มาตรฐานการเรียนรู้

73 945 vues

Publié le

มาตรฐานการเรียนรู้

0 commentaire
1 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
73 945
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
5
Actions
Partages
0
Téléchargements
193
Commentaires
0
J’aime
1
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

มาตรฐานการเรียนรู้

 1. 1. มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเกณฑ์คุณภาพสำคัญที่บ่งชี้ถึง ระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการให้เกิด แก่ผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้จะบอกถึงสิ่งที่คาดหวังหรือจุดหมายไว้อย่างชัดเจน ว่าสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนทุกคนรู้แลปฏิบัติได้” ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. <ul><li>หลักสูตรอิงมาตรฐาน </li></ul><ul><li>หมายถึง หลักสูตรที่มี มาตรฐาน การเรียนรู้เป็น เป้าหมาย หรือเป็น กรอบทิศทาง ในการ กำหนดเนื้อหา ทักษะกระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ การประเมินผล เพื่อ พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถบรรลุมาตรฐานที่กำหนด </li></ul>
 3. 3. <ul><li>หลักสูตรสถานศึกษา </li></ul><ul><li>หมายถึง แผนหรือแนวทางในการจัดประมวลความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งจัดทำโดยบุคคลหรือคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ตัวชี้วัดชั้นปี </li></ul><ul><li>ระดับประถมศึกษา ( ป .1 – ป .6) และ </li></ul><ul><li>ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม .1 – ม .3) </li></ul><ul><li>กำหนดเป็นตัวชี้วัดชั้นปี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแต่ละระดับชั้นเรียน </li></ul>
 5. 5. <ul><li>ตัวชี้วัดช่วงชั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย </li></ul><ul><li>( ม . 4 – ม . 6) </li></ul><ul><li>กำหนดเป็น ตัวชี้วัดช่วงชั้น </li></ul><ul><li>เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อจบ </li></ul><ul><li>การศึกษาขั้นพื้นฐาน </li></ul>
 6. 6. <ul><li>หัวใจของระบบการศึกษา </li></ul><ul><li>ที่มีมาตรฐานกำกับคือมาตรฐาน </li></ul><ul><li>การเรียนรู้ ซึ่งระบุให้ทราบว่า </li></ul><ul><li>“ นักเรียน ต้องรู้อะไร และ ทำอะไรได้” </li></ul><ul><li>“ What student should know and be able to do” </li></ul>
 7. 7. <ul><li>วิสัยทัศน์ หลักการ สมรรถนะ </li></ul><ul><li>คุณลักษณะอันพึงประสงค์ </li></ul><ul><li>หลักสูตรสถานศึกษา นับตั้งแต่วิสัยทัศน์ ควรสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โรงเรียนมีภารกิจหลักที่จะพัฒนานักเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในระดับชาติ และจุดเน้นอื่นๆ อย่างไร </li></ul><ul><li>คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนต้องการเน้น เป็นสิ่งที่เสริมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียน / ชุมชน </li></ul>
 8. 8. <ul><li>โครงสร้างหลักสูตร </li></ul><ul><li>มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ </li></ul><ul><li>- กลุ่มสาระการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>- การจัดเวลาเรียน </li></ul><ul><li>- การวัดและประเมินผล </li></ul><ul><li>- เกณฑ์การจบหลักสูตรหรือการผ่านช่วงชั้น </li></ul>
 9. 9. <ul><li>คำอธิบายรายวิชา ( โครงสร้างรายวิชา ) </li></ul><ul><li>ควรระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การรายงานผลและการเทียบโอน เนื้อหาสาระหลัก วิธีการประเมินผล และเวลาเรียน </li></ul>
 10. 10. <ul><li>หน่วยการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพราะเป็นส่วนที่นำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ผู้เรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม่อย่างไร </li></ul><ul><li>หน่วยการเรียนรู้ ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้จะต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยครูต้องเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ต้องการให้ ”นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติได้” ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>นั้น ๆ คืออะไร </li></ul>

×