Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1. ±ÀQÛAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ DPÀgÀUÀ¼ÀÄ
1) ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀQÛ DPÀgÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ? = PÀ°èzÀÝ®Ä, ¥ÉmÉÆæðAiÀÄA, £Éå¸ÀVðPÀ C¤® ...
13) dmÉÆæÃ¥Á ¸À¸ÀåzÀ ®PÀëtUÀ¼ÉãÀÄ?
dmÉÆæÃ¥Á AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ ªÀÄtÂÚ£À°è,AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ PÀȶ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀÄ...
@. SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À §¼À¸ÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁjUÉ §¼À¸ÀĪÀAvÉ eÁUÀÈw GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
@. DPÀgÀUÀ¼À ºÀAvÀzÀ¯Éè ªÀiÁ°£ÀåPÁg...
20. NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀzÀ ²y®vÉUÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¹?
NgÉhÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀªÀÅ ¹.J¥sï.¹ JA§ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ©qÀÄ...
# D¸ÀàvÉæ ºÁUÀÆ aQvÁì®AiÀÄUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀƼÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆPÀÛªÁV
«¯ÉêÁj ªÀiÁqÀÄ...
5) ªÉÄAqÉðªÀgÀ PÉƵÀÖPÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÉãÀÄ?
# UÀÄtUÀ¼À°è ¸ÁªÀÄåvÉ EgÀĪÀ zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà ªÀUÀðzÀ°è EqÀ¯ÁVvÀÄÛ. # ...
15) d ¨ÁèPï zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀV£À zsÁvÀÄUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÁÛgÉ KPÉ?
KPÉAzÀgÉ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À E¯ÉPÁÖç£ÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀƪÁð...
2) C¸ÀànPÀ ¹°PÁ£ï£À GzÀÝgÀt ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ?
ZÉ£ÁßV ¥ÀÄrªÀiÁrzÀ ¹°PÁ(ªÀÄgÀ¼ÀÄ)ªÀ£ÀÄß ªÉÄÃV߶AiÀĪÀiï ¥ÀÄrAiÉÆA¢UÉ «Ä±Àæ...
5. ºÀ¹gÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ & PÁqÉðmÁUÀ¼ÀÄ
¸À¸Àå ¸ÁªÀiÁædå ªÀVÃðPÀgÀt
1) ªÁºÀPÀ£Á¼À gÀ»vÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ - ªÁºÀPÀ CAUÁA±ÀUÀ¼ÁzÀ PÉìöÊ...
9) ºÁªÀ¸É ¸À¸ÀåUÀ¼À DyðPÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ w½¹
@ ºÀÆUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ°è, @ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÀPÀ½ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä, @ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄtÂÚ£À...
#. QëÃt¹zÀ °AUÁtÄd£ÀPÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ºÀƪÀÅ JA§ gÀZÀ£É EzÉ. #. KPÀzÀ¼À & ¢ézÀ¼À JA§ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß
GvÁࢸÀÄvÀ...
7. PÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼ÀÄ, GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ PÉÆõÀ×PÀ gÀa¹.
UÀÄt ®PÀëtUÀ¼ÀÄ «ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ G¨sÀAiÀĪÁ¹UÀ¼ÀÄ ¸À...
8. ºÀQÌUÀ¼À°è UÀjUÀ¼À PÁAiÀÄðªÉãÀÄ?
# ºÀQÌUÀ¼À°è UÀjUÀ¼ÀÄ gÀPÀëuÉ, # zÉúÀzÀ GµÀÚvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀÄ. # ºÁgÁlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ # ¯...
ºÉÆgÀzÀªÀÄð
fêÀAvÀ fêÀPÉÆñÀUÀ¼À MAzÀÄ ¥ÀzÀgÀ«zÉ.
¨ÉÃj£À°è DºÁgÀzÀ »ÃjPÉ,
¸À¸Àå zÉúÀzÀ ºÉÆgÀ¥ÀzÀgÀ
gÀPÀëuÉ, PÀÄånPÀ¯ï &...
12. F PɼÀV£À CAUÁA±ÀUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼ÀÄ, PÀAqÀħgÀĪÀ ¨sÁUÀ, PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß w½¹
CAUÁA±À ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀ ¨sÁ...
16. vÁªÀgÉ, ¦¹ÖAiÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ d®¸À¸ÀåUÀ¼À J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è vÉî®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
KPÉAzÀgÉ F ¸À¸ÀåUÀ¼À°è ¥ÉÃgÀAPÉʪÀÄ fêÀPÉÆ...
7. ¸ÀÆPÀëöäfëUÀ½AzÀ §gÀĪÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ
PÁ¬Ä¯É ¥ÀzÀzÀ CxÀð/
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀiÁ»w
PÁgÀt ªÁzÀ
fë
ªÀiÁzÀåªÀÄ/ ºÀgÀqÀĪÀ «zsÁ£À g...
¹¦ü°¸ï UÀĺÀågÉÆÃUÀ
næ¥ÉÆäêÀiÁ
¥Áå°qÀA
¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ
¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð. ¸ÉÆÃAPÀÄ
vÀUÀÄ°zÀ vÁ¬Ä¬ÄAzÀ
¨sÀÆætPÉÌ dgÁAiÀÄÄ«£À
...
Kqïì ¯ÉÊAVPÀ gÉÆÃUÀ
1981 gÀ°è
ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ
CªÉÄÃjPÁzÀ°è
¥ÀvÉÛ.
1987 gÀ°è
¨ÁgÀvÀzÀ°è
ªÉÆzÀ® Kqïì
gÉÆÃVAiÀÄ ¥ÀvÉÛ.
ºÀÆåªÀÄ£ï...
8. ZÀ®£ÉAiÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ
1) vÀgÀAUÀzÀÆgÀ JAzÀgÉãÀÄ? CzÀgÀ ªÀÄÆ®ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß w½¹?
CqÀØ vÀgÀAUÀUÀ¼À°è JgÀqÀÄ DªÀvÀðPÀ ±ÀÈAUÀ ...
12) AiÀiÁAwæPÀ vÀgÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ vÀgÀAUÀUÀ¼À ªÀåvÁå¸À w½¹.
AiÀiÁAwæPÀ vÀgÀAUÀ «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ vÀgÀAUÀUÀ¼...
10) ¸ÀÄzsÁjvÀ ºÀ¨É JAf£À£ÀÄß ¤«Äð¹zÀªÀgÀÄ ?
eÉêÀiïìªÁåmï
11) ºÀ¨É EAf£ï£À ªÁåPÉÆÃZÀPÀ ºÉÆqÉvÀ : ¹°AqÀgï£À M¼ÀVgÀĪÀ ¦¸ÀÖ£...
23) ºÀ¨É EAf£ï (§»gï zÀºÀ£À EAf£ï ) ªÀÄvÀÄÛ (CAvÀgï zÀºÀ£À EAf£ï)UÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸À w½¹.
§»gï zÀºÀ£À EAf£ï CAvÀgï zÀºÀ£À E...
3. ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀ®Ä ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
4. zÀPÀëvÉ PÀrªÉÄ.
5. EAzsÀ£À ¸Àé®à EzÀÝgÉ ¸ÁPÁUÀĪÀÅ¢®è.
6. UÁvÀ...
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

10th science notes all chapters

178 482 vues

Publié le

SSLC Science notes for all chapters Karnataka state

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

10th science notes all chapters

 1. 1. 1. ±ÀQÛAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ DPÀgÀUÀ¼ÀÄ 1) ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀQÛ DPÀgÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ? = PÀ°èzÀÝ®Ä, ¥ÉmÉÆæðAiÀÄA, £Éå¸ÀVðPÀ C¤® & «zÀÄåZÀÒQÛ. 2) C¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀQÛ DPÀgÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ KPÉ EzÉ? ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀQÛ DPÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÀĺÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÁVzÀÄÝ Qët¸ÀÄvÁÛ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ. 3) C¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀQÛ DPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀgÀ JgÀqÀÄ GzÉÝñÀ w½¹. 1 ) «PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ ªÀåªÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ±ÀQÛAiÀÄ ¥ÀÆgÉå¸ÀÄ«PÉ. 2) ±ÀÄzÀÝ, ¸ÀĹÜgÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ C©üªÀÈ¢Ý. 4) C¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀQÛ DPÀgÀUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉ w½¹. C¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀQÛ DPÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ËgÀ±ÀQÛ ,UÁ½±ÀQÛ, C¯ÉUÀ¼À ±ÀQÛ ,¨sÀÆUÀ¨sÀð GµÀÚ±ÀQÛ , eÉÊ«PÀ ±ÀQÛ & vÁådåUÀ½AzÀ ±ÀQÛ. 5) ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀQÛ DPÀgÀUÀ¼À ªÀåvÁå¸À w½¹? ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀQÛ C¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀQÛ EªÀÅ ªÀÄÄVzÀĺÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ EªÀÅ ªÀÄÄVAiÀįÁgÀzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À §¼ÀPɬÄAzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£Àå GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À §¼ÀPɬÄAzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£Àå GAmÁUÀĪÀAiÀÄ¢®è. EªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉ »A¢£À PÁ®¢AzÀ EzÉ. EwÛZÉUɬÄAzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÉ. GzÁ; PÀ°èzÀÝ®Ä,¥ÉmÉÆæðAiÀÄA,£Éå¸ÀVðPÀ C¤® & «zÀÄåZÀÒQÛ. GzÁ : ¸ËgÀ±ÀQÛ ,UÁ½±ÀQÛ, C¯ÉUÀ¼À ±ÀQÛ ,¨sÀÆUÀ¨sÀð GµÀÚ±ÀQÛ , eÉÊ«PÀ ±ÀQÛ 6) ¸ËgÀ±ÀQÛ¬ÄAzÀ «zÀÄå±ÀQÛAiÀÄ gÀÆ¥ÁAvÀgÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹ 1>¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸À®Ä 2>DºÁgÀ ¨ÉìĸÀ®Ä 3>ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ºÀzÀUÉƽ¸À®Ä 4>DºÁgÀ zÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß &vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß MtV¸À®Ä. 7) ¸ËgÀPÉÆñÀ JAzÀgÉãÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ vÀvÀézÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ? ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß «zÀÄå±ÀQÛAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ ¸ÁzÀ£ÀªÉà ¸ËgÀPÉƱÀ. EzÀÄ ¥ÉÆÃmÉÆà ªÉÇïÁÖ¬ÄPï ¥ÀjuÁªÀÄzÀ vÀvÀézÀ ªÉÄÃ¯É PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀzÀÄ. 8) ¸ËgÀPÉÆñÀzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹? EzÀ£ÀÄß mÁæ¦Pï ¸ÀAeÉÕ ¢Ã¥ÀUÀ¼À°è,©Ã¢ ¢Ã¥ÀUÀ¼À°è,¥ÀA¦¤AzÀ ¤ÃgÉvÀÛ®Ä §¼À¸ÀĪÀgÀÄ 9) ¸ËgÀ ¸ÀAUÁæºÀPÀUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ? EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀ w½¹ ¨sÀƪÉÄïÉäöÊ vÀ®¥ÀĪÀ ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß GµÀÚ±ÀQÛAiÀiÁV gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉƽ¹ ¸ÀAUÀ滹qÀĪÀ ¸ÁzÀ£ÀUÀ¼Éà ¸ËgÀ ¸ÀAUÁæºÀPÀUÀ¼ÀÄ.EzÀ£ÀÄß ¤ÃgÀÄ PÁ»¸À®Ä,DºÁgÀ ¨Éû¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ MtV¸À®Ä,ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ºÀzÀUÉƽ¸À®Ä ªÀÄÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤®ðªÀtÂÃPÀgÀtUÉÆý¸À®Ä §¼À¸ÀĪÀgÀÄ. 10) eÉÊ«PÀ ±ÀQÛ JAzÀgÉãÀÄ? ¸À¸Àå ºÁUÀÆ ¸À¸ÉÆåÃvÀà£ÀßUÀ¼À eÉÊ«PÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CªÀ±ÀåPÀ gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ M¼À¥ÀlÄÖ GAmÁzÀ ±ÀQÛAiÉÄà eÉå«PÀ ±ÀQÛ. 11) eÉÊ«PÀ ±ÀQÛ ®PÀëtUÀ¼ÉãÀÄ? / eÉÊ«PÀ ±ÀQÛAiÀÄ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj # ¥Àj¸ÀgÀ ±ÀÄzÀݪÁVgÀĪÀzÀÄ # ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è PÁ§ð£ï qÉÊ DPÉìöÊqÀ ¥ÀæªÀiÁt ¤AiÀÄAvÀæt # ªÀÄtÂÚ£À°è ¤Ãj£À ¸ÀAUÀæºÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉZÀÄѪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ UÀÄtªÀÄlÖ ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ. 12) mÁæ£Àì J¸ÀÖj¦PÉõÀ£ï JAzÀgÉãÀÄ? dmÉÆæÃ¥Á CxÀªÁ ºÉÆAUÉ ªÀÄgÀ ¸À¸ÀåzÀ ©ÃdUÀ¼À°ègÀĪÀ PÀZÁÑ vÉÊ®ªÀ£ÀÄß ªÁtÂdå §¼ÀPÉ EAzÀ£ÀªÁV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ mÁæ£ÀìJ¸ÀÖj¦PÉõÀ£ï J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 2. 2. 13) dmÉÆæÃ¥Á ¸À¸ÀåzÀ ®PÀëtUÀ¼ÉãÀÄ? dmÉÆæÃ¥Á AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ ªÀÄtÂÚ£À°è,AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ PÀȶ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀħ®è, ©Ãd¢AzÀ CxÀªÁ PÁAqÀzÀ vÀÄAqÀÄUÀ½AzÀ £ÉgÀªÁV ¨ÉüÉAiÀħºÀÄzÀÄ.F ¸À¸Àå §ºÀ¼À ªÉÃUÀªÁV ¨ÉüÉAiÀÄvÀÛzÉ. 14) ºÉÆAUÉ ªÀÄgÀzÀ eÁw PÀÄlÄA§ w½¹? = eÁw : ¥ÉÆÃAUÉ«ÄÃAiÀiÁ PÀÄlÄA§ : ¦£ÉßÃl 15) UÁ½±ÀQÛ JAzÀgÉãÀÄ? ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÁV ªÁvÁªÀgÀtzÀ vÁ¥ÀzÀ Kj½vÀ ºÉaÑ GAmÁUÀĪÀ ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ UÁ½ ZÀ®£ÉUÉ UÁ½±ÀQÛ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 16) UÁ½±ÀQÛ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EgÀ¨ÉÃPÁzÀ UÁ½ªÉÃUÀ JµÀÄÖ? UÁ½AiÀÄAvÀæ¢AzÀ UÁ½±ÀQÛ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ ¸ÉPÉArUÉ 8 jAzÀ 22 «ÄÃlgÀ£À¶ÖÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. 17) ¸ÀªÀÄÄzÀæ C¯ÉUÀ¼À ±ÀQÛ §¼ÀPÉ ºÉZÁÑV®è PÁgÀtªÉãÀÄ? ¸ÀªÀÄÄzÀæ C¯ÉUÀ¼À ±ÀQÛ¬ÄAzÀ «zÀÆåZÀÒQÛ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥Àæw AiÀÄƤlUÉ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ Cw ºÉZÀÄÑ C®èzÉ EzÀPÁÌV wÃgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «±ÉõÀ AiÀÄAvÀæ ºÁUÀÆ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 18) UÁ½±ÀQÛVAvÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ C¯ÉUÀ¼À ±ÀQÛ ºÉZÀÄÑ £ÀA§®ºÀðªÁVzÉ KPÉ? KgÀÄ ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ EgÀĪÀ PÁgÀt UÁ½ ±ÀQÛVAvÀ C¯ÉUÀ¼À ±ÀQÛ ºÉZÀÄÑ £ÀA§®ºÀðªÁVzÉ. 19) ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¨sÀÆUÀ¨sÀð GµÀÚ±ÀQÛ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GµÀÚ±ÀQÛ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆåUÀ, ªÀÄtÂPÀgÀt, mÁmÁ¥ÁtÂ, ¨sÀPÉßñÀégÀ. 20) vÁådåUÀ½AzÀ EAzsÀ£À vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀgÀ CUÀvÀå K£ÀÄ? ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ, ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£À§ð¼ÀPÉ ªÀiÁrzÀAvÉ DUÀÄvÀÛzÉ. ######## 2 ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ 1) ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£Àå JAzÀgÉãÀÄ? = ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¨sËwPÀ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ, eÉÊ«PÀ ®PÀëtUÀ¼À°è DUÀĪÀ C£À¥ÉÃQëvÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£Àå J£ÀÄßvÁÛgÉ. 2) ªÀiÁ°£Àå PÁgÉPÀUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ? EzÀgÀ «zsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? = ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß /PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ°£Àå PÁgÀPÀUÀ¼É£ÀÄßvÁÛgÉ. EzÀgÀ «zsÀUÀ¼ÀÄ @ eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀĪÀ ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀ @ eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀzÀ ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀ 4. ªÀåvÁå¸À §gɬÄj. eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀĪÀ ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀzÀ ªÀiÁ°£ÀåPÁPÀ eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀĪÀ ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀ eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀzÀ ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀ ¸ÀÆPÀÛ eÉÊ«PÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀrªÉÄ ºÁ¤PÁgÀPÀ UÀ¼ÁV ¥ÀjªÀwð¸À®Ä ¸ÁzsÀå«gÀĪÀ ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀ ¸ÀÆPÀÛ eÉÊ«PÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀrªÉÄ ºÁ¤PÁgÀPÀ UÀ¼ÁV ¥ÀjªÀwð¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®èzÀ ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀ M¼ÀZÀgÀAr ¤ÃgÀÄ, ¸À®ágï qÉÊ DPÉìöÊqï r.r.n. ¥Áè¹ÖPï 5. ªÁAiÀÄĪÀiÁ°£Àå JAzÀgÉãÀÄ? ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è DUÀĪÀ C£À¥ÉÃPÀëvÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÁAiÀÄĪÀiÁ°£Àå J£ÀßvÁÛgÉ. 6. ªÁAiÀÄĪÀiÁ°£ÀåPÉÌ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 1. PÀ°èzÀÝ°£À zÀºÀ£À 2. røɯï zÀºÀ£À 3. ¥ÉmÉÆæïï zÀºÀ£À 4. vÀA¨ÁPÀÄ ¸ÉêÀ£É 5. £ÀUÀgÀ vÁådåUÀ¼À zÀºÀ£À 7. ªÁAiÀÄĪÀiÁ°£ÀåzÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ £Á®ÄÌ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. @. £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀlÖtUÀ½AzÀ zÀÆgÀzÀ°è PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ. @ ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀlÖ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ. @, ¹Ã¸À gÀ»vÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀ EAzsÀ£À §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. @.ªÁºÀ£ÀUÀ¼À EAf£ï£À ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉaѹ ªÀiÁ°£Àå PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃPÉëUÉ M¼À¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 3. 3. @. SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À §¼À¸ÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁjUÉ §¼À¸ÀĪÀAvÉ eÁUÀÈw GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. @. DPÀgÀUÀ¼À ºÀAvÀzÀ¯Éè ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ PÀæªÀÄ eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 8. ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ GµÀÚ «zÀÄåvï ¸ÁܪÀgÀUÀ½UÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ d® «zÀÄåvï ¸ÁܪÀgÀUÀ¼À£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ KPÉ? = GµÀÚ «zÀÄåvï ¸ÁܪÀgÀzÀ°è PÀ°èzÀÝ®£ÀÄß EAzsÀ£ÀªÁV §¼À¸ÀĪÀgÀÄ EzÀgÀ zÀºÀ£À¢AzÀ ªÁAiÀÄĪÀiÁ°£Àå PÁgÀPÀUÀ¼ÁzÀ SO2, CO & CO 2 ©qÀÄUÀqÉ DUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ PÁgÀt. DzÀgÉ d® «zÀÄåvï ¸ÁܪÀgÀUÀ¼ÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû. 9. £ÉÊmÉÆæÃd£ï DPÉìöÊqï¤AzÀ GAmÁUÀĪÀ gÉÆÃUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? D ªÀiÁ°£Àå PÁgÀPÀzÀ DPÀgÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G¹gÁlzÀ gÉÆÃUÀ §gÀÄvÀÛzÉ. DPÀgÀUÀ¼ÀÄ - ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ºÉÆUÉ, ¥À¼ÀAiÀÄĽPÉ EAzsÀ£À.±ÀQÛ ¸ÁܪÀgÀ, vÉÊ® WÀlPÀ, 10. PÀ°èzÀÝ®Ä, røɯï, ¥ÉmÉÆæïï, vÀA¨ÁPÀÄ ¸ÉêÀ£É¬ÄAl GAmÁUÀĪÀ C¤®UÀ¼ÁªÀŪÀÅ? PÀ°èzÀÝ®Ä zÀºÀ£À = SO2,CO &CO2 røɯï zÀºÀ£À = CO ªÀÄvÀÄÛ PÁ§ð£ï zsÀƼÀÄ ¥ÉmÉÆæïï zÀºÀ£À = NO2,CO2 ¹Ã¸ÀzÀ D« ©qÀÄUÀqÉ vÀA¨ÁPÀÄ ¸ÉêÀ£É = CO 11. D¸ï¨É¸ÉÆÖù¸ï gÉÆÃUÀ AiÀiÁªÀ ªÀiÁ°£Àå PÁgÀPÀ¢AzÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ D ªÀiÁ°£Àå PÁgÀPÀzÀ DPÀgÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ ? D¸ï¨É¸ÉÆÖù¸ï gÉÆÃUÀPÉÌ PÁgÀtªÁzÀ ªÀiÁ°£Àå PÁgÀPÀ - D¸ï¨É¸ÉÆÖøï . ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀ DPÀgÀUÀ¼ÀÄ - D¸ï¨É¸ÉÆÖøï UÀt ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAvÁæUÁgÀUÀ¼ÀÄ, E£ÀÄì¯ÉõÀ£ï, PÀlÖqÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ. 12. eÁUÀwPÀ vÁ¥ÀzÀ°è KjPÉ JAzÀgÉãÀÄ? = ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀgÀzÀ vÁ¥ÀzÀ°è (PÀ¼ÉzÀ 200 ªÀµÀðUÀ¼À°)è GAmÁVgÀĪÀ KjPÉAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀwPÀ vÁ¥ÀzÀ¯ÁèzÀ KjPÉ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 13. ºÀ¹gÀÄ ªÀÄ£É ¥ÀjuÁªÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? = ¸ÀÆAiÀÄð QgÀtUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ©¹ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ CªÀPÉA¥ÀÄ QgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÉ®ªÀÅ C¤®UÀ¼ÀÄ ¸ÉgÉ»rzÀ PÁgÀt ªÁAiÀÄĪÀÄAqÀ®zÀ vÁ¥ÀzÀ¯ÁèUÀĪÀ KjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀ¹gÀÄ ªÀÄ£É ¥ÀjuÁªÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 14. ºÀ¹gÀÄ ªÀÄ£É C¤®UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? = PÁ§ð£ï qÉÊDPÉìöÊqï, £ÉÊmÉÆæÃd£ï DPÉìöÊqïUÀ¼ÀÄ, «ÄxÉãï, NgÉhÆãï. 15. eÁUÀwPÀ vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀzÀ KjPɬÄAzÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉãÀÄ? = eÁUÀwPÀ vÁ¥ÀªÀiÁ£À KjPɬÄAzÁV ªÀÄAf£À UÀÄqÉØUÀ¼ÀÄ PÀgÀÄUÀÄwÛªÉ. EzÀjAzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ªÀÄlÖzÀ°è KjPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÀªÀÄÄzÀæ¢AzÀ ¥ÀæªÁºÀ GAmÁUÀÄwÛzÉ. EzÀjAzÁV wÃgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄļÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉ »ÃUÁV EzÀÄ d® ºÁUÀÆ £É®ªÁ¹ fëUÀ½UÉ ºÁ¤PÁgÀPÀ. 16. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉʸÀVðPÀ ºÀ¹gÀÄ ªÀÄ£É ¥ÀjuÁªÀÄzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV «ªÀj¹? ¨sÀÆ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è CO2, CO ªÀÄÄAvÁzÀ C¤®UÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀjAzÀ eÁUÀwPÀ vÁ¥ÀªÀiÁ£À ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ. F C¤®UÀ½AzÀ ¥Áæt ºÁUÀÆ ¸À¸ÀåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÀĵÀàjuÁªÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. zsÀÄæªÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ »ªÀĪÀÅ PÀgÀV ¸ÀªÀÄÄzÀæUÀ¼À°è ¤Ãj£À ªÀÄlÖ ºÉZÁÑV C£ÉÃPÀ ¨sÀÆ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. 17. DªÀÄè ªÀÄ¼É JAzÀgÉãÀÄ? DªÀÄèªÀļÉUÉ PÁgÀtªÁUÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? ªÀÄ¼É ¤Ãj£À PH 5.6 QÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝgÉ CAvÀºÀ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß DªÀÄè ªÀÄ¼É J£ÀÄߪÀgÀÄ. DªÀÄèªÀļÉUÉ PÁgÀtªÁUÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ - SO2 ªÀÄvÀÄÛ NO2 18. DªÀÄè ªÀÄ¼É ºÉÃUÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ? ¸À®ágï£À DPÉìöÊqïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÉÊmÉÆæÃd£ïUÀ¼À DPÉìöÊqïUÀ¼ÀÄ C¤® gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ¸ÉÃj ºÁUÀÆ DªÀÄèªÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ DªÀÄè ªÀÄ¼É GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. 19. DªÀÄè ªÀļɬÄAzÀ d®ZÀgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ? d®ZÀgÀUÀ¼ÀÄ :- * DªÀÄè ªÀļÉAiÀÄÄ d®ªÁ¹ fëUÀ½UÉ ªÀiÁgÀPÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ * d®ZÀgÀUÀ¼À ªÉÆmÉÖUÀ¼À GvÁàzÀ£É PÀÄpAvÀªÁV CAvÀºÀ ¥ÁætÂUÀ¼À fë ¸ÀAzÀtÂAiÀÄ C£ÀÄ¥ÁvÀ KgÀÄ¥ÉÃgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀiÁ£ÀªÀÀ :- * DªÀÄè ªÀÄ¼É ªÀiÁ£ÀªÀ£À DgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É zÀĵÀàjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. * ZÀªÀÄðgÉÆÃUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgÉUÀ½UÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ.
 4. 4. 20. NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀzÀ ²y®vÉUÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¹? NgÉhÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀªÀÅ ¹.J¥sï.¹ JA§ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ©qÀÄUÀqɬÄAzÀ vɼÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ NgÉhÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀªÀÅ vɼÀĪÁV UV QgÀtUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV vÀ®Ä¦ GvÀàjªÀvÀð£ÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è ZÀªÀÄðzÀ PÁå£Àìgï, PÁålgÁPïÖ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ & ±ÁjÃjPÀ QæAiÉÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É wêÀæ ¥ÀjuÁªÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. 21. ¹.J¥sï.¹ UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ½AzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ? ¹.J¥sï.¹ UÀ¼ÀÄ E£ÀÄì¯ÉÃnAUï ¥sÉÆêÀiïUÀ¼À, zÁæªÀPÀUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ PÉÊUÁjPÉ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ²yðPÀgÀt AiÀÄAvÀæ,gɦüæfgÉÃlgïUÀ¼À°è §¼À¸ÀĪÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ½AzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ 22. NgÉhÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ vɼÀĪÁUÀĪÀÅzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 1. ZÀªÀÄðzÀ PÁå£Àìgï, PÁålgÁPïÖ PÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÀåvÉ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. 2. ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁjÃgÀPÀ QæAiÉÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É wêÀæ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. 3 ¸À¸Àå ¥ÀèªÀPÀUÀ¼À fë ¸ÀASÉåAiÀÄ°è KgÀÄ¥ÉÃgÀÄ. DzÀÝjAzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀzÀ°è KgÀÄ¥ÉÃgÀÄ. 23. d®ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ PÁgÀtªÁzÀ £Á®ÄÌ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. PÉÊUÁjPÀ vÁådåUÀ¼ÀÄ2. M¼ÀZÀgÀAr ¤ÃgÀÄ 3. ªÀiÁdðPÀUÀ¼ÀÄ 4. PÀȶ vÁådåUÀ¼ÀÄ 5 .C¢üPÀ vÁ¥ÀzÀ ¤ÃgÀÄ 6 CtĸÁܪÀgÀ vÁådåUÀ¼ÀÄ 24. d®ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ JgÀqÀÄ ªÀiÁUÉÆÃð¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. PÉÊUÁjPÀ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀ©qÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ªÁvÁªÀgÀtzÀ vÁ¥ÀPÉÌ E½¹ ºÉÆgÀ©qÀĪÀÅzÀÄ. 2. PÉÊUÁjPÀ vÁådåzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌj¹ ºÉÆgÀ ©qÀĪÀÅzÀÄ. 3 M¼ÀZÀgÀAr ¤Ãj£À ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 25. ZÀgÀAr ¤Ãj£À ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ K£ÀÄ? ¤Ãj£À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ wêÀæªÁVgÀĪÀ F PÁ®zÀ°è ZÀgÀAr ¤Ãj£À ¸ÀA¸ÀÌgÀuɬÄAzÀ PÀlÖqÀzÀ ¤ªÀiÁðt. PÀȶ ªÀÄÄAvÁzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ D ¤ÃgÀ£ÀÄß §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. C®èzÉ ZÀgÀAr ¤Ãj¤AzÁUÀÄgÀ ¨sÀÆ-d® ªÀiÁ°£Àå ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À§ºÀÄzÀÄ. 26. ZÀgÀAr ¤Ãj£À ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀtzÀ 3 ºÀAvÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? *. vÉîĪÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ. *. DQìd£ï MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ. *. PÉÆèÃj£ï ¨ÉgɸÀĪÀÅzÀÄ. 27. AiÀÄÄmÉÆææüPÉñÀ£ï JAzÀgÉãÀÄ ? ZÀgÀAr ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁdðPÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃjUÉ ¸ÉÃjzÁUÀ CzÀgÀ°ègÀĪÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¥sÁ¸ÉàÃmïUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ d®fëUÀ¼À ªÉÃUÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¤Ãj£À DQìd£ï ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß AiÀÄÄmÉÆææüPÉñÀ£ï J£ÀÄߪÀgÀÄ. 28. CAvÀdð® ªÀiÁ°£Àå ºÉÃUÉ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ? ¹Ã¸À, C¸Éð¤Pï, ¥ÉÆèÃgÉÊqï ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°ègÀĪÀ ºÉÊqÉÆæÃd£ï, DQìd£ï PÀ©ât ºÁUÀÆ PÉÆèÃj£ï eÉÆvÉ ¸ÉÃj CAvÀdð® ªÀiÁ°£Àå GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. 29. ¸ÁUÀgÀ ªÀiÁ°£ÀåzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV «ªÀj¹? ªÁvÁªÀgÀtzÀ ªÀiÁ°£Àå PÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀļÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¸ÉÃj CxÀªÁ PÀgÀV ¸ÁUÀgÀUÀ½UÉ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ vÁådåUÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀgÀ vÀ®Ä¥ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C®èzÉ ºÀqÀÄUÀÄUÀ¼À §ÈºÀvï mÁåAPÀgïUÀ½AzÀ ¸ÉÆÃjPÉAiÀiÁUÀĪÀ vÉÊ®UÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀgÀ ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. 30. GµÀÚªÀiÁ°£Àå JAzÀgÉãÀÄ? EzÀjAzÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉãÀÄ? * PÉÊUÁjPÉUÀ½AzÀ, ¨ÉÊfPÀ «zÀÄåvï ¸ÁܪÀgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ Cw GµÀÚzÀ vÁådåUÀ¼ÀÄ ¤ÃjUÉ ¸ÉÃjzÁUÀ d®fëUÉ GµÀÚzÀ ©¹ vÀUÀ° CªÀÅ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ. EzÀPÉÌ GµÀÚªÀiÁ°£Àå J£ÀÄߪÀgÀÄ. * d®ªÁ¹ fëUÀ¼ÀÄ GµÀÚzÀ wêÀævɬÄAzÁV ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ. 31. £É® ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? # PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÁÌV ªÀÄtÂÚ£À CUÉvÀ # PÉÊUÁjPÉUÀ½AzÀ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ G½PÉ vÁådåUÀ¼ÀÄ # «Äw«ÄÃjzÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀ¸ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉ # ¥Áè¹ÖPï ªÀÄÄAvÁzÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀzÀ ¢£À §¼ÀPÉ vÁådåUÀ¼ÀÄ. 32. £É® ªÀiÁ°£ÀåzÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. # QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄvÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. # ªÀÄtÂÚ£À ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DUÁUÉÎ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ # ¥Áè¹ÖPï §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 5. 5. # D¸ÀàvÉæ ºÁUÀÆ aQvÁì®AiÀÄUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀƼÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆPÀÛªÁV «¯ÉêÁj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. # ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀÄ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ. 33. ±À§Ý ªÀiÁ°£Àå GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ £Á®ÄÌ DPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 1. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ «ÄPÀìgï£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 2. ««zsÀ §UÉAiÀÄ ¸ÁjUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 3. ªÁtÂdå ºÁUÀÆ PÉÊUÁjPÁ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ 4. ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ PÉÊUÁjPÁ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ 34. ±À§Þ ªÀiÁ°£Àå¢AzÀ GAmÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. QªÀÅqÀÄvÀ£À, vÀ¯É±ÀƯÉ, C¢üPÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ ºÁUÀÆ ºÀÈzÀAiÀÄ ¸ÀA§A¢ü PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄªÀÅzÀÄ 2. C»vÀPÀgÀ ªÀvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ. 3. ªÀiÁ£ÀªÀ£À £ÀgÀªÀÄAqÀ® ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÃgÀªÁV ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. 4. ¥ÁætÂUÀ¼À°è ±À§ÞªÀiÁ°£Àå E£ÀÆß wêÀæªÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 35. «QgÀtUÀ¼À JgÀqÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? = 1. CAiÀiÁ¤PÀgÀtUÉƼÀÄîªÀ «PÀgÀt 2. CAiÀiÁ¤ÃPÀgÀtUÉƼÀîzÀ «QgÀt 36. «QgÀt ªÀiÁ°£ÀåzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ DPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 1. £ÀÆåQèÃAiÀÄ ±ÀQÛ ¸ÁܪÀgÀUÀ¼ÀÄ 2. £ÀÆèQèÃAiÀÄ ±À¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ 3. £ÀÆåQèÃAiÀÄ vÁådåUÀ¼À C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¤ªÀðºÀuÉ 4. «QgÀt ¥ÀlÄ ¸ÀªÀĸÁܤUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ. 5. AiÀÄÄgÉäAiÀÄA£ÀAxÀ «QgÀt²Ã® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À UÀtÂUÁjPÉ & ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ 37. «QgÀt ªÀiÁ°£ÀåzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? # r.J£ï.J CtÄ«UÉ ºÁ¤. # PÁå£Àìgï # d£À£À ¸ÀA§A¢ü SÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ 38. eÁUÀwPÀ ªÀÄlÖzÀ PÉ®ªÀÅ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß w½¹? *.NgÉhÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ vɼÀĪÁUÀÄ«PÉ *.eÁUÀwPÀ vÁ¥ÀªÀiÁ£À KjPÉ *.DªÀÄè ªÀÄ¼É *.«QgÀt ªÀiÁ°£Àå *.ºÀ¹gÀÄ ªÀÄ£É ¥ÀjuÁªÀÄ 39. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «zsÀzÀ ªÀiÁ°£ÀåvÉAiÀÄÄ fêÀ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀgÀÄvÀÛªÉ? F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß d®ªÀiÁ°£ÀåzÉÆA¢UÉ «QgÀt ªÀiÁ°£ÀåzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ¸ÀA§A¢ü¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀÄyð¹? d®ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¨sÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ «QgÀt ²Ã® zsÁvÀÄUÀ¼À eÉÊ«PÀ ¸ÀAªÀzsÀð£ÉAiÀiÁV eÉÊ«PÀ CtÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¦ CªÀÅUÀ¼À°è r.J£ï.J CtÄ«UÉ ºÁ¤ ªÀiÁr PÁå£Àìgï ºÁUÀÆ d£À£À ¸ÀA§A¢ü PÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. ######## 3. zsÁvÀÄUÀ¼À DªÀvÀð¤ÃAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt 1) qÉÆçgÉÊ£Àgï£À vÀæAiÀÄUÀ¼À ¤AiÀĪÀÄ w½¹. GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr ¸ÀzÀȱÀ vÀæAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ªÀÄzsÀåªÀÄ zsÁvÀÄ«£À ¥ÀgÀªÀÄtÄgÁ²AiÀÄÄ ºÀUÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀªÁzÀ (G½zÉgÀqÀÄ) ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À ¥ÀgÀªÀiÁtÄgÁ²AiÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj ¸Àj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. GzÁ : GzÁ 1 GzÁ 2 zsÁvÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁtÄgÁ² zsÁvÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁtÄgÁ² PÉÆèÃj£ï 35.5 PÁå°ìAiÀÄA 40 ¨ÉÆæëģï 80 ¸ÁÖç¤ìAiÀÄA 88 DAiÉÆÃr£ï 127 ¨ÉÃjAiÀÄA 137 2) £ÀÆå¯ÁåAqÀ£À CµÀÖPÀ ¤AiÀĪÀÄ w½¹. zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgÀªÀiÁtÄgÁ² KjPÉ PÀæªÀÄzÀ°è §gÉzÁUÀ ªÉÆzÀ®£É zsÁvÀÄ JAl£ÉÃAiÀÄ zsÁvÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆîÄvÀÛzÉ. 3) £ÀÆå¯ÁåAqÀ£À CµÀÖPÀ ¤AiÀĪÀÄ KPÉ «¥sÀ®ªÁ¬ÄvÀÄ? F ¤AiÀĪÀÄ PÉêÀ® ªÉÆzÀ® 17 zsÁvÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ C£ÀéAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. G½zÀ zsÁvÀÄUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸À°®è. 4) ªÉÄAqÉðªÀgÀ DªÀvÀðPÀ ¤AiÀĪÀÄ w½¹. zsÁvÀÄUÀ¼À UÀÄtUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀªÀiÁtÄgÁ²AiÀÄ KjPÉ PÀæªÀÄzÀ°è §gÉzÁUÀ ¤¢ðµÀÖ CAvÀgÀzÀ°è ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
 6. 6. 5) ªÉÄAqÉðªÀgÀ PÉƵÀÖPÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÉãÀÄ? # UÀÄtUÀ¼À°è ¸ÁªÀÄåvÉ EgÀĪÀ zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà ªÀUÀðzÀ°è EqÀ¯ÁVvÀÄÛ. # PÉÆõÀÖPÀzÀ°è CzÀĪÀgÉUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÀ zsÁvÀÄUÀ½UÉ SÁ°¸ÀܼÀ ©lÖgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÀiÁtÄgÁ² & UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À D«¸ÁÌgÀzÀ ªÉÆzÀ¯É H»¹zÀgÀÄ.# dªÉÄðäAiÀÄA£ÀAxÀ ºÉƸÀ zsÁvÀÄUÀ¼À D«µÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁ¬ÄvÀÄ. 6) ªÉÄAqÉðªÀgÀ PÉƵÀÖPÀzÀ C£À£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÉãÀÄ? # ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ² DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆõÀÖPÀ gÀa¹zÀÄÝ. # ¸ÁªÀÄåvÉ EgÀĪÀ zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀUÀðUÀUÀ¼À°è eÉÆÃr¹zÀÄÝ. # ©ü£Àß ®PÀëtUÀ½gÀĪÀ zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà ªÀUÀðzÀ°è eÉÆÃr¹zÀÄÝ . 7) ªÀiÁ¸ÉèAiÀĪÀgÀ DzsÀĤPÀ DªÀvÀðPÀ PÉÆõÀÖPÀ ¤AiÀĪÀÄ w½¹ ? zsÁvÀÄUÀ¼À UÀÄtUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸ÀASÉåUÀ¼À DªÀvÀð¤ÃAiÀÄ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 8) PɼÀV£À zsÁvÀÄUÀ¼À AiÀiÁªÀ ¨ÁèPï ªÀÄvÀÄÛ DªÀvÀð ºÁUÀÄ ªÀUÀðzÀ°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ w½¹. 1. ¸ÉÆÃrAiÀÄA (11) 2. PÁå°ìAiÀÄA (20) 1. ¸ÉÆÃrAiÀÄA (11) 1s2 2s2 2p6 3s1 s - ¨ÁèPï, 3£Éà DªÀvÀð, 1£Éà ªÀUÀð 2. PÁå°ìAiÀÄA (20) 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s2 s ¨ÁèPï, 4£Éà DªÀvÀð, 2£Éà ªÀUÀð 9) ¯ÉÆúÁ¨sÀUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ? GzÁ.PÉÆr? ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¯ÉƺÀzÀ ¸Àé¨sÁªÀ«gÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ C¯ÉÆúÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¨sËvÀ UÀÄtUÀ½gÀĪÀ zsÁvÀÄUÀ½UÉ ¯ÉÆúÁ¨sÀUÀ¼É£ÀÄߪÀgÀÄ, GzÁ: ¹°PÁ£ï, dªÉÄÃð¤AiÀÄA 10) PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. @ DªÀvÀð PÉÆõÀÖPÀzÀ CqÀظÁ®ÄUÀ¼ÀÄ - DªÀvÀð @ DªÀvÀð PÉÆõÀÖPÀzÀ PÀA§ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ – ªÀUÀð @ DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀUÀð – PÁàëjÃAiÀÄ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ @ DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀUÀð – PÁëjÃAiÀÄ ¨sÀ¸Àä ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ @ DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀzÀ 17 £ÉAiÀÄ ªÀUÀð - ºÁå¯ÉÆÃd£ïUÀ¼ÀÄ @ DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀzÀ 18£ÉAiÀÄ ªÀUÀð – dqÁ¤®UÀ¼ÀÄ @ DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀzÀ 1 & 2 £ÉAiÀÄ ªÀUÀð – J¸ï ¨ÁèPï @ DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀzÀ 13 jAzÀ 18 £ÉAiÀÄ ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ - ¦ ¨ÁèPï @ DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀzÀ 3 jAzÀ 12 £ÉAiÀÄ ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ - r ¨ÁèPï - ¸ÀAPÀæªÀÄt zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ @ ¯ÁåAxÀ£ÁAiÀiïØ ªÀÄvÀÄÛ DQÖ£ÉÊqïUÀ¼ÀÄ – J¥sï ¨ÁèPï – M¼À ¸ÀAPÀæªÀÄt zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ 11) DªÀvÀð PÉÆõÀÖPÀzÀ°è 18£Éà ªÀUÀðªÀ£ÀÄß “¸ÉÆ£Éß”ªÀUÀð JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ KPÉ? DªÀvÀð PÉÆõÀÖPÀzÀ°è 18£Éà ªÀUÀðªÀ£ÀÄß “¸ÉÆ£Éß”ªÀUÀð JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ KPÉAzÀgÉ F ªÀUÀðzÀ zsÁvÀÄUÀ¼À ªÉÃ¯É¤ì §ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÉÆ£ÉßAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 12) 18£Éà ªÀUÀðzÀ zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß “dqÁ¤®UÀ¼ÀÄ” J£ÀÄߪÀgÀÄ KPÉ? 18£Éà ªÀUÀðzÀ zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß “dqÁ¤®UÀ¼ÀÄ” J£ÀÄߪÀgÀÄ KPÉAzÀgÉ zsÁvÀÄUÀ¼À ºÉÆgÀ PÀªÀZÀ ¸ÀA¥ÀÆtð vÀÄA©zÀÄÝ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁvÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §AzÀ K¥Àðr¸ÀĪÀÅ¢®è. 13) ¯ÁåAxÀ£ÁAiÀÄØ DQÖ£ÁAiÀÄØUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁVgÀ¸À®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? ¯ÁåAxÀ£ÁAiÀÄØ DQÖ£ÁAiÀÄØUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁVgÀ¸À®Ä PÁgÀtªÉAzÀgÉ F zsÁvÀÄUÀ¼À°è CqÀظÁ°£À ¸ÁªÀÄåvÉAiÉÄà PÀA§¸Á°£À ¸ÁªÀÄåvÉVAvÀ ºÉZÀÄÑ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. 14) ¸ÀAPÁæAw zsÁvÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ ? AiÀiÁªÀ zsÁvÀÄUÀ¼À ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À E¯ÉPÁÖç£ÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀƪÁðAwªÀÄ PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß ¨sÁUÀ±À: SÁ° ©lÄÖ ºÉÆgÀV£À PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉAiÉÆà CAxÀ zsÁvÀÄUÀ½UÉ ¸ÀAPÁæAw zsÁvÀÄUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
 7. 7. 15) d ¨ÁèPï zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀV£À zsÁvÀÄUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÁÛgÉ KPÉ? KPÉAzÀgÉ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À E¯ÉPÁÖç£ÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀƪÁðAwªÀÄ PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß ¨sÁUÀ±À: SÁ° ©lÄÖ ºÉÆgÀV£À PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. 16) f ¨ÁèPï zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀV£À zsÁvÀÄUÀ¼É£ÀÄߪÀgÀÄ KPÉ? KPÉAzÀgÉ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À E¯ÉPÁÖç£ÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀƪÁðAwªÀÄ ¥ÀƪÀð PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß ¨sÁUÀ±À: SÁ° ©lÄÖ ºÉÆgÀV£À PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. 17) zsÁvÀÄUÀ¼À UÀÄtUÀ¼ÀÄ DªÀvÀð¤ÃAiÀĪÁV ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtªÉãÀÄ? zsÁvÀÄUÀ¼À UÀÄtUÀ¼ÀÄ DªÀvÀð¤ÃAiÀĪÁV ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁªÀÄåvÉ EgÀĪÀ E¯ÉPÁÖç¤Pï «£Áå¸ÀzÀ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É. 18) ¥ÀgÀªÀiÁtÄ UÁvÀæªÀÅ ¤tð¬Ä¸ÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀªÀÅ? ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À UÁvÀæªÀÅ DAiÀiÁ¤ÃPÀgÀt ±ÀQÛ,E¯ÉPÁÖç£À «ÄvÀævÀéUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀÄvÀÛzÉ. 19) ¥ÀgÀªÀiÁtÄ UÁvÀæªÀÅ ªÀUÀðzÀ PɼÀUÉ §AzÀvÉÛ ºÉZÀÄѪÀzÀÄ KPÉ? ¥ÀgÀªÀiÁtÄ UÁvÀæªÀÅ ªÀUÀðzÀ PɼÀUÉ §AzÀvÉÛ ºÉZÀÄѪÀzÀÄ KPÉAzÀgÉ ªÀUÀðzÀ PɼÀUÉ §AzÀºÁUÉ ºÉZÀÄÑ PÀªÀZÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉjPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. 20) DªÀvÀðzÀ°è JqÀ¢AzÀ §®PÉÌ ZÀ°¹zÀAvÉ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ UÁvÀæªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ KPÉ? DªÀvÀðzÀ°è JqÀ¢AzÀ §®PÉÌ ZÀ°¹zÀAvÉ UÁvÀæªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ KPÉAzÀgÉ DªÀvÀðzÀ°è PÀªÀZÀUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉZÁÑUÀĪÀÅ¢®è DzÀgÉ PÀªÀZÀPÉÌ E¯ÉPÁÖç£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À £ÀÆåQèAiÀĸï E¯ÉPÁÖç£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É M¼ÀªÀÄÄR ¸É¼ÉvÀ GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 21) DAiÀiÁ¤ÃPÀgÀt ±ÀQÛ JAzÀgÉãÀÄ? MAzÀÄ zsÁvÀÄ«£À ¸ÀévÀAvÀæªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÉåÃPÀUÉÆAqÀ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À CvÀåAvÀ ºÉÆgÀPÀPÉëAiÀÄ°èAiÀÄĪÀ E¯ÉPÁÖç£À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ±ÀQÛUÉ DAiÀiÁ¤ÃPÀgÀt ±ÀQÛ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 22) «zÀÄåzsÀ¤ÃAiÀÄ UÀÄt ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvïIÄtÂÃAiÀÄ UÀÄt JAzÀgÉãÀÄ? E¯ÉPÁÖç£ïUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ UÀÄtªÀ£Àß «zÀÄåvï zsÀ¤ÃAiÀÄvÉ J£ÀÄߪÀgÀÄ E¯ÉPÁÖç£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ UÀÄtPÉÌ «zÀÄåvïIÄtÂÃAiÀÄvÉ J£ÀÄߪÀgÀÄ 23) PɼÀV£À ®PÀëtUÀ¼À°è DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉãÀÄ? ®PÀëtUÀ¼ÀÄ DªÀvÀðzÀ°è ªÀÄÄAzÉ ¸ÁVzÀAvÉ ªÀUÀðzÀ°è PɼÀUÉ §AzÀAvÉ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ UÁvÀæ PÀrªÉÄ ºÉZÀÄÑ DAiÀiÁ¤PÀgÀt ±ÀQÛ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ ¯ÉÆûÃAiÀÄ UÀÄt PÀrªÉÄ ºÉZÀÄÑ «zÀÄåvï IÄtÂÃAiÀÄvÉ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ «zÀÄåvï zsÀ¤ÃAiÀÄvÉ PÀrªÉÄ ºÉZÀÄÑ 24) DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÉãÀÄ? # zsÁvÀÄUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. # zsÁvÀÄUÀ¼À UÀÄtUÀ¼À PÀæªÀħzÀÞ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DªÀvÀð¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV CxÉÊð¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. # DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀzÀ°è zsÁvÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ£À¢AzÀ CzÀgÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀħºÀÄzÀÄ. # zsÁvÀÄUÀ¼À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §AzsÀ, ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÀZÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. ########### 4. ¹°PÁ£ï ¹°PÁ£ï: Si ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸ÀASÉå: 14 gÁ² ¸ÀASÉå : 28 DªÀvÀð: 3 ªÀUÀð : 14 J¯ÉPÁÖç¤Pï «£Áå¸À : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 1) ¹°PÁ£ï EgÀĪÀ G¥ÀgÀvÀßUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? jhÄgïPÁ£ï, mÉÆÃ¥Áeï, N¥À¯ï, UÁ£Éðmï
 8. 8. 2) C¸ÀànPÀ ¹°PÁ£ï£À GzÀÝgÀt ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ? ZÉ£ÁßV ¥ÀÄrªÀiÁrzÀ ¹°PÁ(ªÀÄgÀ¼ÀÄ)ªÀ£ÀÄß ªÉÄÃV߶AiÀĪÀiï ¥ÀÄrAiÉÆA¢UÉ «Ä±ÀætªÀiÁrü PÁªÀÅ eÉÃr ªÀÄƸÉAiÀÄ°è PÁ¬Ä¹zÁUÀ ¹°PÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄV߶ÃAiÀĪÀiï DPÉìöÊqï GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. F GvÀà£ÀߪÀ£ÀÄß ¸ÁgÀjPÀÛ ºÉÊqÉÆæà PÉÆèÃjPï DªÀÄè zÉÆA¢UÉ vÉƼÉzÁUÀ ªÉÄV߶ÃAiÀĪÀiï DPÉìöÊqï£ÀÄß «°Ã£ÀUÉƽ¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆμÀîzÀ ¹°PÁªÀ£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸À®Ä ºÉÊqÉÆæà ¥ÉÆèjPï DªÀÄè ¢AzÀ vÉƼÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. G½AiÀÄĪÀ ¥ÀÄrAiÉÄà C¸ÀànPÀ ¹°PÁ£ï. SiO2+2Mg Si +2MgO 3) ¸ÀànPÀ ¹°PÁ£ï£À GzÀÝgÀt ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ? ¹°PÁªÀ£ÀÄß PÉÆÃPÀ£ÉÆA¢UÉ C¥ÀPÀ¶ð¹ ¸ÀànPÀ ¹°PÁ£À ¥ÀqÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¹°PÁªÀ£ÀÄß PÉÆÃPï£ÉÆA¢UÉ «zÀÄåvï PÀĮĪÉÄAiÀÄ°è UÁ½AiÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀð«®èzÉ PÁ¹zÁUÀ PÀqÀÄ §ÆzÀÄ §tÚzÀ ¸ÀànPÀ ¹°PÁ£ï zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. SiO2+2C Si +2CO 4) C¸ÀànPÀ ¹°PÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀànPÀ ¹°PÁ£ï ªÀåvÁå¸À w½¹? C¸ÀànPÀ ¹°PÁ£ï ¸ÀànPÀ ¹°PÁ£ï PÀAzÀÄ §tÚzÀ ¥ÀÄr PÀqÀÄ §ÆzÀÄ §tÚzÀ ¥ÀÄr PÀrªÉÄ vÁ¥ÀzÀ°è «zÀÄåwÛ£À CªÁºÀPÀ ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ «zÀÄåwÛ£À ªÁºÀPÀ ¸ÀànPÀ ¹°PÁ£ÀVAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ QæAiÀiÁ¥ÀlÄ C¸ÀànPÀ ¹°PÁ£ÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ QæAiÀiÁ¥ÀlÄ UÁ½AiÀÄ°è PÁ¹zÁUÀ CzÀgÀ ªÉÄïÉäöÊ ¥ÀzÀgÀªÀÅ GvÀ̵Àðt QæAiÉÄUÉ M¼ÀUÁUÀÄvÀÛzÉ. UÁ½AiÀÄ°è PÁ¹zÁUÀ GjAiÀÄĪÀÅ¢®è 5) ¹°PÁ£ï UÁ½AiÉÆA¢UÉ ºÉÃUÉ ªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ? C¸ÀànPÀ ¹°PÁ£ï UÁ½AiÀÄ°è ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ DQìd£ï£À°è Që¥ÀæªÁV GjzÀÄ ¹°PÁ£ï qÉÊ DPÉìöÊqï GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. Si+O2 SiO2 6) ¹°PÁ£ï ¤ÃgÁ«AiÉÆA¢UÉ ºÉÃUÉ ªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ? PÉA¥ÁV PÁAiÀÄÝ ¹°PÁ£ï ¤Ãj£À ºÀ¨ÉAiÉÆA¢UÉ ªÀwð¹ ºÉÊqÉÆæÃd£ï ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. Si + 2H2O SiO2 +2H2 7) ¹°PÁ£ï PÁ¨ÉÊðqÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÁÛgÉ? ¹°PÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃPï£ÀÄß «zÀÄåvï PÀĮĪÉÄAiÀÄ°è PÁ¬Ä¹zÁUÀ ¹°PÁ£ï PÁ¨ÉÊðqï GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. Si+C → SiC 8) ¹°PÁ¤£À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀ w½¹. ¹°PÁ£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ 1) fAiÉÆïÉÊl£ÀÄß UÀqÀ¸ÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÉÄzÀÄ ¤ÃgÀ£ÁßV ¥ÀjªÀðw¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. 2) ¹°PÁ UÀrAiÀiÁgÀUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ PÉÆæêÀiÁåmÉÆUÁæ¦AiÀÄ®Æè §¼ÀPÉ. 3) jhÄgÀPÁ£À mÉÆÃ¥ÁeïUÀ¼À£ÀÄß D¨sÀgÀtUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è §¼ÀPÉ. 4) PÀlÖqÀUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀĪÀ PÁAQæÃmï «Ä±ÀætzÀ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½£À §¼ÀPÉ. 5) PÀvÀÛj¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ GdÄÓªÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À°è ¹°PÁ£À PÁ¨ÉÊðqïzÀ §¼ÀPÉ. 6) UÁf£À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½£À §¼ÀPÉ. 9) ¹°PÁ¤£À eÉÊ«PÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ UÀ¼ÉãÀÄ? # qÀAiÀiÁlªÀiïUÀ¼ÀÄ, gÉrAiÉÆîjAiÀiÁ ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀ KPÀPÉÆòAiÀÄ fëUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹°PÁAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆgÀPÀªÀZÀ gÀƦ¹PÉƼÀî®Ä fë ªÀÄÆ®zÀ ¹°PÁªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. # ¨sÀvÀÛ ªÀÄÄAvÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¸À¸ÀåUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¹°PÁ£À CªÀ±Àå. 10) ¹°PÁ¤£À eÉÊ«PÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÉãÀÄ? = ¹°PÁzÀ PÀtUÀ¼ÀÄ ±Áé¸ÀPÉÆñÀUÀ¼À°è £ÀĸÀļÀĪÀÅzÀjAzÀ ¹°PÉÆù¸ï PÁ¬Ä¯É GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¹ªÉÄAmï UÁdÄ, PÀ¯ÁßgÀÄ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ CªÀgÀ GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀåPÁÌV C¤® ªÀÄÄRªÁqÀ gÀPÀëPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ¯É¨ÉÃPÀÄ. ###########
 9. 9. 5. ºÀ¹gÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ & PÁqÉðmÁUÀ¼ÀÄ ¸À¸Àå ¸ÁªÀiÁædå ªÀVÃðPÀgÀt 1) ªÁºÀPÀ£Á¼À gÀ»vÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ - ªÁºÀPÀ CAUÁA±ÀUÀ¼ÁzÀ PÉìöÊ®A ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆèÃAiÀÄA ºÉÆA¢®èzÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ 2) §ºÀÄPÉÆòÃAiÀÄ ±ÉʪÀ®UÀ¼À UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? @ ªÁºÀPÀ CAUÁA±À gÀ»vÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ @. d®ªÁ¹UÀ¼ÀÄ @ zÉúÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß xÁ宸ï J£ÀÄߪÀgÀÄ @ PÉÆñÀ©üwÛ ¸É®Äå¯ÉÆøï & ¥ÉQÖ£ï ¤AzÁVzÉ. @ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ PÁAiÀÄd jÃw (zÉúÀzÀ vÀÄAqÁV MqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÆ®PÀ) C¯ÉÊAVPÀ jÃw (©ÃeÁtÄ GvÁàzÀ£É¬ÄAzÀ) & ¯ÉÊAVPÀ jÃw (°AUÁtÄUÀ¼À GvÀàwÛ & ¸ÀAAiÉÆÃUÀ¢AzÀ) £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 3) ±ÉʪÀ®UÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ, ®PÀët DªÁ¸À, GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹. ±ÉʪÀ® ªÀtÂðPÉ §tÚ CªÁ¸À GzÁ ºÀ¹gÀÄ ±ÉʪÀ® PÉÆèÃgÉÆ – J PÉÆèÃgÉÆ - © PÉÆèÃgÉÆ - ¹ ºÀ¹gÀÄ ¹»¤ÃgÀÄ AiÀÄįÉÆÃyæPïì, ¸ÉàöÊgÉÆÃUÉgÁ, PÀAzÀÄ ±ÉʪÀ® PÉÆèÃgÉÆ – J PÉÆèÃgÉÆ - ¹ PÁìAxÉÆæü¯ï ®í¹gÀÄ PÀAzÀÄ §tÚ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÁ¹ ¸ÀÀgïUÁå¸ÀA, JPÉÆÖÃPÁ¥Àð¸ï, PÉA¥ÀÄ ±ÉʪÀ® PÉÆèÃgÉÆ – J PÉÆèÃgÉÆ - © PÉA¥ÀÄ ªÀtðPÀ ¤Ã° ªÀtðPÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÁ¹ ¥Á°¸ÉÊ¥ÉÆäAiÀiÁ, ¨ÉlæPÉÆøÀàªÀÄðªÀiï 4) ºÁªÀ¸É ¸À¸ÀåUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß w½¹. @ ªÁºÀPÀ £Á¼À gÀ»vÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ @. zÉúÀªÀÅ xÁ宸ï JA§ ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. @ gÉÊeÁ¬ÄqïUÀ¼ÉA§ KPÀPÉÆòÃAiÀÄ ¨ÉÃj£ÀAvÀºÀ gÀZÀ£É¬ÄzÉ. @ ¸ÀAvÀw ¥ÀAiÀÄðAiÀÄ£À: ¢éUÀÄtÂvÀ ©ÃeÁtÄ d£ÀPÀ «ÄAiÀiÁ¹¸ï «¨sÀd£É ºÉÆA¢ KPÀUÀÄtÂvÀ ©ÃeÁtÄUÀ¼À GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F ©ÃeÁtÄUÀ¼ÀÄ ªÉƼÉvÀÄ KPÀUÀÄtÂvÀ °AUÁtÄUÀ¼À d£ÀPÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. KPÀUÀÄtÂvÀ °AUÁtÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ KPÀUÀÄtÂvÀ UÀAqÀÄ & ºÉtÄÚ °AUÁtÄUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀÄvÀÛªÉ. F °AUÁtÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃUÀ ºÉÆA¢ ¢éUÀÄtÂvÀ AiÀÄÄUÀä GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. ¢éUÀÄtÂvÀ AiÀÄÄUÀä ªÀÄÄAzÉ ¢éUÀÄtÂvÀ ©ÃeÁtÄd£ÀPÀ ¸À¸ÀåªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 5) ºÁªÀ¸É ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ §ºÀÄPÉÆòÃAiÀÄ ±ÉʪÀ®UÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ C©üªÀÈ¢Ý ºÉÆA¢ªÉ ºÉÃUÉ? ºÁªÀ¸É ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ vÉêÁA±À §jvÀ £É®zÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ºÁªÀ¸É ¸À¸ÀåUÀ¼À°è ¨ÉÃj£ÀAvÀºÀ gÀZÀ£ÉUÀ½AzÀ gÉÊeÁ¬Äqï UÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ, 6) DAyjÃrAiÀÄA JAzÀgÉãÀÄ? UÀAqÀÄ °AUÁtÄUÀ¼À£ÀÄß GvÀàwÛ ªÀiÁqÀĪÀ aîzÀAvÀºÀ gÀZÀ£É. EzÀÄ ºÁªÀ¸É ªÀÄvÀÄÛ dj ¸À¸ÀåUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. 7) DQðUÉÆäAiÀÄA JAzÀgÉãÀÄ? ºÉtÄÚ °AUÁtÄUÀ¼À£ÀÄß GvÀàwÛ ªÀiÁqÀĪÀ aîzÀAvÀºÀ gÀZÀ£É.. EzÀÄ ºÁªÀ¸É & dj ¸À¸ÀåUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ 8) ºÁªÀ¸É ¸À¸ÀåUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. # °ªÀgïªÀmïð - * jQìAiÀiÁ, * ªÀiÁPÉð¤ëAiÀiÁ # ªÀiÁ¸ï ¸À¸Àå - * ¥Á°mÉæöÊRªÀiï * ¥sÀÄå£ÉÃjAiÀiÁ ¸À¸Àå ¸ÁªÀiÁædå ªÁºÀPÀ£Á¼À gÀ»vÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ªÁºÀPÀ£Á¼À ¸À»vÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ §ºÀÄPÉÆòAiÀÄ ±ÉʪÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁªÀ¸É ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ dj ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ DªÀÈvÀ©Ãd ¸À¸Àå C£ÁªÀÈvÀ ©Ãd ¸À¸Àå
 10. 10. 9) ºÁªÀ¸É ¸À¸ÀåUÀ¼À DyðPÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ w½¹ @ ºÀÆUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ°è, @ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÀPÀ½ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä, @ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄtÂÚ£À gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀî®Ä 10) °AUÁtÄd£ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃeÁtÄd£ÀPÀUÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÉãÀÄ? °AUÁtÄd£ÀPÀ ©ÃeÁtÄd£ÀPÀ UÁvÀæzÀ°è zÉÆqÀØzÀÄ. UÁvÀæzÀ°è aPÀÌzÀÄ . KPÀUÀÄtÂvÀ ¢éUÀÄtÂvÀ ¥ÀvÀæºÀjvÀÄÛ EzÀÄÝ DºÁgÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ DºÁgÀPÁÌV °AUÁtÄ d£ÀPÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. 11) ªÁºÀPÀ CAUÁA±À ¸À»vÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? ªÁºÀPÀ CAUÁA±ÀUÀ¼ÁzÀ PÉìöÊ®A ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆèÃAiÀÄAUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ 12) ±ÉʪÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¤Ãj£À ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀtzÀ°è §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. KPÉ? PÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¤Ãj£À°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ±ÉʪÀ®UÀ¼ÀÄ DªÀÄèd£ÀPÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. 13) ºÁªÀ¸É ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸À¸Àå ¸ÁªÀiÁædåzÀ G¨sÀAiÀĪÁ¹ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. KPÉ? ºÁªÀ¸É ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £É® JgÀqÀÆ PÀqÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. 14)djøÀ¸ÀåUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥ÀÄZÀÒ¸À¸ÀåUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. #. ªÉÆlÖªÉÆzÀ®Ä ªÁºÀPÀ CAUÁA±À gÀÆ¥ÀUÉÆAqÀ ¸À¸ÀåªÀUÀð. #. vÉêÁA±À ¨sÀjvÀ £É®zÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. #. ¸À¸Àå zÉúÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÀÄ, PÁAqÀ & J¯ÉUÀ¼ÁV «AUÀr¸À§ºÀÄzÀÄ. #. ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ¯ÉÊAVPÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ, #. ¸ÀAvÀw ¥ÀAiÀÄðAiÀÄ£À PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. 15) djà ¸ÀÀåUÀ¼ÀÄ ºÁªÀ¸É ¸À¸ÀåUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ C©üªÀÈ¢Ý ºÉÆA¢ªÉ ºÉÃUÉ? djà ¸À¸ÀåUÀ¼À°è PÁAqÀ, ¨ÉÃgÀÄ & J¯ÉUÀ¼ÁV «AUÀr¸À§ºÀÄzÀÄ. ªÁºÀPÀ CAUÁA±À ¸À»vÀ ¸À»vÀ ¸À¸ÀåUÀ½ªÉ 16) djà ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß mÉæÃQAiÉÆÃ¥sÉÊmÁ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. KPÉ? dj ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ªÁºÀPÀ CAUÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ. 17) ¥ÀÄZÀÒ¸À¸ÀåUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. # £É¥ÉÆæïɦ¸ï # ¸É¯Áf£É¯Áè #. CrAiÀiÁlA # ¯ÉÊPÉÆÃ¥ÉÆÃrAiÀÄA # ªÀiÁ¹ð°AiÀiÁ 18) ¥ÉÆæÃxÁ®¸ï JAzÀgÉãÀÄ? ©ÃeÁtÄUÀ¼ÀÄ GAlĪÀiÁqÀĪÀ KPÀUÀÄtÂvÀ aPÀÌ ¸ÀévÀAvÀæ °AUÁtÄd£ÀPÀ ¸ÀAvÀw 19) ¥ÀÄZÀÒ¸À¸ÀÄUÀ¼À DyðPÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ §gɬÄj. #. ¸ËAzÀAiÀÄð ªÀiË®åPÁÌV §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ, #. J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀÆUÀÄZÀÒ & ºÀÆUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ°è §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. #. PÉ®ªÀÅ dj ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß OµÀ¢üUÀ¼À°è §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. #. ºÁ¸ïÀð mÉʯï , PÀè¨ï ªÀiÁ¸ï, PÀ°èzÀÝ®Ä & ¥ÉmÉÆæðAiÀÄA EAzsÀ£À gÀÆ¥ÀUÉƼÀî®Ä PÁgÀtªÁVªÉ, 20) C£ÁªÀÈvÀ ©Ãd ¸À¸ÀåUÀ¼À (£ÀUÀß ©Ãd ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ) ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß w½¹. #. ºÀtÂÚ£À PÀªÀZÀ¢AzÀ DªÀÈvÀªÁV®èzÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀÄvÀÛzÉ, #. ªÁºÀPÀ CAUÁA±À ¸À»vÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÁVªÉ. #. §ºÀĪÁ¶ðPÀ ¤vÀå ºÀjzÀétð ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ #. ¥ËæqsÀ ¸À¸ÀåªÀÅ ©ÃeÁtÄd£ÀPÀªÁVzÀÄÝ ±ÀAPÀÄ (PÉÆãï) UÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀÄvÀÛªÉ. #. ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ¯ÉÊAVPÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ, 21) C£ÁªÀÈvÀ ©Ãd ¸À¸ÀåUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr #. ¸ÉÊPÁ¸ï #. ¥ÉÊ£À¸ï #. zÉêÀzÁgÀÄ ªÀÈPÀë #. NPï #. ¹PÉÆÃAiÀÄ 22) PÉÆãï JAzÀgÉãÀÄ? EzÀgÀ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹. #. §ºÀÄPÉÆòÃAiÀÄ ±ÀAPÀÄ«£ÁPÁgÀzÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. #. «zsÀUÀ¼ÀÄ - 1. UÀAqÀÄ PÉÆãï - ¸ÀÆPÀëöä ©eÁtÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ UÀAqÀÄ °AUÁtÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆPÀëöä ©eÁtÄUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀÄvÀÛªÉ. 2. ºÉtÄÚ PÉÆãï - ¥ÀvÀæPÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ ºÉtÄÚ °AUÁtÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆÜ® ©eÁtÄUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀÄvÀÛªÉ. 23) DªÀÈvÀ ©Ãd ¸À¸ÀåUÀ¼À UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß w½¹. #. ºÀtÂÚ£À PÀªÀZÀ¢AzÀ DªÀÈvÀªÁzÀ ©ÃdUÀ¼À®Äè GvÁࢸÀÄvÀÛªÉ. #. ªÁºÀPÀ CAUÁA±À ¸À»vÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ #. ¸À¸ÀåUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖªÁzÀ ¨ÉÃgÀÄ, PÁAqÀ & J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß «AUÀr¸À§ºÀÄzÀÄ. #. ¥ËæqsÀ ¸À¸ÀåªÀÅ ©ÃeÁtÄd£ÀPÀªÁVzÉ
 11. 11. #. QëÃt¹zÀ °AUÁtÄd£ÀPÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ºÀƪÀÅ JA§ gÀZÀ£É EzÉ. #. KPÀzÀ¼À & ¢ézÀ¼À JA§ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀÄvÀÛªÉ, GzÁ- J¯Áè ºÀÆ ©qÀĪÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ 24) ¥ÀĵÀàªÀÄAdj JAzÀgÉãÀÄ? = UÀÄA¥ÀÄ ºÀÆUÀ½gÀĪÀ ¸À¸ÀåzÀ «±ÉõÀ gÉA¨É. 25) M§â gÉÊvÀ£ÀÄ gÁV VqÀQÌAvÀ vÉÆUÀjVqÀªÀ£ÀÄß QüÀ®Ä PÀµÀÖ¥ÀqÀÄvÁÛ£É. KPÉ? gÁV VqÀªÀÅ vÀAvÀĨÉÃgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. vÉÆUÀjVqÀªÀÅ vÁ¬Ä¨ÉÃgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. 26) KPÀzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¢ézÀ¼À ¸À¸ÀåUÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? ®PÀëtUÀ¼ÀÄ KPÀzÀ¼À ¢ézÀ¼À ©ÃdUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ©ÃdzÀ¼À«gÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ ©ÃdzÀ¼ÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ ¨ÉÃgÀÄ vÀAvÀÄ ¨ÉÃj£À ªÀåªÀ¸ÉÜ vÁ¬Ä ¨ÉÃj£À ªÀåªÀ¸ÉÜ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀ £Á¼À «£Áå¸À eÁ®¨sÀAzÀ £Á¼À«£Áå¸À ªÉƼÀPÉAiÀiÁUÀĪÁUÀ ©ÃdzÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀƸÀÛgÀzÀ PɼÀUÉ G½AiÀÄÄvÀÛªÉ ©ÃdzÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀƸÀÛgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. £Á¼ÀPÀÆZÀð J¯Áè ¨sÁUÀUÀ¼À° ºÀgÀrgÀÄvÀÛªÉ ªÀvÀÄð¯ÁPÁgÀzÀ°è eÉÆÃqÀuÉ ºÉÆA¢zÉ ºÀÆ«£À ¥ÀĵÀàzÀ¼À ªÀÄÆgÀgÀ UÀÄtÂvÀzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ LzÀgÀÀ UÀÄtÂvÀzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ G£ÀßvÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ 1) PÁqÉðmÁUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼À¤ß §gɬÄj ªÀÄÄRå ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 1. zÉúÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è DzsÁgÀ ¤ÃqÀĪÀ £ÉÆÃmÉÆÃPÁqÀð JA§ WÀ£À gÀZÀ£É EzÉ. 2. zÉúÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è PÉƼÀªÉAiÀiÁPÁgÀzÀ £ÀgÀ§½î EzÉ 3. UÀAl°£À ¥Á±ÀéðzÀ°è Q«gÀÄ gÀAzsÀæUÀ¼ÀÄ PÀ¤µÀ× ¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀįÁèzÀgÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. 2) PÁqÉðmÁzÀ £Á®ÄÌ G¥À ªÀA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GzÁºÀgÀuÉAiÉÆA¢UÉ «ªÀj¹, 1. ºÉ«ÄPÁqÉðmÁ : (ºÉ«Ä-CzsÀð) £ÉÆÃmÉÆÃPÁqÀð zÉúÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ CzsÀðPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVzÉ. GzÁ : - ¨É¯É£ÉÆÃUÁ蹸ï 2. AiÀÄÄgÉÆà PÁqÉðmÁ : ( AiÀÄÄgÉÆÃ- ¨Á®) £ÉÆÃmÉÆà PÁqÀð PÉêÀ® rA¨sÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¨Á®zÀ°è ªÀiÁvÀæ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. GzÁ : ºÀqÀðªÉÄäAiÀiÁ 3. ¸É¥sɯÉÆÃPÁqÉðmÁ : ( ¸É¥sɯÉÆÃ-vÀ¯É¬ÄAzÀ) £ÉÆÃmÉÆÃPÁqÀð zÉúÀzÀ GzÀÝPÀÆÌ ªÁ妹gÀÄvÀÛzÉ. GzÁ : DA¦üAiÀiÁPÀì¸ï 4. ªÀnð¨ÉæÃmÁ : £ÉÆÃmÉÆÃPÁqÀð ¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èzÀÝ £ÀAvÀgÀ PÀ±ÉÃgÀÄ ¸ÀÜA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼É£ÀÄߪÀgÀÄ. PÀ±ÉÃgÀÄPÀzÀ 5 ªÀUÀUÀð¼ÀÄ: 1. «ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ, 2. G¨sÀAiÀĪÁ¹UÀ¼ÀÄ, 3. ¸Àj¸ÀÈ¥ÀUÀ¼ÀÄ, 4. ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ, 5. ¸ÀÛ¤UÀ¼ÀÄ 3. ¥ÀQëUÀ¼À°è ºÁgÀ®Ä EgÀĪÀ ºÉÆAzÁtÂPÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 1. zÉÆÃtÂAiÀiÁPÁgÀzÀ zÉúÀ 2. UÁ½vÀÄA©zÀ ªÁAiÀÄÄ«PÀ ªÀÄƼÉUÀ¼ÀÄ 3. gÉPÉÌUÀ¼ÁV ªÀiÁ¥ÀðlÖ ªÀÄÄAUÁ®ÄUÀ¼ÀÄ 4. zÉúÀzÀ vÀÆPÀzÀ°è UÀt¤ÃAiÀÄ E½PÉ 5. ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ 6. ±Áé¸ÀPÉÆñÀzÀ°è ºÉaÑ£À UÁ½ ¸ÀAUÀ滸À®Ä £ÉgÀªÁ UÀĪÀ UÁ½ aîUÀ¼ÀÄ 7. zÉúÀzÀ C£ÉÃPÀ ªÀÄƼÉUÀ¼ÀÄ MAzÀgÉÆqÀ£É ¸ÉÃjPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ 8. zÉúÀzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ §rvÀ C¢üPÀ. 4. ²ÃvÀ gÀPÀÛ ¥ÁætÂUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ? ¥Àj¸ÀgÀzÀ GµÀÚvÉUÉ zÉúÀzÀ GµÀÚvÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÀÄîªÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ «ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ, G¨sÀAiÀĪÁ¹, ¸ÀjøÀÈ¥À 5. ©¹ gÀPÀÛ ¥ÁætÂUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ? ¥Àj¸ÀgÀzÀ GµÀÚvÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV zÉúÀzÀ GµÀÚvÉ §zÁ¬Ä¹PÉƼÀîzÀÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ GzÁ: ºÀQÌ, ¸À¸ÀÛ¤ 6. gÀÆ¥À ¥ÀjªÀvÀð£É JAzÀgÉãÀÄ? G¨sÀAiÀĪÁ¹UÀ¼À°è rA¨sÀªÀÅ ¥ËæqsÁªÀ¸ÉÜUÉ §gÀĪÀªÀgÉUÉ GAmÁUÀĪÀ J¯Áè §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½UÉ MmÁÖV gÀÆ¥À ¥ÀjªÀvÀð£É J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 12. 12. 7. PÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼ÀÄ, GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ PÉÆõÀ×PÀ gÀa¹. UÀÄt ®PÀëtUÀ¼ÀÄ «ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ G¨sÀAiÀĪÁ¹UÀ¼ÀÄ ¸Àj¸ÀÈ¥ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ ¸ÀÛ¤UÀ¼ÀÄ CªÁ¸À d®ªÁ¹UÀ¼ÀÄ (¹» & ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¤ÃgÀÄ) ¤ÃgÀÄ & £É® §ºÀÄvÉÃPÀ £É®ªÁ¹ §ºÀÄvÉÃPÀ £É®ªÁ¹UÀ¼ÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ £É®ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ZÀªÀÄð ¥sÀ®PÀUÀ½AzÁªÀÈvÀªÁVzÉ vÉêÁA±À ¨sÀjvÀªÁVªÉ ºÉÆgÀPÀAPÁ®«®è. MtVzÀÄÝ, ¥ÀÄPÀÌUÀ½AzÁzÀ ºÉÆgÀPÀAPÁ®«zÉ ZÀªÀÄð UÀjUÀ½AzÀ DªÀÈvÀªÁVzÉ ZÀªÀÄð gÉÆêÀÄUÀ½AzÀ DªÀÈvÀªÁVzÉ zÉúÀzÀ DPÁgÀ PÀ¢j£ÁPÁgÀ ²gÀ, ªÀPÉëÆÃzÀgÀ, ¨Á® ¤Ã¼ÀªÁzÀ, ²gÀ, ªÀPÉëÆÃzÀgÀ, ¨Á® zÉÆÃtÂAiÀiÁPÁgÀ, ²gÀ, ªÀPÉëÆÃzÀgÀ, ¨Á® ²gÀ, ªÀPÉëÆÃzÀgÀ, ¨Á®, (JzÉ & GzÀgÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå ªÀ¥É EzÉ) ZÀ®£ÁAUÀ FdÄ gÉPÉÌUÀ¼ÀÄ- 2 «zsÀ 1. eÉÆÃr gÉPÉÌ 2. eÉÆÃr AiÀÄ®èzÀ FdÄ gÉPÉÌ PÁ®Ä- ªÀÄÄAUÁ®Ä - aPÀ̪ÀÅ 4 ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½ªÉ »AUÁ®Ä - zÉÆqÀتÀÅ 5 ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½ªÉ PÁ®Ä- ªÀÄÄAUÁ®Ä & »AUÁ®Ä -5 ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½ªÉ PÁ®Ä- ªÀÄÄAUÁ®Ä & »AUÁ®Ä ªÀÄÄAUÁ®Ä gÉPÉÌUÀ¼ÁVªÉ PÁ®Ä- ªÀÄÄAUÁ®Ä & »AUÁ®Ä - 5 ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½ªÉ. gÀPÀÛ ¥ÀjZÀ®£É ²ÃvÀgÀPÀÛ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ²ÃvÀgÀPÀÛ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ²ÃvÀgÀPÀÛ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ©¹gÀPÀÛ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ©¹gÀPÀÛ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ PÉÆÃuÉUÀ¼À ¸ÀASÉå 2 3 3, ªÉƸÀ¼É- 4 PÉÆÃuÉ ºÀÈzÀAiÀÄ ºÉÆA¢zÉ. 4, ªÀĺÁ¥ÀzÀªÀĤAiÀÄ PÀªÀiÁ£ÀÄ §®¨sÁUÀQÌzÉ 4, ªÀĺÁ¥ÀzÀªÀĤAiÀÄ PÀªÀiÁ£ÀÄ JqÀ¨sÁUÀQÌzÉ G¹gÁl Q«gÀÄUÀ¼ÀÄ Q«gÀÄ, ±Áé¸ÀPÉÆñÀ, ZÀªÀÄð ±Áé¸ÀPÉÆñÀ ±Áé¸ÀPÉÆñÀ ±Áé¸ÀPÉÆñÀ «ÄzÀļÀÄ £ÀgÀUÀ¼ÀÄ 10eÉÆvÉ 10 eÉÆvÉ 12 eÉÆvÉ 12 eÉÆvÉ 12 eÉÆvÉ ¤±ÉÃZÀ£É ¨ÁºÀå ¨ÁºÀå ¨ÁºÀå DAvÀjPÀ vÁ¬Ä UÀ¨sÀðzÀ°è DAvÀjPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ¨ÁºÀå ¨ÁºÀå / gÀÆ¥À ¥ÀjªÀvÀð£É ¨ÁºÀå ¨ÁºÀå vÁ¬Ä UÀ¨sÀðzÀ°è DAvÀjPÀ d£Àä ¤ÃqÀÄ«PÉ CAqÁAiÀÄÄd CAqÁAiÀÄÄd CAqÁAiÀÄÄd CAqÁAiÀÄÄd dgÁAiÀÄÄd «²µÀÖ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈzÀé¹Ü & ªÀÄÆ¼É «ÄãÀÄUÀ¼ÉA§ «zsÀUÀ½ªÉ. »vÀÛ®Ä ªÀÄAqÀ® PÁ°®èzÀ PÀÄgÀÄqÀÄ G¨sÀAiÀĪÁ¹. PÉ®ªÀÅ ²²gÀ ¤zÉæ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. ºÁªÀÅ PÁ°®èzÀ ¸Àj¸ÀÈ¥À ªÁAiÀÄÄ«PÀ ªÀÄƼÉUÀ¼ÀÄ, ºÀ®Äè PÉÆPÀÄÌUÀ¼ÁVªÉ ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. 2 ¸ÀÛ£À UÀæAyUÀ½ªÉ. ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À°è GUÀÄgÀÄUÀ½ªÉ. GzÁºÀgÀuÉ ±ÁPïð, gÉà «ÄãÀÄ, »¥ÉÆàÃPÁåA¥À¸ï, PÁ¥ïð, ¯É©AiÉÆÃ, ºÀ¸ÀÄ «ÄãÀÄ, PÀ¥Éà, §AiÀÄ®Ä PÀ¥Éà, ¸À宪ÀiÁAqÀgï, £ÀÆåmï, »vÀÛ®Ä ªÀÄAqÀ®, ªÀÄgÀUÀ¥Éà DªÉÄ, ºÀ°è – NwPÉÃvÀ, PɯÉÆÃn¸ï,ªÉgÁ£À¸ïÖ, qÁæPÉÆ ºÁªÀÅ – ªÀÄAqÀ®zÀ ºÁªÀÅ, PÀlÄÖ ºÁªÀÅ, ªÉƸÀ¼É. ºÁgÀ¯ÁgÀzÀ - D¹ÖçZï, Q« jAiÀiÁ, JªÀÄÄ, ¥ÉAVé£ï, ºÁgÀĪÀ - V½, PÁUÉ, ºÀzÀÄÝ ºÁgÀĪÀ - ¨ÁªÀ°, ¯ÉªÀÄÆgï ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀ - ¥Áèn¥À¸ï, JQqÁß, d®ªÁ¹ - w«ÄAV®, qÁ°á£ï, ¥ÁæªÀÄÄTUÀ¼ÀÄ
 13. 13. 8. ºÀQÌUÀ¼À°è UÀjUÀ¼À PÁAiÀÄðªÉãÀÄ? # ºÀQÌUÀ¼À°è UÀjUÀ¼ÀÄ gÀPÀëuÉ, # zÉúÀzÀ GµÀÚvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀÄ. # ºÁgÁlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ # ¯ÉÊAVPÀ DPÀµÀðuÉUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ. 9. ªÁAiÀÄÄ«PÀ ªÀÄƼÉUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ? ¥ÀQëUÀ¼À°ègÀĪÀ UÁ½ vÀÄA©zÀ ªÀÄƼÉUÀ½UÉ ªÁAiÀÄÄ«PÀ ªÀÄƼÉUÀ¼É£ÀÄߪÀgÀÄ. 10. DQðAiÉÆÃ¥ÉÖjPïì ¸ÀjøÀÈ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQëUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆAr J£ÀÄߪÀgÀÄ. KPÉ? DQðAiÉÆÃ¥ÉÖjPïì ¸ÀjøÀÈ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQëUÀ¼ÉgÉqÀgÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ 11. ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÛ¤UÀ¼À£ÀÄß ©¹gÀPÀÛ¥ÁætÂUÀ¼É£ÀÄߪÀgÀÄ. KPÉ? ªÁvÁªÀgÀtzÀ vÁ¥À §zÀ¯ÁzÀgÀÆ zÉúÀzÀ vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß ¹ÜgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. 12. ±ÁPïð CAqÀd. DzÀgÉ w«ÄAV® dgÁAiÀÄÄd. KPÉ? ±ÁPïð ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀ d®ªÁ¹.(«ÄãÀÄ). w«ÄAV® ªÀÄjUÀ½UÉ d£Àä ¤ÃqÀĪÀ d®ªÁ¹.(¸À¸ÀÛ¤) 13. «Ää£À zÉúÀzÀ ¨ÁºÀå gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ avÀæ ©r¹. ¨sÁUÀ ºÉ¸Àj¹. 14. ªÀiÁzÀj ¢ézÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ KPÀzÀ¼À ¸À¸ÀåzÀ avÀæ ©r¹. ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. @@@@@@@ 6. ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt CAUÁA±ÀUÀ¼ÀÄ 1. CAUÁA±ÀUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? MAzÉà ªÀÄÆ®zÀ°è ºÀÄnÖzÀ MAzÉà jÃwAiÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄļÀî ºÁUÀÄ MAzÉà jÃwAiÀÄ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ fêÀPÉÆñÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀªÉà CAUÁA±À. 2. CAUÁA±ÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀ fêÀ±Á¸ÀÛçzÀ «¨sÁUÀ ----- CAUÁA±À ±Á¸ÀÛç 3. ¸À¸Àå CAUÁA±ÀUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt §gɬÄj 4. ¤gÀAvÀgÀ PÉÆñÀ «¨sÀd£Á ¸ÁªÀÄxÀåð EgÀĪÀ, ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀĪÀ ¸À¸Àå CAUÁA±À --- ªÀzsÀð£Á CAUÁA±À 5. F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß w½¹ CAUÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¥ÉÃgÉAPÉʪÀiÁ ¸ÀfêÀ PÉÆñÀ, fêÀPÉÆñÀUÀ¼À ¸Àr® eÉÆÃqÀuÉ ¸À¸ÀåzÀ PÁAqÀ,¨ÉÃgÀÄ, J¯É ºÀÆ,ºÀtÚUÀ¼À ªÀÄÈzÀÄ ¨sÁUÀ ¤Ãj£À »ÃjPÉ, ¤ÃgÀÄ & DºÁgÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉ. zÀÄåw ¸ÀA±ÉèõÀuÉ PÉÆïÉAPÉʪÀiÁ ¸ÀfêÀ PÉÆñÀ, PÉÆñÀUÀ¼À MvÉÆÛvÁÛzÀ eÉÆÃqÀuÉ, PÉÆñÀ©üwÛAiÀÄ°è ºÉ«Ä¸É®å¯ÉÆÃ¸ï ¥ÉQÖ£ï EzÉ ºÀÆ«£À vÉÆlÄÖ, J¯ÉUÀ¼À vÉÆlÄÖ ¸À¸Àå zÉúÀPÉÌ DzsÁgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. ¹Ì÷ègÉÊqï UÀÄA¥ÁVgÀĪÀ ¤fÃðªÀ PÉÆñÀ, °Vß£ï ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÀÄÑ, ¸ÀÛA¨sÁPÁgÀ/£ÀPÀëvÁæPÁgÀ ºÀtÄÚ, ©ÃdUÀ¼À PÀªÀZÀ PÀ®Äè PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ, DzsÁgÀ, gÀPÀëuÉ £ÁgÀÄ £ÀªÀÄåvÉ & ¹Üw ¸ÁÜ¥ÀPÀ UÀÄt ºÉZÀÄÑ. ¸À¸ÀåzÀ £ÁgÀÄUÀ¼À°è. UÉÆÃt aî ªÀÄvÀÄÛ ºÀUÀÎUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ PÉìöÊ®ªÀiï PÉìöÊ®A ¥ÉÃgÀAPÉʪÀiÁ, PÉìöÊ®A £ÁgÀÄ, PÉìöÊ®A £À½PÉ, PÉìöÊ®A mÉæÃTÃqïUÀ¼ÉA§ fêÀPÉÆñÀUÀ½ªÉ ¨ÉÃgÀÄ, PÁAqÀ, J¯É PÉìöÊ®A £À½PÉ, PÉìöÊ®A mÉæÃTÃqïUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À ¸ÁUÁtÂPÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥sÉÆèÃAiÀĪÀiï ¥sÉÆèÃAiÀÄA ¥ÉÃgÀAPÉʪÀiÁ, ¥sÉÆèÃAiÀÄA £ÁgÀÄ, dgÀr £À½PÉ, ¸ÀAUÁw fêÀPÉÆñÀUÀ¼ÉA§ fêÀPÉÆñÀUÀ ½ªÉ. ¨ÉÃgÀÄ, PÁAqÀ, J¯É dgÀr £À½PÉ DºÁgÀzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ, ¸ÀAUÁw fêÀPÉÆñÀ DºÁgÀ ¸ÁUÁ tÂPÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt. ¸À¸Àå CAUÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀzsÀð£Á CAUÁA±À ±Á±ÀévÀ CAUÁA±À ¸ÀgÀ¼À ±Á±ÀévÀ CAUÁA±À ¸ÀAQÃtð ±Á±ÀévÀ CAUÁA±À¥ÉÃgÀAPÉʪÀiÁ PÉÆïÉAPÉʪÀiÁ ¹Ì÷èÃgÉAPÉʪÀiÁ PÉìöÊ®ªÀiï ¥sÉÆèÃAiÀĪÀiï vÀÄ¢ ªÀzsÀð£À ¥Á±Àéð ªÀzsÀð£À ¹Ì÷ègÉÊqï £ÁgÀÄ
 14. 14. ºÉÆgÀzÀªÀÄð fêÀAvÀ fêÀPÉÆñÀUÀ¼À MAzÀÄ ¥ÀzÀgÀ«zÉ. ¨ÉÃj£À°è DºÁgÀzÀ »ÃjPÉ, ¸À¸Àå zÉúÀzÀ ºÉÆgÀ¥ÀzÀgÀ gÀPÀëuÉ, PÀÄånPÀ¯ï & ¥ÀvÀægÀAzsÀæUÀ¼ÀÄ C¤®UÀ¼À «¤ªÀÄAiÀÄzÀ ¤AiÀÄAvÀæt, ªÉÄÃtUÀ¼À ¸Àæ«PÉ. 6. £Á¼ÀPÀÆZÀðUÀ¼ÉAzÀgÉ£ÀÄ? PÉì Ê®ªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆèÃAiÀÄA CAUÁA±ÀUÀ¼ÀÄ MmÁÖV EgÀĪÀ £Á¼À ¸ÀªÀÄƺÀUÀ½UÉ £Á¼ÀPÀÆZÀðUÀ¼É£ÀÄßvÁÛgÉ. 7. ¸À¸ÀåzÀ G¹gÁl ªÀÄvÀÄÛ C¤® «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁµÀ૸Àdð£ÉUÉ ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀĪÀ ¨sÁUÀ ---- (¥ÀvÀægÀAzsÀæ) 8. PÉìöÊ®A ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆèÃAiÀÄAUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAQÃtð ±Á±ÀéÀévÀ CAUÁA±ÀUÀ¼É£ÀÄßvÁgÉ. KPÉ? KPÉAzÀgÉ PÉìöÊ®A ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆèÃAiÀÄAUÀ¼ÀÄ ««zsÀ ¸ÀfêÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤fÃðªÀ PÉÆñÀUÀ½AzÁVªÉ. 9. d® ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°èAiÉÄà EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀÅ PÉƼÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. KPÉ? d® ¸À¸ÀåUÀ¼À°è PÀÄånPÀ¯ï §ºÀ¼À zÀ¥ÀàªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ d® ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ PÉƼÉAiÀÄzÀAvÉ PÁ¥ÁqÀÄvÀÛzÉ. 10. ¥Áæt CAUÁA±ÀzÀ ªÀVÃðPÀgÀt §gɬÄj 11. F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À ªÀåvÁå¸À §gɬÄj ¥ÀmÉÖ gÀ»vÀ ¸ÁßAiÀÄÄ ¥ÀmÉÖ ¸À»vÀ ¸ÁßAiÀÄÄ # PÀ¢j£ÁPÁgÀ. #. CqÀØ ¥ÀnÖUÀ½®è. #. C£ÉÊaÒPÀ ¸ÁßAiÀÄÄ, ªÀÄÈzÀÄ ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼ÀÄ #. ¸ÁßAiÀÄÄ vÀÄAvÀÄUÀ¼À°è MAzÀÄ PÉÆñÀ PÉÃAzÀæ # PÉƼɪÉAiÀiÁPÁgÀ. # CqÀØ ¥ÀnÖUÀ½ªÉ. #. LaÒPÀ ¸ÁßAiÀÄÄ, PÀpt ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼ÀÄ (C¹Ü ¸ÁßAiÀÄÄ) #. ¸ÁßAiÀÄÄ vÀAvÀÄUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ PÉÆñÀ PÉÃAzÀæ ¸ÁßAiÀÄÄgÀdÄÓ C¹ÜgÀdÄÓ (vÀAvÀÄPÀlÄ)Ö #. ¸ÁßAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄƼÉUÀ½UÉ eÉÆÃr¸À®Ä ¸ÀºÀPÁj. #. mÉAqÁ£ïì J£ÀÄßvÉÛêÉ. # ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÉƯÁåd£ï vÀAvÀÄUÀ½ªÉ #. ªÀÄƼÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÀPÉÆÌAzÀÄ §A¢ü¸À®Ä ¸ÀºÀPÁj. #. °UÀªÉÄAmïì J£ÀÄßvÉÛêÉ. #. ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è E¯Á¹ÖPï vÀAvÀÄUÀ½ªÉ. ªÀÄÆ¼É ªÀÄÈzÀé¹Ü #. ¹Üw ¸ÁÜ¥ÀPÀ UÀÄt«®è #. C¹Ü ªÀÄeÉÓ EzÉ #. D¹ì£ï JA§ ªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄ°è PÉƯÁd£ï vÀAvÀÄ, PÁå°ìAiÀĪÀiï ¥Á¸ÉáÃmï ®ªÀtUÀ½ªÉ. #. D¹ÖAiÉÆøÉÊmï JA§ fêÀPÉÆñÀUÀ:½ªÉ. #. ¹Üw ¸ÁÜ¥ÀPÀ UÀÄt«zÉ #. C¹Ü ªÀÄeÉÓ E®è. #. PÁAræ£ï JA§ ªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄ°è ©½ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼À¢ vÀAvÀÄUÀ½ªÉ. #. PÁAqÉÆæøÉÊmï JA§ fêÀPÉÆñÀUÀ½ªÉ. ¥Áæt CAUÁA±À ¸ÁßAiÀÄÄ CAUÁA±À £ÀgÀ CAUÁA±À ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ CA C£ÀįÉÃ¥ÀPÀ CA ZÀ¥ÀàmÉ C.CA M¼À¸ÀÛj CAUÁA±À ¸ÀÛA¨sÁPÀÈw C. CA WÀ£ÁPÀÈw C.CA ¥ÀmÉÖgÀ»vÀ ¸ÁßAiÀÄÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ¸ÁßAiÀÄÄ ¥ÀmÉÖ¸À»vÀ ¸ÁßAiÀÄÄ zÀlÖ ¸ÀA. CA ¸Àr® ¸ÀA. CA zÀæªÀ ¸ÀA.CA ªÀÄÆ¼É ªÀÄÈzÀé¹Ü KjAiÉÆïÁgï Cr¥ÉÆøï eÁ®gÀƦ ¸ÁßAiÀÄÄgÀdÄÓ/vÀAvÀÄPÀlÄÖ gÀPÀÛ zÀÄUÀÞgÀ¸À E¯Á¹ÖPï vÀAvÀÄgÀƦ
 15. 15. 12. F PɼÀV£À CAUÁA±ÀUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼ÀÄ, PÀAqÀħgÀĪÀ ¨sÁUÀ, PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß w½¹ CAUÁA±À ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀ ¨sÁUÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ZÀ¥ÀàmÉ C£ÀįÉÃ¥ÀPÀ CAUÁA±À ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, §ºÀĨsÀÄeÁPÀÈwAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. CAUÀUÀ¼À ºÉÆgÀ¥ÀzÀgÀ, C£ÀߣÁ ¼À, gÀPÀÛ£Á¼À, ¯ÉÆêÀÄ£Á¼À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À «¸ÀgÀuÉ, CAUÀUÀ¼À gÀPÀëuÉ ¸ÀÛA¨sÁPÀÈw C. CA ¤Ã¼ÀªÁVzÉ. DºÁgÀ £Á¼À, UÀæAyUÀ¼À M¼À¸ÀÛj WÀ£ÁPÀÈw C.CA WÀ£ÁPÀÈwAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. UÀæAyUÀ¼À°è, ¸Àæ«PÉUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîvÀÛzÉ. C£ÀįÉÃ¥ÀPÀ CAUÁA±ÀzÀ PÁAiÀÄð #. vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ. #eÁÕ£ÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼À°è UÁæºÀPÀ PÉÆñÀUÀ¼ÁVªÉ #. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁUÁtÂPÉ, ¥ÉÆõÀPÁA±À UÀ¼À »ÃjPÉ, vÁådåzÀ «¸Àdð£É. ¥ÀmÉÖ ¸À»vÀ ¸ÁßAiÀÄÄ ¤Ã¼ÀªÁzÀ, PÉƼÀªÉAiÀiÁPÁgÀ, CqÀØ ¥ÀnÖUÀ½ªÉ. LaÒPÀ ¸ÁßAiÀÄÄ EZÉÒUÉ M¼À¥ÀlÖ zÉúÀzÀ ZÀ®£ÁAUÀUÀ¼À°è EZÉÒUÉ M¼À¥ÀlÖ zÉúÀzÀ ZÀ®£ÉUÉ, ¨ÉÃUÀ£É DAiÀiÁ¸ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¥ÀmÉÖ gÀ»vÀ ¸ÁßAiÀÄÄ ¤Ã¼ÀªÁzÀ PÀ¢j£ÁPÁgÀ, CqÀØ¥ÀnÖ UÀ½®è, C£ÉÊaÒPÀ ¸ÁßAiÀÄÄ C£ÀߣÁ¼À, doÀgÀ, PÀgÀļÀÄ, ªÀÄÆvÀæ¦AqÀ, gÀPÀÛ£Á¼À EZÉÒUÉ M¼À¥ÀqÀzÀ CAUÀUÀ¼À ZÀ®£É ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼ÀÄ ¤Ã¼ÀªÁV, PÉƼÀªÉAiÀiÁPÁgÀ, ±ÁSÉUÀ¼ÁV MqÉ¢zÉ. ºÀÈzÀAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ®AiÀħzÀÞ ¸ÀAPÉÆÃZÀ£É & «PÀ¸À£À, DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ¸ÀUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. KjAiÉÆïÁgï CAUÁA±À vÀAvÀÄUÀ¼ÀÄ - ©½ vÀAvÀÄ, ºÀ¼À¢ vÀAvÀÄ, eÁ®gÀƦ vÀAvÀÄ, fêÀPÉÆñÀ - ¥sÉʨÉÆæà ¨Áè¸ïÖ, ¥Áè¸Àä PÉÆñÀ, ªÉÄÊPÉÆæÃ¥sÉÃeï, ªÀiÁ¸ïÖ PÉÆñÀ ZÀªÀÄðzÀ PɼÀ ¥ÀzÀgÀ, ¯ÉÆÃ¼É ¥ÉÆgÉ, gÀPÀÛ £Á¼À, £ÀgÀUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ ZÀªÀÄðPÉÌ ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¸ÀÄ ªÀ°è, £ÀAdÄ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ¥Àr¸À®Ä, ¥ÀæwPÁAiÀÄUÀ¼À GvÁàzÀ£É, Cr¥ÉÆøï CAUÀA±À PÉÆ©â£À ¸ÀAUÀæºÀ«gÀĪÀ PÉÆñÀUÀ½ªÉ. fêÀPÉÆñÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ eÁ®gÀƦ vÀAvÀÄUÀ½ªÉ. ZÀªÀÄðzÀ PɼÀ ¥ÀzÀgÀ, DºÁgÀzÀ ¸ÀAUÀæºÀ, vÁ¥ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt, gÀPÀëuÉ eÁ®gÀƦ CAUÁA±À vÀAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ºÉÆA¢gÀĪÀ CAUÁA±À ¦vÀÛd£ÀPÁAUÀ, UÀÄ®ä, C¹ÜgÀdÄÓ, mÁ¤ì¯ï ±Áé¸À£Á¼À, DzsÁgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀvÀzÉ. ªÀÄÈzÀé¹Ü ªÀÄÈzÀĪÁzÀ ªÀÄƼÉ, PÁAræ£ï JA§ ªÀiÁvÀÈPÉ EzÉ, PÁAqÉÆæøÉÊmï JA§ fêÀPÉÆñÀ«zÉ. G¹£Áð¼À, zsÀé¤ ¥ÉnÖUÉ, J¦UÁèn¸ï, AiÀÄƸÉÖöAiÀÄ£ï £Á¼À, QAiÀÄ ºÁ¯É- E¯Á¹ÖPï PÀ±ÉÃgÀÄ ¸ÀÛA¨sÀzÀ PÀ±ÉÃgÀÄ ªÀÄtÂUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÉƯÁåd£ï vÀAvÀÄUÀ½gÀĪÀ – vÀAvÀÄgÀƦ ªÀÄÈzÀé¹Ü ªÀÄÆ¼É PÁå°ìAiÀĪÀiï¤AzÀ PÀÆrzÀ D¹Ö£ï JA§ ªÀiÁvÀÈPÉ, D¹ÖAiÉÆøÉÊmï JA§ fêÀPÉÆñÀUÀ½ªÉ. PÀAPÁ® ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå ¨sÁUÀ # zÉúÀPÉÌ DPÁgÀ, DzsÁgÀ, gÀPÀëuÉ. # ªÀÄƼÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C¹ÜªÀÄeÉÓAiÀÄÄ gÀPÀÛzÀ fêÀPÉÆñÀUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀÄvÀÛzÉ. zÀÄUÀÞ gÀ¸À gÀPÀÛzÀAvÉAiÉÄ EgÀĪÀ §tÚgÀ»vÀ zÀæªÀ. RBC & ¥ÉÆæÃn£ï EgÀĪÀÅ¢®è. zÀÄUÀÞ gÀ¸À £Á¼À, UÀgÀAyUÀ¼À°è ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwPÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀÄvÀÛzÉ. ºÁ¤PÁgÀPÀ fëUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®ÄèvÀÛzÉ. gÀPÀÛ ¥Áè¸Àä JA§ zÀæªÀ ªÀiÁvÀÈPÉ EzÉ. RBC,WBC, QgÀÄvÀmÉÖ, fêÀPÉÆñÀUÀ½ªÉ # RBC - fêÀPÉÆñÀUÀ½UÉ DªÀÄèd£ÀPÀzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ, »ªÉÆÃUÉÆèé £ï gÀPÀÛPÉÌ PÉA¥ÀÄ §tÚ PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. # WBC - ¥ÀæwPÁAiÀÄUÀ¼À GvÀàwÛ, # QgÀÄvÀmÉÖ – gÀPÀÛzÀ ºÉ¥ÀÄàUÀlÄÖ«PÉ 13. zÀlÖ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ CAUÁA±ÀzÀ 2 ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß w½¹ 1. £ÀªÀÄä zÉúÀPÉÌ DAvÀjPÀ DºÁgÀ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ 2. C¹Ü¥ÀAdgÀªÀÅ ºÀÈzÀAiÀÄ, ±Áé¸ÀPÉÆñÀ, ªÀÄÆvÀæ¦AqÀUÀ¼ÀÄ, PÀtÄÚ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ DAvÀjPÀ CAUÀUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸ÀÄvÀÛzÉ. 14. ¥ÀmÉÖ ¸À»vÀ ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß C¹Ü ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. KPÉ? KPÉAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥ÀmÉÖ ¸À»vÀ ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄƼÉUÀ½UÉ CAn PÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. 15. C¹Ü ªÀÄeÉÓ JAzÀgÉãÀÄ? CzÀgÀ PÁgÀåªÉãÀÄ? CxÀªÁ C¹ÜªÀÄeÉÓ J°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ? CzÀgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ K£ÀÄ? PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼À°è£À ¤Ã¼ÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ §°µÀתÁzÀ ªÀÄƼÉUÀ¼À°è vÀÄA©gÀĪÀ zÀæªÀªÀ£ÀÄß C¹ÜªÀÄeÉÓ J£ÀÄßvÁÛgÉ. EzÀÄ gÀPÀÛ£Á ¼ÀUÀ¼À & PÉÆ©â£À ¥ÀzÁxÀðUÀ½gÀĪÀ zÀæªÀ gÀPÀÛzÀ fêÀPÉÆñÀUÀ¼À (PÉA¥ÀÄ gÀPÀÛ PÀt & ©½ gÀPÀÛ PÀt) GvÀàwÛ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
 16. 16. 16. vÁªÀgÉ, ¦¹ÖAiÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ d®¸À¸ÀåUÀ¼À J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è vÉî®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? KPÉAzÀgÉ F ¸À¸ÀåUÀ¼À°è ¥ÉÃgÀAPÉʪÀÄ fêÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á ¸Àr®ªÁV eÉÆÃqÀuÉUÉÆArzÀÄÝ CAvÀgï PÉÆñÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À°è UÁ½ vÀÄA©PÉÆArzÉ. 17. £ÀgÀ PÉÆñÀ JAzÀgÉãÀÄ? EzÀgÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹ £ÀgÀ CAUÁA±ÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ® WÀlPÀªÉà £ÀgÀPÉÆñÀ. gÀZÀ£É :- @. zÉÆqÀØ PÉÆøÀ PÉAzÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ PÉÆñÀPÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÉÊmÁ£ï J£ÀÄßvÁÛgÉ. @. EzÀjAzÀ ºÉÆgÀZÁazÀ ¸ÀtÚ PÀªÀ®ÄUÀ½UÉ qÉAqÉæöÊmï J£ÀÄßvÁÛgÉ. @. EzÀgÀ°è ¤Ã¼ÀªÁzÀ PÀªÀ®£ÀÄß DPÁì£ï J£ÀÄßvÁÛgÉ. @. DPÁì£ï¤£À vÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß £ÀgÀvÀÄ¢ J£ÀÄßvÁÛgÉ. @. DPÁì£ï PÉÆ©â£À ¥ÀzÀgÀ¢AzÀ DªÀÈvÀªÁVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄAiÀÄ°£ï ºÉÆ¢PÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ. 18. ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ¸ÀUÉƼÀÄîªÀÅ¢®.è KPÉ? KPÉAzÀgÉ EªÀÅ ®AiÀħzÀÞªÁzÀ ¸ÀAPÉÆÃZÀ£À ªÀÄvÀÄÛ «PÀ¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. 19. ªÀÄzsÀĪÉÄû gÉÆÃVUÀ¼ÀÄ DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ ªÀåQÛVAvÀ ºÉZÁÑV ZÀ½AiÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÉÊeÕÁ¤PÀ PÁgÀt w½¹. ªÀÄzsÀĪÉÄû gÉÆÃVUÀ¼À°è UÀÄèPÉÆøï eÉÆvÉUÉ PÉƧÄâ ¸ÀºÀ gÀPÀÛPÉÌ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀjAzÀ Cr¥ÉÇÃeï CAUÁA±ÀzÀ°è ¤AiÀÄ«ÄvÀ ªÀÄlÖzÀ°è PÉÆ©â®èzÉ GµÀÚ ¤AiÀÄAwç¸À®Ä «¥sÀ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. 20. KjAiÉÆïÁgï CAUÁA±ÀzÀ ªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ 4 «zsÀzÀ PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß w½¹. * ¥sÉʨÉÆæèÁè¸ïÖUÀ¼ÀÄ : zÉÆqÀØ UÁvÀæzÀ, ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁzÀ, ±ÁSÉAiÉÆqÉzÀ PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ. CªÀÅ vÀAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À櫸ÀÄvÀÛªÉ. * ¥Áè¸ÁäPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ : ¸ÀtÚ PÉÆñÀPÉÃAzÀæ«gÀĪÀ CAqÁPÁgÀzÀ PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ. EªÀÅ ¥ÀæwPÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀÄvÀÛªÉ. * ªÀiÁåPÉÆæÃ¥sÉÃeïUÀ¼ÀÄ : ¤¢ðµÀÖ DPÁgÀ«®èzÀ, ¸ÀzÁ C¯ÉzÁqÀĪÀ fêÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ. EªÀÅ ¸ÀÆPÀëöä fëUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀQë¸À§®è fêÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ. * ªÀiÁ¸ïÖ PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ (mast cells) : zÀÄAqÁzÀ PÉÆñÀPÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ PÀt ¸À»vÀ PÉÆñÀzÀæªÀåªÀżÀî zÉÆqÀØ fêÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ. EªÀÅ ¹ÃgÉÆÃmÉÆä£ï (serotonin), ºÉ¥Áåj£ï (heparin) ºÁUÀÆ »¸ÀÖ«Ä£ï (histamin) £ÀAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸À櫸ÀÄvÀÛªÉ. 21. £ÀgÀPÉÆñÀzÀ avÀæ §gɬÄj. @@@@@@
 17. 17. 7. ¸ÀÆPÀëöäfëUÀ½AzÀ §gÀĪÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ PÁ¬Ä¯É ¥ÀzÀzÀ CxÀð/ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ»w PÁgÀt ªÁzÀ fë ªÀiÁzÀåªÀÄ/ ºÀgÀqÀĪÀ «zsÁ£À gÉÆÃUÀ ®PÀët/ EvÀgÀ ®PÀët vÀqÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£À aPÀ£ïUÀÄ£Àå ªÀiÁPÉÆAqÉ-¨ÁV PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAzÀÄUÀ¼À°è£À £ÉÆêÀÅ aPï-« ªÉÊgÀ¸ï [D¯Áá ªÉÊgÀ¸ï] ¸ÉƼÉî-Fr¸ï Ff¦Ö. ¤AvÀ ¤Ãj£À°è ªÀÈ¢Þ. ªÀÄÄAeÁ£É PÀZÀÄÑvÀÛªÉ  40rVæ C dégÀ, [104O F]  GzÀgÀ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ¼À°è zÀzÀÄÝ.  QîÄUÀ¼À°è «¥ÀjÃvÀ £ÉÆêÀÅ. ( CxÁæð®f CxÀªÁ CxÉæöÊn¸ï )  vÀ¯É£ÉÆêÀÅ, PÀtÄÚ PÉA¥ÁUÀĪÀÅzÀÄ,  ¨É¼ÀQ£À §UÉÎ ºÉzÀjPÉ.  QîÄUÀ¼À°è£À £ÉÆêÀÅ.  ¸ÉƼÉî ¤AiÀÄAvÀæt.  ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.  ¸ÀÆPÀÛ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉ.  GzÀÝ vÉÆý£À vɼÀÄ §tÚzÀ ªÀ¸ÀÛç §¼ÀPÉ.  ¸ÉƼÉî ¥ÀgÀzÉÉUÀ¼À §¼ÀPÉ qÉAUÀÆådégÀ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj dégÀ qÉAUÀÆå ªÉÊgÀ¸ï ¸ÉƼÉî-Fr¸ï Ff¦Ö #. gÀPÀÛ¸ÁæªÀ, #. QgÀÄvÀmÉÖUÀ¼À [platelets] ¸ÀASÉå QëÃtªÁUÀÄ ªÀÅzÀÄ, #. gÀPÀÛgÀ¸À ¸ÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ. #. low BP, #. vÀ¯É£ÉÆêÀÅ. ¸ÀĸÀÄÛ, #. ¸ÁßAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ QîÄUÀ¼À°è £ÉÆêÀÅ #. UÀæAyUÀ¼À°è HvÀ, #. M¸ÀqÀÄ UÀ¼À°è gÀPÀÛ¸ÁæªÀ. #. PÀtÂÚ£À »A¨sÁUÀzÀ°è wêÀæ £ÉÆêÀÅ. #. PÀrªÉÄ gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ ±ÀQÛ EgÀĪÀªÀgÀ°è ¸ÉÆÃAQ£À ¸ÁzsÀåvÉ ºÉZÀÄÑ. #. QgÀÄvÀmÉÖUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt 1 mm3 gÀPÀÛzÀ°è 1 ®PÀëPÀÆÌ PÀrªÉÄUÉ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj ®PÀët  ¸ÉƼÉî ¤AiÀÄAvÀæt.  ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.  ¸ÀÆPÀÛ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉ.  GzÀÝ vÉÆý£À vɼÀÄ §tÚzÀ ªÀ¸ÀÛç §¼ÀPÉ.  ¸ÉƼÉî ¥ÀgÀzÉÉUÀ¼À §¼ÀPÉ ºÀQÌdégÀ ºÀQÌUÀ½UÉ ¸ÉÆÃAPÀÄ vÀUÀĮĪÀÅzÀÄ E£ï ¥ÀÆèAiÉÄAeÁ ªÉÊgÀ¸ï ºÀQÌUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ. ºÀQÌAiÀÄ ªÀÄ® ºÁUÀÆ JAd°£À ªÀÄÆ®PÀ #. E£ï ¥ÀÆèAiÉÄAeÁ ªÉÊgÀ¸ïUÉ Cw ¢ÃWÀð PÁ® ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è §zÀÄPÀĽAiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀð EzÉ. #. PɪÀÄÄä, ¨Éâ, G¹gÁ lzÀ vÉÆAzÀgÉ, #. 38 rVæ C dégÀ. vÀ¯É£ÉÆêÀÅ, ªÉÄÊ PÉÊ £ÉÆêÀÅ, #. ¸ÉÆÃgÀÄ wÛgÀĪÀ ªÀÄÆUÀÄ, #. UÀAl°£À PÉgÉvÀ.  ºÀQÌ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ½UÉ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ.  gÀPÀëuÁvÀäPÀ GqÀÄUÉ, £Á¹PÀzÀ ªÀÄĸÀÄPÀÄ zsÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.  ¨ÉìĸÀzÀ, CgɨÉAzÀ ºÀQÌ ªÀiÁA¸À w£ÀߢgÀĪÀÅzÀÄ.
 18. 18. ¹¦ü°¸ï UÀĺÀågÉÆÃUÀ næ¥ÉÆäêÀiÁ ¥Áå°qÀA ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð. ¸ÉÆÃAPÀÄ vÀUÀÄ°zÀ vÁ¬Ä¬ÄAzÀ ¨sÀÆætPÉÌ dgÁAiÀÄÄ«£À ªÀÄÆ®PÀ, ¸ÉÆÃAPÀÄ vÀUÀÄ°zÀ gÀPÀÛzÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¢AzÀ #. ªÀÄÆUÀÄ UÀAl®Ä, PÁ°£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ¯É¯Áè ºÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ, #. «ÄzÀļÀÄ, £ÀgÀUÀ¼ÀÄ, PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ, ºÀÈzÀAiÀÄ gÀPÀÛ£Á¼ÀUÀ¼ÀÄ, ¦vÀÛd£ÀPÁAUÀ, QîÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄƼÉUÀ½UÉ ºÁ¤. #. ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ/ CAzsÀvÀé / ¸ÁªÀÅ  ¸ÉÆÃAQvÀ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ zÀÆgÀ«gÀĪÀÅzÀÄ.  PÁAqÉÆêÀiï §¼ÀPÉ. UÉÆ£ÉÆjAiÀÄ ¯ÉÊAVPÀ gÉÆÃUÀ £ÉʹÃjAiÀiÁ UÉÆ£ÉÆjAiÉÄ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð. ¸ÉÆÃAPÀÄ vÀUÀÄ°zÀ vÁ¬Ä¬ÄAzÀ ¨sÀÆætPÉÌ dgÁAiÀÄÄ«£À ªÀÄÆ®PÀ,  ¥ÀÄgÀĵÀgÀ°è :- ¥Àæd£À£ÁAUÀ ½AzÀ ¸Àæ«PÉAiÀiÁUÀĪÁUÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð zÀ°è Gj.  ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ°è :- AiÉÆä¬ÄAzÀ ¸Àæ«PÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAl£ÉÆêÀÅ.  ¸ÉÆÃAQvÀ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ zÀÆgÀ«gÀĪÀÅzÀÄ.  PÁAqÉÆêÀiï §¼ÀPÉ. ¥Àæd£À£ÁAUÀzÀ ªÉÄð£À UÀļÉîUÀ¼ÀÄ UÀĺÀågÉÆÃUÀ. ºÀÆåªÀÄ£ï ¥Á妯ÉÆêÀÄ ªÉÊgÀ¸ï ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð #. ¥Àæd£À£ÁAUÀzÀ ªÉÄïÉ, ZÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃ¼É ¥ÉÆgÉUÀ¼À°è ªÀÄÈzÀĪÁzÀ UÀļÉîUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ. #. 70 §UÉAiÀÄ HPV UÀ½ªÉ. #. PÉ®ªÀÅ UÀ¨sÀðPÉÆñÀzÀ / UÀÄzÀ£Á¼ÀzÀ PÁå£ÀìgïUÀÆ PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ  ¸ÀÄgÀQëvÀ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð.  ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ ®¹PÉ (9jAzÀ 26 ªÀμÀð). ¥Àæd£À£ÁAUÀzÀ ºÀ¦ð¸ï UÀĺÀågÉÆÃUÀ. ºÀ¦ð¸ï ¹A¥ÉèPïì ªÉÊgÀ¸ï-1/2 ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð #. ¥Àæd£À£ÁAUÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ ¸ÀÄvÀÛ, UÀÄzÀ£Á¼ÀUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ ºÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ. #. EªÀÅ MqÉzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆ£Áð®ÄÌ ªÁgÀUÀ¼À°è UÀÄtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. CxÀªÁ EzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀwð¸À§ºÀÄzÀÄ  ¸ÀÄgÀQëvÀ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð.  ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ ®¹PÉ (9jAzÀ 26 ªÀμÀð). ºÉ¥ÀmÉÊn¸ï -© ¦vÀÛd£ÀPÁAUÀPÉÌ ¸ÉÆÃAPÀÄ ( ¹gÉÆíù¸ï ) ºÉ¥ÀmÉÊn¸ï- © ªÉÊgÀ¸ï (HBV) ¸ÉÆÃAQvÀ gÀPÀÛ CxÀªÁ zÉúÀzÀæ ªÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÉÆÃAQvÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÁUÀÆ ªÀiÁzÀPÀ zÀæªÀå ªÀå¸À¤UÀ¼À°è ZÀÄZÀÄÑ ªÀĢݣÀ ªÀÄÆ®PÀ #. ¸ÀtÚzÁzÀ dégÀ, £ÉUÀr, ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀÆè UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ®PÀët, #. PÁªÀÄ¯É ®PÀët, #. wêÀæ ¤±ÀåQÛ, #. ºÀ¹«®è¢gÀĪÀÅzÀÄ, #. ªÁAwAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÉ¥ÀmÉÊn¸ï-© EªÀÄÆå£ï UÁè§Äå°£ï HBIG JA§ ®¹PÉAiÉÆAzÀÄ ªÀÄÆgÀjAzÀ DgÀÄ wAUÀ¼À PÁ® vÁvÁÌ°PÀªÁV gÀPÀëuÉ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ.
 19. 19. Kqïì ¯ÉÊAVPÀ gÉÆÃUÀ 1981 gÀ°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ CªÉÄÃjPÁzÀ°è ¥ÀvÉÛ. 1987 gÀ°è ¨ÁgÀvÀzÀ°è ªÉÆzÀ® Kqïì gÉÆÃVAiÀÄ ¥ÀvÉÛ. ºÀÆåªÀÄ£ï EªÀÄÄå£ÉÆà r¦ü¶AiÉÄ¤ì ªÉÊgÀ¸ï. [HIV VIRUS] 1] ¸ÉÆÃAQvÀ ªÀåQÛUÀ¼À eÉÆvÉ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð. 2] ¸ÉÆÃAQvÀ gÀPÀÛ ¥ÀÆgÀt. 3] ¸ÀÆf, ¹jAdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆÃAQvÀ ªÀåQÛUÀ¼À eÉÆvÉ ºÀAaPÉƼÀîªÀÅzÀÄ. 4] ¸ÉÆÃQvÀ vÁ¬Ä¬ÄAzÀ ¨sÀÆætPÉÌ dgÁAiÀÄÄ«£À ªÀÄÆ®PÀ #. gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ ±ÀQÛ ¥ÀÆwð PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ., #. vÀÆPÀzÀ°è E½PÉ, #. wêÀæ ¤±ÀåQÛ,, #. ZÀªÀÄðzÀ°è vÀÄjPÉ, #. G¹£Áð¼ÀzÀ°è vÉÆAzÀgÉ, GjAiÀÄÆvÀ, #. PɪÀÄÄä, ¢ÃWÀð dégÀ, #. ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ©½ªÀÄZÉÑ, C£ÀߣÁ¼ÀzÀ°è ºÀÄtÄÚ, #. PÀëAiÀÄgÉÆÃUÀ, AiÀiÁªÀÅzÉà ®¹PÉ E®è. 1] §ºÀÄ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ zÀÆgÀ EgÀĪÀÅzÀÄ. 2] ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð ©lÄÖ ZÀÄZÀÄѪÀÄzÀÄÝ CxÀªÁ ZÀªÀÄðPÉÌ UÁAiÀÄ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¸À®PÀgÀuɬÄAzÀ zÀÆgÀ EgÀĪÀÅzÀÄ. 3] ¸ÉÆÃQvÀ ªÀåQÛAiÀÄ zÉúÀ zÀæªÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀð vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 1) HIV gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹ (avÀæ) #. HIV zÀÄAqÁPÁgÀªÁVzÀÄÝ C£ÀĪÀA²ÃAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÁV RNA EzÉ. #. ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÉÆ©â£À ¥ÀzÁxÀð¢AzÁzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀzÀgÀUÀ¼À ¥ÉÆgÉ EzÉ. #. EzÀgÀ M¼À ¨ÁUÀzÀ°è ¥ÉÆæÃnãï¤AzÀ PÀÆrzÀ wgÀĽzÀÄÝ ªÀÄzsÀåzÀ°è RNA ªÀÄvÀÄÛ jªÀ¸ïð mÁæ£ïì Qæ¥ÉÖøï [ REVERSE TRASCRIPTASE] JA§ Qté PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. #. F QtézÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÉÊgÀ¸ï£À RNA CwxÉÃAiÀÄ fêÀPÉÆñÀzÀ°è DNA ¸ÀA±Éè÷ëö¸ÀÄvÀÛzÉ. #. »ÃUÁV HIV AiÀÄ£ÀÄß gÉmÉÆæà ªÉÊgÀ¸ï {RETROVIRUS} UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ . . 2) AiÀiÁªÀ «zsÀUÀ½AzÀ Kqïì ºÀgÀqÀĪÀÅ¢®è? #. DºÁgÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ. #. ºÁ¹UÉ,ªÀ¸ÀÛç,lªÀ¯ï ¨ÁZÀtÂUÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ. #, ¸ÉƼÉî PÀrvÀ¢AzÀ, #. FdÄPÉƼÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ, #. ¸ÉÆÃAQvÀgÀ eÉÆvÉ, ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ, PÉÊ PÀÄ®ÄPÀĪÀÅzÀjAzÀ, C¦àPÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ, ZÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ, #. ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À §¼ÀPɬÄAzÀ, PËëgÀ¢AzÀ.
 20. 20. 8. ZÀ®£ÉAiÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ 1) vÀgÀAUÀzÀÆgÀ JAzÀgÉãÀÄ? CzÀgÀ ªÀÄÆ®ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß w½¹? CqÀØ vÀgÀAUÀUÀ¼À°è JgÀqÀÄ DªÀvÀðPÀ ±ÀÈAUÀ CxÀªÁ UÀvÀðUÀ¼À CAvÀgÀªÀ£ÀÄß vÀgÀAUÀzÀÆgÀ J£ÀÄßvÉÛÃªÉ ¤Ã¼À vÀgÀAUÀUÀ¼À°è JgÀqÀÄ DªÀvÀðPÀ ¸ÀA¦ÃqÀ£À CxÀªÁ «gÀ¼À£ÀUÀ¼À CAvÀgÀªÀ£ÀÄß vÀgÀAUÀzÀÆgÀ J£ÀÄßvÉÛêÉ. EzÀgÀ ªÀÄÆ®ªÀiÁ£À «ÄÃlgï (m) 2) CUÉÆÃZÀgÀ ZÀ®£ÉUÀ½UÉ GzÁ PÉÆr. #. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¨sÀæªÀÄuÉ & ¥Àj¨sÀæªÀÄuÉ ªÉÃUÀªÁV GAmÁzÀgÀÆ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. #. WÀ£ÀUÀ¼À°è WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀvÀªÁV PÀA¦¸ÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÀÆ CzÀÄ £ÀªÀÄä PÀtÂÚUÉ PÁtĪÀÅ¢®è. 3) DªÀvÀðPÀ ¸ÀASÉå JAzÀgÉãÀÄ? EzÀgÀ ªÀÄÆ®ªÀiÁ£À w½¹. vÀgÀAUÀzÀ°è ¥Àæw ¸ÉPÉArUÉ DUÀĪÀ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£ÉUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß DªÀvÀðPÀ ¸ÀASÉå J£ÀÄߪÀgÀÄ. EzÀgÀ ªÀÄÆ®ªÀiÁ£À ºÀmïìð (Hertz) 4) vÀgÀAUÀ ªÉÃUÀ JAzÀgÉãÀÄ ? CzÀgÀ ¸ÀÆvÀæ §gɬÄj ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è£À PÉëÆèsÉAiÀÄÄ ¥Àæ¸Àj¸ÀĪÀ ªÉÃUÀPÉÌ vÀgÀAUÀ ªÉÃUÀ J£ÀÄߪÀgÀÄ. vÀgÀAUÀ ªÉÃUÀ = PÀA¥À£ÁAPÀ x DªÀvÀð ¸ÀASÉå V = n 5) CqÀØ vÀgÀAUÀ JAzÀgÉãÀÄ? CzÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? vÀgÀAUÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÀtUÀ¼ÀÄ vÀgÀAUÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ ¢QÌUÉ ®A§ªÁV PÀA¦¹zÀgÉ CAvÀºÀ vÀgÀAUÀªÀ£ÀÄß CqÀØ vÀgÀAUÀªÉ£ÀÄßvÁÛgÉ. @ G§Äâ ªÀÄvÀÄÛ vÀUÀÄÎUÀ¼ÀÄ CqÀØ vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛªÉ. 6) ¤Ã¼À vÀgÀAUÀ JAzÀgÉãÀÄ? CzÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? vÀgÀAUÀ ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀĪÁUÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÀtUÀ¼ÀÄ vÀgÀAUÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ ¢QÌ£À¯Éèà PÀA¦¹zÀgÉ CAvÀºÀ vÀgÀAUÀªÀ£ÀÄß ¤Ã¼À vÀgÀAUÀ J£ÀÄßvÁÛgÉ. @. ¸ÀA¦ÃqÀ£É ªÀÄvÀÄÛ «gÀ¼À£ÀUÀ¼ÀÄ ¤Ã¼À vÀgÀAUÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛªÉ. 7) «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ vÀgÀAUÀUÀ¼ÉÃAzÀgÉãÀÄ? AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ 2 vÀgÀAUÀUÀ¼À£Àß ºÉ¸Àj¹ AiÀiÁªÀ vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ «zÀÄåvï PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÁAwÃAiÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ PÀA¥À£ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉAiÉÆà CzÀ£ÀÄß «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. GzÁ:- gÉÃrAiÉÆ vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀPÀÄ 8) EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¹: ¥ÁgÀ, DAzÉÆî£ÁªÀ¢ü ¥ÁgÀ :- ¸ÀgÀ¼À¸ÀAUÀvÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è vÀ£Àß ¸ÀªÀĸÁÜ£À¢zÁUÀĪÀ UÀjµÀÖ ¸ÁÜ£À¥À®èl . CAzÉÆî£ÁªÀ¢ü :- MAzÀÄ DAzÉÆî£ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ CªÀ¢ü. 9) ¸ÀgÀ¼À ¸ÀAUÀvÀ ZÀ®£É JAzÀgÉãÀÄ? CAvÀºÀ ZÀ®£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. PÁ®§zÀÞªÁV DªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîªÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À¸ÀAUÀvÀ ZÀ®£É J£ÀÄߪÀgÀÄ. GzÁ :- GAiÀiÁå¯ÉAiÀÄ vÉÆ£ÉzÁl, ±ÀÈvÀPÀªÉAiÀÄ PÀA¥À£À , ¸ÀgÀ¼À ¯ÉÆîPÀzÀ DAzÉÆî£À, gÀ§âgï ¥Áåqï£À ªÉÄ¯É ±ÀÈwPÀªÉAiÀÄ£ÀÄß §rzÁUÀ CzÀgÀ PÀªÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀ¼À ¸ÀAUÀvÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. 10) ¸ÀgÀ¼À ¸ÀAUÀvÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀéAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. @. PÁ®ªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ @. ¸ÀAVÃvÀ ªÁzÀåUÀ¼À ±ÀÈwUÉƽ¸ÀÄ«PÉ. @. C¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À @. PÀA¥À£À gÉÆûvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CtÄUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À 11) CqÀØ vÀgÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã¼À vÀgÀAUÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À 2 ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj CqÀØvÀgÀAUÀ ¤Ã¼À vÀgÀAUÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÀtUÀ¼ÀÄ vÀgÀAUÀzÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ ¢QÌUÉ ®A§ªÁV PÀA¦¸ÀÄvÀÛªÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÀtUÀ¼ÀÄ vÀgÀAUÀzÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ ¢QÌ£À¯Éèà PÀA¦¸ÀÄvÀÛªÉ. G§Äâ ªÀÄvÀÄÛ vÀUÀÄÎUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ ¸ÀA¦ÃqÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀ¼À£ÀUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV GAmÁUÀĪÀ G§Äâ & vÀUÀÄÎ vÀgÀAUÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¦ÃqÀ£À & «gÀ¼À£À C¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛªÉ
 21. 21. 12) AiÀiÁAwæPÀ vÀgÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ vÀgÀAUÀUÀ¼À ªÀåvÁå¸À w½¹. AiÀiÁAwæPÀ vÀgÀAUÀ «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÉëÆèsɬÄAzÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. «zÀÄåvï PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÁAwÃAiÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼À PÀA¥À£ÀUÀ¼À£ÉÆß¼À UÉÆAqÀ vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ zÀæªÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄ CªÀ±ÀåPÀ ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ zÀæªÀåªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ E®è GzÁ: ±À§Ý vÀgÀAUÀ, ¤Ãj£À vÀgÀAUÀ 1) GzÁ: gÉÃrAiÉÆà vÀgÀAUÀ, £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ vÀgÀAUÀ 13) MAzÀÄ zsÀé¤vÀgÀAUÀzÀ DªÀvÀð ¸ÀASÉå 256Hz ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ vÀgÀAUÀ zÀÆgÀ 1.2 «ÄÃ, DzÀgÉ F vÀgÀAUÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. zÀvÀÛ :- N=256Hz, ¸ÀÆvÀæ:- V=n =256x1.2 = 307.2m/s 14) MAzÀÄ vÀAgÀAUÀ ªÉÃUÀªÀÅ 340 ms-1 ºÁUÀÆ vÀgÀAUÀzÀ zÀÆgÀ 17m DzÀgÉ CzÀgÀ CªÀ¢ü & DªÀvÀðPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀAr »r¬Äj. zÀvÀÛ :- ªÉÃUÀ V=340 ms-1 vÀgÀAUÀ zÀÆgÀ λ= 17m DªÀvÀðPÀ ¸ÀASÉå= ? CªÀ¢ü = ? ¸ÀÆvÀæ:- V=n λ n = v/ λ n = 340/17=20 vÀgÀAUÀzÀ DªÀvÀðPÀ ¸ÀASÉå 20 Hz vÀgÀAUÀzÀ CªÀ¢ =0.05 CªÀ¢ü = 0.055 ¸É 15) AiÀiÁAwæPÀ vÀgÀAUÀUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ? 2 GzÁ. PÉÆr zÀæªÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀĪÀ vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁAwæPÀ vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ GzÁ. ±À§Ý vÀgÀAUÀ, ¤Ãj£À vÀgÀAUÀ 16) ¸ÀgÀ¼À ¯ÉÆîPÀzÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À ¸ÀAUÀvÀ ZÀ®£É J£ÀÄߪÀgÀÄ KPÉ? ¸ÀgÀ¼À ¯ÉÆîPÀªÀÅ ¤¢ðµÀÖ zÀÆgÀ ZÀ°¹ MAzÀÄ PÀët ¤±ÀÑ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¢QÌ£À°è ¸ÀªÀĹÜwUÉ ªÉÃUÉÆÃvÀ̵Àð zÉÆA¢UÉ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. PÁ®§zÀÞªÁV DªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîªÀ F ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÁßzsÀj¹ EzÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À ¸ÀAUÀvÀ ZÀ®£É J£ÀÄߪÀgÀÄ. @@@@@@@@ 9. GµÀÚ EAf£ïUÀ¼ÀÄ 1) GµÀÚ : MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À°ègÀĪÀ J¯Áè CtÄUÀ¼À ZÀ®£À ±ÀQÛAiÀÄ MlÄÖ ªÉÆvÀÛªÉà GµÀÚ. 2) vÁ¥À : MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À°ègÀĪÀ J¯Áè CtÄUÀ¼À ¸ÀgÁ¸Àj ZÀ®£À ±ÀQÛAiÀÄ MlÄÖ ªÉÆvÀÛPÉÌ vÁ¥À J£ÀÄߪÀgÀÄ. 3) ¸ÀAvÀÄ°vÀ §® : J¯Áè ¢PÀÄÌUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄ£ÁzÀ §®UÀ¼ÀÄ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝgÉ CAvÀºÀ §®. 4) GµÀÚzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? * ªÀ¸ÀÄÛ«£À vÁ¥ÀzÀ°è KjPÉ, * ªÀ¸ÀÄÛ«£À ªÁåPÉÆÃd£É, * ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¹Üw §zÀ¯ÁªÀuÉ, * gÀ¸ÁAiÀĤPÀ §¸À¯ÁªÀuÉ 5) GµÀÚ JAf£ï JAzÀgÉãÀÄ? GµÀÚ JAf£À£ÀÄß AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÉà GµÀÚ JAf£ï. 6) GµÀÚ JAf£ïUÀ¼À 2 «zsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? @. §ºÀzÀðºÀ£À JAf£ï @ CAvÀzÀðºÀ£À JAf£ï 7) §»zÀðºÀ£À JAf£ÀÄßUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ? EAzsÀ£ÀªÀÅ ¹°AqÀgï£À DZÉ zÀ»¸ÀĪÀ PÁgÀt¢AzÁV §»zÀðºÀ£À JAf£ïUÀ¼À£ÀÄßvÉÛêÉ. 8) ¥Àæ¥ÀæxÀªÀĪÁV ºÀ¨É EAf£ï£ÀÄß «£Áå¸ÀUÉƽ¹zÀªÀgÀÄ (¥ÁæaãÀ PÁ®zÀ EAf£ï) AiÀiÁgÀÄ? xÁªÀÄ¸ï ¸ÁªÉÃj. 9) ºÀ¨É EAf£ï : PÀ°èzÀÝ®Ä gÉÊ®Ä, ºÀ¨É ºÀqÀUÀÄUÀ¼ÀÄ
 22. 22. 10) ¸ÀÄzsÁjvÀ ºÀ¨É JAf£À£ÀÄß ¤«Äð¹zÀªÀgÀÄ ? eÉêÀiïìªÁåmï 11) ºÀ¨É EAf£ï£À ªÁåPÉÆÃZÀPÀ ºÉÆqÉvÀ : ¹°AqÀgï£À M¼ÀVgÀĪÀ ¦¸ÀÖ£ï ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÁåPÉÆÃZÀPÀ ºÉÆqÉvÀ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 12) ºÀ¨É EAf£ï£À ¤µÁ̸À ºÉÆqÉvÀ : ¹°AqÀgï£À M¼ÀVgÀĪÀ ¦¸ÀÖ£ï »AzÀPÉÌ ZÀ°¹ ºÀ¨É0iÀÄÄ ¤ÃgÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀĪÀ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß ¤µÁ̸À ºÉÆqÉvÀ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 13) ºÀ¨É EAf£ï£À «ÄwUÀ¼ÉãÀÄ? * UÁvÀæ zÉÆqÀØzÀÄ * ¨ÁAiÀÄègï ¹rAiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. * ¸ÁªÀÄxÀåð PÀrªÉÄ * vÀPÀët ZÁ®ÆªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. 14) ºÀ¨É EAf£ï ¹rAiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. ºÉÃUÉ? ¨ÁAiÀÄègï£À°è ºÀ¨ÉAiÀÄÄ C¢üPÀ MvÀÛqÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. DPÁgÀt¢AzÀ ¹rAiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ ºÉZÀÄÑ. 15) ºÀ¨É EAf£ï ¸ÁªÀÄxÀåð PÀrªÉÄ. KPÉ? EAzsÀ£ÀªÀÅ ¹°AqÀgï£À DZÉ zÀ»¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ, ±ÀQÛ £ÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. GµÀÚ ±ÀQÛAiÀÄÄ ªÉÆzÀ°UÉ ºÀ¨É ±ÀQÛUÉ ¥ÀjªÀwðvÀªÁV £ÀAvÀgÀ AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛAiÀiÁV ¥ÀjªÀwðªÁUÀÄvÀÛzÉ. 16) ºÀ¨É EAf£ï£ÀÄß vÀPÀët ZÁ®ÆªÀªÀiÁqÀ®AiÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. KPÉ? ºÀ¨É EAf£À£ÀÄß ZÁ®Æ ªÀiÁqÀ®Ä C¢üPÀ MvÀÛqÀzÀ ºÀ¨ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄ¢¸À¨ÉÃPÀÄ. E°è ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÀUÀ®ÄvÀÛzÉ. 17) ºÀ¨É JAf£À£ÀÄß ®WÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è §¼À¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. PÁgÀtªÉãÀÄ? ºÀ¨É JAf£ï C¢üPÀ UÁvÀæ«gÀĪÀÅzÀjAzÀ, C¢üPÀ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß CPÀæ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. 18) CAvÀzÀðºÀ£À EAf£ï JAzÀgÉãÀÄ? EzÀgÀ «zsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? EAzsÀ£ÀªÀÅ EAf¤ß£À M¼ÀUÉ zÀ»¸ÀĪÀ EAf£ÀߣÀÄß CAzÀðºÀ£À EAf£ï J£ÀÄßvÁÛgÉ. EzÀgÀ «zsÀUÀ¼ÀÄ :- @ ¥ÉmÉÆæïï EAf£ï @. røÀ¯ï EAf£ï 19) CAvÀgï zÀºÀ£À EAf£ï (DzsÀĤPÀ EAf£ï) «£Áå¸ÀUÉƽ¹zÀªÀgÀÄ :- gÀÄqÁ¯ïá rÃ¸É¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆî¸ï MmÉÆÖÃ. 20) ¥ÉmÉÆæïï EAf£ï£À°è F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. @. Qr¨ÉuÉ : ¸ÀA¦ÃqÀ£ÉUÉƼÀUÁzÀ UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ EAzsÀ£ÀzÀ «Ä±ÀætªÀÅ ºÉÆwÛ¸ÀÄvÀÛzÉ. @. ªÀPÀæzÀAqÀ : £ÉÃgÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀæªÀÄuÉAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ. @. PÁ¨ÉÆðgÉÃlgï : ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «Ä±ÀætªÁV¸ÀÄvÀÛzÉ. @. ¤UÀðªÀÄ PÀªÁl : zÀºÀ£À QæAiÉÄAiÀÄ C¤® GvÀà£Àß ¹°AqÀgï¤AzÀ ºÉÆgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÀÛzÉ.. 21) ¥ÉmÉÆæïï EAf¤ß£À 5 ºÀAvÀUÀ¼À PÁAiÀÄð «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 1. ¨sÀÄQÛ ºÉÆqÉvÀ : D«ÃPÀÈvÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄ «Ä±ÀætªÀÅ DUÀªÀÄ PÀªÁlzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¹°AqÀj£ÉƼÀUÉ §gÀÄvÀÛzÉ ¤UÀðªÀÄ PÀªÁl ªÀÄÄaÑgÀÄvÀÛzÉ ¦¸ÀÖ£ï Qr¨ÉuÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. 2. ¸ÀA¦ÃqÀ£Á ºÉÆqÉvÀ : DUÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀðªÀÄ PÀªÁlUÀ¼ÉgÀqÀÆ ªÀÄÄaÑgÀÄvÀÛªÉ ¦¸ÀÖ£ï Qr¨ÉuÉ0iÀÄ PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄ «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß ¸ÀA¦Ãr¸ÀÄvÀÛzÉ. 3. d鮣À ºÉÆqÉvÀ : Qr¨ÉuɬÄAzÀ ºÉƪÀÄÄäªÀ QrUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¦ÃrvÀUÉÆAqÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄ «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¸ÀÄvÀÛªÉ. 4. ªÁåPÉÆÃZÀPÀ ºÉÆqÉvÀ : ¥ÉmÉÆæïï zÀºÀ£ÀªÁV GµÀÚ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄUÀÄvÀÛzÉ C¤®UÀ¼ÀÄ xÀlÖ£É ªÁåPÉÆÃZÀ£É ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦¸ÀÖ£ï ºÉZÀÄÑ §®¢AzÀ ºÉÆgÀ vÀ½îPÉUÉƼÀUÁUÀÄvÀÛzÉ. 5. ¤µÁ̸À ºÉÆqÉvÀ : ¤UÀðªÀÄ PÀªÁlªÀÅ vÉgÉ¢zÀÄÝ ¦¸ÀÖ£ï »AzÀPÉÌ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ zÀºÀ£À QæAiÉÄAiÀÄ C¤® GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ ¹°AqÀgï¤AzÀ ¤UÀðªÀÄ PÀªÁlzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. 22) ¥ÉmÉÆæïï EAf£ï ªÀÄvÀÄÛ røɯï EAf£ïUÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸À w½¹. ¥ÉmÉÆæïï EAf£ï røɯï EAf£ï @. Qr¨ÉuÉ EzÉ. @. Qr¨ÉuÉ E®è. @. Qr¨ÉuɬÄAzÀ GAmÁzÀ Qr EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¸ÀÄvÀÛzÉ @. ¸ÀA¦ÃqÀ£É¬ÄAzÀ EAzsÀ£À ºÉÆwÛPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. @. EAzsÀ£À dAPÀë£ï E®è @. EAzsÀ£À dAPÀë£ï EzÉ. @. zÀPÀëvÉ PÀrªÉÄ @. zÀPÀëvÉ ºÉZÀÄÑ
 23. 23. 23) ºÀ¨É EAf£ï (§»gï zÀºÀ£À EAf£ï ) ªÀÄvÀÄÛ (CAvÀgï zÀºÀ£À EAf£ï)UÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸À w½¹. §»gï zÀºÀ£À EAf£ï CAvÀgï zÀºÀ£À EAf£ï @. GµÀÚ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß EAf£ï£À ºÉÆgÀ ¨sÁUÀzÀ°è GvÁࢸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ @. GµÀÚ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß EAf£ï£À M¼À ¨sÁUÀzÀ°è GvÁࢸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. @. UÁvÀæzÀ°è zÉÆqÀØzÀÄ @. UÁvÀæzÀ°è aPÀÌzÀÄ @. ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¸À®Ä ¸ÀÆPÀÛªÀ®è. @. ¸ÀtÚ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¸À§ºÀÄzÀÄ @. zÀPÀëvÉ PÀrªÉÄ. @. zÀPÀëvÉ ºÉZÀÄÑ. @. EAf£ï vÀPÀët ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è @. EAf£ï vÀPÀët ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 24) røÀ¯ï EAf£ï£À°è Qr¨ÉuÉAiÀÄ CUÀvÀå«®è PÁgÀt w½¹. C) røɯï EAf¤ß£À°è GZÀÒd鮣À vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ Qr¨ÉuÉAiÀÄ CUÀvÀå«®è. D) røɯï EAf¤ß£À°è ¸ÁàPïð¥ÀèUï §zÀ®Ä EAdPÀë£ï ¥ÀA¥ï C¼ÀªÀr¹gÀÄvÁÛgÉ DzÀÝjAzÀ Qr¨ÉuÉAiÀÄ CUÀvÀå«®è. 25) CAvÀzÀðºÀ£À EAf£ï §»zÀðºÀ£À EAf£ïVAvÀ ºÉÃUÉ GvÀÛªÀÄ? C) vÀPÀët ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ , D) C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ¨sÀAiÀÄ«®è, E) ¸ÀtÚ AiÀÄAvÀæUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¸À§ºÀÄzÀÄ 26) rÃ¸É¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉmÉÆæïï EAf£ïUÀ¼À°è UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ EAzsÀ£ÀzÀ ¸ÀA¦ÃqÀ£Á C£ÀÄ¥ÁvÀ J¶ÖgÀ¨ÉÃPÀÄ ? røɯï EAf£ï£À°è ¸ÀA¦ÃqÀ£Á C£ÀÄ¥ÁvÀ 4:1 jAzÀ 25:1. ¥ÉmÉÆæïï EAf£ï£À°è C£ÀÄ¥ÁvÀ 4:1 jAzÀ 10:1 27) GµÀÚ EAf£ï£À zÀPÀëvÉ JAzÀgÉãÀÄ? MAzÀÄ GµÀÚ EAf£ï ªÀiÁrzÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ §¼À¹PÉÆAqÀ GµÀÚUÀ¼À C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß zÀPÀëvÉ J£ÀÄߪÀgÀÄ. zÀPÀëvÉ = ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À X 100 MzÀV¹zÀ GµÀÚ 28) MAzÀÄ EAf¤ß£À zÀPÀëvÉ 40 % F ºÉýPÉAiÀÄ CxÀð w½¹ EAf£ïUÉ MzÀV¹zÀ GµÀß±ÀQÛAiÀÄ°è PÉêÀ® 40% ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ PÉ®¸ÀªÁV ¥ÀjªÀvÀð£É ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ. 29) MAzÀÄ EAf£ï 20% GµÀÚ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÉ®¸ÀªÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀAvÉ vÀAiÀiÁj¸À¯ÁVzÉ, EAf£ï ºÀ¨ÉAiÀÄ 800KJ GµÀÚ±ÀQÛ¬ÄA¢zÀÝgÉ EAf£ï ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À JµÀÄÖ ? zÀPÀëvÉ= ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À X 100 MzÀV¹zÀ GµÀÚ zÀPÀëvÉ =20% ,MzÀV¹zÀ GµÀÚ = 800 KJ , ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À = ? 20 = w/800 x100 = 20 X 8 = 160 J 30) MAzÀÄ GµÀÚ EAf£ï£À zÀPÀëvÉ 35 %, 800 e˯ïUÀ¼À GµÀÚªÀ£ÀÄß EAf£ïUÉ MzÀV¹zÀgÉ D EAf£ï ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À PÀAqÀÄ »r¬Äj. zÀPÀëvÉ = ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À X 100 MzÀV¹zÀ GµÀÚ 35 = ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À X 100 800 ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À = 35 X 8 = 280 e˯ï 31) ¥ÉmÉÆæïï EAf¤VAvÀ røÀ¯ï EAf£ï£À zÀPÀëvÉ ºÉZÀÄÑ KPÉ? rÃøÀ¯ï EAf¤ß£À ¸ÀA¦ÃqÀ£À C£ÀÄ¥ÁvÀ ¥ÉmÉÆæïï EAf¤ßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ºÁUÀÆ røÀ¯ï£À d鮣À¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ GµÀÚzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ ºÉZÀÄÑ DzÀÝjAzÀ røÀ¯ï EAf¤ß£À ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉZÀÄÑ. 32) §»gï zÀºÀ£À(ºÀ¨É) EAf£ï C£Á£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÄß («ÄwUÀ¼ÀÄ) ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 1. ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. 2. ºÉZÀÄÑ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.
 24. 24. 3. ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀ®Ä ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 4. zÀPÀëvÉ PÀrªÉÄ. 5. EAzsÀ£À ¸Àé®à EzÀÝgÉ ¸ÁPÁUÀĪÀÅ¢®è. 6. UÁvÀæ zÉÆqÀØzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÆPÀ ºÉZÀÄÑ. 7. GµÀÚ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ GvÁࢸÀĪÀÅzÀjAzÀ GµÀÚ ±ÀQÛ ºÉZÀÄÑ £ÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ @@@@@@@ 10. £ÀÆåQèÃAiÀÄ ±ÀQÛ 1. zÀæªÁåAvÀgÀt JAzÀgÉãÀÄ? MAzÀÄ zsÁvÀĪÀ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ zsÁvÀĪÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ QæAiÉÄ zÀæªÁåAvÀgÀt. 2. £ÉÊmÉÆæÃd£ï£À zÀæªÁåAvÀgÀtzÀ ¸À«ÄÃPÀgÀt §gɬÄj 7N14 + 2He4 8O17 + 1H1 (¥ÉÆæÃmÁ£ï ) 3. ¨ÉÊfPÀ QæAiÉÄ JAzÀgÉãÀÄ? GzÁ ºÀgÀuÉ PÉÆr ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À ©Ãd PÉÃAzÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉÆæÃmÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆåmÁæ£ïUÀ¼ÀÄ ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÊfPÀ QæAiÉÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. GzÁ:- @. «QgÀt ¥ÀlÄvÀé @. ¨ÉÊfPÀ ¸À«Ä䮣À @. ¨ÉÊfPÀ «zÀ¼À£À. 4. £ÀÆåQèAiÀiÁ QæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄUÉ EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀªÉãÀÄ? gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ £ÀÆåQèÃAiÀÄ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À J¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼ÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîvÀÛªÉ. ¥ÉÆæÃmÁ£ï & £ÀÆåmÁæ£ïUÀ¼ÀÄ ¥Á¯ÉÆμÀÄîvÀÛªÉ. J¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀÅ¢®è. £ÀÆåQèAiÀĸï£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà §zÀ¯ÁªÀuÉ EgÀĪÀÅ¢®è. £ÀÆåQèAiÀÄ¸ï ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV gÀÄvÀÛªÉ. gÁ²AiÀÄÄ ¸ÀAgÀQëvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. C®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ gÁ²AiÀÄÄ ±ÀQÛAiÀiÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ zsÁvÀÄUÀ¼ÁV, zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁV, E®èªÉ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛªÀÅ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛªÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁ UÀÄvÀÛªÉ ºÉƸÀzsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ L¸ÉÆÃmÉÆÃ¥ÀÄ UÀ¼ÀÄ GvÀà£ÀߪÁUÀÄvÀÛªÉ. 5. ವಿಕಿರಣಪಟುತ್ವ ಎಂದರ ೇನು ? ಅಸ್ಥಿರ ಪರಮಾಣು ಬೀಜಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ುು ಉತ್ಸರ್ಜಿಸುತ್ಾಾ ತ್ಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತ್ಾವಕೀ ಕ್ಷಯಿಸುವ ಪರಕಿರಯೆ ವಿಕಿರಣಪಟುತ್ವ 6. PÀÈvÀPÀ «QgÀt ¥ÀlÄvÀé JAzÀgÉãÀÄ? «QgÀt ¥ÀlĪÀ®èzÀ zsÁvÀĪÀ£ÀÄß «QgÀt ¥ÀlÄ L¸ÉÆÃmÉÆÃ¥ÁV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÀÈvÀPÀ «QgÀt ¥ÀlÄvÀé J£ÀÄßvÁÛgÉ. GzÁ :- C®Äå«ÄäAiÀĪÀiï zsÁvÀĪÀ£ÀÄß D¯Áá PÀt¢AzÀ vÁr¹zÁUÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ gÀAdPÀªÀÅ «QgÀt ¥ÀlĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. 7. £ÀÆåQèÃAiÀÄ «zÀ¼À£À QæAiÉÄ JAzÀgÉãÀÄ? GzÁºÀgÀuÉ ¤Ãr. MAzÀÄ ¨sÁgÀªÁzÀ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À £ÀÆåQèAiÀĸï MqÉzÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄzsÀåªÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß GAlĪÀiÁr CUÁzsÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÉÄà £ÀÆåQèÃAiÀÄ «zÀ¼À£À QæAiÉÄ. GzÁ : AiÀÄÄgÉäAiÀÄA ¥ÀgÀªÀiÁtĪÀ£ÀÄß £ÀÆåmÁæ£ïUÀ½UÉ vÁr¹zÁUÀ ¨ÉÃjAiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ Qæ¥ÁÖ£ï JA§ ªÀÄzsÀåªÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ©ÃdUÀ¼ÁV MqÉzÀÄ CUÁzsÀ ±ÀQÛ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 92U235 + 0n1 56Ba142 + 36Kr91 + 30n1 + ±ÀQÛ 8. £ÀÆåQèÃAiÀÄ «zÀ¼À£À QæAiÉÄAiÀÄÄ F PÀt¢AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. :- £ÀÆåmÁæ£ï 9. ¤AiÀÄAwævÀ ¸ÀgÀ¥À½ QæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ C¤AiÀÄAwævÀ ¸ÀgÀ¥À½ QæAiÉÄVgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀªÉãÀÄ? ¤AiÀÄAwævÀ ¸ÀgÀ¥À½ QæAiÉÄ C¤AiÀÄAwævÀ ¸ÀgÀ¥À½ QæAiÉÄ ¸ÀgÀ¥À½ QæAiÉÄAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ £ÀÆåmÁæ£ÀÄ UÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¹ÜgÀªÁVgÀĪÀAvÉ £ÀÆåmÁæ£ÀÄUÀ¼À £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¸ÀgÀ¥À½ QæAiÉÄAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ.

×