Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Environment pollution in Malaylam

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Water slogan in Bangla
Water slogan in Bangla
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Environment pollution in Malaylam

 1. 1. “മറ്റൊരൊൾക്ക് ഉപയ ൊഗിക്കൊൻ കഴി ുന്ന കൊരയങ്ങൾ ആളുകൾ പൊഴൊക്കുന്നത് കൊണുയപൊൾ എനിക്ക് യേഷ്യം വരുന്നു” മേർ റ്തയരസ
 2. 2. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം തട ുക എന്നതൊണ് ഏക പരിഹൊരം
 3. 3. പൊരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണം എങ്ങറ്ന കുറ ്ക്കൊറ്മന്ന് ചിന്തിക്കുക, വർദ്ധിപ്പിക്കൊൻ ധൊരൊളം ഉണ്ട്
 4. 4. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ചികിത്സ ില്ലൊത്ത ഒരു യരൊഗമൊണ്, ഞങ്ങളുറ്ട ശ്രമങ്ങൾക്ക് മൊശ്തയമ ഈ യരൊഗറ്ത്ത തട ൊൻ കഴി ൂ
 5. 5. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം തട ൊൻ കഴി ുന്ന അവസൊന തലമുറ നമ്മളൊണ്
 6. 6. പരിസ്ഥിതി ിറ്ല മലിനീകരണത്തിന്റ്റ അളവ് യേൊഷ്കരമൊണ്, പയേ നമ്മുറ്ട മനസ്സിന്റ്റ മലിനീകരണം അതിലും ഭ ൊനകമൊണ്
 7. 7. വൊ ു മലിനീകരണമൊ ൊലും മണ്ണിന്റ്റ മലിനീകരണമൊ ൊലും എല്ലൊ മലിനീകരണവും കടലിൽ യപൊ ി യരഖരിക്കുന്നു
 8. 8. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം - നിങ്ങൾ അതിറ്ന റ്കൊല്ലുന്നിറ്ല്ലങ്കിൽ, അത് നിങ്ങറ്ള റ്കൊല്ലും
 9. 9. എല്ലൊവരും അഴുക്ക് യരഖരിക്കുന്ന ഒരു വലി മലിനജലം യപൊറ്ല ൊണ് കടൽ
 10. 10. പരിസ്ഥിതിറ് സംരേിക്കുന്നവർ, പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം തട ുന്നവർ, തങ്ങറ്ള മൊശ്തമല്ല, മറുള്ളവറ്ര ും സ്യനഹിക്കൊനുള്ള മൊനസികൊവസ്ഥ ുണ്ട്
 11. 11. മലിനീകരണ രഹിത അന്തരീേത്തിന് പ്ലൊസ്റ്റിക്ക്, ചണം എന്നിവ വളറ്ര ശ്പധൊനമൊണ്
 12. 12. യപൊളിസ്റ്റസ്റ്റസ്റ്ററൻ റീസ്റ്റസക്കിൾ റ്ചയ്തൊൽ, മലിനീകരണ നിരക്ക് കുറ ും
 13. 13. പ്ലൊസ്റ്റിക് ഉപയ ൊഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക, സ്റ്റജവസ്റ്റവവിധയറ്ത്ത സംരേിക്കുക
 14. 14. സവ ം വൃത്തി ൊ ി സൂേിക്കുക, നിങ്ങളുറ്ട പരിസ്ഥിതി വൃത്തി ൊ ി സൂേിക്കുക
 15. 15. For More Visit to https://watercomilk.com/

×