!"#$%&'$()$*$%+,-.,/%0*1%
2#%)$*$&%3$)4$5*6#
7$$"8#$*$%$*%499$%:;<%3$"%
38"#$%&$#3$";$*=>
>
?$%$*%@2*&9$AA4#$%4%"6$;%2#%$*%
&4;68;42"&5$&;$3;$%+)$%&'4AA$*%
*2AA$&'4A%2...
C;%DE*$%&'$()$*%$*%$;%'*2($9;%
5A8");%38"#$%4%)$*$&%A4D=>
>
F$"%)$%$@;$*&'B*#$*%$"%4)$%23%
8;%DE*$%&'$()$*<%@2*)4%)$%D4A%
...
?$%$*%H6*;4#$%;4A%8;%34&;$%
4";$*$&&$%2#%$*%3$#$;%
@2*9EA$)$=>
>
?$%&B#$*%B($5A499$A4#%
;4A@*$)&&;4AA$A&$<%
$AA$*&>%&36;;$...
?$%$9&4&;$*$*%4%"$;DE*9=
?$%$*%&$AD%4")4D4)6$AA$%'6"9;$*<%
3$"%$9&4&;$*$*%96"%'0%#*6")>
8@>%"$;DE*9$;=
?$%98"%#2);%A4)$%H632*%3$)>
98";%8A8%IA2D"=
?$;%D4&6$AA$%@E"#$*%H2&%)$3=
74"#$"$%30%499$%DE*$%@2*%'E"$%4>
&4"%6);*G9&@2*3=
?$%&E;;$*%'*4&%'0%E*A4#H$)>
2#%05$"H$)=
J'$()$*"$%$*%$"%5$&;$3;%#*6''$=
>
?$%$*%*$5$AA$*"$<%&23%$*%A4#$#A8)$%
2#%;B*%&4#$<%HD8)%)$*%*G99$*>
@2*%)$3=
CAA$%H8*%$"%3254A%2#%8)#8"#
;4A%4";$*"$;;$;=%
?$%5*6#$*%FJK%3$)%D$""$*"$%2#%
384A&%3$)%&92A$"=
-%;$A$@2"4";$*D4$L&%3$)%$"%'4#$%
'0%"E&;$"%,-%@*8%K2*)(GAA8")%2#%
$"%'4#$%'0%,M%@*8%K2*)&(EAA8")=
ND8)%5*6#$*%O%4";$*"$;;$;%;4A>
A4#$%"6P
Q8R$5229=>
>
ND$*8")$"%)8#=%
J"899$*%3$)%D$""$*<%&$*%54AA$)$*%
2#%9233$";$*$*=
O%8A)$*$"%,S.,/%$*%)$*%--T=T/U%)8"&9$*"$%'0%Q8R$5229=
V"%'4#$<%&'$()$*<%'0%,W%0*X
YZ$#%$*%"E*3$&;%5A$D$;%Q8R$5229%8@HE"#4#...
J'4A=
J4"#A$%&23%36A;4'A8G$*=
>
J92A$"&%H($33$&4)$=
F6&49%@*8%26;65$%3$)%D$""$*>
4%9A655$"=
JH2''4"#H($33$&4)$*=
]A0%J233$*=%
?$%#AE)$*%&4#=
Y?$;%$*%)$%&;2*$%2'A$D$A&$*<%)$*%
&E;;$*%&4#%@8&;%4%&'$()$*"$&%
$*4")*4"#$*Y>
>
?$;%$*%@2*)4<%)$%@0*%"G$%D$""$*<%
"G$%6)@2...
,= ?$%&98A%3$)%)$;%&833$%96""$%&$%@2*)$A$"%8@%
'*2)69;$;%
-= 78A%;4A%A$)$*"$%.%)$%&'*$)$*%56)&985$;
S= ^4D%)$3%D8A#<%499$%...
C"D$");%38;$*48A$X
>
7$$"&'2;%-UUb
`Oe%6")$*&B#$A&$<%$"%@2A)$*<%
J'B*#$&9$386")$*&B#$A&$%8@%-UUb
72%'4#$*&%&9*4D%23%J'$()$...
Unge spejdere 12-16 år og deres mediebrug
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Unge spejdere 12-16 år og deres mediebrug

954 vues

Publié le

Præsentation af unge spejdere i forbindelse med en workshop om udvikling af en spejderdel til Blå Sommers webkommunikation.

Publié dans : Formation, Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Unge spejdere 12-16 år og deres mediebrug

 1. 1. !"#$%&'$()$*$%+,-.,/%0*1% 2#%)$*$&%3$)4$5*6#
 2. 2. 7$$"8#$*$%$*%499$%:;<%3$"% 38"#$%&$#3$";$*=> > ?$%$*%@2*&9$AA4#$%4%"6$;%2#%$*% &4;68;42"&5$&;$3;$%+)$%&'4AA$*% *2AA$&'4A%2#%58#$@;$*%#0*%)$> 2'%4%32)$;B(1=>
 3. 3. C;%DE*$%&'$()$*%$*%$;%'*2($9;% 5A8");%38"#$%4%)$*$&%A4D=> > F$"%)$%$@;$*&'B*#$*%$"%4)$%23% 8;%DE*$%&'$()$*<%@2*)4%)$%D4A% 499$%DE*$%"2#$;%A4#$#GA)4#;=
 4. 4. ?$%$*%H6*;4#$%;4A%8;%34&;$% 4";$*$&&$%2#%$*%3$#$;% @2*9EA$)$=> > ?$%&B#$*%B($5A499$A4#% ;4A@*$)&&;4AA$A&$<% $AA$*&>%&36;;$*%)$=
 5. 5. ?$%$9&4&;$*$*%4%"$;DE*9= ?$%$*%&$AD%4")4D4)6$AA$%'6"9;$*<% 3$"%$9&4&;$*$*%96"%'0%#*6")> 8@>%"$;DE*9$;=
 6. 6. ?$%98"%#2);%A4)$%H632*%3$)> 98";%8A8%IA2D"=
 7. 7. ?$;%D4&6$AA$%@E"#$*%H2&%)$3=
 8. 8. 74"#$"$%30%499$%DE*$%@2*%'E"$%4> &4"%6);*G9&@2*3=
 9. 9. ?$%&E;;$*%'*4&%'0%E*A4#H$)> 2#%05$"H$)=
 10. 10. J'$()$*"$%$*%$"%5$&;$3;%#*6''$= > ?$%$*%*$5$AA$*"$<%&23%$*%A4#$#A8)$% 2#%;B*%&4#$<%HD8)%)$*%*G99$*> @2*%)$3=
 11. 11. CAA$%H8*%$"%3254A%2#%8)#8"# ;4A%4";$*"$;;$;=%
 12. 12. ?$%5*6#$*%FJK%3$)%D$""$*"$%2#% 384A&%3$)%&92A$"=
 13. 13. -%;$A$@2"4";$*D4$L&%3$)%$"%'4#$% '0%"E&;$"%,-%@*8%K2*)(GAA8")%2#% $"%'4#$%'0%,M%@*8%K2*)&(EAA8")=
 14. 14. ND8)%5*6#$*%O%4";$*"$;;$;%;4A> A4#$%"6P
 15. 15. Q8R$5229=> > ND$*8")$"%)8#=% J"899$*%3$)%D$""$*<%&$*%54AA$)$*% 2#%9233$";$*$*=
 16. 16. O%8A)$*$"%,S.,/%$*%)$*%--T=T/U%)8"&9$*"$%'0%Q8R$5229= V"%'4#$<%&'$()$*<%'0%,W%0*X YZ$#%$*%"E*3$&;%5A$D$;%Q8R$5229%8@HE"#4#<%@2*%;E"9% HD4&%)$%8")*$%"6%H8D)$%&9*$D$;%$;%$AA$*%8")$;%D4#;4#;%+[Y% Y?$;%($#%&G"$&%$*%@$);%D$)%Q8R$5229<%$*%"29%3$&;<%8;% )$%@A$&;$%($#%9$")$*%5*6#$*%Q8R$5229<%'0%)$"%30)$% 98"%($#%H2A)$%92";89;$"%3$)%)$3Y V"%'4#$<%&'$()$*<%'0%,M%0*X YO%)$;%H$A$%;8#$;%$*%Q8R$5229%$;%#A43*$")$%DE*9;B(%;4A% 6")$*H2A)"4"#<%2#%($#%&G"$&<%38"%$*%&833$"%3$)%&4"$% D$""$*%'0%$"%H$A;%8")$"%30)$=Y%
 17. 17. J'4A= J4"#A$%&23%36A;4'A8G$*= >
 18. 18. J92A$"&%H($33$&4)$=
 19. 19. F6&49%@*8%26;65$%3$)%D$""$*> 4%9A655$"=
 20. 20. JH2''4"#H($33$&4)$*=
 21. 21. ]A0%J233$*=%
 22. 22. ?$%#AE)$*%&4#=
 23. 23. Y?$;%$*%)$%&;2*$%2'A$D$A&$*<%)$*% &E;;$*%&4#%@8&;%4%&'$()$*"$&% $*4")*4"#$*Y> > ?$;%$*%@2*)4<%)$%@0*%"G$%D$""$*<% "G$%6)@2*)*4"#$*<%&833$"H2A)%4% '8;*6A($"%2#%5A4D$*%5$)*$%D$""$*% 3$)%)$3<%)$%9$")$*%4%@2*D$($"%3= 3=
 24. 24. ,= ?$%&98A%3$)%)$;%&833$%96""$%&$%@2*)$A$"%8@% '*2)69;$;% -= 78A%;4A%A$)$*"$%.%)$%&'*$)$*%56)&985$; S= ^4D%)$3%D8A#<%499$%;2;8A%@*4H$) M= _8D%&$AD%4")H2A)$;%.%&833$"%3$)%'65A4963 W= `E*%4";43a;E;%'0%2#%E*A4# /= ]*6#%"$;DE*9&@6"9;42"$AA$%;4"#%&23%"$;2'%98"% )$A$&%2#%&'*$)$&= b= ?$%$*%3254A$<%'0%@8*;$"%2#%499$%&;8;42"E*$= T= ND8)%)$*%@E"#$*%$*%;4"#<%&23%#B*%)$;<%)$% @2*$;8#$*%&4#%A$;;$*$=%O"#$"%5$&DE*A4#H$)$*c ^2)$%*0)%@*8%]8G%2#%d8A6")
 25. 25. C"D$");%38;$*48A$X > 7$$"&'2;%-UUb `Oe%6")$*&B#$A&$<%$"%@2A)$*<% J'B*#$&9$386")$*&B#$A&$%8@%-UUb 72%'4#$*&%&9*4D%23%J'$()$*%2#% Q8R$5229 ^$"$*8;42"%"$;DE*9%.%]8G%2#%d8A6")% -UU/ 72%;$A$@2"4";$*D4$L&

×