ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
Prochain SlideShare
2 سەرەتاکانی دیزاین2 سەرەتاکانی دیزاین
Chargement dans ... 3
1 sur 19

Contenu connexe

ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە

 1. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 2 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫پێرست‬ 3 .......................................................................................................................... ‫پێشەکی‬ 4 .................................................................................................... ‫تەالرسازیی‬ ‫ئەندازیاری‬ 6 .................................................................................................... ‫شارستانیی‬ ‫ئەندازیاری‬ 8 ...............................................................................................................‫نەوت‬ ‫ئەندازیاری‬ 10.......................................................................................................‫كیمیاویی‬ ‫ئەندازیاری‬ 12....................................................................................................‫جیۆتەكنیك‬ ‫ئەندازیاری‬ 15............................................................................‫دروستكردن‬ ‫و‬ ‫پیشەسازیی‬ ‫ئەندازیاری‬ 17.................................................................................................‫پڕۆگرامسازیی‬ ‫ئەندازیاری‬
 2. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 3 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫پێشەکی‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬‫وەک‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ئێم‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬‫بااڵدەس‬ ‫و‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬‫میهرەب‬ ‫و‬ ‫ـەورە‬ ‫ـ‬‫گ‬ ‫ـوای‬ ‫ـ‬‫خ‬ ‫ـاوی‬ ‫ـ‬‫بەن‬ ‫ـەرەتا‬ ‫ـ‬‫س‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫گروپ‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـەر‬‫ـ‬‫ڕێب‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫هەروەه‬ ‫وە‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫کۆی‬ ‫ـۆی‬‫ـ‬‫زانک‬ ‫ـاری‬‫ـ‬‫ئەندازی‬ ‫ـدکاری‬‫ـ‬‫خوێن‬ ‫دوو‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬‫بکەی‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫خوێندکاران‬ ‫ـەو‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬‫خزمەتێ‬ ‫ـبوو‬ ‫ـ‬‫خۆش‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬‫پێم‬، ‫ـورد‬ ‫ـ‬‫ك‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫ئەندازیاران‬ ‫ـاری‬‫ـ‬‫ئەندازی‬ ‫ـێکی‬‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫خوازیاری‬ ‫و‬ ‫ـردوە‬‫ـ‬‫ک‬ ‫ـەواو‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫دوانزەی‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫پۆل‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ک‬ ‫و‬ ‫بەئامادەکردنــی‬ ‫هەڵســاوین‬ ‫بــدەن‬ ‫خوێنــدن‬ ‫بــە‬ ‫درێــژ‬ ‫کۆیــە‬ ‫لەزانکــۆی‬ ‫ڕووی‬ ‫لــه‬ ‫کۆیــە‬ ‫زانکــۆی‬ ‫ئەندازیاریەکانــی‬ ‫بەشــە‬ ‫ســەرجەم‬ ‫ناســاندنی‬ ‫بەدرێــژای‬ ‫کــە‬ ‫وانانــەی‬ ‫ئــەو‬ ‫و‬ ‫لێیــان‬ ‫دەخوێندرێــت‬ ‫کــه‬ ‫بابەتانــەی‬ ‫ئــەو‬ ‫کارێــک‬ ‫چ‬ ‫خوێنــدن‬ ‫بوونــی‬ ‫تــەواو‬ ‫پــاش‬ ‫و‬ ‫دەخوێنرێــت‬ ‫خوێنــدن‬ ‫ســااڵنی‬ ‫ـاڵێک‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـچ‬‫ـ‬‫هي‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫چونك‬ ‫ـدراوه‬‫ـ‬‫دانەن‬ ‫ـێک‬‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـچ‬‫ـ‬‫هی‬ ‫ـۆ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـرەكان‬‫ـ‬‫نم‬ ‫وە‬, ‫ـەن‬‫ـ‬‫دەک‬ ‫قبــول‬ ( ‫کــه‬ ‫سيســتەمە‬ ‫لەبەرئــەوەى‬ ‫بكرێــت‬ ‫تــەواو‬ ‫پێشــبينی‬ ‫ناتوانــرێ‬ ‫ـدکارە‬ ‫ـ‬‫خوێن‬ ‫و‬ ‫ـاوڕێ‬ ‫ـ‬‫ه‬ ‫ـەو‬ ‫ـ‬‫ئ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫سوپاس‬ ‫زۆر‬ ‫وە‬ . ‫ـبڕكێیه‬ ‫ـ‬‫پێش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫پێ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬‫ب‬ ) ‫ـزی‬ ‫ـ‬‫مرك‬ ‫زۆر‬ ‫وە‬ ، ‫بــوون‬ ‫یارمەتیدەرمــان‬ ‫و‬ ‫هــاوکار‬ ‫کــە‬ ‫دەکەیــن‬ ‫خۆشەویســتانەش‬ ‫هەبێــت‬ ‫ســوودی‬ ‫هیواداریــن‬، ‫كــورد‬ ‫ئەندازیارانــی‬ ‫گروپــی‬ ‫بــۆ‬ ‫ســوپاس‬ ‫ـورن‬‫ـ‬‫بب‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫كوڕییەكانم‬ ‫و‬ ‫ـەم‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ڕەخنەكانت‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫دەبی‬ ‫ـحاڵ‬‫ـ‬‫پێخۆش‬ ..‫ڕێزدا‬ ‫لەگەڵ‬ ‫دروستکردن‬ ‫و‬ ‫پیشەسازی‬ ‫ئەندازیاریی‬ ‫بەشی‬ || ‫عومەر‬ ‫بێستوون‬ ‫جیۆتەکنیک‬ ‫ئەندازیاریی‬ ‫بەشی‬ || ‫غریب‬ ‫میالن‬
 3. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 4 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫تەالرسازیی‬ ‫ئەندازیاری‬-1 ‫ئەندازیارییە‬ ‫ـژی‬ ‫ـ‬‫کۆلێ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بەش‬ ‫بەرزترین‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـەم‬ ‫ـ‬‫ئ‬ ، ‫ـاری‬ ‫ـ‬‫ئەندازی‬ ‫ـژی‬ ‫ـ‬‫کۆلێ‬ ‫ـەکانی‬ ‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫یەکێک‬ ‫ـاری‬ ‫ـ‬‫ئەندازی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫کۆلێج‬ ‫ـەکانیتری‬ ‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـەراورد‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬‫دەوێ‬ ‫ـرەی‬ ‫ـ‬‫نم‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬‫زۆرتری‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬‫وات‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬‫کوردس‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـایەکان‬‫ـ‬‫بۆش‬ ‫و‬ ‫ـەکان‬‫ـ‬‫دووری‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫گرنگ‬ ‫ـازی‬‫ـ‬‫تەالرس‬ ‫ـاری‬‫ـ‬‫ئەندازی‬ .‫ـت‬‫ـ‬‫بگیرێی‬ ‫وەر‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـەم‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫تاوەک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫‌واگۆرکێ‬ ‫ه‬‫ھ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫چۆنیەت‬ ‫و‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫باڵەخانەک‬ ‫ـاو‬ ‫ـ‬‫لەن‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬‫خەل‬ ‫ـەی‬ ‫ـ‬‫جووڵ‬ ‫ـەڵ‬ ‫ـ‬‫لەگ‬ ‫‌دات‬ ‫ه‬‫د‬ ‫زەوی‬ ‫ـەری‬ ‫ـ‬‫رووب‬ ‫و‬ ...‫ـش‬ ‫ـ‬‫تری‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بابەت‬ ‫زۆر‬ ‫وە‬ ‫ـەرەکان‬ ‫ـ‬‫پەنج‬ ‫و‬ ‫دەرگا‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫دانان‬ ‫و‬ ،‫ئەندازیاریــدا‬ ‫چوارچێــوەی‬ ‫لــە‬ ‫زانســتە‬ ‫و‬ ‫هونــەر‬ ‫گرێــدەری‬ ‫زیاتــر‬ ‫بەشــە‬ ‫ئــەم‬ ‫بڵێیــن‬ ‫دەتوانیــن‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬‫دێ‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬‫پێ‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ک‬ ‫ـۆری‬ ‫ـ‬‫تی‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫پراکتیک‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫تێکەڵەیەک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫وانەکان‬ ‫ـاڵە‬ ‫ـ‬‫س‬ 5 ‫ـە‬ ‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـەم‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـدن‬ ‫ـ‬‫خوێن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بەکارهێنان‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬‫دەس‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ک‬ ‫وردەکاری‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـڕ‬ ‫ـ‬‫پ‬ ‫ـەی‬ ‫ـ‬‫وێن‬ ‫ـانی‬ ‫ـ‬‫کێش‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬‫بین‬ ‫ـەی‬ ‫ـ‬‫نەخش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫دانان‬ ‫قوتابــی‬ ‫دا‬ ‫ســاڵە‬ 5 ‫ئــەم‬ ‫مــاوەی‬ ‫لــە‬ ‫نەخشەکێشــان‬ ‫بــە‬ ‫تایبــەت‬ ‫کۆمپیتــەری‬ ‫بەرنامەکانــی‬ ‫دێــت‬ ‫پێــک‬ ‫کــە‬ ،‫دەکات‬ ‫پێشــكەش‬ ‫دواتریــش‬ ‫وە‬ ‫دەکات‬ ‫دیزایــن‬ ‫پــرۆژە‬ ‫لــە‬ ‫زۆر‬ ‫ژمارەیەکــی‬ ‫ـەت‬ ‫ـ‬‫تەنان‬ ‫و‬ ‫ـەورە‬ ‫ـ‬‫گ‬ ‫ـەی‬ ‫ـ‬‫باڵەخان‬ ‫و‬ ‫ـتگاکان‬ ‫ـ‬‫پەرس‬ ‫و‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬‫هۆتێ‬ ‫و‬ ‫ـخانە‬ ‫ـ‬‫نەخۆش‬ ‫ـوو‬ ‫ـ‬‫خان‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫لەدیزاینکردن‬ ‫تەالرســازی‬ ‫ئەندازیــاری‬ ‫لــە‬ ‫بەکالۆریــۆس‬ ‫بروانامــەی‬ ‫بەشــە‬ ‫ئــەم‬ ‫تەواوکردنــی‬ ‫پــاش‬ .‫شــاریش‬ ‫ـاری‬‫ـ‬‫ئەندازی‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫وەک‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫دابمەزرێ‬ ‫ـدا‬‫ـ‬‫تایبەتیش‬ ‫و‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫حوکم‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫کەرت‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫دەتوانرێ‬ ،‫ـت‬‫ـ‬‫دێ‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫بەدەس‬ ‫ـاواز‬‫ـ‬‫جی‬ ‫ـۆی‬‫ـ‬‫زانک‬ ‫ـوار‬‫ـ‬‫چ‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـتان‬‫ـ‬‫کوردس‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫هەرێم‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫حکومییەکان‬ ‫ـۆ‬‫ـ‬‫زانک‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫بەش‬ ‫ئەم‬.‫ـازی‬‫ـ‬‫تەالرس‬ .‫ـە)ن‬‫ـ‬‫کۆی‬ ، ‫ـۆک‬‫ـ‬‫ده‬ ، ‫ـلێمانی‬‫ـ‬‫س‬ ، ‫ـن‬‫ـ‬‫الدی‬ ‫ـاح‬‫ـ‬‫(ص‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫زانکۆکان‬ ‫ـش‬‫ـ‬‫ئەوانی‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ک‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫هەی‬
 4. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 5 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫پێنجەم‬ ‫قۆتاغی‬ ‫چوارەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫سێیەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫دووەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫یەكەم‬ ‫قۆناغی‬ architectural design architectural design architectural design architectural design architectural design architecture thesis history of architecture history of architecture perspective freehand drawing specification & professional practices urban design city planning & housing history of architecture principles of art & architecture preservation and rehabilitation architecture and environment working drawing freehand drawing mathematics electives architectural theory concrete design building construction engineering mechanics interior design steel design planning principle academic computer landscape architecture surveying structure academic english building equipments computer programming academic debate kurdology :‫لە‬ ‫بریتین‬ ‫ساڵە‬ ‫پێنج‬ ‫ئەم‬ ‫بەدرێژایی‬ ‫دەخوێنرێن‬ ‫وانانەی‬ ‫ئەو‬ ‫گشتی‬ ‫بەشێوەیەکی‬
 5. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 6 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫شارستانیی‬ ‫ئەندازیاری‬-2 ‫ـی‬ ‫ـ‬‫‌ندازیاران‬ ‫ه‬‫ئ‬ .‌ ‫ه‬‫‌زراو‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫دام‬ ‫‌دا‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫كۆی‬ ‫ـۆی‬ ‫ـ‬‫زانك‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‌ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬2006 ‫ـاڵی‬ ‫ـ‬‫س‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـتانی‬ ‫ـ‬‫شارس‬ ‫ـاری‬ ‫ـ‬‫‌ندازی‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫‌ش‬ ‫ه‬‫ب‬ ‌ ‫ه‬‫ك‬ ‫‌كانی‬ ‫ه‬‫‌تگوزاریی‬ ‫ه‬‫خزم‬ ‫ـتنی‬ ‫ـ‬‫پاراس‬ ‫و‬ ‫بیناكردن‬ ‫بۆ‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬‫‌كێش‬ ‫ه‬‫د‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫‌خش‬ ‫ه‬‫ن‬ ‫و‬ ‫‌نێن‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫پالن‬ ‫ـتانی‬ ‫ـ‬‫شارس‬ ‌ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫ـتن‬ ‫ـ‬‫‌وگواس‬ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫‌ڕین‬ ‫ه‬‫پ‬ ‫ـتمی‬ ‫ـ‬‫سیس‬ ‫و‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬‫ڕێگاوب‬ ‫و‬ ‫ـداو‬ ‫ـ‬‫‌ن‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ـرد‬ ‫ـ‬‫پ‬ ‫‌ك‬ ‫ه‬‫و‬ ‫‌تی‬ ‫ه‬‫ـتانی‬ ‫ـ‬‫شارس‬ ‫ـۆ‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـتن‬ ‫ـ‬‫پێویس‬ .‫‌كان‬ ‫ه‬‫ـازیی‬ ‫ـ‬‫‌س‬ ‫ه‬‫پیش‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بازرگان‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬‫بین‬ ‫و‬ ‫ـردن‬ ‫ـ‬‫دابینك‬ ‫ـاو‬ ‫ـ‬‫ئ‬ ‫و‬ ‫ـاودان‬ ‫ـ‬‫ئ‬ ‫ـتمی‬ ‫ـ‬‫سیس‬ ‫ـڵ‬ ‫ـ‬‫تونێ‬ ‫‌و‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫‌خان‬ ‫ه‬‫فڕوك‬ ‫و‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫دۆزینــ‬ ‫بــواری‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ‌ ‫ه‬‫‌یــ‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫باشــیان‬ ‫‌كــی‬ ‫ه‬‫‌داهاتووی‬ ‫ه‬‫ك‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫‌شــان‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫‌و‬ ‫ه‬‫لــ‬ ‌ ‫ه‬‫‌كێكــ‬ ‫ه‬‫ی‬ ‌ ‫ه‬‫‌شــ‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫‌م‬ ‫ه‬‫ئــ‬ .‫ـك‬‫ـ‬‫‌ل‬ ‫ه‬‫خ‬ ‫ـۆ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـوزاری‬‫ـ‬‫‌تگ‬ ‫ه‬‫خزم‬ ‫ـكردنی‬‫ـ‬‫‌ش‬ ‫ه‬‫پێشك‬ ‫و‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌س‬ ‫ه‬‫ك‬ ‫‌لماندنی‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـتهێناندا‬‫ـ‬‫‌س‬ ‫ه‬‫‌د‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫‌س‬ ‫ه‬‫‌ر‬ ‫ه‬‫(ك‬ ‌ ‫ی‬‫ـ‬‫ـ‬‫‌ی‬ ‫ه‬‫پێكهات‬ ‫ـاری‬‫ـ‬‫‌ندازی‬ ‫ه‬‫ئ‬ :‫ـت‬‫ـ‬‫‌گرێ‬ ‫ه‬‫‌خۆد‬ ‫ه‬‫ل‬ ‌ ‫ه‬‫ـتان‬‫ـ‬‫زانس‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫لق‬ ‫‌م‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬ ‫ـتانی‬‫ـ‬‫شارس‬ ‫ـاری‬‫ـ‬‫‌ندازی‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‌ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫ـتن‬‫ـ‬‫گواس‬ ‫ـاری‬‫ـ‬‫‌ندازی‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫و‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌كنیك‬ ‫ه‬‫جیۆت‬ ‫ـاری‬‫ـ‬‫‌ندازی‬ ‫ه‬‫ئ‬ ،‫ـتكردن‬‫ـ‬‫دروس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بین‬ ‫ـاری‬‫ـ‬‫‌ندازی‬ ‫ه‬‫ئ‬ ، )‫ـردن‬‫ـ‬‫بیناك‬ ‫زانكــۆ‬ ‫خوێندنــی‬ ‫‌كانــی‬ ‫ه‬‫پڕۆگرام‬ .‫ئــاو‬ ‫‌كانی‬ ‫ه‬‫‌رچاو‬ ‫ه‬‫ســ‬ ‫‌ندازیــاری‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫و‬ ‫‌یــی‬ ‫ه‬‫ژینگ‬ ‫‌ندازیــاری‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫و‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ـراو‬ ‫ـ‬‫‌ك‬ ‫ه‬‫تاز‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬‫ت‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫‌ت‬ ‫ه‬‫باب‬ ‫‌ڵ‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫‌گ‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫ـراو‬ ‫ـ‬‫‌جێك‬ ‫ه‬‫جێب‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫ماتماتیك‬ ‫و‬ ‫‌واو‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ت‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫ماتماتیك‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫‌ن‬ ‫ه‬‫الی‬ ‫‌ردوو‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ه‬ .‫ـرن‬‫ـ‬‫‌گ‬ ‫ه‬‫د‬ ‫ـۆ‬‫ـ‬‫‌خ‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫ـتن‬‫ـ‬‫پێویس‬ ‫ـازاڕدا‬‫ـ‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ـازی‬‫ـ‬‫‌س‬ ‫ه‬‫پیش‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫‌ندان‬ ‫ه‬‫‌زووم‬ ‫ه‬‫ئار‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫‌تگوزاری‬ ‫ه‬‫خزم‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫بیناكردن‬ ‫و‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫‌كێش‬ ‫ه‬‫‌خش‬ ‫ه‬‫ن‬ ‫و‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫پالندان‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـدی‬‫ـ‬‫‌ن‬ ‫ه‬‫‌یو‬ ‫ه‬‫پ‬ ‫ـتانی‬‫ـ‬‫شارس‬ ‫ـاری‬‫ـ‬‫‌ندازی‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫بیناكــردن‬ ‫‌كانی‬ ‫ه‬‫كێشــ‬ ‫‌ری‬ ‫ه‬‫‌ســ‬ ‫ه‬‫چار‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ,‌ ‫ه‬‫‌یــ‬ ‫ه‬‫ه‬ ‌ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫‌م‬ ‫ه‬‫‌رد‬ ‫ه‬‫ســ‬ ‫ژیانــی‬ ‫‌كانی‬ ‫ه‬‫پێویســت‬ ‫‌كیه‬ ‫ه‬‫‌ر‬ ‫ه‬‫ســ‬ .‫دان‬ ‫ژێرخــان‬ ‫‌وباشــبردنی‬ ‫ه‬‫‌ر‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‌ ‫ه‬‫ژینگــ‬ ‫پیســبوونی‬ ‫و‬ ‫هاتوچــۆ‬ ‫‌باڵغــی‬ ‫ه‬‫‌ل‬ ‫ه‬‫ق‬ ‫و‬ ‫ئاودابینكــردن‬ ‫و‬ ‌ ‫ه‬‫‌ر‬ ‫ه‬‫هــ‬ ‌ ‫ه‬‫كار‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ‫گشــتی‬ ‫‌تی‬ ‫ه‬‫‌الم‬ ‫ه‬‫ســ‬ ‫و‬ ‫ئابــووری‬ ‫‌كانــی‬ ‫ه‬‫بارودۆخ‬ ‫و‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫‌تیــ‬ ‫ه‬‫‌اڵی‬ ‫ه‬‫كۆم‬ ‌ ‫ه‬‫پێداویســی‬ .‫‌كانن‬ ‫ه‬‫شارســتانی‬ ‌ ‫ه‬‫‌ندازیــار‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫‌كانی‬ ‫ه‬‫‌كی‬ ‫ه‬‫‌ر‬ ‫ه‬‫ســ‬ ‫بەدەســت‬ ‫شــارەزاییانەیان‬ ‫و‬ ‫زانیــاری‬ ‫ئــەم‬ ‫پێویســتە‬ ‫خوێنــکاران‬ ‫دەرچوونیشــدا‬ ‫لەگــەڵ‬ ‫وە‬ :‫هێنابێــت‬ :‫گشتی‬ ‫‌زایی‬ ‫ه‬‫شار‬ ‫ـردن‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫دیزای‬ ‫ـتی‬‫ـ‬‫توانس‬ .‫ـاری‬‫ـ‬‫‌ندازی‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫و‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫زانس‬ ‫و‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ماتماتی‬ ‫ـاری‬‫ـ‬‫زانی‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌جێكردن‬ ‫ه‬‫جێب‬ ‫ـتی‬‫ـ‬‫توانس‬ ‫توانســتی‬ .)‫(داتــا‬ ‫زانیــاری‬ ‫‌یشــتنی‬ ‫ه‬‫تێگ‬ ‫‌و‬ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫شــیكردن‬ ‫‌هــا‬ ‫ه‬‫‌رو‬ ‫ه‬‫ه‬ ،‌ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫تاقیكردنــ‬ ‫‌نجامدانــی‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫و‬
 6. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 7 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫چوارەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫سێیەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫دووەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫یەكەم‬ ‫قۆناغی‬ Design of Structure Concrete Structures Analysis Mathmetics II Engineering Geology Foundation of Engineering Reunforced Concrete Engineering Surveying Engineering Mechanics Water Supply and Sewerage Soil Mechanics Strings of Matrerials Engineering Drawing Steel Design Highway Engineering Fluid Mechanics Mathematics - I Hydraulic Structure ENG. Analysis & Num Methods Concrete Technology Academic Debate Method of Construction and Estimaton Irrigation & ENG. Hydrology Programing Engineering Statistics Traffic Engineering ENG. Mangment & Economics Building Construction Computer Applications Engineering Projects Civil Drawing Enviromental Engineering Academic English GIS Application &Stadd.Pro Kurdistan Studies Workshop Building Materials & Testing .‫ـتی‬‫ـ‬‫زانس‬ ‌ ‫ه‬‫ـر‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫تیم‬ ‫‌ڵ‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫گ‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـردن‬‫ـ‬‫كارك‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ‫‌یشــتن‬ ‫ه‬‫تێگ‬ .‫‌كان‬ ‫ه‬‫‌ندازیارییــ‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‌ ‫ه‬‫كێشــ‬ ‫‌ســەركردنی‬ ‫ه‬‫چار‬ ‫و‬ ‫وپێكهێنــان‬ ‫دیاریكــردن‬ ‫توانســتی‬ ‌ ‫ه‬‫ئامێــر‬ ‫و‬ ‫‌زایی‬ ‫ه‬‫شــار‬ ‫و‬ ‫‌كنیــك‬ ‫ه‬‫ت‬ ‫‌كارهێنانــی‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫توانســتی‬ .‫‌وشــتی‬ ‫ه‬‫ڕ‬ ‫و‬ ‫‌یی‬ ‫ه‬‫پیشــ‬ ‫‌تی‬ ‫ه‬‫‌رپرســی‬ ‫ه‬‫ب‬ .‫‌ندازیــاری‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫كاروبــاری‬ ‫‌نجامدانــی‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫بــۆ‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫‌می‬ ‫ه‬‫‌رد‬ ‫ه‬‫ســ‬ ‌ ‫ه‬‫‌ندازیارییــ‬ ‫ه‬‫ئ‬ :‌ ‫ی‬‫‌ی‬ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫شیكردن‬ ‫‌زایی‬ ‫ه‬‫شار‬ ‫و‬ ‫‌كنیكــی‬ ‫ه‬‫ت‬ ‌ ‫ه‬‫‌نــ‬ ‫ه‬‫الی‬ ‫‌چاوكردنــی‬ ‫ه‬‫ڕ‬ ‌ ‫ه‬‫بــ‬ ‫پڕۆفیشــنال‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫‌خشــ‬ ‫ه‬‫ن‬ ‫‌مهێنانــی‬ ‫ه‬‫‌ره‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫توانســتی‬ ‌ ‫ه‬‫فــر‬ ‌ ‫ه‬‫تیمــ‬ ‫‌ڵ‬ ‫ه‬‫‌گــ‬ ‫ه‬‫ول‬ ‫تــر‬ ‫‌ڵكــی‬ ‫ه‬‫خ‬ ‫‌ڵ‬ ‫ه‬‫گــ‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ‫كاركــردن‬ .‫‌كان‬ ‫ه‬‫بازرگانیــ‬ ‫و‬ ‫‌وشــتی‬ ‫ه‬‫ڕ‬ ‫و‬ ‫‌یــی‬ ‫ه‬‫ژینگ‬ ‫دیاریكردنی‬ ‫و‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬‫پالندان‬ ‫ـتی‬ ‫ـ‬‫توانس‬ .)‫تیم‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‫ـردن‬ ‫ـ‬‫(كارك‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ئامانج‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫‌دیهێنان‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ـۆ‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫ـتی‬ ‫ـ‬‫زانس‬ ‫‌رواری‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫دوا‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌پێ‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫‌س‬ ‫ه‬‫‌رد‬ ‫ه‬‫‌ب‬‫ـۆری‬‫ـ‬‫جۆراوج‬ ‫ـای‬‫ـ‬‫دات‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫بنچین‬ ‫‌ر‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـاردان‬‫ـ‬‫بڕی‬ ‫و‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫ـین‬‫ـ‬‫پێش‬ .‫فشــار‬ ‫ژێــر‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ‫و‬ ‫‌واوكــردن‬ ‫ه‬‫ت‬ ‫‌ر‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫‌س‬ ‫ه‬‫چار‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫دۆزین‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬‫‌درێ‬ ‫ه‬‫د‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬‫‌نج‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫ـادا‬ ‫ـ‬‫تی‬ ‫كاری‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ك‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ئابووری‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫بارودۆخ‬ ‌ ‫و‬‌ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـتن‬ ‫ـ‬‫‌یش‬ ‫ه‬‫تێگ‬ ‫‌ترســی‬ ‫ه‬‫م‬ ‫‌نگاندنی‬ ‫ه‬‫‌ڵســ‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫‌جێكردنــی‬ ‫ه‬‫جێب‬ ‫توانســتی‬ .‫خۆگربێــت‬ ‌ ‫ه‬‫‌كــ‬ ‫ه‬‫كار‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫ئــ‬ ‫بــۆ‬ .‫‌كاركردنــدا‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫‌ت‬ ‫ه‬‫‌الم‬ ‫ه‬‫ســ‬ ‫سیســتمی‬ ‫‌كارهێنانــی‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‫‌می‬ ‫ه‬‫وســاغل‬ ‫‌ندروســتی‬ ‫ه‬‫ت‬ :‫لە‬ ‫بریتین‬ ‫ساڵە‬ ‫چوار‬ ‫ئەم‬ ‫بەدرێژایی‬ ‫دەخوێنرێن‬ ‫وانانەی‬ ‫ئەو‬ ‫گشتی‬ ‫بەشێوەیەکی‬
 7. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 8 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫پەیوەندییان‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ک‬ ‫ـەی‬ ‫ـ‬‫چاالکیان‬ ‫کارو‬ ‫ـەو‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـتە‬ ‫ـ‬‫پەیوەس‬ ‫و‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ئەندازیاریی‬ ‫ـێکی‬ ‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫ئەندازیاری‬ ‫گازی‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ی‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫بێ‬ ‫ـاو‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫نەوت‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ی‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫دەکرێ‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ک‬ ، ‫ـە‬‫ـ‬‫هەی‬ ‫ـەوە‬‫ـ‬‫هایدرۆکاربۆن‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫بەرهەمهێنان‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ب‬ ‫یەکێکە‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـەم‬ ‫ـ‬‫ئ‬.‫نەوت‬ ‫ـاری‬ ‫ـ‬‫ئەندازی‬ ‫کاری‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـێکن‬ ‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬‫بەرهەمهێن‬ ‫و‬ ‫ـەوە‬ ‫ـ‬‫دۆزین‬ . ‫ـتی‬ ‫ـ‬‫سروش‬ ‫ســاڵی‬ ‫لــە‬ ‫وە‬ ‫ئینگلیزییــە‬ ‫زمانــی‬ ‫بــە‬ ‫و‬ ‫ســاڵە‬ ‫چــوار‬ ‫تێــدا‬ ‫خوێنــدن‬ ‫کــە‬ ‫گرنگــەکان‬ ‫بەشــە‬ ‫لــە‬ ‫ئەندازیاری‬،‫ـتان‬ ‫ـ‬‫کوردس‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـووە‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬‫یەکەمی‬ ‫وە‬ ‫ـەوە‬ ‫ـ‬‫کراوەت‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫کۆی‬ ‫ـۆی‬ ‫ـ‬‫زانک‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ٢٠٠٤ ‫ـە‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـدە‬‫ـ‬‫دەوڵەمەن‬ ‫ـراق‬‫ـ‬‫عێ‬ ‫و‬ ‫ـتان‬‫ـ‬‫کوردس‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ئەبینی‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫وەک‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫چونک‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫واڵت‬ ‫ـەم‬‫ـ‬‫ئ‬ ‫ـۆ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـتە‬‫ـ‬‫پێویس‬ ‫ـەوت‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ـۆ‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫زۆرە‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫کارکردن‬ ‫ـەت‬ ‫ـ‬‫تایب‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫کەرت‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫مەجال‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫واتەل‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫هەی‬ ‫زۆر‬ ‫ـتی‬ ‫ـ‬‫ش‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬‫کۆمپانی‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫کەوات‬ ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫و‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫کۆی‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬‫تەنه‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫حکوم‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬‫نەوتی‬ ،‫ـاکان‬ ‫ـ‬‫کۆمپانی‬ ‫و‬ ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫ـرە‬ ‫ـ‬‫بی‬ ‫و‬ ‫گاز‬ ‫و‬ ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بوارەکان‬ . ‫زۆرە‬ ‫ـەک‬ ‫ـ‬‫ڕادەی‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬‫ت‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫دەرچووش‬ ‫و‬ ‫ـەوە‬ ‫ـ‬‫کراوەت‬ ‫ـوێن‬ ‫ـ‬‫ش‬ ‫زۆر‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫ئەهل‬ ‫ـەاڵم‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫هەی‬ ‫ـۆران‬ ‫ـ‬‫س‬ :‫جۆرێکدا‬ ‫چەند‬ ‫بەسەر‬ ‫دەکەن‬ ‫دابەش‬ ‫خۆیان‬ ‫نەوت‬ ‫ئەندازیارانی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫دانان‬ ‫ـەی‬ ‫ـ‬‫لەڕێگ‬ ‫گاز‬ ‫و‬ ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بەرهەمهێنان‬ ‫ـکردنی‬ ‫ـ‬‫باش‬ ‫ـۆ‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫دەکات‬ ‫کار‬ : Reservoir engineer ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫ـواری‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـکردنی‬ ‫ـ‬‫باش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫تەکنیک‬ ‫و‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬‫بەرهەمهێن‬ ‫ـژەی‬ ‫ـ‬‫ڕێ‬ ‫و‬ ‫ـاو‬ ‫ـ‬‫گونج‬ ,‫ـەکان‬ ‫ـ‬‫تاقیکردنەوەیی‬ ( ‫ـرە‬ ‫ـ‬‫بی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫هەڵکەندن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫تەکنیک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫الیەن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بەڕێوەبردن‬ : Drilling engineer )‫ـەکان‬ ‫ـ‬‫الوەکی‬ ‫ـەرەکیەکان‬ ‫ـ‬‫س‬ ‫شــلەکانی‬ ‫ئەندازیــاری‬، ‫یــان‬ ‫دەناســرێ‬ ‫قــوڕ‬ ‫ئەندازیارێکــی‬ ‫بــە‬ : Drilling fluid engineer ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـوون‬ ‫ـ‬‫دڵنیاب‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـیارە‬ ‫ـ‬‫بەرپرس‬ ‫وە‬ ، ‫دەکات‬ ‫ـاز‬ ‫ـ‬‫غ‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬‫بی‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬‫ی‬ ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بیرێک‬ ‫ـەر‬ ‫ـ‬‫لەس‬ ‫کار‬ ، ‫ـدان‬ ‫ـ‬‫بیرلێ‬ .‫ناســراوە‬ ‫هەڵکەنــدن‬ ‫قــوڕی‬ ‫بــە‬ ‫کــە‬ ‫بیرلێــدان‬ ‫شــلەی‬ ‫تایبەتمەندیەکانــی‬ ‫و‬ ‫کــردن‬ ‫دیزایــن‬ ‫بــۆ‬ ‫کار‬ )‫ناســراوە‬ ‫زەوی‬ ‫ژێــر‬ ‫ئەندازیــاری‬ ‫بــە‬ ‫(هەروەهــا‬ : Completion engineer ‫دڵنیاکردنەوەی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫لێ‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬‫مەبەس‬ ‫کە‬ ‫دەکات‬ ‫تەکنیکانە‬ ‫ئەو‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫جێبەجێکردن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫کردن‬ ‫ـتی‬ ‫ـ‬‫سەرپەرش‬ . ‫گاز‬ ‫و‬ ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بەرهەمهێنان‬ ‫ـۆ‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـەت‬ ‫ـ‬‫دەرف‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬‫زۆرتری‬ ‫و‬ ‫ـاش‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـێوەیەکی‬ ‫ـ‬‫ش‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـرەکان‬ ‫ـ‬‫بی‬ ‫نەوت‬ ‫ئەندازیاری‬-3
 8. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 9 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫چوارەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫سێیەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫دووەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫یەكەم‬ ‫قۆناغی‬ Production Eng II GeoStatistics Computer Programming Calculas I NGE Petroleum Refinery Fudamental of Petroleum Academic Debate Well testing Geophysics Calculus II General Chemistry Drilling Eng II Mechanic of Materials Geostatistics Workshop Simulation Corrosion Engineering Fluid Mechanics Academic Computing EOR Reservior Engineering Petrolum Geology Kurdish Studies Resrvoir ENG ii Production Engineering Corrosion Engineering Physical Gelogy Well Logging Thermodynamics Academic English Engineering Statistics Structural Gelogy AutoCAD Drilling Engineering Mechanics of Materialas Petroleum Properties Engineering Economics Electrical Engineering Engineeing Mechanics Chemistry :‫لە‬ ‫بریتین‬ ‫ساڵە‬ ‫چوار‬ ‫ئەم‬ ‫بەدرێژایی‬ ‫دەخوێنرێن‬ ‫وانانەی‬ ‫ئەو‬ ‫گشتی‬ ‫بەشێوەیەکی‬ ‫ـەکانیەوە‬ ‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـوو‬ ‫ـ‬‫هەم‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬‫بی‬ ‫و‬ ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫خەزان‬ ‫ـوان‬ ‫ـ‬‫نێ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بەڕێوەبردن‬ : Production engineer .‫ـوارەوە‬ ‫ـ‬‫خ‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬‫چاودێ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫ئامێرەکان‬ ‫و‬ ،‫ـون‬ ‫ـ‬‫ک‬ ‫ـاوی‬ ‫ـ‬‫لێش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫کۆنترۆڵ‬ ،‫ـی‬ ‫ـ‬‫لم‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫کۆنترۆڵ‬ ، ‫وەک‬ ‫بنیاتنانــی‬ ‫بــۆ‬ ‫الوەکیــەکان‬ ‫تایبەتمەندیــە‬ ‫دەربــارەی‬ ‫کۆدەکەنــەوە‬ ‫زانیــاری‬ :Petrophysicists .‫بــەردەکان‬ ‫تایبەتمەنــدی‬ ‫خوێندنــی‬ ‫و‬ ‫بیرەکــە‬ ‫ســەقامگیری‬ ‫مۆدێلــی‬
 9. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 10 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫ـۆری‬‫ـ‬‫تی‬ ‫و‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫پراکتیک‬ ‫ـەی‬‫ـ‬‫وان‬ ‫ـک‬‫ـ‬‫کۆمەڵێ‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫قوتابی‬ ‫و‬ ‫ـاڵە‬‫ـ‬‫س‬ 4 ‫ـاوەی‬‫ـ‬‫بۆم‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـەم‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـدن‬‫ـ‬‫خوێن‬ ‫چەنــد‬ ‫لــە‬ ‫‌ن‬ ‫ه‬‫‌د‬ ‫ه‬‫د‬ ‫ئەنجــام‬ ‫تاقیكردنــەوه‬ ‫و‬ ‫‌كرێــت‬ ‫ه‬‫د‬ ‫پــێ‬ ‫ڕاهێنانیــان‬ ‫خوێنــدكاران‬ ‫دەخوێنــن‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫میكانیك‬ ‫و‬ ‫ـەكان‬‫ـ‬‫پڕۆس‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫كۆنتڕۆڵكردن‬ ‫و‬ ‫ـەكان‬‫ـ‬‫‌كرداریی‬ ‫ه‬‫یەك‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫‌ك‬ ‫ه‬‫و‬ ‫ـۆردا‬‫ـ‬‫جۆراوج‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫تاقیگەیەك‬ ‫ئەتۆمییــەكان‬ ‫كارلێكــی‬ ‫وتاقیگــەی‬ ‫گەرمــی‬ ‫داینامیكــی‬ ‫و‬ ‫گەرمــی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫وگواســتنەو‬ ‫شــلەكان‬ ‫یــان‬ ‫دوو‬ ‫لــە‬ ‫‌بــردن‬ ‫ه‬‫بەڕێو‬ ‫و‬ ‫ئەندازیــاری‬ ‫كاری‬ ‫دانــی‬ ‫ئەنجــام‬ ‫بــە‬ ‫‌ســتن‬ ‫ه‬‫د‬ ‫هــەڵ‬ ‫‌رچــووان‬ ‫ه‬‫د‬، ‫ـەن‬‫ـ‬‫‌ك‬ ‫ه‬‫كارد‬ ‫ـازیدا‬‫ـ‬‫پیشەس‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـەدا‬‫ـ‬‫هاوین‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫ڕاهێنان‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫خول‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ـاو‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ـدا‬‫ـ‬‫لەكاتێك‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫پیش‬ ‫ـێ‬‫ـ‬‫س‬ ‫لــە‬ ‫پیشەســازیدا‬ ‫كاری‬ ‫لــە‬ ‫زیاتــر‬ ‫ئەزموونــی‬ ‫خوێنــدكاران‬ ‫ســاڵێك‬ ‫هەمــوو‬ ،‫ئەمانــەش‬ ‫‌ڕای‬ ‫ه‬‫ســەر‬ ‫پــاش‬ ‫‌هێنــن‬ ‫ه‬‫د‬ ‫‌ســت‬ ‫ه‬‫بەد‬ ‫پیشەســازییەكانەوه‬ ‫شــوێنە‬ ‫لــە‬ ‫یــەك‬ ‌ ‫ه‬‫ژمــار‬ ‫ســەردانكردنی‬ ‫ڕێــگای‬ ‫وە‬ ‫کیمیاویــی‬ ‫ئەندازیــاری‬ ‫لــە‬ ‫پێدەبەخشــرێ‬ ‫بەکالۆریۆســی‬ ‫بڕوانامــەی‬ ‫بەشــە‬ ‫لــەم‬ ‫دەرچــوون‬ ‫بەرهــەم‬ ‫پڕۆســەكانی‬ ‫و‬ ‫پااڵوتــن‬ ‫پیشەســازییەكانی‬ ‫لــە‬ ‫كیمیایــی‬ ‫ئەندازیــاری‬ ‫وەک‬ ‫دەتوانــێ‬ ‫و‬ ‫تەندروســتی‬ ‫چاودێــری‬ ‫و‬ ‫‌رمانســازی‬ ‫ه‬‫د‬ ‫و‬ ‫بەكۆمــەڵ‬ ‫هێنانــی‬ ‫رهــەم‬ ‫بــە‬ ‫و‬ ‫نــەوت‬ ‫هێنانــی‬ ‫پەتروكیمیاییەكان‬ ‫مادده‬ ،‫كاغەز‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫ـارده‬ ‫ـ‬‫ئ‬ ‫هێنانی‬ ‫بەرهەم‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬‫بین‬ ‫ـتكردنی‬ ‫ـ‬‫دروس‬ ‫و‬ ‫ـردن‬ ‫ـ‬‫دیزاینك‬ ‫تــردا‬ ‫پیشەســازی‬ ‫لــە‬ ‫كــە‬ ‫كیمیاییــەكان‬ ‫بەرهەمــە‬،‫‌مەنی‬ ‫ه‬‫خوارد‬ ‫پاراســتنی‬ ‫و‬ ‫دروســتكردن‬ ‫و‬ .‫كاربكــەن‬ ‫تــردا‬ ‫پیشەســازی‬ ‫ژینگــەو‬ ‫تەندروســتی‬ ‫و‬ ‫تەكنەلۆجیــا‬ ‫بایــۆ‬ ‫و‬ ‫پولیمــەر‬ ‫و‬ ‫بەكاردێــن‬ ‫كیمیاویی‬ ‫ئەندازیاری‬-4
 10. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 11 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫چوارەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫سێیەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫دووەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫یەكەم‬ ‫قۆناغی‬ Process Control Reactor Componets Desing Fluid Mechanic kurdology Industrial Safety & Management Process Engineering Desgn Mathmetic Engineering mechanics Refinery Eng Unit Operation I Principle of Chemical Eng II work shop Numerical Analysis Simulation Eng. Statistics Economics Engineering Material computer Laboratories IV Chemical Industry Phydical Chemistry Electrical technology Corrosion Engineering Gas Technology Prtroleum & Gas Properties introduction of chemical enginner Enviromental Engineering Laboratories III Thermdynamics Academic English Unit Operation II Heat Transfer Laboratories II academic debate Mathematical Modeling General chemistry Principal of chemical enginnering calculus :‫لە‬ ‫بریتین‬ ‫ساڵە‬ ‫چوار‬ ‫ئەم‬ ‫بەدرێژایی‬ ‫دەخوێنرێن‬ ‫وانانەی‬ ‫ئەو‬ ‫گشتی‬ ‫بەشێوەیەکی‬ ‫نەوت‬ ‫×ئەندازیاریی‬ ‫كیمیاویی‬ ‫ئەندازیاری‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫ئەندازیاری‬ ‫و‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫كیمیاوی‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫ئەندازیاری‬ ‫ـوان‬‫ـ‬‫نی‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫چیی‬ ‫ـاوازی‬‫ـ‬‫جی‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫زۆرجاردەڵی‬ ‫ئەندازیاریی‬ ،‫ـەوە‬ ‫ـ‬‫ڕووندەكەین‬ ‫جیاوازییە‬ ‫ئەو‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬‫پوخ‬ ‫ـێوەییەكی‬ ‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـرەدا‬ ‫ـ‬‫لێ‬، ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫كیمیاویی‬ ‫ئەندازیایی‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬‫وات‬ ‫نەوت‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫ئەندازیاری‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـرە‬ ‫ـ‬‫فراوانت‬ ‫و‬ ‫ـتگیرترە‬ ‫ـ‬‫گش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫كیمیاوی‬ ‫ـواری‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫كیمیاوی‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫ئەندازیاری‬ ‫وە‬ ‫ـكات‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـش‬‫ـ‬‫نەوتی‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫ئەندازیاری‬ ‫كاری‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫دەتوانێ‬ ‫بوارەكانی‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫وە‬ ، ‫ـابوون‬ ‫ـ‬‫س‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بەرهەمهێنان‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫نموون‬ ‫ـۆ‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫كاردەكات‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬‫بەرهەمهێن‬ ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫تایبەت‬ ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫ئەندازیاری‬ ‫وەك‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ك‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫الیەن‬ ‫ـك‬ ‫ـ‬‫كۆمەڵێ‬ ‫وە‬ ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫و‬ ‫گاز‬ . ‫ـەن‬ ‫ـ‬‫كاردەك‬ ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫ـواری‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـەر‬ ‫ـ‬‫ه‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬‫زیات‬ ‫ـەوت‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫ئەندازیاری‬ ‫ـەاڵم‬ ‫ـ‬‫ب‬،‫بەرهەمهێنانی‬ ‫و‬
 11. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 12 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫لــه‬ )Geotechnical Engineering( ‫خــاک‬ ‫ئەندازیــاری‬ ‫یــان‬ ‫جیۆتەکنیــک‬ ‫ئەندازیــاری‬ ‫بەشــی‬ ‫ســاڵه‬ ‫چــوار‬ ‌ ‫ه‬‫‌شــ‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫‌م‬ ‫ه‬‫لــ‬ ‫خوێنــدن‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫مــاو‬.‌ ‫ه‬‫‌زراو‬ ‫ه‬‫دام‬ ‫کۆیــە‬ ‫زانکــۆی‬ ‫لــە‬ 2004 ‫ســاڵی‬ ‌ ‫ی‬‫كۆتایــ‬ ‫شارســتانی‬ ‫‌ندازیــاری‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ‌‌ ‫‌شــێكه‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‫‌ندازیــاری‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ‌ ‫ه‬‫لقێكــ‬ ‫‌كنیكــی‬ ‫ه‬‫جیۆت‬ ‫‌ندازیــاری‬ ‫ه‬‫ئ‬، ‫‌یــه‬ ‫ه‬‫ه‬ ‌ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫‌وییــ‬ ‫ه‬‫ز‬ ‫‌كانی‬ ‫ه‬‫‌ســ‬ ‫ه‬‫‌ر‬ ‫ه‬‫ك‬ ‫‌كانی‬ ‫ه‬‫‌ت‬ ‫ه‬‫خاســی‬ ‌ ‫ه‬‫بــ‬ ‫‌نــدی‬ ‫ه‬‫‌یو‬ ‫ه‬‫پ‬ ‌ ‫ه‬‫‌ندازیارییــ‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‌ ‫ه‬‫لقــ‬ ‫‌م‬ ‫ه‬‫ئــ‬. ‫دڵنیابــوون‬ ‫بــۆ‬ ‌‌ ‫‌وه‬ ‫ه‬‫‌كۆڵنــ‬ ‫ه‬‫د‬ ‫شــوێنێك‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫ژێــر‬ ‫‌ردی‬ ‫ه‬‫بــ‬ ‫و‬ ‫خــاك‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ‫‌كنیكــی‬ ‫ه‬‫جیۆت‬ ‫‌ندازیارانــی‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫بڕیــار‬ ‌ ‫ه‬‫‌ندازیارانــ‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫‌م‬ ‫ه‬‫ئــ‬ ‌ .‫پێشــنیاركراو‬ ‫بینــای‬ ‫دروســتكردنی‬ ‫بــۆ‬ ‫‌كانی‬ ‫ه‬‫‌ت‬ ‫ه‬‫خاســی‬ ‫گونجــاوی‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ .‫ـن‬ ‫ـ‬‫بكرێ‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬‫‌دروس‬‌ ‫ه‬‫ـاز‬ ‫ـ‬‫نی‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ك‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫پێكهاتان‬ ‫‌و‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ئ‬ ‫ـژی‬ ‫ـ‬‫‌ردڕێ‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫بناغ‬ ‫ـۆری‬ ‫ـ‬‫ج‬ ‫و‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬‫دیزای‬ ‫‌ر‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫‌س‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫‌ن‬ ‫ه‬‫‌د‬ ‫ه‬‫د‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫پیكهات‬ ‫و‬ ‫ـداو‬‫ـ‬‫‌ن‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫‌كی‬ ‫ه‬‫‌ر‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـگا‬‫ـ‬‫ڕێ‬ ‫و‬ ‫ـرد‬‫ـ‬‫پ‬ ‫و‬ ‫‌رز‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـای‬‫ـ‬‫بین‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫بریتی‬ ‫‌ش‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫پێكهاتان‬ ‫‌م‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬ ‫‌ك‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ی‬ ‫ـوی‬‫ـ‬‫خان‬ ‫ـتكردنی‬‫ـ‬‫دروس‬ ‫‌ك‬ ‫ه‬‫و‬ ‫ـش‬‫ـ‬‫بچوكتری‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫پێكهات‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫‌ه‬ ‫ه‬‫‌رو‬ ‫ه‬‫ه‬ ،‫ـل‬‫ـ‬‫تونێ‬ ‫و‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫هایدرۆلیك‬ ‫ـری‬‫ـ‬‫ت‬ ‫‌وی‬ ‫ه‬‫ز‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫‌ناخ‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ـراو‬ ‫ـ‬‫داكوت‬ ‫ـتوونی‬ ‫ـ‬‫س‬ ‫‌ك‬ ‫ه‬‫و‬ ‫ـووڵ‬ ‫ـ‬‫ق‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫بناغ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬‫‌ه‬ ‫ه‬‫‌رو‬ ‫ه‬‫ه‬ .‫ـژ‬ ‫ـ‬‫لێ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫گردێك‬ ‫‌ر‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫‌س‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫خێزان‬ ‫‌و‬ ‫ه‬‫لــ‬ ‫بریتیــن‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫‌ســت‬ ‫ه‬‫‌رب‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫‌نــداوو‬ ‫ه‬‫ب‬ .‫ڕاگــر‬ ‫دیــواری‬ ‫‌هــا‬ ‫ه‬‫‌رو‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫و‬ ‫ئــاو‬ ‫نــاو‬ ‫‌كانــی‬ ‫ه‬‫ڕاگر‬ ‌ ‫ه‬‫ســتوون‬ ‫و‬ .‫ـت‬ ‫ـ‬‫‌درێ‬ ‫ه‬‫لێد‬ ‫‌رد‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬‫ی‬ ‫ـۆڵ‬ ‫ـ‬‫خ‬ ‫ـاو‬ ‫ـ‬‫‌ن‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫ـڵ‬ ‫ـ‬‫تونێ‬ ‫ـن؛‬ ‫ـ‬‫‌كرێ‬ ‫ه‬‫د‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬‫دروس‬ ‫‌رد‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬‫ی‬ ‫ـۆڵ‬ ‫ـ‬‫خ‬ ‌‌ ‫ـه‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ك‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫پیكهاتان‬ ‫‌ك‬ ‫ه‬‫و‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫سروشــتیی‬ ‌ ‫ه‬‫‌ســات‬ ‫ه‬‫كار‬ ‫‌ترســی‬ ‫ه‬‫م‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ڕاد‬ ‫‌نگاندنی‬ ‫ه‬‫هەڵســ‬ ‌ ‫ه‬‫بــ‬ ‫‌ســتن‬ ‫ه‬‫‌ڵد‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫‌هــا‬ ‫ه‬‫‌رو‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫‌رگیانی‬ ‫ه‬‫بۆســ‬ ،‫‌رد‬ ‫ه‬‫بــ‬ ‫‌وتنــی‬ ‫ه‬‫ك‬ ‫و‬ ‫خاشــاك‬ ‫و‬ ‫خــۆڵ‬ ‫خزینــی‬ ‫و‬ ‫‌وی‬ ‫ه‬‫ز‬ ‫ڕووچوونــی‬ ‫و‬ ‫‌و‬ ‫ه‬‫‌رز‬ ‫ه‬‫‌لــ‬ ‫ه‬‫بووم‬ ‫‌ری‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫‌گ‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫نرخاندن‬ ‫‌و‬ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ڵێكۆڵین‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـتن‬‫ـ‬‫‌س‬ ‫ه‬‫‌ڵد‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫‌ه‬ ‫ه‬‫‌رو‬ ‫ه‬‫ه‬ .‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ژینگ‬ ‫و‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫‌ڵ‬ ‫ه‬‫خ‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫موڵك‬ ‫و‬ ‫ـرۆڤ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـوێنی‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫کردن‬ ‫ـاری‬‫ـ‬‫دی‬ ‫ـۆ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـاک‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫چینەکان‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫کردن‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫کەش‬ ‫و‬ ‫ـزاكان‬‫ـ‬‫كان‬ ‫‌ردو‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌كارهێنان‬ ‫ه‬‫ب‬ .‫ـەکان‬‫ـ‬‫نەوتی‬ ‫ـرە‬‫ـ‬‫بی‬ ‫جیۆتەكنیك‬ ‫ئەندازیاری‬-5
 12. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 13 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫‌ن‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫‌ك‬ ‫ه‬‫داواد‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌كنیك‬ ‫ه‬‫جیۆت‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌ندازیاران‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬ ‫‌ن‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫بواران‬ ‫‌و‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـدێ‬‫ـ‬‫‌ن‬ ‫ه‬‫ه‬ ‌ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫ـوار‬‫ـ‬‫خ‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫‌مان‬ ‫ه‬‫ئ‬ :‫ـن‬‫ـ‬‫‌زێن‬ ‫ه‬‫‌م‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫و‬ :‫‌كان‬ ‫ه‬‫‌ور‬ ‫ه‬‫گ‬ ‌ ‫ه‬‫پڕۆژ‬.١ ‫ـوو‬ ‫ـ‬‫(خان‬ ‫‌ك‬ ‫ه‬‫و‬ ‫‌كانی‬ ‫ه‬‫ـایی‬ ‫ـ‬‫ئاس‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫پێكهات‬ ‫و‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫‌ور‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫گ‬ ‌ ‫ه‬‫ـڕۆژ‬ ‫ـ‬‫پ‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫‌ن‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫‌ك‬ ‫ه‬‫كارد‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ك‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫كۆمپانیایان‬ ‫‌و‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ئ‬ ‫لێژایــی‬ ‫‌ر‬ ‫ه‬‫ســ‬ ‫یــان‬ ‫چیــا‬ ‫‌دپاڵــی‬ ‫ه‬‫ق‬ ‌ ‫ه‬‫‌تــ‬ ‫ه‬‫‌وتون‬ ‫ه‬‫ك‬ ‌ ‫ه‬‫كــ‬ ‫‌كان)ی‬ ‫ه‬‫‌تگوزارییــ‬ ‫ه‬‫خزم‬ ‫و‬ ‫‌و‬ ‫ه‬‫‌خانــ‬ ‫ه‬‫باڵ‬ ‫و‬ ‫‌كانــی‬ ‫ه‬‫قۆناغ‬ ‫‌مــوو‬ ‫ه‬‫ه‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ‫‌بێــت‬ ‫ه‬‫د‬ ‫‌كنیكــی‬ ‫ه‬‫جیۆت‬ ‫‌ندازیارانــی‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‌ ‫ه‬‫بــ‬ ‫پێویســتیان‬ ،‫‌كان‬ ‫ه‬‫گــرد‬ ‫‌كنیكــی‬ ‫ه‬‫جیۆت‬ ‫‌ندازیارانــی‬ ‫ه‬‫ئ‬ .‫پاراســتن‬ ‫و‬ ‫ودروســتكردن‬ ‫دیزاینكــردن‬ ‫و‬ ‫پالندانــان‬ ‌‌ ‫لــه‬ ‫بیناكــردن‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬‫جێگی‬ ‫و‬ ‫‌وی‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫پت‬ ‫‌كانی‬ ‫ه‬‫ـوێن‬ ‫ـ‬‫ڕێووش‬ ‫‌واوی‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ت‬ ‫ـاگاداری‬ ‫ـ‬‫ئ‬ ‫و‬ ‌ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫بكۆڵن‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫‌رد‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ـاك‬ ‫ـ‬‫خ‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـێ‬ ‫ـ‬‫‌ب‬ ‫ه‬‫د‬ .‫‌ن‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫بك‬ :‫ئاو‬ ‫‌كانی‬ ‫ه‬‫‌تگوزاریی‬ ‫ه‬‫خزم‬.٢ ‫ـی‬‫ـ‬‫پیس‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫البردن‬ ‫و‬ ‌ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫مرۆڤ‬ ‫‌ن‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫‌الی‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌كارھینان‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ـۆ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـاو‬‫ـ‬‫ئ‬ ‫‌ركردنی‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫‌س‬ ‫ه‬‫چار‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫‌ت‬ ‫ه‬‫تایب‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬ .‫ـێ‬‫ـ‬‫‌ب‬ ‫ه‬‫‌یداد‬ ‫ه‬‫پ‬ ‌ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫ـاو‬‫ـ‬‫الف‬ ‫‌باو‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫‌ش‬ ‫ه‬‫ڕ‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌نجام‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ـاد‬‫ـ‬‫زی‬ ‫ـاوی‬‫ـ‬‫ئ‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫البردن‬ ‫ـۆ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـگا‬‫ـ‬‫ڕێ‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫دۆزین‬ ‫و‬ ‫‌كنیكــی‬ ‫ه‬‫جیۆت‬ ‫‌ندازیارانــی‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‌ ‫ه‬‫كــ‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫ئاویــ‬ ‫ڕێــگا‬ ‫و‬ ‫‌نــاڵ‬ ‫ه‬‫ك‬ ‫و‬ ‫‌نــداو‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫‌كانــی‬ ‫ه‬‫پڕۆژ‬ ‫‌هــا‬ ‫ه‬‫‌رو‬ ‫ه‬‫ه‬ .‫ـت‬‫ـ‬‫‌بێ‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫ـادا‬‫ـ‬‫تی‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫گرنگی‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫ڕۆڵێك‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫‌توان‬ ‫ه‬‫د‬ :‌ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫گواستن‬ ‫و‬ ‫ڕێگاوبان‬.٣ ‫ـن‬‫ـ‬‫‌زرێن‬ ‫ه‬‫‌م‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌كنیك‬ ‫ه‬‫جیۆت‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌ندازیاران‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‌ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫ـتن‬‫ـ‬‫گواس‬ ‫و‬ ‫ـتكردن‬‫ـ‬‫دروس‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ڕێگاوب‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫كۆمپانیاكان‬ ‫‌تی‬ ‫ه‬‫‌الم‬ ‫ه‬‫ســ‬ ‫‌كانی‬ ‫ه‬‫ڕێووشــوێن‬ ‫‌بردنــی‬ ‫ه‬‫‌ڕێو‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫‌كیــ‬ ‫ه‬‫‌ر‬ ‫ه‬‫ڕێگاد‬ ‫ڕێــگاو‬ ‫دیزاینكردنــی‬ ‫بــۆ‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫تاقیكردنــ‬ ‫و‬ ‫‌كنیكــی‬ ‫ه‬‫جیۆت‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫لێكۆڵینــ‬ ‫بــواری‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ‫‌زاییان‬ ‫ه‬‫شــار‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ‫‌رگرتــن‬ ‫ه‬‫و‬ ‫ســوود‬ ‫و‬ .‫‌كان‬ ‫ه‬‫پــڕۆژ‬ ‫‌جێكردنــی‬ ‫ه‬‫جێب‬ ‫و‬ ‫دیزاینكــردن‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ‫‌ر‬ ‫ه‬‫بــ‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫‌ســ‬ ‫ه‬‫‌ر‬ ‫ه‬‫ك‬ : ‫‌كان‬ ‫ه‬‫سلۆپ‬ ‫‌وكردنی‬ ‫ه‬‫پت‬ ‫و‬ ‫زبڵ‬ ‫‌چاڵكردنی‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫‌كانی‬ ‫ه‬‫پڕۆژ‬.٤ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌كان‬ ‫ه‬‫كار‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌بردن‬ ‫ه‬‫‌ڕێو‬ ‫ه‬‫ب‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫‌ت‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫تایب‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌كان‬ ‫ه‬‫حكومی‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئاژانس‬ ‫و‬ ‫‌ت‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫تایب‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌رت‬ ‫ه‬‫ك‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫كۆمپانیاكان‬ ، ‫‌زرێنــن‬ ‫ه‬‫‌م‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫‌كنیــك‬ ‫ه‬‫جیۆت‬ ‫‌ندازیارانــی‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫ســلۆپ‬ ‫‌وكردنــی‬ ‫ه‬‫پت‬ ‫و‬ ‫زبــڵ‬ ‫‌چاڵكردنــی‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫‌و‬ ‫ه‬‫‌كــ‬ ‫ه‬‫چاڵ‬ ‫‌ندنــی‬ ‫ه‬‫‌ڵك‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫و‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫ســلۆپ‬ ‫و‬ ‫زبــڵ‬ ‫‌كانــی‬ ‫ه‬‫چاڵ‬ ‫دیزاینكردنــی‬ ‫‌ر‬ ‫ه‬‫‌ســ‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫‌ن‬ ‫ه‬‫‌كــ‬ ‫ه‬‫كارد‬ ‫كاركردنــی‬ ‫‌تــی‬ ‫ه‬‫چۆنی‬ ‫چاودێــری‬ ‫‌هــا‬ ‫ه‬‫‌رو‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫و‬ ‫ئــاو‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫چۆڕاوكــ‬ ‫و‬ ‫ئــاو‬ ‫‌وی‬ ‫ه‬‫ڕێــڕ‬ ‫كردنــی‬ ‫چاودێــری‬ .‫بوونیــدا‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫‌مــاو‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫‌ن‬ ‫ه‬‫‌كــ‬ ‫ه‬‫د‬ ‌ ‫ه‬‫‌كــ‬ ‫ه‬‫پڕۆژ‬ : ‫‌وی‬ ‫ه‬‫ژێرز‬ ‫‌كانی‬ ‫ه‬‫پێكهات‬ ‫و‬ ‫تونێڵ‬ ‫لێدانی‬ ‫و‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫كان‬ ‫‌ڵكۆلینی‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫‌كانی‬ ‫ه‬‫پڕۆژ‬.٥ ‫بــۆ‬ ‫‌ن‬ ‫ه‬‫‌كــ‬ ‫ه‬‫كارد‬ ‫‌كانــدا‬ ‫ه‬‫كان‬ ‫‌ڵكۆلینــی‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫‌كانــی‬ ‫ه‬‫پڕۆژ‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ‌ ‫ه‬‫كــ‬ ‌ ‫ه‬‫كــ‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫كۆمپانیایانــ‬ ‫‌و‬ ‫ه‬‫ئــ‬ ‫‌مــوو‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫ـۆراو‬ ‫ـ‬‫ج‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫تونێڵ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫لێدان‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫‌ریك‬ ‫ه‬‫خ‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ك‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫‌وان‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫و‬ ‫‌كان‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫ئابووریی‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫كانزایی‬ ‌ ‫ه‬‫‌رچاو‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫س‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫‌رهێنان‬ ‫ه‬‫د‬ ‫و‬ ‫زانیــاری‬ ‫و‬ ‫‌زایی‬ ‫ه‬‫شــار‬ ‌ ‫ه‬‫بــ‬ ‫پێویســتیان‬ ‌ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫دڵنیاییــ‬ ‌ ‫ه‬‫بــ‬ ‫‌ویــن‬ ‫ه‬‫ژێرز‬ ‫كــۆگای‬ ‫و‬ ‫‌وت‬ ‫ه‬‫‌شــك‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫جــۆرو‬ .‌ ‫ت‬‫‌بێــ‬ ‫ه‬‫د‬ ‫‌كنیكــی‬ ‫ه‬‫جیۆت‬ ‫‌ندازیارانــی‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫‌تگــوزاری‬ ‫ه‬‫خزم‬
 13. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 14 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫چوارەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫سێیەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫دووەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫یەكەم‬ ‫قۆناغی‬ Foundation Engineering I Soil Mechanics Engineering Surveying Engineering Geology Introduction to Geotechnical Modeling,Finite Element * Road Pavement & Asphalt Technology Fluid Mechanics Engineering Mechanics ,Soil Improvement * Rock Engineering * Engineering ,Management Economics Environmental Engineering Drawing * Earth Structures GIS Applications Mathematics - II Mathematics - I Geotechnical, Quantity &Surveying * Drawing * Engineering Hydrology Strength of Materials Academic Debate Tunneling Engineering * Reinforced Concrete Design Construction Materials Technology Engineering Statistics Soil Mechanics II Hydraulic Structures MatLAB * Computer Applications Structural Analysis * Soil physics Academic English Engineering Analysis & Numerical Methods Buliding construction Kurdistan Studies * Workshop :‫لە‬ ‫بریتین‬ ‫ساڵە‬ ‫چوار‬ ‫ئەم‬ ‫بەدرێژایی‬ ‫دەخوێنرێن‬ ‫وانانەی‬ ‫ئەو‬ ‫گشتی‬ ‫بەشێوەیەکی‬
 14. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 15 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫دروستكردن‬ ‫و‬ ‫پیشەسازیی‬ ‫ئەندازیاری‬-6 ‫زانکــۆی‬ ‫لــە‬ )Manufacturing and Industrial( ‫پیشەســازی‬ ‫و‬ ‫دروســتکردن‬ ‫ئەندازیاریــی‬ ‫بەشــی‬ ‫ـتیەکانی‬ ‫ـ‬‫پێداویس‬ ‫ناتوانێت‬ ‫ـتییەکان‬ ‫ـ‬‫گش‬ ‫ـپۆڕە‬ ‫ـ‬‫پس‬ ،‫ـازی‬ ‫ـ‬‫پیشەس‬ ‫خێرای‬ ‫ـکەوتنی‬ ‫ـ‬‫پێش‬ ‫لەگەڵ‬ ‫کۆیە‬ .‫وردە‬ ‫ـپۆڕی‬ ‫ـ‬‫پس‬ ‫ـەرەو‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـتەکان‬ ‫ـ‬‫ئاڕاس‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬‫جیه‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫زانکۆکان‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫هەربۆی‬ ،‫ـکات‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬‫دابی‬ ‫کار‬ ‫ـازاڕی‬ ‫ـ‬‫ب‬ ،‫ورد‬ ‫پســپۆڕی‬ ‫کۆمەڵــێ‬ ‫بــۆ‬ ‫پێویســتی‬ ‫بەهــۆی‬ ‫شــێوە‬ ‫بەهەمــان‬ ‫کوردســتانیش‬ ‫لــە‬ ‫دیــارە‬ ‫پیشەســازی‬ ‫و‬ ‫دروســتکردن‬ ‫ئەندازیاریــی‬ ‫بەشــی‬ ‫کراونەتــەوە‬ ‫شــێوەیە‬ ‫لــەو‬ ‫بەشــی‬ ‫کۆمەڵــێ‬ ‫ـۆی‬‫ـ‬‫بەه‬ ‫ـتان‬‫ـ‬‫کوردس‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـەوە‬‫ـ‬‫کراوەت‬2013 ‫ـاڵی‬‫ـ‬‫کەلەس‬ ‫ـانە‬‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـەو‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫یەکێک‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫کۆی‬ ‫ـۆی‬‫ـ‬‫زانک‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـپۆڕی‬‫ـ‬‫پس‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ک‬ ‫ـانەی‬‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـەو‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫نی‬ ‫ـنا‬‫ـ‬‫ئاش‬ ‫وە‬ ‫ـتیەکان‬‫ـ‬‫گش‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫بەبەش‬ ‫ـنایە‬‫ـ‬‫ئاش‬ ‫ـەی‬‫ـ‬‫خەڵکەک‬ ‫ـەوەی‬‫ـ‬‫ئ‬ ،‫ـر‬ ‫ـ‬‫ئامێ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بەبەکارهێنان‬ ‫ـتکردن‬ ‫ـ‬‫دروس‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬‫دێ‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫واتای‬ ‫ـەو‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـتکردن‬ ‫ـ‬‫دروس‬ ‫ـدا‬ ‫ـ‬‫ئینگلیزی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫زمان‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬. ‫وردن‬ ‫مــادەی‬ ‫کــە‬ ‫تەکنۆلۆجیەیــە‬ ‫پڕۆســەیە‬ ‫ئــەو‬ ‫دروســتکردن‬ ‫واتــا‬ ‫پیشەســازی‬ ‫دروســتکردنی‬ ‫واتــا‬ ‫ـەر‬ ‫ـ‬‫ه‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫کااڵی‬ ‫ـەو‬ ‫ـ‬‫ئ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬‫ئیت‬ ،‫دەکات‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬‫دابی‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬‫خەڵ‬ ‫ـتی‬ ‫ـ‬‫پێداویس‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ک‬ ‫ـەی‬ ‫ـ‬‫کااڵیان‬ ‫ـەو‬ ‫ـ‬‫ئ‬ ‫ـۆ‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬‫دەگۆرێ‬ ‫ـاو‬ ‫ـ‬‫خ‬ ‫ـەیەکەی‬‫ـ‬‫پرۆس‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫کااڵیان‬ ‫ـەو‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـەك‬‫ـ‬‫ی‬ ‫ـەر‬‫ـ‬‫ه‬ ،‫ـاڵ‬‫ـ‬‫ناوم‬ ‫ـتی‬‫ـ‬‫پێداویس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـەوە‬‫ـ‬‫فڕۆک‬ ‫و‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ئۆتۆمبێ‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ .‫ئەبــەن‬ ‫تێپــەڕ‬ ‫جیــاواز‬ ‫پیشەســازی‬ ‫و‬ ‫دروســتکردنی‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬‫ئامێ‬ ‫و‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫کارگ‬ ‫ـتیکردنی‬ ‫ـ‬‫سەرپەرش‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بەڕێوەبردن‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫بریتی‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬‫پیشەس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫ئەندازیاری‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬‫هەروەه‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬‫وات‬ ،‫ـەکان‬ ‫ـ‬‫مەرج‬ ‫و‬ ‫ـتاندارد‬ ‫ـ‬‫س‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بەپێ‬ ‫کااڵ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بەرهەمهێنان‬ ‫ـترین‬ ‫ـ‬‫باش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫ئامانج‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫کار‬ ‫ـزی‬ ‫ـ‬‫هێ‬ ‫و‬ ‫ـتکردن‬‫ـ‬‫دروس‬ ‫ـادەی‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـتە‬‫ـ‬‫پەیوەس‬ ‫ـەکان‬‫ـ‬‫بابەت‬ ‫ـازی‬‫ـ‬‫وپیشەس‬ ‫ـتکردن‬‫ـ‬‫دروس‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫ئەندازیاری‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫بەش‬ ‫و‬ ‫پرۆســەیە‬ ‫ئــەو‬ ‫بەڕێوەبردنــی‬ ‫و‬ ‫ئامێــر‬ ‫بەبەکارهێنانــی‬ ‫دروســتکرن‬ ‫تەکنۆلۆجیــای‬ ‫پڕۆســەو‬ ‫و‬ ‫ـەواد‬ ‫ـ‬‫م‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫ئەندازیاری‬ ‫و‬ ‫ـك‬ ‫ـ‬‫میکانی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫ئەندازیاری‬ ‫ـوان‬ ‫ـ‬‫نێ‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫لینکێک‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـەم‬ ‫ـ‬‫ئ‬ ‫ـتیکرنی‬ ‫ـ‬‫سەرپەرش‬ ‫لــە‬.‫کۆمپیوتەر‬ ‫زانســتی‬ ‫و‬ ‫میکاترۆنیکــس‬ ‫و‬ ‫ئەلیکتــرۆن‬ ‫وئەندازیاریــی‬ ‫کیمیاویــی‬ ‫ئەندازیــاری‬ ‫و‬ ‫ـواری‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫هەی‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫کارکردن‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫فراوان‬ ‫ـێکی‬‫ـ‬‫چانس‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـەم‬‫ـ‬‫ئ‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫دەرچوان‬ ،‫ـتی‬‫ـ‬‫گش‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـدا‬‫ـ‬‫جیهان‬ ،‫وزە‬ ‫ـازی‬‫ـ‬‫پیشەس‬ ،‫ـە‬‫ـ‬‫فرۆک‬ ‫و‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ئۆتۆمبێ‬ ‫ـازی‬‫ـ‬‫پیشەس‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫بریتی‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫بواران‬ ‫ـەم‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـێك‬‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـازی‬‫ـ‬‫پێشەس‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬‫پیشەس‬ ،‫ناوماڵ‬ ‫ـتی‬ ‫ـ‬‫پێداویس‬ ‫و‬ ‫ـواردن‬ ‫ـ‬‫خ‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬‫پیشەس‬ ،‫ـەر‬ ‫ـ‬‫کۆمپیوت‬ ‫و‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬‫ئەلەکترۆنی‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬‫پیشەس‬
 15. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 16 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫ـتی‬ ‫ـ‬‫پێداویس‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬‫پیشەس‬ ، ‫ـازی‬ ‫ـ‬‫بیناس‬ ‫ـتەی‬ ‫ـ‬‫کەرەس‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬‫پیشەس‬ ، ‫ـکی‬ ‫ـ‬‫پزیش‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬‫پیشەس‬ ،‫ـی‬ ‫ـ‬‫کیمیاوی‬ ‫ـتکردن‬ ‫ـ‬‫دروس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫ئەندازیاری‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ک‬ ‫ـەی‬ ‫ـ‬‫بواران‬ ‫ـەو‬ ‫ـ‬‫ئ‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬‫کوردس‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـتادا‬ ‫ـ‬‫ئێس‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬.‫تر‬ ‫ـواری‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫زۆر‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫وەرزش‬ ‫ـتیك‬‫ـ‬‫پالس‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫کارگەکان‬ ‫و‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ئاس‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫کارگەکان‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫بریتی‬ ‫ـکات‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـدا‬‫ـ‬‫تێ‬ ‫کاری‬ ‫ـێ‬‫ـ‬‫ئەتوان‬ ‫ـازی‬‫ـ‬‫وپیشەس‬ ‫و‬ ‫نــەوت‬ ‫بــواری‬ ‫و‬ ‫خــواردن‬ ‫کارگەکانــی‬ ‫و‬ ‫بیناســازی‬ ‫پێداویســتی‬ ‫دروســتکردنی‬ ‫کارگەکانــی‬ ‫و‬ ‫لــە‬ ‫ئێســتا‬ ‫لەدەرچوەکانمــان‬ ‫زۆرێــک‬ ‫روەهــا‬ ‫هــه‬.‫تر‬ ‫بــواری‬ ‫چەندەهــا‬ ‫و‬ ‫کارەبــا‬ ‫بەرهەمهێنانــی‬ :‫وەک‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫خۆیان‬ ‫كاری‬ ‫ـاوەن‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـلێمانی‬‫ـ‬‫س‬ ‫و‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫هەولێ‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫کارگەکان‬ ‫دەرمان‬ ‫بۆدروستردنی‬ pioner ‫کارگەی‬-1 ‫پۆاڵ‬ ‫و‬ ‫ئاسن‬ ‫پیشەسازی‬ ‫بۆ‬ ‫ماس‬ ‫کارگەی‬-2 .‫کوردستان‬ ‫بۆری‬ ‫هێڵی‬ ‫کۆمپانیای‬-3 ‫ـتەرن‬ ‫ـ‬‫ماس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫خوێندن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫خەریک‬ ‫ـمان‬ ‫ـ‬‫دەرچوانیش‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬‫نێ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬‫ه‬ ‫ـتادا‬ ‫ـ‬‫لەئێس‬ ‫و‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬‫ت‬ ‫ـوێنی‬ ‫ـ‬‫ش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬‫چەندەه‬ .‫وەاڵت‬ ‫لەدەرەوەی‬ ‫چوارەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫سێیەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫دووەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫یەكەم‬ ‫قۆناغی‬ Rapid Manufacture Control System fluid mechanic Engineering mechanic Mechanic static’s Industrial Engineering Design of Machine Elements mechanic Calculus Tools and Die Design Welding & Casting ennginnering material Chemistry Computer Integrated Manufacturing Project Mangment mathmatic Academic computing Composite Materials Metal Forming Theory thermodaynamic Academic debate Finite Element Analysis & ANSYS Metal cutting Theory heat transfer Kurdoloji Total Quality Engineering CAM cad Metal manufacturing process Mechatronics Polymer Engineering computer programming Mechanic Engineering Projects LABIII ENG. data analysis Electrical machine Laboratory IV non metal process Academic English Summer Intership drawing Workshop economy :‫لە‬ ‫بریتین‬ ‫ساڵە‬ ‫چوار‬ ‫ئەم‬ ‫بەدرێژایی‬ ‫دەخوێنرێن‬ ‫وانانەی‬ ‫ئەو‬ ‫گشتی‬ ‫بەشێوەیەکی‬
 16. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 17 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫پڕۆگرامسازیی‬ ‫ئەندازیاری‬-7 -: ) Software Engineering(‫پـڕۆگرامسازی‬ ‫‌ندازیاری‬ ‫ه‬‫ئ‬ ‫بەهەڵــە‬ ‫زۆرجــار‬ ‫پڕۆگرامســازی‬ ‫بەشــی‬،‫دامەزراوە‬ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ‫ســاڵی‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ‫کۆیــە‬ ‫زانکــۆی‬ ‫لــە‬ ‫بــە‬ ‫پەیوەنــدی‬ ‫پڕۆگرامســازی‬ ‫و‬ ‫کۆمپیوتــەر‬ ‫ئەندازیــاری‬ ‫هــەردوو‬ ، ‫کۆمپیوتــەر‬ ‫دەوتــرێ‬ ‫پێــی‬ ‫کۆمپیوتــەر‬ ‫ئامێرەکانــی‬ ‫لــە‬ ‫کۆمپیوتــەر‬ ‫ئەندازیــاری‬ ‫جیــاوازن‬ ‫بــەاڵم‬ ‫هەیــە‬ ‫کۆمپیوتــەرەوە‬ ‫کەبەکاردێت‬ ‫ـەرەی‬ ‫ـ‬‫کۆمپیوت‬ ‫ـتی‬ ‫ـ‬‫زانس‬ ‫لەو‬ ‫ـێکە‬ ‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬‫پڕۆگرامس‬ ‫ئەندازیاریی‬ ‫ـەاڵم‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـەوە‬ ‫ـ‬‫دەکۆڵێت‬ ‫‌ر‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫کۆمپیوت‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌کان‬ ‫ه‬‫‌رنام‬ ‫ه‬‫ب‬ .‫ـی‬‫ـ‬‫کارەبای‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫ئامێرێک‬ ‫ھەر‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ی‬ ‫ـەر‬‫ـ‬‫کۆمپیوت‬ ‫ـۆ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫بەرنام‬ ‫ـینی‬‫ـ‬‫نووس‬ ‫ـۆ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫بەبوون‬ ‫ـازی‬‫ـ‬‫پڕۆگرامس‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫ئەندازیاری‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫‌ک‬ ‫ه‬‫واتای‬ ‌ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‌ ‫ه‬‫‌و‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫‌کۆڵێت‬ ‫ه‬‫د‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـتی‬‫ـ‬‫ش‬ ‫و‬ ‫ـایت‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫وێ‬ ‫و‬ ‫ـازەکان‬‫ـ‬‫پڕۆگرامس‬ )high level programming language( ‫ـازی‬‫ـ‬‫پڕۆگرامس‬ ‫ـکەوتووەکانی‬‫ـ‬‫پێش‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫زمان‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫پڕۆگرام‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـەن‬‫ـ‬‫بیک‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫دەینووس‬ ‫ـەی‬‫ـ‬‫کۆدان‬ ‫ـەو‬‫ـ‬‫ئ‬ ‫ـەوە‬‫ـ‬‫کۆمپایلەرـ‬ ‫ـگای‬‫ـ‬‫لەڕێ‬ ‫ـانی‬‫ـ‬‫بەئاس‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫دەتوان‬ ‫و‬ ‫ـین‬‫ـ‬‫نوس‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫پڕۆگرام‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫پەیوەندی‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ک‬ ‫ـرن‬‫ـ‬‫وەردەگ‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫بابەتان‬ ‫ـەم‬‫ـ‬‫ئ‬ ‫ـەدا‬‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـەم‬‫ـ‬‫وەل‬.‫کۆمپیوتەر‬ ‫ـرکاری‬‫ـ‬‫بی‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫جگ‬ ، ‫ـرن‬‫ـ‬‫وەردەگ‬ ‫ـرکاری‬‫ـ‬‫بی‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـەکانی‬‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫زیات‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫هەروەه‬ ‫و‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫هەی‬ ‫ـۆدەکان‬‫ـ‬‫ک‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ک‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫هەی‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫بیرکاری‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫جۆرێک‬ ‫ـرن‬‫ـ‬‫وەریدەگ‬ ‫ـاری‬‫ـ‬‫ئەندازی‬ ‫ـەکانی‬‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـوو‬‫ـ‬‫هەم‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ک‬ )Calculus( ‫وەک‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬‫دەخوێن‬ ‫ـاش‬ ‫ـ‬‫کارب‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫بابەت‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬‫هەندێ‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫لەمان‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫جگ‬ ‫و‬ ) Discrete mathematic ( ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫بریتی‬ .... ) Logic ( ‫و‬ ) Microprocessors( ‫و‬ ) Digital Electronics( ‫هــۆی‬ ‫بــە‬ ‫کارێــک‬ ‫هەمــوو‬ ‫کــە‬ ‫ئێســتادا‬ ‫وەک‬ ‫کاتێکــی‬ ‫لــە‬ ‫بەتایبەتــی‬ ‫گرنگــە‬ ‫زۆر‬ ‫بەشــە‬ ‫ئــەم‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬‫دادەمەزرێ‬ ‫ـەکان‬ ‫ـ‬‫تایبەتی‬ ‫و‬ ‫ـتی‬ ‫ـ‬‫گش‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫کەرت‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـەم‬ ‫ـ‬‫ئ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫دەرچوان‬ ، ‫ـت‬ ‫ـ‬‫دەکرێ‬ ‫ـەرەوە‬ ‫ـ‬‫کۆمپوت‬ ‫و‬ ‫ـەر‬‫ـ‬‫کۆمپیوت‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫بەرنامەکان‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫هەروەه‬ ‫وە‬ ‫و‬ ‫ـژن‬‫ـ‬‫دابڕێ‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫بەرنام‬ ‫و‬ ‫ـەن‬‫ـ‬‫کاربک‬ ‫ـوار‬‫ـ‬‫ب‬ ‫زۆر‬ ‫ـە‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫دەتوان‬ ‫و‬ ‫ـەم‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ـدن‬ ‫ـ‬‫خوێن‬. ‫ـکات‬ ‫ـ‬‫کارب‬ ‫ـتر‬ ‫ـ‬‫باش‬ ‫و‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬‫خێرات‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬‫تاوەک‬ ‫دەدەن‬ ‫ـێ‬ ‫ـ‬‫پ‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬‫پەرەی‬ ‫و‬ ‫ـەن‬ ‫ـ‬‫دەک‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬‫دروس‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬‫مۆبای‬ ‫ـێ‬ ‫ـ‬‫دەخوێن‬ ‫ـۆری‬ ‫ـ‬‫تی‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬‫پراکتیک‬ ‫ـەی‬ ‫ـ‬‫وان‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬‫کۆمەڵێ‬ ‫ـەدا‬ ‫ـ‬‫لەمماوەی‬ ‫ـدکار‬ ‫ـ‬‫خۆێن‬ ‫و‬ ‫ـاڵە‬ ‫ـ‬‫س‬ ‫ـوار‬ ‫ـ‬‫چ‬ ‫ـەدا‬ ‫ـ‬‫بەش‬ ‫ـەو‬‫ـ‬‫ئ‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫هەروەه‬ ‫و‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫داتابەی‬ ‫و‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫وێ‬ ‫و‬ ‫ـگ‬‫ـ‬‫وپرۆگرامین‬ ‫ـەبەکات‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـتەمی‬‫ـ‬‫سیس‬ ‫ـری‬‫ـ‬‫فێ‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫هەروەه‬ ‫و‬ ‫‌نها‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫تـ‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬‫س‬ ‫ـرام‬ ‫ـ‬‫پڕۆگ‬ ‫‌شی‬ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ـ‬‫بـ‬ ..‫ـد‬ ‫ـ‬‫هت‬ ‫و‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫هەی‬ ‫ـنەوە‬ ‫ـ‬‫کۆمیونیکەیش‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬‫پەیوەندی‬ ‫ـە‬ ‫ـ‬‫ک‬ ‫ـەی‬ ‫ـ‬‫وانان‬
 17. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 18 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫بەرەوپێشــبردنی‬ ‫لــە‬ ‫دەکات‬ ‫بەشــداری‬ ‫هەروەها‬.‌ ‫ه‬‫‌یـــ‬ ‫ه‬‫هـ‬ ‌ ‫ه‬‫کــــۆی‬ ‫و‬ ‫‌دین‬ ‫ه‬‫‌الح‬ ‫ه‬‫ســ‬ ‫زانکــۆی‬ ‌ ‫ه‬‫لــ‬ ‫لــە‬ ‫چ‬ ‫خۆێندکاراتــی‬ ‫بــۆ‬ ‫کار‬ ‫هەلــی‬ ‫دابینکردنــی‬ ‫بــۆ‬ ‫پەیوەســتن‬ ‫کــە‬ ‫پیشــەییەکان‬ ‫شــارەزاییە‬ .‫ـۆ‬‫ـ‬‫ناوخ‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ی‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫بێ‬ ‫دەرەوە‬ ‫چوارەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫سێیەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫دووەم‬ ‫قۆناغی‬ ‫یەكەم‬ ‫قۆناغی‬ Software Engineering & Management Compilers Calculus III Academic Computing Operating Systems Web Programming Computer Architecture Calculus I Image Processing Database System II Object oriented Programming & GUI Programming I Control Systems Computer Graphics Probability & Statistics Kurdish Studeies Data Security Mobile Programming & Application Software Requirements & Analysis Logic Design Computer Network Signal & Systems Data Structure & Algorithms Academic English Artigicial Intelligence Data Communication Database System I Academic Debates Software Design & Testing Linear Algebra Discrete Mathmatics Web design Calculus II Computer Organization Programming II :‫لە‬ ‫بریتین‬ ‫ساڵە‬ ‫چوار‬ ‫ئەم‬ ‫بەدرێژایی‬ ‫دەخوێنرێن‬ ‫وانانەی‬ ‫ئەو‬ ‫گشتی‬ ‫بەشێوەیەکی‬
 18. ‫كۆیە‬ ‫زانكۆی‬ ‫بەشەئەندازیارییەكانی‬ ‫ڕێبەری‬ 19 ‫عومەر‬ ‫بێستون‬ | ‫غریب‬ ‫میالن‬ : ‫ئامادەكردنی‬ ‫كورد‬ ‫ئەندازیارانی‬ ‫ئەندازیاری‬ ‫بەرەوپێشچوونی‬ ‫بۆ‬ ‫سەكۆیەك‬ ‫كوردستان‬ ‫لە‬