Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

проектно

При проектно-ориентирано обучение учениците играят централна роля. Те си сътрудничат в продължителен период от време за решаването на даден (интердисциплинарен) проблем и за представянето на резултатите (чрез мултимедийна презентация, пиеса, доклад, уеб-страница или като конкретен продукт) от работата си пред публика. Основни характеристики на проектно-ориентираното обучение са:

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

проектно

  1. 1. ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ При проектно-ориентирано обучение учениците играят централна роля. Те си сътрудничат в продължителен период от време за решаването на даден (интердисциплинарен) проблем и за представянето на резултатите (чрез мултимедийна презентация, пиеса, доклад, уеб-страница или като конкретен продукт) от работата си пред публика. Основни характеристики на проектно-ориентираното обучение са: – Смисленост/практичност приложимост - при проектно-ориентираното обучение учениците са поставени в учебна обстановка, която ги ангажира с решаването на сложни проблеми от действителността съобразени с учебното съдържание, при което те развиват и прилагат важни знания и умения. – Предизвикателство - при проектно-ориентираното обучение учениците са насърчавани да решават сложни и автентични проблеми, като изследват, преценяват, интерпретират и синтезират информацията по смислен за себе си начин. – Мотивация - проектно-ориентираното обучение повишава желанието на учениците да учат, развиват своите способности, идеи и нуждата да бъдат оценени. Учениците имат възможнот за избор, контрол, сътрудничество със съучениците им както и да влияят върху учебния процес, което ги мотивира допълнително. Например, ако работят върху проект за строежа на мост от кибритени клечки с цел запознване с някои инженерни идеи и понятия, учениците са мотивирани да участват и да доведат работата си до край, усвоявайки важни математически и инженерни понятия по увлекателен начин. – Интердисциплинарност – учениците са ангажирани в процеса на изучаване на информация по начин, по който би им се наложило да приложат придобитите си знания на практика. Например когато учениците трябва да направят брошура или уеб-сайт, представящ училището им, те работят по автентичен проект с реално приложение. – сътрудничество – подходът се основава на сътрудничество между самите ученици, между тях и учителите и дори с обществото като цяло. – Развлекателност – учениците харесват този стил на учене, защото той им дава възможност да общуват по между си и да обменят идеи. Заданието, по което учениците трябва да работят, се формулира така, че те да станат строители на собственото си знание , като черпят информация от различни източници. Учениците се научават да мислят и разсъждават, като разрешават истински проблеми, на които се натъкват. Това им дава увереност в своите практически знания, които могат да приложат в реалния свят без страх, че няма да се справят с възникналия проблем за решаване. Възоснова на проектно-ориентираното обучение учениците създават проекти, чиято важност се крие в процеса на разработването и в опита, който те получават, а не толкова в крайния продукт.
  2. 2. Ето как могат да се опишат основните етапи на проектно-ориентирания учебен процес: 1. Формулиране на подходящ за учениците проблем; 2. Свързване на проблема със света на учениците; 3. Организиране на обучението около проблема/проекта, а не в рамките на конкретната дисциплина; 4. Даване възможност на учениците да приложат знанията си и да подготвят план за решаване на проблема; 5. Насърчаване на сътрудничеството чрез създаване на ученически екипи; 6. Стимулиране на всички ученици да представят резултатите от наученото с подходяща презентация или продукт. Оценяването е процес за събиране на данни (за това, което учениците са научили по време на работата си по проекта) чрез задаване на въпроси, наблюдаване и преглеждане на продуктите. Целта на оцеляването е да се преценят конкретните постижения на учениците и да им се помогне да подобрят текущите постижения. Най-разпространеното средство за оценяване при проектно-ориентираният подход са т.н. рубрики – правила, принципи и критерии, по които се оценяват отговорите на учениците, техните продукти в резултат на проекта и представянето на продуктите. Допълнителна информация за рубриките, можете да намерите на адрес: http://turor.petech.ac.za/EducSupport/examples1.htm__

×