Publicité

Contenu connexe

Similaire à Presentation Feel 2016 - WEB (20)

Publicité

Presentation Feel 2016 - WEB

 1. ‫با‬‫که‬‫هستیم‬‫رسانه‬‫مدیریت‬‫و‬‫عمومی‬‫روابط‬‫گروه‬‫یک‬‫ما‬ ‫مشتریان‬‫با‬‫تا‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫کمک‬‫‌ای‬‫ه‬‫رسان‬‫و‬‫ارتباطی‬‫رویکرد‬ ‫ما‬ .‫کنید‬‫برقرار‬‫مستمر‬‫و‬‫هدفمند‬‫ارتباطی‬٬‫مخاطبانتان‬‫و‬ ‫ابزارهای‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫رسان‬٬‫‌ها‬‫ط‬‫محی‬‫بر‬‫تسلط‬‫و‬‫الزم‬‫شناخت‬‫با‬ ٬‫نوآورانه‬ ‫مسیرهایی‬ ٬‫غیرآنالین‬ ‫و‬ )‫(آنالین‬ ‫دیجیتال‬ ‫بیشترین‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫‌فرد‬‫ه‬‫منحصرب‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫طی‬ ‫راندمان‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫‌شده‬‫ن‬‫تعیی‬‫اهداف‬‫به‬‫تا‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫تولید‬‫تبلیغاتی‬‫و‬‫‌ای‬‫ه‬‫رسان‬ .‫برسیم‬‫شما‬‫بازار‬‫‌ی‬‫ه‬‫توسع‬‫برای‬ ‫کیست؟‬‫فیل‬‫خالق‬‫گروه‬
 2. ‫شد؟‬‫متولد‬‫فیل‬‫چرا‬
 3. ،‫اینترنت‬‫توسعه‬‫ملی‬‫مرکز‬‫از‬‫شده‬‫اعالم‬‫ارقام‬‫و‬‫آمار‬‫اساس‬‫بر‬ ‫به‬94‫سال‬‫ابتدای‬‫ماه‬‫سه‬‫در‬‫ایران‬‫در‬‫اینترنت‬‫نفوذ‬‫ضریب‬ .‫است‬‫رسیده‬%82‫باالی‬ ‫که‬ ‫است‬‫کشوری‬ 20‫از‬‫یکی‬‫ایران‬‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬‫جهانی‬‫آمارهای‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫رتب‬ ‫در‬‫هم‬‫آن‬‫‌کنند؛‬‫ی‬‫م‬‫مصرف‬‫را‬‫جهان‬‫اینترنت‬%75 .‫ترکیه‬‫و‬‫کره‬ ،‫ایتالیا‬‫از‬‫باالتر‬‫حتی‬‫یعنی‬!‫پانزدهم‬‫چندم؟‬ ‫ایران‬‫در‬‫اینترنت‬‫نفوذ‬‫ضریب‬
 4. ‫تحصیالت‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫توسع‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫جمعیت‬ ‫جوانی‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫آیتم‬ ‫دو‬ ‫داریم؛‬ ‫خبر‬ ‫مختلف‬ ‫زمانی‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫باز‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬ ‫در‬‫اینترنت‬‫ضعیف‬‫‌های‬‫ت‬‫زیرساخ‬‫علیرغم‬‫که‬‫مهمی‬‫بسیار‬ .‫دارند‬‫پررنگی‬‫نقش‬‫آن‬‫از‬‫استفاده‬‫میزان‬‫بردن‬‫باال‬‫در‬،‫ایران‬ ‫جدید‬‫‌های‬‫ی‬‫تکنولوژ‬‫تغییرات‬‫سرعت‬‫به‬‫ایرانی‬‫مخاطب‬ ‫جلوتر‬ ‫بسیار‬‫و‬‫‌شناسد‬‫ی‬‫م‬‫را‬‫ابزارها‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫رسان‬،‫‌پذیرد‬‫ی‬‫م‬‫را‬ ‫‌های‬‫ن‬‫سازما‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محتوایی‬ ‫از‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫حرکت‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫تهیه‬‫او‬‫برای‬‫مختلف‬ ‫هوشمند‬‫مخاطب‬
 5. ‫تا‬‫که‬ ‫نبود‬‫عجیبی‬‫خبر‬‫خیلی‬،‫دیجیتال‬‫‌های‬‫ه‬‫خور‬‫برای‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫هم‬‫کنترل‬ ‫برای‬‫هوشمند‬‫موبایل‬‫یک‬‫تنها‬2017‫سال‬ 70 ‫از‬ ‫بیش‬ .‫است‬ ‫کافی‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫‌روز‬‫ه‬‫ب‬ ،‫زندگی‬ ‫بیدار‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ً ‫فورا‬ ‫و‬ ‫خواب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬‫م‬‫آد‬ ‫درصد‬ .‫است‬ ‫‌شان‬‫ل‬‫موبای‬ ‫‌بینند‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫اولین‬ ،‫شدن‬ ‫‌شان‬‫ل‬‫موبای‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ %40 ‫حدود‬ ،‫ایران‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫استفاده‬ ‫منظور‬‫این‬‫برای‬ ‫پرقدرت‬‫اما‬‫کوچک‬،‫موبایل‬
 6. ‫‌های‬‫ی‬‫گه‬ ‫آ‬،‫بیلبوردها‬،‫هزینه‬‫پر‬‫تبلیغات‬‫به‬‫نیازی‬‫دیگر‬‫برندها‬ ‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫ندارند‬ ‫بزرگ‬ ‫خیلی‬ ‫شهری‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫تلویزیونی‬ ‫روتین‬‫‌های‬‫ه‬‫شیو‬‫بخشی‬‫اثر‬.‫کنند‬ ‫برقرار‬‫ارتباط‬‫مخاطبانشان‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫سنتی‬ ‫ابزارهای‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫‌تر‬‫گ‬‫کمرن‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫قدیمی‬ ‫‌کردن‬‫ب‬‫ترغی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬ ‫محدود‬ ‫چشمگیر‬ ‫‌های‬‫ت‬‫خالقی‬ ‫‌انگیز‬‫ن‬‫هیجا‬ ‫شعرهای‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫‌های‬‫م‬‫آد‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ‫مخاطبان‬ ‫تنها‬‫نه‬‫امروز‬‫مخاطب‬.‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬‫محصول‬‫یک‬‫خرید‬‫به‬‫منجر‬ ‫هم‬ ‫با‬ ،‫را‬ ‫آنها‬ ‫بازاریابی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫شیو‬ ‫بلکه‬ ،‫گون‬‫گونا‬ ‫برندهای‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫مقایسه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫تازه‬ ‫‌هایی‬‫ش‬‫رو‬ ‫هنوز‬ ‫شک‬ ‫بدون‬ .‫است‬‫مانده‬‫باقی‬‫ابزارها‬ ‫خدانگهدار‬،‫سنتی‬‫تبلیغات‬‫و‬‫بازاریابی‬
 7. .‫‌شـود‬‫ی‬‫م‬‫افزوده‬‫جهان‬‫در‬‫عمومی‬‫روابط‬‫‌های‬‫ت‬‫شـرک‬‫تعـداد‬‫بـر‬‫‌روز‬‫ه‬‫روزبـ‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫دسـت‬ ‫بریتانیـا‬ ‫در‬ ‫‌نـگار‬‫ه‬‫روزنام‬ 70.000 ‫از‬ ‫ـش‬‫ی‬‫ب‬ 2014 ‫سـال‬ ‫در‬ ‫‌هـای‬‫ن‬‫جریا‬،‫انتخابـات‬.‫‌اند‬‫ه‬‫شـد‬‫‌هـا‬‫ی‬‫‌عموم‬‫ط‬‫رواب‬‫جـذب‬‫و‬‫‌اند‬‫ه‬‫کشـید‬ ‫بزرگ‬‫و‬‫کوچک‬ ‫‌های‬‫ی‬‫برندساز‬‫و‬‫خبرساز‬‫‌های‬‫ن‬‫بحرا‬‫مدیریت‬،‫‌ای‬‫ه‬‫رسان‬ ‫‌وکارها‬‫ب‬‫کسـ‬ ‌‫ی‬‌‫ه‬‫حوز‬‫در‬‫‌رسـد‬‫ی‬‫م‬‫نظر‬‫به‬‫و‬‫‌برد‬‫ی‬‫م‬‫پیش‬‫‌عمومی‬‫ط‬‫رواب‬‫را‬ .‫اسـت‬‫برند‬‫و‬‫بـازار‬‫‌ی‬‫ه‬‫توسـع‬‫برای‬‫ـزار‬‫ب‬‫ا‬‫پرسـودترین‬‫و‬‫‌تریـن‬‫ه‬‫هزین‬‫کـم‬ ‫نیـز‬ ‫جریانـات‬ ‫و‬ ‫‌وکارها‬‫ب‬‫ـ‬‫س‬‫ک‬ ‫نیازهـای‬ ‫و‬ ‫رسـانه‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫حـوز‬ ‫اتفاقـات‬ ‫تمـام‬ ‫مـا‬ ‫ارتبـاط‬‫ـق‬‫ی‬‫طر‬‫از‬‫برندهـا‬‫ـه‬‫ب‬‫‌خواهیـم‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫گذاشـتیم‬ ‫هـم‬‫کنـار‬ ‫را‬‫مختلـف‬ .‫کنیـم‬ ‫ـک‬‫م‬‫ک‬ ‫اهدافشـان‬‫ـه‬‫ب‬‫رسـیدن‬‫ـرای‬‫ب‬‫مسـتمرتر‬‫و‬‫مفیدتـر‬،‫بیشـتر‬ ‫‌کنـد؟‬‫ی‬‫م‬‫کاری‬ ‫ـه‬‫چ‬‫برنـد‬‫ـه‬‫ک‬‫این‬.‫ـت‬‫س‬‫ا‬‫شـهرت‬‫ـر‬‫ب‬‫‌عمومـی‬‫ط‬‫رواب‬‫اسـاس‬ ‫سـوال‬‫سـه‬‫این‬‫ما‬‫‌گویند؟‬‫ی‬‫م‬‫چه‬‫آن‬‫مـورد‬‫در‬‫ـه‬‫ی‬‫بق‬‫و‬‫‌زنـد؟‬‫ی‬‫م‬‫حرفـی‬‫چـه‬ .‫‌دهیـم‬‫ی‬‫م‬‫پاسـخ‬‫را‬ ‫عمومی‬‫روابط‬‫‌نمایی‬‫ت‬‫قدر‬
 8. ‫بر‬‫تکیه‬‫با‬‫ما‬ ‫گون‬‫گونا‬ ‫‌های‬‫ه‬‫رسان‬‫در‬‫کار‬ ‫‌ها‬‫ل‬‫سا‬‫از‬‫‌هایمان‬‫ه‬‫تجرب‬ - ‫داریم‬‫جدید‬‫‌های‬‫ه‬‫رسان‬‫و‬‫ابزارها‬‫از‬‫که‬ ‫خوبی‬‫شناخت‬‫و‬‫دانش‬ - ‫‌ایم‬‫ه‬‫ساخت‬‫که‬ ‫موثری‬‫و‬‫بزرگ‬‫ارتباطی‬‫‌های‬‫ه‬‫شبک‬ - .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫ایجاد‬‫مختلف‬‫مسائل‬‫برای‬‫را‬‫مسیرها‬‫و‬‫‌ها‬‫ل‬‫‌ح‬‫ه‬‫را‬‫بهترین‬ ‫و‬‫سـبک‬‫ـر‬‫ه‬‫بـا‬‫و‬‫ـه‬‫ن‬‫بها‬‫ـر‬‫ه‬‫ـه‬‫ب‬،‫انـدازه‬‫ـر‬‫ه‬‫در‬،‫ارتبـاط‬‫داریـم‬‫اعتقـاد‬‫مـا‬ :‫دارد‬‫مهـم‬‫بسـیار‬‫کلیـد‬ ‫یـک‬‫بـه‬‫نیـاز‬،‫سـیاقی‬ ‫محتوا‬‫تولید‬ ،‫‌ایـم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫انتخـاب‬‫ـه‬‫ک‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫رسـان‬‫و‬‫ـب‬‫ط‬‫مخا‬،‫اهـداف‬‫بـه‬‫توجـه‬‫بـا‬‫مـا‬ ‫بـر‬ ‫موثـر‬ ‫‌هـای‬‫ه‬‫جنب‬ ‫تمـام‬ ‫بـا‬ ‫متناسـب‬ ‫را‬ ‫‌فـرد‬‫ه‬‫منحصرب‬ ‫ـی‬‫ی‬‫محتوا‬ .‫‌کنیـم‬‫ی‬‫م‬ ‫تولیـد‬ ‫گـون‬‫گونا‬ ‫برندهـای‬
 9. ‫دارد؟‬‫تمرکز‬‫چیزهایی‬‫چه‬‫بر‬‫فیل‬
 10. ‫بـر‬‫کیـد‬‫تا‬‫بـدون‬‫موفقـی‬‫ـی‬‫ب‬‫بازاریا‬‫کمپیـن‬ ‫هیـچ‬ ً ‫تقریبـا‬ ‫مختلـف‬‫‌های‬‫ه‬‫رسـان‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫شـبک‬‫بـرای‬‫ویـژه‬‫محتـوای‬ ‫کـه‬ ‫‌دانیـم‬‫ی‬‫م‬‫‌ای‬‫ه‬‫وسـیل‬‫را‬‫محتـوا‬‫مـا‬.‫‌رود‬‫ی‬‫نمـ‬‫پیـش‬ ‫مخاطبان‬‫و‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫روشن‬‫مخاطبش‬‫برای‬‫برند‬‫پیام‬ .‫کننـد‬ ‫صحبـت‬‫برنـد‬‫مـورد‬‫در‬‫کـه‬ ‫‌دارد‬‫ی‬‫مـ‬‫وا‬‫را‬ Content Marketing
 11. ‫زبان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هویت‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ،‫فیل‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫محتوای‬ ‫بیرون‬‫مطبوعات‬‫دل‬‫از‬‫فیل‬‫تحریریه‬.‫است‬‫برند‬‫اختصاصی‬ ‫همکاری‬‫با‬‫فیل‬.‫آشناست‬‫نویسندگی‬‫زبرهای‬‫و‬‫زیر‬‫با‬،‫آمده‬ ‫محتوای‬ ،‫مطبوعاتی‬ ‫قلم‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫نیروهای‬ ‫بهترین‬ ‫اطالعات‬،‫بودن‬‫تبلیغاتی‬‫عین‬‫در‬‫که‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫تولید‬‫نوشتاری‬ ‫اینجا‬.‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬‫خواننده‬‫اختیار‬‫در‬‫را‬‫مفیدی‬‫و‬‫جذاب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌هایش‬‫ی‬‫توانای‬ ‫غیرمستقیم‬ ‫تبلیغات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ .‫‌کشد‬‫ی‬‫م‬‫رخ‬ ‫متن‬
 12. ‫عکس‬ ‫خواه‬.‫نیست‬‫کامل‬ ‫تصویر‬‫بدون‬‫نوشتاری‬‫محتوای‬‫هیچ‬ ‫در‬ ‫عکس‬ ‫فریم‬ ‫هر‬ .‫گرافیک‬ ‫یا‬ ‫ویدیو‬ ‫خواه‬ ‫باشد‬ ‫عکس‬ ‫سناریویی‬.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫‌پردازی‬‫ه‬‫اید‬،‫فیل‬‫محتوای‬‫تولید‬ ‫تیم‬ ‫هدف‬‫و‬‫برند‬‫هویت‬‫با‬‫متناسب‬،‫فرد‬‫به‬ ‫منحصر‬ ‫و‬‫خالقانه‬ ‫تیم‬ ‫‌ترین‬‫ه‬‫تجرب‬ ‫با‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫طراحی‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ .‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬‫تولید‬‫به‬‫عکاسی‬
 13. ‫ویدیو‬ .‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬‫تولید‬‫و‬‫‌پردازی‬‫ه‬‫اید‬‫برند‬ ‫نیاز‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫ویدیوها‬ ،‫کیفیت‬‫با‬‫ویدیوهایی‬‫و‬‫ـیم‬‫ـ‬‫‌شناس‬‫ی‬‫م‬‫را‬‫مخاطب‬‫ـلیقه‬‫ـ‬‫س‬‫ما‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫تولید‬‫ـدن‬‫ـ‬‫ش‬‫ـی‬‫ـ‬‫ویروس‬‫قابلیت‬‫با‬‫و‬‫جذاب‬
 14. ‫گرافیک‬ ‫ـک‬‫ـ‬‫ی‬‫گراف‬ ،‫ـود‬‫ـ‬‫خ‬‫ـان‬‫ـ‬‫مخاطب‬‫و‬‫ـت‬‫ـ‬‫ی‬‫هو‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬‫ـه‬‫ـ‬‫ج‬‫تو‬‫ـا‬‫ـ‬‫ب‬‫ـدی‬‫ـ‬‫برن‬‫ـر‬‫ـ‬‫ه‬ ‫نیازهای‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬‫ـه‬‫ـ‬‫ج‬‫تو‬‫با‬‫ـل‬‫ـ‬‫فی‬‫ـک‬‫ـ‬‫ی‬‫گراف‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫تی‬.‫ـد‬‫ـ‬‫‌طلب‬‫ی‬‫م‬‫ـی‬‫ـ‬‫خاص‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫برن‬‫ـت‬‫ـ‬‫ی‬‫هو‬‫ـاص‬‫ـ‬‫خ‬‫ـردی‬‫ـ‬‫ف‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬‫منحصر‬‫ـک‬‫ـ‬‫ی‬‫گراف‬ ،‫ـر‬‫ـ‬‫موردنظ‬ .‫ـد‬‫ـ‬‫‌کن‬‫ی‬‫م‬‫ـی‬‫ـ‬‫طراح‬
 15. ‫‌سایت‬‫ب‬‫و‬‫ایجاد‬‫و‬‫طراحی‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ه‬‫ـرای‬‫ـ‬‫ب‬‫ـی‬‫ـ‬‫اختصاص‬‫ـایت‬‫ـ‬‫وبس‬‫ـک‬‫ـ‬‫ی‬‫ـود‬‫ـ‬‫وج‬،‫ـروز‬‫ـ‬‫ام‬‫ـازار‬‫ـ‬‫ب‬‫در‬ ‫‌گیری‬‫ل‬‫ـک‬‫ـ‬‫ش‬‫ـات‬‫ـ‬‫خدم‬‫ـد‬‫ـ‬‫ص‬‫ـا‬‫ـ‬‫ت‬‫ـر‬‫ـ‬‫ف‬‫ص‬.‫ـت‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬‫ـات‬‫ـ‬‫ضروری‬‫از‬‫ـد‬‫ـ‬‫برن‬ ‫توجه‬‫ـا‬‫ـ‬‫ب‬‫ـوا‬‫ـ‬‫محت‬‫ـد‬‫ـ‬‫تولی‬‫و‬UX‫و‬UI‫ـی‬‫ـ‬‫طراح‬‫از‬‫ـم‬‫ـ‬‫اع‬‫ـایت‬‫ـ‬‫‌س‬‫ب‬‫و‬ ‫ـازار‬‫ـ‬‫ب‬‫در‬‫ـل‬‫ـ‬‫فی‬‫ـر‬‫ـ‬‫گ‬‫دی‬‫ـات‬‫ـ‬‫خدم‬‫از‬‫ـد‬‫ـ‬‫برن‬‫ـی‬‫ـ‬‫اختصاص‬‫ـان‬‫ـ‬‫زب‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬ .‫ـت‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬‫ـال‬‫ـ‬‫دیجیت‬‫ـگ‬‫ـ‬‫مارکتین‬
 16. InboundMarketing)‫درونگرا‬‫(بازاریابی‬ ‫ـیوه‬‫ـ‬‫ش‬،‫ـند‬‫ـ‬‫پس‬‫ـر‬‫ـ‬‫ب‬‫کار‬ ‫و‬‫ـذاب‬‫ـ‬‫ج‬‫ـوای‬‫ـ‬‫محت‬‫ـد‬‫ـ‬‫تولی‬‫ـق‬‫ـ‬‫طری‬‫از‬‫ـا‬‫ـ‬‫م‬ ،‫ـیوه‬‫ـ‬‫ش‬‫ـن‬‫ـ‬‫ی‬‫ا‬‫در‬.‫ـم‬‫ـ‬‫‌آوری‬‫ی‬‫م‬‫در‬‫ـرا‬‫ـ‬‫ج‬‫ا‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬‫را‬‫ـی‬‫ـ‬‫ب‬‫بازاریا‬‫از‬‫ـدی‬‫ـ‬‫جدی‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫خری‬‫ـرای‬‫ـ‬‫ب‬‫ـری‬‫ـ‬‫ی‬‫‌گ‬‫م‬‫تصمی‬‫از‬‫ـش‬‫ـ‬‫ی‬‫پ‬‫ـده‬‫ـ‬‫ش‬‫ـد‬‫ـ‬‫تولی‬‫ـوای‬‫ـ‬‫محت‬ ‫مقــرون‬‫بســیار‬‫کــه‬ ‫روشــی‬.‫‌رســد‬‫ی‬‫م‬‫مخاطــب‬‫ـت‬‫ـ‬‫س‬‫د‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫مخاطب‬‫ـل‬‫ـ‬‫تبدی‬‫ـرای‬‫ـ‬‫ب‬‫ـیوه‬‫ـ‬‫ش‬‫ـن‬‫ـ‬‫ی‬‫بهتر‬‫و‬‫ـت‬‫ـ‬‫اس‬‫ـه‬‫ـ‬‫صرف‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬ .‫ـدار‬‫ـ‬‫خری‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬‫ـازی‬‫ـ‬‫مج‬‫ـای‬‫ـ‬‫فض‬
 17. ‫بازاریابی‬ ‫درونگرا‬ ‫سئو‬ ‫‌های‬‫ه‬‫شبک‬ ‫اجتماعی‬ ‫تولید‬ ‫محتوا‬ ‫تحلیل‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایمیل‬ ‫مارکتینگ‬ ‫بازاریابی‬ ‫دیجیتال‬
 18. ‫عمومی‬‫روابط‬ ‫‌ها‬‫ل‬‫ـرفص‬‫ـ‬‫س‬‫در‬‫که‬ ‫‌نگارانی‬‫ه‬‫روزنام‬‫و‬‫خبرنگاران‬‫‌های‬‫ه‬‫ـبک‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬‫روز‬‫ـد‬‫ـ‬‫‌کنن‬‫ی‬‫م‬‫ـکاری‬‫ـ‬‫م‬‫ه‬‫ـل‬‫ـ‬‫فی‬‫ـا‬‫ـ‬‫ب‬‫ـون‬‫ـ‬‫گ‬‫گونا‬ ‫ـای‬‫ـ‬‫‌ه‬‫ه‬‫حوز‬‫و‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫‌ت‬‫ت‬‫کیفی‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ب‬‫و‬‫ـر‬‫ـ‬‫‌ت‬‫گ‬‫بزر‬‫ـی‬‫ـ‬‫تخصص‬‫‌های‬‫ه‬‫ـان‬‫ـ‬‫رس‬‫ـش‬‫ـ‬‫ی‬‫افزا‬‫ـا‬‫ـ‬‫ب‬‫روز‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫فی‬‫‌ی‬‫ه‬‫ـواد‬‫ـ‬‫خان‬‫از‬‫ـی‬‫ـ‬‫بخش‬‫را‬‫ـانه‬‫ـ‬‫رس‬‫ـاب‬‫ـ‬‫اصح‬‫ـا‬‫ـ‬‫م‬.‫ـود‬‫ـ‬‫‌ش‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬‫ـت‬‫ـ‬‫ی‬‫کیف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ب‬‫ـی‬‫ـ‬‫ی‬‫محتوا‬،‫ـد‬‫ـ‬‫برن‬‫ـع‬‫ـ‬‫مناف‬‫ـظ‬‫ـ‬‫ف‬‫ح‬‫ـا‬‫ـ‬‫ب‬‫و‬‫ـم‬‫ـ‬‫‌دانی‬‫ی‬‫م‬ .‫ـم‬‫ـ‬‫‌دهی‬‫ی‬‫م‬‫ـرار‬‫ـ‬‫ق‬‫ـانه‬‫ـ‬‫رس‬‫ـار‬‫ـ‬‫اختی‬‫در‬‫ـذاب‬‫ـ‬‫ج‬
 19. ‫مجله‬ ‫فیل‬‫تحریریه‬‫‌ای؛‬‫ه‬‫صفح‬‫صد‬‫مجله‬‫تا‬‫کوتاه‬‫یادداشت‬‫یک‬ ‫از‬ ‫تهیه‬‫توانایی‬‫مختلف‬‫‌های‬‫ه‬‫رسان‬‫در‬‫فعالیت‬‫‌ها‬‫ل‬‫سا‬‫تجربه‬‫با‬ .‫دارد‬‫را‬‫کوتاه‬‫زمانی‬‫در‬‫مطبوعاتی‬‫محتوای‬‫‌ترین‬‫ت‬‫باکیفی‬ ‫گ‬‫وبال‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫پیدا‬‫اهمیت‬‫دیگری‬‫هرجای‬‫از‬‫بیش‬‫سئو‬‫در‬‫گ‬‫وبال‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫استفاده‬‫شیوه‬‫‌ترین‬‫ب‬‫مناس‬‫به‬‫امکان‬‫این‬‫از‬‫ما‬ ‫داخلی‬‫بولتن‬ ‫بولتن‬ ‫تهیه‬ .‫ماست‬ ‫اصلی‬ ‫حرفه‬ ‫جذاب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫آن‬ ‫در‬‫کاری‬ ‫هر‬ ‫از‬‫بیش‬‫که‬ ‫است‬‫چیزی‬،‫کیفیت‬‫با‬‫داخلی‬ .‫داریم‬‫تبحر‬
 20. ‫گزارش‬ /PressRelease ‫اتفاقی‬ ‫هر‬ ‫خاص؛‬ ‫ایونت‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫کمپین‬ ‫برپایی‬ ،‫رونمایی‬ ‫گزارشی‬.‫باشد‬‫گزارش‬‫یک‬‫خوب‬‫‌ی‬‫ه‬‫سوژ‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫برند‬‫برای‬ ‫شده‬‫کار‬ ‫خبر‬‫مختلف‬‫‌های‬‫ه‬‫حوز‬‫در‬،‫موضوع‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫که‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫کمک‬ ‫برند‬‫شدن‬‫دیده‬‫به‬‫و‬ ‫خبر‬/PressRelease ‫‌شان‬‫م‬‫تنظی‬‫و‬‫داشته‬‫خبری‬‫ارزش‬‫که‬ ‫مواردی‬‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫باشند‬‫انتشارشان‬‫به‬‫مایل‬‫‌نگاران‬‫ه‬‫روزنام‬‫هم‬‫که‬ ‫طوری‬‫به‬ ‫افکار‬‫در‬‫برند‬‫جایگاه‬‫به‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫ببرد‬‫سود‬‫آن‬‫از‬‫برند‬‫هم‬‫و‬ ‎.‫کند‬ ‫کمک‬ ‫عمومی‬
 21. ‫محتوای‬‫به‬‫اختصاصی‬‫هویت‬‫‌گرفتن‬‫ل‬‫شک‬‫برای‬‫سازمانی‬‫هر‬ ‫نیاز‬ ‫خود‬ ‫هویت‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫منسجم‬ ‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫‌های‬‫ه‬‫مشاور‬‫و‬‫سازمانی‬‫نظام‬‫و‬‫بروشور‬،‫لوگو‬‫طراحی‬.‫دارد‬ .‫است‬‫فیل‬‫خدمات‬‫دیگر‬‫از‬‫استراتژیک‬ ‫سازمانی‬‫هویت‬‫طراحی‬‫و‬‫‌پردازی‬‫ه‬‫اید‬،‫مشاوره‬
 22. ‫به‬ ‫را‬ ‫برند‬ ‫هر‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫رقبا‬ ،‫‌ها‬‫ک‬‫ریس‬ ،‫امتیازات‬ ،‫‌ها‬‫ی‬‫ویژگ‬ ‫ما‬ ،‫سوال‬‫هر‬‫برای‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫سعی‬.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫کاو‬ ‫و‬‫کند‬ ‫خوبی‬ ‫به‬‫شروع‬‫بعد‬‫و‬‫باشیم‬‫کرده‬ ‫پیدا‬‫منطقی‬‫و‬‫واقعی‬‫پاسخی‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫عمومی‬‫روابط‬‫‌های‬‫ن‬‫کمپی‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫تحقیقات‬
 23. ،‫مشتری‬‫نیاز‬‫گرفتن‬ ‫درنظر‬‫با‬‫و‬‫روز‬‫موضوعات‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫ما‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫طراحی‬‫برند‬‫مخاطبان‬‫خاص‬‫خالق‬‫‌های‬‫ن‬‫کمپی‬ ‫محصول‬‫یک‬‫فروش‬‫از‬‫متفاوت؛‬‫موضوعات‬‫با‬‫‌هایی‬‫ن‬‫کمپی‬ .‫اجتماعی‬ ‫مسئولیت‬ ‫یا‬‫ویژه‬‫مناسبت‬‫یک‬‫تا‬‫گرفته‬ ‫خاص‬ ‫داریم‬‫تخصص‬‫آن‬‫در‬‫که‬ ‫است‬‫موضوعی‬‫‌ها‬‫ن‬‫کمپی‬ ‫اجرای‬ .‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫برگزار‬‫کنون‬‫تا‬‫را‬‫‌هایشان‬‫ن‬‫‌تری‬‫ق‬‫موف‬‫و‬ ‫کمپین‬‫مدیریت‬‫و‬‫‌پردازی‬‫ه‬‫اید‬
 24. ‫سناریوی‬‫یک‬‫به‬‫نیاز‬‫چیز‬‫هر‬‫از‬‫بیش‬‫خالق‬‫ایونت‬‫برگزاری‬ ‫نیازهای‬‫و‬‫شرایط‬‫تمامی‬‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬‫ما‬.‫دارد‬‫جذاب‬ ‫‌های‬‫ت‬‫ایون‬ ،‫روز‬ ‫موضوعات‬ ‫و‬ ‫مخاطب‬ ‫شناخت‬ ‫با‬ ،‫برند‬ ‫مخاطبانش‬‫استقبال‬‫که‬ ‫‌بینیم‬‫ی‬‫م‬‫تدارک‬‫جذابی‬‫و‬‫خالق‬ .‫است‬‫‌زدنی‬‫ل‬‫مثا‬ ‫خالق‬‫ایونت‬‫مدیریت‬‫و‬‫‌پردازی‬‫ه‬‫اید‬
 25. ‫مارکتینگ‬‫موبایل‬ ‫عین‬‫در‬‫و‬‫‌ترین‬‫ی‬‫شخص‬‫موبایل‬‫روزها‬‫این‬‫هستیم‬‫مطمئن‬‫ما‬ ‫ما‬‫‌های‬‫ل‬‫‌ح‬‫ه‬‫را‬.‫است‬‫آدمی‬‫هر‬‫‌ی‬‫ه‬‫وسیل‬‫‌ترین‬‫ی‬‫عموم‬‫حال‬ ‫دست‬‫به‬‫موثرتر‬‫و‬‫‌تر‬‫ع‬‫سری‬‫‌گذرند‬‫ی‬‫م‬‫مسیر‬‫این‬ ‫از‬‫که‬ ‫وقتی‬ .‫‌رسند‬‫ی‬‫م‬‫نظرش‬‫مورد‬‫مخاطب‬ )RealTimeMarketing(‫واقعی‬‫زمان‬‫در‬‫بازاریابی‬ ‫توانایی‬‫ما‬.‫هستند‬‫مشهور‬‫‌شان‬‫ی‬‫چابک‬‫و‬‫سرعت‬‫به‬‫فیل‬‫تیم‬ ،‫افتاده‬‫برند‬‫برای‬‫که‬ ‫اتفاقی‬‫جدیدترین‬‫مورد‬‫در‬‫داریم‬‫را‬‫این‬ ‫و‬‫رونمایی‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫حاال‬.‫بچینیم‬‫نقشه‬‫لحظه‬‫همان‬ ‫در‬ .‫‌ای‬‫ه‬‫رسان‬‫بحرانی‬‫جریان‬‫یک‬‫یا‬‫باشد‬‫‌برتر‬‫ن‬‫نشا‬‫و‬‫جایزه‬
 26. OurDNA:Creativity ‫مطمئن‬‫و‬‫‌دهیم‬‫ی‬‫م‬‫انجام‬‫خالقانه‬‫را‬ ‫باال‬‫کارهای‬ ‫تمام‬‫ما‬ ‫هر‬‫ما‬.‫دارد‬‫امکان‬‫هم‬»‫دیگر‬‫جور‬‫«یک‬‫همیشه‬‫هستیم‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫فکر‬‫دیگر‬‫جور‬‫یک‬‫به‬‫روز‬
 27. ‫فیل‬‫تیم‬ ‫تنکابنی‬‫بهرنگ‬ ‫مدیرعامل‬ ‫فرزین‬‫کیوان‬ ‫ترافیک‬‫مدیریت‬ ‫افشار‬‫ملیکا‬ ‫محتوا‬‫تولید‬‫مدیر‬ ‫عالمی‬‫امیرحسین‬ ‫مارکتینگ‬‫دیجیتال‬‫مدیر‬ ‫‌پور‬‫ی‬‫رجای‬‫نوید‬ ‫لجستیک‬‫مدیر‬ ‫محمودی‬‫فرود‬ ‫بازار‬‫توسعه‬‫مدیر‬ ‫مسیح‬‫حمیده‬ ‫مستر‬‫وب‬ ‫‌فر‬‫ی‬‫عین‬‫مینا‬ ‫عمومی‬‫روابط‬‫کارشناس‬ ‫‌زاده‬‫م‬‫ابراهی‬‫فرزانه‬ ‫عمومی‬‫روابط‬‫کارشناس‬ ‫مزینانی‬‫سعید‬ ‫گرافیک‬ ‫طراح‬ ‫نیا‬‫عاشوری‬‫آرش‬ ‫تصویر‬‫بخش‬‫مدیر‬ ‫امینی‬‫مهرداد‬ ‫کارگردان‬ ‫فرمانی‬‫محیا‬ ‫گرافیک‬ ‫طراح‬
 28. ‫کنید؟‬ ‫انتخاب‬‫را‬‫فیل‬‫باید‬‫چرا‬
 29. ‫‌ایم‬‫ه‬‫اید‬‫از‬‫فراتر‬‫ما‬ ‫پیدا‬‫‌توانید‬‫ی‬‫نم‬‫دیگری‬‫جای‬‫هیچ‬‫که‬ ‫‌دهیم‬‫ی‬‫م‬‫شما‬‫به‬‫را‬‫چیزی‬‫ما‬ ‫تنها‬‫معتقدیم‬‫و‬‫هستیم‬‫مطمئن‬‫‌مان‬‫ت‬‫خالقی‬‫و‬‫توان‬‫به‬‫ما‬.‫کنید‬ ‫‌های‬‫ه‬‫اید‬‫ما‬.‫نیست‬‫کافی‬ ‫هدف‬‫به‬‫رسیدن‬‫برای‬‫خوب‬‫‌ی‬‫ه‬‫اید‬‫یک‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫اجرا‬‫عالی‬‫را‬‫خوبمان‬ ‫هستیم‬‫محور‬‫نتیجه‬ ‫قرار‬‫که‬ ‫جایی‬‫‌گذاریم‬‫ی‬‫م‬‫را‬‫قله‬.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫نگاه‬‫موردنظر‬‫‌ی‬‫ه‬‫نتیج‬‫به‬‫ما‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫راه‬‫پیمودن‬‫برای‬‫را‬‫تالشمان‬‫تمام‬‫و‬‫برسیم‬‫است‬ ‫هستیم‬‫وفادار‬‫ما‬ ‫هدف‬،‫کنیم‬ ‫کمک‬ ‫مساله‬‫حل‬‫در‬‫برند‬‫به‬‫باشد‬‫قرار‬‫اینکه‬‫محض‬‫به‬ ‫یک‬‫بر‬‫را‬‫بنا‬‫و‬‫‌شویم‬‫ی‬‫م‬‫مشتریمان‬‫سازمان‬‫از‬‫عضوی‬‫و‬‫داریم‬‫مشترک‬ ‫موفقیت‬‫که‬ ‫نداریم‬‫شک‬‫ما‬.‫‌گذاریم‬‫ی‬‫م‬‫سال‬‫سالیان‬‫همکاری‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫‌تر‬‫ق‬‫موف‬‫را‬‫ما‬‫‌مان‬‫ن‬‫مشتریا‬
 30. ‫ما‬‫مشتریان‬‫از‬‫تعدادی‬ ZORAQ.COM
 31. ‫سه‬‫زنگ‬،19‫ک‬‫پال‬،‫ششم‬‫خیابان‬)‫اسالمبولی(وزرا‬‫خالد‬‫خیابان‬ Feelcreative.ir Info@Feelcreative.ir :‫تماس‬‫شماره‬ 88480820-88105115
Publicité