Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ตองเปนที่หนึ่งใหได
คํานิยม
บัณฑิต อึ้งรังษี
1. ฝนใหใหญ...ใหญสุดๆ
Imagination is Power

          “Imagination
           is more
       ...
ผมบอกไดเลยวา ...
ชีวิตที่เดินอยางเชือมั่นและมีเปาหมายนั้น
          ่
เปนชีวตที่ “ มันส ” มาก
     ิ
2. มนุษยจะพัฒนาการไปตามอยางที่ตนคิด
As a Man Thinks, He is

             ทุกอยางเริ่มตนที่การคิดเทานั้น

...
ข า วดี ก็ คื อ ...
คุ ณ สามารถเปลี่ ย นอนาคตของคุ ณ ได
โดยการเปลี่ ย นความคิ ด ของคุ ณ

นั บ แต นี้ เ ป น ต น ไป
3. วิ่ง 1 ไมล ใน 4 นาที
4-Minute Mile              ขอจํากัดไมไดอยูที่รางกาย
            ...
4. ใชหัวใจเลือกอนาคต
Do What You Love, and the Money Will Follow
      ฟงเสียงหัวใจของตนเอง เมื่อถึงเวลาตองเล...
5. เดินหนาหาทาง
Do What You Can, Where You Can
6. เรียนรูอยางรวดเร็วเพื่อเอาชนะ
Super - Learning                หาสิ่งที่เปนผลงาน วิธีการ
    ...
7. ฝาดานอคติฝรั่ง
Over Prepare
           ตอง “Over Prepare”
           สําหรับการแขงขันทุกครั้ง...
8. เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม
Profile Global, Act Local
 ถ า เราจะประสบความสํา เร็ จ เราก็ จ ะต อ งเข า ใจคน
9. ตั้งเปาหมายใหชัดเจน
FOCUS & GOALS
 “ เ ป า ห ม า ย ” เ ป น ป จ จั ย ที่ สํา คั ญ ที่ สุ ด อั น ดั บ ห นึ่ ง
 ...
10. “วางแผน” เปนเรื่องงายๆ
Planning            ขอแตกตางระหวาง
                ความฝนลมๆแล...
11. สูตาย...ตัดทางถอย
Burn the Bridges Behind You
       ถาคุณมุงมั่นตัดสินใจทําอะไรแลวให

          ...
12. อาน อาน อาน
What You Read, You are
              ไมมีอะไรคุมคาไปกวา
               ...
13. ฝกซอมในใจ
Do Within When You are Without


         ไม ว า จะเป น ทั ก ษะอะไรก็ ต าม
          ...
14. ความรับผิดชอบ
          คุ ณ คื อ ...
Responsibility
            คนที่ กุ ม
          บ...
15. คิดในทางบวก
Think Positive
15. คิดในทางบวก
Think Positive
16. เสนไมใหญ ไมเปนไร
Connections
    รู จั ก คนเยอะ = มี โ อกาสเยอะ
17. เพียง resume ในกระดาษ ไมใหงานที่ดีกับใคร
RESUME
          นี่ เ ป น เรื่ อ งของสายสั ม พั น ธ
     ...
18. รอใหเรียนจบก็สายไปแลว
Always Think Several Steps Ahead

                  ทํา งานก อ น
     ...
19. ตามหาคนเกงมาเปนพี่เลี้ยง
 Learn From the Masters
เรี ย นรู จ ากคนที่ ถู ก ต อ ง ทํา ให เ ราประหยั ด เวลาได เ...
20. ชื่อเสียงรักษาเทาชีวิต
Reputation

               ชื่ อ เสี ย งเป น สิ่ ง ที่ ห ามาได
       ...
21. “นอกวง”เลย “นอกกรอบ”
Think Outside the Box

              อยายอมรับ
              สิ่งที่คน...
การคิ ด ต า งกั น ทํา ให อ นาคตต า งกั น
22. คิดใหญ ทลายขอจํากัด
Accept No Limits

              ขอจํากัดไมมีหรอก
                ...
23. ขอคืบ ใหศอก
Go the Extra Mile
    อยาเปนคนทําไดแคเทาที่สั่ง !!!
        ธุรกิจสวนตัว คือ
      ...
24. เพิ่มคุณคาใหตัวเองเสมอ
 Constant Improvement
ถาความฝนของผมไมเคยเปนจริงขึ้นมาเลย อยางนอยที่สุดในการ
   ที...
25. ภาษานั้นสําคัญไฉน
Language Skills


            ภาษาเชื่อมโยงคนเขาดวยกัน
26. พรสวรรคเรื่องเล็ก ทํางานหนักเปนเรื่องใหญ
Talent                  ทุ ก ๆพรสวรรค
       ...
27. อุปสรรคและความผิดหวัง
 Overcoming Obstacles
 สิ่ ง ที่ สํา คั ญ ที่ สุ ด คื อ วิ ธี คิ ด เมื่ อ ต อ งเจอ
 อุ ป สรรค แ...
28. วิธีที่งายที่สุดในการเลือกคูครองใหถูกตอง
Choose the Right Life Partner

              1.รูวาตองกา...
29. ความถอมตัว
Humility
         คนยิ่งสูง ตองยิ่งถอมตัว
30. อยาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
Don’t Compare

             มนุษยแตละคนตางกันโดย
           ...
31. กระสุนนัดเดียว ตองโดน
Limited Bullets

 เรามีกระสุนแคนัดเดียว
   นัดนั้นตองโดน
   ทําใหถึงที่สุด
   เมื่อโอ...
32. คําปฏิเสธ...นั้นไซร ธรรมดา
Coping with Rejection
33. กินกบตั้งแตเชา
Eat That Frog
            ศัตรูตัวเล็กๆที่มีประสิทธิภาพ
            สูงสุดใ...
34. โชคชะตา ไมสําคัญ
Luck!            โชคเกิดขึ้นเมื่อการ
            เตรียมพรอม พบกับโอกาส
35. มีความสุขเดี๋ยวนี้
Be Happy - Now!
ค น หาความสุ ข จากสิ่ ง ที่ ทํา
36. โลกนี้ไมเคยตองยุติธรรม
The World is Never Fair
     ไม เ กี่ ย วว า คุ ณ เกิ ด มามี ชี วิ ต อย า งไร
  ...
37. อยาลมเลิก
Never Give Up
         เคล็ดลับประสบความสําเร็จ
         สามารถสรุปได 7 คํา
      ...
38. อยาหวังแตพึ่งคนอื่น
You are Responsible

              ลายมื อ หลายคนเชื่ อ ว า
           ...
39. อธิษฐาน
Prayer

       ความคิดเล็กๆ ของการเปน
       มนุษย อาจจะทําใหมองไมเห็น
       ทาง
Club Meeting
Increase Potential
Start Business with-out MONEY
bizclub
  B e l i e v e , Yo u w i l l s u c c e e d ....
Join Meeting
   08 - 4427 - 0867
   Louiz.bizclub@gmail.com
   Credit: Bundit Ungrangsee’s book / Mr.Thatchaw...
Conduct your Dream.
Conduct your Dream.
Conduct your Dream.
Conduct your Dream.
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Conduct your Dream.

2 452 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Conduct your Dream.

 1. 1. ตองเปนที่หนึ่งใหได
 2. 2. คํานิยม
 3. 3. บัณฑิต อึ้งรังษี
 4. 4. 1. ฝนใหใหญ...ใหญสุดๆ Imagination is Power “Imagination is more powerful than knowledge”
 5. 5. ผมบอกไดเลยวา ... ชีวิตที่เดินอยางเชือมั่นและมีเปาหมายนั้น ่ เปนชีวตที่ “ มันส ” มาก ิ
 6. 6. 2. มนุษยจะพัฒนาการไปตามอยางที่ตนคิด As a Man Thinks, He is ทุกอยางเริ่มตนที่การคิดเทานั้น ถ า คุ ณ คิ ด ว า ตนทํา ได หรื อ คิ ด ว า ทํา ไม ไ ด คุ ณ ก็ ถู ก ทั้ ง สองอย า ง
 7. 7. ข า วดี ก็ คื อ ... คุ ณ สามารถเปลี่ ย นอนาคตของคุ ณ ได โดยการเปลี่ ย นความคิ ด ของคุ ณ นั บ แต นี้ เ ป น ต น ไป
 8. 8. 3. วิ่ง 1 ไมล ใน 4 นาที 4-Minute Mile ขอจํากัดไมไดอยูที่รางกาย แตอยูทความคิดมากกวา ี่
 9. 9. 4. ใชหัวใจเลือกอนาคต Do What You Love, and the Money Will Follow ฟงเสียงหัวใจของตนเอง เมื่อถึงเวลาตองเลือกอาชีพ แลวคุณจะได ใชเวลาทั้งชีวิต อยูกับสิ่งที่คุณรัก
 10. 10. 5. เดินหนาหาทาง Do What You Can, Where You Can
 11. 11. 6. เรียนรูอยางรวดเร็วเพื่อเอาชนะ Super - Learning หาสิ่งที่เปนผลงาน วิธีการ ของคนที่เกงทีสุดมาศึกษา ่
 12. 12. 7. ฝาดานอคติฝรั่ง Over Prepare ตอง “Over Prepare” สําหรับการแขงขันทุกครั้ง พรอมสําหรับโอกาส ตลอดเวลา
 13. 13. 8. เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม Profile Global, Act Local ถ า เราจะประสบความสํา เร็ จ เราก็ จ ะต อ งเข า ใจคน
 14. 14. 9. ตั้งเปาหมายใหชัดเจน FOCUS & GOALS “ เ ป า ห ม า ย ” เ ป น ป จ จั ย ที่ สํา คั ญ ที่ สุ ด อั น ดั บ ห นึ่ ง ข อ ง ค ว า ม สํา เ ร็ จ ก า ร มี เ ป า ห ม า ย ที่ ชั ด เ จ น ทํา ใ ห เ ร า รู ว า เ ร า จ ะ ไ ป ไ ห น ใ น เ ว ล า เ ท า ไ ห ร ทํา ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร น แ ล ะ มี กํา ลั ง ใ จ
 15. 15. 10. “วางแผน” เปนเรื่องงายๆ Planning ขอแตกตางระหวาง ความฝนลมๆแลงๆ กับ ความมุงมั่นใฝฝนถึง ความสําเร็จก็คือ “ การวางแผน ”
 16. 16. 11. สูตาย...ตัดทางถอย Burn the Bridges Behind You ถาคุณมุงมั่นตัดสินใจทําอะไรแลวให เผาสะพานทิ้ง อยาลมเลิกกลางคัน
 17. 17. 12. อาน อาน อาน What You Read, You are ไมมีอะไรคุมคาไปกวา การอานหนังสือ อีกแลวละครับ และที่สําคัญ ไมมีอะไรมาแทน การอานหนังสือไดดวย
 18. 18. 13. ฝกซอมในใจ Do Within When You are Without ไม ว า จะเป น ทั ก ษะอะไรก็ ต าม คุ ณ สามารถ ฝ ก ในใจ ได ทั้ ง นั้ น
 19. 19. 14. ความรับผิดชอบ คุ ณ คื อ ... Responsibility คนที่ กุ ม บั ง เหี ย นชี วิ ต ของคุ ณ เอง
 20. 20. 15. คิดในทางบวก Think Positive
 21. 21. 15. คิดในทางบวก Think Positive
 22. 22. 16. เสนไมใหญ ไมเปนไร Connections รู จั ก คนเยอะ = มี โ อกาสเยอะ
 23. 23. 17. เพียง resume ในกระดาษ ไมใหงานที่ดีกับใคร RESUME นี่ เ ป น เรื่ อ งของสายสั ม พั น ธ เครื อ ข า ย ความไว เ นื้ อ เชื่ อ ใจ ในความสามารถ จนเกิ ด การ แนะนํา บอกต อ กั น มา ไม ใ ช เรื่ อ งของกระดาษแผ น เดี ย ว
 24. 24. 18. รอใหเรียนจบก็สายไปแลว Always Think Several Steps Ahead ทํา งานก อ น ได ป ระสบการณ ก อ น เวลาเดิ น ตลอดเวลา ไม เ คยหยุ ด รอใคร
 25. 25. 19. ตามหาคนเกงมาเปนพี่เลี้ยง Learn From the Masters เรี ย นรู จ ากคนที่ ถู ก ต อ ง ทํา ให เ ราประหยั ด เวลาได เ ยอะ
 26. 26. 20. ชื่อเสียงรักษาเทาชีวิต Reputation ชื่ อ เสี ย งเป น สิ่ ง ที่ ห ามาได ยากมาก และเสี ย ไปได ง า ย และเมื่ อ เสี ย ไปแล ว .. เอากลั บ คื น มาได ย ากมาก
 27. 27. 21. “นอกวง”เลย “นอกกรอบ” Think Outside the Box อยายอมรับ สิ่งที่คนอื่นบอกวา เปนขอจํากัดของเรา
 28. 28. การคิ ด ต า งกั น ทํา ให อ นาคตต า งกั น
 29. 29. 22. คิดใหญ ทลายขอจํากัด Accept No Limits ขอจํากัดไมมีหรอก มีแตความคิด เรื่องขอจํากัด
 30. 30. 23. ขอคืบ ใหศอก Go the Extra Mile อยาเปนคนทําไดแคเทาที่สั่ง !!! ธุรกิจสวนตัว คือ คุณเปนเจานายตัวเอง คุณตองทําใหผลลัพธดีเลิศที่สุด
 31. 31. 24. เพิ่มคุณคาใหตัวเองเสมอ Constant Improvement ถาความฝนของผมไมเคยเปนจริงขึ้นมาเลย อยางนอยที่สุดในการ ที่ผมไดไลลาความฝนนั้น ผมก็ไดพัฒนาตัวเองใหดีขึ้น
 32. 32. 25. ภาษานั้นสําคัญไฉน Language Skills ภาษาเชื่อมโยงคนเขาดวยกัน
 33. 33. 26. พรสวรรคเรื่องเล็ก ทํางานหนักเปนเรื่องใหญ Talent ทุ ก ๆพรสวรรค ทดแทนได ด ว ย ความอดทน
 34. 34. 27. อุปสรรคและความผิดหวัง Overcoming Obstacles สิ่ ง ที่ สํา คั ญ ที่ สุ ด คื อ วิ ธี คิ ด เมื่ อ ต อ งเจอ อุ ป สรรค และ ความผิ ด หวั ง อย า ให มั น หยุ ด เราได !!!
 35. 35. 28. วิธีที่งายที่สุดในการเลือกคูครองใหถูกตอง Choose the Right Life Partner 1.รูวาตองการอะไร 2.เขียนลงไป 3.คิดและอธิษฐานเสมอ
 36. 36. 29. ความถอมตัว Humility คนยิ่งสูง ตองยิ่งถอมตัว
 37. 37. 30. อยาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น Don’t Compare มนุษยแตละคนตางกันโดย สิ้นเชิง แตละคนมีเอกลักษณ และศักยภาพที่ยิ่งใหญ
 38. 38. 31. กระสุนนัดเดียว ตองโดน Limited Bullets เรามีกระสุนแคนัดเดียว นัดนั้นตองโดน ทําใหถึงที่สุด เมื่อโอกาสมาถึง
 39. 39. 32. คําปฏิเสธ...นั้นไซร ธรรมดา Coping with Rejection
 40. 40. 33. กินกบตั้งแตเชา Eat That Frog ศัตรูตัวเล็กๆที่มีประสิทธิภาพ สูงสุดในการสกัดกั้นความสําเร็จ คือ นิสัยผลัดวันประกันพรุง
 41. 41. 34. โชคชะตา ไมสําคัญ Luck! โชคเกิดขึ้นเมื่อการ เตรียมพรอม พบกับโอกาส
 42. 42. 35. มีความสุขเดี๋ยวนี้ Be Happy - Now! ค น หาความสุ ข จากสิ่ ง ที่ ทํา
 43. 43. 36. โลกนี้ไมเคยตองยุติธรรม The World is Never Fair ไม เ กี่ ย วว า คุ ณ เกิ ด มามี ชี วิ ต อย า งไร มั น อยู ที่ ว า คุ ณ “ตอบสนอง” ต อ ชี วิ ต เช น ไร
 44. 44. 37. อยาลมเลิก Never Give Up เคล็ดลับประสบความสําเร็จ สามารถสรุปได 7 คํา Never,Never,Never, Never, Never Give Up
 45. 45. 38. อยาหวังแตพึ่งคนอื่น You are Responsible ลายมื อ หลายคนเชื่ อ ว า มั น กํา หนดชะตาชี วิ ต แต ล ายมื อ ก็ ยั ง คง อยู ใ นกํา มื อ ของเรา
 46. 46. 39. อธิษฐาน Prayer ความคิดเล็กๆ ของการเปน มนุษย อาจจะทําใหมองไมเห็น ทาง
 47. 47. Club Meeting Increase Potential Start Business with-out MONEY bizclub B e l i e v e , Yo u w i l l s u c c e e d . / w w w. m o g u t e e . c o m
 48. 48. Join Meeting 08 - 4427 - 0867 Louiz.bizclub@gmail.com Credit: Bundit Ungrangsee’s book / Mr.Thatchawat (kook) / Flickr /

×