Çfarë është Da'ueti Selefij dhe cilat janë bazat

Lexo dhe Mëso
Lexo dhe MësoLexo dhe Mëso à Lexo dhe Mëso

Libra Shqip (Mburoja E Muslimanit) https://mburojaemuslimanit.page.tl Lexo Dhe Mëso https://www.facebook.com/mosuzemero Shpjegimi i 40 Haditheve https://www.facebook.com/Shpjegimii40Haditheve Mburoja e Muslimanit https://www.facebook.com/mburojaemuslimanit.page.tl/ 40 hadithe të Imam Neveviut https://www.facebook.com/40haditheImamNeveviu Kur'ani Shqip https://www.facebook.com/shpjegimiikuptimevetekuranit Kopshti i të mençurve https://www.facebook.com/kopshtiitemenqurve Rregullat Islame https://www.facebook.com/rregullatislameselefi 40 Hadithe Mbi Moralin https://40hadithembimoralin.page.tl/ Akidja e Selefëve https://akidjaeselefeve.page.tl/ Kopshti i të mençurve https://kopeshtinjerezve.page.tl/ KURAN-i https://kuran-i-shqip.page.tl/ Libri i Dijes https://libriidijes.page.tl/ Shpjegimi i 40 Haditheve të Imam Neueuiut dhe shtesës së Ibn Rexhebit. https://shpjegimii40haditheve.page.tl/ Shpjegimi i Tre Parimeve https://shpjegimiitreparimeve.page.tl/ Xhamia e Haxhi Ymerit https://xhamiaehaxhiymerit.page.tl/

Çfarë është Da'ueti Selefij dhe cilat janë bazat
© Selefi . org 2
© Selefi . org 3
Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit
Lavdërimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe lëvdata e Allahut qofshin
mbi më të nderuarin e profetëve dhe të dërguarve, profetin tonë Muhamedin, mbi
familjen dhe të gjithë shokët e tij.
Dhe më pas:
Tani dëshiroj që të them shkurtimisht se çfarë është Da‟ueti Selefij dhe cilat janë
bazat mbi të cilat ngrihet ky Da‟uet.
Da‟ueti Selefij është quajtur kështu sepse rrjedh nga Menhexhi i Selefëve, për të cilët
ka thënë i Dërguari Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – në hadithin që lajmëron
për ndarjen e umetit, kur ai përmendi ndarjet e popujve dhe përmendi se:
‫األمة‬ ‫ىذه‬
‫اهلل؟‬ ‫رسول‬ ‫يا‬ ‫ىي‬ ‫من‬ :‫قالوا‬ .‫واحدة‬ ‫إال‬ ‫النار‬ ‫في‬ ‫كلها‬،‫فرقة‬ ‫سبعين‬ ‫و‬ ‫ثالث‬ ‫على‬ ‫تفترق‬
‫الجماعة‬ ‫ىم‬ :‫قال‬ ‫رواية‬ ‫في‬ ‫و‬ .‫أصحابي‬ ‫و‬ ‫اليوم‬ ‫عليو‬ ‫أنا‬ ‫ما‬ ‫مثل‬ ‫على‬ ‫الذين‬ ‫ىم‬ :‫قال‬
“Ky umet do të ndahet në shtatëdhjetë e tre grupe, që të gjitha këto grupe do të
jenë në zjarr, përveç njërit.” Ata thanë: Kush është grupi i shpëtuar, o i Dërguari
Allahut? Ai tha: “Janë ata të cilët ndjekin këtë (rrugë) në të cilën jam unë sot dhe
shokët e mi.”
Në një transmetim tjetër tha: “Ata janë xhemati.”1
1
Transmeton Tirmidhiu [2640], Ibën Maxheh [479], e ka nxjerrë Ahmedi [4/102], Ebu Daudi [4597], e
saktësoi Albani në Silsiletus-Sahijha [204].
© Selefi . org 4
Pra, duke u bazuar në këtë themi se: Selefizmi është marrë nga Selefët, d.m.th. ata që
kanë paraprirë në të mira e ata janë Sahabët – Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – dhe
prej atyre që i pasojnë ata në mirësi deri në Ditën e Kijametit.
Pra, këta janë Selefët, dhe përkatësia me Selefizëm është përkatësi tek ata. Nëse ne
themi Menhexhi i Selefëve, atëherë është detyrë për çdo Musliman, mbi çdo nxënës
dije, që Selefizmin ta ketë Menhexhin e tij, kjo d.m.th që ti merr nga Libri i Allahut
dhe nga Suneti i të Dërguarit të Tij – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.
Marrim nga Libri i Allahut duke ju bindur urdhrave të Allahut në Librin e Tij ku
thotë:
﴾ َ
‫ن‬‫و‬ُ
‫ر‬َّ
‫ك‬َ
‫ذ‬َ‫ت‬ ‫ا‬َّ
‫م‬ ً‫ال‬‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ق‬ َ‫آء‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ْ
‫َو‬‫أ‬ ِ
‫و‬ِ‫ون‬ُ
‫د‬ ‫ن‬ِ
‫م‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ع‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬َ‫ت‬ َ‫ال‬َ
‫و‬ ْ
‫م‬ُ
‫ك‬ِّ‫ب‬َّ
‫ر‬ ‫ن‬ِّ
‫م‬ ْ
‫م‬ُ
‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ
‫ل‬ِ
‫ز‬‫ُن‬‫أ‬ ‫آ‬َ
‫م‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ع‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬‫ٱ‬ ﴿
“Ndiqni atë që ju është zbritur nga Zoti juaj (Kuranin dhe Sunetin) e mos ndiqni
diçka (që nuk e ka zbritur Allahu), mos ndiqni urdhrat e euliave tuaj (të cilët ju
urdhërojnë që ti bëni shirk Allahut..,). Sa pak që ktheheni tek e vërteta!”2
Po ashtu ajetet tjera:
﴾ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ق‬َّ
‫ر‬َ
‫ف‬َ‫ت‬ َ‫ال‬َ
‫و‬ ً‫ا‬‫يع‬ِ
‫م‬َ
‫ج‬ ِ
‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ِ
‫ل‬ْ‫ب‬َ
‫ح‬ِ‫ب‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ
‫م‬ِ
‫ص‬َ‫ت‬ْ‫ع‬‫ٱ‬َ
‫﴿و‬
“Të gjithë mbahuni fort për litarin e Allahut (Kuranin) dhe mos u përçani!”3
Si dhe Fjala e Tij – SubhaneHu ue Te’Ala:
‫ن‬ِ
‫م‬ ُ‫و‬َ‫ل‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ
‫م‬ِ‫ل‬ْ
‫َس‬‫أ‬َ
‫و‬ ْ
‫م‬ُ
‫ك‬ِّ‫ب‬َ
‫ر‬ ٰ
‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ْ‫ا‬ۤ
‫و‬ُ‫يب‬ِ‫َن‬‫أ‬َ
‫و‬ ﴿
﴾ َ
‫ن‬‫و‬ُ
‫ر‬َ
‫نص‬ُ‫ت‬ َ‫ال‬ َّ
‫م‬ُ‫ث‬ ُ
‫اب‬َ
‫ذ‬َ
‫ْع‬‫ل‬‫ٱ‬ ُ
‫م‬ُ
‫ك‬َ‫ي‬ِ‫ْت‬‫أ‬َ‫ي‬ ‫َن‬‫أ‬ ِ
‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬
“Kthehuni tek Zoti juaj (me pendim) dhe nënshtrojuni Atij, para se t’ju vijë
dënimi sepse atëherë nuk do të mund t’ju ndihmojë askush.”4
2
El-Araf, 3
3
Ali-Imran, 103.
4
Ez-Zumer, 54.
© Selefi . org 5
Si dhe ajete të tjera veç këtyre.
ْ‫ا‬‫و‬ُ‫يب‬ِ
‫ج‬َ‫ت‬ْ
‫﴿ٱس‬
‫ا‬َ
‫م‬َ
‫و‬ ٍ
‫ذ‬ِ‫ئ‬َ
‫م‬ْ
‫و‬َ‫ي‬ ٍ
‫أ‬َ
‫ْج‬‫ل‬َّ
‫م‬ ‫ن‬ِّ
‫م‬ ْ
‫م‬ُ
‫ك‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ
‫م‬ ِ
‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ َ
‫ن‬ِ
‫م‬ ُ‫و‬َ‫ل‬ َّ
‫د‬َ
‫ر‬َ
‫م‬ َّ‫ال‬ ٌ
‫م‬ْ
‫و‬َ‫ي‬ َ
‫ى‬ِ‫ْت‬‫أ‬َ‫ي‬ ‫َن‬‫أ‬ ِ
‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ‫ن‬ِّ
‫م‬ ْ
‫م‬ُ
‫ك‬ِّ‫ب‬َ
‫ر‬ِ‫ل‬
﴾ٍ
‫ر‬‫ي‬ِ
‫ك‬َّ‫ن‬ ‫ن‬ِّ
‫م‬ ْ
‫م‬ُ
‫ك‬َ‫ل‬
“Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj, para se të vijë Dita, të cilën Allahu nuk e kthen
më. Atë Ditë ju nuk do të keni kurrfarë strehimi (që t’ju shpëtojë prej dënimit) dhe
nuk do të mund ta ndryshoni (atë gjendje).”5
Ne kapemi pas Sunetit të Dërguarit të Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem –, sepse
Allahu – „Azze ue Xhel-le – na e obligoi neve këtë: që ta pasojmë të Dërguarin e Tij –
salauatuLlahi ue selamuHu alejhi.
Sikurse dëshmojmë për Allahun që është i Vetëm, i Vetëm që meriton adhurimin,
me fjalën tonë: “Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut”,
po ashtu dëshmojmë për të Dërguarin e Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – se
vetëm atij i ka zbritur shpallja dhe vetëm ai duhet të pasohet.
Pra nuk lejohet të pasojmë askënd tjetër veç tij – salauatuLlahi ue selamuHu alejhi.
﴾ ْ‫ا‬‫و‬ُ
‫ه‬َ‫ٱنت‬َ‫ف‬ ُ‫و‬ْ‫ن‬َ
‫ع‬ ْ
‫م‬ُ
‫ك‬‫ا‬َ
‫ه‬َ‫ن‬ ‫ا‬َ
‫م‬َ
‫و‬ ُ‫وه‬ُ
‫ذ‬ُ
‫خ‬َ‫ف‬ ُ
‫ول‬ُ
‫س‬َّ
‫ٱلر‬ ُ
‫م‬ُ
‫ك‬‫ا‬َ‫ت‬‫ا‬َ‫ء‬ ‫آ‬َ
‫﴿م‬
“Çfarëdo që t’ju japë i Dërguari, merreni atë, e çfarëdo që t’ju ndalojë, hiqni dorë
prej saj.”6
Allahu – Xhel-le ue ‘Ala – thotë:
5
Esh-Shura, 47.
6
El-Hashr, 7.
© Selefi . org 6
َ
‫﴿و‬
ْ
‫م‬ِ
‫ى‬ِ
‫ر‬ْ
‫َم‬‫أ‬ ْ
‫ن‬ِ
‫م‬ ُ‫ة‬َ
‫ر‬َ‫ي‬ِ
‫ْخ‬‫ل‬‫ٱ‬ ُ
‫م‬ُ
‫ه‬َ‫ل‬ َ
‫ن‬‫و‬ُ
‫ك‬َ‫ي‬ ‫َن‬‫أ‬ ً‫ا‬‫ر‬ْ
‫َم‬‫أ‬ ُ‫و‬ُ‫ل‬‫و‬ُ
‫س‬َ
‫ر‬َ
‫و‬ ُ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ‫ى‬َ
‫ض‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ٍ
‫ة‬َ‫ن‬ِ
‫م‬ْ
‫ؤ‬ُ
‫م‬ َ‫ال‬َ
‫و‬ ٍ
‫ن‬ِ
‫م‬ْ
‫ؤ‬ُ
‫م‬ِ‫ل‬ َ
‫ن‬‫ا‬َ
‫ك‬‫ا‬َ
‫م‬
﴾
“Nuk i takon asnjë besimtari apo besimtareje, që kur Allahu dhe i Dërguari i Tij
vendosin për një çështje, ata të zgjedhin në atë çështje (diçka tjetër përveç urdhërit të
Allahut dhe të Dërguarit të Tij).”7
Nëse vendos Allahu dhe i Dërguari i Tij një çështje, atëherë nuk i lejohet askujt që
të zgjedhë diçka tjetër kur i vjen urdhri i Allahut dhe të Dërguarit të Tij, sepse i
Dërguari i Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – nuk urdhëron veçse me atë që ka
urdhëruar Allahu – SubhaneHu ue Te’Ala.
َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫يع‬ِ
‫َط‬‫أ‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬َ
‫آم‬ َ
‫ين‬ِ
‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬َ
‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ﴿
﴾ َ
‫ول‬ُ
‫س‬َّ
‫ٱلر‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫يع‬ِ
‫َط‬‫أ‬َ
‫و‬
“O ju që besoni! Bindjuni Allahut, bindjuni të Dërguarit”8
﴾ً‫ا‬‫يظ‬ِ
‫ف‬َ
‫ح‬ ْ
‫م‬ِ
‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ
‫ع‬ َ
‫اك‬َ‫ْن‬‫ل‬َ
‫س‬ْ
‫َر‬‫أ‬ ‫آ‬َ
‫م‬َ‫ف‬﴿
“Ne nuk të kemi dërguar ty (o Muhamed), si rojë për ata.”9
Si dhe ajete të tjera.
ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬َ
‫آم‬ َ
‫ين‬ِ
‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬َ
‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ٰ‫ي‬﴿
ُ
‫ول‬ُ
‫ح‬َ‫ي‬ َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ َّ
‫َن‬‫أ‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ
‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬‫ا‬َ
‫و‬ ْ
‫م‬ُ
‫ك‬‫ي‬ِ‫ي‬ْ
‫ح‬ُ‫ي‬ ‫ا‬َ
‫م‬ِ‫ل‬ ‫م‬ُ
‫ك‬‫ا‬َ
‫ع‬َ
‫د‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ِ
‫ول‬ُ
‫س‬َّ
‫لر‬ِ‫ل‬َ
‫و‬ ِ
‫و‬َّ‫ل‬ِ‫ل‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫يب‬ِ
‫ج‬َ‫ت‬ْ
‫ٱس‬
َ
‫ن‬‫و‬ُ
‫ر‬َ
‫ش‬ْ
‫ح‬ُ‫ت‬ ِ
‫و‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫و‬َّ‫ن‬َ‫أ‬َ
‫و‬ ِ
‫و‬ِ‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ق‬َ
‫و‬ ِ
‫ء‬ْ
‫ر‬َ
‫ْم‬‫ل‬‫ٱ‬ َ
‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬
ً‫ة‬َّ
‫آص‬َ
‫خ‬ ْ
‫م‬ُ
‫ك‬‫ن‬ِ
‫م‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ
‫م‬َ‫ل‬َ‫ظ‬ َ
‫ين‬ِ
‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬ َّ
‫ن‬َ‫يب‬ِ
‫ص‬ُ‫ت‬ َّ‫ال‬ ً‫ة‬َ‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ
‫ق‬َّ‫ٱت‬َ
‫و‬
َّ
‫َن‬‫أ‬ ْ‫ا‬ۤ
‫و‬ُ
‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬‫ٱ‬َ
‫و‬
﴾ ِ
‫اب‬َ
‫ق‬ِ
‫ْع‬‫ل‬‫ٱ‬ ُ
‫د‬‫ي‬ِ
‫د‬َ
‫ش‬ َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬
7
El-Ahzab, 36.
8
En-Nisa, 59.
9
Esh-Shura, 48.
© Selefi . org 7
“O ju që besoni, bindjuni Allahut dhe të Dërguarit kur ju thërret drejt (Hakut)
asaj që ju jep jetë. Dhe ta dini se Allahu vendos pengesë midis njeriut dhe zemrës
së tij dhe se tek Ai do të mblidheni të gjithë! Ruajuni belasë (sprovimit), e cila nuk
godet vetëm zullumqarët; dhe ta dini se Allahu dënon ashpër!”10
Andaj, bindja ndaj Allahut dhe ndaj të Dërguarit të Tij është detyrë për ne, bijtë e
Ademit.
Nëse përplasen tek ty dy urdhra: urdhri i Allahut dhe urdhri i krijesave, pa marrë
parasysh a është kjo krijesë në ndonjë grupacion, apo në ndonjë parti (hizb), apo
kudo qoftë, apo ka ndonjë akide, d.m.th. akide të devijuar sikurse Akideja Sufije,
apo Akideja Xhehmije, të cilët i mohojnë Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij.
Apo ka Akiden e Mutezilëve të cilët thonë se Kurani është i krijuar dhe thonë se robi
i krijon vetë veprat e tij dhe thonë se Allahu nuk do të shihet në Akhiret.
Apo ka besimin e Rafidive, të cilët e shajnë Ebu Bekrin dhe Umerin, i shajnë edhe
Sahabët e tjerë – Allahu i Lartësuar qoftë i kënaqur me ta – apo mbi cilëndo akide
qoftë prej akideve të devijuara, sikurse Akideja Ikhuanije, apo Teblige, e tjera (si
këto) prej thirrjeve të cilat kanë përzier në partinë dhe në menhexhin e tyre midis
hakut dhe batilit.
Për sa i përket hakut ne do e marrim atë por jo nga Ikhuanët, porse problemi është
se ata e përzien hakun me batilin (të kotën), Allahut i kërkojmë ndihmë. Ata
heshtën ndaj shirkut që i bëhet Allahut, e adhuruan Allahun me bidate...
Tabligsat po ashtu, Sururitë po ashtu kanë gabime, Kutbijtë po ashtu kanë gabime.
Është detyrë që të largohemi nga të gjitha këto grupe, dhe të pasojmë Librin e
Allahut dhe Sunetin e të Dërguarit të Tij – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.
Dikush mund të thotë: si ta pasojmë Librin e Allahut kur të gjithë njerëzit e
komentojnë atë sipas tekave dhe ëndjeve të tyre? Dhe thonë se interpretimi i Kuranit
është ashtu siç e interpretuan ata.
10
El-Enfal, 24 - 25.
© Selefi . org 8
Përgjigja është:
Komentimin e Kuranit duhet ta marrim nga Suneti, nga komentimi i Sahabëve dhe
nga komentimi i Tabi‟inëve, të cilët morën nga Sahabët, ky është tefsiri të cilin e
kemi detyrë ta marrim, ndërsa tefsiri që kundërshton këtë tefsir nuk lejohet të
merret kategorikisht. Kështu është edhe bindja ndaj të Dërguarit – sal-lAllahu alejhi
ue sel-lem –, pra nuk lejohet që të kapemi pas bidateve, dhe çdo bidat e refuzojmë.
I Dërguari –sal-lAllahu alejhi ue sel-lem–një ditë pasi që fali namazin e sabahut, i
këshilloi shokët e tij me një këshillë prej së cilës u rrënqethën zemrat dhe lotuan
sytë, ata thanë: kjo ngjan si këshilla e atij që të jep lamtumirën, prandaj na këshillo!
Ai tha:
َّ
‫والس‬ ‫اهلل‬ ‫ى‬َ
‫و‬ْ
‫ق‬َ‫ت‬ِ‫ب‬ ْ
‫م‬ُ
‫ك‬‫ي‬ِ
‫ُوص‬‫أ‬
‫وا‬ُ‫يع‬ِ
‫َط‬‫أ‬ َ
‫و‬ ُ‫و‬َ‫ل‬ ‫وا‬ُ‫ع‬َ
‫م‬ْ
‫اس‬َ‫ف‬ ٌّ
‫ي‬ِ
‫ش‬َ‫ب‬َ
‫ح‬ ٌ
‫د‬ْ‫ب‬َ
‫ع‬ ْ
‫م‬ُ
‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ
‫ع‬ َ
‫ر‬َّ
‫َم‬‫أ‬َ‫ت‬ ْ
‫ن‬ِ‫إ‬َ
‫و‬ ِ
‫ة‬َ
‫اع‬َّ‫ط‬‫ال‬ َ
‫و‬ ِ
‫ع‬ْ
‫م‬
َ
‫و‬ ْ
‫م‬ُ
‫ك‬‫ا‬َّ‫ي‬ِ‫إ‬ َ
‫و‬ ِ
‫ذ‬ِ
‫اج‬َ
‫َّو‬‫الن‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ
‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ
‫ع‬ ‫ُّوا‬
‫ض‬َ
‫ع‬ َ
‫ين‬ِّ‫ي‬ِ
‫د‬ْ
‫ه‬َ
‫الم‬ َ
‫ين‬ِ
‫د‬ِ
‫اش‬َّ
‫الر‬ ِ
‫اء‬َ
‫ف‬َ‫ل‬ُ
‫خ‬‫ال‬ ِ
‫َّة‬‫ن‬ُ
‫س‬ َ
‫و‬ ‫ي‬ِ‫َّت‬‫ن‬ُ
‫س‬ِ‫ب‬ ْ
‫م‬ُ
‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ
‫ع‬َ
‫و‬
َّ
‫ل‬ُ
‫ك‬َّ
‫ن‬ِ
‫إ‬َ‫ف‬ ِ
‫ر‬‫و‬ُ
‫م‬ُ‫أل‬‫ا‬ ِ
‫ات‬َ‫ث‬َ
‫د‬ْ
‫ح‬ُ
‫م‬
.ٌ
‫ة‬َ‫ل‬َ‫ال‬َ
‫ض‬ ٍ
‫ة‬َ
‫ع‬ْ
‫د‬ِ‫ب‬ َّ
‫ل‬ُ
‫ك‬ َ
‫و‬ ٌ
‫ة‬َ
‫ع‬ْ
‫د‬ِ‫ب‬ ٍ
‫ة‬َ‫ث‬َ
‫د‬‫مح‬
‫اية‬‫و‬‫ر‬ ‫يف‬ ‫و‬
‫في‬ ٍ
‫ة‬َ‫ل‬َ‫ال‬َ
‫ض‬ َّ
‫ل‬ُ
‫ك‬ َ
‫و‬ :
ِ
‫ر‬‫َّا‬‫ن‬‫ال‬
“U porosis juve që të keni tekua. Dhe të dëgjoni e të bindeni edhe nëse keni prijës
një rob nga Etiopia, dëgjojeni dhe bindjuni atij. Kapuni pas Sunetit tim dhe
Sunetit të Prijësve të Drejtë e të Udhëzuar, mbërthejeni atë (Sunetin) me
dhëmballë, dhe largohuni nga gjërat e shpikura, sepse çdo shpikje është bidat, dhe
çdo bidat është humbje.”
Dhe në një transmetim tjetër: “Dhe çdo devijim është në zjarr.”11
11
Nga hadithi i Irbad Bin Sarijeh, transmeton Ahmedi, [4/126], Ebu Daudi [4607], Ibën Maxheh [42],
Tirmidhiu [2676], saktësoi Imam Albani në “Iruaul Galijl,” [2455].
© Selefi . org 9
Pra, o robërit e Allahut! Allahu na ka urdhëruar neve që ta pasojmë Librin e Tij, dhe
Allahu na urdhëroi neve që ta pasojmë Sunetin e të Dërguarit të Tij.
Nëse dikush nga nxënësit e dijes gjen dikë që e fton atë për në Hizbije, apo për në
Sufizëm, apo për në Rafidizëm, apo në çdo menhexh prej menhexheve të ndaluara e
të shpikura... Atëherë le ti thotë atij: Çfarë argumenti ke ti për këtë çështje nga Libri
i Allahut dhe nga Suneti i të Dërguarit të Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem?
Kështu pra, ai kërkon prej tij argument.., porse padyshim që ata nuk kanë dije dhe
nuk bëjnë tjetër vetëm se pasojnë njerëzit pa argument.
Ndërsa Allahu – SubhaneHu ue Te‟Ala– na e ndaloi neve pasimin e njerëzve pa
patur argument, përveç nëse këta njerëz janë nga dijetarët e hakut dhe Sunetit, pra
ne i pasojmë ata jo duke bërë taklid (pasim verbazi), porse për shkak se ata ndjekin
atë që e vërteton Libri i Allahut dhe Suneti i të Dërguarit të Tij – sal-lAllahu alejhi
ue sel-lem.
Pra, o robërit e Allahut! Është detyrë për ne që të punojmë me këto tre gjëra dhe
mos ti kapërcejmë ato:
I pari është: Libri Allahut.
I dyti është: Suneti i të Dërguarit të Allahut –sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Suneti i të
Dërguarit të Allahut –sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – e shpjegon Kuranin.
Allahu – SubhaneHu ue Te‟Ala – i thotë të Dërguarit të Tij – sal-lAllahu alejhi ue
sel-lem:
﴾ ْ
‫م‬ِ
‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ
‫ل‬ِّ
‫ز‬ُ‫ن‬ ‫ا‬َ
‫م‬ ِ
‫َّاس‬‫ن‬‫ل‬ِ‫ل‬ َ
‫ن‬ِّ‫ي‬َ‫ب‬ُ‫ت‬ِ‫ل‬ َ
‫ر‬ْ
‫ك‬ِّ
‫ٱلذ‬ َ
‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ْن‬‫ل‬َ
‫ز‬ْ‫َن‬‫أ‬َ
‫﴿و‬
“Dhe ta zbritëm ty (o Muhamed) Kuranin me qëllim që t’u shpjegosh njerëzve atë
që është shpallur për ta (prej urdhëresave, ndalesave..,).”12
12
En-Nahl, 44.
© Selefi . org 10
E treta është: Puna e Selefëve të devotshëm. Ne e kemi detyrë ta studiojmë rrugën e
Selefëve të devotshëm në librat e historisë, në librat që i kushtuan rëndësi fjalëve të
tyre, kuptimit të tyre (fikhut), akides dhe veprave të tyre, pasi që t‟i studiojmë këto
libra, i përmbledhim ato.
Ti o nxënës dije, e ke obligim që ti frikësohesh Allahut për veten tënde! Dhe të
pasosh rrugën e Selefëve të devotshëm: ta pasosh metodologjinë e të Dërguarit – sal-
lAllahu alejhi ue sel-lem – në të cilën ishte ai dhe shokët e tij, në mënyrë që të
shpëtosh, të shpëtosh veten tënde, të shpëtosh nga zjarri, që të arrish Kënaqësinë e
Allahut – SubhaneHu ue Te‟Ala –, të fitosh Xhenetin.
Ai që hyn në të (Xhenet) nuk vdes kurrë, do të gëzojë shëndet të plotë e nuk do të
sëmuret, do të jetë i ri e nuk do të plaket, nuk do t‟u vjetrohen rrobat e tyre dhe nuk
do përfundojë rinia e tyre.
ُ‫ظ‬‫ن‬َ‫ْت‬‫ل‬َ
‫و‬ َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ
‫ق‬َّ‫ٱت‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬َ
‫آم‬ َ
‫ين‬ِ
‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬َ
‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ٰ‫ي‬﴿
‫ا‬َ
‫م‬ِ‫ب‬ ٌ
‫ير‬ِ‫ب‬َ
‫خ‬ َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ َّ
‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ
‫ق‬َّ‫ٱت‬َ
‫و‬ ٍ
‫د‬َ‫غ‬ِ‫ل‬ ْ
‫ت‬َ
‫م‬َّ
‫د‬َ‫ق‬ ‫ا‬َّ
‫م‬ ٌ
‫س‬ْ
‫ف‬َ‫ن‬ ْ
‫ر‬
َ
‫ن‬‫و‬ُ
‫ق‬ِ
‫اس‬َ
‫ف‬ْ‫ل‬‫ٱ‬ ُ
‫م‬ُ
‫ى‬ َ
‫ك‬ِ‫ئ‬َٰ‫ل‬‫ُو‬‫أ‬ ْ
‫م‬ُ
‫ه‬َ
‫س‬ُ
‫ف‬‫َن‬‫أ‬ ْ
‫م‬ُ
‫اى‬َ
‫َنس‬‫أ‬َ‫ف‬ َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ
‫س‬َ‫ن‬ َ
‫ين‬ِ
‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬َ
‫ك‬ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬‫و‬ُ
‫ك‬َ‫ت‬ َ‫ال‬َ
‫و‬َ‫ون‬ُ‫ل‬َ
‫م‬ْ‫ع‬َ‫ت‬
ۤ
‫ي‬ِ
‫و‬َ‫ت‬ْ
‫س‬َ‫ي‬ َ‫ال‬
‫ا‬َ
‫ح‬ْ
‫َص‬‫أ‬ ِ
‫َّة‬‫ن‬َ
‫ْج‬‫ل‬‫ٱ‬ ُ
‫اب‬َ
‫ح‬ْ
‫َص‬‫أ‬َ
‫و‬ ِ
‫ر‬‫َّا‬‫ن‬‫ٱل‬ ُ
‫اب‬َ
‫ح‬ْ
‫َص‬‫أ‬
﴾ َ
‫ن‬‫و‬ُ
‫ز‬ِ‫آئ‬َ
‫ف‬ْ‫ل‬‫ٱ‬ ُ
‫م‬ُ
‫ى‬ ِ
‫َّة‬‫ن‬َ
‫ْج‬‫ل‬‫ٱ‬ ُ
‫ب‬
“O ju që besoni, frikësojuni Allahut dhe çdo njeri le të shikojë se çfarë ka
përgatitur për të nesërmen (Ditën e Kijametit)! Kijeni frikë Allahun, sepse Ai di
çdo gjë që ju bëni! Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që Ai i bëri të
harronin (punët që iu bënin dobi atyre)! Pikërisht ata janë të shkatërruarit (në
Ditën e Kijametit). Nuk janë të barabartë banorët e Xhehenemit dhe banorët e
Xhenetit; banorët e Xhenetit do të jenë të fituarit.”13
Kjo ishte një porosi e përmbledhur, një këshillë e përmbledhur me të cilën ju
këshillova juve. Pra mësojeni përmendësh këtë, o vëllezër! Kuptojeni atë nëse
kërkoni shpëtimin! Pra shpëtimi qëndron në pasimin e asaj që Allahu ja zbriti të
Dërguarit të Tij – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – Kuranin dhe Sunetin.
13
El-Hashr, 18-20.
© Selefi . org 11
Shpëtimi qëndron vetëm në këto dyja dhe çdo gjë tjetër veç tyre është shkatërrim.
Unë po ju tregoj një ngjarje: “Erdhi delegacioni i Temijmëve tek i Dërguari Allahut
– sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – pasi që ai përfundoi takimin me ta dhe u bënë
muslimanë:
Ebu Bekri tha: “Caktoje filanin kryetar të tyre.”
Ndërsa Umer ibnul Khatabi tha: “Caktoje filanin (tjetër) kryetarin e tyre.”
Atëherë Ebu Bekri i tha Umerit: “Nuk deshe tjetër vetëm se të më kundërshtoje
mua.”
Umeri tha: “Nuk desha të të kundërshtoja.”
Në këtë moment u grindën derisa i ngritën zërat në praninë e të Dërguarit të Allahut
– sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.
Atëherë, Allahu i shpalli të Dërguarit të Tij:
َ
‫ين‬ِ
‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬َ
‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ٰ‫ي‬﴿
﴾ِ
‫و‬ِ‫ول‬ُ
‫س‬َ
‫ر‬َ
‫و‬ ِ
‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ِّ
‫ي‬َ
‫د‬َ‫ي‬ َ
‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ
‫م‬َّ
‫د‬َ
‫ق‬َ‫ت‬ َ‫ال‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬َ
‫آم‬
“O ju që besoni! Mos i paraprini Allahut dhe të Dërguarit të Tij””14
14
(El-Huxhurat, 1) – Hadithin e transmeton Bukhari, 4367.
© Selefi . org 12
Dhe në një lexim tjetër:
﴾ِ
‫و‬ِ‫ول‬ُ
‫س‬َ
‫ر‬َ
‫و‬ ِ
‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ِّ
‫ي‬َ
‫د‬َ‫ي‬ َ
‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ
‫ِّم‬
‫د‬َ
‫ق‬ُ‫ت‬ َ‫ال‬﴿
“Mos i i jepni përparësi askujt ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij”15
Të dyja leximet janë të sakta. Mos i paraprini ju me vetet tuaja e as mos i jepni
përparësi ndonjë tjetri.
Pra le të edukohemi me Librin e Allahut, dhe me Sunetin e të Dërguarit të Allahut –
sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.
Nëse na vjen urdhri i Allahut – „Azze ue Xhel-le – ne e pranojmë atë, nëse na vjen
urdhri nga i Dërguari – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – ne e pranojmë atë.
Dhe nuk lejohet që të nxjerrim justifikime e nuk themi që filani është më i ditur se
ne, kështu që ne e pasojmë atë sepse ai është më i ditur se ne.
Ky justifikim nuk të shpëton ty përpara Zotit tënd – SubhaneHu ue Te‟Ala.
UAllahi nuk të shpëton ty tek Allahu kur ti do të qëndrosh përpara Tij i kërcënuar, i
vetëm. Nuk të bën dobi as filani e as fisteku.
Allahu – SubhaneHu ue Te‟Ala – na ka njoftuar neve për atë personin që filloi ta
pranonte Islamin16
, ndërkohë i erdhi shoku i tij dhe i tha: “Fytyra ime e ka haram
fytyrën tënde, derisa ti të shkosh tek Muhamedi, t‟i shkosh nga pas, ta tërheqësh atë
prej rrobash, ta pështysh midis dy syve dhe t‟ia shkelësh këmbën. Përndryshe unë
nuk jam shoku yt.”
Kush ishte ky?!
15
El-Huxhurat, 1
16
ُّ
‫ض‬َ
‫ع‬َ‫ي‬ َ
‫م‬ْ
‫و‬َ‫ي‬َ
‫﴿و‬
ً‫ال‬‫ي‬ِ‫ب‬َ
‫س‬ ِ
‫ول‬ُ
‫س‬َّ
‫ٱلر‬ َ
‫ع‬َ
‫م‬ ُ
‫ت‬ْ
‫ذ‬َ
‫خ‬َّ‫ت‬‫ٱ‬ ‫ى‬ِ‫ن‬َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ٰ‫ي‬ ُ
‫ول‬ُ
‫ق‬َ‫ي‬ ِ
‫و‬ْ‫ي‬َ
‫د‬َ‫ي‬ ٰ
‫ى‬َ‫ل‬َ
‫ع‬ ُ
‫م‬ِ‫ال‬َّ‫ظ‬‫ٱل‬
﴿
٧٢
ً‫ال‬‫ي‬ِ‫ل‬َ
‫خ‬ ً‫ا‬‫ن‬َ‫ال‬ُ‫ف‬ ْ
‫ذ‬ِ
‫خ‬َّ‫ت‬َ‫أ‬ ْ
‫َم‬‫ل‬ ‫ى‬ِ‫ن‬َ‫ت‬ْ‫َي‬‫ل‬ ‫ا‬َ‫ت‬َ‫ل‬ْ‫ي‬َ
‫و‬ٰ‫ي‬ ﴾
﴿
٧٢
﴾
﴾ً‫ال‬‫و‬ُ
‫ذ‬َ
‫خ‬ ِ
‫ان‬َ
‫س‬ْ‫ن‬ِ
‫إل‬ِ‫ل‬ ُ
‫ن‬‫ا‬َ‫ط‬ْ‫ي‬َّ
‫ٱلش‬ َ
‫ن‬‫ا‬َ
‫ك‬َ
‫و‬ ‫ى‬ِ‫ن‬َ‫آء‬َ
‫ج‬ ْ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ
‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ِ
‫ر‬ْ
‫ك‬ِّ
‫ٱلذ‬ ِ
‫ن‬َ
‫ع‬ ‫ى‬ِ‫ن‬َّ‫ل‬َ
‫َض‬‫أ‬ ْ
‫د‬َ
‫ق‬َّ‫ل‬
“Atë Ditë zullumqari do të kafshojë duart e veta, duke thënë: “Ah, sikur ta kisha marrë rrugën (e drejtë)
me të Dërguarin! Ah, sikur të mos e kisha bërë filanin mik! Ai më devijoi mua nga Kurani pasi që më
kishte ardhur!” Në të vërtetë, shejtani e braktis gjithmonë njeriun në çastin e nevojës.” El-Furkan, 27-29.
© Selefi . org 13
Ubej bin Khalef ja thotë këtë Ukbeh bin ebij Muijt.17
Kështu ai shkoi tek Profeti –
sal-lAllahu alejhi ue sel-lem –, e tërhoqi atë prej rrobe, e pështyu në fytyrë dhe ia
shtypi këmbën e tij. Prandaj ai u ndëshkua dhe përfundimi i tij ishte zjarri.
Ai ishte prej robërve të betejës së Bedrit, dhe kur ishin në mes të rrugës, i Dërguari –
sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – urdhëroi Ali ibën ebi Talib-in që ta vriste atë.
Atëherë ai tha: “O Muhamed! Kush do të kujdeset për fëmijët e mi?”
Tha: “Atyre iu takon zjarri.”
Pastaj iu tha shokëve të tij, pra, u kthye nga shokët e tij dhe tha: “Ky më erdhi një
ditë, kur unë isha duke u falur në xhami, dhe ma shtypi kokën me këmbë, derisa
për pak sa nuk më dolën sytë nga vendi.”
Pra, ai e urdhëroi Ali ibën ebi Talib-in dhe e vrau atë, pastaj e urdhëroi Zubejrin dhe
ai e vrau Nedr bnul Harithin, kështu Allahu i bëri triumfues kundër tyre.18
17
Dijetarët e tefsirit kanë mospajtime rreth kuptimit të Fjalës së Tij: “Zullumqari” dhe rreth fjalës
“Filanin.” Disa prej tyre thonë: me fjalën “Zullumqari” ka për qëllim Ukbeh bin ebij Muijt, sepse ai u bë
renegat pasi që e pati pranuar Islamin, e bëri këtë duke kërkuar të kënaqë Ubej bin Khalef-in, ndërsa disa
thonë që me fjalën “Filanin” ka për qëllim Ubej-in, ndërsa disa të tjerë thonë: me fjalën “Filanin” ka për
qëllim shejtanin.
Na ka treguar Ibën Humejdi, tha: na ka treguar Xheriri, nga Mugijrah, nga Shabij, në lidhje me Fjalën e Tij:
“Ah, sikur të mos e kisha bërë filanin mik!” tha: Ukbeh ibën ebij Muijt ishte miku i Umejeh bin Khalef-it,
kur Ukbeh e pranoi Islamin, Umejeh i tha: “Fytyra ime është harram për fytyrën tënde nëse ti e pason
Muhamedin, prandaj ai mohoi (doli nga Islami), pra, ky është që thotë: “Ah, sikur të mos e kisha bërë
filanin mik!” (Tefsiri i Taberiut, 19/262).
18
El-Bidajeh ue en-Nihajeh, vëll, 3. Vrasja e en-Nedr bnul Harith dhe e Ukbeh bin ebij Muijt, Allahu i mallkoftë.
© Selefi . org 14
Pra, o robi Allahut! Nëse ti e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e Tij për t‟ju
bindur filanit për shkak se ke ndonjë dobi prej tij, apo se je futur në atë hizb dhe
frikësohesh se mos të humbet, dmth nëse ti largohesh prej tyre, të humbasin dobitë
që do të përfitoje prej hizbit të tyre, dhe nëse ata do të fitonin dhe do të triumfonin,
ti do të arrije nëpërmjet tyre udhëheqje apo do të fitoje ndonjë ministri, apo do të
fitoje principatën, apo do të fitoje pasuri e të ngjashme me këto. Atëherë kije frikë
Allahun për veten tënde, dhe dije se Allahu të gjithë robërit i ka nën mbikëqyrje.
﴿َ
‫ن‬‫و‬ُ
‫م‬ِ‫ل‬ْ
‫س‬ُّ
‫م‬ ْ
‫م‬ُ‫ت‬ْ‫َن‬‫أ‬َ
‫و‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ َّ
‫ن‬ُ‫ت‬‫و‬ُ
‫م‬َ‫ت‬ َ‫ال‬َ
‫و‬ ِ
‫و‬ِ‫ات‬َ
‫ق‬ُ‫ت‬ َّ
‫ق‬َ
‫ح‬ َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ
‫ق‬َّ‫ٱت‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬َ
‫آم‬ َ
‫ين‬ِ
‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬َ
‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ٰ‫ي‬﴿
٢٠٧
ْ‫ا‬‫و‬ُ
‫م‬ِ
‫ص‬َ‫ت‬ْ‫ع‬‫ٱ‬َ
‫﴾و‬
َ‫ال‬َ
‫و‬ ً‫ا‬‫يع‬ِ
‫م‬َ
‫ج‬ ِ
‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ِ
‫ل‬ْ‫ب‬َ
‫ح‬ِ‫ب‬
﴾ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ق‬َّ
‫ر‬َ
‫ف‬َ‫ت‬
“O ju që besoni! Kijeni frikë Allahun ashtu si i takon Atij dhe vdisni vetëm duke
qenë muslimanë! Të gjithë mbahuni fort për litarin e Allahut (Kuranin) dhe mos
u përçani!”19
E deri në fund të këtyre ajeteve.
Kjo është këshilla ime për ju o vëllezër:
Nëse dy urdhra bien ndesh: urdhri Allahut dhe i Dërguarit të Tij, me urdhrin e filan
presidenti, apo me urdhrin e filan ministri, apo me urdhrin e filan princi, apo me
urdhrin e filan shejkhu, apo me urdhrin e udhëheqësit të hizbit e të ngjashme me
këto, pra, nëse ty të vijnë dy urdhra, urdhri i Allahut dhe i të Dërguarit të Tij dhe
urdhri i dikujt tjetër atëherë ti..., atëherë ti je përpara sprovimit dhe testimit, nëse ti i
bindesh Allahut dhe kundërshton çdokënd përveç Tij, atëherë padyshim që Allahu
– SubhaneHu ue Te‟Ala– do të bëjë ty rrugëdalje prej të gjithë njerëzve.
19
AliImran, 102 - 103.
© Selefi . org 15
Me të vërtetë që robi nëse e veçon Allahun me adhurim dhe i mbështetet Atij, i
beson Atij dhe përpiqet të fitojë Kënaqësinë e Tij, atëherë sikur ti thurnin kurthe
atij banorët e qiejve dhe të tokës, nuk do të mund ti bënin asgjë përveç asaj që ka
shkruajtur Allahu.
Pra o robi Allahut! Unë të këshilloj ty dhe veten time që ta kemi frikë (tekua)
Allahun. UAllahi unë mundohem për të mirën tuaj, uAllahi unë jam këshillues për
ju, uAllahi unë jam këshillues për ju, pasha Zotin e kësaj shtëpie.
I them këto fjalë dhe e lus Allahun të më fali mua dhe ju dhe të gjithë muslimanët.
Përktheu: Muhamed Kallashi
6 Dhul-Hixheh 1436 H
20 Shtator 2015

Recommandé

Haxhi, Vlera dhe Dobitë e tij par
Haxhi, Vlera dhe Dobitë e tijHaxhi, Vlera dhe Dobitë e tij
Haxhi, Vlera dhe Dobitë e tijRregullatIslame
544 vues14 diapositives
Nxitja e harmonise dhe mencurise ne davet par
Nxitja e harmonise dhe mencurise ne davetNxitja e harmonise dhe mencurise ne davet
Nxitja e harmonise dhe mencurise ne davetAvni Xhemajli
229 vues11 diapositives
Haxhi, Vlera dhe Dobitë e tij par
Haxhi, Vlera dhe Dobitë e tijHaxhi, Vlera dhe Dobitë e tij
Haxhi, Vlera dhe Dobitë e tijLexo dhe Mëso
2 vues14 diapositives
Të kapemi fort mbas Menhexhit Selefij par
Të kapemi fort mbas Menhexhit SelefijTë kapemi fort mbas Menhexhit Selefij
Të kapemi fort mbas Menhexhit SelefijLexo dhe Mëso
7 vues22 diapositives
Tre parimet dhe argumentet e tyre par
Tre parimet dhe argumentet e tyreTre parimet dhe argumentet e tyre
Tre parimet dhe argumentet e tyreLexo dhe Mëso
35 vues34 diapositives
Paralajmërim nga Bidati par
Paralajmërim nga BidatiParalajmërim nga Bidati
Paralajmërim nga BidatiLexo dhe Mëso
4 vues14 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Çfarë është Da'ueti Selefij dhe cilat janë bazat

Pozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te Sunetit par
Pozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te SunetitPozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te Sunetit
Pozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te SunetitLexo dhe Mëso
2 vues17 diapositives
Pozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te Sunetit par
Pozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te SunetitPozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te Sunetit
Pozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te SunetitRregullatIslame
535 vues17 diapositives
Besimi i ehli sunnetit par
Besimi i ehli sunnetitBesimi i ehli sunnetit
Besimi i ehli sunnetitE verteta vjen nga Zoti
212 vues67 diapositives
Përmbledhje e Akides së Selefëve të Devotshëm par
Përmbledhje e Akides së Selefëve të DevotshëmPërmbledhje e Akides së Selefëve të Devotshëm
Përmbledhje e Akides së Selefëve të DevotshëmLexo dhe Mëso
3 vues26 diapositives
Përmbledhje e Akides së Selefëve të Devotshëm par
Përmbledhje e Akides së Selefëve të DevotshëmPërmbledhje e Akides së Selefëve të Devotshëm
Përmbledhje e Akides së Selefëve të DevotshëmRregullatIslame
509 vues26 diapositives
Thirrje për kamikazët par
Thirrje për kamikazëtThirrje për kamikazët
Thirrje për kamikazëtLexo dhe Mëso
3 vues8 diapositives

Similaire à Çfarë është Da'ueti Selefij dhe cilat janë bazat(20)

Pozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te Sunetit par Lexo dhe Mëso
Pozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te SunetitPozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te Sunetit
Pozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te Sunetit
Pozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te Sunetit par RregullatIslame
Pozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te SunetitPozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te Sunetit
Pozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te Sunetit
RregullatIslame535 vues
Përmbledhje e Akides së Selefëve të Devotshëm par Lexo dhe Mëso
Përmbledhje e Akides së Selefëve të DevotshëmPërmbledhje e Akides së Selefëve të Devotshëm
Përmbledhje e Akides së Selefëve të Devotshëm
Përmbledhje e Akides së Selefëve të Devotshëm par RregullatIslame
Përmbledhje e Akides së Selefëve të DevotshëmPërmbledhje e Akides së Selefëve të Devotshëm
Përmbledhje e Akides së Selefëve të Devotshëm
RregullatIslame509 vues
Metodologjia e adhuruesve dhe sqarimi i rregullave të fesë par Lexo dhe Mëso
Metodologjia e adhuruesve dhe sqarimi i rregullave të fesëMetodologjia e adhuruesve dhe sqarimi i rregullave të fesë
Metodologjia e adhuruesve dhe sqarimi i rregullave të fesë
Metodologjia e adhuruesve dhe sqarimi i rregullave të fesë par RregullatIslame
Metodologjia e adhuruesve dhe sqarimi i rregullave të fesëMetodologjia e adhuruesve dhe sqarimi i rregullave të fesë
Metodologjia e adhuruesve dhe sqarimi i rregullave të fesë
RregullatIslame485 vues
Sq Rigjallërimi Islam par Fatos
Sq Rigjallërimi IslamSq Rigjallërimi Islam
Sq Rigjallërimi Islam
Fatos84 vues
Sq Teuhidi par Fatos
Sq TeuhidiSq Teuhidi
Sq Teuhidi
Fatos53 vues
Komenti i Librit te Teuhidit – Vellimi - 01 par Lexo dhe Mëso
Komenti i Librit te Teuhidit – Vellimi - 01Komenti i Librit te Teuhidit – Vellimi - 01
Komenti i Librit te Teuhidit – Vellimi - 01
Lexo dhe Mëso11 vues
Rigjallërimi Islam, rregulla dhe udhëzime par Lexo dhe Mëso
Rigjallërimi Islam, rregulla dhe udhëzimeRigjallërimi Islam, rregulla dhe udhëzime
Rigjallërimi Islam, rregulla dhe udhëzime
Rigjallërimi Islam, rregulla dhe udhëzime par RregullatIslame
Rigjallërimi Islam, rregulla dhe udhëzimeRigjallërimi Islam, rregulla dhe udhëzime
Rigjallërimi Islam, rregulla dhe udhëzime
RregullatIslame464 vues

Plus de Lexo dhe Mëso

keqkuptim për islamin par
keqkuptim për islaminkeqkuptim për islamin
keqkuptim për islaminLexo dhe Mëso
6 vues2 diapositives
doktrina e trinisë par
doktrina e trinisëdoktrina e trinisë
doktrina e trinisëLexo dhe Mëso
14 vues85 diapositives
Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëve par
Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëveJu nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëve
Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëveLexo dhe Mëso
11 vues12 diapositives
shkurt për jezusin par
shkurt për jezusinshkurt për jezusin
shkurt për jezusinLexo dhe Mëso
10 vues2 diapositives
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman par
A ishte Jezusi i Krishter apo MyslimanA ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman
A ishte Jezusi i Krishter apo MyslimanLexo dhe Mëso
18 vues43 diapositives
Islami dhe Krishterizmi par
Islami dhe KrishterizmiIslami dhe Krishterizmi
Islami dhe KrishterizmiLexo dhe Mëso
9 vues126 diapositives

Plus de Lexo dhe Mëso(20)

Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëve par Lexo dhe Mëso
Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëveJu nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëve
Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëve
Lexo dhe Mëso11 vues
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman par Lexo dhe Mëso
A ishte Jezusi i Krishter apo MyslimanA ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman
Lexo dhe Mëso18 vues
A e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetë par Lexo dhe Mëso
A e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetëA e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetë
A e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetë
Priftërinjtë pyesin dhe Hoxhallarët përgjigjen par Lexo dhe Mëso
Priftërinjtë pyesin dhe Hoxhallarët përgjigjenPriftërinjtë pyesin dhe Hoxhallarët përgjigjen
Priftërinjtë pyesin dhe Hoxhallarët përgjigjen
Lexo dhe Mëso11 vues
TAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdf par Lexo dhe Mëso
TAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdfTAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdf
TAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdf
Lexo dhe Mëso14 vues
Vlera e dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes par Lexo dhe Mëso
Vlera e dhjetë ditëve të Dhul-HixhesVlera e dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes
Vlera e dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes
Lexo dhe Mëso31 vues
Version i shkurtuar i librit Forma e namazit par Lexo dhe Mëso
Version i shkurtuar i librit Forma e namazitVersion i shkurtuar i librit Forma e namazit
Version i shkurtuar i librit Forma e namazit
Lexo dhe Mëso16 vues

Çfarë është Da'ueti Selefij dhe cilat janë bazat

 • 2. © Selefi . org 2
 • 3. © Selefi . org 3 Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Lavdërimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe lëvdata e Allahut qofshin mbi më të nderuarin e profetëve dhe të dërguarve, profetin tonë Muhamedin, mbi familjen dhe të gjithë shokët e tij. Dhe më pas: Tani dëshiroj që të them shkurtimisht se çfarë është Da‟ueti Selefij dhe cilat janë bazat mbi të cilat ngrihet ky Da‟uet. Da‟ueti Selefij është quajtur kështu sepse rrjedh nga Menhexhi i Selefëve, për të cilët ka thënë i Dërguari Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – në hadithin që lajmëron për ndarjen e umetit, kur ai përmendi ndarjet e popujve dhe përmendi se: ‫األمة‬ ‫ىذه‬ ‫اهلل؟‬ ‫رسول‬ ‫يا‬ ‫ىي‬ ‫من‬ :‫قالوا‬ .‫واحدة‬ ‫إال‬ ‫النار‬ ‫في‬ ‫كلها‬،‫فرقة‬ ‫سبعين‬ ‫و‬ ‫ثالث‬ ‫على‬ ‫تفترق‬ ‫الجماعة‬ ‫ىم‬ :‫قال‬ ‫رواية‬ ‫في‬ ‫و‬ .‫أصحابي‬ ‫و‬ ‫اليوم‬ ‫عليو‬ ‫أنا‬ ‫ما‬ ‫مثل‬ ‫على‬ ‫الذين‬ ‫ىم‬ :‫قال‬ “Ky umet do të ndahet në shtatëdhjetë e tre grupe, që të gjitha këto grupe do të jenë në zjarr, përveç njërit.” Ata thanë: Kush është grupi i shpëtuar, o i Dërguari Allahut? Ai tha: “Janë ata të cilët ndjekin këtë (rrugë) në të cilën jam unë sot dhe shokët e mi.” Në një transmetim tjetër tha: “Ata janë xhemati.”1 1 Transmeton Tirmidhiu [2640], Ibën Maxheh [479], e ka nxjerrë Ahmedi [4/102], Ebu Daudi [4597], e saktësoi Albani në Silsiletus-Sahijha [204].
 • 4. © Selefi . org 4 Pra, duke u bazuar në këtë themi se: Selefizmi është marrë nga Selefët, d.m.th. ata që kanë paraprirë në të mira e ata janë Sahabët – Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – dhe prej atyre që i pasojnë ata në mirësi deri në Ditën e Kijametit. Pra, këta janë Selefët, dhe përkatësia me Selefizëm është përkatësi tek ata. Nëse ne themi Menhexhi i Selefëve, atëherë është detyrë për çdo Musliman, mbi çdo nxënës dije, që Selefizmin ta ketë Menhexhin e tij, kjo d.m.th që ti merr nga Libri i Allahut dhe nga Suneti i të Dërguarit të Tij – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Marrim nga Libri i Allahut duke ju bindur urdhrave të Allahut në Librin e Tij ku thotë: ﴾ َ ‫ن‬‫و‬ُ ‫ر‬َّ ‫ك‬َ ‫ذ‬َ‫ت‬ ‫ا‬َّ ‫م‬ ً‫ال‬‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ق‬ َ‫آء‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ْ ‫َو‬‫أ‬ ِ ‫و‬ِ‫ون‬ُ ‫د‬ ‫ن‬ِ ‫م‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ع‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬َ‫ت‬ َ‫ال‬َ ‫و‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬ِّ‫ب‬َّ ‫ر‬ ‫ن‬ِّ ‫م‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ ‫ل‬ِ ‫ز‬‫ُن‬‫أ‬ ‫آ‬َ ‫م‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ع‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬‫ٱ‬ ﴿ “Ndiqni atë që ju është zbritur nga Zoti juaj (Kuranin dhe Sunetin) e mos ndiqni diçka (që nuk e ka zbritur Allahu), mos ndiqni urdhrat e euliave tuaj (të cilët ju urdhërojnë që ti bëni shirk Allahut..,). Sa pak që ktheheni tek e vërteta!”2 Po ashtu ajetet tjera: ﴾ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ق‬َّ ‫ر‬َ ‫ف‬َ‫ت‬ َ‫ال‬َ ‫و‬ ً‫ا‬‫يع‬ِ ‫م‬َ ‫ج‬ ِ ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ِ ‫ل‬ْ‫ب‬َ ‫ح‬ِ‫ب‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ ‫م‬ِ ‫ص‬َ‫ت‬ْ‫ع‬‫ٱ‬َ ‫﴿و‬ “Të gjithë mbahuni fort për litarin e Allahut (Kuranin) dhe mos u përçani!”3 Si dhe Fjala e Tij – SubhaneHu ue Te’Ala: ‫ن‬ِ ‫م‬ ُ‫و‬َ‫ل‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ ‫م‬ِ‫ل‬ْ ‫َس‬‫أ‬َ ‫و‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬ِّ‫ب‬َ ‫ر‬ ٰ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ْ‫ا‬ۤ ‫و‬ُ‫يب‬ِ‫َن‬‫أ‬َ ‫و‬ ﴿ ﴾ َ ‫ن‬‫و‬ُ ‫ر‬َ ‫نص‬ُ‫ت‬ َ‫ال‬ َّ ‫م‬ُ‫ث‬ ُ ‫اب‬َ ‫ذ‬َ ‫ْع‬‫ل‬‫ٱ‬ ُ ‫م‬ُ ‫ك‬َ‫ي‬ِ‫ْت‬‫أ‬َ‫ي‬ ‫َن‬‫أ‬ ِ ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ “Kthehuni tek Zoti juaj (me pendim) dhe nënshtrojuni Atij, para se t’ju vijë dënimi sepse atëherë nuk do të mund t’ju ndihmojë askush.”4 2 El-Araf, 3 3 Ali-Imran, 103. 4 Ez-Zumer, 54.
 • 5. © Selefi . org 5 Si dhe ajete të tjera veç këtyre. ْ‫ا‬‫و‬ُ‫يب‬ِ ‫ج‬َ‫ت‬ْ ‫﴿ٱس‬ ‫ا‬َ ‫م‬َ ‫و‬ ٍ ‫ذ‬ِ‫ئ‬َ ‫م‬ْ ‫و‬َ‫ي‬ ٍ ‫أ‬َ ‫ْج‬‫ل‬َّ ‫م‬ ‫ن‬ِّ ‫م‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ ‫م‬ ِ ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ َ ‫ن‬ِ ‫م‬ ُ‫و‬َ‫ل‬ َّ ‫د‬َ ‫ر‬َ ‫م‬ َّ‫ال‬ ٌ ‫م‬ْ ‫و‬َ‫ي‬ َ ‫ى‬ِ‫ْت‬‫أ‬َ‫ي‬ ‫َن‬‫أ‬ ِ ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ‫ن‬ِّ ‫م‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬ِّ‫ب‬َ ‫ر‬ِ‫ل‬ ﴾ٍ ‫ر‬‫ي‬ِ ‫ك‬َّ‫ن‬ ‫ن‬ِّ ‫م‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬َ‫ل‬ “Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj, para se të vijë Dita, të cilën Allahu nuk e kthen më. Atë Ditë ju nuk do të keni kurrfarë strehimi (që t’ju shpëtojë prej dënimit) dhe nuk do të mund ta ndryshoni (atë gjendje).”5 Ne kapemi pas Sunetit të Dërguarit të Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem –, sepse Allahu – „Azze ue Xhel-le – na e obligoi neve këtë: që ta pasojmë të Dërguarin e Tij – salauatuLlahi ue selamuHu alejhi. Sikurse dëshmojmë për Allahun që është i Vetëm, i Vetëm që meriton adhurimin, me fjalën tonë: “Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut”, po ashtu dëshmojmë për të Dërguarin e Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – se vetëm atij i ka zbritur shpallja dhe vetëm ai duhet të pasohet. Pra nuk lejohet të pasojmë askënd tjetër veç tij – salauatuLlahi ue selamuHu alejhi. ﴾ ْ‫ا‬‫و‬ُ ‫ه‬َ‫ٱنت‬َ‫ف‬ ُ‫و‬ْ‫ن‬َ ‫ع‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬‫ا‬َ ‫ه‬َ‫ن‬ ‫ا‬َ ‫م‬َ ‫و‬ ُ‫وه‬ُ ‫ذ‬ُ ‫خ‬َ‫ف‬ ُ ‫ول‬ُ ‫س‬َّ ‫ٱلر‬ ُ ‫م‬ُ ‫ك‬‫ا‬َ‫ت‬‫ا‬َ‫ء‬ ‫آ‬َ ‫﴿م‬ “Çfarëdo që t’ju japë i Dërguari, merreni atë, e çfarëdo që t’ju ndalojë, hiqni dorë prej saj.”6 Allahu – Xhel-le ue ‘Ala – thotë: 5 Esh-Shura, 47. 6 El-Hashr, 7.
 • 6. © Selefi . org 6 َ ‫﴿و‬ ْ ‫م‬ِ ‫ى‬ِ ‫ر‬ْ ‫َم‬‫أ‬ ْ ‫ن‬ِ ‫م‬ ُ‫ة‬َ ‫ر‬َ‫ي‬ِ ‫ْخ‬‫ل‬‫ٱ‬ ُ ‫م‬ُ ‫ه‬َ‫ل‬ َ ‫ن‬‫و‬ُ ‫ك‬َ‫ي‬ ‫َن‬‫أ‬ ً‫ا‬‫ر‬ْ ‫َم‬‫أ‬ ُ‫و‬ُ‫ل‬‫و‬ُ ‫س‬َ ‫ر‬َ ‫و‬ ُ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ‫ى‬َ ‫ض‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ٍ ‫ة‬َ‫ن‬ِ ‫م‬ْ ‫ؤ‬ُ ‫م‬ َ‫ال‬َ ‫و‬ ٍ ‫ن‬ِ ‫م‬ْ ‫ؤ‬ُ ‫م‬ِ‫ل‬ َ ‫ن‬‫ا‬َ ‫ك‬‫ا‬َ ‫م‬ ﴾ “Nuk i takon asnjë besimtari apo besimtareje, që kur Allahu dhe i Dërguari i Tij vendosin për një çështje, ata të zgjedhin në atë çështje (diçka tjetër përveç urdhërit të Allahut dhe të Dërguarit të Tij).”7 Nëse vendos Allahu dhe i Dërguari i Tij një çështje, atëherë nuk i lejohet askujt që të zgjedhë diçka tjetër kur i vjen urdhri i Allahut dhe të Dërguarit të Tij, sepse i Dërguari i Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – nuk urdhëron veçse me atë që ka urdhëruar Allahu – SubhaneHu ue Te’Ala. َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫يع‬ِ ‫َط‬‫أ‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬َ ‫آم‬ َ ‫ين‬ِ ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬َ ‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ﴿ ﴾ َ ‫ول‬ُ ‫س‬َّ ‫ٱلر‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫يع‬ِ ‫َط‬‫أ‬َ ‫و‬ “O ju që besoni! Bindjuni Allahut, bindjuni të Dërguarit”8 ﴾ً‫ا‬‫يظ‬ِ ‫ف‬َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ِ ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ ‫ع‬ َ ‫اك‬َ‫ْن‬‫ل‬َ ‫س‬ْ ‫َر‬‫أ‬ ‫آ‬َ ‫م‬َ‫ف‬﴿ “Ne nuk të kemi dërguar ty (o Muhamed), si rojë për ata.”9 Si dhe ajete të tjera. ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬َ ‫آم‬ َ ‫ين‬ِ ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬َ ‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ٰ‫ي‬﴿ ُ ‫ول‬ُ ‫ح‬َ‫ي‬ َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ َّ ‫َن‬‫أ‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬‫ا‬َ ‫و‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬‫ي‬ِ‫ي‬ْ ‫ح‬ُ‫ي‬ ‫ا‬َ ‫م‬ِ‫ل‬ ‫م‬ُ ‫ك‬‫ا‬َ ‫ع‬َ ‫د‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ِ ‫ول‬ُ ‫س‬َّ ‫لر‬ِ‫ل‬َ ‫و‬ ِ ‫و‬َّ‫ل‬ِ‫ل‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫يب‬ِ ‫ج‬َ‫ت‬ْ ‫ٱس‬ َ ‫ن‬‫و‬ُ ‫ر‬َ ‫ش‬ْ ‫ح‬ُ‫ت‬ ِ ‫و‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫و‬َّ‫ن‬َ‫أ‬َ ‫و‬ ِ ‫و‬ِ‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ق‬َ ‫و‬ ِ ‫ء‬ْ ‫ر‬َ ‫ْم‬‫ل‬‫ٱ‬ َ ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ً‫ة‬َّ ‫آص‬َ ‫خ‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬‫ن‬ِ ‫م‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ ‫م‬َ‫ل‬َ‫ظ‬ َ ‫ين‬ِ ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬ َّ ‫ن‬َ‫يب‬ِ ‫ص‬ُ‫ت‬ َّ‫ال‬ ً‫ة‬َ‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ ‫ق‬َّ‫ٱت‬َ ‫و‬ َّ ‫َن‬‫أ‬ ْ‫ا‬ۤ ‫و‬ُ ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬‫ٱ‬َ ‫و‬ ﴾ ِ ‫اب‬َ ‫ق‬ِ ‫ْع‬‫ل‬‫ٱ‬ ُ ‫د‬‫ي‬ِ ‫د‬َ ‫ش‬ َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ 7 El-Ahzab, 36. 8 En-Nisa, 59. 9 Esh-Shura, 48.
 • 7. © Selefi . org 7 “O ju që besoni, bindjuni Allahut dhe të Dërguarit kur ju thërret drejt (Hakut) asaj që ju jep jetë. Dhe ta dini se Allahu vendos pengesë midis njeriut dhe zemrës së tij dhe se tek Ai do të mblidheni të gjithë! Ruajuni belasë (sprovimit), e cila nuk godet vetëm zullumqarët; dhe ta dini se Allahu dënon ashpër!”10 Andaj, bindja ndaj Allahut dhe ndaj të Dërguarit të Tij është detyrë për ne, bijtë e Ademit. Nëse përplasen tek ty dy urdhra: urdhri i Allahut dhe urdhri i krijesave, pa marrë parasysh a është kjo krijesë në ndonjë grupacion, apo në ndonjë parti (hizb), apo kudo qoftë, apo ka ndonjë akide, d.m.th. akide të devijuar sikurse Akideja Sufije, apo Akideja Xhehmije, të cilët i mohojnë Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij. Apo ka Akiden e Mutezilëve të cilët thonë se Kurani është i krijuar dhe thonë se robi i krijon vetë veprat e tij dhe thonë se Allahu nuk do të shihet në Akhiret. Apo ka besimin e Rafidive, të cilët e shajnë Ebu Bekrin dhe Umerin, i shajnë edhe Sahabët e tjerë – Allahu i Lartësuar qoftë i kënaqur me ta – apo mbi cilëndo akide qoftë prej akideve të devijuara, sikurse Akideja Ikhuanije, apo Teblige, e tjera (si këto) prej thirrjeve të cilat kanë përzier në partinë dhe në menhexhin e tyre midis hakut dhe batilit. Për sa i përket hakut ne do e marrim atë por jo nga Ikhuanët, porse problemi është se ata e përzien hakun me batilin (të kotën), Allahut i kërkojmë ndihmë. Ata heshtën ndaj shirkut që i bëhet Allahut, e adhuruan Allahun me bidate... Tabligsat po ashtu, Sururitë po ashtu kanë gabime, Kutbijtë po ashtu kanë gabime. Është detyrë që të largohemi nga të gjitha këto grupe, dhe të pasojmë Librin e Allahut dhe Sunetin e të Dërguarit të Tij – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Dikush mund të thotë: si ta pasojmë Librin e Allahut kur të gjithë njerëzit e komentojnë atë sipas tekave dhe ëndjeve të tyre? Dhe thonë se interpretimi i Kuranit është ashtu siç e interpretuan ata. 10 El-Enfal, 24 - 25.
 • 8. © Selefi . org 8 Përgjigja është: Komentimin e Kuranit duhet ta marrim nga Suneti, nga komentimi i Sahabëve dhe nga komentimi i Tabi‟inëve, të cilët morën nga Sahabët, ky është tefsiri të cilin e kemi detyrë ta marrim, ndërsa tefsiri që kundërshton këtë tefsir nuk lejohet të merret kategorikisht. Kështu është edhe bindja ndaj të Dërguarit – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem –, pra nuk lejohet që të kapemi pas bidateve, dhe çdo bidat e refuzojmë. I Dërguari –sal-lAllahu alejhi ue sel-lem–një ditë pasi që fali namazin e sabahut, i këshilloi shokët e tij me një këshillë prej së cilës u rrënqethën zemrat dhe lotuan sytë, ata thanë: kjo ngjan si këshilla e atij që të jep lamtumirën, prandaj na këshillo! Ai tha: َّ ‫والس‬ ‫اهلل‬ ‫ى‬َ ‫و‬ْ ‫ق‬َ‫ت‬ِ‫ب‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬‫ي‬ِ ‫ُوص‬‫أ‬ ‫وا‬ُ‫يع‬ِ ‫َط‬‫أ‬ َ ‫و‬ ُ‫و‬َ‫ل‬ ‫وا‬ُ‫ع‬َ ‫م‬ْ ‫اس‬َ‫ف‬ ٌّ ‫ي‬ِ ‫ش‬َ‫ب‬َ ‫ح‬ ٌ ‫د‬ْ‫ب‬َ ‫ع‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ ‫ع‬ َ ‫ر‬َّ ‫َم‬‫أ‬َ‫ت‬ ْ ‫ن‬ِ‫إ‬َ ‫و‬ ِ ‫ة‬َ ‫اع‬َّ‫ط‬‫ال‬ َ ‫و‬ ِ ‫ع‬ْ ‫م‬ َ ‫و‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬‫ا‬َّ‫ي‬ِ‫إ‬ َ ‫و‬ ِ ‫ذ‬ِ ‫اج‬َ ‫َّو‬‫الن‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ ‫ع‬ ‫ُّوا‬ ‫ض‬َ ‫ع‬ َ ‫ين‬ِّ‫ي‬ِ ‫د‬ْ ‫ه‬َ ‫الم‬ َ ‫ين‬ِ ‫د‬ِ ‫اش‬َّ ‫الر‬ ِ ‫اء‬َ ‫ف‬َ‫ل‬ُ ‫خ‬‫ال‬ ِ ‫َّة‬‫ن‬ُ ‫س‬ َ ‫و‬ ‫ي‬ِ‫َّت‬‫ن‬ُ ‫س‬ِ‫ب‬ ْ ‫م‬ُ ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ ‫ع‬َ ‫و‬ َّ ‫ل‬ُ ‫ك‬َّ ‫ن‬ِ ‫إ‬َ‫ف‬ ِ ‫ر‬‫و‬ُ ‫م‬ُ‫أل‬‫ا‬ ِ ‫ات‬َ‫ث‬َ ‫د‬ْ ‫ح‬ُ ‫م‬ .ٌ ‫ة‬َ‫ل‬َ‫ال‬َ ‫ض‬ ٍ ‫ة‬َ ‫ع‬ْ ‫د‬ِ‫ب‬ َّ ‫ل‬ُ ‫ك‬ َ ‫و‬ ٌ ‫ة‬َ ‫ع‬ْ ‫د‬ِ‫ب‬ ٍ ‫ة‬َ‫ث‬َ ‫د‬‫مح‬ ‫اية‬‫و‬‫ر‬ ‫يف‬ ‫و‬ ‫في‬ ٍ ‫ة‬َ‫ل‬َ‫ال‬َ ‫ض‬ َّ ‫ل‬ُ ‫ك‬ َ ‫و‬ : ِ ‫ر‬‫َّا‬‫ن‬‫ال‬ “U porosis juve që të keni tekua. Dhe të dëgjoni e të bindeni edhe nëse keni prijës një rob nga Etiopia, dëgjojeni dhe bindjuni atij. Kapuni pas Sunetit tim dhe Sunetit të Prijësve të Drejtë e të Udhëzuar, mbërthejeni atë (Sunetin) me dhëmballë, dhe largohuni nga gjërat e shpikura, sepse çdo shpikje është bidat, dhe çdo bidat është humbje.” Dhe në një transmetim tjetër: “Dhe çdo devijim është në zjarr.”11 11 Nga hadithi i Irbad Bin Sarijeh, transmeton Ahmedi, [4/126], Ebu Daudi [4607], Ibën Maxheh [42], Tirmidhiu [2676], saktësoi Imam Albani në “Iruaul Galijl,” [2455].
 • 9. © Selefi . org 9 Pra, o robërit e Allahut! Allahu na ka urdhëruar neve që ta pasojmë Librin e Tij, dhe Allahu na urdhëroi neve që ta pasojmë Sunetin e të Dërguarit të Tij. Nëse dikush nga nxënësit e dijes gjen dikë që e fton atë për në Hizbije, apo për në Sufizëm, apo për në Rafidizëm, apo në çdo menhexh prej menhexheve të ndaluara e të shpikura... Atëherë le ti thotë atij: Çfarë argumenti ke ti për këtë çështje nga Libri i Allahut dhe nga Suneti i të Dërguarit të Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem? Kështu pra, ai kërkon prej tij argument.., porse padyshim që ata nuk kanë dije dhe nuk bëjnë tjetër vetëm se pasojnë njerëzit pa argument. Ndërsa Allahu – SubhaneHu ue Te‟Ala– na e ndaloi neve pasimin e njerëzve pa patur argument, përveç nëse këta njerëz janë nga dijetarët e hakut dhe Sunetit, pra ne i pasojmë ata jo duke bërë taklid (pasim verbazi), porse për shkak se ata ndjekin atë që e vërteton Libri i Allahut dhe Suneti i të Dërguarit të Tij – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Pra, o robërit e Allahut! Është detyrë për ne që të punojmë me këto tre gjëra dhe mos ti kapërcejmë ato: I pari është: Libri Allahut. I dyti është: Suneti i të Dërguarit të Allahut –sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Suneti i të Dërguarit të Allahut –sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – e shpjegon Kuranin. Allahu – SubhaneHu ue Te‟Ala – i thotë të Dërguarit të Tij – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: ﴾ ْ ‫م‬ِ ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ ‫ل‬ِّ ‫ز‬ُ‫ن‬ ‫ا‬َ ‫م‬ ِ ‫َّاس‬‫ن‬‫ل‬ِ‫ل‬ َ ‫ن‬ِّ‫ي‬َ‫ب‬ُ‫ت‬ِ‫ل‬ َ ‫ر‬ْ ‫ك‬ِّ ‫ٱلذ‬ َ ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ْن‬‫ل‬َ ‫ز‬ْ‫َن‬‫أ‬َ ‫﴿و‬ “Dhe ta zbritëm ty (o Muhamed) Kuranin me qëllim që t’u shpjegosh njerëzve atë që është shpallur për ta (prej urdhëresave, ndalesave..,).”12 12 En-Nahl, 44.
 • 10. © Selefi . org 10 E treta është: Puna e Selefëve të devotshëm. Ne e kemi detyrë ta studiojmë rrugën e Selefëve të devotshëm në librat e historisë, në librat që i kushtuan rëndësi fjalëve të tyre, kuptimit të tyre (fikhut), akides dhe veprave të tyre, pasi që t‟i studiojmë këto libra, i përmbledhim ato. Ti o nxënës dije, e ke obligim që ti frikësohesh Allahut për veten tënde! Dhe të pasosh rrugën e Selefëve të devotshëm: ta pasosh metodologjinë e të Dërguarit – sal- lAllahu alejhi ue sel-lem – në të cilën ishte ai dhe shokët e tij, në mënyrë që të shpëtosh, të shpëtosh veten tënde, të shpëtosh nga zjarri, që të arrish Kënaqësinë e Allahut – SubhaneHu ue Te‟Ala –, të fitosh Xhenetin. Ai që hyn në të (Xhenet) nuk vdes kurrë, do të gëzojë shëndet të plotë e nuk do të sëmuret, do të jetë i ri e nuk do të plaket, nuk do t‟u vjetrohen rrobat e tyre dhe nuk do përfundojë rinia e tyre. ُ‫ظ‬‫ن‬َ‫ْت‬‫ل‬َ ‫و‬ َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ ‫ق‬َّ‫ٱت‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬َ ‫آم‬ َ ‫ين‬ِ ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬َ ‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ٰ‫ي‬﴿ ‫ا‬َ ‫م‬ِ‫ب‬ ٌ ‫ير‬ِ‫ب‬َ ‫خ‬ َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ َّ ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ ‫ق‬َّ‫ٱت‬َ ‫و‬ ٍ ‫د‬َ‫غ‬ِ‫ل‬ ْ ‫ت‬َ ‫م‬َّ ‫د‬َ‫ق‬ ‫ا‬َّ ‫م‬ ٌ ‫س‬ْ ‫ف‬َ‫ن‬ ْ ‫ر‬ َ ‫ن‬‫و‬ُ ‫ق‬ِ ‫اس‬َ ‫ف‬ْ‫ل‬‫ٱ‬ ُ ‫م‬ُ ‫ى‬ َ ‫ك‬ِ‫ئ‬َٰ‫ل‬‫ُو‬‫أ‬ ْ ‫م‬ُ ‫ه‬َ ‫س‬ُ ‫ف‬‫َن‬‫أ‬ ْ ‫م‬ُ ‫اى‬َ ‫َنس‬‫أ‬َ‫ف‬ َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ ‫س‬َ‫ن‬ َ ‫ين‬ِ ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬َ ‫ك‬ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬‫و‬ُ ‫ك‬َ‫ت‬ َ‫ال‬َ ‫و‬َ‫ون‬ُ‫ل‬َ ‫م‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ۤ ‫ي‬ِ ‫و‬َ‫ت‬ْ ‫س‬َ‫ي‬ َ‫ال‬ ‫ا‬َ ‫ح‬ْ ‫َص‬‫أ‬ ِ ‫َّة‬‫ن‬َ ‫ْج‬‫ل‬‫ٱ‬ ُ ‫اب‬َ ‫ح‬ْ ‫َص‬‫أ‬َ ‫و‬ ِ ‫ر‬‫َّا‬‫ن‬‫ٱل‬ ُ ‫اب‬َ ‫ح‬ْ ‫َص‬‫أ‬ ﴾ َ ‫ن‬‫و‬ُ ‫ز‬ِ‫آئ‬َ ‫ف‬ْ‫ل‬‫ٱ‬ ُ ‫م‬ُ ‫ى‬ ِ ‫َّة‬‫ن‬َ ‫ْج‬‫ل‬‫ٱ‬ ُ ‫ب‬ “O ju që besoni, frikësojuni Allahut dhe çdo njeri le të shikojë se çfarë ka përgatitur për të nesërmen (Ditën e Kijametit)! Kijeni frikë Allahun, sepse Ai di çdo gjë që ju bëni! Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që Ai i bëri të harronin (punët që iu bënin dobi atyre)! Pikërisht ata janë të shkatërruarit (në Ditën e Kijametit). Nuk janë të barabartë banorët e Xhehenemit dhe banorët e Xhenetit; banorët e Xhenetit do të jenë të fituarit.”13 Kjo ishte një porosi e përmbledhur, një këshillë e përmbledhur me të cilën ju këshillova juve. Pra mësojeni përmendësh këtë, o vëllezër! Kuptojeni atë nëse kërkoni shpëtimin! Pra shpëtimi qëndron në pasimin e asaj që Allahu ja zbriti të Dërguarit të Tij – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – Kuranin dhe Sunetin. 13 El-Hashr, 18-20.
 • 11. © Selefi . org 11 Shpëtimi qëndron vetëm në këto dyja dhe çdo gjë tjetër veç tyre është shkatërrim. Unë po ju tregoj një ngjarje: “Erdhi delegacioni i Temijmëve tek i Dërguari Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – pasi që ai përfundoi takimin me ta dhe u bënë muslimanë: Ebu Bekri tha: “Caktoje filanin kryetar të tyre.” Ndërsa Umer ibnul Khatabi tha: “Caktoje filanin (tjetër) kryetarin e tyre.” Atëherë Ebu Bekri i tha Umerit: “Nuk deshe tjetër vetëm se të më kundërshtoje mua.” Umeri tha: “Nuk desha të të kundërshtoja.” Në këtë moment u grindën derisa i ngritën zërat në praninë e të Dërguarit të Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Atëherë, Allahu i shpalli të Dërguarit të Tij: َ ‫ين‬ِ ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬َ ‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ٰ‫ي‬﴿ ﴾ِ ‫و‬ِ‫ول‬ُ ‫س‬َ ‫ر‬َ ‫و‬ ِ ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ِّ ‫ي‬َ ‫د‬َ‫ي‬ َ ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ ‫م‬َّ ‫د‬َ ‫ق‬َ‫ت‬ َ‫ال‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬َ ‫آم‬ “O ju që besoni! Mos i paraprini Allahut dhe të Dërguarit të Tij””14 14 (El-Huxhurat, 1) – Hadithin e transmeton Bukhari, 4367.
 • 12. © Selefi . org 12 Dhe në një lexim tjetër: ﴾ِ ‫و‬ِ‫ول‬ُ ‫س‬َ ‫ر‬َ ‫و‬ ِ ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ِّ ‫ي‬َ ‫د‬َ‫ي‬ َ ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ ‫ِّم‬ ‫د‬َ ‫ق‬ُ‫ت‬ َ‫ال‬﴿ “Mos i i jepni përparësi askujt ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij”15 Të dyja leximet janë të sakta. Mos i paraprini ju me vetet tuaja e as mos i jepni përparësi ndonjë tjetri. Pra le të edukohemi me Librin e Allahut, dhe me Sunetin e të Dërguarit të Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Nëse na vjen urdhri i Allahut – „Azze ue Xhel-le – ne e pranojmë atë, nëse na vjen urdhri nga i Dërguari – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – ne e pranojmë atë. Dhe nuk lejohet që të nxjerrim justifikime e nuk themi që filani është më i ditur se ne, kështu që ne e pasojmë atë sepse ai është më i ditur se ne. Ky justifikim nuk të shpëton ty përpara Zotit tënd – SubhaneHu ue Te‟Ala. UAllahi nuk të shpëton ty tek Allahu kur ti do të qëndrosh përpara Tij i kërcënuar, i vetëm. Nuk të bën dobi as filani e as fisteku. Allahu – SubhaneHu ue Te‟Ala – na ka njoftuar neve për atë personin që filloi ta pranonte Islamin16 , ndërkohë i erdhi shoku i tij dhe i tha: “Fytyra ime e ka haram fytyrën tënde, derisa ti të shkosh tek Muhamedi, t‟i shkosh nga pas, ta tërheqësh atë prej rrobash, ta pështysh midis dy syve dhe t‟ia shkelësh këmbën. Përndryshe unë nuk jam shoku yt.” Kush ishte ky?! 15 El-Huxhurat, 1 16 ُّ ‫ض‬َ ‫ع‬َ‫ي‬ َ ‫م‬ْ ‫و‬َ‫ي‬َ ‫﴿و‬ ً‫ال‬‫ي‬ِ‫ب‬َ ‫س‬ ِ ‫ول‬ُ ‫س‬َّ ‫ٱلر‬ َ ‫ع‬َ ‫م‬ ُ ‫ت‬ْ ‫ذ‬َ ‫خ‬َّ‫ت‬‫ٱ‬ ‫ى‬ِ‫ن‬َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ٰ‫ي‬ ُ ‫ول‬ُ ‫ق‬َ‫ي‬ ِ ‫و‬ْ‫ي‬َ ‫د‬َ‫ي‬ ٰ ‫ى‬َ‫ل‬َ ‫ع‬ ُ ‫م‬ِ‫ال‬َّ‫ظ‬‫ٱل‬ ﴿ ٧٢ ً‫ال‬‫ي‬ِ‫ل‬َ ‫خ‬ ً‫ا‬‫ن‬َ‫ال‬ُ‫ف‬ ْ ‫ذ‬ِ ‫خ‬َّ‫ت‬َ‫أ‬ ْ ‫َم‬‫ل‬ ‫ى‬ِ‫ن‬َ‫ت‬ْ‫َي‬‫ل‬ ‫ا‬َ‫ت‬َ‫ل‬ْ‫ي‬َ ‫و‬ٰ‫ي‬ ﴾ ﴿ ٧٢ ﴾ ﴾ً‫ال‬‫و‬ُ ‫ذ‬َ ‫خ‬ ِ ‫ان‬َ ‫س‬ْ‫ن‬ِ ‫إل‬ِ‫ل‬ ُ ‫ن‬‫ا‬َ‫ط‬ْ‫ي‬َّ ‫ٱلش‬ َ ‫ن‬‫ا‬َ ‫ك‬َ ‫و‬ ‫ى‬ِ‫ن‬َ‫آء‬َ ‫ج‬ ْ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ِ ‫ر‬ْ ‫ك‬ِّ ‫ٱلذ‬ ِ ‫ن‬َ ‫ع‬ ‫ى‬ِ‫ن‬َّ‫ل‬َ ‫َض‬‫أ‬ ْ ‫د‬َ ‫ق‬َّ‫ل‬ “Atë Ditë zullumqari do të kafshojë duart e veta, duke thënë: “Ah, sikur ta kisha marrë rrugën (e drejtë) me të Dërguarin! Ah, sikur të mos e kisha bërë filanin mik! Ai më devijoi mua nga Kurani pasi që më kishte ardhur!” Në të vërtetë, shejtani e braktis gjithmonë njeriun në çastin e nevojës.” El-Furkan, 27-29.
 • 13. © Selefi . org 13 Ubej bin Khalef ja thotë këtë Ukbeh bin ebij Muijt.17 Kështu ai shkoi tek Profeti – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem –, e tërhoqi atë prej rrobe, e pështyu në fytyrë dhe ia shtypi këmbën e tij. Prandaj ai u ndëshkua dhe përfundimi i tij ishte zjarri. Ai ishte prej robërve të betejës së Bedrit, dhe kur ishin në mes të rrugës, i Dërguari – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – urdhëroi Ali ibën ebi Talib-in që ta vriste atë. Atëherë ai tha: “O Muhamed! Kush do të kujdeset për fëmijët e mi?” Tha: “Atyre iu takon zjarri.” Pastaj iu tha shokëve të tij, pra, u kthye nga shokët e tij dhe tha: “Ky më erdhi një ditë, kur unë isha duke u falur në xhami, dhe ma shtypi kokën me këmbë, derisa për pak sa nuk më dolën sytë nga vendi.” Pra, ai e urdhëroi Ali ibën ebi Talib-in dhe e vrau atë, pastaj e urdhëroi Zubejrin dhe ai e vrau Nedr bnul Harithin, kështu Allahu i bëri triumfues kundër tyre.18 17 Dijetarët e tefsirit kanë mospajtime rreth kuptimit të Fjalës së Tij: “Zullumqari” dhe rreth fjalës “Filanin.” Disa prej tyre thonë: me fjalën “Zullumqari” ka për qëllim Ukbeh bin ebij Muijt, sepse ai u bë renegat pasi që e pati pranuar Islamin, e bëri këtë duke kërkuar të kënaqë Ubej bin Khalef-in, ndërsa disa thonë që me fjalën “Filanin” ka për qëllim Ubej-in, ndërsa disa të tjerë thonë: me fjalën “Filanin” ka për qëllim shejtanin. Na ka treguar Ibën Humejdi, tha: na ka treguar Xheriri, nga Mugijrah, nga Shabij, në lidhje me Fjalën e Tij: “Ah, sikur të mos e kisha bërë filanin mik!” tha: Ukbeh ibën ebij Muijt ishte miku i Umejeh bin Khalef-it, kur Ukbeh e pranoi Islamin, Umejeh i tha: “Fytyra ime është harram për fytyrën tënde nëse ti e pason Muhamedin, prandaj ai mohoi (doli nga Islami), pra, ky është që thotë: “Ah, sikur të mos e kisha bërë filanin mik!” (Tefsiri i Taberiut, 19/262). 18 El-Bidajeh ue en-Nihajeh, vëll, 3. Vrasja e en-Nedr bnul Harith dhe e Ukbeh bin ebij Muijt, Allahu i mallkoftë.
 • 14. © Selefi . org 14 Pra, o robi Allahut! Nëse ti e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e Tij për t‟ju bindur filanit për shkak se ke ndonjë dobi prej tij, apo se je futur në atë hizb dhe frikësohesh se mos të humbet, dmth nëse ti largohesh prej tyre, të humbasin dobitë që do të përfitoje prej hizbit të tyre, dhe nëse ata do të fitonin dhe do të triumfonin, ti do të arrije nëpërmjet tyre udhëheqje apo do të fitoje ndonjë ministri, apo do të fitoje principatën, apo do të fitoje pasuri e të ngjashme me këto. Atëherë kije frikë Allahun për veten tënde, dhe dije se Allahu të gjithë robërit i ka nën mbikëqyrje. ﴿َ ‫ن‬‫و‬ُ ‫م‬ِ‫ل‬ْ ‫س‬ُّ ‫م‬ ْ ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫َن‬‫أ‬َ ‫و‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ َّ ‫ن‬ُ‫ت‬‫و‬ُ ‫م‬َ‫ت‬ َ‫ال‬َ ‫و‬ ِ ‫و‬ِ‫ات‬َ ‫ق‬ُ‫ت‬ َّ ‫ق‬َ ‫ح‬ َ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ ‫ق‬َّ‫ٱت‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬َ ‫آم‬ َ ‫ين‬ِ ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬َ ‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ٰ‫ي‬﴿ ٢٠٧ ْ‫ا‬‫و‬ُ ‫م‬ِ ‫ص‬َ‫ت‬ْ‫ع‬‫ٱ‬َ ‫﴾و‬ َ‫ال‬َ ‫و‬ ً‫ا‬‫يع‬ِ ‫م‬َ ‫ج‬ ِ ‫و‬َّ‫ل‬‫ٱل‬ ِ ‫ل‬ْ‫ب‬َ ‫ح‬ِ‫ب‬ ﴾ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ق‬َّ ‫ر‬َ ‫ف‬َ‫ت‬ “O ju që besoni! Kijeni frikë Allahun ashtu si i takon Atij dhe vdisni vetëm duke qenë muslimanë! Të gjithë mbahuni fort për litarin e Allahut (Kuranin) dhe mos u përçani!”19 E deri në fund të këtyre ajeteve. Kjo është këshilla ime për ju o vëllezër: Nëse dy urdhra bien ndesh: urdhri Allahut dhe i Dërguarit të Tij, me urdhrin e filan presidenti, apo me urdhrin e filan ministri, apo me urdhrin e filan princi, apo me urdhrin e filan shejkhu, apo me urdhrin e udhëheqësit të hizbit e të ngjashme me këto, pra, nëse ty të vijnë dy urdhra, urdhri i Allahut dhe i të Dërguarit të Tij dhe urdhri i dikujt tjetër atëherë ti..., atëherë ti je përpara sprovimit dhe testimit, nëse ti i bindesh Allahut dhe kundërshton çdokënd përveç Tij, atëherë padyshim që Allahu – SubhaneHu ue Te‟Ala– do të bëjë ty rrugëdalje prej të gjithë njerëzve. 19 AliImran, 102 - 103.
 • 15. © Selefi . org 15 Me të vërtetë që robi nëse e veçon Allahun me adhurim dhe i mbështetet Atij, i beson Atij dhe përpiqet të fitojë Kënaqësinë e Tij, atëherë sikur ti thurnin kurthe atij banorët e qiejve dhe të tokës, nuk do të mund ti bënin asgjë përveç asaj që ka shkruajtur Allahu. Pra o robi Allahut! Unë të këshilloj ty dhe veten time që ta kemi frikë (tekua) Allahun. UAllahi unë mundohem për të mirën tuaj, uAllahi unë jam këshillues për ju, uAllahi unë jam këshillues për ju, pasha Zotin e kësaj shtëpie. I them këto fjalë dhe e lus Allahun të më fali mua dhe ju dhe të gjithë muslimanët. Përktheu: Muhamed Kallashi 6 Dhul-Hixheh 1436 H 20 Shtator 2015