Kuluttajien suhtautuminen markkinointiviestintäkanaviin tiivistelmä 2010-09-09

Kuluttajien suhtautuminen
  markkinointiviestintäkanaviin
  Tiivistelmä
  Kari Elkelä, Itella BI  Research series - Tutkimussarja 21/2010
  9.9.2010
1                           Itella BI 2010-09-09
  FOR INTERNAL USE ONLY – VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN
Tavoitteet ja toteutus
• Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten eri markkinointi-
 viestintäkanaviin suhtaudutaan, mitkä tekivät vaikuttavat kuluttajien
 kanavapreferensseihin ja miten kuluttajat voidaan segmentoida
 markkinointikanaviin suhtautumisen mukaan.
• Kuluttajien valintoja täsmentävät omin sanoin esitetyt kommentit
 mieluisimmista ja epämieluisimmista kanavista.
• Raportissa verrataan kesäkuun 2010 tuloksia joulukuun 2006 tuloksiin
• Erikseen tarkastellaan suhtautumista markkinointiin sosiaalisessa
 mediassa
• Tutkimuksen tilasi Itellan Asiakkuusmarkkinointi, jonka tarkoituksena on
 käyttää tuloksia tuotekehityksessa ja palvelujen markkinoinnissa
• Kysely GallupKanavassa 28.5.- 2.6.2010
• 1180 vastaajaa ovat edustava otos 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista
• Tutkimustulosten prosenttilukujen 95 %:n luottamusväli on +/- 1-3 %
• Tulosten analyysi: Kari Elkelä, Itella BI
2                                Itella BI 2010-09-09
Markkinointikanaviin suhtautuminen 2010
                                 Suosikki (top3)  Hyväksytty     Ei haluttu

     Tuotekuvasto tai esite                  64                         31         5

           Sanomalehti              49                         49            3

               Internet       31                     55                14

        Osoitteellinen kirje         30                  44                 26

                  TV       29                       62                 9

              Sähköposti       26              39                   35

 Mainos kadulla tai kaupassa         24                       67                   8

           Aikakauslehti      20                        76                     5

         Osoitteeton kirje      19                  58                   23

                Radio   4                  81                        16

              Tekstiviesti 3        28                        69

          Puhuttu puhelu 1      19                          79

      Ovelta ovelle myynti 1 10                             89

                     0%       20%       40%           60%        80%         100%
Itella Oyj KE 2010-06-11                                           GallupKanava, Kesäkuu 2010


 •Kuvasto tai esite ja sanomalehti selvästi suosituimmat markkinoinnin vastaanottokanavat
 •Tekstiviesti, puhelu ja ovelta ovelle myynti selvän enemmistön epäsuosiossa


   3                                                                    Itella BI 2010-09-09
Kuluttajien markkinointikanavapreferenssien
nykytila ja muutos
• Tuotekuvasto ja sanomalehti lähes kaikkien suosiossa
  – Miellyttäviä käyttää, voi tutustua omaan tahtiin missä haluaa
• Sähköposti sekä osoitteellinen ja osoitteeton kirje saavat ristiriitaisen
 vastaanoton, toisille mieluisia mutta toisille epämieluisia
• Radioon, televisio, aikakauslehdet, internet sekä katu- ja
 myymälämainonta neutraaleja, laajasti hyväksyttyjä
• Ovelta ovelle -myynti, myyntipuhelu ja tekstiviesti lähes kaikkien
 epäsuosiossa
  – Tungettelevia, häiritsevät omaa ajankäyttöä
• Laajasti koettu epämieluisuus haaste varsinkin kohdeviestinnän
 markkinointikanaville. Kohdennuksessa tarvitaan myös
 kanavapreferenssitiedot.
• Suurin muutos verrattuna vuoteen 2006 on osoitteellisen kirjeen suosion
 selvä lasku; kanava on muuttunut enemmistön suosimasta mielipiteet
 jakavaksi kanavaksi; syynä nuorten tottuminen sähköisiin kanaviin ja
 ympäristövastuuajattelun kasvu
4                                Itella BI 2010-09-09
Markkinointikanaviin suhtautuminen 2006 ja 2010
                 Kolmen mieluisimman joukkoon valittujen kanavien osuus, %
                                                           64
     Tuotekuvasto tai esite                                      55
                                                   49
           Sanomalehti                                     53
                                         31
               Internet                 24
                                        30
        Osoitteellinen kirje                             44
                                        29
                  TV                      30
                                      26
              Sähköposti                  23
                                     24
 Mainos kadulla tai kaupassa                   19
                                  20
           Aikakauslehti              16
                                 19
         Osoitteeton kirje                   23
                          4
                Radio        5
                         3
              Tekstiviesti       5
                       1
          Puhuttu puhelu       1                                   2010
                       1                                   2006
      Ovelta ovelle myynti       1
                     0       10  20       30    40     50      60     70
Itella Oyj KE 2010-06-11                                     GallupKanava, Kesäkuu 2010


 •Kuvasto tai esite, internet ja katumainos lisänneet eniten suosiotaan
 •Osoitteellisen kirjeen valinta suosikiksi vähentynyt selvästi


   5                                                            Itella BI 2010-09-09
Markkinoinnin kanavaryhmittelyt
Kanavat              Kohde- vai joukkoviestintä,    Paperi- vai   Tiedonhaku-  Tyypillinen
               mainonnallinen vai toimituksellinen sähköinen kanava  vai vastaan- suhtautuminen
                    joukkoviestintä                ottokanava   kanavaan
Tuotekuvasto tai esite     Mainonnallinen joukkoviestintä     Paperi             Useimmille
Sanomalehti          Toimituksellinen joukkoviestintä    Paperi     Tiedonhaku-    mieluisa
Internet            Toimituksellinen joukkoviestintä  Uusi sähköinen    kanavat
Aikakauslehti         Toimituksellinen joukkoviestintä    Paperi
TV               Toimituksellinen joukkoviestintä  Vanha sähköinen           Neutraali
Mainos kadulla tai kaupassa  Mainonnallinen joukkoviestintä    Sekä että
Radio             Toimituksellinen joukkoviestintä  Vanha sähköinen
Osoitteellinen kirje          Kohdeviestintä         Paperi
                                           Vastaanotto-
Osoitteeton kirje       Mainonnallinen joukkoviestintä     Paperi           Kuluttajia jakava
                                            kanavat
Sähköposti               Kohdeviestintä       Uusi sähköinen
Tekstiviesti              Kohdeviestintä       Uusi sähköinen
                                                   Useimpien
Puhuttu puhelu             Kohdeviestintä       Vanha sähköinen
                                                    torjuma
Ovelta ovelle myynti          Kohdeviestintä       Ei kumpikaan

 •Kanavat voidaan ryhmitellä (1) kohde- ja joukkoviestintään sekä (2) sähköiseen ja paperiseen
 viestintään sekä (3) tiedonhaku- ja vastaanottokanaviin,
 •Kanavat voidaan jakaa neljään ryhmään myös niiden mieluisuuden mukaan: jotkut kanavat
 ovat lähes kaikkien suosiossa, toiset taas lähes kaikkien torjumia; osaan kanavista
 suhtaudutaan pääasiassa neutraalista, osa puolestaan jakaa kuluttajien mielipiteet
   6                                               Itella BI 2010-09-09
Arvioita markkinointiviestintäkanavista
Yleisperustelut
• Haluan itse vaikuttaa siihen, milloin ja mistä tuoteinformaatiota etsin.
  (Nainen 32 v)
• Ei henkilökohtaista tyrkytystä, koska se on vastenmielistä ja pitää keksiä
  tekosyy kieltäytymiseen. (Mies 48 v)

Tuotekuvasto
• Tuotekuvastoon voin tutustua silloin, kun se sopii minulle parhaiten.
  Hyvistä tuotekuvastoista löydän kaikki tarvitsemani tiedot ostopäätöksen
  tekemiseksi. (Nainen 22 v)

Sanomalehti
• Sanomalehdessä mainoksiin saa tutustua samalla, kun lukee muutenkin
 päivän uutiset. (Mies 58 v)

7                                 Itella BI 2010-09-09
Markkinointiviestintäkanavien käyttösyyt omin sanoin
 Markkinointiviestintäkanava       Ominaisuusryhmä (%-osuus)         Mainittujen
                Tiedon-  Viihdyt- Henkilö- Vuoro-   Hallitta-  ominaisuuk-
                hankinta  tävyys kohtaisuus vaikutus   vuus    sien määrä
                                            (kpl)
 Internet            30     1     0     1     68      81
 Mainos kadulla tai kaupassa   10     0     0     0     90      21
 Osoitteellinen kirje      12     3     29     0     57      76
 Osoitteeton kirje        11    7     0     0     81      27
 Sanomalehti           15     4     0     0     81      95
 Sähköposti            6     0     6     0     88      49
 Tuotekuvasto tai esite     27     13    0     0     60      86
 TV               10     0     0     0     90      21
 Keskimäärin           18     4     5     0     72      57


•Suosituimmat markkinointiviestintäkanavat valitaan erityisesti siksi, että niiden käyttö on
omassa hallinnassa: ei tyrkytystä ja voi tutustua silloin kun itselle parhaiten sopii
•Tiedonhankinta korostuu internetin ja tuotekuvaston hyötynä
•Tuotekuvasto koetaan viihdyttävimmäksi
•Osoitteellinen kirje on ainoa kanava, joka koetaan selvästi henkilökohtaiseksi lähestymiseksi
•Vuorovaikutteisuus ei noussut spontaaneissa arvioissa esille minkään
markkinointiviestintäkanavan hyötynä
 8                                         Itella BI 2010-09-09
Markkinointiviestintäkanaviin
suhtautumisen pääulottuvuudet
Markkinointiviestintäkanaviin suhtautumisessa kaksi pääulottuvuutta
• Anonyymisyys-osoitteellisuus: Halutaanko käyttää vain osoitteettomia
 kanavia vai hyväksytäänkö myös kohdennettu markkinointi
  – Nykytilanteen haasteena kohdistusten epätarkkuus ja
   markkinointiviestien vyöry hyvätuloisille
• Digitaalisuus-paperisuus: Halutaanko käyttää uusia verkkoviestinnän
 kanavia vai pitäydytäänkö perinteisissä paperiviesteissä
  – Kohderyhmät polarisoituneet nopeasti iän mukaan; haasteena
   polarisoitumisen jatkuminen siten, että nuoremmat ikäryhmät
   haluavat rajautua entistä enemmän verkkoviestintään ja vanhemmat
   ikäryhmät pitävät entistä tiukemmin kiinni oikeudesta saada
   paperisia markkinointiviestejä
  – Sosiaalinen media muuttaa markkinointikulttuuria. Kuluttajista tulee
   huomaamattaan markkinoijia, vaikka he eivät halua profiloitua
   markkinoijiksi. Kriittisyys push-markkinointiin kasvaa.
9                                Itella BI 2010-09-09
Kuluttajasegmentit markkinointikanaviin
 suhtautumisen pääulottuvuuksien mukaan
                   Digitaalisuus
 Eri kuluttajaryhmät
 haluavat erilaista              Verkko-
 markkinointia                viestinnän
                       suosijat

                              Kohden-
                              nuksen
                             hyväksyjät
 Anonyymisyys                              Osoitteellisuus
(Vain osoitteet-  Anonyymi-                      (Käytössä kaikki
tomat kanavat)   kanaviin                      kanavatyypit)
                    Perinteisen
          rajautuvat       joukko-
                    viestinnän
                 Paperi-
                     suosijat      Voidaan erottaa viisi
                viestinnän         segmenttiä, jotka jäsentyvät
                 suosijat          kanavapreferenssien
                              kahden pääulottuvuuden
                    Paperisuus      mukaan.
 10                                     Itella BI 2010-09-09
Sosiaalisen median käytön useus, %
                   Päivittäin  3-6 p/vko  1-2 p/vko    1-3 p/kk  Harvemmin   Ei koskaan
 Lukee, katsoo, kuuntelee          34        12     9    7   16       22
    Esittää omia sisältöjä  4  5  6    13      26               47
  Välittää muiden sisältöjä 3 3 6      10        31                46
                0%        20%     40%         60%      80%       100%
Itella Oyj KE 2010-06-11                                   GallupKanava, Kesäkuu 2010


 •Sosiaalisessa mediassa lukeminen on selvästi yleisempää kuin sisällön tuottaminen
 •Omien sisältöjen esittäminen on kuitenkin hieman tavallisempaa kuin muiden tekemien
 sisältöjen välittäminen

   11                                                         Itella BI 2010-09-09
Sosiaalisen median käyttö iän mukaan
                    Vähintään kerran viikossa käyttävien osuus, %
              Lukee, katsoo, kuuntelee   Esittää omia sisältöjä  Välittää muiden sisältöjä
 90


 80


 70


 60


 50


 40


 30


 20


 10


  0
 Alle 25 v           25-34 v           35-49 v          50-60 v           60+ v
Itella Oyj KE 2010-06-11                                    GallupKanava, Kesäkuu 2010


 •Sosiaalista mediaa käytetään sitä enemmän mitä nuorempaan ikäryhmään henkilö kuuluu    12                                                          Itella BI 2010-09-09
Sosiaalinen media ja markkinointi
• Markkinointiin suhtaudutaan jossain määrin varauksellisesti:
  – Facebookissa ainakin olen yhteydessä elämäni ihmisiin ja näen, mitä
   heille kuuluu, vaikka aina ei olisi aikaa soittaa yms. (Nainen 25 v)
  – Ns. sosiaalinen media on lähinnä henkilöiden kahdenkeskistä
   vuorovaikutusta eikä siinä tarvita mainostajaa kolmanneksi pyöräksi.
   (Mies 60 v)
  – Tavalliset ihmiset ovat selvästi joko tarkoituksella tai
   huomaamattaan mainostaneet tuotteita. (Mies 55 v)
  – Ei paljoa kiinnosta katsella mainoksia sosiaalisessa mediassa.
   Välttämätön paha, johon ei tule kiinnitettyä huomiota. (Mies 37 v)
• Jos markkinointiviestintä hyväksytään sen eduiksi koetaan
 tiedonhankinta, viihdyttävyys ja vuorovaikutteisuus. Henkilökohtaisena
 lähestymisenä ei sosiaalista mediaa pidetä. Myöskään kanavan
 hallittavuutta ei erityisemmin koeta sosiaalisen median vahvuudeksi


13                               Itella BI 2010-09-09
Miten kuluttaja hyötyy markkinoinnista
sosiaalisessa mediassa?
• Keskustelupalstoilla on ihmisten omia kokemuksia esim.
 harrastusvälineistä. (Nainen 49 v)
• Todelliset tuotteiden käyttäjät ovat rehellisiä päinvastoin kuin
 ammattimaisesti tehdyt mainokset. (Nainen 44 v)
• Joskus sieltä voi löytää jotain, mistä ei ole muualta kuullut/nähnyt.
 (Nainen 35 v)
• Tuote-esittelyt esim. YouTubessa videoina ovat hyödyllisiä, kun näkee
 tuotteen käytössä. (Mies 28 v)
• Jos nyt ko. tuotteen haluan, niin voin käydä sosiaalisessa mediassa
 annetun linkin kautta katsomassa tuotteesta lisätietoja. (Nainen 32 v)
• Puolueettomien osapuolien tekemät arvostelut ovat hyödyllisiä.
 Valmistajien tai myyjien tarjoama tieto on aina kaunisteltua, joten se on
 hyödytöntä. (Mies 40 v)
• Kaikki on kotona nähtävillä, säästää aikaa. (Nainen 49 v)
• On ilmaista ja aika täydellistä, koska voi hakea hakusanoilla lisätietoja.
 (Nainen 52 v)
14                                 Itella BI 2010-09-09
1 sur 14

Recommandé

Itella Media & Target, Peter Raikamo par
Itella Media & Target, Peter RaikamoItella Media & Target, Peter Raikamo
Itella Media & Target, Peter RaikamoMagneetto Media Oy
190 vues9 diapositives
Medialuotettavuus 2011 par
Medialuotettavuus 2011Medialuotettavuus 2011
Medialuotettavuus 2011Pohjoisranta
566 vues9 diapositives
Itella Media & Target, Teija Soininen par
Itella Media & Target, Teija SoininenItella Media & Target, Teija Soininen
Itella Media & Target, Teija SoininenMagneetto Media Oy
225 vues31 diapositives
Suoramarkkinointi brändin rakentamisessa par
Suoramarkkinointi brändin rakentamisessaSuoramarkkinointi brändin rakentamisessa
Suoramarkkinointi brändin rakentamisessaAsiakkuusmarkkinointi
329 vues6 diapositives
Millward brown knowledgepoint_directmarketing par
Millward brown knowledgepoint_directmarketingMillward brown knowledgepoint_directmarketing
Millward brown knowledgepoint_directmarketingAsiakkuusmarkkinointi
299 vues3 diapositives
Mainoskieltomotiivi tutkimus lyhyt_10062010_ulkoinen par
Mainoskieltomotiivi tutkimus lyhyt_10062010_ulkoinenMainoskieltomotiivi tutkimus lyhyt_10062010_ulkoinen
Mainoskieltomotiivi tutkimus lyhyt_10062010_ulkoinenAsiakkuusmarkkinointi
390 vues15 diapositives

Contenu connexe

En vedette

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd par
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
22K vues69 diapositives
Getting into the tech field. what next par
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.3K vues22 diapositives
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent par
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.1K vues99 diapositives
How to have difficult conversations par
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.6K vues19 diapositives
Introduction to Data Science par
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K vues51 diapositives
Time Management & Productivity - Best Practices par
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K vues42 diapositives

En vedette(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd par Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd22K vues
Getting into the tech field. what next par Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.3K vues
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent par Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.1K vues
Time Management & Productivity - Best Practices par Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K vues
The six step guide to practical project management par MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K vues
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... par RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K vues
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... par Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.4K vues
12 Ways to Increase Your Influence at Work par GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K vues
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... par DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vues
Barbie - Brand Strategy Presentation par Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vues
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well par Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K vues
Introduction to C Programming Language par Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K vues
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... par Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.3K vues
9 Tips for a Work-free Vacation par Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vues
How to Map Your Future par SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vues

Kuluttajien suhtautuminen markkinointiviestintäkanaviin tiivistelmä 2010-09-09

 • 1. Kuluttajien suhtautuminen markkinointiviestintäkanaviin Tiivistelmä Kari Elkelä, Itella BI Research series - Tutkimussarja 21/2010 9.9.2010 1 Itella BI 2010-09-09 FOR INTERNAL USE ONLY – VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN
 • 2. Tavoitteet ja toteutus • Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten eri markkinointi- viestintäkanaviin suhtaudutaan, mitkä tekivät vaikuttavat kuluttajien kanavapreferensseihin ja miten kuluttajat voidaan segmentoida markkinointikanaviin suhtautumisen mukaan. • Kuluttajien valintoja täsmentävät omin sanoin esitetyt kommentit mieluisimmista ja epämieluisimmista kanavista. • Raportissa verrataan kesäkuun 2010 tuloksia joulukuun 2006 tuloksiin • Erikseen tarkastellaan suhtautumista markkinointiin sosiaalisessa mediassa • Tutkimuksen tilasi Itellan Asiakkuusmarkkinointi, jonka tarkoituksena on käyttää tuloksia tuotekehityksessa ja palvelujen markkinoinnissa • Kysely GallupKanavassa 28.5.- 2.6.2010 • 1180 vastaajaa ovat edustava otos 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista • Tutkimustulosten prosenttilukujen 95 %:n luottamusväli on +/- 1-3 % • Tulosten analyysi: Kari Elkelä, Itella BI 2 Itella BI 2010-09-09
 • 3. Markkinointikanaviin suhtautuminen 2010 Suosikki (top3) Hyväksytty Ei haluttu Tuotekuvasto tai esite 64 31 5 Sanomalehti 49 49 3 Internet 31 55 14 Osoitteellinen kirje 30 44 26 TV 29 62 9 Sähköposti 26 39 35 Mainos kadulla tai kaupassa 24 67 8 Aikakauslehti 20 76 5 Osoitteeton kirje 19 58 23 Radio 4 81 16 Tekstiviesti 3 28 69 Puhuttu puhelu 1 19 79 Ovelta ovelle myynti 1 10 89 0% 20% 40% 60% 80% 100% Itella Oyj KE 2010-06-11 GallupKanava, Kesäkuu 2010 •Kuvasto tai esite ja sanomalehti selvästi suosituimmat markkinoinnin vastaanottokanavat •Tekstiviesti, puhelu ja ovelta ovelle myynti selvän enemmistön epäsuosiossa 3 Itella BI 2010-09-09
 • 4. Kuluttajien markkinointikanavapreferenssien nykytila ja muutos • Tuotekuvasto ja sanomalehti lähes kaikkien suosiossa – Miellyttäviä käyttää, voi tutustua omaan tahtiin missä haluaa • Sähköposti sekä osoitteellinen ja osoitteeton kirje saavat ristiriitaisen vastaanoton, toisille mieluisia mutta toisille epämieluisia • Radioon, televisio, aikakauslehdet, internet sekä katu- ja myymälämainonta neutraaleja, laajasti hyväksyttyjä • Ovelta ovelle -myynti, myyntipuhelu ja tekstiviesti lähes kaikkien epäsuosiossa – Tungettelevia, häiritsevät omaa ajankäyttöä • Laajasti koettu epämieluisuus haaste varsinkin kohdeviestinnän markkinointikanaville. Kohdennuksessa tarvitaan myös kanavapreferenssitiedot. • Suurin muutos verrattuna vuoteen 2006 on osoitteellisen kirjeen suosion selvä lasku; kanava on muuttunut enemmistön suosimasta mielipiteet jakavaksi kanavaksi; syynä nuorten tottuminen sähköisiin kanaviin ja ympäristövastuuajattelun kasvu 4 Itella BI 2010-09-09
 • 5. Markkinointikanaviin suhtautuminen 2006 ja 2010 Kolmen mieluisimman joukkoon valittujen kanavien osuus, % 64 Tuotekuvasto tai esite 55 49 Sanomalehti 53 31 Internet 24 30 Osoitteellinen kirje 44 29 TV 30 26 Sähköposti 23 24 Mainos kadulla tai kaupassa 19 20 Aikakauslehti 16 19 Osoitteeton kirje 23 4 Radio 5 3 Tekstiviesti 5 1 Puhuttu puhelu 1 2010 1 2006 Ovelta ovelle myynti 1 0 10 20 30 40 50 60 70 Itella Oyj KE 2010-06-11 GallupKanava, Kesäkuu 2010 •Kuvasto tai esite, internet ja katumainos lisänneet eniten suosiotaan •Osoitteellisen kirjeen valinta suosikiksi vähentynyt selvästi 5 Itella BI 2010-09-09
 • 6. Markkinoinnin kanavaryhmittelyt Kanavat Kohde- vai joukkoviestintä, Paperi- vai Tiedonhaku- Tyypillinen mainonnallinen vai toimituksellinen sähköinen kanava vai vastaan- suhtautuminen joukkoviestintä ottokanava kanavaan Tuotekuvasto tai esite Mainonnallinen joukkoviestintä Paperi Useimmille Sanomalehti Toimituksellinen joukkoviestintä Paperi Tiedonhaku- mieluisa Internet Toimituksellinen joukkoviestintä Uusi sähköinen kanavat Aikakauslehti Toimituksellinen joukkoviestintä Paperi TV Toimituksellinen joukkoviestintä Vanha sähköinen Neutraali Mainos kadulla tai kaupassa Mainonnallinen joukkoviestintä Sekä että Radio Toimituksellinen joukkoviestintä Vanha sähköinen Osoitteellinen kirje Kohdeviestintä Paperi Vastaanotto- Osoitteeton kirje Mainonnallinen joukkoviestintä Paperi Kuluttajia jakava kanavat Sähköposti Kohdeviestintä Uusi sähköinen Tekstiviesti Kohdeviestintä Uusi sähköinen Useimpien Puhuttu puhelu Kohdeviestintä Vanha sähköinen torjuma Ovelta ovelle myynti Kohdeviestintä Ei kumpikaan •Kanavat voidaan ryhmitellä (1) kohde- ja joukkoviestintään sekä (2) sähköiseen ja paperiseen viestintään sekä (3) tiedonhaku- ja vastaanottokanaviin, •Kanavat voidaan jakaa neljään ryhmään myös niiden mieluisuuden mukaan: jotkut kanavat ovat lähes kaikkien suosiossa, toiset taas lähes kaikkien torjumia; osaan kanavista suhtaudutaan pääasiassa neutraalista, osa puolestaan jakaa kuluttajien mielipiteet 6 Itella BI 2010-09-09
 • 7. Arvioita markkinointiviestintäkanavista Yleisperustelut • Haluan itse vaikuttaa siihen, milloin ja mistä tuoteinformaatiota etsin. (Nainen 32 v) • Ei henkilökohtaista tyrkytystä, koska se on vastenmielistä ja pitää keksiä tekosyy kieltäytymiseen. (Mies 48 v) Tuotekuvasto • Tuotekuvastoon voin tutustua silloin, kun se sopii minulle parhaiten. Hyvistä tuotekuvastoista löydän kaikki tarvitsemani tiedot ostopäätöksen tekemiseksi. (Nainen 22 v) Sanomalehti • Sanomalehdessä mainoksiin saa tutustua samalla, kun lukee muutenkin päivän uutiset. (Mies 58 v) 7 Itella BI 2010-09-09
 • 8. Markkinointiviestintäkanavien käyttösyyt omin sanoin Markkinointiviestintäkanava Ominaisuusryhmä (%-osuus) Mainittujen Tiedon- Viihdyt- Henkilö- Vuoro- Hallitta- ominaisuuk- hankinta tävyys kohtaisuus vaikutus vuus sien määrä (kpl) Internet 30 1 0 1 68 81 Mainos kadulla tai kaupassa 10 0 0 0 90 21 Osoitteellinen kirje 12 3 29 0 57 76 Osoitteeton kirje 11 7 0 0 81 27 Sanomalehti 15 4 0 0 81 95 Sähköposti 6 0 6 0 88 49 Tuotekuvasto tai esite 27 13 0 0 60 86 TV 10 0 0 0 90 21 Keskimäärin 18 4 5 0 72 57 •Suosituimmat markkinointiviestintäkanavat valitaan erityisesti siksi, että niiden käyttö on omassa hallinnassa: ei tyrkytystä ja voi tutustua silloin kun itselle parhaiten sopii •Tiedonhankinta korostuu internetin ja tuotekuvaston hyötynä •Tuotekuvasto koetaan viihdyttävimmäksi •Osoitteellinen kirje on ainoa kanava, joka koetaan selvästi henkilökohtaiseksi lähestymiseksi •Vuorovaikutteisuus ei noussut spontaaneissa arvioissa esille minkään markkinointiviestintäkanavan hyötynä 8 Itella BI 2010-09-09
 • 9. Markkinointiviestintäkanaviin suhtautumisen pääulottuvuudet Markkinointiviestintäkanaviin suhtautumisessa kaksi pääulottuvuutta • Anonyymisyys-osoitteellisuus: Halutaanko käyttää vain osoitteettomia kanavia vai hyväksytäänkö myös kohdennettu markkinointi – Nykytilanteen haasteena kohdistusten epätarkkuus ja markkinointiviestien vyöry hyvätuloisille • Digitaalisuus-paperisuus: Halutaanko käyttää uusia verkkoviestinnän kanavia vai pitäydytäänkö perinteisissä paperiviesteissä – Kohderyhmät polarisoituneet nopeasti iän mukaan; haasteena polarisoitumisen jatkuminen siten, että nuoremmat ikäryhmät haluavat rajautua entistä enemmän verkkoviestintään ja vanhemmat ikäryhmät pitävät entistä tiukemmin kiinni oikeudesta saada paperisia markkinointiviestejä – Sosiaalinen media muuttaa markkinointikulttuuria. Kuluttajista tulee huomaamattaan markkinoijia, vaikka he eivät halua profiloitua markkinoijiksi. Kriittisyys push-markkinointiin kasvaa. 9 Itella BI 2010-09-09
 • 10. Kuluttajasegmentit markkinointikanaviin suhtautumisen pääulottuvuuksien mukaan Digitaalisuus Eri kuluttajaryhmät haluavat erilaista Verkko- markkinointia viestinnän suosijat Kohden- nuksen hyväksyjät Anonyymisyys Osoitteellisuus (Vain osoitteet- Anonyymi- (Käytössä kaikki tomat kanavat) kanaviin kanavatyypit) Perinteisen rajautuvat joukko- viestinnän Paperi- suosijat Voidaan erottaa viisi viestinnän segmenttiä, jotka jäsentyvät suosijat kanavapreferenssien kahden pääulottuvuuden Paperisuus mukaan. 10 Itella BI 2010-09-09
 • 11. Sosiaalisen median käytön useus, % Päivittäin 3-6 p/vko 1-2 p/vko 1-3 p/kk Harvemmin Ei koskaan Lukee, katsoo, kuuntelee 34 12 9 7 16 22 Esittää omia sisältöjä 4 5 6 13 26 47 Välittää muiden sisältöjä 3 3 6 10 31 46 0% 20% 40% 60% 80% 100% Itella Oyj KE 2010-06-11 GallupKanava, Kesäkuu 2010 •Sosiaalisessa mediassa lukeminen on selvästi yleisempää kuin sisällön tuottaminen •Omien sisältöjen esittäminen on kuitenkin hieman tavallisempaa kuin muiden tekemien sisältöjen välittäminen 11 Itella BI 2010-09-09
 • 12. Sosiaalisen median käyttö iän mukaan Vähintään kerran viikossa käyttävien osuus, % Lukee, katsoo, kuuntelee Esittää omia sisältöjä Välittää muiden sisältöjä 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Alle 25 v 25-34 v 35-49 v 50-60 v 60+ v Itella Oyj KE 2010-06-11 GallupKanava, Kesäkuu 2010 •Sosiaalista mediaa käytetään sitä enemmän mitä nuorempaan ikäryhmään henkilö kuuluu 12 Itella BI 2010-09-09
 • 13. Sosiaalinen media ja markkinointi • Markkinointiin suhtaudutaan jossain määrin varauksellisesti: – Facebookissa ainakin olen yhteydessä elämäni ihmisiin ja näen, mitä heille kuuluu, vaikka aina ei olisi aikaa soittaa yms. (Nainen 25 v) – Ns. sosiaalinen media on lähinnä henkilöiden kahdenkeskistä vuorovaikutusta eikä siinä tarvita mainostajaa kolmanneksi pyöräksi. (Mies 60 v) – Tavalliset ihmiset ovat selvästi joko tarkoituksella tai huomaamattaan mainostaneet tuotteita. (Mies 55 v) – Ei paljoa kiinnosta katsella mainoksia sosiaalisessa mediassa. Välttämätön paha, johon ei tule kiinnitettyä huomiota. (Mies 37 v) • Jos markkinointiviestintä hyväksytään sen eduiksi koetaan tiedonhankinta, viihdyttävyys ja vuorovaikutteisuus. Henkilökohtaisena lähestymisenä ei sosiaalista mediaa pidetä. Myöskään kanavan hallittavuutta ei erityisemmin koeta sosiaalisen median vahvuudeksi 13 Itella BI 2010-09-09
 • 14. Miten kuluttaja hyötyy markkinoinnista sosiaalisessa mediassa? • Keskustelupalstoilla on ihmisten omia kokemuksia esim. harrastusvälineistä. (Nainen 49 v) • Todelliset tuotteiden käyttäjät ovat rehellisiä päinvastoin kuin ammattimaisesti tehdyt mainokset. (Nainen 44 v) • Joskus sieltä voi löytää jotain, mistä ei ole muualta kuullut/nähnyt. (Nainen 35 v) • Tuote-esittelyt esim. YouTubessa videoina ovat hyödyllisiä, kun näkee tuotteen käytössä. (Mies 28 v) • Jos nyt ko. tuotteen haluan, niin voin käydä sosiaalisessa mediassa annetun linkin kautta katsomassa tuotteesta lisätietoja. (Nainen 32 v) • Puolueettomien osapuolien tekemät arvostelut ovat hyödyllisiä. Valmistajien tai myyjien tarjoama tieto on aina kaunisteltua, joten se on hyödytöntä. (Mies 40 v) • Kaikki on kotona nähtävillä, säästää aikaa. (Nainen 49 v) • On ilmaista ja aika täydellistä, koska voi hakea hakusanoilla lisätietoja. (Nainen 52 v) 14 Itella BI 2010-09-09