të rritë nivelin e jetesës c) të shkaktojë izolim më të madh midis shteteve d) të gjitha të mësipërmet 41. Standarti ndërkombëtar i arit dhe sistemi i Bretton – Woodsit kanë të përbashkët a) janë sisteme kursesh fikse këmbimi b) janë sisteme kursesh fleksibël këmbimi c) në të dy përshtatja realizohet nëpërmjet lëvizjes së arit nga një vend në tjetrin d) asnjë nga të mësipërmet 42. Rajonalizmi ekonomik a) nuk rregullohet nga Organizata Botërore e Tregtisë b) do të rrisë padyshim tregtinë globale c) do të forcojë fuqinë ekonomike amerikane d) mund të shkaktojë barriera më të mëdha tregtare midis blloqeve rajonale 43. Grafikët e mëposhtëm paraqesin rëndësinë e sektorëve ekonomikë. Cili nga grafikët e mëposhtëm do të paraqiste ekonomitë më të zhvilluara të botës? Shënim: M – industria, P-sektori primar, T – sektori tercier grafiku C ku sektori i shërbimeve jep pjesën më të madhe të GDP dhe siguron punësimin më të madh (ekonomitë post-industrialiste) 44. Cilët probleme ekonomike dhe politike ndihmuan Partinë Naziste Gjermane të merrte pushtetin në 1933? a)mungesa në ushqime, inflacioni i lartë dhe papunësia e lartë b)mungesa në ushqime, inflacioni i ulët dhe papunësia e lartë c)mungesa e ushqimeve, inflacioni i lartë dhe papunësia e ulët d)asnjë nga të mësipërmet 45. Ekonomiksi kejnsianist u zhvillua për të zgjidhur problemet ekonomike të: a) panikut të bankave të 1907 b) stagflacionit të viteve 1970 c) Depresionit të Madh të viteve 1930 d) Revolucionit Industrial Anglez të fundit të viteve 1700 46. Nje nga rezultatet e suksesit te reduktimit multilateral te tarifave te GATT ishte: a) nje rritje e madhe e tregtise boterore ne volum dhe ne vlere b) nje renie ne perdorimin e barrierave jotarifore c) heqja dore nga subvincionet e bujqesise d) dhenia fund e kufizimeve te tregtise se te mirave nepermjet implikimit te sigurise kombetare 47. Duke patur parasysh stadet e ndryshme te integrimit ekonomik konkludojme: a) zonat e tregtise se lire jane blloqe tregtare ku eleminohen tarifat tregtare midis pjesemarresve, por secili ka nje politike tregtare te pavarur ndaj pjeses tjeter te botes
 5. 5. b) bashkimet doganore jane tregje te perbashketa ku pjesetaret unifikojne politikat e tyre monetare dhe fiskale c) bashkimi ekonomik eshte bllok tregtar ku vendet anetare jane nje komb i vetem d) asnje nga te mesipermet 48. Qëllimi i Ligës së Kombeve ishte: a) sistemi ndërkombëtar monetar b) paqja në botë c) paqja në Europë d) rritja e tregtisë globale 49. Periudha e tensionit midis bllokut komunist dhe Perëndimit që nga fundi i Luftës së dytë Botërore deri në fillim të viteve 1990 njihet si: a) Lufta e Ftohtë b) Lufta kundër terrorizmit c) lufta totale d) asnjë nga të mësipermet 50. Kombet e Bashkuara jane pergjegjese direkte per te gjitha te meposhtmet me perjashtim te: a) perkrahes te mireqenies sociale b) lehtesimit te tregtise c) perkrahes te te drejtave te njeriut d) perkrahes te paqes dhe sigurise nderkombetare 51. Cili nga faktet e meposhtem ishte i rendesishem per futjen e SHBA ne Luften e Pare Boterore: a) propaganda britanike b) dhunimi gjerman i neutralitetit belg c) perdorimi i nendeteseve nga ana e gjermaneve kunder anijeve tregtare dhe te pasagjereve d) masakrat e gjermaneve ndaj civileve franceze dhe belge ne zonat e pushtuara ne keto vende 52. Cila nga perspektivat e meposhtme te globalizimit reflekton me mire kendveshtrimin e ekonomisteve? a) rritja e kultures dhe medias globale b)renia e sovranitetit te shteteve nacionale c) zhvillimi i teknologjive te reja dhe me te shpejta d) rritja e tregtise nderkombetare dhe rritja e flukseve nderkombetare te tregtise 53. Rritja e globalizimit u ndihmua ne mase te madhe nga: a) rritja e popullesise ne shekullin XVII b) migracioni nderkombetar c) zhvillimet ne transport dhe komunikacion d) industrializimi 54. Te gjitha te meposhtmet pershkruajne globalizimin me perjashtim te: a) integrim ne rritje i ekonomive, komunikacionit dhe kultures b)flukse te shpejta njerezish, parash, idesh, informacionesh dhe mallrash c) dicka e re qe bota nuk e ka perjetuar me pare d)perparime ne teknologji 55. Qellimi i Planit Marshall (1948) ishte a) te rindertonte Japonine mbas luftes se dyte boterore b) te siguronte ndihme ushtarake per Paktin e Varshaves c) te vendoste nje sistem aleance ushtarake Pan-Amerikane d) te siguronte ndihme ekonomike per kombet europiane te kercenuar nga komunizmi 56. Kontrolli britanik ndaj Afrikes se Jugut, Frances ndaj Tunizise dhe Spanjes ndaj Meksikes jane shembuj te: a) izolacionizmit b) paqesimit c) mosperzierjes d) imperializmit 57. Nacionalizmi me mire mund te perkufizohet si a) arritje e paqes dhe mirekuptimit boteror b) deshira per te marre me force shoqeri te tjera c) nje metode per te zgjidhur problemet ekonomike baze te shoqerise d) besnikeria e njerezve ndaj vlerave, traditave dhe rajonit gjeografik te tyre 58. Ne vitet 1930 cila karakteristike ishte e perbashket per Italine fashiste, Gjermanine naziste dhe Rusine komuniste? a)pronesia e shtetit ndaj mjeteve te prodhimit dhe shperndarjes b)sistem njepartiak qe cenonte te drejtat baze te njeriut c)inkurajimi i lirise personale per ta shprehur ne arte d)rendesia e te mirave te konsumit sesa e armatimeve 59. Ekspansioni i komunizmit ne Europen Lindore ishte rezultati direkt i a) Luftes se Krimese b) Lufterave te Napoleonit c) Luftes se Pare Boterore
 6. 6. d) Luftes se Dyte Boterore e) asnje nga te mesipermet 60. Cili nga faktet e meposhtem ishte i rendesishem per futjen e Britanise ne Luften e Pare Boterore: a) propaganda britanike b) dhunimi gjerman i neutralitetit belg c)perdorimi i nendeteseve nga ana e gjermaneve kunder anijeve tregtare dhe te pasagjereve d) masakrat e gjermaneve ndaj civileve franceze dhe belge ne zonat e pushtuara ne keto vende 61. Nje nga rezultatet e te reduktimit multilateral te tarifave te GATT ishte: a)nje renie e madhe e tregtise boterore ne volum dhe ne vlere b)nje rritje ne perdorimin e barrierave jotarifore c)heqja dore nga subvincionet e bujqesise d)dhenia fund e kufizimeve te tregtise se te mirave nepermjet implikimit te sigurise kombetare 62. Cila shprehje pershkruan me mire ekonomine e Kines ne vitet 1980? a) Kina ia kaloi Bashkimit Sovjetik ne prodhimin e celikut b) Ekoonomia kineze pesoi renie si pasoje e mungeses se burimeve natyrore c) Kina rriti kapacitetin e saj industrial dhe tregtine e jashtme d) Ekonomia e Kines vuan nga mbiprodhimi i te mirave te konsumit 63. Te gjitha te meposhtmet pershkruajne globalizimin me perjashtim te: a) integrim ne renie i ekonomive, komunikacionit dhe kultures b) flukse te shpejta njerezish, parash, idesh, informacionesh dhe mallrash c) nje evolucion i nisur shekuj me pare d) perparime ne teknologji 64. Coca-cola eksporton produkte ne vende te tjera. Kjo praktike quhet: a) kembim boteror b) tregti e jashtme c) barter nderkufitar d) tregti rrethanore 65. Cili nga te meposhtmit eshte paraardhesi i Kombeve te Bashkuara: a) Bashkimi Europian b) NAFTA c) Plani Marshall d) Liga e Kombeve 66. Shembulli me i mire i suksesit te nacionalizmit ne Europe ishte a. zhvillimi i socializmit ne France b. Revolucioni Industrial ne Britani c. vendosja e tregut te perbashket d. unifikimi i Gjermanise e. asnje nga te mesipermet 67. Nje nga arsyet qe qeveria fashiste e Musolinit dhe Hitleri moren pushtetin ne Itali dhe Gjermani ishte se keto kombe: a. ishin te kercenuara nga SHBA b. nuk u lejuan te merrnin pjese ne Ligen e Kombeve c. perballeshin me veshtiresi ekonomike dhe paqendrueshmeri politike d. te gjitha te mesipermet e. asnje nga te mesipermet 68. Cila ishte deshira mbas Marreveshjes se Bretton Woodsit? a) deshira per ti dhene fund luftes se dyte boterore b) deshira per te krijuar nje sistem te kurseve fleksibel te kembimit c) deshira per zhdukjen e monedhave te ndryshme d) deshira per te crrenjosur shkaqet qe cuan ne luften e dyte boterore 69. Ngrohja globale i referohet a) luhatjeve natyrore ne klimen globale b) rrezikut te nje lufte globale kur planeti eshte i „nxehte” politikisht c) nje rritje ne temperatura shkaktuar nga urbanizimi d) rritja ne temperaturat globale shkaktuar pjeserisht nga shkarkimi i gazrave te makinave dhe fabrikave e) asnje nga te mesipermet 70. Lufta e dyte Boterore shpesh konsiderohet nje pike kthese ne histori sepse: a)Lidhja e Kombeve demonstroi qe nje organizate nderkombetare mund te ruaje paqen ne bote b)lufta i dha fund diktatures se forme qeverisjeje c)dominimi europian ne bote filloi te dobesohej me rritjen e nacionalizmit ne kolonite d)dallimet fetare dhe etnike nuk ishin me burim konflikti midis kombeve
 7. 7. 71. Gjate viteve 1980 Bashkimi Sovjetik eksperimentoi me modifikime ekonomine e tij te komanduar duke: a) eleminuar planifikimin qendror b) lejuar pronesine private te industrive me kryesore c) futur disa strategji te ekonomise se tregut d) duke legalizuar sindikatat e pavarura 72. Cila shprehje pershkruan me mire ekonomine e Kines ne vitet 1980? a)Kina ia kaloi Bashkimit Sovjetik ne prodhimin e celikut b)Ekoonomia kineze pesoi renie si pasoje e mungeses se burimeve natyrore c)Kina rriti kapacitetin e saj industrial dhe tregtine e jashtme d)Ekonomia e Kines vuan nga mbiprodhimi i te mirave te konsumit 73. Cila nga shprehjet e meposhtme nuk eshte e vertete per globalizimin: a) globalizimi eshte nje proces i thjeshte evolucionar b) jo te gjitha ekonomite perfitojne ne menyre te barabarte nga globalizimi c) terrorizmi, lufterat dhe SARS kane kufizuar dhe kane kthyer prapa efektet e globalizimit d) te gjitha te mesipermet jane false 74. Te gjitha te meposhtmet pershkruajne globalizimin me perjashtim te: a)integrim ne rrritje i ekonomive, komunikacionit dhe kultures b) flukse te shpejta njerezish, parash, idesh, informacionesh dhe mallrash c) fenomen i paperjetuar me pare d) perparime ne teknologji 75. Bashkimi Europian vuri dhe arriti qëllimin që të bëhej ……………………………….. në 1992. a) një bashkim doganor b) një treg i përbashkët c) një zone e tregtisë së lirë d) një bashkim monetar 76. Shkaku i krizave të naftës në 1973-1974 dhe 1979-1980 ishin rezultat i: a) kostove të larta të nxjerrjes së naftës b) konsumi i naftës ishte më i madh se zbulimet e saj c) krijimi i fushave të naftës në Lindjen e Mesme d) veprimi i suksesshëm i një karteli të vendeve prodhuese të naftës 77. Kursi i Ri i presidentit Roosvelt përfshin përpjekje për sa më poshtë me përjashtim të: a) shpenzimeve masive në vepra publike b) pagës minimale e garantuar c) reformës në sistemin bankar amerikan d) shpenzime masive ushtarake e) sigurime shoqërore që ofrojnë pensione pleqërie 78. Partia Nacionalsocialiste në Gjermani fitoi mbështetje popullore të konsiderueshme mbasi: a) Aleatët detyruan drejtuesit Weomar që të nënshkruanin Traktatin poshtërues të Versajës b) Hitleri u burgos, një martir kauze c) Depresioni i Madh goditi besimin e kombit në Republikën Weimar d) Musolini demonstroi suksesin e fashizmit në Itali e) u vërtetua që bankierët dhe tregtarët çifutë minonin ekonominë gjermane 79. Cili nga të mëposhtmit nuk ishte një faktor në mrekullinë ekonomike japoneze mbas luftës: a) ndihma masive nga SHBA i mundësuan Japonisë që të rindërtohej shpejt mbas luftës b) produktet japonezë nuk u përjashtuan nga tregu amerikan c) kufizimet që u vendosën ndaj shpenzimeve japoneze për mbrojtjen i aftësuan ata që të drejtonin më shumë nga GNP e tyre drejt zhvillimit ekonomik d) rezerva të bollshme nafte dhe gazi nxitën industrializimin mbas luftës e) kostot e lira të punës dhe fuqia punëtore e bindur e bënë industrinë japoneze shumë konkurruese 80. Të gjithë të mëposhtmit kanë kontribuar në rritjen dramatike të ekonomisë kineze që prej fundit të viteve 1970 me përjashtim të: a) hapja e Kinës ndaj investimeve dhe teknologjisë së huaj b) hapja e tregjeve vendas kinezë për importet e huaj c) parashikimi ekonomik afatgjatë më efiçent nga lidershipi i Partisë Komuniste
 8. 8. d) rezerva të mëdha të fuqisë së lirë punëtore e) të gjithë të mësipërmit kontribuan në rritjen ekonomike kineze 81. Doktrina Truman dhe Plani Marshall përfaqësojnë përpjekjet e SHBA që të përballeshin me: a) borxhin kombëtar b) përhapjen e komunizmit c) garën e armatimit d) opozitën politike ndaj Presidentit 82. “Një sulm ndaj njërit do të konsiderohet si sulm ndaj të gjithëve”: kjo frazë përmbledh politikën e jashtme të njohur si: a) kolonializëm b) paqësimi c) siguri kolektive d) mospërfshirje 83. Pak kohë mbas Luftës II, Lufta e Ftohtë u zhvillua kryesisht si rezultat i: a) refuzimit nga SHBA për të dërguar ndihma ekonomike për kombet europianë b) dominimit sovjetik në Europën Lindore c) konkurrencës midis superfuqive për të zbuluar hapësirën kozmike d) vazhdimësisë së balancës së fuqive të paraluftës II 84. Në vitet pas Luftës II, SHBA synonin që të parandalonin përhapjen e komunizmit në Europë kryesisht duke: a) marrë qeverisjen e shumë kombeve të Europës Perëndimore b) rritur mundësitë për refugjatët politikë që të vendoseshin në SHBA c) organizuar një sërë takimesh samit me liderët e Bashkimit Sovjetik d) krijuar politika të ndihmës ekonomike dhe ushtarake për kombet europianë 85. Cili zhvillim shkaktoi direkt fundin e Luftës së Ftohtë: a) riunifikimi i Gjermanisë b) krijimi i Bashkimit Europian c) shpërbërja e Bashkimit Sovjetik d) krijimi i NATO-s 86. Mosmarrëveshjet mbasluftës midis SHBA dhe BS lidheshin veçanërisht me: a) formimin e OKB b) qeveritë në Europën Lindore c) rindërtimin e Japonisë d) gjyqet e Nurembergut e) të gjitha të mësipërmet 87. Plani Marshal u dizenjua për: a) të ndihmuar kombet europiano- perëndimorë që të rindërtonin ushtritë e tyre b) të kthyer kombet komunistë në kampin capitalist c) t’i huazuar para kombeve europiano-perëndimorë d) të ndihmuar të gjithë kombet europianë, përfshi edhe ata komunistë, që të rindërtonin ekonomitë e tyre të shkatërruara nga lufta 88.Një dobësi kryesore në ekonominë botëroe në vitet 1920 ishte: a) mbiprodhimi b) çmimet e lartë të lëndëve të para c) çmimet e ulëta të produkteve industrialë d) pagat e ulëta në fabrika 89.Ky lloj globalizimi i referohet intensifikimit dhe ekspansionit të llojeve specifikë të ndërlidhjeve anembanë globit: a) globalizim kulturor b) globalizim politik c) globalizim ekonomik d) asnjë nga të mësipërmit 90. Cili nga të mëposhtmit nuk duhet konsideruar si një burim bazë i globalizimit: a) nevoja të ngjashme konsumatore b) rritja e blloqeve tregtarë c) përparimet në teknologjinë e komunikimit d) dallimet midis vendeve 91.Hapja ndaj tregtisë mund të: a) reduktojë iniciativën për novacione b) ngadalësojë rritjen ekonomike afatgjatë c) përmirësojë teknologjinë që një vend mund të përdorë d) të gjitha të mësipërmet 92.Cili fakt lidhur me Kinën ka qënë shkak për tre të tjerët? a)ekonomia ka probleme për plotësimin e gjithë nevojave të njerëzve b)qeveria kineze ka vendosur kufizime lidhur me numrin e fëmijëve që mund të kenë familjet c)qytetet kineze përballen me mungesë strehimi d)popullësia e Kinës ka kaluar 1 miliardë banorë
 9. 9. 93.Qëllimi i aleancave midis kombeve si Aleanca Treshe dhe Antanta ishte: a) krijimi i shoqate reciprokisht avantazhuese për tregtinë e lirë b) sigurimi i mbrojtjes reciproke dhe mbështetja në rast sulmi c) për të ndarë bashkërisht burimet në kolonitë afrikane d) për të evituar luftën e) të gjitha të mësipërmet 94.Qëllimi i Planit Marshall (1948) ishte a)të rindërtonte Japoninë mbas luftës së dytë botërore b)të siguronte ndihmë ushtarake për Paktin e Varshavës c)të vendoste një sistem aleance ushtarake Pan-Amerikane d)të siguronte ndihmë ekonomike për kombet europiane të kercenuar nga komunizmi 95.Në modelin kejnsianist ekonomia prodhon outputin ekuilibër në qoftë se: a) shpenzimet totale barazojnë outputin total b) të ardhurat totale barazojnë outputin total c) shpenzimet totale janë më të mëdha se investimet totale d) maksimizohen inventarët e tepërt 96. Sipas ekonomistëve klasikë, papunësia e zgjatur mund të shkaktohët vetëm nga: a) shpenzimet shumë të ulëta b) shokë të jashtëm c) ndryshime në preferencat konsumatore d) punëtorët kanë kërkesa për pagë jo të arsyeshme 97. Cili nga të mëposhtmit është instrument i politikës fiskale të rekomanduar nga Kejnsi kur ekziston papunësia? a) ulja e shpenzimeve qeveritare b) rritja e ofertës monetare c) reduktimi i taksës mbi të ardhurat personale d) reduktimi i ofertës monetare 98. Kurba e ofertës agregate në modelin klasik është ..................... dhe mbi këtë bazë reduktimi i kërkesës agregate do të ndikonte në uljën e nivelit të ................: a) vertikale, çmimeve b) vertikale, outputit c) horizontale, outputit d) horizontale, çmimeve 99. Përse SHBA deklaroi neutralitetin në gusht 1914: a) për të mbrojtur investimet e tyre përtej detit b) për të fituar kohë për t’u përgatitur c) për të mbrojtur Britaninë e Madhe d) asnjë nga të mësipërmet 100. Rivaliteti midis Gjermanisë dhe Britanisë deri në 1914 përfshinte: a) një përballje të shtrenjtë detare b) konkurrencën për tregjet e huaj c) lufta tarifore d) konkurrencë për koloni në lindje dhe juglindje të Afrikës e) të gjitha të mësipërmet
 10. 10. 93.Qëllimi i aleancave midis kombeve si Aleanca Treshe dhe Antanta ishte: a) krijimi i shoqate reciprokisht avantazhuese për tregtinë e lirë b) sigurimi i mbrojtjes reciproke dhe mbështetja në rast sulmi c) për të ndarë bashkërisht burimet në kolonitë afrikane d) për të evituar luftën e) të gjitha të mësipërmet 94.Qëllimi i Planit Marshall (1948) ishte a)të rindërtonte Japoninë mbas luftës së dytë botërore b)të siguronte ndihmë ushtarake për Paktin e Varshavës c)të vendoste një sistem aleance ushtarake Pan-Amerikane d)të siguronte ndihmë ekonomike për kombet europiane të kercenuar nga komunizmi 95.Në modelin kejnsianist ekonomia prodhon outputin ekuilibër në qoftë se: a) shpenzimet totale barazojnë outputin total b) të ardhurat totale barazojnë outputin total c) shpenzimet totale janë më të mëdha se investimet totale d) maksimizohen inventarët e tepërt 96. Sipas ekonomistëve klasikë, papunësia e zgjatur mund të shkaktohët vetëm nga: a) shpenzimet shumë të ulëta b) shokë të jashtëm c) ndryshime në preferencat konsumatore d) punëtorët kanë kërkesa për pagë jo të arsyeshme 97. Cili nga të mëposhtmit është instrument i politikës fiskale të rekomanduar nga Kejnsi kur ekziston papunësia? a) ulja e shpenzimeve qeveritare b) rritja e ofertës monetare c) reduktimi i taksës mbi të ardhurat personale d) reduktimi i ofertës monetare 98. Kurba e ofertës agregate në modelin klasik është ..................... dhe mbi këtë bazë reduktimi i kërkesës agregate do të ndikonte në uljën e nivelit të ................: a) vertikale, çmimeve b) vertikale, outputit c) horizontale, outputit d) horizontale, çmimeve 99. Përse SHBA deklaroi neutralitetin në gusht 1914: a) për të mbrojtur investimet e tyre përtej detit b) për të fituar kohë për t’u përgatitur c) për të mbrojtur Britaninë e Madhe d) asnjë nga të mësipërmet 100. Rivaliteti midis Gjermanisë dhe Britanisë deri në 1914 përfshinte: a) një përballje të shtrenjtë detare b) konkurrencën për tregjet e huaj c) lufta tarifore d) konkurrencë për koloni në lindje dhe juglindje të Afrikës e) të gjitha të mësipërmet

×