Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019

347 vues

Publié le

Balanç de l'inici del nou curs escolars a les escoles bressol municipals, les escoles municipals i el conservatori de música i de les escoles del Consorci d'Educació de Barcelona

 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019

 1. 1. Informe INICI DEL CURS ESCOLAR 2018 – 2019 Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 18 de setembre de 2018
 2. 2. 1 Institut Municipal d’Educació de Barcelona Escoles Bressol Per a la preinscripció del curs 2018-2019 l’Ajuntament de Barcelona, amb la voluntat de facilitar un millor servei a les famílies, ha incorporat com a novetat la preinscripció per internet. En aquest sentit, les famílies han pogut optar per la presentació de la sol·licitud per la via telemàtica o per la via presencial a l’escola bressol o llar d’infants escollida com a primera opció. El nou canal telemàtic de presentació de sol·licituds de preinscripció a les Escoles Bressol Municipals 2018-19, es valora de manera positiva, ja que l’ha utilitzat fins a un 46,23% de les famílies. La utilització per part de les famílies ha estat satisfactòria. També les direccions de les Escoles Bressol s’han mostrat satisfetes amb aquesta millora. Des de l’Institut Municipal d’Educació es posa en marxa un mecanisme intern de gestió de places vacants actiu des de juny 2018, una vegada finalitza el període oficial de matrícula, fins a abril 2019 amb l’objectiu d’assignar el major nombre de places a famílies que ho sol·licitin. Aquest curs 2018-2019 comença amb l’entrada en funcionament d’una nova escola, l’EBM Encants, al districte de l’Eixample. Durant el curs entraran en funcionament dues escoles més: l’EBM Canòdrom al districte de Sant Andreu, que es posarà en marxa el dia 1 de desembre de 2018, i l’EBM Aurora al districte de Ciutat Vella, que es posarà en marxa el dia 8 de gener. Conjuntament amb l’EBM Aurora entrarà en funcionament al mateix centre un nou Espai Socioeducatiu gestionat conjuntament amb l’Institut Municipal de Serveis Socials. A l’EBM Aurora s’hi realitzarà una prova pilot. L’Escola oferirà tres torns educatius: el torn regular que s’ofereix a totes les EBM, un torn de matí i un altre de tarda que permetrà a les famílies triar un horari d’escolarització dels infants més ajustat a les seves necessitats. D’aquesta experiència se’n farà un seguiment exhaustiu per garantir que l’EBM continua complint la seva funció educativa.
 3. 3. 2 Oferta de places per a la preinscripció a les escoles bressol El curs 2018-2019 s’han ofert 4.326 places en les 100 Escoles Bressol. La seva distribució per districtes i franges d’edat ha estat la següent. DISTRICTE No escoles Oferta Places Preinscripció́ G0 G1 G2 TOTAL Infants 0-2 anys (padró́ gener 2018) % oferta Ciutat Vella 7 52 120 64 236 2.416 9,8 Eixample 9 77 251 134 462 6.232 7,4 Sants- Montjuïc 11 84 265 97 446 4.442 10 Les Corts 4 32 94 36 162 1.991 8,1 Sarrià̀-Sant Gervasi 6 48 168 29 245 4.126 5,9 Gràcia 9 71 247 56 374 3.147 11,9 Horta- Guinardó 14 109 335 143 587 4.100 14,3 Nou Barris 13 92 302 106 500 4.378 11,4 Sant Andreu 10 78 306 131 515 3.824 13,5 Sant Martí 17 132 508 159 799 6.290 12,7 TOTAL 100 775 2.596 955 4.326 40.946 10,6
 4. 4. 3 Demanda atesa a les escoles bressol en el procés de preinscripció per districtes DISTRICTES OFERTA DEMANDA ASSIG VAC Demanda atesa % Demanda atesa Ciutat Vella 236 376 236 0 236 63 Eixample 462 1.069 462 0 462 43 Sants- Montjuïc 446 818 437 9 437 53 Les Corts 162 305 162 0 162 53 Sarrià̀-Sant Gervasi 245 340 233 12 233 69 Gràcia 374 784 372 2 372 47 Horta- Guinardó́ 587 903 584 3 584 65 Nou Barris 500 830 476 24 476 57 Sant Andreu 515 753 513 2 513 68 Sant Martí 799 1.289 798 1 798 62 TOTAL 4.326 7.467 4.273 53 4.273 57 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % Demanda atesa
 5. 5. 4 Infants amb NEE Nombre de sol·licituds que han al·legat NEE: 168 Nombre de sol·licituds validades per la Comissió́ de Garanties d’Admissió́ com a NEE: 154 Districte NEE Ciutat Vella 2 Eixample 21 Sants - Montjuïc 16 Les Corts 4 Sarrià – Sant Gervasi 6 Gràcia 14 Horta - Guinardó 25 Nou Barris 20 Sant Andreu 21 Sant Martí 25 Total 154 Resum sol·licituds amb criteris generals i/o complementaris Criteris preinscripció Nombre sol·licituds % en relació total presentades Infants admesos Diferència (sol·licituds - admesos) Germans al centre o pares, tutors treballen 539 7,2 534 5 Família beneficiària de RMI 38 0,5 35 3 Discapacitat infant / pares o tutors / germans 274 3,7 259 15 Famílies nombroses o monoparentals 996 13,3 918 78 Infants amb malaltia crònica 77 1 69 8 Total 1924 25,8 1815 108
 6. 6. 5 Tarifació social Enguany és el segon curs que s’aplica el sistema de tarifació social a les Escoles Bressol Municipals. Aquest nou model de preus públics permet diversificar el perfil de les famílies que fan ús de les escoles bressol municipals, facilitant l’accés a aquelles que veien la quota que havien de pagar com un impediment. L’objectiu, que el perfil de les famílies que assisteixen a l’escola bressol sigui el mateix que el del conjunt de la societat barcelonina. En aquest model de tarifació social hi ha deu trams esglaonats de preu, la quota mínima és de 50 euros (escolaritat + menjador) per a les unitats familiars amb una renda anual més baixa, i la màxima, de 395 euros (escolaritat +menjador). Són aquelles famílies que superen 4,5 vegades la renda de suficiència de Catalunya a les quals els correspon el tram més alt. El sistema adoptat per Barcelona té un preu màxim similar d’altres grans municipis catalans, i un preu mínim molt inferior a la de la resta, perquè té la particularitat que va optar per estendre la tarifació social al copagament del servei de menjador (element que el distingeix de d’altres municipis que han optat per combinar la tarifació social en l’escolaritat amb una quota de menjador fixa acompanyada d’un sistema de beques) i no introduir cap quota fixa addicional per materials o matrícula. Barcelona es suma, doncs, al sistema ja implantat a altres ciutats catalanes i que el mateix Síndic de Greuges recomanava. Per agilitar el procés s’han introduït nous processos informàtics, de manera que les rendes s’han consultat directament a l’Agència Estatal Tributària, i els carnets de monoparentalitat i família nombrosa a la Generalitat de Catalunya, estalviant a les famílies temps i desplaçaments en la tramitació de la matrícula. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona ha tarifat socialment totes les famílies usuàries del servei d’escola bressol, llevat de les que van manifestar explícitament al full de matrícula que renuncien a la tarifa social esmentada. El resultat de la matrícula d’aquest curs 2018 – 2019 és bastant similar al del curs passat. És a dir, que el sistema es mostra estable, i per tant, ajustat a les previsions que es van fer a l’hora de dissenyar-lo.
 7. 7. 6 Resultat de la tarifació social per trams a dia 10 de setembre de 2018 0 500 1000 1500 2000 2500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 8. 8. 7 Projectes singulars Aquest curs, 2018-2019 les EBM continuaran realitzant projectes singulars de coeducació, sostenibilitat, inclusió, cultura i activitats científiques. El programa més estès és el de Suport Educatiu a les Famílies que desenvolupen 76 centres i que se centra en assessorar i ajudar en la formació de les famílies. Així, s’organitzen sessions per tal d’implicar a les famílies i potenciar la continuïtat entre el context familiar i escolar, i es duen a terme accions encaminades a enfortir el teixit associatiu de les AMPA. Projectes singulars de les Escoles Bressol Municipals de Barcelona Escoles participants FP Dual 40 Projecte “QuiRic” 12 Fem música a l’escola bressol 29 Cos i moviment 16 Escoles + Sostenibles (Agenda 21 escolar) 38 Apropem el món dels llibres a la petita infància (Biblioteca Artur Martorell) 32 Camins Escolars 15 Programa de Suport Educatiu a les Famílies 76 Projecte de col·laboració entre l’EBM COBI i el centre penitenciari de dones 1 Projecte de Coeducació 4 Patis En Família 11 La Descoberta de la Matemàtica del 0-3 10 Cessió d’Espais a altres Entitats relacionades amb la petita infància 1 Projectes “col·laborem amb la comunitat” 13 Projecte Inter generacional 6
 9. 9. 8 Escoles Municipals de Música L’increment de l’oferta educativa que va significar la posada en marxa de l’EMM Can Fargues el curs 2016-2017 amb 414 places, que va créixer fins a les 495 el curs 2017-2018, ha augmentat enguany fins arribar a les 555 places. Dades de preinscripció Escola Oferta places vacants Demanda places vacants Sol·licituds per a la llista d’espera Altres Can Fargues 41 269 227 40 (Activitats estiu) Can Ponsic 81 115 110 Eixample 127 354 238 Nou Barris 41 184 67 Sant Andreu 82 182 142 TOTAL 372 1.104 784 Dades de matrícula Matrícula nova més matrícula de continuïtat. Escola Total Matrícula Altres activitats Tallers música per nadons) Can Fargues 555 45 Can Ponsic 435 425 Eixample 535 190 Nou Barris 400 240 Sant Andreu 560 0 Total: 2.485 600
 10. 10. 9 Conservatori Municipal de Música Aquest curs 18-19 cal destacar com a novetat l’assignació de docents per sorteig, en lloc del model vigent fins ara del criteri de desideràtum dels alumnes per ordre de nota. El consell escolar va valorar que la nota es faria servir com criteri per assegurar plaça. El sorteig en canvi, aporta transparència en l’assignació dels alumnes als docents. Es contempla la possibilitat de demanar canvi de docents a través d’un escrit argumentant la petició de canvi. El procés de preinscripció arrenca amb la inscripció prèvia a les proves selectives d’accés. Als alumnes aprovats se’ls assigna plaça fins esgotar les places vacants, la resta d’alumnes aprovats queda en llista d’espera. Capacitat de places del CMMB. La capacitat màxima de places del CMMB es de 540 places. Pel curs 2018-19 les previsions son: Matrícula de continuïtat 419 Nova matrícula del procés de preinscripció 121 Total matrícula 540
 11. 11. 10 Consorci d’Educació de Barcelona Alumnes El curs 2018-2019 comença amb 1.775 alumnes més. La xifra total d'alumnes augmenta en el nou curs i serà de 179.840, respecte els 178.065 del 2017-2018. Alumnat en educació obligatòria 2017-18 2018-19 P3 13.068 13.038 -30 Infantil 2n cicle 39.627 39.518 -109 Primària 82.150 82.825 +675 ESO 56.288 57.497 +1.209 Total 3-16 178.065 179.840 +1.775 Percentatge d’alumnat en centres públics i concertats 2017-18 2018-19 Públic Concertat Públic Concertat P3 48,2% 51,80% 49,5% 50,50% Total 3-16 42,7% 57,30% 43,3% 56,70% Distribució de la matrícula per districtes i diferència amb el curs anterior Infantil (3-6) Dif Primària (6-12) Dif ESO (12-16) Dif Total 3-16 Dif Ciutat vella 1.735 -178 3.647 +14 2.260 +5 7.642 -159 L'Eixample 5.492 +192 11.072 +83 7.636 +62 24.200 +337 Sants - Montjuïc 3.289 -35 6.645 +117 4.697 -8 14.631 +74 Les Corts 2.927 +38 6.303 -25 4.805 +87 14.035 +100 Sarrià - Sant Gervasi 5.715 -141 12.628 -97 10.621 +90 28.964 -148 Gràcia 3.018 +11 6.015 +74 3.136 +92 12.169 +177 Horta - Guinardó 4.066 -68 8.984 +95 6.167 +169 19.217 +196 Nou Barris 3.468 +29 7.727 +190 5.630 +120 16.825 +339 Sant Andreu 3.955 +35 8.020 +109 4.971 +262 16.946 +406 Sant Martí 5.853 +8 11.784 +115 7.574 +330 25.211 +453 Total Barcelona 39.518 -109 82.825 +675 57.497 +1.209 179.840 +1.775
 12. 12. 11 Centres Dels 413 centres d’ensenyament obligatoris de Barcelona sostinguts amb fons públics, 237 (57%) són públics i 176 (43%) són concertats. D’entre els 234 centres públics hi ha 168 escoles, 5 instituts escola, 62 instituts i 2 ensenyaments integrats. Aquests nous centres atenen, en bona part, la consolidació d'increment de grups i a transformacions de centres. El curs 2018-2019 s’inauguren dos nous centres, tots dos al Districte de Sant Martí  Escola Auditori: 2 grups de P3  Institut 22@: 3 grups de 1r d’ESO També s’inaugura l’edifici definitiu de l’Institut Viladomat al districte de l’Eixample. Aquest estiu s’han realitzat 72 actuacions de millora per valora de 40.579.000 €. El 2018 s’hauran executat inversions per valor de 57.159.309 € Destaquem les següents inversions: Nom del centre Tipus d’intervenció Inversió feta Escola Ignasi Iglésias Ampliació i reforma 2.625.000 € Escola La Mar Bella Ampliació i reforma 2.630.000 € Escola La Maquinista Construcció provisional 1.250.000 € Institut Escola Antaviana Ampliació i reforma 1.700.000 € Institut Viladomat Nova construcció 4.221.053 € Institut 22@ Nova construcció 908.616 €
 13. 13. 12 Equips educatius Per adaptar-se a les noves necessitats, des del Consorci d’Educació de Barcelona s’ha previst un augment del nombre de docents fins els 9.121, pels 9.000 del curs passat Creixen un 53% els llocs específics en perfils professionals adaptats al projecte educatiu. També cal destacar que 71 centres han renovat la direcció i el projecte. Evolució del nombre de professionals PERSONAL DOCENT 2017-2018 2018-2019 Diferència Centres docents 8.642 8.746 104 Personal tècnic docent CEB 42 42 0 Serveis educatius 316 333 17 Total 9.000 9.121 121 PAS 2017-2018 2018-2019 Diferència Educadores Llar Infants 37 37 0 Suport a la docència (TEI, TIS, educadors/es) 311 313 2 Subaltern 457 458 1 Personal administratiu centres 334 334 0 Personal tècnic i administratiu CEB 138 138 0 Total 1.277 1.280 3 Innovació Consolidació dels programes que aposten per la innovació El Consorci d’Educació de Barcelona aposta des de fa tres anys des de l’inici per una innovació sistèmica i equitativa, que abraci tots els centres educatius de la ciutat i que inclogui a tots els agents de la comunitat educativa. Programa Xarxes per al Canvi Per a donar suport a aquest procés de consolidació de la transformació educativa el curs 2018-19 compta amb una ampliació del programa Xarxes per al Canvi a 22 xarxes a tota la ciutat amb un total de 231 centres participants. Aquest programa, basat en l’intercanvi entre equips docents i
 14. 14. 13 l’aprenentatge entre iguals, permet fer una reflexió conjunta al voltant de quatre eixos: el propòsit de la transformació educativa; les practiques d’aula; l’organització de centre; l’avaluació formativa. Programa Eines per al canvi També es duu a terme l'ampliació del programa Eines per al canvi a 64 centres que reben suport de mentoria. En el curs 2016-2017 van iniciar 24 centres, el passat 27 i enguany comencen un total de 13. Aquest programa proporciona acompanyament intensiu als processos de transformació educativa amb un equip de 34 mentors o mentores que acompanyen cada un dels equip al llarg dels tres anys d’implementació del canvi de projecte. Convocatòria Unificada de Programes La Convocatòria Unificada de Programes ha permès visibilitzar en conjunt tota l’oferta dels 52 programes educatius orientats a la transformació del model d’aprenentatge que s’ofereixen a la ciutat de manera que cada equip directiu pogués sol·licitar els programes en coherència al projecte educatiu de centre. Art i Creativitat 6 Benestar, salut i Esports 9 Coneixement Científic I Tecnològic 13 Igualtat d’Oportunitats, Comunitat i Família 4 Llengua, Plurilingüisme i Internacionalització 9 Sostenibilitat i Medi Ambient 1 Transformació Educativa 3 Valors i Ciutadania 7 També s'ha produït l’orientació dels Centres de Recursos Pedagògics (CRP) a la dinamització i suport dels processos de transformació educativa amb la incorporació de novetats formatives, com per exemple, les visites intercentres. Destaquem l’especialització de tres dels CRP en àmbits estratègics com són les TAC a Ciutat Vella, els valors de ciutadania a les Corts i el centre de recursos de les Arts a Barcelona dins del l recinte de Fabra i Coats a Sant Andreu.
 15. 15. 14 Inclusió Reserva de places En el procés de preinscripció d’enguany s’ha iniciat una nova línia prioritària de treball per avançar en l’equitat i desagregació dels centres educatius de la ciutat, identificant des d’un inici l’alumnat de P3 amb necessitats específiques derivades de situacions socials desafavorides. S’han posat en marxa una bateria de mesures per combatre la segregació escolar, sempre buscant una distribució equilibrada en els diferents centres. Amb aquest objectiu enguany s'ha activat la reserva de places per als alumnes amb NEE i s’ha establert una sèrie d'accions comunicatives i d'acompanyament a les famílies que podien presentar més dificultats a l’hora d’accedir i gestionar la informació per a la preinscripció. El resultat és una millor distribució de l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials entre la xarxa pública i la concertada, amb un canvi de quasi deu punts percentuals. Total % assignació als centres públics % assignació als centres concertats Curs 2017-2018 466 77,7% 22,3% Curs 2018-2019 652 68,7% 31,3% S'incrementen els recursos per a l'educació inclusiva Aquest curs 2018-2019 es crea un nou centre d'Educació Especial, el cinquè de la ciutat, que dóna suport a la inclusió en els centres ordinaris. També s'obren 6 nous Suports Intensius per a l'Escolarització Inclusiva (SIEI), dotacions extraordinàries de professionals que s’incorporen a les plantilles d’escoles i instituts com a recursos intensius per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin. Serà a les escoles públiques Poeta Foix, Pau Romeva, Pere Vila i Rambleta del Clot, a l'Institut Pau Claris i a l'escola concertada Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia. També s'amplia el Suport Intensiu en Audició i Llenguatge (SIAL) en dos centres educatius, a més de crear una Aula Integral de Suport (AIS) en un centre d'educació especial.
 16. 16. 15 Es mantenen les hores de suport dels vetlladors respecte el curs passat, que desenvolupen tasques d'acompanyament dins l'aula i faciliten la integració dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE). Pla de Barris, Escoles Enriquides En els 39 centres educatius públics dels barris que formen part del Pla de Barris es mantenen els projectes educatius singulars que ajuden a millorar la qualitat de l’ensenyament i permeten enfortir el lligam escola – barri. Per a fer-ho possible es manté la dotació de 61 professionals amb perfils psico-socials als equips educatius: tècnics d’integració social, especialistes en l’atenció i suport emocional i educadors socials. Això permet incorporar la vessant social i l’ampliació de l’horari d’obertura de les escoles facilitant les activitats no lectives. En els cursos 2017 – 2018, 2018 – 2019 i 2019 – 2020, el pressupost per a fer possible aquest projecte és de 7.138.583 €.

×