Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

How To Writer A Great Business Plan

How to write a great business plan

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

How To Writer A Great Business Plan

 1. 1. ‫بنویس‬‫لی‬‫ا‬‫ع‬‫تجاری‬‫طرح‬‫یک‬‫چگونه‬‫یم‬
 2. 2. SHABTA2 by William A. Sahlman Harvard University PhD, Business Economics (1976 – 1982) Harvard Business School MBA (1973 – 1975) Professor at Harvard Business School
 3. 3. We at SHABTA SHABTA3 Neda DinmohammadiAsal Fakheri Gouya
 4. 4. ‫تجاری‬‫طرح‬ ‫ریسک‬ ‫گذار‬‫سرمایه‬ ‫فرصت‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫محیط‬ ‫تهدید‬ ‫افراد‬ ‫سرمایه‬ ‫کارآفرین‬ ‫بازگشت‬ ‫سرمایه‬ ‫مشتری‬ ‫پول‬‫زمان‬
 5. 5. ‫تجاری‬‫طرح‬ SHABTA5
 6. 6. ‫تجاری‬‫طرح‬‫اهمیت‬ ‫لیانه‬‫ا‬‫س‬‫بقات‬‫ا‬‫مس‬ ‫تجاری‬‫طرح‬ ‫ها‬‫آموزشگاه‬ ‫کارشناسی‬‫مقطع‬ ‫ارشد‬‫کارشناسی‬ ‫کاری‬‫استخدامات‬
 7. 7. ‫رایج‬‫اشتباه‬ SHABTA7 ‫کارآفرین‬ ‫نمودار‬ ‫ماه‬‫به‬‫ماه‬‫لی‬‫ا‬‫م‬‫های‬‫بررسی‬ ‫و‬‫اطالعاتی‬‫های‬‫فایل‬... ‫موفقیت‬
 8. 8. ‫چیست؟‬‫تجاری‬‫های‬‫طرح‬‫مشکل‬ ‫جوهر‬‫صرف‬ ‫زیادی‬ ‫گذار‬‫سرمایه‬ ‫هوشمند‬
 9. 9. ‫فقط‬‫کارآفرینان‬‫برای‬!!! SHABTA9 ‫های‬‫آپ‬‫استارت‬ ‫شرکتی‬ ‫کارآفرینی‬‫های‬‫طرح‬ VS ‫باشد؟؟؟‬‫داشته‬‫متفاوت‬‫طرحی‬‫باید‬
 10. 10. SHABTA10 ‫گذاران‬‫سرمایه‬‫و‬‫تجاری‬‫طرح‬ ‫ست‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫بان‬‫ز‬‫به‬‫سواالت‬‫به‬‫پاسخ‬ ‫نیست‬‫مغز‬‫جراحی‬‫عمل‬‫راهنمای‬‫یا‬‫موفقیت‬‫های‬‫کتاب‬‫فرمول‬
 11. 11. SHABTA11 ‫پاسخ‬ 4‫گذار‬‫سرمایه‬‫هر‬‫نیاز‬‫مورد‬‫حیاتی‬‫عامل‬ ‫افراد‬ ‫فرصت‬ ‫محیط‬ ‫بازده‬‫و‬‫ریسک‬
 12. 12. ‫افراد‬ SHABTA12
 13. 13. SHABTA13 ‫افراد‬ ‫مهمترین‬‫بخش‬‫طرح‬‫تجاری‬‫رزومه‬ ‫بدون‬‫تیم‬‫درست‬‫هیچ‬‫یک‬‫از‬‫بخش‬‫ها‬‫اهمیت‬‫ندارد‬
 14. 14. SHABTA14 ‫رزومه‬ ‫سوال‬‫ها‬: ‫آن‬‫ها‬‫چه‬‫می‬‫دانند؟‬ ‫چه‬‫کسانی‬‫را‬‫می‬‫شناسند؟‬ ‫چقدر‬‫شناخته‬‫شده‬‫هستند‬. ‫آیا‬‫سرمایه‬‫دارها‬‫باور‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫که‬‫ایده‬‫های‬‫جدید‬‫ارزش‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫؟؟‬ ‫توصیف‬‫را‬‫تیم‬‫اعضای‬‫تمام‬‫نش‬‫ا‬‫د‬‫باید‬‫تجاری‬‫طرح‬‫یک‬‫کند‬
 15. 15. ‫فرصت‬ SHABTA15
 16. 16. SHABTA16 2‫شروع‬‫برای‬‫مهم‬‫سوال‬ 1-‫آیا‬‫است؟‬‫فزاینده‬‫رشد‬‫دارای‬‫خدمات‬‫یا‬‫محصول‬‫این‬‫برای‬‫بازار‬ 2-‫آیا‬‫است‬‫جدید‬‫صنعت‬‫این‬‫؟‬
 17. 17. SHABTA17 ‫عوامل‬‫از‬‫مهم‬‫کارآفرینان‬‫نظر‬ ‫مطمئن‬‫شوند‬: -‫وارد‬‫رشد‬‫حال‬‫در‬‫یا‬‫بزرگ‬‫که‬‫ند‬‫و‬‫ش‬‫می‬‫صنعتی‬‫است‬ -‫طرح‬‫شده‬‫داده‬‫توضیح‬‫مفصل‬‫تجاری‬‫است‬
 18. 18. SHABTA18 ‫تجاری‬‫طرح‬‫فرصت‬‫بخش‬‫پاسخ‬ ‫بخرد؟‬‫نی‬‫ا‬‫نس‬‫ا‬‫بع‬‫ا‬‫من‬‫یا‬‫خام‬‫مواد‬‫همچون‬‫بعی‬‫ا‬‫من‬‫باید‬‫شرکت‬‫وقتی‬‫چه‬ ‫کند؟‬‫پرداخت‬‫پول‬‫بع‬‫ا‬‫من‬‫برای‬‫باید‬‫وقتی‬‫چه‬ ‫شود؟‬‫جذب‬‫مشتری‬‫تا‬‫کشد‬‫می‬‫طول‬‫چقدر‬ ‫بپردازد؟‬‫لی‬‫و‬‫پ‬‫مشتری‬‫تا‬‫کشد‬‫می‬‫طول‬‫چقدر‬ ‫الزم‬‫فروش‬‫دالر‬‫یک‬‫برای‬‫ای‬‫سرمایه‬‫تجهیزات‬‫مقدار‬‫چه‬‫است؟‬ ‫می‬‫پیدا‬‫رشد‬‫فرصت‬‫یک‬‫چگونه‬‫که‬‫کند‬‫تحلیل‬‫و‬‫بدهد‬‫نشان‬‫باید‬‫کن‬‫د‬
 19. 19. SHABTA19 ‫گذاران‬‫سرمایه‬‫خواست‬‫ّا‬‫م‬‫ا‬‫و‬... ‫سرمایه‬‫می‬‫مدیریت‬‫نها‬‫آ‬‫در‬‫که‬‫هستند‬‫هایی‬‫تجارت‬‫دنبال‬‫به‬‫گزاران‬‫ند‬‫ا‬‫تو‬: ‫بخرد‬‫پایین‬ ‫باال‬‫بفروشد‬ ‫کند‬‫جمع‬‫زود‬ ‫بپردازد‬‫دیر‬
 20. 20. SHABTA20 ‫ها‬‫واسطه‬‫و‬‫کارآفرینان‬ ‫میکنه‬‫سود‬‫گذاری‬‫قیمت‬‫در‬‫اختالف‬‫از‬‫واسطه‬. AT&T/MCI ‫راه‬‫گریست‬‫واسطه‬‫تجارت‬‫به‬‫ورود‬‫سودمند‬
 21. 21. SHABTA21 BP‫بت‬‫ا‬‫رق‬‫له‬‫ا‬‫مس‬‫و‬ -‫رقبا‬‫هستند‬‫کسانی‬‫چه‬ -‫چه‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫بعی‬‫ا‬‫من‬ -‫چه‬‫دارند‬‫ضعفی‬‫و‬‫قدرت‬‫نقاط‬ -‫آیا‬‫میکنند‬‫فکر‬‫جدید‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫به‬‫خود‬‫کاری‬‫زمینه‬‫در‬ -‫دیگر‬‫کند‬‫استفاده‬‫فرصت‬‫این‬‫از‬‫میتوانند‬‫کسانی‬‫چه‬
 22. 22. ‫بازده‬‫و‬‫ریسک‬ SHABTA22
 23. 23. SHABTA23 ‫شطرنج‬‫و‬‫تجارت‬... ‫از‬‫بعدی‬‫های‬‫حرکت‬‫بینی‬‫پیش‬‫قبل‬ ‫ها‬‫فرصت‬‫همه‬: 1-‫آینده‬‫درخشان‬ 2-‫پذیری‬‫آسیب‬ BP‫میدهد‬‫کاهش‬‫را‬‫پذیری‬‫آسیب‬.
 24. 24. SHABTA24 ‫بازده‬‫و‬‫ریسک‬ 1-‫مقدار‬‫لی‬‫ا‬‫م‬‫گردش‬‫و‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫النچ‬‫برای‬‫پول‬ 2-‫برگشت‬‫ها‬‫آن‬‫کسب‬‫احتمال‬‫و‬‫ممکن‬‫های‬ ‫مشتریست‬‫لیت‬‫و‬‫مسئ‬‫به‬‫خرید‬ ‫احت‬‫چه‬‫با‬‫را‬‫ریسکی‬‫چه‬‫میگیرد‬‫تصمیم‬‫که‬‫اوست‬‫بپذیرد‬‫لی‬‫ا‬‫م‬
 25. 25. ‫محیط‬ SHABTA25
 26. 26. SHABTA26 ‫کارآفرینی‬‫روند‬‫بر‬‫محیط‬‫تأثیر‬ 1-‫آفرین‬‫فرصت‬ 2-‫کننده‬‫تهدید‬ ‫تغییر‬‫گاهی‬،‫محیط‬‫در‬‫می‬‫جذاب‬‫را‬‫غیرجذاب‬‫تجارت‬‫یک‬‫کند‬
 27. 27. SHABTA27 ‫محیط‬ ‫ارتباط‬‫سرمایه‬‫محیط‬‫با‬‫کارآفرینی‬‫گذاری‬ ‫ارتباط‬BP‫طرح‬‫مدیر‬‫با‬ ‫خطر‬‫آ‬‫مدیریت‬‫و‬‫ن‬
 28. 28. SHABTA28 ‫استیونسن‬‫پروفسور‬ ،‫واقعی‬‫کارآفرینان‬ ‫خود‬‫برای‬‫ها‬‫پاداش‬‫همه‬‫کسب‬‫دنبال‬‫به‬ ‫نند‬‫ا‬‫دیگر‬‫برای‬‫خطرها‬‫همه‬‫انتقال‬‫و‬
 29. 29. SHABTA29 ‫مهم‬‫سواالت‬‫ّا‬‫م‬‫ا‬‫و‬... ‫چیست؟‬‫تجاری‬‫طرح‬‫یک‬‫معنای‬ ‫شود؟‬‫می‬‫چه‬‫کند‬‫ترک‬‫را‬‫شرکت‬‫گذاران‬‫سرمایه‬‫از‬‫یکی‬‫اگر‬ ‫چط‬،‫داد‬‫داشتیم‬‫انتظار‬‫آنچه‬‫از‬‫تر‬‫بنده‬‫و‬‫ک‬‫پاسخی‬‫رقبا‬‫از‬‫یکی‬‫اگر‬‫ور؟‬ ‫بل‬‫ا‬‫ق‬‫شرکت‬IPO‫هست؟‬
 30. 30. SHABTA30 ‫مهم‬‫سواالت‬‫ّا‬‫م‬‫ا‬‫و‬... ‫میشود؟‬‫کسب‬‫پول‬‫نهایت‬‫در‬‫چگونه‬ ‫وقتی‬‫داشت‬‫خواهند‬‫بهتری‬‫احساس‬‫خطر‬‫باره‬‫ر‬‫د‬‫گزاران‬‫سرمایه‬‫کل‬‫در‬‫از‬ ‫شود‬‫بحث‬‫آن‬‫مورد‬‫در‬‫بتدا‬‫ا‬‫همان‬
 31. 31. SHABTA31 ‫لمثل‬‫ا‬‫ضرب‬... ‫روی‬‫می‬‫کجا‬‫نی‬‫ا‬‫د‬‫نمی‬‫اگر‬ ‫ند‬‫ا‬‫رس‬‫می‬‫جا‬‫همان‬‫به‬‫را‬‫تو‬‫ای‬‫جاده‬‫هر‬
 32. 32. SHABTA32 ‫آن‬‫از‬‫فراتر‬‫و‬‫معامله‬ ‫تجاری‬‫طرح‬‫یک‬‫نوشتن‬‫از‬‫بعد‬ ‫هدف‬‫ترین‬‫مهم‬ ‫ست‬‫معامله‬‫یک‬‫به‬‫رسیدن‬
 33. 33. SHABTA33 ‫ادامه‬... ‫کارآفرینان‬‫دغدغه‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫بودن‬‫آور‬‫سود‬ ‫کارآفرینان‬‫پنهان‬‫و‬‫آشکار‬‫هدف‬ ‫ریسک‬‫کم‬‫و‬‫ریسک‬‫پر‬‫گزاران‬‫سرمایه‬ ‫با‬‫مواجهه‬‫در‬‫ای‬‫حرفه‬‫و‬‫به‬‫ر‬‫تج‬‫بی‬‫سرمایگذاران‬‫رفتار‬‫ریسکها‬
 34. 34. SHABTA34 ‫و‬... 6‫منطقی‬‫معامله‬‫یک‬‫ویژگی‬ ‫بیاوریم‬‫در‬‫ایستایی‬‫لت‬‫ا‬‫ح‬‫از‬‫را‬‫معامله‬‫یک‬‫چگونه‬ ‫باشید‬‫لباتروس‬‫آ‬‫مراقب‬
 35. 35. ‫شما‬‫از‬‫سپاس‬‫با‬ SHABTA Group MBA 2014-2015 University of Tehran – Faculty of Entrepreneurship

×