Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

DLL-Sa-Filipino (1).docx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 7 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

DLL-Sa-Filipino (1).docx

  1. 1. GRADES 1 to 12 Pang-Araw-araw na Tala sa Pagtuturo Paaralan: Baitang/Antas: GRADO 7 Markahan: Ikalawa Petsa: Guro: Asignatura: FILIPINO Linggo: Una Oras: UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW IKAAPAT NA ARAW IKALIMANG ARAW I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring magdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga magg-aaral ang pang-unawa sa mga akdang pampanitikang Kabisayaan. B. Pamantayan sa Pagganap Naisusulat ng mga mag-aaral ang sariling awiting- bayan gamit ang wika ng kabataan. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code sa bawat kasanayan F7PN-Iia-b-7 Naipaliliwanag ang kaisipang nais iparating ng napakinggang bulong at awiting-bayan. F7PT-IIa-b-7 Naiuugnay ang konotatibong kahulugan ng salita sa mga pangyayaring nakaugalian sa isang lugar F7PS-IIA-b-7 Naisasagawa ang dugtungang pagbuo ng bulong at/o awiting- bayan F7WG-Iia-b-7 Nasusuri ang antas ng wika batay sa pormalidad na ginagamit sa pagsulat ng awiting-bayan (balbal, kolokyal,lalawiganin, pormal) F7PU-Iia-b-7 Naisusulat ang sariling bersiyon ng isang awiting-bayan sa sariling bayan gamit ang wika ng kabataan. II. NILALAMAN Bulong at awiting-bayan ng Bisaya Antas ng Wika Pagbuo ng sariling bersiyon ng awiting bayan ICL:Pagpapatuloy sa pagbuo ng sariling bersiyon ng awiting- bayan. III. KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. Sanggunian 1. Gabay ng Guro 2. Kagamitang Pang-Mag- aaral 3. Teksbuk Pluma 7, pahina 158-160 Pluma 7, pahina 157 4. Karagdagang Kagamitan mula sa Portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo Powerpoint ng mga awiting-bayan ng Bisaya Powerpoint ng Antas ng Wika IV. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may Gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.
  2. 2. UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW IKAAPAT NA ARAW IKALIMANG ARAW A. Balik-aral sa Nakaraang Aralin o Pagsisimula ng Bagong Aralin Paligsahan sa pag-iisip ng awit. Babanggit ang guro ng salita at mag- uunahan ang bawat pangkat sa pag- awit kalakip ang salitang binanggit ng guro. Pagbabalik-aral sa mga uri ng awiting bayan sa pamamagitan ng iskrambulanay. Pagsasagawa ng larong pangwika na Apat na Larawan, Isang Salita (Powerpoint) B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagpapanood ng mga awiting-bayan ng Bisaya. Pangkatang gawain: “NAME THAT TUNE” ng mga awiting bayan. Pagsusuri sa mga halimbawa sa larong pangwika. Pagbibigay ng panimula sa gawain. C. Pag-uugnay ng Halimbawa sa Bagong Aralin 1. Paghawan ng sagabal at paggamit sa pangungusap. D. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #1 Pagbibigay ng panimula sa paksang- aralin. Pagpapanood ng powerpoint tungkol sa antas ng wika. E. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #2 Pagtalakay sa paksa at pagpapalawak sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga bulong at awiting-bayan ng Bisaya. Pagbibigay ng kahulugan at pagpapaliwanag sa mga antas ng wika. F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Kung ikaw ay lilikha ng awiting-bayan na sumasalamin sa ating lipunan, ano kaya ang iyong magiging paksa? Pangkatang gawain na dugtungang pagbuo ng awiting bayan. Pangkatang gawain sa pagbuo ng maikling usapan tungkol sa epekto ng teknolohiya sa kabataan batay sa nabunot na antas ng wika. G. Paglalapat ng Aralin sa Pang-Araw-araw na Buhay Pagpapalawak sa kahalagahan ng mga bulong at awiting-bayan bilang bahagi ng Panitikang Pilipino Pagbibigay ng mga konkretong paraan sa tamang paggamit ng salita sa pakikipagtalastasan. H. Paglalahat ng Aralin Bakit mahalaganag panatilihin at palaganapin ang ating mga katutubong panitikan tulad ng mga awiting-bayan at bulong maging sa kasalukuyang henerasyon? I. Pagtataya ng Aralin Pagbuo ng poster para hikayatin ang mga kabataan na tangkilikin at pasiglahin ang mga awiting-bayan Maikling pagsubok tungkol sa antas ng wika. Pagsulat ng sariling bersiyon ng isang awiting-bayan sa sariling lugar gamit ang wika ng kabataan. J. Karagdagang Gawain para sa Takdang-Aralin at Remediation
  3. 3. UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW IKAAPAT NA ARAW IKALIMANG ARAW V. MGA TALA ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag-aaral patungkol sa paksang pinag-aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang- eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag-aaral patungkol sa paksang pinag-aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala: Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag-aaral patungkol sa paksang pinag-aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala: ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag-aaral patungkol sa paksang pinag-aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala VI. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiya ng pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Anong pantulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag- aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation
  4. 4. UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW IKAAPAT NA ARAW IKALIMANG ARAW E. Alin sa mga estratehiya ng pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag-aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Iba pang dahilan: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag-aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Iba pang dahilan: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag-aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Iba pang dahilan: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag-aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Iba pang dahilan: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ F. Anong suliranin ang aking naranasan na masosolusyunan sa tulong ng aking punongguro at supervisor?
  5. 5. UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW IKAAPAT NA ARAW IKALIMANG ARAW G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? INIHANDA NINA: SUSAN MERCURIO DIGNA SUSA GEMMA VALENTINO SAN JUAN NATIONAL HIGH SCHOOL TAGUDIN NATIONAL HIGH SCHOOL BURGOS NATIONAL HIGH SCHOOL UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW IKAAPAT NA ARAW IKALIMANG ARAW I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring magdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
  6. 6. UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW IKAAPAT NA ARAW IKALIMANG ARAW A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga magg-aaral ang pang-unawa sa mga akdang pampanitikan g Kabisayaan. B. Pamantayan sa Pagganap Naisusulat ng mga mag-aaral ang sariling awiting- bayan gamit ang wika ng kabataan. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code sa bawat kasanayan F7PD-Iia-b-7 Nasusuri ang mensahe ng napanood na pagtatanghal. Nasusuri at nasasagot nang mahusay ang mga aytem sa pagsusulit. II. NILALAMAN Awiting-bayan (Paghahanda at pagtatanghal) Pagsusulit (Bulong at awiting- bayan, Antas ng Wika) ICL III. KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. Sanggunian 1. Gabay ng Guro 2. Kagamitang Pang-Mag-aaral 3. Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa Portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo IV. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may Gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. A. Balik-aral sa Nakaraang Aralin o Pagsisimula ng Bagong Aralin Balik-aral sa bulong, awiting-bayan at mga antas ng wika. B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin C. Pag-uugnay ng Halimbawa sa Bagong Aralin D. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #1 Pagbibigay ng mga panuto/ pamantayan sa pangkatang gawain. Pagpapangkat ng mga mag-aaral. Pagtatanghal ng bawat pangkat. E. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #2 Paghahanda /pag-eensayo ng bawat pangkat. F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Pagbibigay ng ebalwasyon sa pagtatanghal at nabuong mga awiting-bayan. Pagsusuri at pagsagot sa mga aytem sa pagsusulit. Pagwawasto sa mga kasagutan. G. Paglalapat ng Aralin sa Pang- Araw-araw na Buhay Pag-uusapan ang mga bagay na napahalagahan sa kanilang pagtatanghal, at nilalaman ng awiting-binuo. H. Paglalahat ng Aralin
  7. 7. UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW IKAAPAT NA ARAW IKALIMANG ARAW I. Pagtataya ng Aralin J. Karagdagang Gawain para sa Takdang-Aralin at Remediation V. MGA TALA VI. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiya ng pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Anong pantulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiya ng pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na masosolusyunan sa tulong ng aking punongguro at supervisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?

×