Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

DHS_PCA-CUPบ้านนา

4 881 vues

Publié le

ผลการสะท้อนเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอบ้านนา

Publié dans : Santé

DHS_PCA-CUPบ้านนา

 1. 1. เยี่ยมเสริมพลัง DHS_PCA บทสะท้อน มุมมอง ประเด็นการเรียนรู้ โอกาสการพัฒนา
 2. 2. เป้ าประสงค์การมาเยี่ยม ? • เรามาเยี่ยมสารวจกันทาไม สารวจเพื่ออะไร เอาผลที่เห็น และได้ยิน และเข้าใจจากการเยี่ยม ไปทาอะไร เพื่อ......... – เพื่อ เรียนรู้ & หาแนวพัฒนา ? – เพื่อ ตรวจประเมิน จัดระดับ ? ร่วมกัน เรียนรู้ สะท้อน ประเด็น ที่จะทำให้กำรพัฒนำเครือข่ำยสุขภำพ อำเภอ เดินไปข้ำงหน้ำอย่ำงมั่นคง และตอบสนอง เสริมให้ประชำชนมี สุขภำพดี ดูแลตนเองได้ ผู้ให้บริกำรมีควำมสุข
 3. 3. สรุป ความเชื่อมโยง PCA & DHS PCA DHS เป้ าร่วม คือ พัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน ที่สอดคล้องกับความต้องการ และบริบท เสริมศักยภาพ การดูแลตนเอง และเสริมศักยภาพชุมชน ในการจัดการสุขภาพ การจัดการด้วยทีมร่วมระหว่าง โรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ เครือข่ายรพ.สต และภาคี ระบบทบทวนคุณภาพ และการให้รางวัล การขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และการ จัดการสนับสนุนระดับอาเภอ การจัดการเครือข่ายสุขภาพทั้งอาเภอ และ บทบาทโรงพยาบาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน การสนับสนุนบริการสุขภาพ สนับสนุน เสริมให้มีการเรียนรู้ พัฒนา ต่อเนื่อง ในการจัดการดูแลสุขภาพให้ สอดคล้องกับบริบท และชุมชน ( context base , CQI) เสริมคุณค่าการทางาน การจัดการบริการ จาเป็นตามบริบท ( Appreciation & essential care) การให้ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วม ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
 4. 4. ข้อกาหนดกรอบคุณภาพ PCA_CUP & PCU ตอนที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร ตอนที่ 2 : 6.1 กระบวนการสร้างคุณค่าของ ระบบ บริการปฐมภูมิ ใช้กรอบของ malcom baldridge ตอนที่ 3 : 6.2 กระบวนการสนับสนุน ระบบบริการปฐมภูมิ ตอนที่ 4 : ผลลัพธ์องค์กร 1. การนา 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 4. การวัดวิเคราะห์ และจัดการความรู้ 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล • Unity District Health Team • Customer Focus • Community participation • Appreciation & Engagement • Resource Sharing • Essential care การดูแล สุขภาพตามบริบทที่จาเป็น DHS แนวคิด คุณค่า สิ่งกากับในใจ Context, human, community ความสอดคล้อง หนุนเสริม alignment
 5. 5. กรอบแนวคิดจากอดีต สู่ปัจจุบัน • UCARE สู่ UCCARE • Unity team and community participation สำคัญที่สุด ทำให้เกิดกำรทำงำน ร่วมกัน และต่อเนื่องยั่งยืน • แต่ตัว Essential care เป็นตัวบอก เนื้อกำร เดินเรื่องและผลลัพธ์สุดท้ำย
 6. 6. Criteria /Standard Core Value & Concept Context แนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาคุณภาพ บริบทของเรา สิ่งที่กากับอยู่ในใจ มาตรฐาน Action Improvement LearningDesign Units Systems Patient Pop. PCU, CUP HPH Plan Do Act Study Objective / Indicator ตั้งเป้ า/ เฝ้ าดู ปรับเปลี่ยน/เรียนรู้
 7. 7. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภำพแวดล้อม ควำมสัมพันธ์ และควำมท้ำทำย หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 7.1 ด้ำนประสิทธิผล 7.2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 7.3 ด้ำนประสิทธิภำพของ กระบวนกำรให้บริกำร 7.4 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรเครือข่ำย บริกำรปฐมภูมิ หมวดที่ 1 กำรนำองค์กร หมวดที่ 3 กำรให้ควำมสำคัญกับ ประชำกรเป้ ำหมำย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล หมวดที่ 6 ระบบบริกำร หมวดที่ 4 กำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 6.1 กระบวนกำรให้บริกำรที่สร้ำงคุณค่ำ ของระบบบริกำรปฐมภูมิ - กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพโดยรวมฯ - กำรบริกำรปฐมภูมิระดับบุคคลและครอบครัว ฯ - กำรดูแลสุขภำพกลุ่มประชำกร - กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกับองค์กร 6.2 กระบวนกำรสนับสนุนกำร ให้บริกำรที่สร้ำงคุณค่ำของระบบ บริกำรปฐมภูมิ - กำรจัดระบบสนับสนุนบริกำร - กำรสนับสนุนและมีส่วนร่วมของ ท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงำนต่ำงๆ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3
 8. 8. ครอบครัว คน หน่วยบริการ ปฐมภูมิ อาเภอ – รพ. องค์กร รัฐ-ภาคี ชุมชน สถานการณ์ชุมชน - ทุน - ปัญหา(ช่องว่าง) - บริการที่มี / ได้รับ บริการร่วม และ สนับสนุน Context -Core Value -Criteria เสริมการพึ่งพาตนเองแก่ชุมชน บริการ: ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร เครือข่ายชุมชน ภูมิปัญญา การจัดการ
 9. 9. Input Process Output Impact ContextCore Value คุณภาพ ความยั่งยืน ต่อเนื่อง คุณภาพ ในแต่ละด้าน เทียบในมุมอย่างไร (Criteria) คุณภาพ การเชื่อมโยงกับเป้า/องค์กร (Alignment) เห็นอะไร ?? พบอะไร วิธีคิด ที่มำ ที่ทำให้ทำ ภำยใน ภำยนอก
 10. 10. Path to Performance Excellence Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning 1 2 3 Reacting to Problems Systematic Approach Alignment Integration Integration Alignment Systematic Approach Reacting to Problems 2 3 Role Model No system No system Role Model 4 5 6 1 5 6 4 7 P D AC คิด ทำ ปรับ Lead the organization Manage the organization Improve the organization 1 / 2 / 5 / 11 3 / 4 / 6 / 10 7 / 8 / 9
 11. 11. ประเด็น ที่ลงไปดู • ดูแนวคิด ความตั้งใจ ความพยายามทางาน และมีส่วนร่วมกัน พัฒนาการดูแลสุขภาพอย่างไร พร้อมกับ รูปธรรม บทเรียน • ดูว่าชุมชน มีบริบท มีทุน อย่างไร และได้รับบริการอย่างไร มีความ ต้องการอย่างไร ทั้งกลุ่มที่เป็นผู้ป่วย แกนนา ครอบครัวผู้เกี่ยวข้อง • ดูว่าบริการที่ทาของหน่วยบริการ ต่อโยงกัน ทั้งในส่วน รพ. สสอ และ รพ.สต และดาเนินการตอบสนองต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือไม่ อย่างไร • ประเด็นที่ทาได้ดี ทาได้อย่างไร มีความเสถียร และต่อเนื่อง หรือไม่
 12. 12. มุมมอง ประเด็น ที่ เห็น เข้าใจ เรียนรู้
 13. 13. บริบท ภายนอก ทุน และสถำนกำรณ์ • พื้นที่กึ่งเมือง มีประวัติศาสตร์มากว่า 100 ปี • พื้นที่ราบ ใกล้เขา มีแหล่งน้า น้าท่วมเป็นประจาในบางพื้นที่ • ทาการเกษตร ปลูกข้าว ทาสวนผักในบางพื้นที่ มีฟาร์มไก่ อยู่ใกล้พื้นที่อุตสาหกรรม ประชาชนวัยรุ่นและกลางคนออกไปรับจ้าง และทางานนอกบ้าน มีแต่ผู้สูงอายุกับเด็กอยู่ บ้าน • สภาพสังคมแบบอุปถัมภ์ ยังมีความเอื้ออาทรภายในชุมชนเดียวกัน • ตลาดบ้านนา คนไทยเชื้อสายจีน ฐานะดี • มีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งการศึกษา หน่วยรัฐในพื้นที่ (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รร.เตรียมทหาร รร.นายร้อยจปร. • ความเป็นอยู่ สัมพันธภาพภายในของชุมชน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิถีการทามาหากิน วิถี การดูแลสุขภาพ
 14. 14. ทุน สถานการณ์ ภายในเครือข่าย • บุคลากรสาธารณสุขที่มีจานวนพอควร อยู่นาน มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่บ้าน นา ความผูกพันกับพื้นที่ มีความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาบริการของเครือข่าย • หน่วยบริการสุขภาพมีหลายแหล่ง ในระดับต่างๆ • อปท. อยู่ต่อเนื่องหลายสมัย • อสม. มีใจ แต่ครึ่งหนึ่งอายุมาก • งบประมาณจากรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน • ความช่วยเหลือสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร ประชาชน ชุมชน • บทเรียน ความสาเร็จในการจัดการดูแลสุขภาพ ที่ร่วมกับประชาชน ชุมชน : ควบคุมไข้เลือดออก ดูแลสุขภาพจิต • ชุมชน มีความศรัทธาต่อบริการ การดูแล ที่รพ.สต.
 15. 15. เครือข่ายสุขภาพ อาเภอ • อาเภอ เน้น การดูแลเบาหวาน ความดัน • การเชื่อมต่อภายในทีมรพ. สสอ. และรพ.สต • ความพยายามเชื่อม ภาคี เครือข่าย นอกสาธารณสุข • ความพยายามเข้าไปร่วมกับชุมชน ประชาชนกลุ่มต่างๆ • กลไก ติดตาม ดูแล เครือข่าย รพ.สต. • การเสริมพลัง สนับสนุน บริการใกล้บ้าน บริการสุขภาพชุมชน ?
 16. 16. รพ. ชุมชน รพ.สต. DHS รพ. ชุมชน รพ.สต. ช รพ.รพ.สต. ชุมชน ปี 2555-2558 ปี 2559-2562 ก่อนปี 2555 VISION เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพ อันดับ 1 ของจังหวัดนครนายก ประชาชน มีสุขภาวะภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
 17. 17. • ปรับระบบบริการใน รพ. ให้ต่อเนื่องถึง รพ.สต. และชุมชน • ลดการแยกส่วนในงานบริการ (HA) กับงานชุมชน (OK Model) • หล่อหลอมกลุ่มงานเวช ,กลุ่มการ ฯ และวิชาชีพต่าง ๆ • ต่อยอดจาก HA ไม่ต้องทา PCA แบบ เริ่มใหม่ กลยุทธ์.. การบูรณาการ secondary care ใน รพ. และ primary care ในชุมชน
 18. 18. Health
 19. 19. กลไก วิธีการ ประสานเชื่อมโยง • โครงข่ายรวม โครงข่ายเฉพาะเรื่อง การเชื่อมระหว่างโครงเฉพาะเรื่องกับ โครงข่ายหลัก • ข่ายงาน องค์กรที่เข้ามาร่วมมีแค่ไหน • การทางานร่วมกันเป็นทีม – สัมพันธภาพ ความไว้วางใจ ความร่วมมือประสานกันอย่างเป็นเป็นเอกภาพ • แนวคิดการทางานร่วม มีประเด็น การสร้างการมีส่วนร่วม (C) และการมอง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (C) ด้วยหรือไม่ • ต่อโยงกับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือไม่ อย่างไร • การทางานร่วมนั้น เชื่อมโยง และส่งผลต่อบริการสุขภาพ ด้วยหรือไม่ อย่างไร
 20. 20. การจัดการระดับอาเภอ • ทีมนา ด้าน รพ. มีพัฒนาการ ความเข้าใจต่อการทางานด้านปฐมภูมิ และ การร่วมมือกับชุมชน วิสัยทัศน์ ให้ความสาคัญกับสร้างความเป็นเจ้าของ ร่วมกันกับภาคี ภาคส่วน ตั้งใจทางาน ทาเรื่องการคืนข้อมูลให้แก่ภาคี • มีทีมประสานระดับอาเภอในหน่วยสาธารณสุข ประชุมร่วมกันสม่าเสมอ และสื่อสารแบบไม่ทางการระหว่างฝ่าย และระหว่าง รพ. กับ สสอ. • มีการสื่อสาร กับภาคี ภาคส่วน แต่ไม่แน่ใจเรื่องความถี่ เข้มข้น ครอบคลุม (มุมมอง ชาวบ้านร่วมกับเรา หรือ เราไปร่วมกับเขา ) • การสนับสนุนภายในเครือข่ายสาธารณสุข จากอาเภอ ไปตาบล • ผอก. เป็นคนกาหนดทิศ เชียร์คนทางาน สนับสนุนงบประมาณ • การ coaching ? การจัดระบบหนุนเสริม เชิงเนื้อหา วิธีการ • มีการจัดข้อมูล IT เชื่อมโยง แต่การใช้ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล
 21. 21. เครือข่าย • ความตั้งใจในการสร้างเครือข่าย • เครือข่าย แนวราบ ในแต่ละระดับ ขอบเขตของทีมอาเภอ ทีมตาบล ระหว่างตาบล • เครือข่าย แนวตั้ง ระหว่าง อาเภอ กับตาบล ??
 22. 22. ด้าน คน • การบริหารจัดการ ด้านบุคลากร สร้างแรงจูงใจ คุณค่าการทางาน หรือไม่ อย่างไร และต่อโยงกับคุณภาพบริการ หรือไม่อย่างไร • การจัดทรัพยากร เพื่อตอบสนอง ต่อบริการสุขภาพ และขวัญกาลังใจ ของเครือข่าย หรือไม่ อย่างไร ทีมงาน ที่รพ.สต. อบอุ่น รักใคร่ หัวใจเดียวกัน ความเข้าใจบริบท มีความพยายามการทางานวิจัย R2R พัฒนา ในประเด็นติดขัด การเปิดโอกาส สนับสนุนของผู้บริหาร
 23. 23. การจัดบริการ เพื่อตอบสนองต่อปัญหา • ระบบบริการที่หน่วยปฐมภูมิ และการเชื่อมโยง สนับสนุนกับชุมชน – การเข้าถึง – ความต่อเนื่อง – การดูแลเป็นองค์รวม • ระบบบริการที่รพ. ที่สนับสนุนเชื่อมโยงกับปฐมภูมิ และชุมชน • การจัดระบบส่งต่อ ดูทั้งในการออกแบบระบบ กระบวนการ ผลบริการ ผลลัพธ์สถานการณ์สุขภาพรวม หรือ เฉพาะประเด็น กรณีเยี่ยมดูแลต่อเนื่อง บริการที่รพ.สต เป็นที่ยอมรับ มีเครือข่ายงานสาธารณสุข ทางานด้วยใจ รับฟัง ไวต่อความต้องการของประชาชน
 24. 24. สรุป • ทุน และประเด็นที่ดี – สัมพันธภาพที่ดีภายในเครือข่าย – เจ้าหน้าที่ รพ.สต มีความตั้งใจ สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ท้องถิ่น - ความตั้งใจ สนับสนุน ร่วมมือที่ดีของ อปท. ภาคี ชุมชน การช่วยเหลือกันและ กัน – บทเรียนการทางานที่สาเร็จ ในจุดต่างๆ เช่น teen mom, ncd ตาบล • ข้อสังเกต – การจัดบริการต่อเนื่อง ดูแลผู้มีปัญหาซับซ้อน – การเชื่อม ประสาน เรียนรู้ ระหว่างข่ายงานแต่ละด้าน – การจัดระบบสนับสนุน รพ.สต ด้านบริการและทรัพยากรที่พอดีกับสภาพ
 25. 25. ประเด็นน่าสนใจเรียนรู้ ในอาเภอบ้านนา • จุดเปลี่ยนวิธีทางานของผู้อานวยการ รพ. และหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ ใน รพ. ที่มีความใส่ “ใจ” และสนับสนุน ปฐมภูมิ การมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น ภาคี ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น • ความพยายาม และวิธีการเข้ามาร่วมประสานในส่วน สาธารณสุข อาเภอ ที่เข้ามาหา รพ. โดยมองจากประโยชน์ของงานเป็นตัวตั้ง • วิธีคิด มุมมอง ภาพการทางาน ที่ใช้ชุมชน เป็นฐาน ในส่วนกลุ่มบริหาร • วิธีการทางานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ในระดับตาบล ทั้ง 4 ตาบล: ละว้า คลอง 30 บ้านนา บางอ้อ • การจัดการสนับสนุนหน่วยปฐมภูมิ ที่ปรับให้เหมาะกับบริบทแต่ละแห่ง
 26. 26. ทาดีให้เพิ่มขึ้น ขยายวง....... • การทบทวน ความรู้ หลักการ ประสบการณ์ ในการสร้างความเป็นเจ้าของใน การจัดการสุขภาพ โดยประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น : กระบวนที่เข้าไปเรียนรู้ เข้าใจชุมชน (ศักยภาพ และความต้องการ) การเป็นผู้ร่วมจุดประกาย เสริม พลัง • การ หนุนเสริม สนับสนุน จากส่วนบริหารให้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับตาบล บน ฐานการรับฟัง เข้าใจ และมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ ให้ทั่วถึง การทบทวนความ สอดคล้องเป็นระยะ • การจัดการ ระบบรับส่งต่อ การติดตามต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนใน ชุมชน • การจัดการ ติดตาม ดูแล สื่อสารภายในเครือข่ายให้ทั่วถึง
 27. 27. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภำพแวดล้อม ควำมสัมพันธ์ และควำมท้ำทำย หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 7.1 ด้ำนประสิทธิผล 7.2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 7.3 ด้ำนประสิทธิภำพของ กระบวนกำรให้บริกำร 7.4 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรเครือข่ำย บริกำรปฐมภูมิ หมวดที่ 1 กำรนำองค์กร หมวดที่ 3 กำรให้ควำมสำคัญกับ ประชำกรเป้ ำหมำย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล หมวดที่ 6 ระบบบริกำร หมวดที่ 4 กำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 6.1 กระบวนกำรให้บริกำรที่สร้ำงคุณค่ำ ของระบบบริกำรปฐมภูมิ - กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพโดยรวมฯ - กำรบริกำรปฐมภูมิระดับบุคคลและครอบครัว ฯ - กำรดูแลสุขภำพกลุ่มประชำกร - กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกับองค์กร 6.2 กระบวนกำรสนับสนุนกำร ให้บริกำรที่สร้ำงคุณค่ำของระบบ บริกำรปฐมภูมิ - กำรจัดระบบสนับสนุนบริกำร - กำรสนับสนุนและมีส่วนร่วมของ ท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงำนต่ำงๆ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3
 28. 28. ข้อกาหนดกรอบคุณภาพ PCA_CUP & PCU ตอนที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร ตอนที่ 2 : 6.1 กระบวนการสร้างคุณค่าของ ระบบ บริการปฐมภูมิ ใช้กรอบของ malcom baldridge ตอนที่ 3 : 6.2 กระบวนการสนับสนุน ระบบบริการปฐมภูมิ ตอนที่ 4 : ผลลัพธ์องค์กร 1. การนา 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 4. การวัดวิเคราะห์ และจัดการความรู้ 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล • Unity District Health Team • Customer Focus • Community participation • Appreciation & Engagement • Resource Sharing • Essential care การดูแล สุขภาพตามบริบทที่จาเป็น DHS แนวคิด คุณค่า สิ่งกากับในใจ Context, human, community ความสอดคล้อง หนุนเสริม alignment
 29. 29. H P C P H C P H C
 30. 30. C H P H P C P H C P H C
 31. 31. C H P
 32. 32. C H P

×