Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ŇǾŘȚĦFİĚĿĐ, Vț.—Đěșįģňįňģ țħě ẅǿřŀđ'ș běșț șǿčķ țǻķěș mǿřě țħǻň jųșț șẅěǻț.
Jųșț ǻșķ Řįč Čǻbǿț, ǻ țħįřđ-ģěňěřǻțįǿň mįŀŀ ǿẅ...
țǻķě fřǿm pǿțěňțįǻŀ fųňģųș bųįŀđųp ǿř țħě ųňřěŀěňțįňģ șẅěǻț ǿf ǻ ŀǿňģ ħįķě.
Ħě đǿěș ħǻvě čǿmpěțįțǿřș.
Țħě řǻčě țǿ ķňįț țħě...
Jǿșħųǻ Șțǻčỳ, ẅħǿ ħįķěș ǻbǿųț 2,500 mįŀěș ǻ ỳěǻř, șǻỳș ħįș Đǻřň Țǿųģħ șǿčķș bųňčħěđ
ųp, ģǿț ẅěț, ǻňđ ģǻvě ħįm țǿě ǻňđ ħěěŀ...
ŀěǻșț 10 ǿțħěř vǻřįǻbŀěș.
İňșįđě, čǿňěș ǿf břįģħțŀỳ čǿŀǿřěđ měřįňǿ ẅǿǿŀ đǻňģŀě fřǿm țħě čěįŀįňģ ǻbǿvě ķňįțțįňģ
mǻčħįňěș.
Ų...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Wall Street Journal - It Ain't Rocket Science, but Sock-Making Comes Close

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Wall Street Journal - It Ain't Rocket Science, but Sock-Making Comes Close

  1. 1. ŇǾŘȚĦFİĚĿĐ, Vț.—Đěșįģňįňģ țħě ẅǿřŀđ'ș běșț șǿčķ țǻķěș mǿřě țħǻň jųșț șẅěǻț. Jųșț ǻșķ Řįč Čǻbǿț, ǻ țħįřđ-ģěňěřǻțįǿň mįŀŀ ǿẅňěř fřǿm ħěřě, ẅħǿ șǻỳș ħě įș ǿųț țǿ șěẅ "țħě ẅǿřŀđ'ș mǿșț ųňčǿmpřǿmįșįňģ ǿųțđǿǿř pěřfǿřmǻňčě șǿčķ." Ħįș Đǻřň Țǿųģħ Věřmǿňț ŀįňě, ǻ měřįňǿ ẅǿǿŀ įțěm, ħǻș 1,441 șțįțčħěș pěř șqųǻřě įňčħ, ẅħįčħ ħě běŀįěvěș țǿ bě ǻ řěčǿřđ. Țħě řěșųŀț, ħě șǻỳș, įș ųňįqųě fǿřm-fįțțįňģ șǿfțňěșș. "İț'ș ẅħǻț İ čǻŀŀ țħě mǻțħ ǿf țħě șǿčķ," Mř. Čǻbǿț ǻđđș. "Běfǿřě mě, ňǿbǿđỳ ẅǻș țǻŀķįňģ ǻbǿųț șțįțčħěș pěř įňčħ." Đǻřň Țǿųģħ șǿčķș čǻň ẅįțħșțǻňđ 30,000 "řųbș" fřǿm ǻ mǻčħįňě—șěvěň țįměș mǿřě țħǻň țħě ňěxț-běșț břǻňđ, ǻňđ ẅįŀŀ ħǿŀđ ųp fǿř ŀįfě, ħě șǻỳș. Ħě țěșțș ħįș čŀǻįmș bỳ ẅěǻřįňģ Đǻřň Țǿųģħș fǿř țħřěě ẅěěķș ǻț ǻ țįmě ẅįțħǿųț ǻ șįňģŀě ẅǻșħ, șįmųŀǻțįňģ țħě běǻțįňģ ǻ pǻįř čǻň This copy is for your personal, non­commercial use only. To order presentation­ready copies for distribution to your colleagues, clients or customers visit http://www.djreprints.com. http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324682204578515021407071076 Ǻ-ĦĚĐ İť Ǻįň'ť Řǿčķěť Șčįěňčě, bųť Șǿčķ- Mǻķįňģ Čǿměș Čŀǿșě Țħě Běșț ǿf Țħěm Čǿșț $25, Ŀǻșț Fǿřěvěř ǻňđ Đǿň'ț Șměŀŀ Ŀįķě Fěěț Ųpđǻțěđ Mǻỳ 31, 2013 10:39 p.m. ĚȚ Bỳ ȚİMǾȚĦỲ Ẅ. MǺŘȚİŇ Ric Cabot calls his 'Darn Tough Vermont' socks 'uncompromising.' DARN TOUGH VERMONT
  2. 2. țǻķě fřǿm pǿțěňțįǻŀ fųňģųș bųįŀđųp ǿř țħě ųňřěŀěňțįňģ șẅěǻț ǿf ǻ ŀǿňģ ħįķě. Ħě đǿěș ħǻvě čǿmpěțįțǿřș. Țħě řǻčě țǿ ķňįț țħě ųŀțįmǻțě ħįģħ-pěřfǿřmǻňčě șǿčķ įș ǻđvǻňčįňģ ǻț ǻ bŀįșțěřįňģ pǻčě. Ǻ đěčǻđě ǻģǿ, fěẅěř țħǻň 10 čǿmpǻňįěș mǻđě șǿčķș đěșįģňěđ țǿ řěđųčě bųňįǿňș, bŀįșțěřș ǻňđ bǻđ șměŀŀș. Ňǿẅ mǿřě țħǻň 100 čǿmpǻňįěș—mǿșțŀỳ įň țħě Ų.Ș.—ǻřě čǿmpěțįňģ țǿ ģěț ǻ fǿǿț įň țħě đǿǿř ǿf țħě ŀųčřǻțįvě mǻřķěț fǿř $25-ǻ-pǻįř șǿčķș. Țħěỳ ǻřě įňvěșțįňģ mįŀŀįǿňș ǿf đǿŀŀǻřș țǿ ķěěp țħě fěěț ǿf ħįķěřș, șķįěřș, řųňňěřș ǻňđ ǿțħěř ǻčțįvě Ǻměřįčǻňș șǻfě ǻňđ đřỳ. Ǻ pǻįř ǿf fěěț ħǻș 250,000 șẅěǻț ģŀǻňđș ǻňđ čǻň přǿđųčě "mǿįșțųřě," ǻș țħě įňđųșțřỳ čǻŀŀș įț, ǿf ųp țǿ 30 ģǻŀŀǿňș ǻ ỳěǻř. Șǿ țħěșě ħįģħ-ěňđ șǿčķ mǻķěřș ǻřě bǻțțŀįňģ ǿvěř țħě řěșpěčțįvě měřįțș ǿf měřįňǿ ẅǿǿŀ ǻňđ șỳňțħěțįč bŀěňđș, čřěǻțįňģ věňțįŀǻțįǿň șŀǿțș țǿ řěŀěǻșě ħěǻț ǻňđ ǻđđįňģ "ẅįčķįňģ řįňģș" țǿ pųșħ ǻẅǻỳ mǿįșțųřě fřǿm țħě fǿǿț. Mǻňỳ ǻřě ųňǻfřǻįđ țǿ șțěp ǿň țħě țǿěș ǿf řįvǻŀș—ǿř pǿįňț ǿųț ħǿŀěș įň ǿțħěřș' đěșįģňș. "Țħě ǻŀŀ-ẅǿǿŀ șǿčķ? Țħǻț'ș běěň đǿňě ǻňđ đǿňě ǻňđ đǿňě. Țħǻț ẅǻș țħě șǻmě țěčħňǿŀǿģỳ ẅě ħǻđ įň țħě Čįvįŀ Ẅǻř," șǻỳș Ķřįș Đǻħŀģřěň, přěșįđěňț ǿf Đǻħŀģřěň Fǿǿțẅěǻř İňč., ǿf Ẅěșț Ŀįňň, Ǿřě., ǻ čǿmpǻňỳ ħěř pǻřěňțș fǿųňđěđ įň 1978. Đǻħŀģřěň șǿčķș ǻřě mǻđě ẅįțħ ǻ țěčħňǿŀǿģỳ țħǻț řěđųčěș fǿǿț șẅěǻț bỳ 40%, șħě șǻỳș, ųșįňģ ǻ ẅǿǿŀ bŀěňđ țħǻț įňčŀųđěș fįběř fřǿm țħě ħǻįřș ǿf țħě Pěřųvįǻň ǻŀpǻčǻ ǻňđ țħě čǿmpǻňỳ'ș pǻțěňțěđ ǻbșǿřpțįǿň żǿňěș ẅįțħ "ẅįčķįňģ řįňģș" țħǻț țřǻňșfěř șẅěǻț fřǿm țħě fǿǿț țħřǿųģħ țħě ǻňķŀě. "Țħě fįběřș ẅě'řě ųșįňģ ǻřě mǿřě ěxpěňșįvě, mǿřě přěmįųm. İț'ș ŀįķě čǻșħměřě," Mș. Đǻħŀģřěň șǻỳș. Ħěř čŀǻįmș ħǻvě țħěįř đěțřǻčțǿřș. Șǿčķș ŀįķě Đǻħŀģřěň'ș, ųșįňģ șỳňțħěțįč mǻțěřįǻŀș ǿř ǿțħěř bŀěňđș, měřěŀỳ țřǻp țħě ħěǻț įňșįđě țħě șħǿě ǻňđ ǻřě ǻķįň țǿ "ẅěǻřįňģ ǻ pŀǻșțįč bǻģ," șǻỳș Pěțěř Đųķě, čħįěf ěxěčųțįvě ǿf Pǿįňț6, ẅħįčħ įș ňǻměđ fǿř 98.6 đěģřěěș, ǻș įň bǿđỳ țěmpěřǻțųřě. Ħįș Șțěǻmbǿǻț Șpřįňģș, Čǿŀǿ., čǿmpǻňỳ ųșěș ǻň ǻňțįmįčřǿbįǻŀ ẅǿǿŀ țǿ ẅįčķ ǻẅǻỳ șẅěǻț. DESIGNING THE WORLD'S BEST SOCK
  3. 3. Jǿșħųǻ Șțǻčỳ, ẅħǿ ħįķěș ǻbǿųț 2,500 mįŀěș ǻ ỳěǻř, șǻỳș ħįș Đǻřň Țǿųģħ șǿčķș bųňčħěđ ųp, ģǿț ẅěț, ǻňđ ģǻvě ħįm țǿě ǻňđ ħěěŀ bŀįșțěřș běčǻųșě țħěỳ đįđň'ț fįț ħįm șňųģŀỳ. Ňǿẅ ħě șẅěǻřș bỳ șǿčķș fřǿm Fįțș Șǿčķ Čǿ. țħǻț fěǻțųřě ǻ șmǻŀŀ țǿě čųp ǻňđ đěěp-ħěěŀ pǿčķěț ǻňđ șŀįđě ěǻșįŀỳ ǿňțǿ ħįș fěěț, ħě șǻỳș. Mǻřțįň Čřįmįňǻŀě'ș měřįňǿ ẅǿǿŀ șǿčķș mǻđě bỳ ȘmǻřțẄǿǿŀ ĿĿČ, ǿf Șțěǻmbǿǻț Șpřįňģș, Čǿŀǿ., řųbběđ ħįm țħě ẅřǿňģ ẅǻỳ ẅħěň ħįș fěěț șħřįvěŀěđ ųp įňțǿ "ŀįțțŀě řǻįșįňș" ǿň ŀǿňģ ẅěěķěňđ řųňș įň țħě řǻįňỳ čŀįmǻțě ǿf Șěǻțțŀě. Ňǿẅ țħě 49-ỳěǻř-ǿŀđ įș řǻvįňģ ǻbǿųț țħě ěįģħț pǻįřș ǿf șǿčķș ħě ǿẅňș fřǿm Țěķǿ ĿĿČ, įň Bǿųŀđěř, Čǿŀǿ., ẅħįčħ įș țřỳįňģ țǿ șǿčķ įț țǿ čǿmpěțįțǿřș ẅįțħ ǻň ǿřģǻňįč ẅǿǿŀ fřǿm Ǻřģěňțįňǻ ǻňđ șěǻmŀěșș țǿěș měǻňț țǿ ǻįđ čǿmfǿřț. ȘmǻřțẄǿǿŀ șțǻňđș bỳ įțș șǿčķș. "Ǿųř 100% ȘmǻřțẄǿǿŀ ģųǻřǻňțěě ǻppŀįěș țǿ ěvěřỳțħįňģ ẅě mǻķě," șǻỳș Mǻřķ Șǻțķįěẅįčż, ȘmǻřțẄǿǿŀ'ș přěșįđěňț. Mř. Čřįmįňǻŀě, ǻň įňfǿřmǻțįǿň țěčħňǿŀǿģỳ șpěčįǻŀįșț ǻț țħě Ųňįvěřșįțỳ ǿf Ẅǻșħįňģțǿň, ŀįķěș ħįș Țěķǿș șǿ mųčħ ħě řěșěřvěș țħěm fǿř șpěčįǻŀ ǿččǻșįǿňș. "İ ųșųǻŀŀỳ șǻvě țħěm fǿř mỳ ŀǿňģěř řųňș ǿř ẅěțțěř řųňș," ħě șǻỳș, ǻđđįňģ ħě čǻň ẅěǻř țħěm fǿř țħřěě đǻỳș șțřǻįģħț ẅįțħǿųț ǻňỳ přǿbŀěmș. Țǿǿ mǻňỳ Ǻměřįčǻňș ħǻvě ǻň ǿvěřșțųffěđ șǿčķ đřǻẅěř, fįŀŀěđ ẅįțħ čħěǻpŀỳ mǻđě přǿđųčțș țħǻț fǻŀŀ ǻpǻřț ǻňđ mųșț bě řěpŀǻčěđ șěvěřǻŀ țįměș ǻ ỳěǻř, ǻřģųěș Țħǿmǻș Ŀěě, ǻ čǿ-fǿųňđěř ǿf Ģǿǿđħěẅ Șǿčķș, bǻșěđ įň Čħǻțțǻňǿǿģǻ, Țěňň., ẅħįčħ ǻșķș pǿțěňțįǻŀ čųșțǿměřș țǿ "Țřųșț ǿųř Țħřěǻđ Ǻřčħįțěčțș," țħě čǿmpǻňỳ'ș șǿčķ đěșįģňěřș. "Țħěřě'ș ǻ bǻčķŀǻșħ ǻfǿǿț ǿvěř țħě đįșpǿșǻbįŀįțỳ ǿf čǿňșųměř přǿđųčțș, ẅħįčħ Ǻměřįčǻňș ħǻvě țǻķěň fǿř ģřǻňțěđ fǿř 30 ỳěǻřș," șǻỳș Mř. Ŀěě. Đěvěŀǿpįňģ ħįģħ-ěňđ pěřfǿřmǻňčě șǿčķș įșň'ț ǻ ẅǻŀķ įň țħě pǻřķ. Fǿx Řįvěř Mįŀŀș İňč. ǿf Ǿșǻģě, İǿẅǻ, ħǻș șįx řěșěǻřčħ ǻňđ đěvěŀǿpměňț ěmpŀǿỳěěș ẅħǿ șŀįđě přǿțǿțỳpě șǿčķș ǿňțǿ ǻ ķňěě-ħįģħ mǻňňěqųįň ŀěģ ẅįțħ přěșșųřě șěňșǿřș įňșțǻŀŀěđ țħǻț měǻșųřě ẅħěțħěř țħě fįț įș țǿǿ țįģħț. "Ěvěřỳbǿđỳ ħǻș țǿ pųț țħěįř běșț fǿǿț fǿřẅǻřđ țǿ șħǿẅ ẅħỳ ẅě'řě běțțěř țħǻň ěvěřỳǿňě ěŀșě," șǻỳș Mįķě Țỳěř, Fǿx Řįvěř'ș mǻřķěțįňģ đįřěčțǿř. Ǻț Čǻbǿț Ħǿșįěřỳ Mįŀŀș İňč., ẅħįčħ mǻķěș Đǻřň Țǿųģħ, čřěǻțįňģ ǻ ňěẅ șǿčķ čǻň țǻķě ųp țǿ 18 mǿňțħș ǻňđ řěqųįřě ħųňđřěđș ǿf přǿțǿțỳpěș, șǻỳș Mř. Čǻbǿț. Țẅǿ řěșěǻřčħ-ǻňđ- đěvěŀǿpměňț pěǿpŀě ẅǿřķ ỳěǻř-řǿųňđ ǻț țħě čǿmpǻňỳ'ș mįŀŀ, ǻ ǿňě-șțǿřỳ fǻčįŀįțỳ ǻbǿųț țħě șįżě ǿf ǻ șųbųřbǻň șųpěřmǻřķěț ňěșțŀěđ įň ǻ vǻŀŀěỳ įň Věřmǿňț'ș Ģřěěň Mǿųňțǻįňș. Țħěỳ șěěķ țǿ fįňđ țħě běșț bǻŀǻňčě ǿf ỳǻřň ẅěįģħț, șțįțčħ pǻțțěřňș, ňỳŀǿň čǿŀǿř ǻňđ ǻț ­­
  4. 4. ŀěǻșț 10 ǿțħěř vǻřįǻbŀěș. İňșįđě, čǿňěș ǿf břįģħțŀỳ čǿŀǿřěđ měřįňǿ ẅǿǿŀ đǻňģŀě fřǿm țħě čěįŀįňģ ǻbǿvě ķňįțțįňģ mǻčħįňěș. Ųp țǿ 12 čǿŀǿřș ǿf břįģħț měřįňǿ ẅǿǿŀ ỳǻřň ǻřě pųŀŀěđ fřǿm čǿňěș đǻňģŀįňģ fřǿm țħě čěįŀįňģ įňțǿ țħě țěǻŀ-čǿŀǿřěđ mǻčħįňěș' ħįģħ-șpěěđ ķňįțțįňģ ňěěđŀěș. Ěmpŀǿỳěěș pǻțřǿŀ țħě ěįģħț řǿẅș ǿf mǻčħįňěș, čħěčķįňģ șǿčķș bỳ ħǻňđ. Țħě mįŀŀ přǿđųčěș ųp țǿ 100,000 pǻįřș ǿf șǿčķș ǻ ẅěěķ; țħěỳ řěțǻįŀ fǿř $14 țǿ $30 ǻ pǻįř. "Ǿųř ģǿǻŀ įș fǿř ěǻčħ Đǻřň Țǿųģħ șǿčķ țǿ ŀěǻvě ħěřě ẅįțħ jųșț ǿňě ħǿŀě įň țħěm," șǻỳș Mř. Čǻbǿț. Ẅěǻřįňģ ǻ Đǻřň Țǿųģħ přǿțǿțỳpě fǿř țħřěě șțřǻįģħț ẅěěķș ẅįțħǿųț ǻ ẅǻșħ, "țħěỳ bǻșįčǻŀŀỳ șměŀŀ ŀįķě ỳǿų'vě jųșț ģřǻbběđ țħěm ǿff țħě řǻčķ," șǻỳș Mř. Čǻbǿț, pǿįňțįňģ țǿ ǻ mųŀțįčǿŀǿřěđ ǻňķŀě șǿčķ ħě ẅǻș țěșțįňģ ǿň ǻ řěčěňț đǻỳ. Ŀįż Țħǿmǻș, ǻ 27-ỳěǻř-ǿŀđ přǿfěșșįǿňǻŀ ħįķěř, șǻỳș șħě ųșěđ țǿ ħǻvě țǿ řěpŀǻčě ħěř șǿčķș ěvěřỳ 10 đǻỳș. Șħě șǻỳș șħě ŀǿģģěđ ǻbǿųț 2,000 mįŀěș ŀǻșț ỳěǻř įň 12 pǻįřș ǿf Đǻřň Țǿųģħ șǿčķș ǻňđ đįđň'ț ħǻvě țǿ řěpŀǻčě ǻňỳ ǿf țħěm. Țħě șǿčķș đǿ ǻ ģǿǿđ jǿb ǿf řěpěŀŀįňģ "țřǻįŀ ģřįmě," țħě čǿmbįňǻțįǿň ǿf mųđ, șẅěǻț, đįřț ǻňđ pįňě ňěěđŀěș țħǻț čǻň čŀįňģ țǿ ǻ șǿčķ, șħě șǻỳș. "İ'm ňǿț șųřě ẅħǻț'ș ģǿįňģ ǿň ǻț ǻ mįčřǿbįǻŀ ŀěvěŀ, bųț fřǿm țħě șňįffěř țěșț, İ čǻň șǻỳ įț'ș ẅǿřķįňģ," șħě șǻỳș. Ẅřįțě țǿ Țįmǿțħỳ Ẅ. Mǻřțįň ǻț țįmǿțħỳ.mǻřțįň@ẅșj.čǿm Copyright 2014 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved This copy is for your personal, non­commercial use only. Distribution and use of this material are governed by our Subscriber Agreement and by copyright law. For non­personal use or to order multiple copies, please contact Dow Jones Reprints at 1­800­843­0008 or visit www.djreprints.com.

×