Publicité

Ebg ( konu 3 )

Student à Cumhuriyet University
8 Sep 2014
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Ebg ( konu 3 )

 1. EEĞĞİİTTİİMM FFEELLSSEEFFEESSİİ • FFEELLSSEEFFEENNİİNN TTAANNIIMMII ** BBİİLLİİMM ** FFEELLSSEEFFEE • İİLLGGİİ AALLAANNLLAARRII ** VVAARRLLIIKK FFEELLSSEEFFEESSİİ ** BBİİLLGGİİ FFEELLSSEEFFEESSİİ ** DDEEĞĞEERRLLEERR FFEELLSSEEFFEESSİİ • EEĞĞİİTTİİMM--FFEELLSSEEFFEE İİLLİİŞŞKKİİSSİİ • FFEELLSSEEFFİİ AAKKIIMMLLAARR ** İİDDEEAALLİİZZMM ** RREEAALLİİZZMM ** NNAATTUURRAALLİİZZMM ** PPRRAAGGMMAATTİİZZMM ** VVAARROOLLUUŞŞÇÇUULLUUKK • EEĞĞİİTTİİMM FFEELLSSEEFFEELLEERRİİ ** DDAAİİMMİİCCİİLLİİKK ** İİLLEERRLLEEMMEECCİİLLİİKK **ÖÖZZCCÜÜLLÜÜKK ** YYEENNİİDDEENN YYAAPPIILLAANNMMAACCIILLIIKK
 2. FFEELLSSEEFFEE PPHHİİLLLLAA SSOOPPHHİİAA SSEEVVGGİİ BBİİLLGGİİ BBİİLLGGİİSSEEVVEERRLLİİKK FFEELLSSEEFFEENNİİNN İİLLGGİİ AALLAANNII BBİİLLİİMMLLEERRİİNN İİNNCCEELLEEDDİİĞĞİİ DDUUYYUULLAARRIIMMIIZZLLAA OOLLAAYYLLAARR AALLGGIILLAADDIIĞĞIIMMIIZZ GGEERRÇÇEEKKLLEERR ++ OOLLAAYYLLAARRIINN TTEEMMEELLİİNNEE VVAARRLLIIĞĞIINN ÖÖZZÜÜNNEE İİNNMMEEYYEE ÇÇAALLIIŞŞIIRR
 3. • Genel olarak felsefenin mitos, din ve şiirden doğduğu kabul edilir. • İlk zamanlar tüm bilimleri kapsayan felsefeden zamanla matematik, fizik, antropoloji, biyoloji, kimya, astronomi, sosyoloji ve psikoloji gibi kimi bilimler ayrılmıştır. • Tarihsel olarak bakıldığında felsefe teriminin ilk kez Pythagoras’ın kullandığı belirtilmekle birlikte felsefe (Philosophia) terimi kesin anlamını Platon ve Aristoteles felsefesinde kazanmıştır.
 4. FFEELLSSEEFFEE BBİİRR ** YYAAŞŞAAMM BBİİÇÇİİMMİİ ** DDÜÜŞŞÜÜNNMMEE BBİİÇÇİİMMİİ ** GGEELLEECCEEĞĞEE BBAAKKIIŞŞ AAÇÇIISSII OOLLAARRAAKK GGÖÖRRÜÜLLMMEEKKTTEEDDİİRR BBUU YYÜÜZZDDEENN ÇÇOOKK FFAARRKKLLII TTAANNIIMMLLAARRII VVAARRDDIIRR AAVVRRUUPPAALLII FFİİLLOOZZOOFFLLAARR TTAANNIIMMDDAA AANNLLAAŞŞAAMMAAMMIIŞŞLLAARR İİSSLLAAMM FFİİLLOOZZOOFFLLAARRII BBİİRRAAZZ OOLLSSUUNN AANNLLAAŞŞMMIIŞŞLLAARRDDIIRR HHEERRMMAANN FFEELLSSEEFFEEYYİİ BBİİRR SSAANNAATT OOLLAARRAAKK TTAANNIIMMLLAAMMAAKKTTAA RREESSSSAAMM RREESSİİMMLLEERRİİNNEE KKEENNDDİİ YYOORRUUMMUUNNUU KKAATTIIYYOORRSSAA ““FFİİLLOOZZOOFF DDAA BBİİRR KKOONNUUDDAA GGÖÖRRÜÜŞŞ İİLLEERRİİ SSÜÜRREERRKKEENN KKEENNDDİİ YYOORRUUMMLLAARRIINNII DDAA KKAATTAARRAAKK GGÖÖRRÜÜŞŞLLEERRİİNNİİ AAÇÇIIKKLLAARR””
 5. AARRİİSSTTOO FFEELLSSEEFFEEYYİİ İİLLKK NNEEDDEENNLLEERRİİNN BBİİLLİİMMİİ OOLLAARRAAKK TTAANNIIMMLLAARR VVAARRLLIIĞĞII VVAARR KKIILLAANN TTEEMMEELL İİLLKKEELLEERRDDİİRR MMEETTAA FFİİZZİİKK SSOONNRRAA GGEELLEENN FFİİZZİİKKTTEENN FFİİZZİİKKÖÖTTEESSİİ AANNCCAAKK,, FFEELLSSEEFFEE VVAARRLLIIKK VVEE KKAAİİNNAATT HHAAKKKKIINNDDAA BBİİLLGGİİYYEE UULLAAŞŞMMAAKK DDEEĞĞİİLLDDİİRR
 6. BİLİM FELSEFE Gerçeği parçalara ayırarak inceler. Gerçeği bir bütün olarak ele alır inceler. Bilimsel yöntemi kullanır ve objektiftir. Felsefe temellendirmeyi amaçlar. Akıl yürütme yollarını kullanır. Önermeler genellikle sentetiktir. Felsefi önermeler genellikle analitik ve bazen de metafiziktir. Elde edilen bilginin kesinliği kanıtlanır. Elde edilen bilginin kesinliğini kanıtlamak olanaklı olmayabilir. Bilim ölçer ve ‘güç’ oluşturur. Pratik yarar ve çıkar yoktur. Bilimsel araştırma süreçtir. Felsefi etkinlikler bir süreçtir. Eleştirel yaklaşım egemendir. Eleştirel yaklaşım egemendir. Sorular önemlidir. Sorular önemlidir. Zihinsel süreçleri işe koşar. Zihinsel süreçleri işe koşar.
 7. BBİİLLİİMMSSEELL GGEELLİİŞŞMMEE FFEELLSSEEFFEE BBİİRRBBİİRRLLEERRİİNNİİ EETTKKİİLLEERR BBİİLLİİMM ** GGEERRÇÇEEĞĞİİ PPAARRÇÇAALLAARRAA AAYYIIRRAARRAAKK İİNNCCEELLEERR ** BBİİLLİİMMSSEELL YYÖÖNNTTEEMMLLEE GGEERRÇÇEEĞĞEE UULLAAŞŞIIRR ** ÖÖNNEERRMMEELLEERR,, DDEENNEEYY,, GGÖÖZZLLEEMM VVEE AARRAAŞŞTTIIRRMMAALLAARRLLAA İİSSPPAATTLLAANNIIRR ** EELLDDEE EEDDİİLLEENN BBİİLLGGİİYYEE EELLEEŞŞTTİİRREELL GGÖÖZZLLEE BBAAKKIILLIIRR ** SSÜÜRREEÇÇTTİİRR FFEELLSSEEFFEE ** GGEERRÇÇEEĞĞİİ BBÜÜTTÜÜNN OOLLAARRAAKK İİNNCCEELLEERR ** GGEERRÇÇEEĞĞEE AAKKIILL YYÜÜRRÜÜTTMMEE YYOOLLUU İİLLEE UULLAAŞŞIILLIIRR ** ÖÖNNEERRMMEELLEERR,, YYİİNNEE ÖÖNNEERRMMEELLEERR YYOOLLUUYYLLAA İİSSPPAATTLLAANNIIRR ** EELLDDEE EEDDİİLLEENN BBİİLLGGİİNNİİNN DDOOĞĞRRUULLUUĞĞUU İİSSPPAATTLLAANNAAMMAAZZ ** SSÜÜRREEÇÇTTİİRR
 8. FFEELLSSEEFFEENNİİNN KKOONNUULLAARRII ÇÇAAĞĞDDAAŞŞ FFİİLLOOZZOOFFLLAARR:: DDİİLL VVEE DDİİLLİİNN AAYYDDIINNLLAANNMMAA ÇÇAABBAASSIIDDIIRR WWİİTTTTGGEENNSSTTEEİİNN:: DDÜÜŞŞÜÜNNCCEELLEERRİİ,, MMAANNTTIIKK BBAAKKIIMMIINNDDAANN AAYYIIRRMMAALLIIDDIIRR AARRİİSSTTOO:: EESSTTEETTİİKK,, RRUUHH,, DDOOĞĞAA,, MMEETTAAFFİİZZİİKK,, TTÖÖRREE,, PPOOLLİİTTİİKKAA,, MMAANNTTIIKK EEFFLLAATTUUNN:: BBİİLLGGİİ,, RRUUHH,, SSAANNAATT,, AAHHLLAAKK,, DDEEVVLLEETT,, FFİİZZİİKK HHEEGGEELL:: DDOOĞĞAA,, DDEEVVLLEETT,, TTAARRİİHH,, SSAANNAATT,, DDİİNN,, MMAANNTTIIKK,, BBİİLLGGİİ MMEENNGGÜÜŞŞOOĞĞLLUU:: VVAARRLLIIKK,, BBİİLLGGİİ,, TTAARRİİHH,, SSAANNAATT,, DDİİLL,, DDOOĞĞAA,, HHUUKKUUKK,, DDEEVVLLEETT,, DDİİNN,, MMEETTAAFFİİZZİİKK GGÖÖRRÜÜLLDDÜÜĞĞÜÜ GGİİBBİİ FFİİLLOOZZOOFFLLAARR TTAANNIIMMDDAA AANNLLAAŞŞAAMMAADDIIKKLLAARRII GGİİBBİİ KKOONNUULLAARRDDAA DDAA AANNLLAAŞŞAAMMAAMMAAKKTTEEDDIIRRLLAARR
 9. FFEELLSSEEFFEENNİİNN KKOONNUULLAARRII VVAARRLLIIKK BBİİLLGGİİ DDEEĞĞEERRLLEERR OONNTTOOLLOOJJİİ EEPPİİSSTTEEMMOOLLOOJJİİ AAKKSSİİYYOOLLOOJJİİ
 10. Ontoloji (Varlık Bilgisi): • Ontoloji varlık bilgisi, varlık sorunu ya da varlık felsefesi adlarıyla da bilinir. Varlığı kendinde ele alarak kaynağını, özünü, nitelik ve kategorilerini ele alan felsefe dalıdır. • Ontoloji varlığı, mikro makro boyutlarda, nicelik, nitelik açısından somut, soyut planlarda ele alan oluşum ve içerik açılarından inceleyen felsefi bir çalışma alanıdır . • Bu anlamda felsefenin ilk ve temel uğraş alanlarından biri olup tüm varlık alanını, kozmosu, doğayı ve evreni, bunların oluşum, dönüşüm ve değişimi konularını inceler . • Bu kavramı ilk kez Aristo ortaya atmıştır. • Aristo ontolojiyi var olanı, var olan olarak ele alama olarak tanımlar.
 11. • Ontoloji boyutunda yanıt aranan sorulardan ilki ‘arke’ye ilişkindir. Yani “Tüm var olanların başlangıcı, ilk tözü nedir?” sorusuna yanıt aranır. Felsefeciler bu soruya yanıt vererek felsefelerini temellendirilir. • Arke (töz, köz) evrende hiç bir şey yokken var olduğuna inanılan ya da var olduğu kabul edilendir. • Tarihsel gelişim içinde – Thales su – Platon idea – Heraklitos ateş – Pythagoras sayı – Descartes Tanrı, – Hobbes madde, – Spinoza Tanrı ya da doğa, – Marx madde ve değişme, – Dewey değişme – Satre insanı arke olarak kabul etmişlerdir .
 12. • Felsefeler genel bir yaklaşımla bu soruya verdiği yanıta göre gruplanabilir. • Örneğin soyut ya da manevi ögelerden birini arke olarak belirleyen felsefi yaklaşımlar idealist anlayış olarak değerlendirilir. • Buna karşılık somut ya da maddi ögelerden bir ögeyi ‘arke’ olarak belirleyen felsefi yaklaşımlar ise materyalist anlayış olarak belirlenir. Marx • Felsefenin bu dalı şu sorulara yanıt aramaya çalışır: 1. Varlıkların kökeninde bir tek nesne mi, yoksa ruh ve madde diye iki ayrı nesne mi vardır? Ruh ve madde diye iki ayrı nesne varsa bunların nitelikleri ve birbirleriyle ilişkisi nedir? 2. Evrende olup bitenlerin belli bir amacı ve bütünlüğü var mıdır? 3. Doğa yasaları denen zorunlu ilişkilerin varlık nedeni nedir?
 13. VVAARRLLIIKK FFEELLSSEEFFEESSİİ EEVVRREENNDDEE VVAARR OOLLAANN HHEERR ŞŞEEYYLLEE İİLLGGİİLLEENNİİRR RRUUHH AATTOOMM AALLLLAAHH DDOOĞĞAALL SSOOSSYYAALL SSİİYYAASSAALL PPOOLLİİTTİİKK KKÜÜLLTTÜÜRREELL PPSSİİKKOOLLOOJJİİKK KKAARRAA DDEELLİİKKLLEERR VVAARR OOLLAANN ŞŞEEYY EEDDEEBBİİYYAATT TTOOPPRRAAKK TTAABBİİAATT AAHHLLAAKK GGÜÜZZEELL TTAARRİİHH HHAAVVAA SSUU
 14. VVAARRLLIIKK FFEELLSSEEFFEESSİİNNİİNN CCEEVVAAPP AARRAADDIIĞĞII SSOORRUULLAARR • AALLLLAAHH • VVAARRLLIIKK • YYOOKKLLUUKK NNEEDDİİRR??........ VVAARRMMIIDDIIRR??........ YYOOKKMMUUDDUURR??...... • GGEERRÇÇEEKK • İİNNSSAANN KKAAİİNNAATT BBEELLİİRRLLİİ BBİİRR DDÜÜZZEENNEE GGÖÖRREE MMİİ İİŞŞLLEEMMEEKKTTEEDDİİRR??...... RRAASSLLAANNTTIISSAALLMMIIDDIIRR??...... İİNNSSAANNIINN EEVVRREENNDDEEKKİİ YYEERRİİ RROOLLÜÜ ÖÖNNEEMMİİ NNEEDDİİRR??...... İİNNSSAANN BBİİRR AAMMAAÇÇ İİÇÇİİNN MMİİ YYAARRAATTIILLMMIIŞŞTTIIRR??..........
 15. BBİİLLGGİİ FFEELLSSEEFFEE BBİİLLİİMM ELDE ETME YÖNTEMLERİ •BİLİMSEL YÖNTEM ÖNERMELER • * BİLİMSEL BİLGİ NEDİR? * BİLGİ NEDİR? * KAYNAĞI * SINIRLIKLARI * DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ SORULAR SORAR
 16. • Epistemolojiyle enine boyuna meşgul olan ilk filozof, ünlü Yunan düşünürü Platon olmuştur. • Ondan sonra da antik Yunan’da başta Aristoteles ve Pyrrhon benzeri Yunan kuşkucularıyla, Orta Çağ’da Aziz Augustinus (354-430), Aquinalı Thomas ile İbn Sina (980- 1037) ve Farabi gibi filozoflar bilgi konusunu enine boyuna ele almışlardır. • Bununla birlikte, epistemolojinin bir felsefe disiplini ya da dalı olarak esas modern felsefede ve bu arada yirminci yüzyılın analitik felsefesinde öne çıktığı söylenebilir. Bunun nedeni ise elbette, modern uygarlığı belirleyen en önemli şeyin bilim ve bilgi olmasıdır. Bu dönemde, en ön sırada Descartes, Leibniz, John Locke (1632-1704), Hume, Kant ve Russell gelecek şekilde, pek çok filozof bilgi konusuna eğilmiş, epistemolojinin kapsamı içinde kalan problemler üzerinde yoğunlaşmıştır.
 17. Bilgi türleri 1. Günlük bilgi 2. Gelenek ve göreneğin bilgisi 3. Düzmece bilgi 4. Politik bilgi 5. Sanatsal bilgi 6. Bilimsel bilgi 7. Dinsel bilgi 8. Felsefi bilgi
 18. Günlük bilgi •Bir gün içerisinde öğrenilen bilgilerdir. Ali Ayşe’yi seviyor. Bugün ders yokmuş. gibi •Günlük bilginin doğruluk değeri bazen yüksek bazen düşük olabilir. Geleneğin ve göreneğin bilgisi •Gerçekle, geçmişten günümüze gelen deyimlerle bağ kurmadır. Büyüklerin karşında ayak ayak üstüne atılmaz. •Bu tür bilgilerin doğruluk değeri düşüktür. Çünkü geçmişte ortaya atılan düşünce bugün doğru olmayabilir. •Yani geleneğin ve göreneğin bilgisi görecelidir. Toplumdan topluma, kişiden kişiye, zamandan zamana değişiklik gösterebilir.
 19. • Düzmece bilgi • Gerçekle, gerçeğin çarpıtılmasının bağ kurulması sonucunda oluşan bilgilidir. Masalımsı bilgi olarakta bilinir. • Bu tür bilgilerde saçma özellikler yoğundur. • Amaç gerçeğe uygunluk yada uygunsuzluk değil, olağanüstü hallerin ortaya atılmasıdır. Fakat doğruluk değeri yüksek önermelere de rastlanılabilir. • Politik bilgi • Gerçekle, bir ideoloji arasında bağ kurmadır. • İdeoloji: Yaşamı tümüyle düzenlemeye çalışan ve kendi içinde tutarlı olan önermeler bütünüdür. • Her ideoloji tek başına yaşamı tamamen kapsayamaz. Komünizm, kapitalizm, faşizm, liberalizm gibi. • Her ideolojinin felsefi ve bilimsel dayanağı mutlaka vardır. Fakat bu önermeler kendini yenileyemedikleri için her zaman toplumun ihtiyaçlarına cevap veremezler.
 20. • Sanatsal Bilgi • Gerçekle, estetik bir bağ kurma sonucu oluşan bilgi türüdür. • Sanatsal bilgide doğruluk, yanlışlık, saçmalık, olasılık, belirsizlik gibi ölçütler aranmaz. Amacı gerçeğin estetik boyutu yakalamaktır. Yani sanatta doğrudur, yanlıştır diye bir olgu olamaz. Olsa da bir anlam taşımaz. • Bilimsel Bilgi • Gerçeğin bir parçasıyla, kanıtlanmaya dayalı bir bağ kurmadır • Bu tür bilgi bilimsel yöntemle elde edilir. • Bilimsel bilgilerin doğruluğu yüzde yüz değildir. Mutlak değildir. Olası bir bilgidir. Yani doğruluk değeri yüksek bir bilgidir.
 21. • Dinsel Bilgi • Gerçekle, kutsal bir varlığa göre bağ kurmadır. • Bu tür bilgi inanca dayanır. İleri sürülen önermeler için ispatlama ve temellendirme gerekmez. Fakat hiç değişmez değildir. • İnanıldığında mutlak doğru, inanılmadığında kesin yanlış olarak kabul edilir. • Felsefi bilgi • Gerçeğin tümüyle, temellendirmeye dayanarak bağ kurmadır.
 22. VVAARRLLIIĞĞII BBİİLLİİNNEENN BBİİLLEENN BBAAĞĞLLIIDDIIRR KKAAVVRRAAMMAA DDÜÜŞŞÜÜNNMMEE AANNLLAAMMAA AAÇÇIIKKLLAAMMAA İİLLEE BBİİRRBBİİRRİİNNEE SSIIKKIICCAA BBAAĞĞLLIIDDIIRR
 23. DEĞERLER (AAKKSSİİYYOOLLOOJJİİ)) FFEELLSSEEFFEESSİİ KKOONNUULLAARRII SSAANNAATT VVEE AAHHLLAAKKTTIIRR YYUUNNAANNCCAA AARRAAPPÇÇAA EETTİİQQUUEE HHUULLKK SSÖÖZZCCÜÜĞĞÜÜNNDDEENN TTÜÜRREEMMİİŞŞTTİİRR İİNNSSAANNİİ DDEEĞĞEERRLLEERR VVEE İİNNSSAANNIINN EEYYLLEEMMLLEERRİİNNİİ İİNNCCEELLEERR ÇÇEEVVRREE VVEEYYAA BBİİRREEYYİİNN OOLLUUŞŞTTUURRDDUUĞĞUU DDEEĞĞEERRLLEERR ÇÇEERRÇÇEEVVEESSİİNNDDEE GGEERRÇÇEEKKLLEEŞŞİİRR BBUU YYÜÜZZDDEENN İİNNSSAANN EEYYLLEEMMLLEERRİİ DDEEĞĞEERRLLEERR FFEELLSSEEFFEESSİİ İİÇÇİİNNDDEE İİNNCCEELLEENNİİRR İİYYİİ--KKÖÖTTÜÜ,, SSEEVVGGİİ--NNEEFFRREETT,, GGÜÜZZEELL--ÇÇİİRRKKİİNN,, ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKK--EESSAARREETT,, AAHHLLAAKK--AAHHLLAAKKSSIIZZLLIIKK GGİİBBİİ DDEEĞĞEERRLLEERRİİ İİNNCCEELLEERR
 24. EEĞĞİİTTİİMM FFEELLSSEEFFEESSİİ • EEĞĞİİTTİİMMEE YYÖÖNN VVEERREENN,, AAMMAAÇÇLLAARRII ŞŞEEKKİİLLLLEENNDDİİRREENN VVEE UUYYGGUULLAAMMAALLAARRAA YYOOLL GGÖÖSSTTEERREENN BBİİRR DDİİSSİİPPLLİİNN YYAADDAA SSİİSSTTEEMMLLİİ FFİİKKİİRR VVEE KKAAVVRRAAMMLLAARR BBÜÜTTÜÜNNÜÜDDÜÜRR.. • EEĞĞİİTTİİMMİİ BBİİRR BBÜÜTTÜÜNN OOLLAARRAAKK EELLEE AALLAANN VVEE KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜNN VVAAZZGGEEÇÇİİLLMMEEZZ BBİİRR ÖÖĞĞEESSİİ OOLLAARRAAKK DDÜÜŞŞÜÜNNEENN ÖÖZZEENNLLİİ,, EELLEEŞŞTTİİRRİİCCİİ VVEE YYÖÖNNTTEEMMLLİİ ÇÇAALLIIŞŞMMAALLAARRIINN TTAAMMAAMMIIDDIIRR  BBİİRREEYYİİNN TTOOPPLLUUMMSSAALLLLAAŞŞTTIIRRIILLMMAASSII BBİİLLGGİİNNİİNN EELLDDEE EEDDİİLLİİŞŞİİ BBİİLLGGİİNNİİNN AAKKTTAARRIIMMII AAHHLLAAKK EEĞĞİİTTİİMMİİ SSAANNAATT EEĞĞİİTTİİMMİİ GGİİBBİİ KKOONNUULLAARRLLAA İİLLGGİİLLEENNMMEEKKTTEEDDİİRR
 25. FFEELLSSEEFFİİ AAKKIIMMLLAARR İİDDEEAALLİİZZMM MMAATTEERRYYAALLİİZZMMİİNN KKAARRŞŞIITTII OOLLAARRAAKK BBİİLLİİNNİİRR EEFFLLAATTUUNN,, KKUURRUUCCUUSSUU OOLLAARRAAKK GGÖÖRRÜÜLLMMEEKKTTEEDDİİRR GGEERRÇÇEEKKLLİİĞĞİİNN TTEEMMEELLDDEE RRUUHHSSAALL VVEE DDÜÜŞŞÜÜNNSSEELL OOLLDDUUĞĞUUNNUU İİLLEERRİİ SSÜÜRREERR FFİİZZİİKKSSEELL GGEERRÇÇEEKKLLİİĞĞİİ İİNNKKAARR EETTMMEEZZ,, AANNCCAAKK BBUUNNUUNN İİKKİİNNCCİİLL BBİİRR GGEERRÇÇEEKK OOLLDDUUĞĞUUNNUU SSÖÖYYLLEERR,, RRUUHHSSAALL GGEERRÇÇEEĞĞİİNN BBİİRR GGÖÖRRÜÜNNTTÜÜSSÜÜDDÜÜRR DDUUYYUULLAARRIINN AALLGGIILLAADDIIĞĞII GGEERRÇÇEEKK BBİİRR GGÖÖLLGGEEDDEENN İİBBAARREETTTTİİRR İİNNSSAANN BBEEDDEENN VVEE RRUUHHTTAANN MMEEYYDDAANNAA GGEELLİİRR BBEEDDEENN ÖÖLLÜÜMMLLÜÜ RRUUHH ÖÖLLÜÜMMSSÜÜZZDDÜÜRR RRUUHH ZZAAMMAANN ZZAAMMAANN İİDDEEAALLAARR AALLEEMMİİNNEE GGİİDDİİPP GGEERRİİ DDÖÖNNEERR
 26. RREEAALLİİZZMM AARRİİSSTTOO ÖÖNNCCÜÜLLEERRİİNNDDEENNDDİİRR İİDDEEAALLİİSSTT FFEELLSSEEFFEENNİİNN AAKKSSİİNNEE VVAARRLLIIĞĞIINN;; EELLDDEE EETTTTİİĞĞİİMMİİZZ BBİİLLGGİİLLEERRDDEENN BBAAĞĞIIMMSSIIZZ OOLLDDUUĞĞUUNNUU,, DDOOĞĞAASSII GGEERREEĞĞİİ BBİİLLGGİİDDEENN BBAAŞŞKKAA BBİİRRŞŞEEYY OOLLDDUUĞĞUUNNUU SSÖÖYYLLEERR RREEAALLİİZZMM,, GGEERRÇÇEEKKLLİİĞĞİİNN NNEESSNNEELL BBİİRR DDÜÜZZEENNİİ OOLLDDUUĞĞUUNNUU NNEESSNNEELLEERRİİNN,, BBİİZZİİMM OONNLLAARRII AALLGGIILLAAMMAAMMIIZZ SSÖÖZZ KKOONNUUSSUU DDEEĞĞİİLLKKEENN DDEE VVAARR OOLLDDUUKKLLAARRIINNII İİLLEERRİİ SSÜÜRREERR
 27. NNAATTÜÜRRAALLİİZZMM RREEAALLİİSSTT FFEELLSSEEFFEEDDEENN EESSİİNNLLEENNMMİİŞŞTTİİRR GGEERRÇÇEEKK DDOOĞĞAADDIIRR BBUU YYÖÖNNÜÜYYLLEE MMAATTEERRYYAALLİİSSTTLLEERRLLEE ÖÖZZDDEEŞŞTTİİRR İİNNSSAANN İİLLEE DDOOĞĞAA AARRAASSIINNDDAAKKİİ İİLLİİŞŞKKİİLLEERR ÜÜZZEERRİİNNDDEE DDUURRMMUUŞŞTTUURR PPEESSTTAALLLLOOZZİİ RROOUUSSSSEEAAUU BBUU AAKKIIMMIINN EEĞĞİİTTİİMM İİLLEE İİLLGGİİLLİİ GGÖÖRRÜÜŞŞLLEERRİİNNİİ SSAAVVUUNNMMAAKKTTAADDIIRR
 28. PPRRAAGGMMAATTİİZZMM 2200.. YYYY DDAA AAMMEERRİİKKAADDAA OORRTTAAYYAA ÇÇIIKKTTII YYAARRAARRCCIILLIIKK DDEENNEEYYCCİİLLİİKK AALLEETTÇÇİİLLİİKK İİŞŞLLEEVVSSEELLCCİİLLİİKK DDİİYYEE DDEE AANNIILLMMAAKKTTAADDIIRR.. JJOOHHNN DDEEWWEEYY’’İİNN DDÜÜŞŞÜÜNNCCEE SSİİSSTTEEMMİİ ÜÜZZEERRİİNNEE OOTTUURRTTUULLMMUUŞŞTTUURR AAMMEERRİİKKAANN KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜNNÜÜNN ÖÖZZÜÜNNÜÜ OOLLUUŞŞTTUURRAANN BBİİRR FFEELLSSEEFFEEDDİİRR ““DDOOĞĞRRUU”” NNUUNN İİNNSSAANN YYAAŞŞAANNTTIISSIINNDDAANN KKAAYYNNAAKKLLAANNAANN DDEENNEEYYSSEELL BBİİRR OOLLGGUU OOLLDDUUĞĞUUNNUU İİLLEERRİİ SSÜÜRREERRLLEERR
 29. VVAARROOLLUUŞŞÇÇUULLUUKK İİNNSSAANNIINN ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜĞĞÜÜNNEE ÖÖNNEEMM VVEERREENN BBİİRR AAKKIIMMDDIIRR TTEEMMEELLİİNNDDEE İİNNSSAANNIINN KKEENNDDİİNNİİ TTAANNIIMMAASSII YYAATTAARR HHEERR İİNNSSAANN BBEENNZZEERRSSİİZZDDİİRR BBİİRREEYYSSEELLCCİİLLİİKK ÖÖNN PPLLAANNDDAADDIIRR İİNNSSAANN KKEENNDDİİ VVAARRLLIIĞĞIINNII KKEENNDDİİSSİİ YYAARRAATTIIRR MMEETTAAFFİİZZİİĞĞEE KKAARRŞŞII ÇÇIIKKTTIIĞĞII GGİİBBİİ BBİİLLİİMMSSEELL YYÖÖNNTTEEMMEE DDEE KKAARRŞŞII ÇÇIIKKAARR PPRRAAGGMMAATTİİSSTTLLEERR GGRRUUPP İİÇÇİİNNDDEE BBİİRREEYYİİNN ÖÖZZGGÜÜRR OOLLAABBİİLLEECCEEĞĞİİNNİİ VVAARROOLLUUŞŞÇÇUULLAARR İİSSEE GGRRUUBBUUNN,, BBİİRREEYYİİNN ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜĞĞÜÜNNÜÜ KKIISSIITTLLAAYYAACCAAĞĞIINNII SSAAVVUUNNUURRLLAARR
 30. FFEELLSSEEFFİİ AAKKIIMMLLAARR İİDDEEAALLİİZZMM VARLIK EVRENDEKİ OLUŞUM BİREYİN İÇİNDE DE OLUŞMAKTA BİREYSEL ZİHİN EVRENSEL ZİHİNLE İLİŞKİLİ EVRENSEL BİR VARLIK İNSAN ZİHNİ DIŞINDA BAĞIMSIZ OLARAK VAR NESNELER, MADDE VE BİÇİM OLARAK İKİ BOYUTTAN OLUŞUR MADDELER DÜZEN İÇİNDE BİRARADADIRLAR GÖRÜNEN ŞEYDİR DOĞADIR DOĞA DOĞRUNUN KAYNAĞIDIR DOĞA KANUNLARI HER ALANA UYGULANMALI DENEY VE ARAŞTIRMALARLA KANITLANDIĞINDA GERÇEKTİR İNSANIN RUHSAL YÖNÜ YOKTUR MUTLAK DOĞRU VEYA MUTLAK YANLIŞ YOKTUR. ÇEVRE İLE ETKİLEŞİMİN BİR BİÇİMİ OLAN ARAŞTIRMA VARDIR İÇSEL VE DIŞSAL DİYE İKİLİK YOKTUR VARLIK GÖRÜNÜŞTEN İBARETTİR GÖRÜNÜŞÜN KENDİSİ ÖZDÜR İNSANIN KENDİ VARLIĞININ FARKINA VARMASIYLA DÜŞÜNME ORTAYA ÇIKMIŞTIR İNSAN, KİŞİLİĞİNİ OLUŞTURAN NİTELİKLERİ ETKİLEŞİMLE KAZANIR RREEAALLİİZZMM NNAATTÜÜRRAALLİİZZMM PPRRAAGGMMAATTİİZZMM VVAARROOLLUUŞŞÇÇUULLUUKK
 31. FFEELLSSEEFFİİ AAKKIIMMLLAARR BBİİLLGGİİ İİNNSSAANN AAKKLLII MMUUTTLLAAKK AAKKLLIINN TTİİNNSSEELL ÖÖZZÜÜDDÜÜRR AANNCCAAKK KKAABBİİLLİİYYEETTLLEERR AAÇÇIISSIINNDDAANN SSIINNIIRRLLIIDDIIRR BBİİRREEYYSSEELL ZZİİHHİİNN,, EEVVRREENNSSEELL ZZİİHHİİNNDDEENN BBİİLLGGİİLLEERR AALLAABBİİLLİİRR BBİİLLMMEE,, AAKKIILLDDAA ÖÖNNCCEEDDEENN VVAARR OOLLAANN KKAAVVRRAAMMLLAARRII HHAATTIIRRLLAAMMAADDIIRR İİNNSSAANN ZZİİHHNNİİ İİLLEE DDIIŞŞ DDÜÜNNYYAANNIINN KKAARRŞŞIILLIIKKLLII OOLLAARRAAKK BBİİRRBBİİRRLLEERRİİNNİİ EETTKKİİLLEEMMEESSİİ İİLLEE GGEERRÇÇEEKKLLEEŞŞİİRR AALLGGIILLAAMMAA,, BBİİLLMMEENNİİNN BBAAŞŞLLAANNGGIICCIIDDIIRR VVAARRLLIIĞĞAA İİLLİİŞŞKKİİNN BBİİLLGGİİ DDUUYYUU OORRGGAANNLLAARRIIMMIIZZ İİLLEE AALLGGIILLAADDIIKKLLAARRIIMMIIZZLLAA SSIINNIIRRLLIIDDIIRR GGEERRÇÇEEKK BBİİLLGGİİYYEE GGÖÖZZLLEEMM VVEE AARRAAŞŞTTIIRRMMAALLAARRLLAA UULLAAŞŞIILLIIRR BBÜÜTTÜÜNNDDEENN ÇÇOOKK PPAARRÇÇAALLAARRDDAANN OOLLUUŞŞUURR YYAANNLLIIŞŞ BBİİLLGGİİNNİİNN KKAAYYNNAAĞĞII,, DDOOĞĞRRUU AALLGGIILLAANNAAMMAAYYAANN SSOOYYUUTT DDÜÜŞŞÜÜNNCCEEDDİİRR.. DDOOĞĞRRUU ,, BBİİLLİİMMSSEELL BBİİRR SSOONNUUÇÇ EELLDDEE EETTMMEEKK İİÇÇİİNN VVAARRLLIIKKLLAARRII EENN KKÜÜÇÇÜÜKK PPAARRÇÇAALLAARRAA AAYYIIRRMMAALLII DDEENNEEYYSSEELL BBİİRR OOLLGGUUDDUURR UULLAAŞŞMMAAKK İİÇÇİİNN DDEENNEEYYSSEELL YYÖÖNNTTEEMM KKUULLLLAANNIILLIIRR DDÜÜŞŞÜÜNNMMEE,, BBEELLİİRRSSİİZZ BBİİRR DDUURRUUMM KKAARRŞŞIISSIINNDDAA YYAADDAA BBİİRR İİHHTTİİYYAAÇÇ DDOOYYRRUULLMMAADDIIĞĞIINNDDAA BBAAŞŞLLAARR DDÜÜŞŞÜÜNNMMEE İİNNSSAANNII DDOOYYUUMMAA UULLAAŞŞTTIIRRIIRR ÖÖZZNNEELLDDİİRR.. KKİİŞŞİİ EEDDİİNNEECCEEĞĞİİ BBİİLLGGİİ TTÜÜRRÜÜNNÜÜ KKEENNDDİİ İİRRAADDEESSİİ İİLLEE SSEEÇÇMMEELLİİ.. BBİİLLGGİİ,, BBİİLLİİNNEENN OOLLMMAANNIINN BBİİLLİİNNCCİİDDİİRR.. YYAANNSSIIZZ VVEE KKEESSİİNN DDEEĞĞİİLLDDİİRR.. BBİİLLMMEEKK,, NNEESSNNEE AARRAACCIILLIIĞĞII İİLLEE KKEENNDDİİMMİİZZEE NNEE OOLLMMAADDIIĞĞIIMMIIZZIINN HHAABBEERRİİNNİİ VVEERRMMEEKKTTİİRR İDEALİZM REALİZM NATÜRALİZM PRAGMATİZM VAROLUŞÇULUK
 32. DEĞERLER EVRENİN YAPISINDA VARDIR. MUTLAK VE İÇSEL OLUP DEĞİŞTİRİLEMEZ, EVRENSELDİR GERÇEĞİN YAPISIYLA BİÇİMLENDİRİLİR. İİNNSSAANN AAKKLLIINNII KKUULLLLAANNAARRAAKK KKAAİİNNAATTIINN DDÜÜZZEENNİİNNİİ KKEEŞŞFFEEDDEEBBİİLLİİRR.. İİNNSSAANNIINN ÇÇEEVVRREESSİİYYLLEE EETTKKİİLLEEŞŞİİMMİİ SSOONNUUCCUU OOLLUUŞŞMMAAKKTTAADDIIRR.. AAHHLLAAKK,, TTEEMMEELL İİNNSSAANN İİHHTTİİYYAAÇÇLLAARRIINNDDAANN DDOOĞĞAARR.. TTEEMMEELL İİHHTTİİYYAAÇÇLLAARRIINN KKAARRŞŞIILLAANNMMAASSII ÇÇOOCCUUKKTTAA SSEEVVGGİİ VVEE GGÜÜVVEENN OOLLUUŞŞTTUURRUURR.. İİNNSSAANNIINN ÇÇEEVVRREESSİİNNDDEEKKİİ OOLLGGUU VVEE OOLLAAYYLLAARRAA GGÖÖSSTTEERRDDİİĞĞİİ TTEEPPKKİİLLEERRDDEENN KKAAYYNNAAKKLLAANNIIRR.. DDEEWWEEYY,, DDEENNEEYYSSEELL DDEEĞĞEERRLLEERR KKAAVVRRAAMMII KKUULLLLAANNMMIIŞŞTTIIRR.. BBUUNNAA GGÖÖRREE,, DDEEĞĞEERRLLEERRİİNN ÇÇAATTIIŞŞMMAASSII SSOONNUUCCUU DDEEĞĞEERRLLEENNDDİİRRMMEE OOEETTAAYYAA ÇÇIIKKAARR DDÜÜŞŞÜÜNNMMEE,, SSOORRUUNNLLUU BBİİRR DDUURRUUMMDDAA OORRTTAAYYAA ÇÇIIKKAARR DDEEĞĞEERRLLEENNDDİİRRMMEE,, İİSSTTEEKK,, TTEERRCCİİHH VVEE AARRZZUULLAARRDDAAKKİİ BBİİRR ÇÇAATTIIŞŞMMAADDAA OORRTTAAYYAA ÇÇIIKKAARR KKİİŞŞİİLLEERRİİNN TTEERRCCİİHHLLEERRİİYYLLEE OORRTTAAYYAA ÇÇIIKKAARR.. DDIIŞŞ EEVVRREENNSSEELL ÖÖLLÇÇÜÜTTLLEERR DDEEĞĞEERRLLEERREE İİLLİİŞŞKKİİNN YYOORRUUMMLLAARRDDAA KKUULLLLAANNIILLAAMMAAZZ TTOOPPLLUUMMDDAANN TTOOPPLLUUMMAA,, BBİİRREEYYDDEENN BBİİRREEYYEE DDEEĞĞİİŞŞEEBBİİLLİİRR FFEELLSSEEFFİİ AAKKIIMMLLAARR İDEALİZM REALİZM NATÜRALİZM PRAGMATİZM VAROLUŞÇULUK
 33. EĞİTİM AMAÇ, ÖĞRENCİLERE DOĞRUYU AARRAAMMAAYYII ÖÖZZEENNDDİİRRMMEEKK.. EEĞĞİİTTİİMM İİLLEE DDOOĞĞUUŞŞTTAANN GGEELLEENN YYEETTEENNEEKKLLEERRİİNN FFAARREEKKIINNAA VVAARRMMAASSII SSAAĞĞLLAANNIIRR.. OOKKUULL,, KKÜÜLLTTÜÜRREELL DDEEĞĞEERRLLEERRİİ ÖÖĞĞRREETTMMEELLİİ.... BBUU DDEEĞĞEERRLLEERR YYEERR,, ZZAAMMAANN VVEE KKOOŞŞUULLLLAARRAA GGÖÖRREE DDEEĞĞİİŞŞMMEEZZ,, EEVVRREENNSSEELLDDİİRR.. SSOORRUU--CCEEVVAAPP TTEEKKNNİİĞĞİİ KKUULLLLAANNIILLMMAALLII.. UUYYGGUUNN SSOORRUULLAARRLLAA CCEEVVAABBAA YYÖÖNNEELLTTMMEELLİİ.. AMAÇ, BİLGİYİ KEŞFETMEK, KULLANMAK VE TRANSFER ETMEK. ANLATIM, TARTIŞMA, GÖZLEM VE DENEY GİBİ YÖNTEMLER KULLANILIR. EĞİTİM BİREYİ TOPLUMSALLAŞTIRMA SÜRECİDİR. KÜLTÜREL MİRASI AKTARARAK ONLARI TOPLUMA UYUMLU HALE GETİRİR. AMAÇ, İNSANLARI DOĞASININ GEREKTİRDİĞİ ŞEKİLDE VE DOĞAYA UYGUN BİR YAŞAM DOĞRULTUSUNDA YETİŞTİRMEK.EĞİTİMİN AMAÇLARININ BELİRLENMESİNDE DOĞA VE İNSAN DOĞASI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR. ÇOCUK BÜYÜYENE KADAR HİÇBİR DİNİ İNANÇ VE AHLAKİ DEĞER YARGISI VERİLMEMELİ. KENDİ MANTIĞI İLE BULMALIDIR. ÖĞRETMEN ZORLAYICI OLMAMALI, ÖĞRENCİYE SEÇENEKLER SUNMALIDIR. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM TEKNİĞİ KULLANILMALIDIR. FFEELLSSEEFFİİ AAKKIIMMLLAARR İDEALİZM REALİZM NATÜRALİZM
 34. EĞİTİM AMAÇ, BİREYLERİ YETİŞTİRMEKTİR. YETİŞME, DEĞİŞİK DENEYİMLER VE ÖĞRENİLENLERARASINDAKİ BAĞLANTILARI VE İLİŞKİLERİ ANLAMA YETENEĞİ KAZANMAKTIR. GELECEK YAŞANTISINI YÖNLENDİRECEK VE KONTROL EDECEK BİLGİLER VERİLMELİDİR. OKUL, DENEYSEL ÖĞRENME İÇİN EN UYGUN ÇEVREDİR. BİLİM VE TEKNOLOJİ SÜREKLİ DEĞİŞTİĞİNDEN DOLAYI EĞİTİMDE BİREYLERE DEĞİŞMEZ BİLGİLER VERMEK YERİNE DEĞİŞİME KARŞI UYUMU ÖĞRETMEK GEREKİR. AMAÇ, BİREYE İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HER ŞEYDEN ÜSTÜN OLDUĞUNU ÖĞRETMEK, BİREYSELLİĞİ GELİŞTİRMEK. EĞİTİM, BİREYİN KİŞİLİK OLUŞUMUNU SAĞLAMAK AMACIYLA VERİLİR. EĞİTİM ORTAMI ÖZGÜR GELİŞİMİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR. AÇIK SINIF KAVRAMI GETİRİLMİŞTİR. SORU-CEVAP TEKNİĞİ KULLANILMAKTADIR. ANCAK SORULAN SORUNUN CEVABINI ÖĞRETMEN DE BİLMEMELİDİR. FFEELLSSEEFFİİ AAKKIIMMLLAARR PRAGMATİZM VAROLUŞÇULUK
 35. EEĞĞİİTTİİMM FFEELLSSEEFFEELLEERRİİ DDAAİİMMİİCCİİLLİİKK İİLLEERRLLEEMMEECCİİLLİİKK ÖÖZZCCÜÜLLÜÜKK YYEENNİİDDEENN YYAAPPIILLAANNMMAACCIILLIIKK DDAAİİMMİİCCİİLLİİKK İİDDEEAALLİİZZMM VVEE RREEAALLİİZZMMİİ TTEEMMEELL AALLIIRR İİNNSSAANNIINN DDOOĞĞAASSII DDEEĞĞİİŞŞMMEEZZ YYAAPPIIYYAA SSAAHHİİPPTTİİRR BBUU NNEEDDEENNLLEE EEĞĞİİTTİİMM MMOODDEELLLLEERRİİ DDEE DDEEĞĞİİŞŞMMEEZZ.. OOKKUULLUUNN GGÖÖRREEVVLLEERRİİ,, GGEEÇÇMMİİŞŞTTEE EELLDDEE EEDDİİLLEENN KKEESSİİNN DDOOĞĞRRUULLAARRII YYEENNİİ KKUUŞŞAAKKLLAARRAA AAKKTTAARRMMAAKK VVEE KKUUŞŞAAKKLLAARRAARRAASSII ÇÇAATTIIŞŞMMAANNIINN ÖÖNNÜÜNNEE GGEEÇÇMMEEKK.. EEĞĞİİTTİİMMİİNN AAMMAACCII;; SSAAĞĞLLAAMM VVEE DDOOĞĞRRUU KKİİŞŞİİLLİİKKLLİİ İİNNSSAANNLLAARR YYEETTİİŞŞTTİİRRMMEEKKTTİİRR
 36. DDAAİİMMİİCCİİLLİİĞĞİİNN TTEEMMEELL İİLLKKEELLEERRİİ • EEVVRREENNSSEELL VVEE DDEEĞĞİİŞŞMMEEZZ BBİİRR EEĞĞİİTTİİMM • HHAAYYAATTAA HHAAZZIIRRLLAAYYAANN EEĞĞİİTTİİMM • MMAADDDDİİ VVEE MMAANNEEVVİİ GGEERRÇÇEEKKLLEERRİİ TTAANNIITTAANN EEĞĞİİTTİİMM • KKLLAASSİİKK EESSEERRLLEERREE AAĞĞIIRRLLIIKK VVEERREENN EEĞĞİİTTİİMM • ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜĞĞÜÜNN SSOORRUUMMLLUULLUUĞĞUUNNUU TTAAŞŞIIYYAABBİİLLMMEE BBİİLLİİNNCCİİ VVEERREENN EENNTTEELLEEKKTTÜÜEELL BBİİRR EEĞĞİİTTİİMM
 37. İİLLEERRLLEEMMEECCİİLLİİKK PPRRAAGGMMAATTİİZZMMİİNN EEĞĞİİTTİİMMEE UUYYAARRLLAANNMMIIŞŞ HHAALLİİDDİİRR.. AAMMEERRİİKKAADDAA OORRTTAAYYAA ÇÇIIKKMMIIŞŞTTIIRR.. DDAAİİMMİİCCİİLLİİĞĞİİNN TTEERRSSİİNNİİ SSAAVVUUNNMMAAKKTTAADDIIRR.. EEĞĞİİTTİİMMİİNN ÖÖZZÜÜNNÜÜ DDEENNEEYYİİMMLLEERRİİNN SSÜÜRREEKKLLİİ OOLLAARRAAKK YYEENNİİDDEENN YYAAPPIILLAANNDDIIRRMMAASSII OOLLUUŞŞTTUURRMMAAKKTTAADDIIRR.. GGEEÇÇMMİİŞŞ YYAAŞŞAANNTTIILLAARR GGEELLEECCEEKKTTEEKKİİ DDAAVVRRAANNIIŞŞLLAARRII YYÖÖNNLLEENNDDİİRRİİRR.. EEĞĞİİTTİİMM SSÜÜRREEKKLLİİ DDEEĞĞİİŞŞEENN BBİİRR OOLLGGUUDDUURR.. BBİİRREEYYİİNN YYAAŞŞAAMMAA HHAAZZIIRRLLAANNMMAASSII DDEEĞĞİİLL YYAAŞŞAAMMIINN TTAA KKEENNDDİİSSİİDDİİRR..
 38. OORRTTAAMM;; BBİİRREEYYİİNN İİLLGGİİ VVEE İİHHTTİİYYAAÇÇLLAARRIINNAA GGÖÖRREE DDÜÜZZEENNLLEENNMMEELLİİDDİİRR.. ÖÖĞĞRREENNMMEEDDEE EETTKKİİNN KKAATTIILLIIMM SSÖÖZZ KKOONNUUSSUUDDUURR.. YYÖÖNNLLEENNDDİİRRMMEE YYEERRİİNNEE RREEHHBBEERRLLİİKK YYAAPPIILLMMAALLIIDDIIRR.. BBİİRREEYYSSEELL ÖÖĞĞRREETTİİMM TTEEKKNNİİKKLLEERRİİ YYEERRİİNNEE GGRRUUPP ÇÇAALLIIŞŞMMAASSII YYAAPPIILLMMAALLIIDDIIRR.. AARRAAŞŞTTIIRRMMAA VVEE ÖÖĞĞRREENNMMEE YYÖÖNNTTEEMMLLEERRİİ ÖÖĞĞRREETTİİLLMMEELLİİDDİİRR.. BBİİLLGGİİ,, EEYYLLEEMM İİÇÇİİNN YYAARRAARRLLII OOLLDDUUĞĞUU SSÜÜRREECCEE DDOOĞĞRRUUDDUURR.. BBİİLLGGİİYYEE UULLAAŞŞMMAAKK İİÇÇİİNN BBİİLLİİMMSSEELL YYÖÖNNTTEEMM KKUULLLLAANNIILLMMAALLIIDDIIRR
 39. İİLLEERRLLEEMMEECCİİLLİİĞĞİİNN İİLLKKEELLEERRİİ • ÖÖĞĞRREENNCCİİ MMEERRKKEEZZLLİİ • İİLLGGİİLLEERREE GGÖÖRREE • DDEEMMOOKKRRAATTİİKK OORRTTAAMMDDAA • YYAAŞŞAANNTTII YYOOLLUUYYLLAA ÖÖĞĞRREENNMMEEYYİİ SSAAĞĞLLAAYYAANN • GGRRUUPP ÇÇAALLIIŞŞMMAASSIINNII ÖÖZZEENNDDİİRREENN • CCEEZZAANNIINN UUYYGGUULLAANNMMAADDIIĞĞII • SSOORRUUNN ÇÇÖÖZZMMEE YYÖÖNNTTEEMMİİNNİİNN KKUULLLLAANNIILLDDIIĞĞII • NNEEYYİİ DDEEĞĞİİLL NNAASSIILL ÖÖĞĞRREENNEECCEEĞĞİİNNİİ GGÖÖSSTTEERREENN • SSÜÜRREEKKLLİİ DDEEĞĞİİŞŞEENN VVEE GGEELLİİŞŞEENN
 40. ÖÖZZCCÜÜLLÜÜKK İİLLEERRLLEEMMEECCİİLLİİĞĞEE TTEEPPKKİİ OOLLAARRAAKK ÇÇIIKKMMIIŞŞTTIIRR TTEEMMEELLİİNNİİ İİDDEEAALLİİZZMM VVEE RREEAALLİİZZMMEE DDAAYYAARR EEĞĞİİTTİİMMİİNN AAMMAACCII,, GGEEÇÇMMİİŞŞTTEE YYAARRAARRLLII OOLLAANN BBİİLLGGİİ YYEETTEENNEEKK VVEE KKAABBİİLLİİYYEETTLLEERRİİNNGGEELLEECCEEKK KKUUŞŞAAKKLLAARRAA AAKKTTAARRIILLMMAASSIIDDIIRR.. OOKKUULLUUNN GGÖÖRREEVVİİ;; TTOOPPLLUUMMUUNN KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜNNÜÜ KKOORRUUMMAAKK VVEE YYEENNİİ KKUUŞŞAAKKLLAARRAA AAKKTTAARRMMAAKKTTIIRR ÖÖĞĞRREETTMMEENNLLEERR,, KKÜÜLLTTÜÜRREELL MMİİRRAASSIINN TTEEMMSSİİLLCCİİSSİİDDİİRRLLEERR.. AAKKTTAARRMMAA GGÖÖRREEVVLLEERRİİ VVAARRDDIIRR.. DDOOLLAAYYIISSIIYYLLAA ÖÖĞĞRREETTMMEENN BBİİLLGGİİNNİİNN AAKKTTAARRIICCIISSIIDDIIRR.. DDÜÜNNYYAADDAA OOLLUUPP BBİİTTEENNLLEERR OOKKUULLUU İİLLGGİİLLEENNDDİİRRMMEEZZ.. BBUUNNLLAARR EEĞĞİİTTİİMM OORRTTAAMMIINNDDAA EELLEE AALLIINNMMAAMMAALLIIDDIIRR.. KKOONNUULLAARR VVEE DDEERRSSLLEERR ÖÖNNEEMMLLİİDDİİRR
 41. ÖÖZZCCÜÜLLÜÜĞĞÜÜNN İİLLKKEELLEERRİİ ÖÖĞĞRREETTMMEENN MMEERRKKEEZZLLİİ ZZOORRLLAAMMAAYYAA DDAAYYAALLII EEZZBBEERREE DDAAYYAALLII KKOONNUU MMEERRKKEEZZLLİİ MMEESSLLEEĞĞEE VVEE VVAATTAANNDDAAŞŞLLIIĞĞAA HHAAZZIIRRLLAAYYAANN BBİİRR EEĞĞİİTTİİMM
 42. YENİDEN YYAAPPIILLAANNMMAACCIILLIIKK PPRRAAGGMMAATTİİZZMMEE DDAAYYAANNMMAAKKTTAADDIIRR İİLLEERRLLEEMMEECCİİLLİİKK AAKKIIMMIINNIINN DDEEVVAAMMIIDDIIRR EEĞĞİİTTİİMMİİNN GGÖÖRREEVVİİ;; TTOOPPLLUUMMUU SSÜÜRREEKKLLİİ OOLLAARRAAKK YYEENNİİDDEENN ŞŞEEKKİİLLLLEENNDDİİRRMMEEKK EEĞĞİİTTİİMM HHEEMM BBİİRR DDEEĞĞİİŞŞİİMM HHEEMMDDEE BBİİRR DDEENNGGEE AARRAACCIIDDIIRR.. YYAAŞŞAAMM SSÜÜRREEKKLLİİ DDEEĞĞİİŞŞTTİİĞĞİİ İİÇÇİİNN İİNNSSAANN,, HHEERR AANN OONNUU YYEENNİİDDEENN KKUURRMMAAKK ZZOORRUUNNDDAADDIIRR.. EEĞĞİİTTİİMMİİNN AAMMAACCII GGÜÜÇÇLLÜÜ VVEE TTUUTTAARRLLII BBİİRR DDÜÜNNYYAA UUYYGGAARRLLIIĞĞII KKUURRMMAAKKTTIIRR
 43. YENİDEN YAPILANMACILIĞIN İİLLKKEELLEERRİİ • GGEELLEECCEEKKTTEE KKAARRŞŞIILLAAŞŞIILLAABBİİLLEECCEEKK SSOORRUUNNLLAARRAA YYÖÖNNEELLİİKK • DDEEMMOOKKRRAASSİİYYİİ GGEERRÇÇEEKKLLEEŞŞTTİİRREECCEEKK • DDEEĞĞİİŞŞMMEENNİİNN LLOOKKOOMMOOTTİİFFİİ • SSOOSSYYAALL RREEFFOORRMMLLAARRAA ÖÖNNCCÜÜLLÜÜKK EEDDEENN • HHOOŞŞGGÖÖRRÜÜ,, BBAARRIIŞŞ GGİİBBİİ OORRTTAAKK DDEEĞĞEERRLLEERR OOLLUUŞŞTTUURRAANN • OORRTTAAKK DDEEĞĞEERRLLEERREE DDAAYYAALLII DDÜÜNNYYAA TTOOPPLLUUMMUU OOLLUUŞŞTTUURRMMAA AAMMAACCII OOLLAANN • BBİİRR EEĞĞİİTTİİMM
Publicité