Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Baròmetre semestral de Barcelona (Desembre 2018)

1 019 vues

Publié le

Baròmetre semestral de Barcelona. Resum de resultats. Presentat el dijous 3 de gener de 2019.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Baròmetre semestral de Barcelona (Desembre 2018)

 1. 1. Baròmetre semestral de Barcelona Desembre 2018 Registre Públic d’Enquestes i Estudis d’Opinió: r18019 Resum de Resultats
 2. 2. 1 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Protegim el Medi Ambient. No imprimiu aquest document si no és necessari. Tots els drets reservats. Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni en tot ni en part, ni registrada en o transmesa per un sistema de recuperació en cap forma ni en cap mitja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, de gravació o altres, sense el permís del propietari del copyright. Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió Departament d’Estudis d’Opinió - Gabinet Tècnic de Programació Oficina Municipal de Dades C/ Avinyó, 32, 2a planta Tel. 934 027 918 08002 Barcelona r18019 BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS DESEMBRE 2018
 3. 3. 2 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió ÍNDEX 003 004 006 011 014 019 022 FITXA TÈCNICA PRESENTACIÓ IMATGE DE LA CIUTAT GESTIÓ I POLÍTICA MUNICIPAL ESTAT DE L’ECONOMIA TEMA D’ACTUALITAT PERFIL DELS ENTREVISTATS
 4. 4. 3 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió FITXA TÈCNICA ÀMBIT Municipi de Barcelona UNIVERS Població empadronada a Barcelona de 18 anys i més de nacionalitat espanyola i d’altres nacionalitats amb dret a vot a les eleccions municipals. GRANDÀRIA DE LA MOSTRA 800 entrevistes. METODOLOGIA Entrevista telefònica realitzada amb suport informàtic (CATI). PROCEDIMENT DE MOSTREIG Mostreig aleatori estratificat. Els estrats s’han format per l’encreuament del barri (agrupació en tres categories segons la Renda Familiar Disponible: baixa, mitjana i alta) amb el sexe i amb l’edat dels ciutadans (l’edat es divideix en sis categories: de 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64 i de 65 anys i més). S’han aplicat quotes per a cadascun dels estrats. I a més s’ha establert una quota marginal per a persones en situació d’atur. AFIXACIÓ Proporcional a la població segons el padró municipal d’habitants. PONDERACIÓ En funció de la població objectiu real en cadascun dels estrats definits a la mostra per tal d’obtenir els resultats del conjunt de la ciutat. ERROR MOSTRAL Per a un nivell de confiança del 95,5% (2σ), i P = Q, l’error és de ±3,5% per al conjunt de la mostra. DATA DE REALITZACIÓ Del 27de novembre al 5 de desembre de 2018. EMPRESA TREBALL DE CAMP ODEC S.A ORGANISME PROMOTOR Oficina Municipal de Dades
 5. 5. 4 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Presentem els resultats del Baròmetre del mes de desembre de 2018. El treball de camp s’ha dut a terme entre els dies 27 de novembre i 5 de desembre ha consistit en 800 entrevistes telefòniques a barcelonins i barcelonines de 18 i més anys empadronats i amb nacionalitat espanyola o d’algun altre país amb dret a vot a les municipals. El Baròmetre és l’única enquesta municipal que recull preguntes de caire polític com ara la intenció de vot a les eleccions municipals i la valoració dels líders polítics. La seva realització és semestral i està recollida en el Pla d’Estudis Sociològics. El qüestionari consta de dos mòduls de preguntes: per una banda, les preguntes fixes recullen informació referent a l’evolució de la ciutat i les seves problemàtiques, els líders polítics i la gestió municipal, així com sobre l’estat de l’economia familiar, de la ciutat i del país. La llarga trajectòria de l’enquesta aporta una sòlida sèrie d’aquests indicadors. El qüestionari consta també d’un mòdul variable i recull temes d’actualitat, que en aquesta edició s’han referit a temes de transport públic i promocions d’habitatge assequible. La combinació d’aquestes dues tipologies de preguntes possibilita, d’una banda, un retrat àgil i estadísticament fiable de l’estat de l’opinió pública ciutadana i, d’altra, una sòlida anàlisi evolutiva. PRESENTACIÓ
 6. 6. 5 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió SIGLES Base. Perfil d’enquestats que responen a la pregunta de l’estudi Número de respostes. Quantitat de respostes valorades per la pregunta concreta de l’estudi. En el cas de gràfics amb evolució s’indica el nombre d’entrevistes de la darrera consulta. Tipus de resposta. Possibilitat o possibilitats que s’han contemplat per a la pregunta formulada
 7. 7. 6 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Imatge de la ciutat 01
 8. 8. 7 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 25,5 12,0 59,9 2,6 Ha millorat Està igual Ha empitjorat NS / NC Vostè creu que el darrer any , Barcelona ha millorat o ha empitjorat? I Catalunya? I Espanya? PERCEPCIÓ DE L'EVOLUCIÓ EL DARRER ANY P1 800 IMATGE DE LA CIUTAT BARCELONA CATALUNYA ESPANYA 18,8 10,0 65,8 5,4 13,0 11,1 67,3 8,6
 9. 9. 8 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 63,1 1,9 25,3 9,7 Millorarà Continuarà igual Empitjorarà NS / NC I de cara el futur, vostè creu que Barcelona millorarà o empitjorarà? I Catalunya? I Espanya? PERSPECTIVES DE FUTUR P2 800 IMATGE DE LA CIUTAT BARCELONA CATALUNYA ESPANYA 60,3 2,3 29,4 8,1 44,36,3 38,0 11,5
 10. 10. 9 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió EN C A IX D E C A TA LU N Y A A ESPA N Y A 50 ,4 A SPEC TES POLÍ TIC S 11,1 GESTIÓ POLÍTICA AUTONÒM ICA 7,2 A TU R / C ON D IC ION S D E TR EB A LL 5,8 PROBLEM ES ECONÒM ICS 2,9 TRANSP., INFR. I COM UNICACIONS 2,3 IN SEGU R ETA T 2 ,0 EQUIPAM ENTS I SERVEIS 2,0 PROB. ASSOCIATS A LA IM M IGRACIÓ 1,5 A C C ÉS A L'HA B ITA TGE 1,4 ALTRES 5,8 CAP / RES 1,1 NS / NC 6,5 Quin considera que és el problema més greu que té la ciutat de Barcelona en aquests moments?I el de Catalunya? I el d'Espanya? En negreta els problemes més importants a Barcelona PROBLEMA MÉS GREU A … P3 800 Espontània. Només una resposta IMATGE DE LA CIUTAT BARCELONA CATALUNYA ESPANYA IN SEGU R ETA T 2 1,0 A C C ÉS A L'HA B ITA TGE 12 ,1 EN C A IX D E C A TA LU N Y A A ESPA N Y A 7,3 C IR C U LA C IÓ / TR À N SIT 6 ,3 GESTIÓ POLÍ TIC A M U N IC IPA L 6 ,2 A TU R / C ON D IC ION S D E TR EB A LL 5,5 TU R ISM E 5,2 A SPEC TES POLÍ TIC S 5,1 NETEJA 3,6 PROB. ASSOCIATS A LA IM M IGRACIÓ 3,3 TRANSP., INFR. I COM UNICACIONS 2,7 COM ERÇ 2,3 CONTAM INACIÓ I M EDI AM BIENT 2,2 PROBLEM ES SOCIALS: POBRESA, DESIGUALTAT,... 2,0 VAL. SOCIALS NEG. / M ANCA EDUC./CIVISM E 1,9 EQUIPAM ENTS I SERVEIS 1,8 PROBLEM ES ECONÒM ICS 1,5 OBRES 1,1 M ANTENIM ENT 1,1 M ODEL DE CIUTAT 1,0 ALTRES 4,0 CAP / RES 0,5 NS / NC 2,2 A SPEC TES POLÍ TIC S 3 0 ,9 EN C A IX D E C A TA LU N Y A A ESPA N Y A 17,0 A TU R / C ON D IC ION S D E TR EB A LL 10 ,8 LA CORRUPCIÓ I EL FRAU 9,8 GESTIÓ POLÍTICA ESTATAL 8,0 PROBLEM ES ECONÒM ICS 5,2 EQUIPAM ENTS I SERVEIS 1,6 PROB. ASSOCIATS A LA IM M IGRACIÓ 1,5 IN SEGU R ETA T 1,1 PROBLEM ES SOCIALS: POBRESA, DESIGUALTAT,... 1,1 M ENTALITAT/M ANERA DE SER DE LA GENT 1,0 ALTRES 3,4 TOT / TOTS 0,4 CAP / RES 0,9 NS / NC 7,4
 11. 11. 10 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 15,4 12,9 8,6 6,5 6,1 5,3 4,8 3,8 3,5 2,8 1,9 1,9 1,6 1,6 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 4,9 0,1 11,0 1,8 0 10 20 30 40 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA INSEGURETAT PROBLEMES ECONÒMICS ACCÉS A L'HABITATGE EQUIPAMENTS I SERVEIS ASPECTES POLÍTICS PRESTACIONS I AJUTS CIRCULACIÓ / TRÀNSIT PROBLEMES I PREOCUPACIONS PERSONALS PROB. ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ TURISME TRANSP., INFR. I COMUNICACIONS RETALLADES IMPOSTOS I MULTES NETEJA PROBLEMES SOCIALS: POBRESA, DESIGUALTAT,... VAL. SOCIALS NEG. / MANCA EDUC./CIVISME LA CORRUPCIÓ I EL FRAU ALTRES TOT / TOTS CAP / RES NS / NC % I a vostè, personalment, quin és el problema que l'afectamés? PROBLEMA PERSONAL MÉS GREU P4 800 Espontània. Només una resposta IMATGE DE LA CIUTAT M ENTALITAT/M ANERA DE SER DE LA GENT 0,7 M ODEL DE CIUTAT 0,5 GESTIÓ DE L'ADM INISTRACIÓ PÚBLICA 0,4 M ANTENIM ENT 0,4 GESTIÓ POLÍTICA M UNICIPAL 0,4 APARCAM ENT 0,3 GESTIÓ POLÍTICA ESTATAL 0,2 OBRES 0,2 OCUPES 0,2 CONTAM INACIÓ I M EDI AM BIENT 0,2 ESPAIS VERDS 0,1 SOROLLS 0,1 TERRORISM E 0,1 ALTRES 0,9
 12. 12. 11 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Gestió i política municipal 02
 13. 13. 12 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 43,4 12,8 42,0 1,8 Molt bona / bona Normal / regular Molt dolenta / dolenta NS / NC Com valora la gestió de l’Ajuntamentde Barcelona: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta?I la gestióde la Generalitat de Catalunya? I la del Govern espanyol? VALORACIÓ DE LA GESTIÓ P5 800 GESTIÓ I POLÍTICA MUNICIPAL AJUNTAMENT DE BARCELONA GENERALITAT DE CATALUNYA GOVERN ESPANYOL 31,6 12,2 51,8 4,4 17,6 10,2 68,3 3,9
 14. 14. 13 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió ELECCIONS MUNICIPALS ELECCIONS AUTONÒMIQUES ELECCIONS GENERALS Record de vot (Enquesta) Resultats Eleccions 2015 Record de vot (Enquesta) Resultats Eleccions 2017 Record de vot (Enquesta) Resultats Eleccions 2016 BARCELONA EN COMÚ / CATALUNYA EN COMÚ - PODEM 1 20,4 15,2 7,1 7,6 14,1 17,3 PDeCAT (CiU / CdC) 2 7,2 13,7 4,0 9,1 CIUTADANS 6,8 6,7 10,3 19,5 6,3 7,6 ERC 14,6 6,6 18,3 17,0 17,4 11,7 JUNYS PER CATALUNYA 12,4 15,9 PSC (PSOE) 6,6 5,8 9,7 11,8 12,2 9,5 PP 2,2 5,3 1,1 4,1 3,5 10,2 CUP 2,5 4,5 4,5 4,3 ALTRES 0,0 1,9 0,8 0,8 1,5 1,4 VOT EN BLANC / NUL 1,1 0,8 1,3 0,5 2,2 0,9 ABSTENCIÓ 8,9 39,4 10,4 18,4 10,4 32,4 NO HO SAP/ NO HO RECORDA 10,2 6,3 10,3 NO CONTESTA 18,9 17,8 18,1 N (749) (750) (748) 1 Barcelona en Comú al record de vot i als resultats de les Eleccions M unicipals de 2015 / Catalunya en Comú - Podem al record i resultats de les Eleccions Autonòmiques de 2017 / En Comú Podem al record de vot i resultats de les Eleccions Generals de 2016 2 CiU al record de vot i als resultats de les Eleccions M unicipals de 2015 / CdC al record de vot i resultats de les Eleccions Generals de 2016 A quin partit va votar en les darreres eleccionsa l’Ajuntamentde Barcelona? I a les de la Generalitat de Catalunya? I a les del Govern espanyol? RECORD DE VOT ELECCIONS P6 a P11 Tenien dret a vot GESTIÓ I POLÍTICA MUNICIPAL
 15. 15. 14 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Estat de l’economia 03
 16. 16. 15 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 46,1 9,4 40,5 3,9 Molt bo / bo Normal / regular Dolent / molt dolent NS / NC Com valoraria l'estat actual de l'economiaa Barcelona: molt bo, bo dolent o molt dolent?I a Catalunya? I a Espanya? ESTAT ACTUAL DE L’ECONOMIA P12 800 ESTAT DE L’ECONOMIA BARCELONA CATALUNYA ESPANYA 39,0 9,7 47,2 4,1 26,8 10,4 53,6 9,2
 17. 17. 16 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió HA MILLORAT 28,4 ESTÀ IGUAL 12,2 HA EMPITJORAT 51,8 NS / NC 7,6 Respecte a la situacióeconòmica actual de Barcelona, vostè diria que en el darrer any ha millorat o ha empitjorat? I de cara al futur, vostè creu que la situacióeconòmicade Barcelona, millorarào empitjorarà en els propers dotze mesos? P13.A 800 P13.B 800 ECONOMIA A BARCELONA ESTAT DE L’ECONOMIA PERCEPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ EL DARRER ANY PERSPECTIVES DE FUTUR MILLORARÀ 52,6 CONTINUARÀ IGUAL 9,0 EMPITJORARÀ 27,8 NS / NC 10,6
 18. 18. 17 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió HA MILLORAT 27,8 ESTÀ IGUAL 33,8 HA EMPITJORAT 38,1 NS / NC 0,2 I de cara al futur, creu que la situacióeconòmicade la seva llar, millorarà o empitjorarà, en els propers dotze mesos? Respecte a la situacióeconòmica de la seva llar, vostè diria que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? P14.A 800 P14.B 800 ECONOMIA A LA LLAR ESTAT DE L’ECONOMIA PERCEPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ EL DARRER ANY PERSPECTIVES DE FUTUR MILLORARÀ 45,3 CONTINUARÀ IGUAL 28,6 EMPITJORARÀ 19,9 NS / NC 6,1
 19. 19. 18 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió I de cara al futur, vostè creu que la situacióa Barcelona per trobar feina (o millorar un lloc de treball) serà millor o pitjor en els propers dotze mesos? Finalment,considera vostè que la situacióa Barcelona per trobar feina (o millorar un lloc de treball) és milloro pitjor que fa un any? P15.A 800 P15.B 800 FEINA A BARCELONA (TROBAR / MILLORAR) ESTAT DE L’ECONOMIA PERCEPCIÓ DE TROBAR / MILLORAR FEINA RESPECTE A FA UN ANY PERSPECTIVES DE FUTUR PER TROBAR FEINA MILLOR 36,0 IGUAL 13,0 PITJOR 38,0 NS / NC 12,9 MILLOR 48,8 IGUAL 9,7 PITJOR 30,5 NS / NC 10,9
 20. 20. 19 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Temes d’actualitat 04
 21. 21. 20 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Vostè fa servir habitualment,de tant en tant, gairebé mai o mai el transport públic de la ciutat? Vostè està a favor o en contra que es connectinles dues xarxes de tramviaper la Diagonal? CONNEXIÓ TRAMVIA PER LA DIAGONAL T1 T2 800 Total 669 Usen habitualment o de tant en tant el transport públic de la ciutat TEMES D’ACTUALITAT A favor En contra NS / NC 800 61,9 62,9 20,6 20,1 17,6 17,1 0 20 40 60 80 100 USEN TRANSPORT PÚBLIC TOTAL POBLACIÓ % HABITUAL- MENT 58,7 DE TANT EN TANT 25,0 GAIREBÉ MAI 11,6 MAI 4,8 UTILITZA EL TRANSPORT PÚBLIC DE LA CIUTAT CONNEXIÓ DE LES DUES XARXES DE TRAMVIA
 22. 22. 21 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió A FAVOR 85,2 EN CONTRA 10,0 NS / NC 4,8 Vostè està a favor o en contra de destinar el 30% dels habitatges de noves promocions a habitatge assequible? DESTINAR EL 30% DELS HABITATGES DE NOVES PROMOCIONS A HABITATGE ASSEQUIBLE T3 800 TEMES D’ACTUALITAT
 23. 23. 22 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Perfil dels entrevistats 05
 24. 24. 23 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 2,0 17,4 15,2 19,5 34,6 11,3 0 10 20 30 40 50 < OBLIGATORIS OBLIGATORIS SECUNDARIS GENERALS SECUNDARIS PROF. UNIVERSITARIS POST UNIVERSITARIS % 8,5 43,9 31,5 8,8 2,9 4,4 0 10 20 30 40 50 TREB. PER COMPTE PROPI TREB. PER COMPTE D'ALTRI JUBILAT/ADA / PENSIONISTA ATURAT/ADA / BUSCA FEINA TASQUES DE LA LLAR ESTUDIANT % 48,4 50,2 1,4 0 20 40 60 CATALÀ CASTELLÀ ALTRES % 61,8 9,6 20,5 1,8 6,3 0 20 40 60 80 BARCELONA CIUTAT RESTA CATALUNYA RESTA D'ESPANYA RESTA UNIÓ EUROPEA RESTA DEL MÓN % 7,2 14,8 18,3 17,1 15,0 27,7 0 10 20 30 18 A 24 ANYS 25 A 34 ANYS 35 A 44 ANYS 45 A 54 ANYS 55 A 64 ANYS 65 ANYS I MÉS % 46,1 53,9 0 20 40 60 HOME DONA % 96,1 1,7 2,1 0 20 40 60 80 100 ESPANYOLA UNIÓ EUROPEA ALTRES % Nivell d’estudis Quotes Dades personals PERFIL DELS ENTREVISTATS (1/2) Q4 a Q8, Q9 Z3 a Z5 800 Sexe Nacionalitat Lloc de naixement Edat Situació laboral Llengua habitual
 25. 25. 24 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió 3,9 9,1 10,8 5,2 10,1 7,6 14,3 12,7 9,3 16,9 0 5 10 15 20 CIUTAT VELLA EIXAMPLE SANTS - MONTJUÏC LES CORTS SARRIÀ - ST. GERVASI GRÀCIA HORTA - GUINARDÓ NOU BARRIS SANT ANDREU SANT MARTÍ % 44,7 19,8 10,7 7,1 4,2 1,0 12,6 0 10 20 30 40 50 ESQUERRA CENTRE ESQUERRA CENTRE CENTRE DRETA DRETA APOLÍTIC NS / NC / NO LI INTERESA % Dades de posicionament Districte municipal PERFIL DELS ENTREVISTATS (2/2) Z1/Z2 Q2 800 Ideologia DistricteSentiment de pertinença 5,5 2,8 41,3 21,5 23,3 0,5 5,2 0 10 20 30 40 50 ÚNICAMENT ESPANYOL MÉS ESPANYOL QUE CATALÀ TAN ESPANYOL COM CATALÀ MÉS CATALÀ QUE ESPANYOL ÚNICAMENT CATALÀ ALTRES SITUACIONS NS / NC %
 26. 26. 25 Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Resum de Resultats Oficina Municipal de Dades Departament d’Estudis d’Opinió Aquests estudis sociològics permeten determinar les prioritats de la població, conèixer la realitat social, saber com es valora l’activitat i els serveis municipals, i esbrinar l’opinió sobre l’actuació política municipal. Investigació de Comunicació Pla d’Estudis Sociològics Sèrie d’Avaluació Contínua Enquestes de Sistemes de Qualitat Estudis Ad-Hoc ENQUESTES I ESTUDIS D’OPINIÓ

×