29.03.2010_PRaktiki_Newsletter

Bulgarian Public Relations Society
Bulgarian Public Relations Society Bulgarian Public Relations Society
брой 2
Приз 2010                Д-р Христов, какви са условията, на които   Какъв е срокът за подаване на заявка и
                кандидатите трябва да отговарят, за да    заплаща ли се такса?
                участват в конкурса за PR студент?      Срокът е същият, както и за останалите
                Разбира се, те трябва да са студенти  .   проекти – 8 април. Студентите не заплащат
                Няма значение дали работят някъде по     такса за своето участие.
                специалността си или не. Може и да са     Кажете ни накратко, как се оценяват
                завършили семестриално, но е важно да     проектите?
                имат завършен трети курс от своето      Проектите в тази категория се оценяват както и
                следване. Въвели сме този критерий, защото  в останалите конкурсни категории. Затова по-
                смятаме, че от този курс нататък студентите  важното в случая е не как, а от кого. Оценката
                вече притежават необходимата база от     се дава от жури с авторитетни специалисти,
                знания и умения, за да разработят добра PR  основно практици, и тази оценка е индикатор
                програма или план за PR кампания. Към     за това доколко съответния проект има добра
                проекта трябва да се приложи и специална   практическа приложимост. Факт е, че има
                заявка за участие, която може да бъде     чудесни академични проекти, от които
  Д-р Александър Христов е                         практиката трудно може да извлече конкретни
                изтеглена от www.prpriz.info .
  председател на Комисията                         ползи. Това е като при изобретенията –
  по етика към БДВО и     Защо е добре студентите да участват в
                конкурса “PR Приз” 2010? Какво ще им     например един механизъм може сам по
  директор в управление
  „Маркетинг, реклама и    донесе това?                 себе си да е гениален, но да не върши работа
  връзки с обществеността”  Публичност и престиж. Възможност да      в практиката.
  на Корпоративна търговска  покажат на PR общността в България своите   Какво се случва с победителите в конкурса?
  банка. Преподавател е по  способности и постижения. Това определено   Има победители от предишни години, които
  PR  в  Нов  български  е ценно конкурентно предимство пред      работят като PR специалисти в престижни
  университет и в СУ „Св.   останалите. Знаем много добре, че когато   организации или във водещи PR агенции.
  Климент Охридски”, води                          Естествено, успехът в кариерата зависи най-
                напуснат студентската скамейка, „колегите”
  курсове в M3 College.                           много от личните качества и професионалните
  Автор  е  на над  40  стават „конкуренти” – за работа на
                престижни позиции, в борбата за клиенти, за  умения, но пак подчертавам, че една награда
  публикации в сборници и
  специализирани издания в  по-доброто представяне на пазара въобще.   в  категорията  PR  студент  е  отлична
  страната и чужбина.     Наградата за PR студент е отлична       референция и добър старт в кариерата на
                референция пред бъдещите работодатели и    бъдещите PR специалисти.
                клиенти. А също и признание за успех.


PRактики, брой 5, 29 март 2010 г.                                               2
новини                       Наближава крайният срок за предаване на
Връчват наградите MTel Media
                       проектите в “PR Приз” 2010
Masters на 30 април
                       Българска конфедерация за връзки с обществеността (БКВО)
25 журналисти и един блогър ще мерят     напомня, че наближава крайният срок за предаване на проектите в
сили в конкурса. Журито ще избира между   “PR Приз” 2010. Официално всички документи трябва да са получени
64 материала за телекомуникациите, като   на 8 април 2010 – четвъртък, на адрес: София 1504, ул. “Сан
един от водещите критерии ще бъде      Стефано” 25, за “PR Приз” 2010
нестандартния подход и уникалния стил.    Проектите се приемат всеки работен ден от 10:00 до 14:00 часа.
М-Tel ще раздаде шест награди в две     За повече информация и изтегляне на заявка за участие, можете да
категории – "Печатни медии" и "Електронни  посетите www.prpriz..info..
медии". Носителите на Голямата награда
ще получат грамота, 5000 лв. и лаптоп. За
второ и трето място наградите са съответно
по 2000 и 1000 лв. и смартфон.
Целта на надпреварата е да бъдат отличени  Тазгодишният   европейски    форум   по
най-добрите журналистически постижения    комуникации (European Communication Summit
при отразяване на телекомуникациите.
Конкурсът цели да провокира всеобхватния
                       2010) ще бъде под надслов “State of the art”
и нестандартен поглед към темата, като се
покаже влиянието и значимостта на      На 1-ви и 2-ри юли 2010 ще се състои традиционният Европейски
телекомуникациите и новите технологии за   форум по комуникации в Брюксел. Той ще бъде проведен под
развитието на икономиката и обществото    надслов “State of the art” и ще бъде открит от Вицепрезидентът на
като цяло не само в България, но и в     Европейската комисия Вивиан Рединг. В програмата на форума ще
световен мащаб.               има изключително интересни теми – от “Мениджмънт на
В журито на конкурса участва и г-жа     репутацията”, през “Стратегически комуникации”, “Вътрешни
Милена Атанасова, председател на БДВО.    комуникации”,   “Кризисни   комуникации”,   “Интеркултурни
                       комуникации”,  “Връзки  със  стейкхолдъри”,  и  “Дигитални
                       комуникации”. Както обикновено, лекторите ще бъдат на високо
                       ниво, от световни компании, правителствени и неправителствени
                       организации.
                       Повече информация за събитието можете да получите на:
                       www.communication-summit.eu
PRактики, брой 5, 29 март 2010 г.                                       3
новини
                         Мария Попова е новият оперативен
                         директор на „Юнайтед Партнърс”

                               Тази нова позиция е част от стратегията
                               за разширяване и развитие на
Edelman  e  PR  агенция  на               дейността    на   агенцията   на
                               международни и регионални пазари,
десетилетието   според  The               върху  което   ще   се  фокусират
Holmes Group & The Holmes Report               създателите на компанията – Мария
                               Гергова и Гергана Василева.
В десетилетие, през което почти всички световни       Мария Попова започва кариерата си в
PR фирми (9 от топ 10-те) са собственост на         сферата на PR-а преди 8 години в
холдингови  компании,   доминирани   от       „Юнайтед Партнърс” и работи за
рекламата, представянето на Edelman показва,         клиенти като Procter & Gamble,
че независимостта може да се превърне във          Lufthansa, ING Bank, Diageo, БТК,
важно конкурентно предимство.                UNICEF, Johnson WAX. Две години тя
В началото на 90-те години Edelman е 6-та по         заема длъжността „Акаунт Директор” в
големина PR компания в света, с приходи от $         международната      комуникационна
186 млн. В следващите 10 г. постига пазарен         верига Mmd Corporate, Public Affairs &
ръст от 150% и се придвижва до 3-то място в         Public Relations Consultants, където
класацията. Известна с работата си в областта        консултира компании като GE Energy,
на   здравеопазването,   комуникационната        ArcelorMittal, ТВЕЛ, Intel, BASF, Mars inc,
фирма   постепенно   разширява   своята       Nokia, EasyJet и други.
експертиза в корпоративния и публичен сектор.
Edelman е пионер в интегрирането на подхода
"от уста на уста", както и при въвеждането на
дигиталните и социални медии като средства
за PR.PRактики, брой 5, 29 март 2010 г.                                     4
БДВО членове: Нели Бенова                       Как и защо решихте да се занимавате с   или друг повод развитието на PR
                       PR?                    професията в страната ни са чували
                       Беше толкова отдавна  Решението ми    неведнъж да казвам, че в България пред
                       бе от вида, който определям като плод на  PR образованието има още дълъг път.
                       „закономерна        случайност”.  Обучението по PR за един специалист
                       Философското ми образование бе       дава не просто диплома, то дава
                       добра основа за надграждане, в която и   познание, но също и професионално
                       сфера да е. Бях в етап на търсене на    самочувствие да отстояваш идеи и
                       продължение на образованието, което да   принципи.  Кажете  ми,  ако  това
                       ми даде възможност за развитие в      професионално    самочувствие   е
                       конкретна   професионална   сфера.  лишено от покритие, в какво се
                       Точно в този момент – годината бе 1993   превръща неговият притежател? В повод
                       или ’94 ми попадна един роман, чиято    за нескрити усмивки и недоверие. За
                       главна героиня бе специалист по пъблик   съжаление, PR образованието у нас все
     Нели Бенова е магистър по     рилейшънс. Именно той провокира      още не създава специалисти, които
     философия и PR от СУ "Св.     любопитството ми към PR. А фактът, че   имат реално покритие за своето
 Климент Охридски". Завършила е                            самочувствие. Позволявам си да го
                       ФЖМК стартира академична програма
 квалификационната програма за                             кажа, защото от няколко години следя
  PR Diploma на Института за PR на     по PR бе поводът да се върна в Софийски
                       университет, където завърших второ     образователните програми на водещия
   Великобритания (the Chartered
    Institute of Public Relations, UK).  висше образование по специалността.    европейския институт в сферата на PR -
  Специализирала е мениджмънт в       Аз съм от хората, които приемат много   The Chartered Institute of PR, чиито
               Холандия.   лично максимата, че „няма нищо по-     квалификационни    програми    се
      Г-жа Бенова е основател и     практично от добрата теория” и това    предлагат  и  в  България.  Apeiron
  управляващ директор на Аpeiron      обяснява защо определям като важно да   Academy      е    Акредитиран
       Communication и Apeiron     имаш солидна подготовка за която и     квалификационен център на CIPR в
               Academy.                         България и вече има над 50 настоящи и
                       професия да е. Това важи и за тази на PR
       В периода 2002 - 2006 г. е                        завършили студенти. На всеки един от тях
   председател на БДВО. Член на      специалист.
                       Знаем, че правите обучения по PR, на    съм намирала повод да споделя, че
   Борда на CERP (Confédération
 Européene des Relations Publiques)     какво акцентирате в тях и какво бихте   искрено  се  радвам   за  волята,
  от 2006 г. Пълноправен член е на     посъветвали младите хора, които искат   ентусиазма и дързостта да направят
  CIPR. От 2006 г. е почетен член на    да се насочат към професията?       подобна      инвестиция      в
         Украинската PR Лига.    Хората, с които съм обсъждала по един   професионалното си развитие.

PRактики, брой 5, 29 март 2010 г.                                                  5
Интервю с Нели Бенова
(продължение от стр. 5)
  Това е и моят съвет към младите колеги  комуникативни умения, аналитичните    тук вече географската точка има
  – да не спират до нивото на       умения и още много други, но всяко    значение. Повечето професионални
  бакалавърската или магистърската си   едно от тях може да бъде развивано и   PR организации на държави като
  степен.     За     съжаление,  подобрявано стига да е налице       САЩ, Великобритания, Германия,
  университетското образование все     двигателят – да правиш с хъс и любов   Швеция и мн. др., са с десетилетия
  още не е осигурява подготовката, чиято  това, което обичаш.            опит и история зад гърба си. Това
  реализация в практиката    би дала  Знаем, че сте дългогодишен член на    повлиява и нивото на стандартите за
  заслужено   основание  за  високо  няколко професионални организации.    професията като цяло в тези страни
  професионално самочувствие.       Каква е тяхната роля в сферата на     и изискванията към хората, които са
  Вие сте човек с богат опит, пътувате   PR? Как те повлияват развитието на    избрали тази професия.
  много. Споделете какво е нужно, за да  професията в локален и в глобален     Вие сте един от основателите на
  си успешен PR практик в България и в   план?                   конкурса PR Приз, както и на първия
  чужбина?                 Член съм на БДВО от 1998 г.        PR Фестивал в България. Разкажете
  Не смятам, че има разлика между     Пълноправен член съм на английския    малко повече за „първите години”
  това, което е необходимо за един PR   институт за PR (CIPR). От 2006 г. съм   на тези емблематични за БДВО
  специалист, за да си върши добре     почетен член на Украинската PR Лига.   събития. Всяко начало е трудно –
  работата в България или чужбина. Да,   Последното е признание, което го     беше ли така и с тях, откъде
  PR   професията    има   своите  отличава като принадлежност от      черпехте опит?
  особености, най-вече културно и     организация, какъвто е случая с БДВО –  И двете начинания бяха дръзки за
  социално определени, във всяка      личен избор и CIPR, за който освен    времето, в което се родиха.
  държава, но за да бъдеш добър      желанието    да   членуваш,   е  Конкурсът за PR награди стартира
  професионалист е нужно както да си    необходимо да отговориш на редица     пилотно  през  2001  г., когато
  добре подготвен с пакет знания и     критерии.   Ролята   на   една  председател на БДВО бе доц. д-р
  умения, така и поне още две неща –    професионална организация е почти     Соня Алексиева. От 2002 до 2006 г. в
  хъс и любов към работата. Това е една  идентична, за която и точка на света да  ролята си на председател на БДВО
  динамична професия и само силно     говорим: да работи за утвърждаването   аз поемах отговорността и на
  мотивираният човек, който харесва    на професионални стандарти и       председател   на  журито   на
  това, което прави може да издържи на   етични норми, с други думи – да бъде   конкурса. През този период PR Приз
  тази динамика. Разбира се, важни са   движеща сила на развитието й.       се разви до формата, който и днес
  и добрата езикова култура, развити    Разликите са видни на ниво резултати и  познавате. Развиваха се категориитеPRактики, брой 5, 29 март 2010 г.                                              6
Интервю с Нели Бенова
(продължение от стр. 6)
  на конкурса. За сравнение, при       Вие сте били председател на БДВО от   През този период, след няколко
  старта му те бяха само три. Утвърдиха   2002 до 2006 година. С какво       години усилия, БДВО спечели първия
  се  критерии  за  оценяване   на  допринесохте за организацията през    си  партньор   за   годишната
  участниците.    Установиха     се  този период, как се разви тя?      програма на организацията – Mtel.
  принципите за сформиране на жури.     През този период БДВО стана член на   Тази  година   конкурсът   за
  Една от основните трудности при      Европейската PR Конфедерация –      постижения в областта на връзки с
  старта, валидна за всеки конкурс, е да   CERP и на световната организация,    обществеността     “PR  Приз”
  спечелиш     доверието      на  която обединява над 60 национални    навършва 10 години, с какви емоции
  професионалната гилдия. Всеки един     организации – Глобалният Алианс за    очаквате това издание?
  от  стълбовете  на   конкурса  –  пъблик рилейшънс и комуникационен    Разбира се, че това е повод за
  оценяване,   състав   на   жури,  мениджмънт.               гордост за цялата PR общност в
  организация, има значение за това.     БДВО заложи на партньорство с други   България, защото този конкурс
  Все пак, в основата на конкурс за     сродни организации, предприемайки    отличава най-добрите. Всяка година
  постижения е да има постижения и      сериозната стъпка за промяна на     ставаме свидетели на все по-добри
  участници,     които      имат  действащия Етичен кодекс. В резултат   и  съобразени    с   високите
  професионално самочувствие да ги      бе развит и сега действащият Етичен   професионални       изисквания
  представят.  Когато   такива  няма,  кодекс  на  PR  специалистите  в  кампании.
  конкурсът се превръща в самоцел.      България.                Интересна е ситуацията, в която PR
  Фестивалът е идея, която чака своето    Конкурсът PR Приз се развиваше и     Приз   посреща    10-тата  си
  време близо три години. От участието    ръста на участията в него растеше при  годишнина. Визирам появата на
  си на втория световен PR Фестивал в    всяко следващо издание. По същото    втори конкурс за PR награди. Мисля,
  Триест, Италия, се върнах и с мечтата   време се промениха изискванията за    че България е твърде малка страна
  да организираме PR Фестивал в       членство в БДВО, а това доведе до    за два конкурса в една и съща
  България. Щастлива съм, че това се     промяна и в състава на членовете. От   професионална сфера. Смятам,
  случи. Концепцията за Фестивала      една почти „масова” организация до    че е далеч по-добре усилията на
  продължава да се изчиства и развива,    тогава,  БДВО   се  превърна  в  професионалната гилдия да са
  и има накъде.               организация на практици, макар и с    фокусирани в промяна и развитие
  Но и при него, както и за развитието на  по-малко на брой членове. През 2002 г.  на    изграденото     дотук.
  конкурса    PR  Приз,  е  важно  бе разработен и лансиран първият     Конкуренцията на това ниво няма
  съучастието на възможно повече       уебсайт на организацията.        градивен елемент.
    колеги.                                               /край/


PRактики, брой 5, 29 март 2010 г.                                               7
събитияБутиков уикенд курс по Медийно поведение.       Eventex 2010
Комуникационни и презентационни умения
                           29 април 2010 г. (четвъртък)
10-11 април 2010 г. (събота-неделя)          Хотел Експо, София
Лектор: доц. Д-р Иванка Мавродиева
                           Независимо дали организирате частно или фирмено
Ако ви предстоят медийни изяви, специални интервюта  парти, концерт или ревю, сватба или детско парти,
или брифинги, а не се чувствате „обиграни“ пред    конференция или тийм билдинг, Eventex е мястото, на
камера,  сега  е  моментът   да преодолеете  което може да представите това, което правите.
индивидуалните си опасения. Обучението на M3     Изложението ще се проведе на 29 април в хотел "Експо
Communications College включва пред камера, анализ  София" в София и се организира от Web&Events.
на различните видове интервюта, монологични и
диалогични форми на медийни изяви, писане на речи,
външен вид и невербална комуникация пред медии.
За Вашия успех – практически опит от ТОП
мениджъри в България                 Обучение на тема:
                           CSR или корпоративна социална отговорност
28- 29 април 2010г. (сряда-четвъртък)
Кемпински Хотел Зографски, София           15 април 2010 г. (четвъртък)
                           Лектор: Нели Бенова
На 28 и 29 Април 2010 г. в хотел „Кемпински
Зографски“ ще се осъществи среща между        Обучението на Apeiron Academy e предназначено за
представителите на малкия и среден бизнес в      всеки, който има роля в развитието на организационната
България и мениджъри от водещи компании от      политика в аспекта на нейната социална отговорност.
различни сектори. Организатори на събитието са    Във  фокуса   му  са  различните  аспекти  на
списанието за мениджмънт и ERP ENTERPRISE,      корпоративната социална отговорност.
съвместно със CEED – Център за развитие на
предприемачеството, и с подкрепата на Български
Форум на Бизнес Лидерите и други.
                                                       8
PRактики, брой 5, 29 март 2010 г.            със съдействието на
лица


Мария Гергова – управляващ директор на агенция United Partners

                               Как започнахте да се занимавате с PR, какво Ви насочи към тази
                               професия?
                               Мисля, че още в училище интуитивно съм се насочила към тази
                               професия, посвещавайки се изцяло на културно-масовата
                               дейност... Непрекъснато организирах събития и пишех концепции
                               за такива... Обичах да пиша и да творя. Наложи се обаче да
                               завърша 2 други специалности, докато открия PR-а като
                               професия. Всъщност една от най-близките ми приятелки, Ваня
                               Джолева - Миньоти, ме насочи на практика към PR професията в
                               самия й зародиш в България.... Сега е момента да й благодаря от
                               сърце 
                               Като успешен практик в България и по света, бихте ли ни
                               споделили какво трябва да притежава един човек, за да е
                               наистина добър в професията PR – къде е ключът за успеха?
                               Най-вече трябва да има голямо желание: да се учи, да работи, да
      Мария   Гергова  завършва   Техническия
   университет, специалност текстилен инженер.      се развива, да търси, да открива, да се усмихва, да чете, да
   След това завършва финансов мениджмънт в        говори с хора.... За тази професия трябва хъс, трябва да се
   УНСС, а по-късно - икономика и PR в СУ         работи с голям мерак, с голям ентусиазъм. В противен случай в
   «Св.Климент Охридски». Започва кариерата си на     един или друг момент ще отпаднеш от отбора на PR отличниците.
   PR    специалист    през    1993   г.  Пред какви предизвикателства се изправят собствениците на
   Следват множество специализирани курсове по PR     агенции в България като цяло? Какво отличава страната ни от
   и комуникации. Четири години е в съвета на IPRA –   другите държави, следвайки универсалните правила на работа в
   международната PR асоциация, 4 години в борда     PR по света – например етични, икономически и социални
   на директорите на IPRA, а през 2009 г. заема поста
                               принципи?
   президент на IPRA. Тя е най-младият президент в
   историята   на  международната    асоциация,  По мои наблюдения в цял свят имаме сходни проблеми – етика,
   единственият от Централна и Източна Европа.      професионализъм, лоялност. Когато имаш възможност за
    Мария Гергова е управляващ директор на United     бенчмаркинг, нямаш възможност и оправдание да спреш, да се
   Partners – PR агенция, създадена в началото на 1997  отклониш, защото имаш ясна представа накъде вървиш и към
   г. изцяло с български капитал. Агенцията е       какво се стремиш. Винаги съм следяла от близо развитието на
   собственост на Мария Гергова и Гергана         световните PR агенции и съм търсила и прилагала онова, което
   Василева.                       ще ни помогне да се развием по-бързо и по-успешно.

PRактики, брой 5, 29 март 2010 г.                                             9
Интервю с Мария Гергова
(продължение от стр. 9)И смело мога да кажа, че нивото на работа на нашата PR      Разкажете повече за IPRA – може ли тя като организация да
агенция /не познавам от близо работата на останалите PR      допринесе за развитието на PR пазара в България и конкретно
агенции, но предполагам, че и за други колеги важи същото/ е   с какво, имате ли планове за подобни действия?
много близо до нивото на PR-а в развитите страни. И то поради   IPRA притежава изключително богат ресурс от информация и
една причина – всички ние в развиващите страни бързаме да     образователни материали. Преди години дарихме на
наваксаме пропуснатото                      Факултета по журналистика и масови комуникации и на Нов
Вие бяхте президент на международната асоциация IPRA       Български Университет материалите от всички кампании,
точно по време на най-ярко изразената икономическа криза     участвали в Златните Световни Награди на IPRA. Това е
по света. Какви бяха симптомите на тази криза за PR        безценна информация от практиката за бъдещите PR
професията и как бяха изразени те? Бихте ли направили       специалисти. С помощта на Сирийската PR асоциация и по
паралели между нашата страна и чуждите държави по         моя инициатива, IPRA стартира своя сайт на арабски – така
отношение на „кризисните белези”?                 ще помогнем на развитието на PR професията в арабско
В по-голямата си част, аз съм голям оптимист. Кризата       говорящите страни. Предстои този проект да се развие на
означава възможност и предизвикателство. Кризата означава     испански и руски. Така, че IPRA има традициите да помага за
да покажеш най-доброто от себе си. Аз лично приех този      развитието на PR професията в различните държави, в това
период като период на търсене и откриване на нови начини за    число и България и аз ще положа усилия да продължим тези
успех и развитие. Имаше спад на PR бюджетите, но не в       инициативи.
мащабите на рекламните бюджети. Това се отнася както за      БДВО   неколкократно  изразява  желание     за   взаимно
България, така и за световния PR бизнес. И при нас и в световен  сътрудничество с ИПРА-България по повод бъдещото
план, PR специалистите се насочиха към търсене на по-       развитие на PR професията в България, мислите ли, че такова
ефективни Любознателен Скорпион, ръководена от значителен
      канали за комуникации, в това число          е реализуемо и, евентуално, кога?
ресурс и внимание започна целия свят. Обиколила повече      ИПРА - България има споразумение за сътрудничество с много
   чувството на любов към да се отделя за дигитален PR
Следот 40 страни в 5 континентасветовно признание, какви са
    подобен висок пост и в търсене на отговори на       национални PR асоциации, в това число и БДВО. Всичко е
бъдещите Ви планове като професионалист и като личност?      въпрос на идеи и проактивна комуникация.
   въпроси, които са предизвикали нови въпроси.
Много   научих    тези  години,  минах   през  доста  Какво бихте пожелали на членовете на БДВО и като цяло на
   Магистър Cum Laude по PR, Факултет по журналистика
предизвикателства и да си Софийскинямам търпение да се
               призная, университет „Св.      всички наши читатели?
   и масова комуникация,
запозная с новите предизвикателства                Бих пожелала да мечтаят и искат смело. Вярвам, че няма
   Климент Охридски”.
Плановете ми включват сериозна работа върху стратегическото    невъзможни неща, има недостатъчно желание и креативност
       Основател и изпълнителен директор на
развитие на агенцията, активно на Борда на IPRA и         да се постигнат. Пожелавам да не се страхуват от непознатото
   ИнтелДей Солушънс. Член участие в IPRA и БАПРА /смятам,
че еасоцииран член на Европейската асоциация на начин за
    важно да допринасяш по един или друг            и предизвикателствата, защото само така могат да постигнат
развитието на сектора, в който работиш/, както и време и     големи успехи. Пожелаван да не се предават в трудни
   директорите по комуникации.
радост от личното време, приятелите, семейството и        ситуации... Има една поговорка, която си повтарям в такива
пътешествията                           моменти: “Everything is OK at the end, if it is not OK – it is not the
                                 end”!
 PRактики, брой 5, 29 март 2010 г.                                                 10
ЗА и     отив /от д-р Александър Христов

                                  Книгите за убеждаване

         Робърт  Чалдини.  Влиянието  –
         психология на убеждаването. 2005             Дейв Лакани. Подпрагово убеждаване.
         Книгата е абсолютна класика в теорията          2009
         и  практиката   на  убеждаващото           Из книгите за убеждаване броди един
         въздействие.   Важното   за  ПР          призрак. Призракът на Джеймс Вайкъри –
         специалистите е, че в нея е поставен            шарлатанин и на ловец на шарани във
  новини    специален акцент върху работата на
         търговците   и   професионалните
                                       водоема на рекламата и PR Този призрак
                                       изскача и в книгата на Лакани, където се е
         комуникатори,    което  я  прави          материализирал в конспиративни общи
         изключително полезна за тяхната работа.          приказки, амбулантни трикове и евтини
         Готови рецепти няма, но има много             езикови хватки.
         неща, върху които си заслужава да се   Убеден съм, че на въдицата на подпраговите въздействия се
 замислим, има и много обяснения на феномени, които в    хващат само хора, които желаят да трупат милиони, докато
 работата (а и в реалния живот) ги правим автоматично. И  си чоплят носа. Те ще приемат книгата като ново евангелие.
 въпреки че книгата е писана повече от позицията на     За тяхно нещастие обаче, никакви виолетови кобили, скрити
 „предпазване от убеждаващи попълзновения”, тя дава     фалоси, юдейски знаци или психотехнологични таласъми не
 безценни насоки от психологическо естество за       заместват истинската работа. Както всички такива евангелия,
 обратното – как PR специалистите могат да „преодолеят”   тя изобилства от надути до безобразие глупости –   PR е
 това предпазване. Многото референции към резултати от   съвременна „приложна пропаганда”, трябва да отправяме
 различни експерименти само потвърждават интересните    „заразителни послания” и да влияем върху хората, които са
 и ценни позиции. Тази книга не е просто наръчник или    най-податливи (а не върху тези, които са ни таргет!!!). При
 учебник, а истинска научно-практическа монография,     това Лакани директно се опитва да прилага „подпраговите”
 която освен максимално информативна, е увлекателна и    си трикове върху читателите – в книгата току се появява
 четивна като роман с много пряка реч. Стилът е достъпен,  дебелашки product placement като това да записваме
 изказът е изящен, без да е натруфен. Изключително ценни  ценните идеи в тетрадки „Молескин”, защото били най-
 са шестте основни механизма, които карат хората да     добрите или да купим книгата от Barns and Noble, поради
 действат повече или по-малко спонтанно. Накратко –     същата тази причина. А най-грозното е, че в съветите му
 единствената книга, която Чалдини е написал, е една от   няма нищо „подпрагово” – те са отдавна известни и/или
 малкото стойностни за професионалните комуникации     спорни. Колеги, отдавна е доказано, че подсъзнателното,
 текстове по технология и техника на ефективното      подпраговото и всякакви други извънмозъчни убеждавания в
   убеждаване.                        PR и рекламата НЕ РАБОТЯТ.

 PRактики, брой 5, 29 март 2010 г.                                         11
забавление
  Дали знаете коя е най-старата професия на света?
  Може би ще успеем да ви убедим, че това е именно PR. Доктор, инженер и PR консултант спорили за това, коя е най-старата професия.

 Докторът се позовал на това, че Бог е съдал Ева от реброто на Адам. Това, естествено, е било
 хирургична намеса.

 Инженерът се аргументирал, че преди това Господ е създал реда от хаоса. Това, много ясно, е
 било инженерен подвиг.

 „Но”, попитал PR консултантът, „Kой според вас е създал хаоса на първо място?”
 Източник: http://nickrenton.com/920.htm
PRактики, брой 5, 29 март 2010 г.
редактори
Редакционен екип на броя:


  Милена Атанасова –       m.atanassova@bdvo.org
  Стоян Стоянов –        s.stoyanov@bdvo.org
  новини Христов –
   Александър           a.hristov@bdvo.org
  Нели Бенова –         n_benova@bdvo.org
  Симона Стефанова –       s.stefanova@bdvo.org
  Мануела Дюлгерова -Тотева   m.dyulgerova@bdvo.orgОчакваме вашите мнения, коментари и предложения
за материали на координатите на редакцията:Българско дружество за връзки с обществеността       “PRактики” се издава
                              с любезното съдействие на:

София 1504, ул. Сан Стефано 25

Tел: 0885 106 372; 02/ 483 36 31
Ел.поща: s.stefanova@bdvo.orgPRактики, брой 5, 29 март 2010 г.                            13
1 sur 13

Contenu connexe

Tendances(20)

04.05.2011_PRaktiki_Newsletter04.05.2011_PRaktiki_Newsletter
04.05.2011_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 235 vues
22.08.2011_PRaktiki_Newsletter22.08.2011_PRaktiki_Newsletter
22.08.2011_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 310 vues
26.03.2012_PRaktiki_Newsletter26.03.2012_PRaktiki_Newsletter
26.03.2012_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 361 vues
PRaktiki_Newsletter_26.03.2012PRaktiki_Newsletter_26.03.2012
PRaktiki_Newsletter_26.03.2012
Bulgarian Public Relations Society 268 vues
10.01.2011_PRaktiki_Newsletter10.01.2011_PRaktiki_Newsletter
10.01.2011_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 292 vues
01.03.2010_PRaktiki_Newsletter01.03.2010_PRaktiki_Newsletter
01.03.2010_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 242 vues
27.12.2010_PRaktiki_Newsletter27.12.2010_PRaktiki_Newsletter
27.12.2010_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 298 vues
07.03.2011_PRaktiki_Newsletter07.03.2011_PRaktiki_Newsletter
07.03.2011_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 232 vues
PRaktiki_Newsletter_22.05.2012PRaktiki_Newsletter_22.05.2012
PRaktiki_Newsletter_22.05.2012
Bulgarian Public Relations Society 357 vues
04.10.2010_PRaktiki_Newsletter04.10.2010_PRaktiki_Newsletter
04.10.2010_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 334 vues
PRaktiki_Newsletter_12.06.2013PRaktiki_Newsletter_12.06.2013
PRaktiki_Newsletter_12.06.2013
Bulgarian Public Relations Society 580 vues
09.01.2012_PRaktiki_Newsletter09.01.2012_PRaktiki_Newsletter
09.01.2012_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 438 vues
09.04.2012_PRaktiki_Newsletter09.04.2012_PRaktiki_Newsletter
09.04.2012_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 405 vues
PRaktiki_Newsletter_30.07.2012PRaktiki_Newsletter_30.07.2012
PRaktiki_Newsletter_30.07.2012
Bulgarian Public Relations Society 335 vues
05.07.2010_PRaktiki_Newsletter05.07.2010_PRaktiki_Newsletter
05.07.2010_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 381 vues
PRaktiki_Newsletter_18.11.2013PRaktiki_Newsletter_18.11.2013
PRaktiki_Newsletter_18.11.2013
Bulgarian Public Relations Society 521 vues
PRaktiki_Newsletter_23.09.2013PRaktiki_Newsletter_23.09.2013
PRaktiki_Newsletter_23.09.2013
Bulgarian Public Relations Society 467 vues
20.02.2012_PRaktiki_Newsletter20.02.2012_PRaktiki_Newsletter
20.02.2012_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 383 vues
18.04.2011_PRaktiki_Newsletter18.04.2011_PRaktiki_Newsletter
18.04.2011_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 322 vues
PRaktiki_Newsletter_03.09.2012PRaktiki_Newsletter_03.09.2012
PRaktiki_Newsletter_03.09.2012
Bulgarian Public Relations Society 387 vues

En vedette

test doctest doc
test doctheextraaedge
344 vues1 diapositive
1.1 windows server 20031.1 windows server 2003
1.1 windows server 2003Muuluu
1.3K vues5 diapositives
4untsugt talbai4untsugt talbai
4untsugt talbaiEnkhtuvshin Byambaa
513 vues7 diapositives
HardwareHardware
HardwareMuuluu
1.3K vues63 diapositives
add+PMadd+PM
add+PMtheextraaedge
425 vues54 diapositives

En vedette(20)

test doctest doc
test doc
theextraaedge344 vues
1.1 windows server 20031.1 windows server 2003
1.1 windows server 2003
Muuluu1.3K vues
4untsugt talbai4untsugt talbai
4untsugt talbai
Enkhtuvshin Byambaa513 vues
HardwareHardware
Hardware
Muuluu1.3K vues
add+PMadd+PM
add+PM
theextraaedge425 vues
demo slidedemo slide
demo slide
theextraaedge290 vues
Coll edge demo_deck_v1.3Coll edge demo_deck_v1.3
Coll edge demo_deck_v1.3
theextraaedge553 vues
Ur chadvar bag jijgeeUr chadvar bag jijgee
Ur chadvar bag jijgee
Enkhtuvshin Byambaa909 vues
Wide area networksWide area networks
Wide area networks
Muuluu1.6K vues
WaterWater
Water
schmi355206 vues
Бүлэг 1Бүлэг 1
Бүлэг 1
Muuluu2.1K vues
Irratsional tooIrratsional too
Irratsional too
Enkhtuvshin Byambaa664 vues
Putting It All TogetherPutting It All Together
Putting It All Together
Muhammad Akhyar421 vues
10 angi10 angi
10 angi
Enkhtuvshin Byambaa630 vues
Basic software Basic software
Basic software
Muuluu3K vues
Irratsional tooIrratsional too
Irratsional too
Enkhtuvshin Byambaa1.1K vues
My kindle lifeMy kindle life
My kindle life
www.apphtech.com136 vues
бидний бүтээлбидний бүтээл
бидний бүтээл
enhsaran_tsahim1.3K vues

Similaire à 29.03.2010_PRaktiki_Newsletter(13)

PRaktiki_Newsletter_26.03.2013PRaktiki_Newsletter_26.03.2013
PRaktiki_Newsletter_26.03.2013
Bulgarian Public Relations Society 326 vues
PRaktiki_Newsletter_22.04.2013PRaktiki_Newsletter_22.04.2013
PRaktiki_Newsletter_22.04.2013
Bulgarian Public Relations Society 600 vues
24.10.2011_PRaktiki_Newsletter24.10.2011_PRaktiki_Newsletter
24.10.2011_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 346 vues
PRaktiki_Newsletter_10.04.2013PRaktiki_Newsletter_10.04.2013
PRaktiki_Newsletter_10.04.2013
Bulgarian Public Relations Society 334 vues
PRaktiki 12_03_15PRaktiki 12_03_15
PRaktiki 12_03_15
Vanya Babanin, PhD317 vues
PRaktiki_Newsletter_09.01.2013PRaktiki_Newsletter_09.01.2013
PRaktiki_Newsletter_09.01.2013
Bulgarian Public Relations Society 418 vues
15.03.2010_PRaktiki_Newsletter15.03.2010_PRaktiki_Newsletter
15.03.2010_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 289 vues
01.02.2010_PRaktiki_Newsletter01.02.2010_PRaktiki_Newsletter
01.02.2010_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 320 vues
06.02.2012_PRaktiki_Newsletter06.02.2012_PRaktiki_Newsletter
06.02.2012_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 354 vues
07.06.2010_PRaktiki_Newsletter07.06.2010_PRaktiki_Newsletter
07.06.2010_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 493 vues
07.11.2011_PRaktiki_Newletter07.11.2011_PRaktiki_Newletter
07.11.2011_PRaktiki_Newletter
Bulgarian Public Relations Society 299 vues

Plus de Bulgarian Public Relations Society (13)

PRaktiki_Newsletter_10.07.2013PRaktiki_Newsletter_10.07.2013
PRaktiki_Newsletter_10.07.2013
Bulgarian Public Relations Society 449 vues
PRaktiki_Newsletter_26.06.2013PRaktiki_Newsletter_26.06.2013
PRaktiki_Newsletter_26.06.2013
Bulgarian Public Relations Society 571 vues
PRaktiki_Newsletter_27.02.2013PRaktiki_Newsletter_27.02.2013
PRaktiki_Newsletter_27.02.2013
Bulgarian Public Relations Society 306 vues
PRaktiki_Newsletter_12.12.2012PRaktiki_Newsletter_12.12.2012
PRaktiki_Newsletter_12.12.2012
Bulgarian Public Relations Society 402 vues
PRaktiki_Newsletter_26.11.2012PRaktiki_Newsletter_26.11.2012
PRaktiki_Newsletter_26.11.2012
Bulgarian Public Relations Society 480 vues
PRaktiki_Newsletter_14.11.2012_Special EditionPRaktiki_Newsletter_14.11.2012_Special Edition
PRaktiki_Newsletter_14.11.2012_Special Edition
Bulgarian Public Relations Society 616 vues
PRaktiki_Newsletter_29.10.2012PRaktiki_Newsletter_29.10.2012
PRaktiki_Newsletter_29.10.2012
Bulgarian Public Relations Society 291 vues
PRaktiki_Newsletter_01.10.2012PRaktiki_Newsletter_01.10.2012
PRaktiki_Newsletter_01.10.2012
Bulgarian Public Relations Society 393 vues
PRaktiki_Newsletter_17.09.2012PRaktiki_Newsletter_17.09.2012
PRaktiki_Newsletter_17.09.2012
Bulgarian Public Relations Society 345 vues
PR online: integration of viral and news creativityPR online: integration of viral and news creativity
PR online: integration of viral and news creativity
Bulgarian Public Relations Society 324 vues
PRaktiki_Newsletter_16.07.2012PRaktiki_Newsletter_16.07.2012
PRaktiki_Newsletter_16.07.2012
Bulgarian Public Relations Society 415 vues
PRaktiki_Newsletter_02.07.2012PRaktiki_Newsletter_02.07.2012
PRaktiki_Newsletter_02.07.2012
Bulgarian Public Relations Society 256 vues
PRaktiki_Newsletter_02.07.2012PRaktiki_Newsletter_02.07.2012
PRaktiki_Newsletter_02.07.2012
Bulgarian Public Relations Society 377 vues

29.03.2010_PRaktiki_Newsletter

 • 2. Приз 2010 Д-р Христов, какви са условията, на които Какъв е срокът за подаване на заявка и кандидатите трябва да отговарят, за да заплаща ли се такса? участват в конкурса за PR студент? Срокът е същият, както и за останалите Разбира се, те трябва да са студенти  . проекти – 8 април. Студентите не заплащат Няма значение дали работят някъде по такса за своето участие. специалността си или не. Може и да са Кажете ни накратко, как се оценяват завършили семестриално, но е важно да проектите? имат завършен трети курс от своето Проектите в тази категория се оценяват както и следване. Въвели сме този критерий, защото в останалите конкурсни категории. Затова по- смятаме, че от този курс нататък студентите важното в случая е не как, а от кого. Оценката вече притежават необходимата база от се дава от жури с авторитетни специалисти, знания и умения, за да разработят добра PR основно практици, и тази оценка е индикатор програма или план за PR кампания. Към за това доколко съответния проект има добра проекта трябва да се приложи и специална практическа приложимост. Факт е, че има заявка за участие, която може да бъде чудесни академични проекти, от които Д-р Александър Христов е практиката трудно може да извлече конкретни изтеглена от www.prpriz.info . председател на Комисията ползи. Това е като при изобретенията – по етика към БДВО и Защо е добре студентите да участват в конкурса “PR Приз” 2010? Какво ще им например един механизъм може сам по директор в управление „Маркетинг, реклама и донесе това? себе си да е гениален, но да не върши работа връзки с обществеността” Публичност и престиж. Възможност да в практиката. на Корпоративна търговска покажат на PR общността в България своите Какво се случва с победителите в конкурса? банка. Преподавател е по способности и постижения. Това определено Има победители от предишни години, които PR в Нов български е ценно конкурентно предимство пред работят като PR специалисти в престижни университет и в СУ „Св. останалите. Знаем много добре, че когато организации или във водещи PR агенции. Климент Охридски”, води Естествено, успехът в кариерата зависи най- напуснат студентската скамейка, „колегите” курсове в M3 College. много от личните качества и професионалните Автор е на над 40 стават „конкуренти” – за работа на престижни позиции, в борбата за клиенти, за умения, но пак подчертавам, че една награда публикации в сборници и специализирани издания в по-доброто представяне на пазара въобще. в категорията PR студент е отлична страната и чужбина. Наградата за PR студент е отлична референция и добър старт в кариерата на референция пред бъдещите работодатели и бъдещите PR специалисти. клиенти. А също и признание за успех. PRактики, брой 5, 29 март 2010 г. 2
 • 3. новини Наближава крайният срок за предаване на Връчват наградите MTel Media проектите в “PR Приз” 2010 Masters на 30 април Българска конфедерация за връзки с обществеността (БКВО) 25 журналисти и един блогър ще мерят напомня, че наближава крайният срок за предаване на проектите в сили в конкурса. Журито ще избира между “PR Приз” 2010. Официално всички документи трябва да са получени 64 материала за телекомуникациите, като на 8 април 2010 – четвъртък, на адрес: София 1504, ул. “Сан един от водещите критерии ще бъде Стефано” 25, за “PR Приз” 2010 нестандартния подход и уникалния стил. Проектите се приемат всеки работен ден от 10:00 до 14:00 часа. М-Tel ще раздаде шест награди в две За повече информация и изтегляне на заявка за участие, можете да категории – "Печатни медии" и "Електронни посетите www.prpriz..info.. медии". Носителите на Голямата награда ще получат грамота, 5000 лв. и лаптоп. За второ и трето място наградите са съответно по 2000 и 1000 лв. и смартфон. Целта на надпреварата е да бъдат отличени Тазгодишният европейски форум по най-добрите журналистически постижения комуникации (European Communication Summit при отразяване на телекомуникациите. Конкурсът цели да провокира всеобхватния 2010) ще бъде под надслов “State of the art” и нестандартен поглед към темата, като се покаже влиянието и значимостта на На 1-ви и 2-ри юли 2010 ще се състои традиционният Европейски телекомуникациите и новите технологии за форум по комуникации в Брюксел. Той ще бъде проведен под развитието на икономиката и обществото надслов “State of the art” и ще бъде открит от Вицепрезидентът на като цяло не само в България, но и в Европейската комисия Вивиан Рединг. В програмата на форума ще световен мащаб. има изключително интересни теми – от “Мениджмънт на В журито на конкурса участва и г-жа репутацията”, през “Стратегически комуникации”, “Вътрешни Милена Атанасова, председател на БДВО. комуникации”, “Кризисни комуникации”, “Интеркултурни комуникации”, “Връзки със стейкхолдъри”, и “Дигитални комуникации”. Както обикновено, лекторите ще бъдат на високо ниво, от световни компании, правителствени и неправителствени организации. Повече информация за събитието можете да получите на: www.communication-summit.eu PRактики, брой 5, 29 март 2010 г. 3
 • 4. новини Мария Попова е новият оперативен директор на „Юнайтед Партнърс” Тази нова позиция е част от стратегията за разширяване и развитие на Edelman e PR агенция на дейността на агенцията на международни и регионални пазари, десетилетието според The върху което ще се фокусират Holmes Group & The Holmes Report създателите на компанията – Мария Гергова и Гергана Василева. В десетилетие, през което почти всички световни Мария Попова започва кариерата си в PR фирми (9 от топ 10-те) са собственост на сферата на PR-а преди 8 години в холдингови компании, доминирани от „Юнайтед Партнърс” и работи за рекламата, представянето на Edelman показва, клиенти като Procter & Gamble, че независимостта може да се превърне във Lufthansa, ING Bank, Diageo, БТК, важно конкурентно предимство. UNICEF, Johnson WAX. Две години тя В началото на 90-те години Edelman е 6-та по заема длъжността „Акаунт Директор” в големина PR компания в света, с приходи от $ международната комуникационна 186 млн. В следващите 10 г. постига пазарен верига Mmd Corporate, Public Affairs & ръст от 150% и се придвижва до 3-то място в Public Relations Consultants, където класацията. Известна с работата си в областта консултира компании като GE Energy, на здравеопазването, комуникационната ArcelorMittal, ТВЕЛ, Intel, BASF, Mars inc, фирма постепенно разширява своята Nokia, EasyJet и други. експертиза в корпоративния и публичен сектор. Edelman е пионер в интегрирането на подхода "от уста на уста", както и при въвеждането на дигиталните и социални медии като средства за PR. PRактики, брой 5, 29 март 2010 г. 4
 • 5. БДВО членове: Нели Бенова Как и защо решихте да се занимавате с или друг повод развитието на PR PR? професията в страната ни са чували Беше толкова отдавна  Решението ми неведнъж да казвам, че в България пред бе от вида, който определям като плод на PR образованието има още дълъг път. „закономерна случайност”. Обучението по PR за един специалист Философското ми образование бе дава не просто диплома, то дава добра основа за надграждане, в която и познание, но също и професионално сфера да е. Бях в етап на търсене на самочувствие да отстояваш идеи и продължение на образованието, което да принципи. Кажете ми, ако това ми даде възможност за развитие в професионално самочувствие е конкретна професионална сфера. лишено от покритие, в какво се Точно в този момент – годината бе 1993 превръща неговият притежател? В повод или ’94 ми попадна един роман, чиято за нескрити усмивки и недоверие. За главна героиня бе специалист по пъблик съжаление, PR образованието у нас все Нели Бенова е магистър по рилейшънс. Именно той провокира още не създава специалисти, които философия и PR от СУ "Св. любопитството ми към PR. А фактът, че имат реално покритие за своето Климент Охридски". Завършила е самочувствие. Позволявам си да го ФЖМК стартира академична програма квалификационната програма за кажа, защото от няколко години следя PR Diploma на Института за PR на по PR бе поводът да се върна в Софийски университет, където завърших второ образователните програми на водещия Великобритания (the Chartered Institute of Public Relations, UK). висше образование по специалността. европейския институт в сферата на PR - Специализирала е мениджмънт в Аз съм от хората, които приемат много The Chartered Institute of PR, чиито Холандия. лично максимата, че „няма нищо по- квалификационни програми се Г-жа Бенова е основател и практично от добрата теория” и това предлагат и в България. Apeiron управляващ директор на Аpeiron обяснява защо определям като важно да Academy е Акредитиран Communication и Apeiron имаш солидна подготовка за която и квалификационен център на CIPR в Academy. България и вече има над 50 настоящи и професия да е. Това важи и за тази на PR В периода 2002 - 2006 г. е завършили студенти. На всеки един от тях председател на БДВО. Член на специалист. Знаем, че правите обучения по PR, на съм намирала повод да споделя, че Борда на CERP (Confédération Européene des Relations Publiques) какво акцентирате в тях и какво бихте искрено се радвам за волята, от 2006 г. Пълноправен член е на посъветвали младите хора, които искат ентусиазма и дързостта да направят CIPR. От 2006 г. е почетен член на да се насочат към професията? подобна инвестиция в Украинската PR Лига. Хората, с които съм обсъждала по един професионалното си развитие. PRактики, брой 5, 29 март 2010 г. 5
 • 6. Интервю с Нели Бенова (продължение от стр. 5) Това е и моят съвет към младите колеги комуникативни умения, аналитичните тук вече географската точка има – да не спират до нивото на умения и още много други, но всяко значение. Повечето професионални бакалавърската или магистърската си едно от тях може да бъде развивано и PR организации на държави като степен. За съжаление, подобрявано стига да е налице САЩ, Великобритания, Германия, университетското образование все двигателят – да правиш с хъс и любов Швеция и мн. др., са с десетилетия още не е осигурява подготовката, чиято това, което обичаш. опит и история зад гърба си. Това реализация в практиката би дала Знаем, че сте дългогодишен член на повлиява и нивото на стандартите за заслужено основание за високо няколко професионални организации. професията като цяло в тези страни професионално самочувствие. Каква е тяхната роля в сферата на и изискванията към хората, които са Вие сте човек с богат опит, пътувате PR? Как те повлияват развитието на избрали тази професия. много. Споделете какво е нужно, за да професията в локален и в глобален Вие сте един от основателите на си успешен PR практик в България и в план? конкурса PR Приз, както и на първия чужбина? Член съм на БДВО от 1998 г. PR Фестивал в България. Разкажете Не смятам, че има разлика между Пълноправен член съм на английския малко повече за „първите години” това, което е необходимо за един PR институт за PR (CIPR). От 2006 г. съм на тези емблематични за БДВО специалист, за да си върши добре почетен член на Украинската PR Лига. събития. Всяко начало е трудно – работата в България или чужбина. Да, Последното е признание, което го беше ли така и с тях, откъде PR професията има своите отличава като принадлежност от черпехте опит? особености, най-вече културно и организация, какъвто е случая с БДВО – И двете начинания бяха дръзки за социално определени, във всяка личен избор и CIPR, за който освен времето, в което се родиха. държава, но за да бъдеш добър желанието да членуваш, е Конкурсът за PR награди стартира професионалист е нужно както да си необходимо да отговориш на редица пилотно през 2001 г., когато добре подготвен с пакет знания и критерии. Ролята на една председател на БДВО бе доц. д-р умения, така и поне още две неща – професионална организация е почти Соня Алексиева. От 2002 до 2006 г. в хъс и любов към работата. Това е една идентична, за която и точка на света да ролята си на председател на БДВО динамична професия и само силно говорим: да работи за утвърждаването аз поемах отговорността и на мотивираният човек, който харесва на професионални стандарти и председател на журито на това, което прави може да издържи на етични норми, с други думи – да бъде конкурса. През този период PR Приз тази динамика. Разбира се, важни са движеща сила на развитието й. се разви до формата, който и днес и добрата езикова култура, развити Разликите са видни на ниво резултати и познавате. Развиваха се категориите PRактики, брой 5, 29 март 2010 г. 6
 • 7. Интервю с Нели Бенова (продължение от стр. 6) на конкурса. За сравнение, при Вие сте били председател на БДВО от През този период, след няколко старта му те бяха само три. Утвърдиха 2002 до 2006 година. С какво години усилия, БДВО спечели първия се критерии за оценяване на допринесохте за организацията през си партньор за годишната участниците. Установиха се този период, как се разви тя? програма на организацията – Mtel. принципите за сформиране на жури. През този период БДВО стана член на Тази година конкурсът за Една от основните трудности при Европейската PR Конфедерация – постижения в областта на връзки с старта, валидна за всеки конкурс, е да CERP и на световната организация, обществеността “PR Приз” спечелиш доверието на която обединява над 60 национални навършва 10 години, с какви емоции професионалната гилдия. Всеки един организации – Глобалният Алианс за очаквате това издание? от стълбовете на конкурса – пъблик рилейшънс и комуникационен Разбира се, че това е повод за оценяване, състав на жури, мениджмънт. гордост за цялата PR общност в организация, има значение за това. БДВО заложи на партньорство с други България, защото този конкурс Все пак, в основата на конкурс за сродни организации, предприемайки отличава най-добрите. Всяка година постижения е да има постижения и сериозната стъпка за промяна на ставаме свидетели на все по-добри участници, които имат действащия Етичен кодекс. В резултат и съобразени с високите професионално самочувствие да ги бе развит и сега действащият Етичен професионални изисквания представят. Когато такива няма, кодекс на PR специалистите в кампании. конкурсът се превръща в самоцел. България. Интересна е ситуацията, в която PR Фестивалът е идея, която чака своето Конкурсът PR Приз се развиваше и Приз посреща 10-тата си време близо три години. От участието ръста на участията в него растеше при годишнина. Визирам появата на си на втория световен PR Фестивал в всяко следващо издание. По същото втори конкурс за PR награди. Мисля, Триест, Италия, се върнах и с мечтата време се промениха изискванията за че България е твърде малка страна да организираме PR Фестивал в членство в БДВО, а това доведе до за два конкурса в една и съща България. Щастлива съм, че това се промяна и в състава на членовете. От професионална сфера. Смятам, случи. Концепцията за Фестивала една почти „масова” организация до че е далеч по-добре усилията на продължава да се изчиства и развива, тогава, БДВО се превърна в професионалната гилдия да са и има накъде. организация на практици, макар и с фокусирани в промяна и развитие Но и при него, както и за развитието на по-малко на брой членове. През 2002 г. на изграденото дотук. конкурса PR Приз, е важно бе разработен и лансиран първият Конкуренцията на това ниво няма съучастието на възможно повече уебсайт на организацията. градивен елемент. колеги. /край/ PRактики, брой 5, 29 март 2010 г. 7
 • 8. събития Бутиков уикенд курс по Медийно поведение. Eventex 2010 Комуникационни и презентационни умения 29 април 2010 г. (четвъртък) 10-11 април 2010 г. (събота-неделя) Хотел Експо, София Лектор: доц. Д-р Иванка Мавродиева Независимо дали организирате частно или фирмено Ако ви предстоят медийни изяви, специални интервюта парти, концерт или ревю, сватба или детско парти, или брифинги, а не се чувствате „обиграни“ пред конференция или тийм билдинг, Eventex е мястото, на камера, сега е моментът да преодолеете което може да представите това, което правите. индивидуалните си опасения. Обучението на M3 Изложението ще се проведе на 29 април в хотел "Експо Communications College включва пред камера, анализ София" в София и се организира от Web&Events. на различните видове интервюта, монологични и диалогични форми на медийни изяви, писане на речи, външен вид и невербална комуникация пред медии. За Вашия успех – практически опит от ТОП мениджъри в България Обучение на тема: CSR или корпоративна социална отговорност 28- 29 април 2010г. (сряда-четвъртък) Кемпински Хотел Зографски, София 15 април 2010 г. (четвъртък) Лектор: Нели Бенова На 28 и 29 Април 2010 г. в хотел „Кемпински Зографски“ ще се осъществи среща между Обучението на Apeiron Academy e предназначено за представителите на малкия и среден бизнес в всеки, който има роля в развитието на организационната България и мениджъри от водещи компании от политика в аспекта на нейната социална отговорност. различни сектори. Организатори на събитието са Във фокуса му са различните аспекти на списанието за мениджмънт и ERP ENTERPRISE, корпоративната социална отговорност. съвместно със CEED – Център за развитие на предприемачеството, и с подкрепата на Български Форум на Бизнес Лидерите и други. 8 PRактики, брой 5, 29 март 2010 г. със съдействието на
 • 9. лица Мария Гергова – управляващ директор на агенция United Partners Как започнахте да се занимавате с PR, какво Ви насочи към тази професия? Мисля, че още в училище интуитивно съм се насочила към тази професия, посвещавайки се изцяло на културно-масовата дейност... Непрекъснато организирах събития и пишех концепции за такива... Обичах да пиша и да творя. Наложи се обаче да завърша 2 други специалности, докато открия PR-а като професия. Всъщност една от най-близките ми приятелки, Ваня Джолева - Миньоти, ме насочи на практика към PR професията в самия й зародиш в България.... Сега е момента да й благодаря от сърце  Като успешен практик в България и по света, бихте ли ни споделили какво трябва да притежава един човек, за да е наистина добър в професията PR – къде е ключът за успеха? Най-вече трябва да има голямо желание: да се учи, да работи, да Мария Гергова завършва Техническия университет, специалност текстилен инженер. се развива, да търси, да открива, да се усмихва, да чете, да След това завършва финансов мениджмънт в говори с хора.... За тази професия трябва хъс, трябва да се УНСС, а по-късно - икономика и PR в СУ работи с голям мерак, с голям ентусиазъм. В противен случай в «Св.Климент Охридски». Започва кариерата си на един или друг момент ще отпаднеш от отбора на PR отличниците. PR специалист през 1993 г. Пред какви предизвикателства се изправят собствениците на Следват множество специализирани курсове по PR агенции в България като цяло? Какво отличава страната ни от и комуникации. Четири години е в съвета на IPRA – другите държави, следвайки универсалните правила на работа в международната PR асоциация, 4 години в борда PR по света – например етични, икономически и социални на директорите на IPRA, а през 2009 г. заема поста принципи? президент на IPRA. Тя е най-младият президент в историята на международната асоциация, По мои наблюдения в цял свят имаме сходни проблеми – етика, единственият от Централна и Източна Европа. професионализъм, лоялност. Когато имаш възможност за Мария Гергова е управляващ директор на United бенчмаркинг, нямаш възможност и оправдание да спреш, да се Partners – PR агенция, създадена в началото на 1997 отклониш, защото имаш ясна представа накъде вървиш и към г. изцяло с български капитал. Агенцията е какво се стремиш. Винаги съм следяла от близо развитието на собственост на Мария Гергова и Гергана световните PR агенции и съм търсила и прилагала онова, което Василева. ще ни помогне да се развием по-бързо и по-успешно. PRактики, брой 5, 29 март 2010 г. 9
 • 10. Интервю с Мария Гергова (продължение от стр. 9) И смело мога да кажа, че нивото на работа на нашата PR Разкажете повече за IPRA – може ли тя като организация да агенция /не познавам от близо работата на останалите PR допринесе за развитието на PR пазара в България и конкретно агенции, но предполагам, че и за други колеги важи същото/ е с какво, имате ли планове за подобни действия? много близо до нивото на PR-а в развитите страни. И то поради IPRA притежава изключително богат ресурс от информация и една причина – всички ние в развиващите страни бързаме да образователни материали. Преди години дарихме на наваксаме пропуснатото  Факултета по журналистика и масови комуникации и на Нов Вие бяхте президент на международната асоциация IPRA Български Университет материалите от всички кампании, точно по време на най-ярко изразената икономическа криза участвали в Златните Световни Награди на IPRA. Това е по света. Какви бяха симптомите на тази криза за PR безценна информация от практиката за бъдещите PR професията и как бяха изразени те? Бихте ли направили специалисти. С помощта на Сирийската PR асоциация и по паралели между нашата страна и чуждите държави по моя инициатива, IPRA стартира своя сайт на арабски – така отношение на „кризисните белези”? ще помогнем на развитието на PR професията в арабско В по-голямата си част, аз съм голям оптимист. Кризата говорящите страни. Предстои този проект да се развие на означава възможност и предизвикателство. Кризата означава испански и руски. Така, че IPRA има традициите да помага за да покажеш най-доброто от себе си. Аз лично приех този развитието на PR професията в различните държави, в това период като период на търсене и откриване на нови начини за число и България и аз ще положа усилия да продължим тези успех и развитие. Имаше спад на PR бюджетите, но не в инициативи. мащабите на рекламните бюджети. Това се отнася както за БДВО неколкократно изразява желание за взаимно България, така и за световния PR бизнес. И при нас и в световен сътрудничество с ИПРА-България по повод бъдещото план, PR специалистите се насочиха към търсене на по- развитие на PR професията в България, мислите ли, че такова ефективни Любознателен Скорпион, ръководена от значителен канали за комуникации, в това число е реализуемо и, евентуално, кога? ресурс и внимание започна целия свят. Обиколила повече ИПРА - България има споразумение за сътрудничество с много чувството на любов към да се отделя за дигитален PR Следот 40 страни в 5 континентасветовно признание, какви са подобен висок пост и в търсене на отговори на национални PR асоциации, в това число и БДВО. Всичко е бъдещите Ви планове като професионалист и като личност? въпрос на идеи и проактивна комуникация. въпроси, които са предизвикали нови въпроси. Много научих тези години, минах през доста Какво бихте пожелали на членовете на БДВО и като цяло на Магистър Cum Laude по PR, Факултет по журналистика предизвикателства и да си Софийскинямам търпение да се призная, университет „Св. всички наши читатели? и масова комуникация, запозная с новите предизвикателства  Бих пожелала да мечтаят и искат смело. Вярвам, че няма Климент Охридски”. Плановете ми включват сериозна работа върху стратегическото невъзможни неща, има недостатъчно желание и креативност Основател и изпълнителен директор на развитие на агенцията, активно на Борда на IPRA и да се постигнат. Пожелавам да не се страхуват от непознатото ИнтелДей Солушънс. Член участие в IPRA и БАПРА /смятам, че еасоцииран член на Европейската асоциация на начин за важно да допринасяш по един или друг и предизвикателствата, защото само така могат да постигнат развитието на сектора, в който работиш/, както и време и големи успехи. Пожелаван да не се предават в трудни директорите по комуникации. радост от личното време, приятелите, семейството и ситуации... Има една поговорка, която си повтарям в такива пътешествията  моменти: “Everything is OK at the end, if it is not OK – it is not the end”! PRактики, брой 5, 29 март 2010 г. 10
 • 11. ЗА и отив /от д-р Александър Христов Книгите за убеждаване Робърт Чалдини. Влиянието – психология на убеждаването. 2005 Дейв Лакани. Подпрагово убеждаване. Книгата е абсолютна класика в теорията 2009 и практиката на убеждаващото Из книгите за убеждаване броди един въздействие. Важното за ПР призрак. Призракът на Джеймс Вайкъри – специалистите е, че в нея е поставен шарлатанин и на ловец на шарани във новини специален акцент върху работата на търговците и професионалните водоема на рекламата и PR Този призрак изскача и в книгата на Лакани, където се е комуникатори, което я прави материализирал в конспиративни общи изключително полезна за тяхната работа. приказки, амбулантни трикове и евтини Готови рецепти няма, но има много езикови хватки. неща, върху които си заслужава да се Убеден съм, че на въдицата на подпраговите въздействия се замислим, има и много обяснения на феномени, които в хващат само хора, които желаят да трупат милиони, докато работата (а и в реалния живот) ги правим автоматично. И си чоплят носа. Те ще приемат книгата като ново евангелие. въпреки че книгата е писана повече от позицията на За тяхно нещастие обаче, никакви виолетови кобили, скрити „предпазване от убеждаващи попълзновения”, тя дава фалоси, юдейски знаци или психотехнологични таласъми не безценни насоки от психологическо естество за заместват истинската работа. Както всички такива евангелия, обратното – как PR специалистите могат да „преодолеят” тя изобилства от надути до безобразие глупости – PR е това предпазване. Многото референции към резултати от съвременна „приложна пропаганда”, трябва да отправяме различни експерименти само потвърждават интересните „заразителни послания” и да влияем върху хората, които са и ценни позиции. Тази книга не е просто наръчник или най-податливи (а не върху тези, които са ни таргет!!!). При учебник, а истинска научно-практическа монография, това Лакани директно се опитва да прилага „подпраговите” която освен максимално информативна, е увлекателна и си трикове върху читателите – в книгата току се появява четивна като роман с много пряка реч. Стилът е достъпен, дебелашки product placement като това да записваме изказът е изящен, без да е натруфен. Изключително ценни ценните идеи в тетрадки „Молескин”, защото били най- са шестте основни механизма, които карат хората да добрите или да купим книгата от Barns and Noble, поради действат повече или по-малко спонтанно. Накратко – същата тази причина. А най-грозното е, че в съветите му единствената книга, която Чалдини е написал, е една от няма нищо „подпрагово” – те са отдавна известни и/или малкото стойностни за професионалните комуникации спорни. Колеги, отдавна е доказано, че подсъзнателното, текстове по технология и техника на ефективното подпраговото и всякакви други извънмозъчни убеждавания в убеждаване. PR и рекламата НЕ РАБОТЯТ. PRактики, брой 5, 29 март 2010 г. 11
 • 12. забавление Дали знаете коя е най-старата професия на света? Може би ще успеем да ви убедим, че това е именно PR. Доктор, инженер и PR консултант спорили за това, коя е най-старата професия. Докторът се позовал на това, че Бог е съдал Ева от реброто на Адам. Това, естествено, е било хирургична намеса. Инженерът се аргументирал, че преди това Господ е създал реда от хаоса. Това, много ясно, е било инженерен подвиг. „Но”, попитал PR консултантът, „Kой според вас е създал хаоса на първо място?” Източник: http://nickrenton.com/920.htm PRактики, брой 5, 29 март 2010 г.
 • 13. редактори Редакционен екип на броя:  Милена Атанасова – m.atanassova@bdvo.org  Стоян Стоянов – s.stoyanov@bdvo.org  новини Христов – Александър a.hristov@bdvo.org  Нели Бенова – n_benova@bdvo.org  Симона Стефанова – s.stefanova@bdvo.org  Мануела Дюлгерова -Тотева m.dyulgerova@bdvo.org Очакваме вашите мнения, коментари и предложения за материали на координатите на редакцията: Българско дружество за връзки с обществеността “PRактики” се издава с любезното съдействие на: София 1504, ул. Сан Стефано 25 Tел: 0885 106 372; 02/ 483 36 31 Ел.поща: s.stefanova@bdvo.org PRактики, брой 5, 29 март 2010 г. 13