มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย2554

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
โรงเรียนบ้านห้วยด้วนโรงเรียนบ้านห้วยด้วน
.

                          u~~n1~n~~~7~~~n~1fin17

                 ~           ~                 .
      l~'tN LViL-tia.!1~7~1',.m1~~n~:I1U~a..l'rl:.] lvi'fm17U7~n'Wfirufl1'1"1fl1I:.]L'W"lJ'El~~lTn'W~n~1         L(9] I:.]~ ~ n 1~u~~n1 ~L-tin!)n~ ~~ ~~~~1 ~~ I:.] ~~U U 'Vl-crmnru-n Ll ~ ~f)1jn 1~U ~~n'W

   V'lrufl1'1"1n1~~n~1 'I"I.~.
   1
                      'mct'ct'Ql  ~Ufuu~~Lm..J ~~a.!~~'WLl:.]u1I:.]n1~un~un1~~n~1L'W
                                   q          dJ               ct1


   ~ ~'1~~'t:l~~'El~~fi1'Vl'W(9] bU1'Vla.!11:.] lb~~I:.]~fj~1~~{mh~i{(9] L'"l'WL'Wn1~oW(9J..l'W1 fI rufl 1'1"1 V'l'W1 YII:.]
                            •                      •
   lb~ :;n1~ ~n~11~ I:.] L'W'El'W1f1~ n~~~7'1~~n~1fin 1~~~ufua.!1~~.!j1'Wn1~~n~ 1U.!ja.!11:.]LVi
   l 'Vla.!1~~a.! Lb~ ~~'El (9] V'l ~'El~n'W bvi'EltJ11u'i'tn1~oW(9J..l'W1V'lrufl1'1"1 :l..j1~~~1'Wn1~~n ~1 u~~b vi 'El
                              'U        ,         60
          'El1RI:.]'fh'W1'"lma.!fI~1:1..jL'Wa.!1~71 ~Q1) a.!1~~1     QlG)   LL~~a.!1~~1 cs:r:: LLvl~'I"I~~~1'lfUq)qJ~
   n17~m~1LLvl~'lf1~ 'I"I.~. €Jct'~ bb~~~LLnl"lJL~a.!l~a.! (QUU~               €J)  'I"I.~.  'mct'cs:ct'  ~n1~fi1'Vl'W(9]
       ~                               .
   a.! 1 !?l~~ 1'Wn 1~ ~fl't:l1 LL~ ~~(9] 7::;1JU fl17U~::;n'W!Pi rufl1'1"1 n 17~m~l'l~ n 7 ::;~U Ll ~ ~U ~~Lfl~
                                             ,
   fl1"j ~fl't:l'l L(9] I:.] LVifl ~~~"j~~~-rl'l'W'l'"l'Vlih~fi'l'Vl'W(9]'WLI:.]U11:.]  ll~'WLb~ ~a.!'l~7.!j'l'Wfl'l7~fl~1 bL~ ~
   LVi 'Vlt.l'1I:J~'l'W~'W'ff~ n (9] LL~ ~~f11'W ~n ~ 'l~(9] LViil7 ~uu fl17U"j~n'W!Pi rufl'l'l"lfl'll:.] L'W"lJ'El~~ f1'l'W ~ n ~1
                                                 •

                  I
   o  ~       I  I  .d
   (9] 1l'W'W n1"j'El m~~ 'Ell 'W'El~

          fl 7::;~ 7'1~ ~fl ~1 fifl17~~ LVi L-ti a.! 1 ~ 7 .!j1'Wfl1"j~fl~ 'lu.!ja.! 1 I:.] ~'la.!l 'Elfl ~'l7 lI.'WUY1'l1:.]

   u"j::;n 'l ~d l vi 'Ell tl 'W'Vl-crfl L'Wfl'l7 bVi I:.] U L I:.]~ ~'l'Vl fu ~f1'l'W ~fl ~ 'l
                                ti                    'Vlt.l~ I:.] ~1'W~'W'ff~ n (9]   Ll ~::;

   ~'l,:rfN 1'WL"lJ ~~'W~fl17~m:f1        L'W n 170W(9J..l'W'l  'i't~ L~~a.! ~'i!'u~'W'W  ,
                                                      fi1nU(9] LL~
                                                          'U
                                                                 Lb~::;~ (9] ~1a.!
   ~7'1~~'ElU~rufl1'1"1fl'l7~m:n

          ~~d LViL-ifnu~f11'W~fl~ 1~ btl (9]~'El'W7::;~Ufl17~fl~1U.!ja.! <)I:.li'l fl if~n(9]
                                   ~            V
                                                                            

                                  ('W'lI:.]:S'W'17ru   UrumnI:.]7~)
                                              •
3-!'lIPl~l'l'idO'l~ iilolJ'ltll3-!7t1 L~'ilO'l~t1~~n'id~mfl'lYU1'ltiT'id"ll'il-3fl't:l'l'idiilolJ'l
                                                                     ".,

                                            ( GO) GO)   3-! 'l1Pl ~l'l'id ct'GO) lPl'lU-31f)


                                                                                    0    ....
                                                                                   U'l'ViUfl
                                                         S-'
                                     3-I'l1Pl 'i,!'lU/(J}7U.:J~                                (FI:::LLUU)
                                                                                      y

                                                                               (J}7U.:J~      'i73-1

3-I'1""i!1~~'1l.!~mfl1W~t~tJU                             .                                              lelo
              .                              .
                                   c     .,.  0:: .,. .... ....
3-I11P1"i,!'ll.!'Y1       fO)  LlPlfl 3-IW (ijJU'1fl'l'i1Pl1l.!'i1.:Jfl'ltJ

 fO).fO)      ~J'lVltrfl~r;)'W~-J Lt1'WLUVI'l3-J Ln ru"a-J'l Vl'J~'l'W                                           G)


 fO)  .'1£1    a:ly(fl'l:! :::fl'l'JLrl ~h:l'WLVlr;)Vl 'la-J fJtI                                             fO).  rt:       ct'
 G).Q1
            .
          a:l-c:f'tlil.fftlL'W fl'l'JVl LL~-c:f"llfl'l'Vi"ll'fN Vl'W
                             ~.
                                                                                fO).  rt:
 fO).~  VI~m~tI-Jvi'fl-c:ffl'l'1:::~L~tI-Jvi'E:Jf'JFI 'f)'U~LVlVl fitl LL~:::~-JL-c:f'Vi~FI
                             •    •                                               G)3-I11P1'i,!1Uf kJ LtlflilW(ijJU1fl'l'i"1U'il1'i3-JnrLL~:::~1PIT~

 hfO)       ~'l L~-J LLr.la-J L-c:f a:lrlr;)'la-J~~fl~iii vi'fl (Pl'WL'fl-J                                       G)
                            "
 kl.kl       a:l Flr;)'la-Jar'W LroyLL~ :::fl~'lLL-c:f~.:J'fl'flfl                                            G)          ct'

 kl.Q1       fl'11J rla-J'fll'Ja-J ruVl'WL'fl.:JL~ L ..n:::-c:fa-Jn1JfJtI
              ,               m                                                   G)


 h~        ~Wlfa-J~~U::: Vl'WVl~ m'JLrl~'fl'WLVI'1 LL~ :::-rmj'J'J:J...I'lf'l~                                     I!:J
            ~       •  .d  .....          ....      400"
3-I11P1"il'lU'YI       Q'l   LIPI fl J..IW (ijJ U 'lfl'l'i1PI'l U'iN Fl3-I

 Q'l.fO)    •  3frJtrtl -r1JtlVl'lf'fl1J       L~'fl~-J~'l.ff.:J-c:f'fl'W"lI'fl-Jr-imLl-J          FI'Jmroy'l'JtJ
                                                             ~
                                                                                I!:J

 $01~~mr",,'1''l" ~O~ L"~mLU.i1"                                                                 G)          ct'

 Q1.Q1         ·'WLL~:::vil.:J'l'W~'Ja-Jn1J~fi'WL~   .                                                G) Q'l.~ • i.h:::'Vil~Vl'WVlla-JfJ~'W'i:i'J'Ja-JLYlmL~:::Al-c:f'W'l~Vl'Wtr1J{i'fl                                        G)J..I11P1"i,!1YY;        rL Ltlnilw(ijJU1fl1'ibi1Y1{~ihyqp
                                                                             i
 ~.fO)       1mLroy L~tI'W~~.:J'J'fl1J(i('J i'flflla-J'fltll-J rff.:JLroy                LL~:::-rflfl'l'JL~tI'W~              G) ~.kJ       a:l Flr;)l a-J ~Vl'J'11J tI'fl VI L~tI'J n1J~.:J vi 'l-J1             ~ L VI roylnu'J:::-c:f1J fl 'l'Jrum 'J L~tI 'W~
                                                     tl                           G)

          d  IV'
                             .
                             .do              IV'   IV'
                                                                                            ct'
 ~.Q1       a-JYlfl'l:!:::Y11-Jfll'l:!lY1LVI:J...Il:::-c:fa-Jfl1J'JtI                                          G)

          4  4./                     ~                 t!'    ~        tf
 ~.~        ~Y1 fl'l:! :::fl'J:::1J 'J'Wfl'l'JYll.:J 'JYltI1 m              -c:fVl'J LL ~:::rl ruVl m -c:fVl'J               G)

          Q~                      ~       'j.;          <1'
 rL.cr       a-Jroy 'W VI 'W'l fl 'l'm ~:; FlI"J 'l a-J FlVl-c:f 'J'l.:J -c:f 'J'J rl                                   G)
;-    ..,
                                                                                    U'lVlUfl
                                               ..,    ...
                                   J-I'lIJl"il'lU/1JI7U-il;}                                   (f1::UUU)
                                                                                       y

                                                                                fl'JU-il;}     "i'JJ-I

I  J.I'l"'yruR'l"n,,~,.n,.,;tf)""'l                                                                        'ott'
                .                                  .
                '"  f)'UIJI-il'lUIJI'lJ.l'U'VI'U'l'VIVl"'l'VI'fl!:.l'NJ.I "i::: fl''''
  J-I'lIJl"i1ii''l'''VI tt' f1"itic:. --               ..     . "'tI     'VIfifl'lYfLLfl::Lflfl tI "i:: fl' 'VIfill-l'R
                                                  '"        ...         ~
       "'"            '"
    tt'. G)     r1''H ~rllr.vtli"6qj'l
              v
                            'VI~fl fl'l".i bb'tl:;fi".i".i~"6'l ~hl 'fl'l fl'l".ir.r~fl 'l".i~m~ 'lU ~~t)rJ
                                                                  ~
                                                                       LL'tl:;       €J
                                                                              I


            ~'l~'l".ifl~'l~ 'lU ".i:;rJ fl ~1-lfL'W fl'l".ir.r~u ".i:;~U fl'l".irn
                               •
    tt'. €J I r1".i r.r~vi '1 LLv.!'Wfl'l".ir.r~u ".i:;~U fl'l".irnVi ~ ,[WI r1 ~'fl'l f(U'VI ~fl ~~".ifl 'l".i ~fl 'I9'lU la..Jt)t:J            €J
           v                                        v

            LL'tl:;~'la..J'l".iflr.r~U".i:;~Ufl'l".irnfl'l".ib~rJ'W~~'VI'tl'lfl'VI'tl'l1:l
                                               'IJ
                                                            ~'fl~r1~'fl'lnUr1'l'la..J

            bb~fl vi '1 'I".i:;wh'lu r1 r1'tl
                            •
                            .,
    tt'. ron    r1".iU~'VI1".ir.r~fl'l".ii'WL~m..!'Vi~~'l..:J1,r1:1 .L
             v                         ~'lU 'l fl                                      €J

    tt'.<L'     r1~L-lf~'flLL'tl:;bYl r1L'WL~~~b'VI~n:;~~ ~'fl~ r1~'fl'lnu~(ij.!'W'lfl1".i"ll'fl'l b~fl                          l£I
                                                                                          l£lo
    tt'.tt'     r1 ".iL-lfb'"l~'fl'l31'flfl1".it)~ bL'tl::U ".i:; b~'W~(ij.!'W1fl1".i"ll 'fl'l b~fl'fl f:i1'l'VI'tl1fl'VI'tl11:1
              'IJ
                                                                      LL'tl:;~".iU
                                                                            ,
                                                                                 €J

            ".i'l t:J'I 'l'Wv.! ~~(ij.!'W'l fl'l".i"ll'fl'l b~fl mi ~tlfl '"l".i'il'l
                                        'IJ    tt'.'o:l    '"l".ifJr.r1:l bL'tl:;~(ij.!'W'lfl'l".ir.r~fl1".i b~rJ'W~~ ~'Wiu tl~"6'flU bb'tl::L-lfv.! 'tlL'Wfl'l".iUiUfl1".ir.r11l
              v                         v
                                                                                 l£I

          • U".i::~Ufl'l".irn

    tt'.m'      r1".ir.r~~'l bb'lI1l~'fla..J LVi bn~fl'l".ib~I:I'W~l~~'tl'fl~ b'l'tl1
             v                            'IJ
                                                                                 €J

    tt'.V::     r1".i!lulJ~~~'W-5~~nu L~fl bb~::~Ufl r1".i'fl'l
             v                         'IJ
                                                                                 €J

    tt'.~      '"l".i!l'l ~ Lb'tl:; r1'l1 a..J~ r1'l'l a..J~'l a..J'l".ifll'W~1'Wfl'l".i~fl'l9'lU ~ a..Jt)1:1                      €J
                cu  '1lJ                                      ~


   tt'.G)O      '"l".ir.r~vi'l~1".iill1ffthb'tl:;~'l~'ll~~~".i'fl'lb~'flL-lfU".i:;LI:I"6uL'Wfl'l".i~(ij.!'W'l b~fl
                'IJ
                                                                                 €J

  J-I'lR"il'l,,l ':;)      ~ 'U'iVl'lwjj tT~-il'l"R'lJ.l'U'VI'U'l'VIVli.I'll'flfhlJ il tI"i:::fl''VI5mYfLLfl:::Lfl 111
                   tI"i:::fl''VI5 Il-Ifl

    'o:l. G)     ~U~'VI'l".ib1l1lr.vu-r"6qjrl bb~:;'VI~flfl1".ir.r~fl1".i~fl'l91Uj~t)1:1                                  ron
i

!
    'o:l.l£I   I  ~U~'VI'l".ia:ll~mrfftl .n1'l:;~~'l bb~:;'"l'l1~~~~b~~~biJ'Wfl'l".i~(ij.!'W1b~flUl~t)rJ                           ron

    'o:l.ron     ~ U~'VI1".iL-lf'VI ~fl fl1".iU~'VI'l".i lbuua:l 'tl'l'W~ 'la..J bb'tl:;L-lf~ 'fla..J'tlfl1".iU".i:: ~'WN'tl'VI~'flfl1".i1r.rtl
             'IJ                                         'IJ
                                                                                  ron       l£Jo

            bti'Wl1'W~~~'l~1'W1"61fl1".ibL~:;fl1".ir.r~fl'l".i
    'o:l.<L'     ~U~'VI1 ".i ~1 a..J 1".itlU~'VI1".ir.rV1 fl1".ifl1".i filfl'l91lViu ".i".i 'tl L'U'l'VI a..J 1 tI ~1 a..J LLN 'W~(ij.! 'W1
             .                                      ,                               ron

            '"lrufl1~~tl1'Wfilm:l1
             •
    'o:l.tt'     ~U~'VI1".i'tl'l L~~~ bb~:::~(ij.!'W1F1fll:lfl1~U r1'tl1fl".iLVia:lU".i:::~Y11jfl1~
             'IJ                               •
                                                                                  ron
...
                           3-I1fJl ~.!1'-1/~'nj.~:a
 mi. Gil  !lVl~fllN(W'm'l"JRm:niJ H
          ~
                  ~a..l1'r.J'lJ'llo.llNm'W~fl'fl1 LL~:::tl'l'€'l fl'l~iJ ~
                                        ~
                                             fU~l~'ll~'lo.l!l
      iJ~:::~'V11j.fl'ly.j
3-11 fJl~~1'-1
    ~                            .
         v r;;;: ftfl1'-1;111 'I:J 1il 111~'l.J~~ fl'-If! fI.Ill 1 ....111 tJT'-I'U'iNlftfl1'-1;111 'l:J1fJl13-1 v
             rl1V1'-1~T'-I11!l11~~'YI~'l"
 V::. <I  ~ (9J(;l'la.J(;l~')"VIN'll'U LL~:::iJ~:::bi"l'WN~fl'l~~'l Lil'Wo.l'l'W'1 rn.n'ly.j.fl'l~tL'W(;l'la.Ja.J'l(;l"Jj'l'W  o.d:'

      fl'l~~fl~'l'lJ'llo.llN~'l'WRfl~'l
'1hVI'Il'fl
                                            ...
                                ~'l~'1l'l'l.l/~',n..i.,,1l                         (FI~LL 'I.l'l.l)
                 , ALU'I.l'D'iN fl "1'1 ftfl 'tJ'ltll~ 1tJ                                    I         4'",tfl';i~fY1';i   nr.yfl';i';i~~00-l'h1 L;ifl LViU';i';i~"'1:1.m~hvJl.Y1U
                                                         ~  ....  a/  II'
 G) O.G)                                              Uf"lit1J1 '.l'iNUVlfl'h bL'&'!::   Q1       <t:'

         ~"'bU'hfl1';i~"'fl1';i~fl~1U~~~U~~~'iN~1'h~fl~1
                                                                         I
: G)o.ls:J  : ~ ,&,!fl1';i~1bil'h~1'hU';i';i,&,!"'1~LthVl~1!J                                     i:J
                              •                                           i
          ... . •.       ....• fA
• ~'l~'1l'l'l.lfl'l'l.l~'l"'1fl''1'it-3L~~                                                        <t'

 ~'l~'1l'l'l.lv    (0) (0)  fl 'l'1~ij.I'I.l'l'itfl'l'l.lftfl'tJ'l~'l~'I.l tJ'U'ltJ LL ~~ LL'I.l ,)V1'l."t1ilatl fl'l'1ftfl'tJ'l
                                          L                               I
                  ~      ...  ....        ... "" y
 G) G).G)  •  4'",tfl';i~fY1';i   nr.yfl';i';i~'ti~ b'iNj~'iN,:rU'iN'Ii'h"'1~t.!t!JU1mfimnufY1';i4''''fl1';i~fl~1
         u~~~U
                                     **************

Contenu connexe

Tendances(19)

trnn6group-commandtrnn6group-command
trnn6group-command
Boonlert Aroonpiboon411 vues
Exceleena manualExceleena manual
Exceleena manual
endoe718 vues
PP solutionPP solution
PP solution
Wac Ert264 vues
J072seriesvalves jJ072seriesvalves j
J072seriesvalves j
Mohit Verma337 vues
Scan Doc0020Scan Doc0020
Scan Doc0020
dseferoglou126 vues
Internetcommerce japInternetcommerce jap
Internetcommerce jap
kikanovais142 vues

En vedette

Lettre lejeuneLettre lejeune
Lettre lejeunelesoirbe
4.6K vues4 diapositives
Ht lemagicienbetHt lemagicienbet
Ht lemagicienbetkelticman
315 vues6 diapositives
GAT part 1 2552#3GAT part 1 2552#3
GAT part 1 2552#3Ruttipong Kuntapueng
378 vues14 diapositives
Présentation itsPrésentation its
Présentation itsMadoui
266 vues7 diapositives

En vedette(20)

Lettre lejeuneLettre lejeune
Lettre lejeune
lesoirbe4.6K vues
Sinibaldi C&F - Catalogue de formationsSinibaldi C&F - Catalogue de formations
Sinibaldi C&F - Catalogue de formations
Véronique Moussa584 vues
Ht lemagicienbetHt lemagicienbet
Ht lemagicienbet
kelticman315 vues
GAT part 1 2552#3GAT part 1 2552#3
GAT part 1 2552#3
Ruttipong Kuntapueng378 vues
Présentation itsPrésentation its
Présentation its
Madoui266 vues
Jeux relaxation enfantsJeux relaxation enfants
Jeux relaxation enfants
Thierry Amsellem1.4K vues
Les ramblesLes rambles
Les rambles
juditmarinalaia467 vues
Média humain 301111_pelhamMédia humain 301111_pelham
Média humain 301111_pelham
Pelhammedia1.3K vues
060812  EEOC Response (FRENCH)060812  EEOC Response (FRENCH)
060812 EEOC Response (FRENCH)
VogelDenise210 vues
Salut! je m´appelleSalut! je m´appelle
Salut! je m´appelle
Carol Guedes865 vues
4 4-2 strategie defensive4 4-2 strategie defensive
4 4-2 strategie defensive
Khaled Haj Ayed692 vues
ALIBI SensuelALIBI Sensuel
ALIBI Sensuel
IMAGE IN situ745 vues
Qinghai tibet al.pptQinghai tibet al.ppt
Qinghai tibet al.ppt
mouniert607 vues

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย2554

 • 1. . u~~n1~n~~~7~~~n~1fin17 ~ ~ . l~'tN LViL-tia.!1~7~1',.m1~~n~:I1U~a..l'rl:.] lvi'fm17U7~n'Wfirufl1'1"1fl1I:.]L'W"lJ'El~~lTn'W~n~1 L(9] I:.]~ ~ n 1~u~~n1 ~L-tin!)n~ ~~ ~~~~1 ~~ I:.] ~~U U 'Vl-crmnru-n Ll ~ ~f)1jn 1~U ~~n'W V'lrufl1'1"1n1~~n~1 'I"I.~. 1 'mct'ct'Ql ~Ufuu~~Lm..J ~~a.!~~'WLl:.]u1I:.]n1~un~un1~~n~1L'W q dJ ct1 ~ ~'1~~'t:l~~'El~~fi1'Vl'W(9] bU1'Vla.!11:.] lb~~I:.]~fj~1~~{mh~i{(9] L'"l'WL'Wn1~oW(9J..l'W1 fI rufl 1'1"1 V'l'W1 YII:.] • • lb~ :;n1~ ~n~11~ I:.] L'W'El'W1f1~ n~~~7'1~~n~1fin 1~~~ufua.!1~~.!j1'Wn1~~n~ 1U.!ja.!11:.]LVi l 'Vla.!1~~a.! Lb~ ~~'El (9] V'l ~'El~n'W bvi'EltJ11u'i'tn1~oW(9J..l'W1V'lrufl1'1"1 :l..j1~~~1'Wn1~~n ~1 u~~b vi 'El 'U , 60 'El1RI:.]'fh'W1'"lma.!fI~1:1..jL'Wa.!1~71 ~Q1) a.!1~~1 QlG) LL~~a.!1~~1 cs:r:: LLvl~'I"I~~~1'lfUq)qJ~ n17~m~1LLvl~'lf1~ 'I"I.~. €Jct'~ bb~~~LLnl"lJL~a.!l~a.! (QUU~ €J) 'I"I.~. 'mct'cs:ct' ~n1~fi1'Vl'W(9] ~ . a.! 1 !?l~~ 1'Wn 1~ ~fl't:l1 LL~ ~~(9] 7::;1JU fl17U~::;n'W!Pi rufl1'1"1 n 17~m~l'l~ n 7 ::;~U Ll ~ ~U ~~Lfl~ , fl1"j ~fl't:l'l L(9] I:.] LVifl ~~~"j~~~-rl'l'W'l'"l'Vlih~fi'l'Vl'W(9]'WLI:.]U11:.] ll~'WLb~ ~a.!'l~7.!j'l'Wfl'l7~fl~1 bL~ ~ LVi 'Vlt.l'1I:J~'l'W~'W'ff~ n (9] LL~ ~~f11'W ~n ~ 'l~(9] LViil7 ~uu fl17U"j~n'W!Pi rufl'l'l"lfl'll:.] L'W"lJ'El~~ f1'l'W ~ n ~1 • I o ~ I I .d (9] 1l'W'W n1"j'El m~~ 'Ell 'W'El~ fl 7::;~ 7'1~ ~fl ~1 fifl17~~ LVi L-ti a.! 1 ~ 7 .!j1'Wfl1"j~fl~ 'lu.!ja.! 1 I:.] ~'la.!l 'Elfl ~'l7 lI.'WUY1'l1:.] u"j::;n 'l ~d l vi 'Ell tl 'W'Vl-crfl L'Wfl'l7 bVi I:.] U L I:.]~ ~'l'Vl fu ~f1'l'W ~fl ~ 'l ti 'Vlt.l~ I:.] ~1'W~'W'ff~ n (9] Ll ~::; ~'l,:rfN 1'WL"lJ ~~'W~fl17~m:f1 L'W n 170W(9J..l'W'l 'i't~ L~~a.! ~'i!'u~'W'W , fi1nU(9] LL~ 'U Lb~::;~ (9] ~1a.! ~7'1~~'ElU~rufl1'1"1fl'l7~m:n ~~d LViL-ifnu~f11'W~fl~ 1~ btl (9]~'El'W7::;~Ufl17~fl~1U.!ja.! <)I:.li'l fl if~n(9] ~ V ('W'lI:.]:S'W'17ru UrumnI:.]7~) •
 • 2. 3-!'lIPl~l'l'idO'l~ iilolJ'ltll3-!7t1 L~'ilO'l~t1~~n'id~mfl'lYU1'ltiT'id"ll'il-3fl't:l'l'idiilolJ'l "., ( GO) GO) 3-! 'l1Pl ~l'l'id ct'GO) lPl'lU-31f) 0 .... U'l'ViUfl S-' 3-I'l1Pl 'i,!'lU/(J}7U.:J~ (FI:::LLUU) y (J}7U.:J~ 'i73-1 3-I'1""i!1~~'1l.!~mfl1W~t~tJU . lelo . . c .,. 0:: .,. .... .... 3-I11P1"i,!'ll.!'Y1 fO) LlPlfl 3-IW (ijJU'1fl'l'i1Pl1l.!'i1.:Jfl'ltJ fO).fO) ~J'lVltrfl~r;)'W~-J Lt1'WLUVI'l3-J Ln ru"a-J'l Vl'J~'l'W G) fO) .'1£1 a:ly(fl'l:! :::fl'l'JLrl ~h:l'WLVlr;)Vl 'la-J fJtI fO). rt: ct' G).Q1 . a:l-c:f'tlil.fftlL'W fl'l'JVl LL~-c:f"llfl'l'Vi"ll'fN Vl'W ~. fO). rt: fO).~ VI~m~tI-Jvi'fl-c:ffl'l'1:::~L~tI-Jvi'E:Jf'JFI 'f)'U~LVlVl fitl LL~:::~-JL-c:f'Vi~FI • • G) 3-I11P1'i,!1Uf kJ LtlflilW(ijJU1fl'l'i"1U'il1'i3-JnrLL~:::~1PIT~ hfO) ~'l L~-J LLr.la-J L-c:f a:lrlr;)'la-J~~fl~iii vi'fl (Pl'WL'fl-J G) " kl.kl a:l Flr;)'la-Jar'W LroyLL~ :::fl~'lLL-c:f~.:J'fl'flfl G) ct' kl.Q1 fl'11J rla-J'fll'Ja-J ruVl'WL'fl.:JL~ L ..n:::-c:fa-Jn1JfJtI , m G) h~ ~Wlfa-J~~U::: Vl'WVl~ m'JLrl~'fl'WLVI'1 LL~ :::-rmj'J'J:J...I'lf'l~ I!:J ~ • .d ..... .... 400" 3-I11P1"il'lU'YI Q'l LIPI fl J..IW (ijJ U 'lfl'l'i1PI'l U'iN Fl3-I Q'l.fO) • 3frJtrtl -r1JtlVl'lf'fl1J L~'fl~-J~'l.ff.:J-c:f'fl'W"lI'fl-Jr-imLl-J FI'Jmroy'l'JtJ ~ I!:J $01~~mr",,'1''l" ~O~ L"~mLU.i1" G) ct' Q1.Q1 ·'WLL~:::vil.:J'l'W~'Ja-Jn1J~fi'WL~ . G) Q'l.~ • i.h:::'Vil~Vl'WVlla-JfJ~'W'i:i'J'Ja-JLYlmL~:::Al-c:f'W'l~Vl'Wtr1J{i'fl G) J..I11P1"i,!1YY; rL Ltlnilw(ijJU1fl1'ibi1Y1{~ihyqp i ~.fO) 1mLroy L~tI'W~~.:J'J'fl1J(i('J i'flflla-J'fltll-J rff.:JLroy LL~:::-rflfl'l'JL~tI'W~ G) ~.kJ a:l Flr;)l a-J ~Vl'J'11J tI'fl VI L~tI'J n1J~.:J vi 'l-J1 ~ L VI roylnu'J:::-c:f1J fl 'l'Jrum 'J L~tI 'W~ tl G) d IV' . .do IV' IV' ct' ~.Q1 a-JYlfl'l:!:::Y11-Jfll'l:!lY1LVI:J...Il:::-c:fa-Jfl1J'JtI G) 4 4./ ~ t!' ~ tf ~.~ ~Y1 fl'l:! :::fl'J:::1J 'J'Wfl'l'JYll.:J 'JYltI1 m -c:fVl'J LL ~:::rl ruVl m -c:fVl'J G) Q~ ~ 'j.; <1' rL.cr a-Jroy 'W VI 'W'l fl 'l'm ~:; FlI"J 'l a-J FlVl-c:f 'J'l.:J -c:f 'J'J rl G)
 • 3. ;- .., U'lVlUfl .., ... J-I'lIJl"il'lU/1JI7U-il;} (f1::UUU) y fl'JU-il;} "i'JJ-I I J.I'l"'yruR'l"n,,~,.n,.,;tf)""'l 'ott' . . '" f)'UIJI-il'lUIJI'lJ.l'U'VI'U'l'VIVl"'l'VI'fl!:.l'NJ.I "i::: fl'''' J-I'lIJl"i1ii''l'''VI tt' f1"itic:. -- .. . "'tI 'VIfifl'lYfLLfl::Lflfl tI "i:: fl' 'VIfill-l'R '" ... ~ "'" '" tt'. G) r1''H ~rllr.vtli"6qj'l v 'VI~fl fl'l".i bb'tl:;fi".i".i~"6'l ~hl 'fl'l fl'l".ir.r~fl 'l".i~m~ 'lU ~~t)rJ ~ LL'tl:; €J I ~'l~'l".ifl~'l~ 'lU ".i:;rJ fl ~1-lfL'W fl'l".ir.r~u ".i:;~U fl'l".irn • tt'. €J I r1".i r.r~vi '1 LLv.!'Wfl'l".ir.r~u ".i:;~U fl'l".irnVi ~ ,[WI r1 ~'fl'l f(U'VI ~fl ~~".ifl 'l".i ~fl 'I9'lU la..Jt)t:J €J v v LL'tl:;~'la..J'l".iflr.r~U".i:;~Ufl'l".irnfl'l".ib~rJ'W~~'VI'tl'lfl'VI'tl'l1:l 'IJ ~'fl~r1~'fl'lnUr1'l'la..J bb~fl vi '1 'I".i:;wh'lu r1 r1'tl • ., tt'. ron r1".iU~'VI1".ir.r~fl'l".ii'WL~m..!'Vi~~'l..:J1,r1:1 .L v ~'lU 'l fl €J tt'.<L' r1~L-lf~'flLL'tl:;bYl r1L'WL~~~b'VI~n:;~~ ~'fl~ r1~'fl'lnu~(ij.!'W'lfl1".i"ll'fl'l b~fl l£I l£lo tt'.tt' r1 ".iL-lfb'"l~'fl'l31'flfl1".it)~ bL'tl::U ".i:; b~'W~(ij.!'W1fl1".i"ll 'fl'l b~fl'fl f:i1'l'VI'tl1fl'VI'tl11:1 'IJ LL'tl:;~".iU , €J ".i'l t:J'I 'l'Wv.! ~~(ij.!'W'l fl'l".i"ll'fl'l b~fl mi ~tlfl '"l".i'il'l 'IJ tt'.'o:l '"l".ifJr.r1:l bL'tl:;~(ij.!'W'lfl'l".ir.r~fl1".i b~rJ'W~~ ~'Wiu tl~"6'flU bb'tl::L-lfv.! 'tlL'Wfl'l".iUiUfl1".ir.r11l v v l£I • U".i::~Ufl'l".irn tt'.m' r1".ir.r~~'l bb'lI1l~'fla..J LVi bn~fl'l".ib~I:I'W~l~~'tl'fl~ b'l'tl1 v 'IJ €J tt'.V:: r1".i!lulJ~~~'W-5~~nu L~fl bb~::~Ufl r1".i'fl'l v 'IJ €J tt'.~ '"l".i!l'l ~ Lb'tl:; r1'l1 a..J~ r1'l'l a..J~'l a..J'l".ifll'W~1'Wfl'l".i~fl'l9'lU ~ a..Jt)1:1 €J cu '1lJ ~ tt'.G)O '"l".ir.r~vi'l~1".iill1ffthb'tl:;~'l~'ll~~~".i'fl'lb~'flL-lfU".i:;LI:I"6uL'Wfl'l".i~(ij.!'W'l b~fl 'IJ €J J-I'lR"il'l,,l ':;) ~ 'U'iVl'lwjj tT~-il'l"R'lJ.l'U'VI'U'l'VIVli.I'll'flfhlJ il tI"i:::fl''VI5mYfLLfl:::Lfl 111 tI"i:::fl''VI5 Il-Ifl 'o:l. G) ~U~'VI'l".ib1l1lr.vu-r"6qjrl bb~:;'VI~flfl1".ir.r~fl1".i~fl'l91Uj~t)1:1 ron i ! 'o:l.l£I I ~U~'VI'l".ia:ll~mrfftl .n1'l:;~~'l bb~:;'"l'l1~~~~b~~~biJ'Wfl'l".i~(ij.!'W1b~flUl~t)rJ ron 'o:l.ron ~ U~'VI1".iL-lf'VI ~fl fl1".iU~'VI'l".i lbuua:l 'tl'l'W~ 'la..J bb'tl:;L-lf~ 'fla..J'tlfl1".iU".i:: ~'WN'tl'VI~'flfl1".i1r.rtl 'IJ 'IJ ron l£Jo bti'Wl1'W~~~'l~1'W1"61fl1".ibL~:;fl1".ir.r~fl'l".i 'o:l.<L' ~U~'VI1 ".i ~1 a..J 1".itlU~'VI1".ir.rV1 fl1".ifl1".i filfl'l91lViu ".i".i 'tl L'U'l'VI a..J 1 tI ~1 a..J LLN 'W~(ij.! 'W1 . , ron '"lrufl1~~tl1'Wfilm:l1 • 'o:l.tt' ~U~'VI1".i'tl'l L~~~ bb~:::~(ij.!'W1F1fll:lfl1~U r1'tl1fl".iLVia:lU".i:::~Y11jfl1~ 'IJ • ron
 • 4. ... 3-I1fJl ~.!1'-1/~'nj.~:a mi. Gil !lVl~fllN(W'm'l"JRm:niJ H ~ ~a..l1'r.J'lJ'llo.llNm'W~fl'fl1 LL~:::tl'l'€'l fl'l~iJ ~ ~ fU~l~'ll~'lo.l!l iJ~:::~'V11j.fl'ly.j 3-11 fJl~~1'-1 ~ . v r;;;: ftfl1'-1;111 'I:J 1il 111~'l.J~~ fl'-If! fI.Ill 1 ....111 tJT'-I'U'iNlftfl1'-1;111 'l:J1fJl13-1 v rl1V1'-1~T'-I11!l11~~'YI~'l" V::. <I ~ (9J(;l'la.J(;l~')"VIN'll'U LL~:::iJ~:::bi"l'WN~fl'l~~'l Lil'Wo.l'l'W'1 rn.n'ly.j.fl'l~tL'W(;l'la.Ja.J'l(;l"Jj'l'W o.d:' fl'l~~fl~'l'lJ'llo.llN~'l'WRfl~'l
 • 5. '1hVI'Il'fl ... ~'l~'1l'l'l.l/~',n..i.,,1l (FI~LL 'I.l'l.l) , ALU'I.l'D'iN fl "1'1 ftfl 'tJ'ltll~ 1tJ I 4'",tfl';i~fY1';i nr.yfl';i';i~~00-l'h1 L;ifl LViU';i';i~"'1:1.m~hvJl.Y1U ~ .... a/ II' G) O.G) Uf"lit1J1 '.l'iNUVlfl'h bL'&'!:: Q1 <t:' ~"'bU'hfl1';i~"'fl1';i~fl~1U~~~U~~~'iN~1'h~fl~1 I : G)o.ls:J : ~ ,&,!fl1';i~1bil'h~1'hU';i';i,&,!"'1~LthVl~1!J i:J • i ... . •. ....• fA • ~'l~'1l'l'l.lfl'l'l.l~'l"'1fl''1'it-3L~~ <t' ~'l~'1l'l'l.lv (0) (0) fl 'l'1~ij.I'I.l'l'itfl'l'l.lftfl'tJ'l~'l~'I.l tJ'U'ltJ LL ~~ LL'I.l ,)V1'l."t1ilatl fl'l'1ftfl'tJ'l L I ~ ... .... ... "" y G) G).G) • 4'",tfl';i~fY1';i nr.yfl';i';i~'ti~ b'iNj~'iN,:rU'iN'Ii'h"'1~t.!t!JU1mfimnufY1';i4''''fl1';i~fl~1 u~~~U **************