Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
THIS ……IS MY STORY
MY NAME IS………     LOoIu ii
TH IS IS …i
z H E RE I . RA h o A TE hi
…iAsTER .RAhoATEh

I . OT A z ORw LIwE EeERYONE
A SALARY MAN
zORwIN. LIsE LOOw LIwE THIS
. OIN. z ITH THE SAME rATH
      ……iEeERYhAY
sEEL LIwE

 A sISH
IN A gAN
MONhAY
ToEShAY
z EhNEShAY
THoRShAY
sRIhAY
hO YOo wNOz rIE LIsE a
ชี วิ ตคิ ดไ ม จ บ ชี วิ ต ค า พาย


ki
dtFGDUdtFGDUdtFGDU
dtFGDUdtFGDUdtFGDU
dtFGDUdtFGDU………ii
วั น นี้ ก็ เ หมื อ นวั น หน า ป นี้ ก็ เ หมื อ นป ห น า
  อี ก สิ บ ป ข า งหน า ก็ ค งเหมื อ นเดิ ม
ไปทํา งานเพื่ อ หาเงิ น หาเงิ น มาเพื่ อ ซื้ อ อาหาร
ทานอาหารเพื่ อ จะได มี แ รงไปหาเงิ น หาเงิ น ไป
เพื่ อ ซื้ อ อาหาร เ...
และแลว
  .....วันธรรมดาๆ ที่นาเบื่อ
            

ของผมวันหนึ่ง ก็ไดเปลี่ยนไป
THIS IS THE MAN
…………iiz HO gHAN. E MY LIsE
HE INeITE ME
 TO lOIN
 rROlEgT
rROlEgT

vTHE IvgOMMERgE
v
ONLINE gONSo MER RETAIL
v
NEyT . ENERATION n A S S E Tm
rARTNER
QUIXTAR
The NEXT Gener ati on i -C ommer ce
WoIyTAR foSINESS MOhEL
                  Deal
                 supplier
 ALTICOR.INC

 ...
WoIyTAR foSINESS MOhEL
     40
        PROFIT
        100 %
     60
            Web-Q...
WoIyTAR foSINESS MOhEL
     40
        PROFIT
         100 %
     60
              ...
O n - Lin e S h o p p in g w e b s it e .
งานประจํา ที่ ทํา อยู น ะ
     AgTIeE INgOME

ข อ ดี คื อ ง า ย(จริ ง อะ) ได ป ระสบการณ
แบบนั้ น มั น ก็ เ หมื อ นกั บ ไปตั ก น้ํา “ม า เ ก็ บ ไ ว ใช ”
ต อ งเหนื่ อ ย “ทุ ก ครั้ ง ” ที่ อ อกไปตั ก น้ํา
ถ า ในบ อ มั น ไม มี น้ํา จะทํา ยั ง ไงล ะ
ถ า แก แ ล ว
  ไม มี แ รงไปตั ก


น้ํา ที่ เ ก็ บ ไว ก็ น อ ย
 จะทํา อย า งไรล ะ
rASSIeE INgOME
ก็ เ หมื อ นกั บ การทํา งาน ต อ ท อ น้ํา น ะ
ตอนที่ กํา ลั ง สร า งท อ
อาจจะเหนื่ อ ยหน อ ยนะ “น้ํา ” มั น ยั ง ไม ไ หล
แตถามันเสร็จแลว น้ําไหลไมหยุดเลยนะ
ถ า นายทํา ท อ ไว เ ยอะ น้ํา นายก็ จ ะมี ไ ว ใ ช เ ยอะ
แล ว ถ า นายตั้ ง ใจสร า งแต ล ะท อ ให มั น ใหญ
   น้ํา จากท อ นายก็ ยิ่ ง ไหลแรงมาก
rROlEgT นี้ ทํา แล ว ได
    rASSIeE INgOME

เหนื่ อ ยชั่ ว คราว สบายชั่ ว โคตรเลยนะ

  ทํา เสร็ จ แล ว หยุ ด ทํา ก...
และ เพื่อนผมถามผมวา
  ถามีคนเสนอเงินใหนาย
“หนึ่งลาน”
แลกกั บ ตั ด แขนไปข า งนึ ง นายจะเอามั้ ย a
ผมตอบไปวา
ผมตอบไปวา

  “ไม”
เพื่อนผม ถามผมอีกครั้งวา.....
แลวถาเปน “สิบลาน” ละa
ผมยังคงตอบไปวา
ผมยังคงตอบไปวา

 “ไมขาย”
แลว เพื่อนผมก็ยังถามตออีกวา....
ถาเปน “รอยลาน” ละ จะขายไหมa
ผมก็ตอบๆ ไปวา
“ไมขาย”
 เทาไหรก็ไมขาย
แล ว ทํา ไมนายเอา
ไปใหคนอื่นเชา เดือนละ สองหมื่น ละ
REAL

 เราทุกคน

มีศักยภาพในตัว
         THINw

 มากกวานันนะ
     ้
สนใจหาอะไรทําเพิ่มไหม

  ไมไดใหเลิกงานเดิม

  ใชศักยภาพที่หลับ
   ใหเกิดประโยชนสิ
ทําไม ไมลองเริ่มทําธุรกิจนี้ดูละa
  ไป TAwE gOoRSE บาง
เอาบัตรงานบรรยายไป

 อยาปดประตูสิ
 “โอกาส” เขาไมได
คุณไมรูหรอก

 ขางหลังประตู

อาจจะมีวิวสวยๆ

รอคุณอยูก็ไดนะ
หลังจากเปดประตูเขาไป
  ผมไดอะไรบางa
SELs
MANA. EMENT
ผมไมเคยมี

“เปาหมาย”

 มากอน
nชี วิ ต ที่ มี เ ป า หมาย
     เป น ชี วิ ต
ที่ มั น สสส มากๆm
ผมมี ชี วิ ต อยู
“เพื่ อ ประสบ
ความสํา เร็ จ ”
THIS IS MY . OAL

MY hREAM THAT I sOLLOz
ผมไดรูจักเพื่อนใหมๆนิสัยดีๆ มากมาย
ผมไดเรียนรูแนวคิดดีๆตางๆมากมาย
THE MASTERS
 เรียนรูจากคนที่ถูกตอง ทําใหเราประหยัดเวลาไดเยอะ
มุ ม มองของผมได เ ปลี่ ย นไป
ทุนนิยม บนโลกนี้
ไดมาถึงวันอิ่มตัว
ชวยผูอื่นประสบความสําเร็จ
แลว ตัวเราสําเร็จไปดวยกัน
มองยอนชีวิตไป
ในเสนทางที่ไดเดิน

 ผมเปลี่ยนแปลงไป
     มากๆm
nเยอะ
ตลอดเวลา ผมพั ฒ นาตนเอง
L I T T L E fY L I T T L E
SOME z ORh

  THAT STILL

REMAIN IN MY HEAhi
งานหนั ก ไม เ คยทํา ให ใ ครตาย

 4 ทุม กลับบานนอนไดไง บานก็ยังไมมีเอง
รถก็ยังไมมีเอง เลี้ยงพอเลี้ยงแมเองก็ยังไม...
เวลาของคนสองคนที่ เ ลี้ ย งดู เ รามา
ไม ไ ด เ หลื อ เยอะนั ก ..... อย า ผลาญเล น
หากความของสามารถเรา
     พาตัวเรามาไดแคนี้

สิ่งที่เราตองทําเพื่อประสบความสําเร็จคือ

     ตองเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงตนเอง

ใหเหมือนกับคนสําเร็จ
ฝนใหญไมเคยทํารายใคร

ฝนเล็กฆาคนให “ตายทั้งเปน”
    มานักตอนักแลว
THE STORY Os MARSHMALLOz
ประสิ ท ธิ ภ าพในการ “อดใจ”

   แปรผั น ตรงกั บ

    ความสํา เร็ จ
คนสําเร็จ
มองทุกปญหาเปนเรื่องทาทาย

ปญหาเราไมใหญเทาไหรหรอก
IPM rOSSIfLE gONgErT
Is z E TRY ANh TRY
YES c

zE
gAN
ทําทําไปเหอะ
ลมไปขางหนา ดีกวาเตะทาอยูกับที่
THIS……IS MY STORY
THIS IS YOo R………
   OrrORTo NITY
Believe,
you will
succeed.
This is My Story - This is Your Opportunity.
This is My Story - This is Your Opportunity.
This is My Story - This is Your Opportunity.
This is My Story - This is Your Opportunity.
This is My Story - This is Your Opportunity.
This is My Story - This is Your Opportunity.
This is My Story - This is Your Opportunity.
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

This is My Story - This is Your Opportunity.

1 031 vues

Publié le

Publié dans : Carrière

This is My Story - This is Your Opportunity.

 1. 1. THIS ……IS MY STORY
 2. 2. MY NAME IS……… LOoIu ii
 3. 3. TH IS IS …i z H E RE I . RA h o A TE hi
 4. 4. …iAsTER .RAhoATEh I . OT A z ORw LIwE EeERYONE
 5. 5. A SALARY MAN
 6. 6. zORwIN. LIsE LOOw LIwE THIS
 7. 7. . OIN. z ITH THE SAME rATH ……iEeERYhAY
 8. 8. sEEL LIwE A sISH IN A gAN
 9. 9. MONhAY
 10. 10. ToEShAY
 11. 11. z EhNEShAY
 12. 12. THoRShAY
 13. 13. sRIhAY
 14. 14. hO YOo wNOz rIE LIsE a
 15. 15. ชี วิ ตคิ ดไ ม จ บ ชี วิ ต ค า พาย ki dtFGDUdtFGDUdtFGDU dtFGDUdtFGDUdtFGDU dtFGDUdtFGDU………ii
 16. 16. วั น นี้ ก็ เ หมื อ นวั น หน า ป นี้ ก็ เ หมื อ นป ห น า อี ก สิ บ ป ข า งหน า ก็ ค งเหมื อ นเดิ ม
 17. 17. ไปทํา งานเพื่ อ หาเงิ น หาเงิ น มาเพื่ อ ซื้ อ อาหาร ทานอาหารเพื่ อ จะได มี แ รงไปหาเงิ น หาเงิ น ไป เพื่ อ ซื้ อ อาหาร เงิ น เก็ บ ไว เ ผื่ อ รั ก ษาตอนป ว ย รั ก ษาหายป ว ยจะได ออกไปทํา งานหาเงิ น .....
 18. 18. และแลว .....วันธรรมดาๆ ที่นาเบื่อ  ของผมวันหนึ่ง ก็ไดเปลี่ยนไป
 19. 19. THIS IS THE MAN …………iiz HO gHAN. E MY LIsE
 20. 20. HE INeITE ME TO lOIN rROlEgT
 21. 21. rROlEgT vTHE IvgOMMERgE v ONLINE gONSo MER RETAIL v NEyT . ENERATION n A S S E Tm
 22. 22. rARTNER
 23. 23. QUIXTAR The NEXT Gener ati on i -C ommer ce
 24. 24. WoIyTAR foSINESS MOhEL Deal supplier ALTICOR.INC House Brand run www.quixtar.com website Join Brand Customer
 25. 25. WoIyTAR foSINESS MOhEL 40 PROFIT 100 % 60 Web-Quixtar, Shop We’re DEALER BuzzMkt Customer Social Network
 26. 26. WoIyTAR foSINESS MOhEL 40 PROFIT 100 % 60 Web-Quixtar, Shop Passive income Brand Royalty We’re DEALER BuzzMkt Customer Social Network
 27. 27. O n - Lin e S h o p p in g w e b s it e .
 28. 28. งานประจํา ที่ ทํา อยู น ะ AgTIeE INgOME ข อ ดี คื อ ง า ย(จริ ง อะ) ได ป ระสบการณ
 29. 29. แบบนั้ น มั น ก็ เ หมื อ นกั บ ไปตั ก น้ํา “ม า เ ก็ บ ไ ว ใช ”
 30. 30. ต อ งเหนื่ อ ย “ทุ ก ครั้ ง ” ที่ อ อกไปตั ก น้ํา
 31. 31. ถ า ในบ อ มั น ไม มี น้ํา จะทํา ยั ง ไงล ะ
 32. 32. ถ า แก แ ล ว ไม มี แ รงไปตั ก น้ํา ที่ เ ก็ บ ไว ก็ น อ ย จะทํา อย า งไรล ะ
 33. 33. rASSIeE INgOME ก็ เ หมื อ นกั บ การทํา งาน ต อ ท อ น้ํา น ะ
 34. 34. ตอนที่ กํา ลั ง สร า งท อ อาจจะเหนื่ อ ยหน อ ยนะ “น้ํา ” มั น ยั ง ไม ไ หล
 35. 35. แตถามันเสร็จแลว น้ําไหลไมหยุดเลยนะ
 36. 36. ถ า นายทํา ท อ ไว เ ยอะ น้ํา นายก็ จ ะมี ไ ว ใ ช เ ยอะ
 37. 37. แล ว ถ า นายตั้ ง ใจสร า งแต ล ะท อ ให มั น ใหญ น้ํา จากท อ นายก็ ยิ่ ง ไหลแรงมาก
 38. 38. rROlEgT นี้ ทํา แล ว ได rASSIeE INgOME เหนื่ อ ยชั่ ว คราว สบายชั่ ว โคตรเลยนะ ทํา เสร็ จ แล ว หยุ ด ทํา ก็ ยั ง ได เ งิ น
 39. 39. และ เพื่อนผมถามผมวา ถามีคนเสนอเงินใหนาย
 40. 40. “หนึ่งลาน”
 41. 41. แลกกั บ ตั ด แขนไปข า งนึ ง นายจะเอามั้ ย a
 42. 42. ผมตอบไปวา
 43. 43. ผมตอบไปวา “ไม”
 44. 44. เพื่อนผม ถามผมอีกครั้งวา.....
 45. 45. แลวถาเปน “สิบลาน” ละa
 46. 46. ผมยังคงตอบไปวา
 47. 47. ผมยังคงตอบไปวา “ไมขาย”
 48. 48. แลว เพื่อนผมก็ยังถามตออีกวา....
 49. 49. ถาเปน “รอยลาน” ละ จะขายไหมa
 50. 50. ผมก็ตอบๆ ไปวา “ไมขาย” เทาไหรก็ไมขาย
 51. 51. แล ว ทํา ไมนายเอา
 52. 52. ไปใหคนอื่นเชา เดือนละ สองหมื่น ละ
 53. 53. REAL เราทุกคน มีศักยภาพในตัว THINw มากกวานันนะ ้
 54. 54. สนใจหาอะไรทําเพิ่มไหม ไมไดใหเลิกงานเดิม ใชศักยภาพที่หลับ ใหเกิดประโยชนสิ
 55. 55. ทําไม ไมลองเริ่มทําธุรกิจนี้ดูละa ไป TAwE gOoRSE บาง
 56. 56. เอาบัตรงานบรรยายไป อยาปดประตูสิ “โอกาส” เขาไมได
 57. 57. คุณไมรูหรอก ขางหลังประตู อาจจะมีวิวสวยๆ รอคุณอยูก็ไดนะ
 58. 58. หลังจากเปดประตูเขาไป ผมไดอะไรบางa
 59. 59. SELs MANA. EMENT
 60. 60. ผมไมเคยมี “เปาหมาย” มากอน
 61. 61. nชี วิ ต ที่ มี เ ป า หมาย เป น ชี วิ ต ที่ มั น สสส มากๆm
 62. 62. ผมมี ชี วิ ต อยู “เพื่ อ ประสบ ความสํา เร็ จ ”
 63. 63. THIS IS MY . OAL MY hREAM THAT I sOLLOz
 64. 64. ผมไดรูจักเพื่อนใหมๆนิสัยดีๆ มากมาย
 65. 65. ผมไดเรียนรูแนวคิดดีๆตางๆมากมาย
 66. 66. THE MASTERS เรียนรูจากคนที่ถูกตอง ทําใหเราประหยัดเวลาไดเยอะ
 67. 67. มุ ม มองของผมได เ ปลี่ ย นไป
 68. 68. ทุนนิยม บนโลกนี้ ไดมาถึงวันอิ่มตัว
 69. 69. ชวยผูอื่นประสบความสําเร็จ แลว ตัวเราสําเร็จไปดวยกัน
 70. 70. มองยอนชีวิตไป ในเสนทางที่ไดเดิน ผมเปลี่ยนแปลงไป มากๆm nเยอะ
 71. 71. ตลอดเวลา ผมพั ฒ นาตนเอง L I T T L E fY L I T T L E
 72. 72. SOME z ORh THAT STILL REMAIN IN MY HEAhi
 73. 73. งานหนั ก ไม เ คยทํา ให ใ ครตาย 4 ทุม กลับบานนอนไดไง บานก็ยังไมมีเอง รถก็ยังไมมีเอง เลี้ยงพอเลี้ยงแมเองก็ยังไมได
 74. 74. เวลาของคนสองคนที่ เ ลี้ ย งดู เ รามา ไม ไ ด เ หลื อ เยอะนั ก ..... อย า ผลาญเล น
 75. 75. หากความของสามารถเรา พาตัวเรามาไดแคนี้ สิ่งที่เราตองทําเพื่อประสบความสําเร็จคือ ตองเปลี่ยนแปลง
 76. 76. เปลี่ยนแปลงตนเอง ใหเหมือนกับคนสําเร็จ
 77. 77. ฝนใหญไมเคยทํารายใคร ฝนเล็กฆาคนให “ตายทั้งเปน” มานักตอนักแลว
 78. 78. THE STORY Os MARSHMALLOz
 79. 79. ประสิ ท ธิ ภ าพในการ “อดใจ” แปรผั น ตรงกั บ ความสํา เร็ จ
 80. 80. คนสําเร็จ มองทุกปญหาเปนเรื่องทาทาย ปญหาเราไมใหญเทาไหรหรอก
 81. 81. IPM rOSSIfLE gONgErT
 82. 82. Is z E TRY ANh TRY
 83. 83. YES c zE gAN
 84. 84. ทําทําไปเหอะ ลมไปขางหนา ดีกวาเตะทาอยูกับที่
 85. 85. THIS……IS MY STORY
 86. 86. THIS IS YOo R……… OrrORTo NITY
 87. 87. Believe, you will succeed.

×