Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

การพูด.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à การพูด.pdf (20)

Plus récents (20)

Publicité

การพูด.pdf

 1. 1. เทคนิคการนาเสนอ Hello! Presentation My name Baramee เทคนิคการพูด การใช้ภาษากาย บุคลิกภาพ การใช้ Laser Pointer
 2. 2. เทคนิคการพูด การพูดเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ เข้าใจ โดยอาศัย การ ฝึกฝน มิใช่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ธรรมชาติเป็น เพียงผู้ให้อวัยวะที่ใช้สาหรับออกเสียงมาเท่านั้น คนเราถ้าอวัยวะที่ใช้สาหรับออกเสียงไม่บกพร่อง ก็สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ ซึ่งเป็นเรื่องของ ธรรมชาติ แต่ที่จะเปล่งเสียงออกมาให้เป็นภาษาที่ สื่อสารกันเข้าใจในหมู่ชนด้วยกันนั้น ต้องอาศัยการ เรียนรู้ คือเรียนรู้ถึงภาษาที่ใช้พูดจากันในหมู่เหล่า และอาศัยการฝึกฝน เพื่อให้พูดได้ดี บรรลุ จุดมุ่งหมายของการพูดและใช้การพูดเป็น ประโยชน์ในการดารงชีวิตได้
 3. 3. การใช้เสียง
 4. 4. 1 นาเสียงหนัก - เบา 2 เน้นเสียงช่วงสาคัญ 3 อักขระชัดเจน
 5. 5. นกรุ้งบินเล่นลมอย่างร่าเริง ลูกลิงวิ่งเล่นในที่รกรุงรัง ลุงหลานรีบร้อนทางานลุกลน ต้นลางลิงขึนพันรุงรังอยู่ริมรัว บ๋อยโรงแรมลื่นล้มอาการร่อแร่
 6. 6. เปิดตัวให้น่าสนใจ!
 7. 7. ครับ ค่ะ เอ่อ.. อ่า... อืม..
 8. 8. รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับ
 9. 9. 7 เทคนิคเปิดตัว
 10. 10. 7เทคนิค 7เทคนิค คาถาม เล่าเรื่อง คาคม รูปภาพ การแต่งกาย สถิติ วิดีโอ
 11. 11. ไม่ทา ให้คนฟังผิดหวัง!!
 12. 12. ไม่รีบออกตัว
 13. 13. เตรียมกายและใจ มั่นใจ หรือ มั่น......... แน่น หรือ ละหลวม จริงใจ หรือ จ้อจี้
 14. 14. ตื่นเต้น = ดี ตื่นเต้น = ธรรมชาติ ทุกคนต้องเคยล้ม ประหม่า = Care
 15. 15. ภาษากาย มีความสาคัญต่อการสื่อสารของผู้ นาเสนอ ภาษากายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้าง ความประทับใจแรกพบ... (First Impression) ให้ เกิดขึ้นในการนาเสนองาน ก่อนที่ผู้นาเสนอจะเริ่ม พูด ควรที่จะประสานสายตา (Eyes Contact) กับผู้ฟังเพื่อแสดงความเป็นมิตรและความเข้าใจ ผู้นาเสนอที่ดีต้องมีการประสานสายตากับผู้ฟัง อย่างสม่าเสมอ การวางท่า (Posture) หรือการ ปรากฏกายของผู้นาเสนอในขณะที่นาเสนองาน ต่อผู้ฟังที่เหมาะสม คือควรวางท่าอย่างสบายๆ เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ
 16. 16. สายตา สีหน้า ท่าทาง
 17. 17. บุคลิกภาพของมือ
 18. 18. คว่ามือ ชีนิว หงายมือ
 19. 19. Laser Pointer
 20. 20. อย่าพูดคาว่า ยาก ถ้ายัง ไม่ลงมือทา
 21. 21. กิจกรรม คาชีแจง ให้นักเรียนนาเสนอข้อมูลจากหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเงื่อนไขดังนี • ศึกษาข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับ • นาเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อที่จัดเตรียมไว้ให้ • นาเสนอข้อมูลไม่เกิน 3 นาที
 22. 22. เกณฑ์การให้คะแนน การออกเสียง อักขระชัดเจน 10 การเล่นกับเสียง 10 บุคลิกภาพ 10 ความคิดสร้างสรรค์ 10 การแสดงออกทางสีหน้า 10 รวม 50
 23. 23. ชีวิตของฉันใน 3 นาที ชีวิตของฉันใน 3 นาที
 24. 24. ความรู้ที่ได้รับ ?

×