Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj

Atlantida Marketing Club
Atlantida Marketing ClubMarketing Manager at Atlantida Marketing Club à Atlantida Marketing Club

Shembull i një plan marketingu

-SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 
U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s 
Faqe 1 
Lënda: Plani I Marketingut 
Drejtimi: Marketing dhe Menaxhment 
Bartës i Lëndës: Prof. Dr. Bardhyl Ceku Kandidati: Bekim Përgjegjaj
-SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 
U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s 
Faqe 2 
Përmbajtja: 
Hyrja ......................................................................................................3 
KREU I 
Përbërja e mundshme e një Plani Marketingu ...............................4 
KREU II 
Shembull i një Plani Marketingu ......................................................5 
KREU III 
Përfundimi ............................................................................................14 
Literatura .............................................................................................15
-SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 
U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s 
Faqe 3 
Hyrje 
- Shumë njerëz mendojnë se marketingu është vetëm shitje dhe reklamim. Por sot, 
marketingut nuk duhet të kuptohet në kuptimin e vjetër për ta bëre një shitje siç është 
" Shpjegimi dhe Shitja", por marketingu duhet të kuptohet si “Plotësimi i nevojave të 
konsumatorëve”. 
- Marketingu është një proces menaxherial dhe social nga i cili individët dhe 
organizatat marrin atë që u nevojitet dhe e dëshirojnë, nëpërmjet krijimit dhe 
shkëmbimit të vlerave me tjerët. Marketingu është procesi nga i cili kompanitë krijojnë 
vlera për konsumatorët dhe të ndërtojnë marrëdhënie të forta me konsumatorët në 
mënyrë që të kapin vlerën nga konsumatorët. 
- Për marketingun ekzistojnë përkufizime të shumta.1Nëse i përmbahemi atij të dhënë 
nga Kotler:”Marketingu është mekanizmi ekonomik dhe social përmes të cilit individët 
dhe grupet kënaqin nevojat dhe dëshirat e tyre në procesin e krijimit dhe të shkëmbimit 
të produkteve si dhe përbërësve të tjerë të vlerës”. 
Ky përkufizim mbështetet mbi gjashtë koncepte: 
1. Nevojat, dëshirat dhe kërkesat. 
2. Vlera , kostoja dhe kënaqësia. 
3. Produktet. 
4. Shkëmbimi , transaksionet dhe marrëdhëniet. 
5. Tregu. 
6. Marketingu 
- Plani I Marketingut është “hartë rrugore” i cili tregon drejtimet e të gjitha aktiviteteve të 
ndërmarrjes. Plani i Marketingut përcakton qëllimet dhe objektivat e ndërmarrjes në 
mënyrë distinktive dhe të kuantifikuar. 
- Në përpilimin e Planit të Marketingut duhet të kemi një qasje të avancuar ashtu që çdo 
gjë fillon duke analizuar veprimtarinë e ndërmarrjes me fokus të posaçëm të produkteve, 
klientëve, konkurrencës si dhe rrethit në të cilin ndërmarrja zhvillon aktivitetet. 
1 Drejtim Marketingu, Ceku B., Tiranë 2007
-SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 
U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s 
Faqe 4 
KREU I 
Përbërja e mundshme e një Plani te Marketingut 
Përmbledhja e përgjithshme 
 Paraqet një përmbledhje të shkurtër të qëllimeve dhe rekomandimeve të planit për 
rishikim të menaxhimit, i cili u ndihmon top menaxherëve që ti gjejnë më shpejtë pikat 
kryesore të planit. 
 Tabela e përmbajtjes duhet të përcjell përmbledhjen e përgjithshme 
Situata aktuale në treg 
 Përshkruan tregun cak dhe pozicionin e ndërmarrjes në atë treg, përfshirë edhe 
informacionet rreth tregut, produktit, konkurrencës dhe distribucionit. 
 Ky seksion përfshinë: 
 Përshkrimin e tregut që definon segmentet kryesore të tregut pastaj rishikon nevojat 
e konsumatorëve dhe faktorëve në mjedisin e marketingut që mund të kenë efekt tek 
konsumatorët. 
 Rishikimi i produktit që tregon shitjen, çmimet dhe shpenzimet e prodhimit për 
produktet. 
 Rishikimi i konkurrencës, i cili identifikon konkurrentët kryesor dhe vlerëson 
pozitën e tyre në atë treg si dhe vlerëson strategjitë për produkte, kualitet, politikë të 
çmimeve, distribucion dhe promocion. 
 Rishikimi i distribucionit i cili vlerëson trendet e fundit të shitjes dhe zhvillimet e 
tjera në kanalet kryesore te distribuimit. 
Analiza e mundësive dhe rreziqeve 
 Vlerëson rreziqet kryesore dhe mundësitë me të cilat mund të ballafaqohet produkti dhe 
ndërmarrja në tërësi, duke i ndihmuar në këtë mënyrë menaxhmentit të ndërmarrjes që ti 
parasheh zhvillimet e rëndësishme pozitive apo negative që mund të kenë ndikim në 
zhvillimin e ndërmarrjes dhe strategjitë e saja. 
Synimet dhe qellimet 
 Paraqet synimet e tregut që ndërmarrja dëshiron ti arrij gjatë afatit të planit dhe diskuton 
çështjet kyqe që mund të ndikojnë në arritjen e atyre synimeve. Për shembull nëse synimi 
është që të rritet pjesëmarrja e ndërmarrjes në treg në 15%, ky seksion duhet të mirret me 
atë se si mund të arrihet ky synim.
-SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 
U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s 
Faqe 5 
Strategjia e marketingut 
 Definon logjikën e gjerë të marketingut përmes së cilës ndërmarrja shpreson ti arrij 
synimet e saja të marketingut dhe planet e tjera specifike mbi tregun cak, pozicionimin në 
trëg dhe nivelin e shpenzimeve për marketing. 2Definon strategjitë specifike për çdo 
instrument të veçant të marketing miksit dhe spjegon mënyrën se si secili instrument u 
përgjigjet rreziqeve, mundësive dhe çështjeve kritike që cekën më herët në plan. 
Plani i Aktiviteteve 
 Definon mënyrën se si strategjitë e marketingut do të shëndrrohen në plane specifike të 
aktiviteteve, që jep përgjegje në pyetjet në vijim: 
 Çka do të punohet ? 
 Kur do të punohet ? 
 Kush është përgjegjës të bëjë atë ? 
 Sa do të kushtoj ? 
Buxheti 
 Jep detale të buxhetit të marketingut që është një raport esencial i projektit në të cilin 
jepen qartazi shifrat mbi profitin apo humbjet. Tregon profitin e pritur(duke parashikuar 
numrin e njësive të shitura dhe çmimin mesatar për njësi) dhe shpenzimet e pritura(të 
prodhimit, distribuimit dhe marketingut). Diferenca në mes të këtyre paraqet profitin e 
planifikuar. 
 Pasi të aprovohet nga niveli më i lartë i menaxhmentit, buxheti paraqet bazën për blerjen 
e materialit, skematizimin e prodhimit, planifikimin e personelit dhe veprimeve të 
marketingut. 
Promovimi i Shitjeve 
 Ky promovim përbëhet nga stimulime afatshkurtra për të nxitur shitjet ose blerjet. Ashtu 
si kuponat, konkurimet, lotaritë etj. Promovimi i shitjeve përfshin një shumëllojshmëri të 
instrumenteve të promovimit të dizajnuara për të stimuluar përgjigjje të mëhershme. 
Marrëdhëniet me Publikun 
 Ndërtimi i marrëdhënieve të mira me publikun e ndryshëm të kompanisë, ndërtimi 
imazhit të mirë të kompanisë, heqjën e historive dhe thashethemeve jo të favorshme për 
kompaninë. 
2 BSC (Trajnim I autorizuar per marketing)- Mr. Venet shala
-SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 
U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s 
Faqe 6 
Konkurruesit 
 Sipas konceptit të marketingut, një kompani duhet t’ua jap vlera dhe kënaqësi 
konsumatorëve më shumë se konkurruesit tjerë. Prandaj menaxherët e marketingut 
duhet të pozicionohen më shumë në atë çfarë ofrojnë konkurrentët 
Kontrolli 
 Definon kontrollin që do të përdoret të monitoroj progresin dhe do ti lejoj menaxhmentit 
më të lartë të rishikoj rezultatet nga implementimi dhe të monitoroi produktet të cilat nuk 
i kanë arritur qëllimet e tyre. 
Vizioni dhe Misioni 
 Të jetë kompani e cila do të udhëheqë tregun Kosovar, duke e rritur pjesën e tregut dhe 
rritur shitjet e sidomos vrenda 2 viteve të ardhshme dhe me anë të kënaqjes se 
konsumarorve, profesionalizmit, kualitetit dhe inovacioneve. 
 Duhet të jetë e vendosur të punoj në bashkëpunim me klientët që të shton vlerat në mënyrë 
të konsiderueshme
-SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 
U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s 
Faqe 7 
KREU II 
Shembull i një Plani Marketingu 
Kompania: Atlantida 
Adresa: Prishtinë 
Linja e prodhimit: Prodhim i shamponëve 
Pershkrimi: Prodhim i shamponëve për larjen e enëve dhe flokëve 
FOKUSIMI NË KLIENT 
Nevojat e konsumatorit 
Nevoja për pastrim të enëve. 
Nevoja për pastrim të flokëve. 
Dëshira për enë të pastra me shkelqim. 
Dëshira për flokë të pastruara mirë dhe me shkelqim. 
Tiparet e produktit 
Produkt me cilësi të lartë të lëndës së parë të importuar nga Perëndimi, i qendrueshëm ndaj 
kushteve atmosferike dhe me afat të gjatë qëndrimi, shampon që i përmbahet rregulles së Ph 
neutralitetit 5.5. 
Tre lloje të shamponëve: 
1. Për shkëlqim të flokëvë, 
2. Kundër zbokthit, 
3. Për flokë të thata; 
Deterxhenti për larjen e enëve i cili nuk e than lekuren dhe i shkëlçen enët. 
Karakteristikat e produktit 
Shampon familjar për të gjitha qëllimet, produkt me vlerë(çmim i pranueshëm dhe kualitet i 
mirë). 
Përparesitë Unike Konkurruese 
Përmbajtje sipas rregullave dhe standardeve të përbërjes kimike të shamponit, ruajtja e pH 
neutralitetit. 
Çmim konkurrues dhe i përshtatshëm për tregun kosovar 
Përshkrimi i Konsumatorit 
Kanalet e shpërndarjes 
Territori i tërë Kosovës, përkatesisht nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat. 
Ndermarrjet me shumicë dhe pakicë, e deri tek konsumatori i fundit. 
Shfrytëzuesi i fundit 
Konsumuesi , spitalet dhe institucionet tjera te medha, si psh. shkollat,hotelet e keshtu me rradhë.
-SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 
U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s 
Faqe 8 
ANALIZA E KONKURRENCES 
Emri i konkurrentit dhe lokacioni Tiparet kryesore te produktit 
(Pse konsumatorët blejnë prej tyre e 
jo prej neve?) 
Çmimet e tyre 
(më të larta, më të 
ulëta ose të njëjta) 
Prodhuesit perëndimor Kualitet i lartë, emër i njohur, 
shampone për të gjitha kategoritë e 
njerëzve / të gjitha kategoritë e 
flokëve, deterxhentet per enë me 
koncetrim te madhë e të ndryshëm. 
Më të larta 
OHIS – Shkup(Maqedoni) Traditë dhe teknologji si dhe të 
njohur për shampone familjare. 
Më të larta 
SAPONIA – Osijek(Kroaci) Njëjtë si më lartë Më të larta 
Prodhuesit nga Serbia Prodhim serik, jokualitativ, me 
permbajtje jo konsistente te Ph 
neutralitetit. 
Të njëjtë 
Prodhuesit ngaTurqia Si me lartë. Më e ulët 
DEFINIMI I POZICIONIT 
Pozicioni alktual Pozicioni i dëshiruar 
Prodhues vendor me kualitet të lartë Prodhues me kualitet të lartë dhe asortiment të madh të 
produkteve me pH neutralitet për lëkurë të shëndoshë, 
me formula të ndryshme për tipe të ndryshme 
flokesh(kunder zbokthit, për shkelqim dhe për flokë të 
thara). 
STRATEGJIA E MARKETINGUT 
Vizioni Objektivat Qeshtjet strategjike te 
marketingut 
-Te jemi kompani e cila do te 
jetë më e madhja në Kosovë për 
prodhimin e shamponëve për 
flokë, duar dhe enë, duke e 
rritur pjesën tonë të tregut në 
Kosovë dhe rritjen e shitjes për 
5% brenda viteve të ardhshme. 
-Rritja e shitjes për 15% 
deri në fund të vitit 2010. 
-Rritja e numrit të 
klientëve për 5% deri në 
fund të vitit 2010. 
-Rritja e shitjes për 30% 
deri në fund të vitit 2012. 
-Rritja e pjesës së tregut 
për 15% deri ne fund të 
vitit 2012. 
-Mungesa e përvojes për 
marketing dhe shitje. 
-Mos pervoja e ekspozimit në 
panaire, stafi i dobët i shitjes me 
qasje joaktive.
-SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 
U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s 
Faqe 9 
STRATEGJIA E MARKETINGUT 
Caktimi i një apo ma shumë personi/ave për marketing. 
Zhvillimi i qasjes proaktive dhe agressive të shitjes. 
Përpilimi i strategjisë për promovimin që përfshin: 
 Ekspozimin në panairet vendore. 
 Promovimin në shitoret me pakicë. 
 Reklama ne media. 
 Promovimin në ngjarjet me rëndësi. 
 Përpilimin e katalogut nga ndonje dizajnues professional. 
 Shpërndarja e mostrave në sasi te vogla. 
PARASHIKIMI I SHITJES 
Kanali i Distribuimit P r a r a s h i k i m i p ë r k ë t ë 
vit(2010) 
Prarashikimi për vitin e 
ardhshëm 2011 
Shitja me pakicë 
Shitja me shumicë 
Direkt shfrytëzuesit të fundit 
Te tjera(përmes agjentëve). 
Shitja ne vend. 
Eksporti 
Shitja totale(vendase + 
eksporti). 
Pjesa e tregut(Kosovë). 
Vlera e përafert e tregut 
vendas. 
Hisja e përafert e tregut 
vendas(%). 
KLIENTËT KYQ 
Emri i klientit Lokacioni Shitja e këtij viti 
Ylli Prishtinë 
Shqiponja Pejë 
Seadi Gjakovë 
Marigona Gjilan 
Klientet Potencial(te cilët presim ti kemi vitin e ardhshëm) 
Emri i klientit Lokacioni Parashikimi i shitjes për vitin e 
ardhshëm 
Bernardi Mitrovicë 
Besiani Prizren
-SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 
U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s 
Faqe 10 
BUXHETI I MARKETINGUT DHE I SHITJES 
Kategori e shpenzimeve Buxheti i këtij viti(2010) Buxheti i vitit të 
ardhshëm(2011) 
Rrogat e stafit të Marketigut 
Dizajni dhe identiteti 
Katalogjet 
Reklama dhe promovimet 
Panairet 
Të tjera(p.sh. hulumtimi i tregut, 
marrëdhëniet me publikun) 
BUXHETI I MARKETINGUT 
SHITJA 
Pagat e stafit të shitjes 
Shpenzimet e shitjes 
Shpenzimet e ndryshme të shitjes 
BUXHETI I SHITJES 
TOTALI I BUXHETIT TË 
MARKETINGUT DHE 
SHITJES 
BUXHETI I MARKETINGUT 
DHE SHITJES SI % E 
SHITJES 
SWOT ANALIZA DHE PLANI AKSIONAL I MARKETINGUT 
ÇMIMI 
Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet 
Çmime të arsyeshme 
Aksionet (Veprimet) Kush? Kur? 
Nuk kam plane aksioni. 
PAKETIMI 
Përparësit Dobësitë Shansat Kërcënimet 
Paketim sipas standardeve 
Paketime të vogla 
evopiane. I qëndrueshëm ndaj 
(200ml.) për 
kushteve atmosferike, 
shamponë për 
lojllojshmëri e paketimeve. 
larje të duarve. 
Aksionet (Veprimet) Kush? Kur? 
Duke Aplikuar paketimin prej 200ml 
për shamponet për larjen e duarve. 
Menaxheri Nëntor 2010
-SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 
PRODUKTI 
Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet 
-Produkt me cilësi të lartë. 
-Përpjekje e realizuar që 
konsumuesve të ju ofrojë sa më 
shumë kënaqësi. 
U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s 
Faqe 11 
Mos arritja e 
përmushjes se 
kënaqësive të 
konsumatorëve. 
Mund të ketë edhe 
produkte të tjera, 
formula që do të 
shiteshin mirë në 
treg, p.sh. 
shamponët për 
flokë të 
yndyrshme. 
Shumë konkurrent 
nga Perëndimi 
kanë hyrë në terg 
me produkte që 
targetojnë një 
kategori të caktuar 
të njerëzve. 
Aksinet (Veprimet) Kush? Kur? 
Hulumto nëse ka ndonjë produkt që 
kërkohet nga tregu. 
Menaxheri Shtator 2010 
PROMOVIMI 
Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet 
Kam pergaditur dhe emetuar 
Porosia 
Promovimi 
reklama në RTK, RTV 21 dhe në 
reklamuese jo 
përmes billboard-ve, 
TV-të lokale, të cilat kanë 
shumë e qartë 
reklamave 
ndikuar ne rritjen e shitjes. 
nëpër gazeta. 
Konkurrenca 
reklamohet shpesh 
në TV dhe në 
gazeta. 
Aksionet (Veprimet) Kush? Kur? 
 1. Përpuno një porosi të qartë 
reklamuese. 
 2. Emeto reklama në TV me porosi të re 
dhe të qartë duke shprehur diferencimin 
nga konkurrenca. 
Marketingu 
Marketingu 
Shtator 2010 
Nentor 2010 
PANAIRET 
Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet 
Kam ekspozuar në panairet 
vendore 
Nuk kam 
përvojë për 
rregullim të 
stendës dhe 
ekspozimit 
jashtë Kosovës. 
Panairet në 
Kosovë dhe 
vendet fqinje. 
Konkurrenca(perëndimore) 
rregullisht ekspozon në 
panaire. 
Aksionet (Veprimet) Kush? Kur? 
 1. Ekspozo në panairet vendore dhe 
kërko ndihmë profesionale, nëse ka 
nevojë. 
 2. Blej pajimet e nevojshme për stendë 
dhe përgaditë fotot për ekspozim. 
Marketingu 
Marketingu 
Tetor 2010 
Tetor 2010
-SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 
U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s 
Faqe 12 
AKTIVITETET TJERA PROMOVUESE 
Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet 
Promovimin e bëjmë edhe 
përmes shpërndarjes së 
etiketave vetëngjitëse, 
shpërndarjes së lapsave, 
fletoreve, shkrepsave etj. 
Nuk kam bërë 
ndonjë shitje 
promovuese 
gjatë festave 
apo gjatë 
organizimit te 
ndonjë ngjarje. 
Revytë e 
ndryshme të 
modës, 
sponzorimet e 
ngjarjeve me 
rëndësi. 
Konkurrenca(perëndimore) 
rregullisht ekspozon në 
panaire. 
Aksionet (Veprimet) Kush? Kur? 
 1. Apliko plan të shitjes 
promovuese(blej dy, dhe një e ke 
gratis) 
 2. Sponzoro ndonje ngjarje me rëndësi 
që ka të bëjë me kozmetikën dhe 
prodhimet kemikale. 
 3. Bëjë mostra të vogla(30ml.) dhe 
shpërndarje në shitoret me pakicë me 
çmime që mbulojn vetëm shpenzimet e 
prodhimit 
Shitja 
Marketingu 
Marketingu 
Shtator 2010 
Dhjetor 2010 
Dhjetor 2010 
DISTRIBUIMI 
Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet 
E kam mbuluar një pjesë të 
Nuk kam hapur 
Tregjet e reja për 
madhe të tregut kosovar(60%), 
pika shitjes në 
kompaninë tonë. 
përmes rrjetit të shitjes me 
asnjë vend në 
shumicë dhe agjentve tregtar 
Kosovë 
Konkurrenca e ka 
shumë të zhvilluar 
distribuimin. 
Aksionet (Veprimet) Kush? Kur? 
Cakto agjentë shitje për territorin e 
Dukagjinit 
Drejtori Gusht 2010 
SHITJA 
Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet 
Shitje e motivuar mirë dhe me 
përqindje sipas shitjes. 
Nuk kam personel 
me eksperiencë 
brenda kompanisë 
për shitje. 
Person shitje i 
trajnuar mirë, do 
te rriste shitjen. 
Konkurrentët që 
kanë shitje 
agresive mund të 
përfitojnë tregun. 
Aksionet (Veprimet) Kush? Kur? 
Punëso për një kohë agjent të shitjes me 
eksperiencë dhe të besueshëm. 
Drejtori Gusht 2010
-SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 
IDENTITETI 
Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet 
- Kam identitet të mirë në treg. 
- Emër të njohur 
marke”Atlantida”, lehtë për t’u 
identifikuar. 
U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s 
Faqe 13 
Nuk bërë shumë 
në forcimin e 
identitetit tim në 
vendet rurale. 
Konkurrenca ka 
identitet të lartë në 
treg dhe ka imixh 
të mirë 
(perëndimor.) 
Aksinet (Veprimet) Kush? Kur? 
Merr aksion për forcimin e identitetit në 
tregjet rurale 
Marketingu Shtator 2010 
INFORMATAT PER TREGUN 
Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet 
Kam informata shumë të mira për 
Informimi jo i 
Mundësia e 
tregun Kosovar dhe atë të 
mirë për tregun.. 
hulumtimit për 
vendeve fqinje. Poashtu kam 
produkte të reja që 
informata edhe për lëvizjet e 
do të kërkonte 
konkurrencës 
tregu. 
Aksinet (Veprimet) Kush? Kur? 
Determino se mos ka ndonjë tip 
shamponi për të cilin tregu është i 
interesuar 
Drejtori Tetor 2010
-SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 
U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s 
Faqe 14 
KREU III 
Përfundimi 
 Në përpilimin e Planit të Marketingut duhet të kemi një qasje të avancuar ashtu që çdo 
gjë fillon duke analizuar veprimtarinë e ndërmarrjes me fokus të posaçëm të produkteve, 
klientëve, konkurrencës si dhe rrethit në të cilin ndërmarrja zhvillon aktivitetet. 
 Analiza është signifikante ku në fushat e përmendura më lartë do të elaborohen dhe do te 
definohen qartë konceptet si pozicionimi, diferencimi, përparsitë konkuruese, 
segmentimi, targetimi si dhe marketing miksi apo 4P (Product, Place, Promotion, Price). 
 Plani i Marketingut karakterizohet gjithashtu edhe me aplikimin e teknikave 
bashkëkohore si: Ansoff, SWOT, BCM etc. Secili Plan i Marketingut i përpiluar mire dhe 
me kujdes përmban një plan të detajizuar të aksioneve që duhet të ndërmerren e që janë 
garancë e pakontestuar se implementimi i tyre do të përmirësojë afarizmin e ndërmarrjes 
përkatëse. 
- Një Plan i marketingut është një udhëzues i cili duhet të ketë informata të nevojshme dhe 
të mjaftueshme: Përshkrimin e produktit(cilësinë, ngjyrën, madhësinë, paketimin etj., 
Prespektivat e tregut.Kërkesa(klientët).Oferta(konkurrenca).Grupit,kujt i dedikohet 
produkti.Tregun potencijal.Pjesen e tregut,Pozicionimin ne treg. Lokacionin(përshkrimin 
e vendit ku kemi planifikuar vendosjen).Strategjin dhe planin e shitjeve. Parashikimin e 
shitjes.Strategjin rreth përkufizimit të çmimit shitës, arsyen për vendosjen e këtij çmimi, 
duhet krahasuar me çmimet e konkurentëve(të larta, mesatare apo të ulëta), sa janë të 
gatshëm të paguajnë konsumatorët. Politikat komercijale/strategjin e marketingut. Planin 
e promocionit, publicitetit dhe reklames, e kështu me rradhë... 
- Poashtu patjetër duhet të kemi edhe: SWOT - Analizen 
S: Përparësitë W : Dobësitë 
- Fuqia e aftë punëore -Shkathtësitë e pamjaftueshme menaxheriale 
- Lokacioni i mirë - Mungesa e përvojes 
- Shpezimet e ulta - Dizajni i dobët 
- Partneret strategjik - Motivimi i dobët 
- Sherbimet për konsumatorët - Konfliktet e brendshme midis të punësuarve . 
- Tradita ... - Çmime më të larta se konkurrentët 
O: (Mundësitë, shansat) T ( kërcnimet, rreziqet) 
- - Rritja e nivelit të konsumit dhe e GDP - - Rritja e taksave 
- - Ndërtimi i infrastrukturës - - Inflacioni 
- - Marrveshjet e tregtisë së lirë - - Pasiguria 
- - Veprimi i shtetit ligjor ... - - Tensionet sociale e politke 
- - Rritje e numrit të konsumatorëve - - Kriza /recesioni ekonomik 
- - Person shitje i trajnuar mirë, do te rriste shitj. - - Ulja e çmimeve nga konkurrentët
-SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 
U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s 
Faqe 15 
Literatura 
Ceku,Bardhyl-Abazi, Arjan. Drejtim Marketingu. Tiranë 2007 
BSC(Business Support Centre),Kosovo /Business Skills Trainings 2009 
info@bsckosovo.org, 
WWW.Scribd

Recommandé

Marketingu i nje komapnie par
Marketingu i nje komapnieMarketingu i nje komapnie
Marketingu i nje komapnieLandmark Communications Tirana
11.1K vues15 diapositives
Planifikimi i marketingut par
Planifikimi i marketingutPlanifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingutValdet Shala
7.5K vues8 diapositives
Njohuri Baze Marketing par
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
66.2K vues114 diapositives
marketing redbull par
marketing redbullmarketing redbull
marketing redbullEgzon Deda
3.1K vues19 diapositives
Coca cola par
Coca colaCoca cola
Coca colaSara Carli
51.8K vues10 diapositives
Publiciteti ( marketing ) par
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Sabir Asipi
11.2K vues2 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel pof. eda luga par
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel  pof. eda lugaDetyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel  pof. eda luga
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel pof. eda lugailjana
20.6K vues27 diapositives
L. plani i biznesit par
L. plani i biznesitL. plani i biznesit
L. plani i biznesitLulzim Lani
2.7K vues29 diapositives
Plan biznesi par
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesiDiana Rama
82.7K vues26 diapositives
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri par
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - LibriKontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - LibriMenaxherat
17.5K vues188 diapositives
Strategjite Marketingu2 par
Strategjite Marketingu2Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2Besart Krasniqi
26.4K vues46 diapositives
Promocioni i shitjeve ( marketing ) par
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Sabir Asipi
18.9K vues3 diapositives

Tendances(20)

Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel pof. eda luga par iljana
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel  pof. eda lugaDetyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel  pof. eda luga
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel pof. eda luga
iljana20.6K vues
L. plani i biznesit par Lulzim Lani
L. plani i biznesitL. plani i biznesit
L. plani i biznesit
Lulzim Lani2.7K vues
Plan biznesi par Diana Rama
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
Diana Rama82.7K vues
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri par Menaxherat
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - LibriKontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
Menaxherat17.5K vues
Promocioni i shitjeve ( marketing ) par Sabir Asipi
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Sabir Asipi18.9K vues
Promocioni nail reshidi par Menaxherat
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
Menaxherat6.3K vues
Plan biznesi par LidijeRapaj
Plan biznesi Plan biznesi
Plan biznesi
LidijeRapaj57.8K vues
Plani i Biznesit par Menaxherat
Plani i BiznesitPlani i Biznesit
Plani i Biznesit
Menaxherat31.9K vues
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi par Hekuran Zogaj
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Hekuran Zogaj17K vues
Planifikimi si funksion i menaxhimit par Menaxherat
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Menaxherat19.5K vues
Hartimi i nje plani biznesi par Vilma Hoxha
Hartimi i nje plani biznesiHartimi i nje plani biznesi
Hartimi i nje plani biznesi
Vilma Hoxha19.3K vues
Mardheniet publike ( marketing ) par Sabir Asipi
Mardheniet publike ( marketing )Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )
Sabir Asipi3.3K vues
Strategjite segmentimi i tregut par ekonomia
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
ekonomia31.6K vues

En vedette

Si Te Hartojme Nje Plan Marketing par
Si Te Hartojme Nje Plan MarketingSi Te Hartojme Nje Plan Marketing
Si Te Hartojme Nje Plan MarketingIlirjan
8.9K vues3 diapositives
Shembull i plan_biznesit par
Shembull i plan_biznesitShembull i plan_biznesit
Shembull i plan_biznesitMenaxherat
166.9K vues27 diapositives
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje) par
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
102.2K vues43 diapositives
Cmimet par
CmimetCmimet
CmimetMenaxherat
11.2K vues37 diapositives
Marketingu hulumtimi i tregut par
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
34.8K vues167 diapositives
Bazat e menaxhimit par
Bazat e menaxhimitBazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimitMenaxherat
107.7K vues201 diapositives

En vedette(19)

Si Te Hartojme Nje Plan Marketing par Ilirjan
Si Te Hartojme Nje Plan MarketingSi Te Hartojme Nje Plan Marketing
Si Te Hartojme Nje Plan Marketing
Ilirjan8.9K vues
Shembull i plan_biznesit par Menaxherat
Shembull i plan_biznesitShembull i plan_biznesit
Shembull i plan_biznesit
Menaxherat166.9K vues
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje) par fatonbajrami1
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1102.2K vues
Marketingu hulumtimi i tregut par bujar30
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar3034.8K vues
Bazat e menaxhimit par Menaxherat
Bazat e menaxhimitBazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimit
Menaxherat107.7K vues
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing) par Sabir Asipi
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
Sabir Asipi11.4K vues
Plani i biznesit 2014 librari elektronike par Esjona
Plani i biznesit 2014 librari elektronikePlani i biznesit 2014 librari elektronike
Plani i biznesit 2014 librari elektronike
Esjona22.1K vues
Bazat e marketingut - produkti par Veton Sopjani
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
Veton Sopjani27.1K vues
Struktura e punimit te diplomes par Xh MedicalTeam
Struktura e punimit te diplomesStruktura e punimit te diplomes
Struktura e punimit te diplomes
Xh MedicalTeam101.9K vues
1. biznesi dhe format e organizimit të tij par Menaxherat
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
Menaxherat95.6K vues
Projekt par dyrmishi
ProjektProjekt
Projekt
dyrmishi1.3K vues
Frankmasoneria Globale par guest41e4e
Frankmasoneria GlobaleFrankmasoneria Globale
Frankmasoneria Globale
guest41e4e414 vues
Dhurimi i gjakut par Arlinda
Dhurimi i gjakutDhurimi i gjakut
Dhurimi i gjakut
Arlinda 6.1K vues
Cikli i jetes se produktit ( marketing ) par Sabir Asipi
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Sabir Asipi10.8K vues

Similaire à Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj

Detyra 1 [1].. par
Detyra 1 [1]..Detyra 1 [1]..
Detyra 1 [1]..Atlantida Marketing Club
698 vues5 diapositives
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01 par
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01valmirejetishi
800 vues110 diapositives
Njohuri Baze Marketing par
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
6.9K vues114 diapositives
Njohuribazemarketing par
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
NjohuribazemarketingArta Kurti
1.4K vues110 diapositives
Sistemi Integral i Komunikimit par
Sistemi Integral i KomunikimitSistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i KomunikimitBesart Krasniqi
639 vues1 diapositive
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p, par
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari
1.4K vues12 diapositives

Similaire à Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj(20)

Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01 par valmirejetishi
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
valmirejetishi800 vues
Njohuri Baze Marketing par Menaxherat
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
Menaxherat6.9K vues
Njohuribazemarketing par Arta Kurti
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
Njohuribazemarketing
Arta Kurti1.4K vues
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p, par Shqiprim Jashari
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari1.4K vues
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare par Menaxherat
Strategjia e Bizneseve NderkombetareStrategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Menaxherat7.5K vues
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti par Kujtim Hameli
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kujtim Hameli1.4K vues
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik par Mikena Çako
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Mikena Çako1.2K vues
Marketing - Përmbledhje par Jozef Nokaj
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
Jozef Nokaj3.8K vues
Ligjerata e 13 & info par ekonomia
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
ekonomia725 vues
Analiza e Fizibiliteti ne Biznes par Menaxherat
Analiza e Fizibiliteti ne BiznesAnaliza e Fizibiliteti ne Biznes
Analiza e Fizibiliteti ne Biznes
Menaxherat8.6K vues
MARKETINGU I PROJEKTIT par Menaxherat
MARKETINGU I PROJEKTITMARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTIT
Menaxherat1.3K vues

Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj

 • 1. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 1 Lënda: Plani I Marketingut Drejtimi: Marketing dhe Menaxhment Bartës i Lëndës: Prof. Dr. Bardhyl Ceku Kandidati: Bekim Përgjegjaj
 • 2. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 2 Përmbajtja: Hyrja ......................................................................................................3 KREU I Përbërja e mundshme e një Plani Marketingu ...............................4 KREU II Shembull i një Plani Marketingu ......................................................5 KREU III Përfundimi ............................................................................................14 Literatura .............................................................................................15
 • 3. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 3 Hyrje - Shumë njerëz mendojnë se marketingu është vetëm shitje dhe reklamim. Por sot, marketingut nuk duhet të kuptohet në kuptimin e vjetër për ta bëre një shitje siç është " Shpjegimi dhe Shitja", por marketingu duhet të kuptohet si “Plotësimi i nevojave të konsumatorëve”. - Marketingu është një proces menaxherial dhe social nga i cili individët dhe organizatat marrin atë që u nevojitet dhe e dëshirojnë, nëpërmjet krijimit dhe shkëmbimit të vlerave me tjerët. Marketingu është procesi nga i cili kompanitë krijojnë vlera për konsumatorët dhe të ndërtojnë marrëdhënie të forta me konsumatorët në mënyrë që të kapin vlerën nga konsumatorët. - Për marketingun ekzistojnë përkufizime të shumta.1Nëse i përmbahemi atij të dhënë nga Kotler:”Marketingu është mekanizmi ekonomik dhe social përmes të cilit individët dhe grupet kënaqin nevojat dhe dëshirat e tyre në procesin e krijimit dhe të shkëmbimit të produkteve si dhe përbërësve të tjerë të vlerës”. Ky përkufizim mbështetet mbi gjashtë koncepte: 1. Nevojat, dëshirat dhe kërkesat. 2. Vlera , kostoja dhe kënaqësia. 3. Produktet. 4. Shkëmbimi , transaksionet dhe marrëdhëniet. 5. Tregu. 6. Marketingu - Plani I Marketingut është “hartë rrugore” i cili tregon drejtimet e të gjitha aktiviteteve të ndërmarrjes. Plani i Marketingut përcakton qëllimet dhe objektivat e ndërmarrjes në mënyrë distinktive dhe të kuantifikuar. - Në përpilimin e Planit të Marketingut duhet të kemi një qasje të avancuar ashtu që çdo gjë fillon duke analizuar veprimtarinë e ndërmarrjes me fokus të posaçëm të produkteve, klientëve, konkurrencës si dhe rrethit në të cilin ndërmarrja zhvillon aktivitetet. 1 Drejtim Marketingu, Ceku B., Tiranë 2007
 • 4. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 4 KREU I Përbërja e mundshme e një Plani te Marketingut Përmbledhja e përgjithshme  Paraqet një përmbledhje të shkurtër të qëllimeve dhe rekomandimeve të planit për rishikim të menaxhimit, i cili u ndihmon top menaxherëve që ti gjejnë më shpejtë pikat kryesore të planit.  Tabela e përmbajtjes duhet të përcjell përmbledhjen e përgjithshme Situata aktuale në treg  Përshkruan tregun cak dhe pozicionin e ndërmarrjes në atë treg, përfshirë edhe informacionet rreth tregut, produktit, konkurrencës dhe distribucionit.  Ky seksion përfshinë:  Përshkrimin e tregut që definon segmentet kryesore të tregut pastaj rishikon nevojat e konsumatorëve dhe faktorëve në mjedisin e marketingut që mund të kenë efekt tek konsumatorët.  Rishikimi i produktit që tregon shitjen, çmimet dhe shpenzimet e prodhimit për produktet.  Rishikimi i konkurrencës, i cili identifikon konkurrentët kryesor dhe vlerëson pozitën e tyre në atë treg si dhe vlerëson strategjitë për produkte, kualitet, politikë të çmimeve, distribucion dhe promocion.  Rishikimi i distribucionit i cili vlerëson trendet e fundit të shitjes dhe zhvillimet e tjera në kanalet kryesore te distribuimit. Analiza e mundësive dhe rreziqeve  Vlerëson rreziqet kryesore dhe mundësitë me të cilat mund të ballafaqohet produkti dhe ndërmarrja në tërësi, duke i ndihmuar në këtë mënyrë menaxhmentit të ndërmarrjes që ti parasheh zhvillimet e rëndësishme pozitive apo negative që mund të kenë ndikim në zhvillimin e ndërmarrjes dhe strategjitë e saja. Synimet dhe qellimet  Paraqet synimet e tregut që ndërmarrja dëshiron ti arrij gjatë afatit të planit dhe diskuton çështjet kyqe që mund të ndikojnë në arritjen e atyre synimeve. Për shembull nëse synimi është që të rritet pjesëmarrja e ndërmarrjes në treg në 15%, ky seksion duhet të mirret me atë se si mund të arrihet ky synim.
 • 5. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 5 Strategjia e marketingut  Definon logjikën e gjerë të marketingut përmes së cilës ndërmarrja shpreson ti arrij synimet e saja të marketingut dhe planet e tjera specifike mbi tregun cak, pozicionimin në trëg dhe nivelin e shpenzimeve për marketing. 2Definon strategjitë specifike për çdo instrument të veçant të marketing miksit dhe spjegon mënyrën se si secili instrument u përgjigjet rreziqeve, mundësive dhe çështjeve kritike që cekën më herët në plan. Plani i Aktiviteteve  Definon mënyrën se si strategjitë e marketingut do të shëndrrohen në plane specifike të aktiviteteve, që jep përgjegje në pyetjet në vijim:  Çka do të punohet ?  Kur do të punohet ?  Kush është përgjegjës të bëjë atë ?  Sa do të kushtoj ? Buxheti  Jep detale të buxhetit të marketingut që është një raport esencial i projektit në të cilin jepen qartazi shifrat mbi profitin apo humbjet. Tregon profitin e pritur(duke parashikuar numrin e njësive të shitura dhe çmimin mesatar për njësi) dhe shpenzimet e pritura(të prodhimit, distribuimit dhe marketingut). Diferenca në mes të këtyre paraqet profitin e planifikuar.  Pasi të aprovohet nga niveli më i lartë i menaxhmentit, buxheti paraqet bazën për blerjen e materialit, skematizimin e prodhimit, planifikimin e personelit dhe veprimeve të marketingut. Promovimi i Shitjeve  Ky promovim përbëhet nga stimulime afatshkurtra për të nxitur shitjet ose blerjet. Ashtu si kuponat, konkurimet, lotaritë etj. Promovimi i shitjeve përfshin një shumëllojshmëri të instrumenteve të promovimit të dizajnuara për të stimuluar përgjigjje të mëhershme. Marrëdhëniet me Publikun  Ndërtimi i marrëdhënieve të mira me publikun e ndryshëm të kompanisë, ndërtimi imazhit të mirë të kompanisë, heqjën e historive dhe thashethemeve jo të favorshme për kompaninë. 2 BSC (Trajnim I autorizuar per marketing)- Mr. Venet shala
 • 6. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 6 Konkurruesit  Sipas konceptit të marketingut, një kompani duhet t’ua jap vlera dhe kënaqësi konsumatorëve më shumë se konkurruesit tjerë. Prandaj menaxherët e marketingut duhet të pozicionohen më shumë në atë çfarë ofrojnë konkurrentët Kontrolli  Definon kontrollin që do të përdoret të monitoroj progresin dhe do ti lejoj menaxhmentit më të lartë të rishikoj rezultatet nga implementimi dhe të monitoroi produktet të cilat nuk i kanë arritur qëllimet e tyre. Vizioni dhe Misioni  Të jetë kompani e cila do të udhëheqë tregun Kosovar, duke e rritur pjesën e tregut dhe rritur shitjet e sidomos vrenda 2 viteve të ardhshme dhe me anë të kënaqjes se konsumarorve, profesionalizmit, kualitetit dhe inovacioneve.  Duhet të jetë e vendosur të punoj në bashkëpunim me klientët që të shton vlerat në mënyrë të konsiderueshme
 • 7. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 7 KREU II Shembull i një Plani Marketingu Kompania: Atlantida Adresa: Prishtinë Linja e prodhimit: Prodhim i shamponëve Pershkrimi: Prodhim i shamponëve për larjen e enëve dhe flokëve FOKUSIMI NË KLIENT Nevojat e konsumatorit Nevoja për pastrim të enëve. Nevoja për pastrim të flokëve. Dëshira për enë të pastra me shkelqim. Dëshira për flokë të pastruara mirë dhe me shkelqim. Tiparet e produktit Produkt me cilësi të lartë të lëndës së parë të importuar nga Perëndimi, i qendrueshëm ndaj kushteve atmosferike dhe me afat të gjatë qëndrimi, shampon që i përmbahet rregulles së Ph neutralitetit 5.5. Tre lloje të shamponëve: 1. Për shkëlqim të flokëvë, 2. Kundër zbokthit, 3. Për flokë të thata; Deterxhenti për larjen e enëve i cili nuk e than lekuren dhe i shkëlçen enët. Karakteristikat e produktit Shampon familjar për të gjitha qëllimet, produkt me vlerë(çmim i pranueshëm dhe kualitet i mirë). Përparesitë Unike Konkurruese Përmbajtje sipas rregullave dhe standardeve të përbërjes kimike të shamponit, ruajtja e pH neutralitetit. Çmim konkurrues dhe i përshtatshëm për tregun kosovar Përshkrimi i Konsumatorit Kanalet e shpërndarjes Territori i tërë Kosovës, përkatesisht nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat. Ndermarrjet me shumicë dhe pakicë, e deri tek konsumatori i fundit. Shfrytëzuesi i fundit Konsumuesi , spitalet dhe institucionet tjera te medha, si psh. shkollat,hotelet e keshtu me rradhë.
 • 8. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 8 ANALIZA E KONKURRENCES Emri i konkurrentit dhe lokacioni Tiparet kryesore te produktit (Pse konsumatorët blejnë prej tyre e jo prej neve?) Çmimet e tyre (më të larta, më të ulëta ose të njëjta) Prodhuesit perëndimor Kualitet i lartë, emër i njohur, shampone për të gjitha kategoritë e njerëzve / të gjitha kategoritë e flokëve, deterxhentet per enë me koncetrim te madhë e të ndryshëm. Më të larta OHIS – Shkup(Maqedoni) Traditë dhe teknologji si dhe të njohur për shampone familjare. Më të larta SAPONIA – Osijek(Kroaci) Njëjtë si më lartë Më të larta Prodhuesit nga Serbia Prodhim serik, jokualitativ, me permbajtje jo konsistente te Ph neutralitetit. Të njëjtë Prodhuesit ngaTurqia Si me lartë. Më e ulët DEFINIMI I POZICIONIT Pozicioni alktual Pozicioni i dëshiruar Prodhues vendor me kualitet të lartë Prodhues me kualitet të lartë dhe asortiment të madh të produkteve me pH neutralitet për lëkurë të shëndoshë, me formula të ndryshme për tipe të ndryshme flokesh(kunder zbokthit, për shkelqim dhe për flokë të thara). STRATEGJIA E MARKETINGUT Vizioni Objektivat Qeshtjet strategjike te marketingut -Te jemi kompani e cila do te jetë më e madhja në Kosovë për prodhimin e shamponëve për flokë, duar dhe enë, duke e rritur pjesën tonë të tregut në Kosovë dhe rritjen e shitjes për 5% brenda viteve të ardhshme. -Rritja e shitjes për 15% deri në fund të vitit 2010. -Rritja e numrit të klientëve për 5% deri në fund të vitit 2010. -Rritja e shitjes për 30% deri në fund të vitit 2012. -Rritja e pjesës së tregut për 15% deri ne fund të vitit 2012. -Mungesa e përvojes për marketing dhe shitje. -Mos pervoja e ekspozimit në panaire, stafi i dobët i shitjes me qasje joaktive.
 • 9. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 9 STRATEGJIA E MARKETINGUT Caktimi i një apo ma shumë personi/ave për marketing. Zhvillimi i qasjes proaktive dhe agressive të shitjes. Përpilimi i strategjisë për promovimin që përfshin:  Ekspozimin në panairet vendore.  Promovimin në shitoret me pakicë.  Reklama ne media.  Promovimin në ngjarjet me rëndësi.  Përpilimin e katalogut nga ndonje dizajnues professional.  Shpërndarja e mostrave në sasi te vogla. PARASHIKIMI I SHITJES Kanali i Distribuimit P r a r a s h i k i m i p ë r k ë t ë vit(2010) Prarashikimi për vitin e ardhshëm 2011 Shitja me pakicë Shitja me shumicë Direkt shfrytëzuesit të fundit Te tjera(përmes agjentëve). Shitja ne vend. Eksporti Shitja totale(vendase + eksporti). Pjesa e tregut(Kosovë). Vlera e përafert e tregut vendas. Hisja e përafert e tregut vendas(%). KLIENTËT KYQ Emri i klientit Lokacioni Shitja e këtij viti Ylli Prishtinë Shqiponja Pejë Seadi Gjakovë Marigona Gjilan Klientet Potencial(te cilët presim ti kemi vitin e ardhshëm) Emri i klientit Lokacioni Parashikimi i shitjes për vitin e ardhshëm Bernardi Mitrovicë Besiani Prizren
 • 10. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 10 BUXHETI I MARKETINGUT DHE I SHITJES Kategori e shpenzimeve Buxheti i këtij viti(2010) Buxheti i vitit të ardhshëm(2011) Rrogat e stafit të Marketigut Dizajni dhe identiteti Katalogjet Reklama dhe promovimet Panairet Të tjera(p.sh. hulumtimi i tregut, marrëdhëniet me publikun) BUXHETI I MARKETINGUT SHITJA Pagat e stafit të shitjes Shpenzimet e shitjes Shpenzimet e ndryshme të shitjes BUXHETI I SHITJES TOTALI I BUXHETIT TË MARKETINGUT DHE SHITJES BUXHETI I MARKETINGUT DHE SHITJES SI % E SHITJES SWOT ANALIZA DHE PLANI AKSIONAL I MARKETINGUT ÇMIMI Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet Çmime të arsyeshme Aksionet (Veprimet) Kush? Kur? Nuk kam plane aksioni. PAKETIMI Përparësit Dobësitë Shansat Kërcënimet Paketim sipas standardeve Paketime të vogla evopiane. I qëndrueshëm ndaj (200ml.) për kushteve atmosferike, shamponë për lojllojshmëri e paketimeve. larje të duarve. Aksionet (Veprimet) Kush? Kur? Duke Aplikuar paketimin prej 200ml për shamponet për larjen e duarve. Menaxheri Nëntor 2010
 • 11. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 PRODUKTI Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet -Produkt me cilësi të lartë. -Përpjekje e realizuar që konsumuesve të ju ofrojë sa më shumë kënaqësi. U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 11 Mos arritja e përmushjes se kënaqësive të konsumatorëve. Mund të ketë edhe produkte të tjera, formula që do të shiteshin mirë në treg, p.sh. shamponët për flokë të yndyrshme. Shumë konkurrent nga Perëndimi kanë hyrë në terg me produkte që targetojnë një kategori të caktuar të njerëzve. Aksinet (Veprimet) Kush? Kur? Hulumto nëse ka ndonjë produkt që kërkohet nga tregu. Menaxheri Shtator 2010 PROMOVIMI Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet Kam pergaditur dhe emetuar Porosia Promovimi reklama në RTK, RTV 21 dhe në reklamuese jo përmes billboard-ve, TV-të lokale, të cilat kanë shumë e qartë reklamave ndikuar ne rritjen e shitjes. nëpër gazeta. Konkurrenca reklamohet shpesh në TV dhe në gazeta. Aksionet (Veprimet) Kush? Kur?  1. Përpuno një porosi të qartë reklamuese.  2. Emeto reklama në TV me porosi të re dhe të qartë duke shprehur diferencimin nga konkurrenca. Marketingu Marketingu Shtator 2010 Nentor 2010 PANAIRET Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet Kam ekspozuar në panairet vendore Nuk kam përvojë për rregullim të stendës dhe ekspozimit jashtë Kosovës. Panairet në Kosovë dhe vendet fqinje. Konkurrenca(perëndimore) rregullisht ekspozon në panaire. Aksionet (Veprimet) Kush? Kur?  1. Ekspozo në panairet vendore dhe kërko ndihmë profesionale, nëse ka nevojë.  2. Blej pajimet e nevojshme për stendë dhe përgaditë fotot për ekspozim. Marketingu Marketingu Tetor 2010 Tetor 2010
 • 12. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 12 AKTIVITETET TJERA PROMOVUESE Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet Promovimin e bëjmë edhe përmes shpërndarjes së etiketave vetëngjitëse, shpërndarjes së lapsave, fletoreve, shkrepsave etj. Nuk kam bërë ndonjë shitje promovuese gjatë festave apo gjatë organizimit te ndonjë ngjarje. Revytë e ndryshme të modës, sponzorimet e ngjarjeve me rëndësi. Konkurrenca(perëndimore) rregullisht ekspozon në panaire. Aksionet (Veprimet) Kush? Kur?  1. Apliko plan të shitjes promovuese(blej dy, dhe një e ke gratis)  2. Sponzoro ndonje ngjarje me rëndësi që ka të bëjë me kozmetikën dhe prodhimet kemikale.  3. Bëjë mostra të vogla(30ml.) dhe shpërndarje në shitoret me pakicë me çmime që mbulojn vetëm shpenzimet e prodhimit Shitja Marketingu Marketingu Shtator 2010 Dhjetor 2010 Dhjetor 2010 DISTRIBUIMI Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet E kam mbuluar një pjesë të Nuk kam hapur Tregjet e reja për madhe të tregut kosovar(60%), pika shitjes në kompaninë tonë. përmes rrjetit të shitjes me asnjë vend në shumicë dhe agjentve tregtar Kosovë Konkurrenca e ka shumë të zhvilluar distribuimin. Aksionet (Veprimet) Kush? Kur? Cakto agjentë shitje për territorin e Dukagjinit Drejtori Gusht 2010 SHITJA Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet Shitje e motivuar mirë dhe me përqindje sipas shitjes. Nuk kam personel me eksperiencë brenda kompanisë për shitje. Person shitje i trajnuar mirë, do te rriste shitjen. Konkurrentët që kanë shitje agresive mund të përfitojnë tregun. Aksionet (Veprimet) Kush? Kur? Punëso për një kohë agjent të shitjes me eksperiencë dhe të besueshëm. Drejtori Gusht 2010
 • 13. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 IDENTITETI Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet - Kam identitet të mirë në treg. - Emër të njohur marke”Atlantida”, lehtë për t’u identifikuar. U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 13 Nuk bërë shumë në forcimin e identitetit tim në vendet rurale. Konkurrenca ka identitet të lartë në treg dhe ka imixh të mirë (perëndimor.) Aksinet (Veprimet) Kush? Kur? Merr aksion për forcimin e identitetit në tregjet rurale Marketingu Shtator 2010 INFORMATAT PER TREGUN Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet Kam informata shumë të mira për Informimi jo i Mundësia e tregun Kosovar dhe atë të mirë për tregun.. hulumtimit për vendeve fqinje. Poashtu kam produkte të reja që informata edhe për lëvizjet e do të kërkonte konkurrencës tregu. Aksinet (Veprimet) Kush? Kur? Determino se mos ka ndonjë tip shamponi për të cilin tregu është i interesuar Drejtori Tetor 2010
 • 14. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 14 KREU III Përfundimi  Në përpilimin e Planit të Marketingut duhet të kemi një qasje të avancuar ashtu që çdo gjë fillon duke analizuar veprimtarinë e ndërmarrjes me fokus të posaçëm të produkteve, klientëve, konkurrencës si dhe rrethit në të cilin ndërmarrja zhvillon aktivitetet.  Analiza është signifikante ku në fushat e përmendura më lartë do të elaborohen dhe do te definohen qartë konceptet si pozicionimi, diferencimi, përparsitë konkuruese, segmentimi, targetimi si dhe marketing miksi apo 4P (Product, Place, Promotion, Price).  Plani i Marketingut karakterizohet gjithashtu edhe me aplikimin e teknikave bashkëkohore si: Ansoff, SWOT, BCM etc. Secili Plan i Marketingut i përpiluar mire dhe me kujdes përmban një plan të detajizuar të aksioneve që duhet të ndërmerren e që janë garancë e pakontestuar se implementimi i tyre do të përmirësojë afarizmin e ndërmarrjes përkatëse. - Një Plan i marketingut është një udhëzues i cili duhet të ketë informata të nevojshme dhe të mjaftueshme: Përshkrimin e produktit(cilësinë, ngjyrën, madhësinë, paketimin etj., Prespektivat e tregut.Kërkesa(klientët).Oferta(konkurrenca).Grupit,kujt i dedikohet produkti.Tregun potencijal.Pjesen e tregut,Pozicionimin ne treg. Lokacionin(përshkrimin e vendit ku kemi planifikuar vendosjen).Strategjin dhe planin e shitjeve. Parashikimin e shitjes.Strategjin rreth përkufizimit të çmimit shitës, arsyen për vendosjen e këtij çmimi, duhet krahasuar me çmimet e konkurentëve(të larta, mesatare apo të ulëta), sa janë të gatshëm të paguajnë konsumatorët. Politikat komercijale/strategjin e marketingut. Planin e promocionit, publicitetit dhe reklames, e kështu me rradhë... - Poashtu patjetër duhet të kemi edhe: SWOT - Analizen S: Përparësitë W : Dobësitë - Fuqia e aftë punëore -Shkathtësitë e pamjaftueshme menaxheriale - Lokacioni i mirë - Mungesa e përvojes - Shpezimet e ulta - Dizajni i dobët - Partneret strategjik - Motivimi i dobët - Sherbimet për konsumatorët - Konfliktet e brendshme midis të punësuarve . - Tradita ... - Çmime më të larta se konkurrentët O: (Mundësitë, shansat) T ( kërcnimet, rreziqet) - - Rritja e nivelit të konsumit dhe e GDP - - Rritja e taksave - - Ndërtimi i infrastrukturës - - Inflacioni - - Marrveshjet e tregtisë së lirë - - Pasiguria - - Veprimi i shtetit ligjor ... - - Tensionet sociale e politke - - Rritje e numrit të konsumatorëve - - Kriza /recesioni ekonomik - - Person shitje i trajnuar mirë, do te rriste shitj. - - Ulja e çmimeve nga konkurrentët
 • 15. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 15 Literatura Ceku,Bardhyl-Abazi, Arjan. Drejtim Marketingu. Tiranë 2007 BSC(Business Support Centre),Kosovo /Business Skills Trainings 2009 info@bsckosovo.org, WWW.Scribd